Personalekonomisk redovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalekonomisk redovisning 2008"

Transkript

1 Personalekonomisk redovisning 2008 Sammanfattning Antalet månadsanställda i kommunen var vid årsskiftet årsarbetare. där andelen kvinnor liksom tidigare är 82 %. Under 2008 ökade antalet månadsanställda med 134 årsarbetare. Antalet timavlönade minskade med 21 årsarbetare jämfört med Medelåldern sjönk med drygt 1 år, till 45 år och 10 månader. Vissa större verksamhetsförändringar genomfördes tex. kommunalisering av hemsjukvården, ökad verksamhet i förskolan, hemtagande av medicinskt färdigbehandlade. Kommunen betalade drygt 731 mkr i lön till de anställda, en ökning med 46,5 mkr från Kostnaden för utbetald övertid och mertid uppgick till ca 19 mkr. Ökningen motsvarar ca 2 mkr. Uttagen komptid motsvarar 6,5 mkr exklusive eventuell vikariekostnad. Skulden för okompenserad övertid/mertid uppgår till cirka 8 mkr inklusive PO. Den faktiskt arbetade tiden var 77 procent av den totala arbetstiden, en minskning med en procentenhet. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1,07 procentenheter jämfört med Sjukfrånvaron, över 60 dagar i procent av den totala sjukfrånvaron, har minskat med 8,5 procentenheter. Andelen anställda med upprepad korttidsfrånvaro har däremot ökat. Den enda åldersgrupp som ökar sin sjukfrånvaro är gruppen upp till 29 år. Trots satsningar på de långtidssjukskrivna fortsätter kostnaderna för sjuklön att öka. Under de kommande 36 månaderna förväntas 189 anställda att gå i pension. Det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs på alla nivåer har intensifierats. En tydliggjord lönepolitik, fler personalekonomiska nyckeltal och en bättre verksamhetsuppföljning, som är enkel och kommuniceras i organisationen, är några områden där förbättringar kan göras. Uppföljningen av verksamheternas följsamhet mot budget och planerad verksamhet behöver förstärkas. Uppföljningssystem och verktyg för månadsrapportering respektive kvartalsuppföljning behöver utvecklas. Ledaruppdraget behöver utvecklas. Dialog, information och utbildning till all personal kring budgetförutsättningar, resultat och möjliga åtgärder behöver utvecklas. Personal Förklaringar Anställd Fysisk person med en/flera anställningar i kommunen. Den anställde kan vara tillsvidareanställd och/eller visstidsanställd. Personen räknas endast en gång. Anställning Samtliga anställningar räknas. En anställd kan ha flera anställningar. Förvaltningarna KLK Kommunledningskontor BUF Barn- och utbildningsförvaltning SF Socialförvaltning RDTJ Räddningstjänst TK Tekniskt kontor KUF Kulturförvaltning SBK Samhällsbyggnadskontor Mertid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. Ersättningsnivå 120%. Okompenserad övertid Övertid man vill ta ut i ledig tid istället för i pengar. PO Personalomkostnad. Lagstadgade avgifter plus avtalsenliga kostnader, t.ex. försäkringar och pension. Sjuktillfälle Antal tillfällen anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Tillsvidareanställd Fast anställd Timavlönad Vikarie som avlönas per arbetad timme och som anlitas vid behov. Allmän visstidsanställning Ny anställningsform enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Årsarbete De anställdas sammanlagda timmar delat med heltidsmåttet (1 980 timmar/ år). Övertid Arbete som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning. Enkel övertid: ersättningsnivå 180%. Kvalificerad övertid: ersättningsnivå 240%. 19

2 Antalet anställda - månadsanställda Antalet månadsanställda i kommunen utgjorde vid årsskiftet årsarbetare, en ökning med 134 årsarbetare från Av de månadsanställda var tillsvidareanställda (+100) och 185 visstidsanställda (+34). Antal anställningar i kommunen under 2008 Tillsvidareanställda Antal anställda Förändringar i antal anställda från Antal årsarbetare Förändringar i antal årsarbetare från Visstidsanställda Antal årsanställda Förändring i antal årsarbetare från Totalt antal årsarbetare Förändring i antal årsarbetare från Antalet anställda har ökat främst inom BUF och SF. Ökningen inom BUF (+21) beror främst på LASkonverteringar (motsvarar cirka 34 årsarbetare) och en utökad förskoleverksamhet (78 fler barn inskrivna i skolomsorgen). I Oskarshamn har man inte som i vissa andra kommuner behövt minska antalet lärare, men förvaltningen varnar för ett vikande elevunderlag de närmaste åren. Ökningen inom SF (+49) beror både på verksamhetsöverflyttning av hemsjukvården till kommunen från landstinget (motsvarar cirka 20 årsarbetare) och LAS-konverteringar (motsvarar cirka 57 årsarbetare). Ytterligare en förklaring som förvaltningen anger är att satsningen på att ta hem medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara från landstinget gjort att behovet av anställda har ökat. Hur detta avspeglas i minskade kostnader gentemot landstinget är viktigt att följa. SF arbetar just nu aktivt med att hålla sin budgetram och påtalar att neddragningar kan bli aktuella inom förvaltningen. Sammanfattande beskrivning av utvecklingen avseende antalet månadsanställda Antalet årsarbetare har ökat i kommunen. Till viss del kan detta förklaras av verksamhetsöverflyttning (hemsjukvården), förändringar i LAS samt utökad skolbarnomsorg Härutöver krävs dock närmare analyser för att förklara ökningen i sin helhet och därmed få kompassriktning när /om något måste göras för att uppnå budgetbalans. En del åtgärder är redan igång, exempelvis införandet av en intern platsbank, där samtliga rekryteringsbehov över två månader behandlas innan besked om eventuell utannonsering ges samt bemanningsenheten, som fortsätter att utarbeta rutiner inom SF. Flera insatser behövs: Kompetensutveckla chefer i budgetanalys, bemanningsplanering och rekrytering. Uppföljningen av följsamhet mot budget och planerad verksamhet behöver förstärkas. System för månadsrapportering respektive kvartalsuppföljning bör införas. Dialog, information och utbildning till all personal kring budgetförutsättningar, resultat, åtgärder och möjligheter. Ett bättre utdata stöd till samtliga chefer, där de själva kan följa sin bemanning och sin verksamhet. Qlikview bör implementeras och anpassas till vår kommun och samtliga chefer utbildas inom en två års period. Arbetet med att erbjuda anställningsvillkor som attraherar gammal som ung ska fortsätta. Antalet anställda - timanställda Tillfälliga anställningar under tre månader avlönas med timlön. Antalet timavlönade motsvarade 158 årsarbetare. Detta är en minskning med 21 årsarbetare jämfört med Störst minskning har SF med 17 årsarbetare. Antal timavlönade i kommunen under 2008 Sammanfattande beskrivning av utvecklingen avseende antalet timanställda En högre andel timavlönade innebär en större flexibilitet att hantera fluktuationer i arbetsflödet. En tydlig ekonomisk effekt är att kostnaden för övertid kan påverkas. Nackdelen med en timavlönad kan å andra sidan vara att personen inte är lika rutinerad som ordinarie anställda och att arbetsgivaren ibland måste erbjuda flera timmar än det egentliga behovet för att få någon timavlönad att komma. Det allmänna rekryteringsläget liksom personalpolitiska ambitioner är det viktigaste orsakssambandet vad gäller utvecklingen av antalet timanställda. I sammanhanget kan noteras att den personalpolitiska insatsen med att erbjuda heltid till dem, som vill inom SF har medfört ekonomiska konsekvenser, vilka varit svåra att hantera. Det har varit svårt att få anställda dels att på sin resurstid tjänstgöra på andra enheter än den egna dels att använda sin resurstid till arbete på kvällar och helger, då vikariebehovet är som störst Antal årsarbete som timavlönade 158,0 Förändring i antal timavlönade från ,0 20

3 Oskarshamns kommun torde alltid komma att ha behov av timanställd arbetskraft vid akut uppkomna och kortare anställningar, som inte kan lösas med ordinarie bemanning. Timavlönade ska dock först användas, när chefen aktivt har beslutat om behovet och där det inte kan lösas t.ex. genom förändringar i den ordinarie bemanningen t.ex. genom att personal med deltid erbjuds heltid eller tillfälliga förändringar i schemat. Många timavlönade arbetar på flera förvaltningar, vilket gör det svårt att kontrollera att arbetstidslagen följs, hålla ordning på företrädesrätt och arbetsmiljö. Timavlönade kan ha många olika chefer varje månad. Kommunen bör ta ställning till om varje förvaltning ska ha egen bemanningsenhet eller om en gemensam bemanningsenhet som servar hela kommunen med korttidsvikarier bör finnas. Man bör fundera på om antalet personal med pootjänst skulle utökas för att säkerställa kvalitén på vikarierna och ge de anställda bättre anställningsförhållandena. Det finns vissa kommuner som hyr in korttidsvikarier från uthyrningsföretag. Fördelen är att timavlönade får en fast anställning och att kommunen kan ställa krav på utbildning och arbetslivserfarenhet och inte riskera några LAS-konverteringar. Löne- och personalomkostnad Kommunen betalade 2008 ut drygt 731 mkr i lön till de anställda. En ökning med 46,5 mkr jämfört med Cirka 41,8 mkr av ökningen kan hänföras till höjda lönelägen. Lagstadgade avgifter, så kallade personalomkostnader (PO), uppgick till 249 mkr. Löne- och personalomkostnader 2008 (tkr) Förändring 2008 från 2007 Personalkostnader varav: 1 076,5 69,1 Löner 731,0 46,5 Sociala avgifter exkl löneskatt 249,0 16,1 Nyintjänade pensionerindividuell del 31,3 3,8 Nyintjänade pensionerförändring av pensionsavsättning 6,2-3,1 Löneskatt på intjänade pensioner 9,8 0,6 Utbetald löneskatt 6,1 0,8 Utbetalade pensioner 25,9 4,4 Personalsociala kostnader 10,6 0,1 Arvode till förtroendevalda 4,9 0,9 Antalet anställda har ökat, vilket påverkar lönekostnaden. Frågeställningar kring utvecklingen för löneoch personalomkostnader Personalkostnadernas utveckling är en avgörande strategisk fråga för kommunens möjligheter att nå och vidmakthålla budgetbalans. Här behövs redskap för att öka insyn och förståelse vid behov av korrigeringar och åtgärder. En tydlig lönepolitik, fler personalekonomiska nyckeltal och en bättre verksamhetsuppföljning som är enkel och som kommuniceras i organisationen, är några områden där förbättringar kan åstadkommas. I samband med att kommunstyrelsen blivit anställningsmyndighet i kommunen från 2009, bör utbildningsinsatser erbjudas i bl a löneavtal och lönepolitik. Övertid och mertid Övertid och mertid används vid oplanerad frånvaro eller vid behov av akuta insatser i verksamheten. Över- och mertid 2008 Enkel Kval övertid övertid Mertid Komp ledighet i timmar i kronor Övertidskostnaderna har ökat kraftigt under Mest inom SF med sammantaget cirka 1,5 mkr för enkel och kvalificerad övertid. RDTJ noterar sett till antalet anställda högst kostnadsökning för övertid (cirka kr jämfört med 2007). Kostnaden för mertiden har minskat jämfört med Mertiden har minskat mest på SF - drygt kr som en följd av att man utökat sysselsättningsgraden för deltidsanställda till heltid. Okompenserad övertid Skulden för okompenserad övertid/mertid uppgår till cirka 8 mkr inklusive PO. Okompenserad övertidsskuld 2008 (kr) Förvaltning TK skattefin TK avgift fin Hela TK SBK RDTJ skattefin RDTJ avg fin Hela RDTJ KLK SF BUF KF Totalt

4 Frågeställningar kring utvecklingen för övertids- och mertidskostnader Den största ökningen har skett inom SF. Åtgärder sattes in under slutet av året och förväntas utmynna i åtgärder som återskapar bättre följsamhet mot budgetförutsättningarna. Situationen inom RDTJ förtjänar också uppmärksamhet. Arbetad tid/frånvaro för alla anställda Den faktiskt arbetade tiden är 77 procent av den totala arbetstiden. Som jämförelse - i Örebro kommun var 2007 den faktiskt arbetade tiden 82 procent av den totala arbetstiden. Frånvaro i % av ordinarie arbetstid 2008 Frånvaro i % av Semesterdagadagar Föräldra- Övriga ordinarie arbetstid ledigheter Totalt I den faktiskt arbetade tiden ingår all tid som medarbetarna varit närvarande, inklusive semester och ferie/uppehåll eftersom det är inarbetad tid. Den totala frånvaron motsvarar 23 procent och sjukfrånvaron är 6,5 procent. Sjukfrånvaron ingår i den totala frånvaron. I förhållande till 2007 har den faktiska arbetstiden minskat med en procentenhet. Det är till stor del ökningen i föräldradagar och övriga ledigheter som står för minskningen av den faktiskt arbetade tiden. Semesterskuld 2008 (kr) Förvaltning TK skattefin TK avg fin Hela TK SBK RDTJ skattefin RDTJ avg fin Hela RDTJ KLK SF BUF KF Totalt För innestående, ej uttagna semesterdagar, har kommunen en semesterlöneskuld till sina anställda på cirka 45 mkr, inklusive PO, fördelat på trettio tusen dagar. Frågeställningar kring arbetad tid Vi bör sträva mot en så låg frånvaro som möjligt. Sjukfrånvaron har minskat sedan 2007 och bör fortsätta minska även under Sjukfrånvaron analyseras längre fram i rapporten. Det är däremot för få uttagna semesterdagar under Antalet bör vara cirka 12 procent av den faktiskt arbetade tiden. När de anställda inte tar ut sin semester utan sparar denna ökar semesterskulden. Gällande övriga ledigheter (fackliga uppdrag, studieledigheter, enskilda angelägenheter osv.) är tendensen att dessa ökar. Vissa ledigheter som t.ex. studieledigheter kan arbetsgivaren inte påverka men för vissa orsaker tillämpas ledighet med bibehållen lön utöver kollektivavtalet. För att minska frånvaron behövs följande insatser: Uppföljning av semesteruttaget för att se till att samtliga anställda (även sjukskrivna) tar ut minst 20 dagars semester under sommarmånaderna. En översyn av tillämpningen av ledighetsförmåner i kommunen. Personalrörlighet Personalomsättning För att åstadkomma en större intern rörlighet i kommunen bör en riktlinje tas fram, där medarbetare som är berörda av omställning samt redan anställda medarbetare som har efterfrågad kompetens ges företräde till lediga arbeten. Den externa rekryteringen har ökat successivt under de senaste åren främst på grund av att den efterfrågade kompetensen inte har funnits bland kommunens anställda. Intern rörlighet och kompetensutveckling kommer att vara viktiga områden för kommunen att arbeta med framöver. Förvaltningarna behöver stöttning i eventuell arbetsbristsituationer och vid rehabilitering, där de anställda är i behov av andra arbetsuppgifter. För att lyckas med detta är det viktigt med en samsyn i hela organisationen. Medelålder Jämfört med 2007 kan man se en föryngring i fördelningen av medarbetare i olika åldersintervall på samtliga förvaltningar. Generationsväxlingen är nu ett faktum. Åldersfördelning 2008 (%) upp till 20 år 0, år 8, år 21, år 26, år 28, ,6 Totalt 100,0 Medel ålder 45 år 10 mån Pensionsavgångar och kompetensväxling Pensionsåldern är rörlig och kan tas ut från 61 till 67 år (RDTJ har en pensionsålder på 58 år). Det finns ingen övre gräns för när en anställd måste gå i pension. Fortfarande väljer dock de allra flesta att 22

5 avgå med ålderspension vid 65 år. Under de kommande 36 månaderna förväntas 189 anställda att gå i pension. Bedömningen är att vissa yrkesgrupper kommer att vara svårrekryterade och ett arbete för att möjliggöra generationsväxling bör intensifieras. Förvaltningarna kommer också att ha ett ökat behov av avtalspension (att vissa anställda får en förmånlig pension i förtid) för att säkerställa kompetensnivåerna och åldersfördelningen. Detta är kostsamt och kommunen bör redan nu börja avsätta medel för detta ändamål. Kommunen behöver en gemensam försörjningsstrategi för att möta pensionsavgångarna och introducera ny personal på ett positivt och säkert sätt. Arbetsmiljö Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid har minskat med 1,07 procentenheter från Minskningar har skett på samtliga förvaltningar utom SBK och KUF, där marginella ökningar har skett. SBK och KUF är dock mindre förvaltningar, där en persons sjukskrivning drastiskt kan påverka hela förvaltningens sjukstatistik. Den enda grupp som ökar sin sjukfrånvaro är gruppen upp till 29 år. Kommunen börjar nu närma sig sin målsättning med högst 5 procent sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro 2008 Total ordinarie arbetstid i timmar Total sjukfrånvaro i timmar Total sjukfrånvaro i % 6,5 Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av total sjukfrånvaro 59,6 Kvinnor i % 7,3 Män i % 3,1 Upp till 29 år 4, år 6,7 Över 50 år 6,9 Kommunen har under året vidtagit kraftiga åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Man har lyckats väl med satsningarna och andelen sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av den totala sjukfrånvaron har minskat med 8,5 procentenheter. Andelen anställda med upprepad korttidsfrånvaro har ökat under året. Sjukperioder och sjuklön Sjuklön under 2007 och 2008 Sjukperioder Förändring karensdag dag dag dag Totalt Trots satsningar på de långtidssjukskrivna fortsätter kostnaderna för sjuklön att öka i kommunen. Detta beror på fler sjukskrivna i sjukperioden dag 2-14 under 2008 samt att det är under denna period som kommunen står för hela sjuklönen. Bedömning och prognos för sjukfrånvaro Den huvudsakliga förklaringen till att den totala sjukfrånvaron sjunker är dels att långtidssjukskrivningar avslutas genom ett fortsatt målinriktat rehabiliteringsarbete dels införandet av en ettårsgräns för sjukskrivning och införandet av en rehabiliteringskedja som motverkar långa sjukskrivningar och ökar möjligheten för återgång i arbete. Det kommer även i fortsättningen att ställas krav på arbetsgivaren ska verka för tidiga rehabiliteringsinsatser. Antalet anställda som inte kan rehabiliteras till något arbete inom kommunen befaras öka. Trenden att korttidsfrånvaron ökar måste tas på allvar och analyseras vidare. Fortsatt förebyggande arbete kan motverka korttidsfrånvaron. Eftersom korttidsfrånvaron kan leda till långtidssjukskrivning är det viktigt att tidigt sätta in åtgärder. Flera insatser kan prövas i syfte att motverka korttidsfrånvaron, som exempelvis sjukanmälningstjänst hos företagshälsovården, friskvårdssatsningar, SASSAM metoden (Strukturerad arbetsmetodik för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering) och utbildning av chefer. Kostnaderna för företagshälsovård ökar eftersom Försäkringskassan inte längre betalar för vissa utredningar. Kommunen kommer själv att få stå för dessa kostnader. Detta kommer att innebära en hårdare bedömning av vilka tjänster de anställda kan få från företagshälsovården. Systematiskt arbetsmiljöarbete Aktiviteter som genomförts under 2008 är arbetsmiljöutbildningar, utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud. Kommunen erbjuder också stresshanteringskurser, förflyttningsutbildning, och ergonomiska genomgångar av arbetsplatser. Hälsosamordnaren utbildar friskvårdsinpiratörer. Kommunen har också 23

6 strukturerat upp arbetsmiljödelegeringen i kommunen. Rehabiliteringsrutinerna har förbättrats och anpassats efter Försäkringskassans regelverk. Tillgång och syn på friskvård kommer att kartläggas i årets medarbetarenkät i september Förekomst av hot om våld kommer att kartläggas i årets medarbetarenkät i september Vi har ingen gemensam uppföljning av arbetsskador och sjukdomar. Detta bör ses över under Nyckeltal Oskarshamn bör arbeta aktiva med att ta fram och analysera nyckeltal även inom det personalekonomiska område. 24

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Föreläsning 2: Sjukfrånvaro

Föreläsning 2: Sjukfrånvaro 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 2: Sjukfrånvaro Jenny Appelkvist 19/12-2011 1 Dagens föreläsning Tidsredovisning Produktivitet, effektivitet och kvalitet Frånvaro Sjukfrånvaro 2 Tid är.

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

Personal-HRstatistik Luleå kommun

Personal-HRstatistik Luleå kommun Personal-HRstatistik 2015 Luleå kommun Personalstatistik - Personalbild 2015 2(7) Personalbild Luleå kommun Antal månadsanställda den 31 december (år) tillsvidareanställda totalt 5 731 5 762 5 883 5 896

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

Personalekonomisk årsredovisning

Personalekonomisk årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2015 Bilderna på första sidan kommer från Symbolbilder by smalandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014

Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014 Personalekonomisk redovisning och bokslut 2014 1 Innehållsförteckning personal PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Anställningsform 3 Åldersstruktur 3 Åldersfördelning över tid 3 Sysselsättningsgrad

Läs mer

Skrivelse om ökad sjukfrånvaro

Skrivelse om ökad sjukfrånvaro Skärholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-02-08 Handläggare Charlotte Goliath Telefon: 076 12 24 030 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Skrivelse om ökad

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2009-04-29

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2009-04-29 Personalbokslut Örebro kommun 2008 2 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Årets heta nyckeltal 4 Antalet anställda 6 Månadsavlönade 6 Arbetstid 7 Timavlönade 7 Fyllnadstid och övertid 9 Sysselsättningsgrader

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2008-04-28 Diarienummer 101-08-033 Carola Lilja Personalbokslut Örebro kommun 27 2 Innehållsförteckning Årets heta nyckeltal 3 Antalet anställda 4 Månadsavlönade 4 Arbetstid 5 Timavlönade 5 Fyllnadstid och övertid 6 Sysselsättningsgrader 7 Arbetad tid/frånvaro

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2014-02-17 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2014-02-17 kl 08:30 i Frösörummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2011... 5 Personalbild Luleå kommun... 6 Antal månadsanställda den 31 december (år)...

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne 291 Upplupna löner Detta konto är ett interimskonto för periodisering av lönekostnader. Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna, ännu

Läs mer

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort.

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Arbetstidsmodell 1 Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Kännetecken Modifierad 3-3 modell där utgångspunkten är 3-3

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde Barn och ungdom hìåöëüçäãéåë=pac= = qà åëíéìíä í~åçé= ako=rmqjntrjmr= ëáç=n=esf=ommrjmujnr= Handläggare: Yvonne Westrin Tfn: 508 08 138 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd = Rapport om utvecklingsprojekt

Läs mer

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011 Revisionsrapport Utveckling av timanställda Halmstads kommun Christel Eriksson Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande 3 Granskningsresultat 4 Utveckling av antalet timanställda

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning:

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning: UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA 11 SID 1 (4) 2011-01-25 SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET 2010-12-31 Inledning: Mot bakgrund av att Utbildningsförvaltningen 2008 hade över 1000 medarbetare

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Sjukfrånvaron och dess orsaker

Sjukfrånvaron och dess orsaker n och dess orsaker Trång arbetsplats Buller belysning Fel arbetsställning i armbågshöjd Repetitivt arbete i korta cykler Pausbrist Precision Låst arbetsställning Fel arbetsmetod Brist i inskolning Statisk

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Inledning Personal och hälsobokslut Innehållsförteckning. Inledning 2. Antal anställda 2. Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning,

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Tjänsteskrivelse 2011-03-25 Handläggare: Jenny Alpmyr, Personalavdelningen FHN 2011.0042 Folkhälsonämnden Personalbokslut 2010 för Karlskoga och

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Rehabilitering Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll 2015 Omfattar

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Beslutsunderlag för analys av nuläge

Beslutsunderlag för analys av nuläge Beslutsunderlag för analys av nuläge 1. Särskilda händelser Snabbt växande organisation och många nyanställda Antalet anställda har under senaste året ökat och motsvarar en ökning med ca 11 %. Anledningen

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun Personal-/HRbokslut 2012 Luleå kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2012... 5 Personalbild Luleå kommun... 7 Antal månadsanställda den

Läs mer