Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013"

Transkript

1 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

2 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur 3 Medelålder 3 Sysselsättningsgrad 3 Kvinnor och män 3 Könsfördelning tillsvidareanställda 3 Könsfördelning chefer 4 Personalomsättning 4 Avslutade anställningar 4 Rekrytering 4 Pensionsavgångar 4 Prognos för kommande pensionsavgångar 4 Personalkostnader 5 Total personalkostnad 5 Mer- och övertid 5 Timlönekostnader 5 Sjuklönekostnad 5 Semesterlöneskuld 5 Genomsnittslön 5 HÄLSOBOKSLUT 6 Hälsa och arbetsmiljö 6 Hälsoinspiratörer 6 Aktivitetstävling 6 Arbetsmiljöutbildning 6 Sluta röka grupp 6 Utbildning och kompetensutveckling 6 Socialförvaltningen 6 Kultur- och utbildning 6 Kommunstyrelsen och plan- och miljö 7 Introduktionsdag för nyanställda 7 Vad tycker våra medarbetare? 7 Frisktal Sjukfrånvaro och rehabilitering 7 Arbetad tid och frånvaro 7 Total sjukfrånvaro 7 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 8 Rehabilitering och åtgärder 8 Gemensamma rehabiliteringskostnader 8 Olyckstillbud och arbetsskador 8 2

3 P Pajala kommuns personalekonomiska redovisning med hälsobokslut syftar till att ge en samlad helhetsbild av personalstruktur, personalkostnader och arbetsmiljöförhållanden. Redovisningen är också ett viktigt instrument för att utveckla kommunen till att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Redovisningen är sammanställd av personal- och löneenheten. ersonal ekonomisk redovisning Medelålder Medelålder för tillsvidareanställda, 2012 års siffror inom parentes. Kvinnor Män Alla KS 51,1 (50,7) 49,5 (48,5) 50,5 (49,8) KUN 51,7 (50) 47,2 (44,8) 50,7 (48,9) SOC 50,4 (49,1) 49,6 (47,9) 50,3 (48,9) Totalt 50,8 (49,5) 48,9 (47,2) 50,4 (49,1) Personalstruktur Tillsvidareanställd personal Den 31 december 2013 bestod kommunens tillsvidareanställda personalstyrka av 623 personer, eller 580,2 årsarbetare. Året innan hade kommunen 613 personer eller 566,3 årsarbetare. Tidsbegränsat anställda Pajala kommun har ett antal olika kollektivavtal att ta hänsyn till i sin verksamhet, bland annat allmänna bestämmelser (AB), avtalet för anhörigvårdare och personliga assistenter (PAN), avtalet för deltidsbrandmän (RIB) och bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA). Antalet vikarier med månadslön var 131 och timanställda vikarier 402. Inom PAN- och BEA avtalet arbetade 44 personer och inom RIB 98 personer. Feriearbete Samtliga ungdomar som är födda 1995 och 1996 har erbjudits feriearbete under sommaren Totalt 26 ungdomar tackade ja till feriejobb, jämfört med 44 ungdomar föregående år. Dessutom arbetade två ungdomar som sommarentreprenörer. Under sommaren engagerades även fyra högskolepraktikanter. Sysselsättningsgrad I kommunens rekryteringsriktlinjer anges att innan rekryteringsåtgärder vidtas ska det prövas om det finns medarbetare på arbetsstället som önskat högre sysselsättningsgrad, vilket också finns reglerat i lagen om anställningsskydd (LAS). I tabellen nedan visas den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönade, fördelat på programområde och kön. Antal anst Medel ssg Kvinnor ssg Män ssg KS ,4 95,3 98 KUN ,3 92,5 96 SOC ,8 90,2 95,5 Totalt ,5 91,4 96,6 Kvinnor och män Könsfördelning tillsvidareanställda Könsfördelningen för anställda under 2013 är 81 procent kvinnor och 19 procent män. Från föregående år är förändringen försumbar. Åldersstruktur Åldersstrukturen bland tillsvidareanställda med föregående års siffror inom parentes. Ålder Antal Andel (30) 5,5 (4,9) % (72) 10,6 (11,8) % (143) 23,4 (23,3) % (234) 37,6 (39,6) % (125) 22,8 (20,4) % Kvinnor 81 % Män 19 % 3

4 Könsfördelning chefer Bland cheferna har könsfördelningen ändrats till kvinnornas fördel, föregående års siffror inom parentes. Könsfördelningen i kommunens ledningsgrupp utgörs på samma sätt som 2012, det vill säga av fem kvinnor och fem män. Könsfördelning chefer/ledare Kvinnor 75 (73) % Under 2013 rekryterades cirka 40 tillsvidareanställda, i underlaget ingår inte personal som sedan tidigare haft en fast tjänst inom kommunen. Av dessa 40 är 34 kvinnor. I nedanstående tabell visas antal rekryteringar fördelat på programområde. Rekryteringar 2013 KS 9 KUN 4 SOC 27 Totalt 40 Personalomsättning Män 25 (27) % Socialförvaltningen har under 2013 rekryterat 27 medarbetare, svårigheter har varit att rekrytera vikarier inom vård- och omsorg, speciellt till byarna utanför centralorten. Det har även funnits svårigheter att rekrytera enhetschefer. Personalomsättning behöver inte alltid vara något negativt, eftersom det också är en förutsättning för såväl den enskilde som kommunen att utvecklas. En intern rörlighet ger också medarbetaren en möjlighet att pröva på nya arbetsuppgifter, vilket också bidrar till utveckling. Avslutade anställningar Under 2013 avslutades totalt cirka 48 anställningar. I underlaget ingår inte personal som fått en annan tjänst inom kommunen. I tabellen nedan visas antalet tillsvidareanställda som slutat, fördelat på avgångsorsaker. Förutom avgångsorsaken egen begäran och pension, finns även annan orsak, där finns bland annat anställda som avlidit och överenskommelser om avslut av anställning. Avgångsorsak 2013 Egen begäran 25 Pension 18 Annan orsak 5 Totalt 48 Rekrytering Grunden för en bra verksamhet är medarbetarna. För att lyckas rekrytera, utveckla och behålla sina medarbetare krävs fokus på kompetensutveckling och personalförsörjning. Inom kultur- och utbildning har det i och med behörighetskraven och kravet på lärarlegitimation blivit svårare att rekrytera lärare och förskollärare. Man har också sett en minskning vad gäller antal studerande på lärarutbildningarna vilket också kommer innebära stora rekryteringssvårigheter i framtiden. Inom kommunstyrelsen och plan- och miljö har det däremot inte funnits större rekryteringssvårigheter, det har funnits ett bra utbud av sökande med rätt kompetens. Pensionsavgångar Under 2013 avgick totalt 18 personer i pension, varav en på grund av sjukersättning. Prognos för kommande pensionsavgångar Enligt gällande riksdagsbeslut har den anställde avgångsskyldighet vid 67 års ålder. Samtidigt kan arbetstagaren avgå tidigast från och med 61 års ålder. Detta innebär att tidpunkten för pensionsavgången är någonstans mellan 61 till 67 år. Prognosen i nedanstående tabell baseras på pensionsavgång vid 65 års ålder, fördelat per programområde. 4

5 Pensionsår KS KUN SOC Totalt Totalt Andelen personal av hela personalstyrkan per den 31 december 2013 som enligt prognosen avgår med pension fram till 2022 är ca 34 procent. Inom kommunstyrelsens område är andelen ca 45 procent, kultur- och utbildning ca 34 procent och inom socialförvaltningens område ca 31 procent. Personalkostnader Total personalkostnad Den totala personalkostnaden för 2013 uppgick till cirka 296 mkr, vilket motsvarar 61 procent av kommunens totala driftskostnader under året. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden exkl. sociala avgifter uppgick år 2013 till 13,6 mkr kronor, jämfört med 12,5 mkr föregående år. Genomsnittslön I nedanstående tabell visas jämförelse mellan genomsnittlig heltidslön/kön. Vid årets slut 2013 uppgick den genomsnittliga lönen för samtliga till kronor Män Kvinnor Samtliga Kvinnors genomsnittslön år 2013 var 97,4 procent av männens, jämfört med 2012 då kvinnornas genomsnittslön utgjorde 97,9 procent av männens lön. I kronor var kvinnornas genomsnittslön år 2013, 687 kronor lägre än männens. Året innan var skillnaden 526 kronor. Skillnaden har under 2013 ökat med 161 kronor eller ca 31 procent. Mer- och övertid Nedan presenteras kostnad för mer- och övertid, föregående års siffror inom parentes. Under 2013 uppgick kostnaden för fyllnadstid till cirka 1,5 mkr (ca 1,6 mkr), vilket motsvarar cirka 6 heltidstjänster. Kostnaden för övertid under 2013 uppgick till 3,1 mkr (ca 2,9 mkr), vilket motsvarar cirka 7 heltidstjänster. Timlönekostnader Timlönekostnaderna för 2013 uppgick till drygt 21,5 mkr kronor. Socialförvaltningen stod för cirka 80 procent av den totala kostnaden. Sjuklönekostnad Den totala sjuklönekostnaden under 2013 uppgick till drygt 6,3 mkr kronor, jämfört med föregående år då kostnaden var ca 5,2 mkr exklusive sociala avgifter. I nedanstående tabell redovisas hur kostnaderna är fördelade per förvaltningarna (i tkr) KS SOC POM ,7 KUN

6 P ersonal hälsobokslut Hälsobokslutet ska vara ett verktyg för att bland annat kartlägga, analysera och följa upp hälsoläget i organisationen. Hälsobokslutet syftar även till att skapa diskussion kring hälsooch arbetsmiljöfrågor. Förutom sjukfrånvaro redovisas även satsningar som gjorts inom hälsa, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Pajala kommun har med koppling till samverkansavtalet lagt ansvaret för hälso- och friskvårdsarbetet integrerat med det systematiska arbetsmiljöarbetet på respektive arbetsplats. Hälsa- och arbetsmiljö Hälsoinspiratörer Cheferna har det övergripande ansvaret för hälsooch friskvårdsarbetet, men med stöd och hjälp av en hälsoinspiratör. Målsättningen är att samtliga arbetsplatser ska ha en hälsoinspiratör som har till uppgift att inspirera och motivera sina arbetskamrater till att må bra. Uppdraget ska inte ses som ett försök att förändra arbetskamraternas beteende, utan snarare att betona egenansvaret som var och en har för sin hälsa. Hälsoinspiratören ska hjälpa, stödja, men även ge tips och råd till arbetskamraterna och målsättningen är att arbeta förebyggande med aktivitetssamordning och friskfaktorer. Idag har organisationen totalt 53 hälsoinspiratörer utspridda på olika arbetsplatser. Där hälsoinspiratörer saknas är det chefen som även har den rollen. Utöver detta finns en samordnare centralt i organisationen som bland annat har som uppgift att stödja och hjälpa inspiratörerna. Under 2013 har hälsoinspiratörerna haft möjlighet att delta i bland annat föreläsning och studiebesök. Aktivitetstävling Under våren 2013 genomfördes för andra året i rad en aktivitetstävling för samtliga av kommunens anställda. Tävlingen med namn rörliga halvtimmar har varit uppskattad av många och under 2013 deltog totalt 39 lag med 357 personer. Varje aktivitet skulle uppgå till minst 30 minuter, varav namnet rörlig halvtimme. Totalt antal aktiviteter var vilket innebar 59,3 aktiviteter/person under 92 dagar. Den enhet som vann tävlingen var plan- och miljöenheten med totalt 92 aktiviteter per person. Övriga arbetsplatser som via lottens hjälp erhöll pris för sin insats var hemtjänsten i Korpilombolo och Laestadiusvägen. I likhet med föregående år har Pajala kommun gett anställda möjlighet att delta i P4:s friskvårdssatsning Radioaktiv den 31 maj Arbetsmiljöutbildning Under december månad genomfördes en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd av Pajalahälsan. Utbildningen riktade sig till chefer och fackliga företrädare och syftade till att ge kunskap om lagar- och avtal, men även till att stimulera en god samverkan i arbetsmiljöfrågor. Sluta röka grupp Pajala kommun har genom avtal anlitat Pajalahälsan för företagshälsovård. Förutom hälsoundersökningar, utbildningar, gruppbehandling av övervikt/fetma har satsningar gjorts för personer som vill sluta röka. I sluta röka gruppen deltog sex personer, varav fyra är icke rökare idag. Denna insats kommer även erbjudas för anställda under 2014, då är målsättningen att man testar lungkapaciteten både innan- och efter att man slutat röka. Utbildning och kompetensutveckling Socialförvaltningen Inom socialförvaltningen har utbildningsinsatser varit begränsade på grund av socialnämndens beslut om utbildningsstopp under Vissa utbildningssatsningar har däremot genomförts med hjälp av projektmedel, bland annat kvinnofrids- och värdegrundsutbildning för enhetschefer och baspersonal. Samtliga chefer inom äldreomsorgen ingår även i en nationell satsning i form av en ledarutbildning. Staten står för denna utbildningssatsning vad avser föreläsare och lokaler. Utbildningen pågår under tre år och läses på kvartsfart. Kultur- och utbildning Förvaltningen har under 2013 haft fokus på lärande för hållbar utveckling och samarbetat med den globala skolan. Lärarna har i sitt avtal 16 kompetensutvecklingsdagar som förvaltningen är skyldig att fylla med aktuell och kvalificerad kompetens- utveckling. 6

7 Vid dessa dagar har man bland annat arbetat med fortsatt implementering av bedömning och betyg utifrån de nya styrdokumenten, utbildning kring likabehandling- och värdegrundsfrågor etc. I förskolan har man arbetat med kompetensutveckling i bland annat minoritetsspråk och språkutveckling. Kommunstyrelsen och plan- och miljö På ekonomienheten har stora satsningar gjorts på inköpsfunktionen i form av utbildning i upphandling. Plan- och miljönämnden har under 2013 antagit ett mål att satsa på kompetensutveckling, detta med anledning av att nämnden ansvarar för myndighetsutövning. Några områden som avdelningen satsat på under 2013 har varit livsmedels- och tobakskontroll. Introduktionsdag för nyanställda Introduktionen är ett första steg i kompetensutvecklingen, Pajala kommun anordnar varje år två gemensamma introduktionsdagar för alla nyanställda. Introduktionsdagen syftar till att ge medarbetaren en god helhetsbild av Pajala kommun som arbetsgivare, men ska även bidra till en känsla av sammanhang i arbetet. Ett annat syfte är att få en inblick i de olika verksamhetsområdena. Vad tycker våra medarbetare? Under våren 2013 har en medarbetarundersökning genomförts bland Pajala kommuns anställda. Undersökningen är en del i ett pilotprojekt med 14 andra kommuner spridda över landet. Syftet med projektet är att öka lärandet mellan kommunerna i personalfrågorna. Resultatet i Pajala kommun överensstämmer i det stora hela med snittet från samtliga deltagande kommuner. Huvuddragen vad gäller de positiva värdena är att kommunernas medarbetare upplever en hög grad av meningsfylldhet i arbetet, har en god stämning på arbetsplatserna, ligger bra till i ledarskapet, planeringen och balansen mellan fritid och arbete. Utvecklingsområdena är i synnerhet prioriteringen av arbetsmiljöfrågorna, attraktiviteten, löner och många av de strategiska frågorna omkring brukarna, långsiktigheten och förnyelsen. Bland Pajala kommuns medarbetare sticker också värdet för hur arbetsplatsen ger möjlighet till friskvård tydligt ut i negativ riktning. Enkätresultaten har diskuterats på arbetsplatsträffar och varje arbetsplats skall ha upprättat handlingsplaner utifrån de resultat som framkommit. Åtgärdsarbetet ska vara en pågående 7 process och det är viktigt att diskussionen hålls levande. Frisktal 2013 Frisktalet definieras som den andel av anställda i procent som varit sjukskrivna mindre än åtta dagar under året. Målet är självklart att uppnå ett högt frisktal och ett lågt sjuktal. I nedanstående tabell redovisas frisktalet per förvaltning/kön. Föregående års siffror inom parentes. Frisktal KS KUN SOC Hela Kvinnor Män Totalt 46,4 (43,6) 59,3 (78,5) 51,8 (59,4) 38,2 (33,9) 52 (58,5) 41,3 (39,6) 35,4 (36,7) 46 (58,5) 36,7 (38,2) 37,3 (36,1) 51,6 (62,5) 40,2 (42) Frisktalet bland kommunens anställda har under det gångna året minskat från 42 till cirka 40 procent. Den största förändringen har skett bland männen inom kommunstyrelsens område. Sjukfrånvaro och rehabilitering Arbetad tid och frånvaro Den totala arbetstiden för tillsvidareanställd personal under 2013, utgjorde cirka 76 procent av faktisk arbetstid. Resterande tid utgjordes av sjukdom 5,5 procent, föräldrapenning/vab 3,3 procent, semester 9,2 procent, studier 1,2 procent, enskilda angelägenheter 0,2 procent och annan tjänstgöring, fackligt, militärtjänst, övrigt, 4,4 procent. Total sjukfrånvaro I nedanstående tabell redovisas den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstid. Ålder Kvinnor Män Alla -29 1,6 1,9 1, ,9 2,6 4, ,2 5,2 Totalt 5,1 2,3 4,5 Den totala sjukfrånvaron för kommunen har stigit med 0,7 procentenheter från föregående år. För kvinnorna har den totala sjukfrånvaron stigit med 0,8 procentenheter och för männen 0,6.

8 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer I nedanstående tabell redovisas den totala sjukfrånvaron överstigande 59 dagar ,1 36,6 42,5 39,2 Antalet anmälda arbetsskador under 2013 uppgick till 36 stycken. Av dessa kom 24 från socialförvaltningens-, 2 från kultur- och utbildningsoch 10 från kommunstyrelsens område. Socialförvaltningen är den förvaltning som anmäler flest arbetsskador och står för cirka 67 procent av anmälningarna. Andelen sjukfrånvaro 60 dagar och mer har stigit med 2,5 procent jämfört med föregående år. Anledningen är att det skett en stor ökning inom kultur- och utbildning och kommunstyrelsens område. Rehabilitering och åtgärder Enligt kommunens riktlinjer ska det genomföras en rehabiliteringsutredning när en medarbetare varit sjukskriven fyra veckor, haft upprepad korttidsfrånvaro eller när medarbetaren själv begär det. Definitionen av upprepad korttidsfrånvaro är när medarbetaren har haft sex frånvarotillfällen eller mer under en 12-månadersperiod. Rehabiliteringsutredningar som startades upp under 2013 har som tidigare år berott på skador, operationer och psykiska besvär. Cirka 25 personer har varit aktuella för rehabilitering under Rehabiliteringsåtgärderna har resulterat i att många är helt eller delvis åter i arbete, med eller utan någon form av anpassning eller omplacering. En del av rehabiliteringsärendena pågår fortfarande. Gemensamma rehabiliteringskostnader Dem gemensamma rehabiliteringskostnaderna under 2013 var kronor jämfört med föregående år då kostnaderna uppgick till totalt kronor. Olyckstillbud och arbetsskador Tillbudsrapporteringen är ett viktigt inslag i det förebyggande arbetet och syftar till att förhindra att faktiska olyckor sker. Antalet inkomna olyckstillbud under 2013 var 19 (24 stycken året innan). 17 av de rapporterade tillbuden under 2013 kommer från socialförvaltningens område. Hälften av tillbuden berörde hot/våld och resterande bland annat halka, ventilationsfel och klämskada. 8

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN Omslagsbild: Bohus fästning Fotograf: Arne Alfredsson FÖRORD I kommunens arbete med balanserade styrkort är medarbetarperspektivet ett av de fem perspektiv som

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson KALLELSE 2012-03-29 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Personalberättelse 2009

Personalberättelse 2009 1(12) Personalberättelse 2009 Sveriges Radio ska vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare. För att nå denna vision måste Sveriges Radios unika innehåll möta uppskattning hos en engagerad

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT

ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT ÅRSREDOGÖRELSE och BOKSLUT 2011 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - förord till bokslutet 2011...2 Kommunens organisation...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Årsredovisning 2011. Arvika kommun

Årsredovisning 2011. Arvika kommun Årsredovisning 2011 Arvika kommun Innehåll 3 5 6 Organisation Kommunledningens kommentar Omvärldsanalys faktorer som har betydelse för kommunens utveckling 12 15 21 27 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 43

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer