Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013"

Transkript

1 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

2 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur 3 Medelålder 3 Sysselsättningsgrad 3 Kvinnor och män 3 Könsfördelning tillsvidareanställda 3 Könsfördelning chefer 4 Personalomsättning 4 Avslutade anställningar 4 Rekrytering 4 Pensionsavgångar 4 Prognos för kommande pensionsavgångar 4 Personalkostnader 5 Total personalkostnad 5 Mer- och övertid 5 Timlönekostnader 5 Sjuklönekostnad 5 Semesterlöneskuld 5 Genomsnittslön 5 HÄLSOBOKSLUT 6 Hälsa och arbetsmiljö 6 Hälsoinspiratörer 6 Aktivitetstävling 6 Arbetsmiljöutbildning 6 Sluta röka grupp 6 Utbildning och kompetensutveckling 6 Socialförvaltningen 6 Kultur- och utbildning 6 Kommunstyrelsen och plan- och miljö 7 Introduktionsdag för nyanställda 7 Vad tycker våra medarbetare? 7 Frisktal Sjukfrånvaro och rehabilitering 7 Arbetad tid och frånvaro 7 Total sjukfrånvaro 7 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 8 Rehabilitering och åtgärder 8 Gemensamma rehabiliteringskostnader 8 Olyckstillbud och arbetsskador 8 2

3 P Pajala kommuns personalekonomiska redovisning med hälsobokslut syftar till att ge en samlad helhetsbild av personalstruktur, personalkostnader och arbetsmiljöförhållanden. Redovisningen är också ett viktigt instrument för att utveckla kommunen till att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Redovisningen är sammanställd av personal- och löneenheten. ersonal ekonomisk redovisning Medelålder Medelålder för tillsvidareanställda, 2012 års siffror inom parentes. Kvinnor Män Alla KS 51,1 (50,7) 49,5 (48,5) 50,5 (49,8) KUN 51,7 (50) 47,2 (44,8) 50,7 (48,9) SOC 50,4 (49,1) 49,6 (47,9) 50,3 (48,9) Totalt 50,8 (49,5) 48,9 (47,2) 50,4 (49,1) Personalstruktur Tillsvidareanställd personal Den 31 december 2013 bestod kommunens tillsvidareanställda personalstyrka av 623 personer, eller 580,2 årsarbetare. Året innan hade kommunen 613 personer eller 566,3 årsarbetare. Tidsbegränsat anställda Pajala kommun har ett antal olika kollektivavtal att ta hänsyn till i sin verksamhet, bland annat allmänna bestämmelser (AB), avtalet för anhörigvårdare och personliga assistenter (PAN), avtalet för deltidsbrandmän (RIB) och bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA). Antalet vikarier med månadslön var 131 och timanställda vikarier 402. Inom PAN- och BEA avtalet arbetade 44 personer och inom RIB 98 personer. Feriearbete Samtliga ungdomar som är födda 1995 och 1996 har erbjudits feriearbete under sommaren Totalt 26 ungdomar tackade ja till feriejobb, jämfört med 44 ungdomar föregående år. Dessutom arbetade två ungdomar som sommarentreprenörer. Under sommaren engagerades även fyra högskolepraktikanter. Sysselsättningsgrad I kommunens rekryteringsriktlinjer anges att innan rekryteringsåtgärder vidtas ska det prövas om det finns medarbetare på arbetsstället som önskat högre sysselsättningsgrad, vilket också finns reglerat i lagen om anställningsskydd (LAS). I tabellen nedan visas den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönade, fördelat på programområde och kön. Antal anst Medel ssg Kvinnor ssg Män ssg KS ,4 95,3 98 KUN ,3 92,5 96 SOC ,8 90,2 95,5 Totalt ,5 91,4 96,6 Kvinnor och män Könsfördelning tillsvidareanställda Könsfördelningen för anställda under 2013 är 81 procent kvinnor och 19 procent män. Från föregående år är förändringen försumbar. Åldersstruktur Åldersstrukturen bland tillsvidareanställda med föregående års siffror inom parentes. Ålder Antal Andel (30) 5,5 (4,9) % (72) 10,6 (11,8) % (143) 23,4 (23,3) % (234) 37,6 (39,6) % (125) 22,8 (20,4) % Kvinnor 81 % Män 19 % 3

4 Könsfördelning chefer Bland cheferna har könsfördelningen ändrats till kvinnornas fördel, föregående års siffror inom parentes. Könsfördelningen i kommunens ledningsgrupp utgörs på samma sätt som 2012, det vill säga av fem kvinnor och fem män. Könsfördelning chefer/ledare Kvinnor 75 (73) % Under 2013 rekryterades cirka 40 tillsvidareanställda, i underlaget ingår inte personal som sedan tidigare haft en fast tjänst inom kommunen. Av dessa 40 är 34 kvinnor. I nedanstående tabell visas antal rekryteringar fördelat på programområde. Rekryteringar 2013 KS 9 KUN 4 SOC 27 Totalt 40 Personalomsättning Män 25 (27) % Socialförvaltningen har under 2013 rekryterat 27 medarbetare, svårigheter har varit att rekrytera vikarier inom vård- och omsorg, speciellt till byarna utanför centralorten. Det har även funnits svårigheter att rekrytera enhetschefer. Personalomsättning behöver inte alltid vara något negativt, eftersom det också är en förutsättning för såväl den enskilde som kommunen att utvecklas. En intern rörlighet ger också medarbetaren en möjlighet att pröva på nya arbetsuppgifter, vilket också bidrar till utveckling. Avslutade anställningar Under 2013 avslutades totalt cirka 48 anställningar. I underlaget ingår inte personal som fått en annan tjänst inom kommunen. I tabellen nedan visas antalet tillsvidareanställda som slutat, fördelat på avgångsorsaker. Förutom avgångsorsaken egen begäran och pension, finns även annan orsak, där finns bland annat anställda som avlidit och överenskommelser om avslut av anställning. Avgångsorsak 2013 Egen begäran 25 Pension 18 Annan orsak 5 Totalt 48 Rekrytering Grunden för en bra verksamhet är medarbetarna. För att lyckas rekrytera, utveckla och behålla sina medarbetare krävs fokus på kompetensutveckling och personalförsörjning. Inom kultur- och utbildning har det i och med behörighetskraven och kravet på lärarlegitimation blivit svårare att rekrytera lärare och förskollärare. Man har också sett en minskning vad gäller antal studerande på lärarutbildningarna vilket också kommer innebära stora rekryteringssvårigheter i framtiden. Inom kommunstyrelsen och plan- och miljö har det däremot inte funnits större rekryteringssvårigheter, det har funnits ett bra utbud av sökande med rätt kompetens. Pensionsavgångar Under 2013 avgick totalt 18 personer i pension, varav en på grund av sjukersättning. Prognos för kommande pensionsavgångar Enligt gällande riksdagsbeslut har den anställde avgångsskyldighet vid 67 års ålder. Samtidigt kan arbetstagaren avgå tidigast från och med 61 års ålder. Detta innebär att tidpunkten för pensionsavgången är någonstans mellan 61 till 67 år. Prognosen i nedanstående tabell baseras på pensionsavgång vid 65 års ålder, fördelat per programområde. 4

5 Pensionsår KS KUN SOC Totalt Totalt Andelen personal av hela personalstyrkan per den 31 december 2013 som enligt prognosen avgår med pension fram till 2022 är ca 34 procent. Inom kommunstyrelsens område är andelen ca 45 procent, kultur- och utbildning ca 34 procent och inom socialförvaltningens område ca 31 procent. Personalkostnader Total personalkostnad Den totala personalkostnaden för 2013 uppgick till cirka 296 mkr, vilket motsvarar 61 procent av kommunens totala driftskostnader under året. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden exkl. sociala avgifter uppgick år 2013 till 13,6 mkr kronor, jämfört med 12,5 mkr föregående år. Genomsnittslön I nedanstående tabell visas jämförelse mellan genomsnittlig heltidslön/kön. Vid årets slut 2013 uppgick den genomsnittliga lönen för samtliga till kronor Män Kvinnor Samtliga Kvinnors genomsnittslön år 2013 var 97,4 procent av männens, jämfört med 2012 då kvinnornas genomsnittslön utgjorde 97,9 procent av männens lön. I kronor var kvinnornas genomsnittslön år 2013, 687 kronor lägre än männens. Året innan var skillnaden 526 kronor. Skillnaden har under 2013 ökat med 161 kronor eller ca 31 procent. Mer- och övertid Nedan presenteras kostnad för mer- och övertid, föregående års siffror inom parentes. Under 2013 uppgick kostnaden för fyllnadstid till cirka 1,5 mkr (ca 1,6 mkr), vilket motsvarar cirka 6 heltidstjänster. Kostnaden för övertid under 2013 uppgick till 3,1 mkr (ca 2,9 mkr), vilket motsvarar cirka 7 heltidstjänster. Timlönekostnader Timlönekostnaderna för 2013 uppgick till drygt 21,5 mkr kronor. Socialförvaltningen stod för cirka 80 procent av den totala kostnaden. Sjuklönekostnad Den totala sjuklönekostnaden under 2013 uppgick till drygt 6,3 mkr kronor, jämfört med föregående år då kostnaden var ca 5,2 mkr exklusive sociala avgifter. I nedanstående tabell redovisas hur kostnaderna är fördelade per förvaltningarna (i tkr) KS SOC POM ,7 KUN

6 P ersonal hälsobokslut Hälsobokslutet ska vara ett verktyg för att bland annat kartlägga, analysera och följa upp hälsoläget i organisationen. Hälsobokslutet syftar även till att skapa diskussion kring hälsooch arbetsmiljöfrågor. Förutom sjukfrånvaro redovisas även satsningar som gjorts inom hälsa, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Pajala kommun har med koppling till samverkansavtalet lagt ansvaret för hälso- och friskvårdsarbetet integrerat med det systematiska arbetsmiljöarbetet på respektive arbetsplats. Hälsa- och arbetsmiljö Hälsoinspiratörer Cheferna har det övergripande ansvaret för hälsooch friskvårdsarbetet, men med stöd och hjälp av en hälsoinspiratör. Målsättningen är att samtliga arbetsplatser ska ha en hälsoinspiratör som har till uppgift att inspirera och motivera sina arbetskamrater till att må bra. Uppdraget ska inte ses som ett försök att förändra arbetskamraternas beteende, utan snarare att betona egenansvaret som var och en har för sin hälsa. Hälsoinspiratören ska hjälpa, stödja, men även ge tips och råd till arbetskamraterna och målsättningen är att arbeta förebyggande med aktivitetssamordning och friskfaktorer. Idag har organisationen totalt 53 hälsoinspiratörer utspridda på olika arbetsplatser. Där hälsoinspiratörer saknas är det chefen som även har den rollen. Utöver detta finns en samordnare centralt i organisationen som bland annat har som uppgift att stödja och hjälpa inspiratörerna. Under 2013 har hälsoinspiratörerna haft möjlighet att delta i bland annat föreläsning och studiebesök. Aktivitetstävling Under våren 2013 genomfördes för andra året i rad en aktivitetstävling för samtliga av kommunens anställda. Tävlingen med namn rörliga halvtimmar har varit uppskattad av många och under 2013 deltog totalt 39 lag med 357 personer. Varje aktivitet skulle uppgå till minst 30 minuter, varav namnet rörlig halvtimme. Totalt antal aktiviteter var vilket innebar 59,3 aktiviteter/person under 92 dagar. Den enhet som vann tävlingen var plan- och miljöenheten med totalt 92 aktiviteter per person. Övriga arbetsplatser som via lottens hjälp erhöll pris för sin insats var hemtjänsten i Korpilombolo och Laestadiusvägen. I likhet med föregående år har Pajala kommun gett anställda möjlighet att delta i P4:s friskvårdssatsning Radioaktiv den 31 maj Arbetsmiljöutbildning Under december månad genomfördes en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd av Pajalahälsan. Utbildningen riktade sig till chefer och fackliga företrädare och syftade till att ge kunskap om lagar- och avtal, men även till att stimulera en god samverkan i arbetsmiljöfrågor. Sluta röka grupp Pajala kommun har genom avtal anlitat Pajalahälsan för företagshälsovård. Förutom hälsoundersökningar, utbildningar, gruppbehandling av övervikt/fetma har satsningar gjorts för personer som vill sluta röka. I sluta röka gruppen deltog sex personer, varav fyra är icke rökare idag. Denna insats kommer även erbjudas för anställda under 2014, då är målsättningen att man testar lungkapaciteten både innan- och efter att man slutat röka. Utbildning och kompetensutveckling Socialförvaltningen Inom socialförvaltningen har utbildningsinsatser varit begränsade på grund av socialnämndens beslut om utbildningsstopp under Vissa utbildningssatsningar har däremot genomförts med hjälp av projektmedel, bland annat kvinnofrids- och värdegrundsutbildning för enhetschefer och baspersonal. Samtliga chefer inom äldreomsorgen ingår även i en nationell satsning i form av en ledarutbildning. Staten står för denna utbildningssatsning vad avser föreläsare och lokaler. Utbildningen pågår under tre år och läses på kvartsfart. Kultur- och utbildning Förvaltningen har under 2013 haft fokus på lärande för hållbar utveckling och samarbetat med den globala skolan. Lärarna har i sitt avtal 16 kompetensutvecklingsdagar som förvaltningen är skyldig att fylla med aktuell och kvalificerad kompetens- utveckling. 6

7 Vid dessa dagar har man bland annat arbetat med fortsatt implementering av bedömning och betyg utifrån de nya styrdokumenten, utbildning kring likabehandling- och värdegrundsfrågor etc. I förskolan har man arbetat med kompetensutveckling i bland annat minoritetsspråk och språkutveckling. Kommunstyrelsen och plan- och miljö På ekonomienheten har stora satsningar gjorts på inköpsfunktionen i form av utbildning i upphandling. Plan- och miljönämnden har under 2013 antagit ett mål att satsa på kompetensutveckling, detta med anledning av att nämnden ansvarar för myndighetsutövning. Några områden som avdelningen satsat på under 2013 har varit livsmedels- och tobakskontroll. Introduktionsdag för nyanställda Introduktionen är ett första steg i kompetensutvecklingen, Pajala kommun anordnar varje år två gemensamma introduktionsdagar för alla nyanställda. Introduktionsdagen syftar till att ge medarbetaren en god helhetsbild av Pajala kommun som arbetsgivare, men ska även bidra till en känsla av sammanhang i arbetet. Ett annat syfte är att få en inblick i de olika verksamhetsområdena. Vad tycker våra medarbetare? Under våren 2013 har en medarbetarundersökning genomförts bland Pajala kommuns anställda. Undersökningen är en del i ett pilotprojekt med 14 andra kommuner spridda över landet. Syftet med projektet är att öka lärandet mellan kommunerna i personalfrågorna. Resultatet i Pajala kommun överensstämmer i det stora hela med snittet från samtliga deltagande kommuner. Huvuddragen vad gäller de positiva värdena är att kommunernas medarbetare upplever en hög grad av meningsfylldhet i arbetet, har en god stämning på arbetsplatserna, ligger bra till i ledarskapet, planeringen och balansen mellan fritid och arbete. Utvecklingsområdena är i synnerhet prioriteringen av arbetsmiljöfrågorna, attraktiviteten, löner och många av de strategiska frågorna omkring brukarna, långsiktigheten och förnyelsen. Bland Pajala kommuns medarbetare sticker också värdet för hur arbetsplatsen ger möjlighet till friskvård tydligt ut i negativ riktning. Enkätresultaten har diskuterats på arbetsplatsträffar och varje arbetsplats skall ha upprättat handlingsplaner utifrån de resultat som framkommit. Åtgärdsarbetet ska vara en pågående 7 process och det är viktigt att diskussionen hålls levande. Frisktal 2013 Frisktalet definieras som den andel av anställda i procent som varit sjukskrivna mindre än åtta dagar under året. Målet är självklart att uppnå ett högt frisktal och ett lågt sjuktal. I nedanstående tabell redovisas frisktalet per förvaltning/kön. Föregående års siffror inom parentes. Frisktal KS KUN SOC Hela Kvinnor Män Totalt 46,4 (43,6) 59,3 (78,5) 51,8 (59,4) 38,2 (33,9) 52 (58,5) 41,3 (39,6) 35,4 (36,7) 46 (58,5) 36,7 (38,2) 37,3 (36,1) 51,6 (62,5) 40,2 (42) Frisktalet bland kommunens anställda har under det gångna året minskat från 42 till cirka 40 procent. Den största förändringen har skett bland männen inom kommunstyrelsens område. Sjukfrånvaro och rehabilitering Arbetad tid och frånvaro Den totala arbetstiden för tillsvidareanställd personal under 2013, utgjorde cirka 76 procent av faktisk arbetstid. Resterande tid utgjordes av sjukdom 5,5 procent, föräldrapenning/vab 3,3 procent, semester 9,2 procent, studier 1,2 procent, enskilda angelägenheter 0,2 procent och annan tjänstgöring, fackligt, militärtjänst, övrigt, 4,4 procent. Total sjukfrånvaro I nedanstående tabell redovisas den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstid. Ålder Kvinnor Män Alla -29 1,6 1,9 1, ,9 2,6 4, ,2 5,2 Totalt 5,1 2,3 4,5 Den totala sjukfrånvaron för kommunen har stigit med 0,7 procentenheter från föregående år. För kvinnorna har den totala sjukfrånvaron stigit med 0,8 procentenheter och för männen 0,6.

8 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer I nedanstående tabell redovisas den totala sjukfrånvaron överstigande 59 dagar ,1 36,6 42,5 39,2 Antalet anmälda arbetsskador under 2013 uppgick till 36 stycken. Av dessa kom 24 från socialförvaltningens-, 2 från kultur- och utbildningsoch 10 från kommunstyrelsens område. Socialförvaltningen är den förvaltning som anmäler flest arbetsskador och står för cirka 67 procent av anmälningarna. Andelen sjukfrånvaro 60 dagar och mer har stigit med 2,5 procent jämfört med föregående år. Anledningen är att det skett en stor ökning inom kultur- och utbildning och kommunstyrelsens område. Rehabilitering och åtgärder Enligt kommunens riktlinjer ska det genomföras en rehabiliteringsutredning när en medarbetare varit sjukskriven fyra veckor, haft upprepad korttidsfrånvaro eller när medarbetaren själv begär det. Definitionen av upprepad korttidsfrånvaro är när medarbetaren har haft sex frånvarotillfällen eller mer under en 12-månadersperiod. Rehabiliteringsutredningar som startades upp under 2013 har som tidigare år berott på skador, operationer och psykiska besvär. Cirka 25 personer har varit aktuella för rehabilitering under Rehabiliteringsåtgärderna har resulterat i att många är helt eller delvis åter i arbete, med eller utan någon form av anpassning eller omplacering. En del av rehabiliteringsärendena pågår fortfarande. Gemensamma rehabiliteringskostnader Dem gemensamma rehabiliteringskostnaderna under 2013 var kronor jämfört med föregående år då kostnaderna uppgick till totalt kronor. Olyckstillbud och arbetsskador Tillbudsrapporteringen är ett viktigt inslag i det förebyggande arbetet och syftar till att förhindra att faktiska olyckor sker. Antalet inkomna olyckstillbud under 2013 var 19 (24 stycken året innan). 17 av de rapporterade tillbuden under 2013 kommer från socialförvaltningens område. Hälften av tillbuden berörde hot/våld och resterande bland annat halka, ventilationsfel och klämskada. 8

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013

Arbetsmiljö- och personal. Bokslut 2013 Arbetsmiljö- och personal Bokslut 2013 Dokumenttyp Förvaltning Ämnesområde Ägare/ansvarig Ann-Katrin Otinder Antagen av Dnr Revisions datum Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. 1 Innehåll Inledning... 3 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Inledning Personal och hälsobokslut Innehållsförteckning. Inledning 2. Antal anställda 2. Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Granskningsrapport Sjukfrånvaro omfattning och åtgärder

Granskningsrapport Sjukfrånvaro omfattning och åtgärder Granskningsrapport Sjukfrånvaro omfattning och åtgärder KPMG Antal sidor: 10 0000 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Genomförande 2 3. Resultat 3 3.1

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun Personal-/HRbokslut 2012 Luleå kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2012... 5 Personalbild Luleå kommun... 7 Antal månadsanställda den

Läs mer

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Tjänsteskrivelse 2011-03-25 Handläggare: Jenny Alpmyr, Personalavdelningen FHN 2011.0042 Folkhälsonämnden Personalbokslut 2010 för Karlskoga och

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index!

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index! Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå Våra index! Att använda personalnyckeltal Mäta Jämföra Analysera Agera! Mäta är ett första steg i analysen som behöver

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Handbok för introduktion av chefer

Handbok för introduktion av chefer Handbok för introduktion av chefer Värdefullt med en bra start Den första kontakten är avgörande för den nyanställdes inställning till sitt arbete och sin arbetsplats. En väl genomförd introduktion påverkar

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Vilhelmina kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-14 49 PERSONALPOLITISKT PROGRAM Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer och en gemensam ram för vad

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen, 179/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Personal 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri kretsloppsstad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Personal 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri kretsloppsstad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Personal 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri kretsloppsstad 1 Personalarbete 2012 VÅR DRÖM... Sedan 2007 har vi varit på en resa mot att bli ett av de främsta bolagen när det

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2008

Personalekonomisk redovisning 2008 Personalekonomisk redovisning 2008 Sammanfattning Antalet månadsanställda i kommunen var vid årsskiftet 2 587 årsarbetare. där andelen kvinnor liksom tidigare är 82 %. Under 2008 ökade antalet månadsanställda

Läs mer

Uppdaterad handlingsplan för minskad frånvaro på grund av sjukdom eller dålig hälsa ( Positiv hälsoutveckling )

Uppdaterad handlingsplan för minskad frånvaro på grund av sjukdom eller dålig hälsa ( Positiv hälsoutveckling ) Bilaga till PU 2005-08-29 33 1(1) Uppdaterad handlingsplan för minskad frånvaro på grund av sjukdom eller dålig hälsa ( Positiv hälsoutveckling ) Personalutskottet beslutar: Tyresö kommuns mål är att frånvaron

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud 2 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer