Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson"

Transkript

1 Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014

2 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ: Hadledare: Mikael Isaksso Byggadstekik, Vasa Byggadsproduktio Leif Östma Titel: Fastighetsutvecklig / Karperöbode Datum Sidatal 29 Bilagor 3 Abstrakt Fastighetsutvecklig är ett ord som kommer direkt översatt frå amerikaskegelskas Real estate developmet. Fastighetsutvecklig iefattar ett stort område, vilket kräver e bred bas av kuskap iom olika område. I detta arbete behadlas vad fastighetsutvecklig går ut på och exempel ges på hur ma ka gå till väga i ett projekt, samt hur ma utvärderar olika ivesterigar. Det är baserat på litteraturstudier och e fallstudie. Karperöbode är ett reoverigsprojekt där jag fugerade som byggherre och var jag också kotrollerade projektets alla delar. Jag hoppas kua förmedla e del av de lärdome vidare i detta examesarbete. Fastighetsmarkadera är olika beroede på var ma befier sig och det är vettigt att utvärdera var ma är beredd att ivestera si tid, si eergi och sia pegar. Arbetet resulterade i e djupare förståelse för hur omfattade fastighetsutvecklig är. Språk: sveska Nyckelord: fastighetsutvecklig, fastighetsivesterig, projektutvecklig

3 BACHELOR S THESIS Author: Degree Programme: Specializatio: Supervisors: Mikael Isaksso Costructio Egieerig, Vaasa Buildig Productio Leif Östma Title: Real estate developmet / Karperöbode Date Number of pages 29 Appedices 3 Summary Real estate developmet cosists of may differet areas of expertise, which forces you to have a broad uderstadig of may differet areas. This thesis explais what real estate developmet meas ad shows examples of how you ca structure your projects ad how you ca evaluate differet types of ivestmets. It is based o literature studies ad a case study. Karperöbode is a developmet where I was the developer ad where I also cotrolled all the differet areas. The real estate market is differet depedig o where i the world you are, ad it is wise to evaluate where you wat to ivest your moey time ad eergy. This thesis resulted i a deeper uderstadig of how diverse real estate developmet really is. Laguage: Swedish Key words: Real estate developmet, real estate ivestmet, project developmet

4 Iehållsförteckig 1 Iledig Målsättig Bakgrud Fastighetsutvecklig Allmät Delad etrepread Processtege Idé Desig och projekterig Utvärderig Geomföradeplaerig Geomförade Fastighetsivesterig Allmät Typer av ivesterigar Fastighetsvärderig Markadsvärdet Avkastigsvärdet Avkastigskrav Nuvärdesberäkigar Rätabilitetsmetoder och kassaflödesmetoder Direktavkastigsmetoder Sälja vs. hyra ut Portföljteori Karperöbode Objektet och projektupplägget Processtege Lärdomar och slutsatser av projektet Nästa projekt Sammafattig och slutsatser Källor... 26

5 1 Iledig Målsättig Målsättige med detta igejörsarbete är att skapa e överblick över vad fastighetsutvecklig är och iebär, samt ta del av de cetrala aspektera iom fastighetsivesterig. Förståelse för olika typer av fastighetsivesterigar och att eklare få e överblick över vilka möjligheter som fis samt vilka för- och ackdelar som fis. Geom att dela med mig av ega erfareheter hoppas jag kua skapa lite klarhet i väge till ett framgågsrikt projekt och slutsatser krig vad ma behöver ta i beaktade iför framtida projekt. 1.2 Bakgrud Bakgrude till detta igejörsarbete är mitt eget itresse för fastighetsutvecklig. Atalet böcker jag har läst iom området är måga. Till mia favoriter hör Doald Trumps böcker som exempelvis: The Art of the Deal, Trump 101 The Way to Success. Iformatioe jag har erhållit uder de seaste tio åre som jag har varit verksam är via praktisk erfarehet samt facklitteratur. Till detta arbete har jag dock ite kuat aväda mia tidigare isamlade kuskaper iom området eftersom jag ite systematiskt sammasställt refereslitteratur tidigare, vilket har gjort det till e utmaig att skriva detta arbete. Största dele av iformatioe till detta arbete har jag tagit ur de sveska samligsboke Fastighetsekoomisk aalys och fastighetsrätt som har varit mycket avädbar iför detta arbete. E iteretsida om fastighetsmarkade ute i världe som jag har fastat för är

6 2 Fastighetsutvecklig Allmät Fastighetsutvecklig är direkt översatt frå egelskas real estate developmet. Byggherre för ett projekt är e developer. Iom fastighetsutvecklig fis det e rad olika elemet som e byggherre bör käa till och desto större kuskap he besitter iom alla de område desto mer tid och pegar kommer he att spara. I detta kapitel kocetrerar jag mig på att ta upp byggherreprojekt i forme delad etrepread. Detta är forme som jag aväder mig av, som ka vara mera ekoomisk ä ett stort byggföretag med lite adel uderleveratörer (kapitel 2.2). I detta kapitel försöker jag skapa e bild över hur ett typiskt projekt framskrider för forme delad etrepread. 2.2 Delad etrepread I delad etrepread har byggherre stor koll på projektet och ka smidigt lösa problem som ka uppstå på byggarbetsplatse. Vid delad etrepread är det också byggherre som aställer alla uderetrepreörer och ka eklare följa med vart pegara går. I sådaa förhållade ka ma också ekelt välja vad ma vill spara pegar på. Me också så klart mera asvar fås och kuskap om vad behövs vid val av delad etrepreadform. Totaletrepread å adra sida betyder att det fis e leveratör, oftast byggföretaget, eller hustillverkare som tar hela asvaret samt också e större margial på arbetet på grud av att de måste upphadla uderleveratörer. Detta iebär e viss ekoomisk osäkerhet för företaget. (Psilader, 2010, s. 160; Ross, 2006, s. 169) Delad etrepread resulterar valigtvis också i lägre geomföradekostader. E studie har utförts i Sverige var ma har följt ett midre byggherreföretag och ett större byggherreföretag över e lägre tid. Det midre byggherre företaget byggde 26 hyresbostäder med e totalkostad på kr/m2, och det större företaget 52 hyresbostäder med e kostad på kr/m2, skillade var alltså hela 21%. Efter att korrigerigar gjorts för stadard och byggadssätt ökade skillade till 28%. (Psilader, 2010, s. 168)

7 2.3 Processtege 3 De olika processera som fis iom ett projekt frå idé till färdig produkt, ka delas i i fem olika processer som överlappar varadra geom hela hädelseförloppet. Här tar jag upp processe för ett litet byggherreföretag som aväder sig av delad etrepread vid ybyggatio. (Psilader, 2010, s.161) Idé Utgågspukte i detta skede är att utyttja tomtmarke på bästa sätt för att få det mesta värdet ur de och att hitta avädigsädamål som möter kosumetes öska. Riske i detta skede, om ma reda har köpt mark, är att kommue eller stade ite godkäer idéera eller att bake ite beviljar fiasierig. I detta skede fis det måga frågetecke, därför bör ma udvika att ta för stora risker. För att ta reda på bästa ädamålet för marke bör ma utföra e överblickade markadsudersökig. Ma ka också utföra e mera djupgåede udersökig, me det bider upp e hel del kapital i projektet och i detta skede fis sälla fiasierig. I de överblickade udersökige tar ma reda på kosumetgrupper, jobb, ikomster, hur måga har möjlighet att flytta hit. Hur ära är all tillgåg till service som dagligavaror, trasport, skolor, mm. (Psilader, 2010, s ) Det viktigaste syftet med idéfase är att byggherre erhåller tillräckligt med iformatio för att utveckla e storylie. I detta skede har ma kotakt med baker, markägare, mydigheter, och ett atal kosulter som t.ex. mäklare, markudersökare, markadsaalytiker. Reda i detta skede är det bra om ma utför e geomslagskalkyl för projektet och låter budgete reflektera kommade beslut. Om projektets olika aalyser ases positiva ger ma sig i i ästa fas förutsatt att det fis e prelimiär uppgörelse med markägare, (Psilader, 2010, s )

8 2.3.2 Desig och projekterig 4 I dea fas ökar riske eftersom fler kosulter alitas. Bygherres största uppgift i detta skede är att välja de mest lämpade kosultera för detta projekt som he ka samarbeta med, till skillad frå föregåede fase där byggherre gör det mesta själv. Ett talesätt lyder att plaförfattare, byggadsarkitekter och ladskapsarkitekter är de aktörer som är värdeskapare i ett projekt. Uder dea fas är det deras isats som är de mest betydade. Deras uppgift är att försöka få byggherres storylie till verklighet. Plaförfattares uppgifter i detta skede är att få byggadera att passa i på plaerade markområdet och få det till e helhet med alla de delar som ma har valt att itegrera. Byggadsarkitektes och ladskapsarkitektes deisg är mycket viktigt för att skapa ett första itryck som får potetiella kuder itresserade. (Psilader, 2010, s ) Byggadsarkitektes desig behöver ite vara kostsam för att sticka ut blad kokurreter. Det räcker med att det fis ågot litet extra som gör det eklare att markadsföra projektet. (Ross, 2006, s , 184; Psilader, 2010, s ) I detta skede skapas skisser för att få e helhetsbild av projektet vilka aväds i kotakter med mydigheter och fiasiärer och också för att få sypukter frå potetiellt itresserade byggföretag om projektets realiserbarhet. Efter detta alitas mera etrepreörer för ritigar, hadligar på grudläggig, byggstommar, tekiska system mm. Markadsförige börjar också. Byggherre är ledare och ska i kritiska situatioer kua fatta beslut som ka gå emot specialisteras. Efter dea fas ska det fias färdiga bygghadligar på projektet. Dea fas ka vara ekoomiskt svår för byggherre eftersom här fis äu oftast ige yttre fiasierig. (Psilader, 2010, s ) Utvärderig För att få e blick över projektets verkliga förutsättigar geomförs e utvärderigsfas. Djup markadsaalys är i sådaa situatioer ett viktigt verktyg, me om efterfråga i området är stor för de type av projekt som skall utföras så behövs det kaske ige markadsaalys. Uder dea aalys udersöks blad aat potetiale, kudgruppe, försäljigstider, kokurrese och om projektriske är kotrollerbar, vad kudera har råd att betala etc. (Psilader, 2010, s )

9 5 I dea fas är det också viktigt att göra e lösamhetskalkyl liksom e likviditetskalkyl som håller uder projektets byggtid. För små och medelstora byggherrar har det visat sig vara större problem med likviditete ä med lösamhete. Uder dea fas har byggherre kotakt med e mägd strategiska parter, så som markägare, fiasiärer, mydighetera, byggföretag samt olika specialister. Ia byggherre har fått positiva löfte frå alla ibladade parter går ha ite vidare till ästa fas. Detta kommer att bida upp alla ibladade partera i kotrakt samt som ka leda till skadeståd för byggherre vid större ädrigar. (Psilader, 2010, s ) Geomföradeplaerig Uder dea fas skall alla kotrakt bli skriva. Här bider byggherre sig till stora kostader vare sig projektet blir av eller ite. Här ska e mägd olika leveratörer bidas samma om ma har valt att göra e delad etrepread. (Psilader, 2010, s ) Geomförade I dea fas kommer byggherre att följa med så att visioe förverkligas i större och midre detaljer. Fel ka uppkomma i ritigar och bygghadligara, och eftersom det fis måga aktörer ibladade så är det viktigt med ett aktivt deltagade eftersom det lätt ka uppstå komplikatioer. Dea fas är de mest riskfyllda fase i e fastighetsutveckligscykel. Det är viktigt att oggrat kotrollera kassaflödet, eftersom detta är e av de valigaste orsakera till kokurs iom byggadsidustri. Byggherre själv sätter oftast i e del eget kapital i projektet me största dele kommer frå extera fiasiärer. I detta skede satsas också på markadsförige av projektet. Tide är e fiede i detta skede och tidsplae ka vara svår att hålla och förseigar kostar för alla parter. Ett tillvägagågssätt som Doald Trump aväder sig av är att ha ger bousar i de fall att de hier före deadlie, vilket gör att deras motivatio stiger och de gör oftast allt de ka för att å upp till bouse. (Psilader, 2010, s.167; Ross, 2006, s )

10 3 Fastighetsivesterig Allmät Fastighetsivesterig är e utmärkt ivesterigsform som geererar hyresitäkter och fugerar på samma gåg som patsättig. Alla vill ha ett tak över huvudet och befolkige i världe ökar. De valigaste orde ma hör gällade fastighetsivesterigs viktigaste frågor är läge, läge, läge. Det kommer alltid att fias efterfråga på bra läge, me läget är ite allt och det garaterar ite heller ågot. Me det är e bra utgågspukt att börja i frå. Fastighetsivesterigar görs i dag valige via företag eller som privat, direkt eller idirekt via t.ex. publika företag eller foder. (Ross, 2006, s. 23). Här tas edast upp om direkta ivesterigar 3.2 Typer av ivesterigar Vilka typer av ivesterigar som är de bästa och vilka strategier ma ska välja är idividuellt beroede på vilke risk ma är beredd att åta sig. Samt storleke på kapitalet som ma är redo att satsa eller har möjlighet att satsa. E av de viktigaste frågora iom fastighetsivesterig är om ivesterige kommer att ha tillväxtpotetial, kommer de att kua följa med förädrigar i framtide, som exempelvis kommer hyra att följa med iflatioe, kommer området att förbättras eller försämras? Iom fastighetsivesterigar är ma iblad tvuge att betala ett premium för bättre område. Att köpa e fastighet och att ha e visio för fastighete som skapar mervärde är viktigt. (Ross, 2006, s. 23) Viktigaste puktera för att lyckas eller ite, beror på fastighetsivesterigsstrategiera som ma aväder för att skaffa fastighete, och hur ma utvecklar dem och hur ma desigar och markadsför dem till köpare och hyresgäster. (Ross, 2006, s.3) De valigaste forme att äga e fastighet i Filad på, är att ma äger marke och byggadera som de står på. Ett aat sätt är att äga byggade och hyra marke för e lägre tid av markägare, oftast av kommue eller stade. (Kaleva, 2014, s. 15)

11 7 Kommersiella fastigheter bl.a. kotor, lager, hotell, produktioslokaler, försäljigslokaler etc. medför högre risk på me ger också oftast högre avkastig, me äve ofta högre ivesterigskostader, eftersom de kaske t.ex. växer, behöver större utrymme, går i kokurs, behöver ädra avädigsädamål etc. Detta leder också till att det blir stora och omfattade omädrigskostader i sambad med hyresgästbyte eller vid förstorig är företaget växer. Hyresavkastige för kotor var 5,9 % för år 2013 me värdet miskade med 4,6 %. För idustri var hyresavkastige 8,1 %, me där sjök också värdet med 4,1 %. För försäljigslokaler var hyresavkastige 6,6 % me där sjök också prise, me edast med 0,1 % (Kti Idex, 2013, s. 2). Bostäder har oftast lägre risk me också lägre avkastig, beroede på område och itetioer. E fjärdedel av de fiska befolkige bor i hyresbostäder (Bostäder och boedeförhållade, 2011, stat.fi). De valigaste och eklaste forme blad ivesterare är att köpa e lägehet och hyra ut de. Det fis måga olika former av ivesterigar iom detta område som exempelvis lägehetshyreshus, radhuslägeheter, parhus, flervåigshus bostäder, hus, villor m.m. Det fis flera olika sätt att ivestera i bostadsmarkade. Ett sätt är att köpa och håll för e lägre tid, ett aat sätt är att köpa och håll för e kort tid ihopp om att värdeökige kommer eller så ka ma köpa reovera och sälja vidare. Seda 1985 har realprisera på bostäder stigit med 70 % i Filad (Kivistö, 2012, s. 5). Hyresavkastige år 2013 i Filad för bostäder var 5,4 % och värdeökige 2,6 % (Kti Idex, 2013, s. 2). Figur 1. Bostadshyroras prisutvecklig frå 1975 till 2013 (Statistikcetrale)

12 8 Gamla flervåigshus Nya flervåigshus Huvudstadsregioe Det övriga Filad Huvudstadsregioe Det övriga Filad Skuldfria geomsittliga kvadratmeterspriser, /m * * prelimiär uppgift Tabell 1. Bostadspriseras utvecklig (Statistikcetrale) Markivesterigar ka vara bra ivesterigar me kapitalet ligger oftast budet där och ka uder tide som de ite är utvecklad eller i avädig kosta mycket. Om problem uppstår, som att ma exempelvis ite har kuat utveckla marke p.g.a. att ma ite fått exempelvis bygglovet eller fiasierige för projektet, så ka ma uder tide exempelvis försöka aväda de som parkerigsplats, förvarigsplats, odligsmark, platerigar, etc, för att erhålla hyresikomster. Största riske med att köpa mark är att ma ite ka utveckla det som ma har plaerat. Mydighetera ka också tvågsilösa marke på grud av deras ega plaer. Ett skogskifte på över 10 hektar hade 2005 ett medelpris per hektar på 1793, jämfört med 2012 där medelpriset för motsvarade var (Metla, Metifo). Jämfört med bostadsprisera som var i hela ladet för ya bostäder i flervåigshus år 2005, och för 2012, (tabell 1). Detta ger bostädera e värdeökig på ca 41 % på samma gåg som skoge har gett e bättre värdeökig på 49 %. Bostadstomter i hela Filad hade e värdeökig uder samma tidsperiod på ca 63 % och åkermark ca 58 % (Latmäteriverket, 2013 s ).

13 3.3 Fastighetsvärderig 9 Fastighetsvärderige utförs oftast geom jämförelse med markades motsvarade utbud och om ite motsvarade objekt fis för att erhålla yckeltale, så utförs det via adra diverse olika tillvägagågssätt. Det verkliga värdet beror på vad ågo är redo att betala. Det är svårt att uppskatta värdet; iblad ka det vara ett emotioellt värde, strategiskt värde, motsvarigheter på markade, efterfråga, begräsad tillgåg, ytta av fastighete u och i framtide, avkastige frå fastighete eller vad som har lagts ed i fastighete. Dea varierade värderigstillförlitlighet har vi sett bevis på de seaste åre. Speciellt i USA har priser rasat med över 50% seda 2006 ( globalpropertyguide.com). Värdet ases vara e fuktio av framtida potetiella ytta. Framtide är oförutsägbar och ytta är svår att defiera, så ma ka fråga sig vems ytta och till vilket pris. Värderigar kommer alltid att ha e viss osäkerhet. (Persso, 2010, s. 269, 272) Ma ka grovt idela värdepåverkade faktorer i tre grupper eligt (Persso, 2010, s. 273): 1. Omvärldsakuta faktorer av samhällsekoomisk art. Kojukturutvecklig, iflatio, arbetsmarkad, ärigs-, bostads, och skattepolitik, kapitaltillgåg, räteivåer och kreditvillkor, beskattigsregler, hyreslagstiftig och adra legala ramar m.m. 2. Markadsakuta faktorer Utbud och efterfråga på hyres- och fastighetsmarkader (markadsaktörer och markadsvillkor, förädrigar i bestådet geom yproduktio, vakaser m.m.). 3. Direkt fastighetsakuta faktorer av tekisk, juridisk och ekoomisk art T.ex. läge, tomt, omgivig, plabestämmelser, belastigar och rättigheter, byggaders storlek, ålder, stadard och skick, hyror, driftkostader, och vakaser. De valigaste och mest betydade värdebegreppe är markadsvärde och avkastigsvärde. Adra värdebegrepp aväds också me här tas edast upp markadsvärdet samt avkastigsvärdet, eftersom de är de mest aväda. Markadsvärdet har visat sig ha mera vikt vid stigade priser och avkastigsvärdet har visat sig har mera vikt vid edgåg. Avkastigsvärdet aväds också mycket flitigare iom kommersiella fastigheter där ivesterigsvärdet är viktigt, samt att motsvarade objekt är svårare att hitta. (Persso, 2010, s )

14 3.3.1 Markadsvärdet 10 Markadsvärdet är vad du bör betala för e fastighet eligt markade, ite eligt ega avkastigskrav. Markadsvärdets defiitio eligt Iteratioal Valuatio Stadard Coucil (IVSC), som är ett globalt stadardsättade bolag, är: Market value is the estimated amout for which a asset or liability should exchage o the valuatio date betwee a willig buyer ad a willig seller i a arm s legth trasactio after proper marketig ad where the parties had each acted kowledgeably, prudetly ad without compulsio (IVSC Bases of Value, 2014, s. 3) Markadsvärdet ka geerellt idelas i fyra olika grupper av aalyser; makroekoomiska aalyser, ortsaalyser, fastighetsmarkads och förvaltigsaalyser, samt fastighetsaalyser (Persso, 2010, s. 286). Ortsaalyser tillämpas ofta vid värderigar av fastigheter, problemet med ortsaalyser är att varje fastighet är uik, vilket gör det praktiskt svårt att tillämpa det, som exempelvis ålder, skicket, läget, etc. Allt bör beaktas vilket ka göra det svårt att hitta jämförelse objekt, vilket också gör käedome till tidigare objekt viktigt. Detta borde också klargöras för att kua jämföra de två objekte eftersom värderare ka se på fastigheter olika. (Persso, 2010, s ) Här är de valigaste aväda yckeltale vid ortsaalyser (Persso, 2010, s ); - Pris per kvadratmeteryta, det är bra med flera jämförelseobjekt för att få e bra överblick över prisivå i området. Var oga med att kotrollera yta samt vilke yta som avses. - Nettokapitaliserigsprocet = Driftetto/pris x100, är samma kalkyl som vid beräkig av direktavkastig med skillad att vid ettokapitaliserigskalkyle så aväder ma sig ite av specifika värde för fastighete i fråga uta av markadsvärde för motsvarade fastighet. - Bruttokapitaliserig, priset/bruttohyra = Hur måga gåger bruttohyra betalas på markade. Här är det också viktigt med att hitta motsvarade objekt för att få tillförlitliga siffror. Se Bilaga 3 tabelle för riktlijer. - Köpeskilligskoefficiete = Priset/Taxerigsvärdet

15 3.3.2 Avkastigsvärdet 11 Med avkastigsvärdet avses uvärdet av förvätade framtida avkastigar frå värderigsobjektet (Persso, 2010, s. 278). Vid avkastigsvärderig tar ma och utvärderar de ega riskhaterige samt avkastigskrave på ivesterigara. Där ma vid markadsvärderig oftast följer blit med markadsvärdet, vilket ka vara förödade vid erhållade av positivt kassaflöde och som vid framtida oförutsedda utgifter samt rätehöjigar m.m. ka leda till isolves. Avkastigskrave baserar ma oftast på jämförelse med atige vad ma ka få för avkastig vid adra ivesterigar såsom på aktiemarkade eller på statsobligatioer eller vid motsvarade ivesterigsobjekt. 3.4 Avkastigskrav Avkastigskrav eller som ma också kallar de kalkylräta eller direktavkastig, är e mycket viktig del av kalkylera, eftersom det är de ma utgår frå vid ivesterigskalkyler. Att hitta direkta svar på vad som skall beaktas för e korrekt kalkylräta är svårt att hitta, eftersom det fis måga olika åsikter om vad som ska ikluderas. (Persso, 2010, s.327) Kalkylräta är uppbyggd på följade sätt (Persso, 2010, s. 328): Kalkylräta Realräta + iflatioe+ riskfaktor De bör edast avädas vid beräkigar med små avkastigar eftersom desto högre kalkylräta desto större felmargial blir det (Ross, Westerfield, Jaffe, 2005, s. 190), härledd med Fischers formel (Ross, We., Ja., 2005, s. 189): 1+omiell räta = (1+realräta) x (1+iflatio) Så erhålls kalkylräta med de matematiska korrekta relatioe (Persso, 2010, s. 328): (1+realräta)x(1+iflatio)x(1+risk)

16 Ett aat valigt sysätt att bedöma kalkylräta på är (Persso, 2010, s. 328): 12 Nomiell räta statsobligatioer + ett risktillägg Realräta i detta fall är vad du ka förväta dig att få av e ivesterig uta risk och iflatio. Iflatioe är förädrigar i priser över e period på tjäster och varor. Ekoomer brukar aväda talet π eftersom det är svårt att uppskatta framtida iflatiostal. Riskfaktor är vad du aser riske är på ivesterige och är e av de svåraste sakera att bestämma. Riskfaktor påverkas av exempelvis läget, skicket, ekoomiska läget etc. Föregåede formel ka seda härledas till följade formel för att motivera e viss direktavkastig (Persso, 2010, s. 329): Realräta + iflatio + riskfaktor = Direktavkastig +/- värde-, driftettoförädrig Alt. Statsobligatiosräta + risk = Direktavkastig +/- värde-, driftettoförädrig Ett exempel på beräkig av riskfaktor. Du köper e bostad på i ett stabilt område i Filad t.ex. i Vasa och ka sälja de om ett år för Di riskfaktor blir här exempelvis uppskattad till 5 % eftersom du käer till markade och aser att de är stabil. De adra bostade köper du i Spaie och här förvätar du dej att värdet skall stiga till me eftersom du ite käer till markade lika bra samt osäkerhetera så höjer du riske till exempelvis 15 %. Nuvärdeskalkyle blir då ebart baserad på riske (Ross, We., Ja., 2005, s. 76): NV = C1/(1+r) Filad /1,05 = Spaie /1,15 = Trots att riske är högre visar sig det ädå att e bostad i Spaie ger bättre avkastig baserat ebart på riske. Här är det mycket svårt att veta vilke riskfaktor som skall avädas. Riskberäkigar ka göras hur ivecklade och komplexa som helst beroede på hur måga variabler ma räkar med. Es riskfaktor är alltid idividuell och är ågot som ma bör fästa stor uppmärksamhet vid.

17 3.5 Nuvärdesberäkigar 13 Med hjälp av uvärdesmetode ka ma räka ut skillade mella e euro i dag och e euro i framtide. Nuvärdesberäkigar aväds vid utredigar agåede om e ivesterig löar sig eller ej, baserat på es ega avkastigskrav. Metode går ut på att ma, med hjälp av framtida poster, räkar ut vad dages värde borde vara på ivesterige. Det fis olika slag av uvärdesberäkigar. (Ross We., Ja., 2005, s. 60) Nuvärdesekvatioe för e ivesterig som beräkas ge kotiuerliga kassaflöde ser ut på följade sätt: NV = C i i i= 1 (1 + p) (1) C = Kassaflödet, p = kalkylräta, i = tidsidex, = kalkylperiodes lägd atal termier (Ross, We., Ja., 2005, s. 71). Dea formel ka apassas och härledas till olika typer av ivesterigsberäkigar. Nettouvärdesekvatioe: NNV = kostade + C i i i= 1 (1 + p) (2) Nettouvärdesekvatioe visar differese mella uvärdet och ivesterigskostade. Det har måga gåger debatterats om att allt som är på plus skall ivesteras i. (Ross, We., Ja., 2005, s. 71; KH X , 2005, s. 3) De metoder som aväds ormalt iom fastighetsvärderig brukar idelas i två huvudformer (Persso, 2010, s.320): A. Rätabilitetsmetoder och kassaflödesmetoder B. Direktavkastigsmetoder

18 3.5.1 Rätabilitetsmetoder och kassaflödesmetoder 14 Dessa metoder kräver att ma sätter e bestämd tidsperiod, valigtvis 5 10 år, samt ett fastställt restvärde som ma oftast gör iom fastighetsivesterig, eftersom fastighete har ett värde efter räkeperiodes slut. Utöver de två uppgiftera behövs samma som vid adra beräkigar dvs. tillförlitlig data på driftettot samt kalkylräta. Ma räkar oftast med perioder som är 5 10 år. (Persso, 2010, s.321) De pricipiella uppbyggade av rätabilitetsmetode samt kassaflödesmetode (Persso, 2010, s. 321): NV 1 R Di + i i= 1 (1 + p) (1 + = p) (3) D = Driftettot är på årsbasis och består av bruttohyresikomstera mius drift och uderhåll iklusive fastighetsskatt samt möjlig tomträttsavgäld. Driftettot skall ite iehålla avskrivigar, ivesterigar, stämpelskatt samt aa relaterad kostad till förvärvet. (Persso, 2010, s. 324). Kassaflödesmetodes uppbyggad eligt (Persso, 2010, s. 322): NV H = D U F T I i i i i i i + i i= 1 (1 + p) (1 + R p) (4) H = Hyra, D = Drift, U = Uderhåll, F = Fastighetsskatt, T = Tomträttsavgäld, I = Ivesterigar i fastighete. räke exempel bilaga 1 R = Restvärdet vid kalkylperiodes slut Restvärdet beräkas eligt Persso (2010, s. 321): R D +1 = (5) da D+1 = Driftetto första året efter kalkylperiodes slut, da = direktavkastig sista kalkylåret

19 15 Kassaflödesmetode är de som ma får mest data ikörd i- Vad som går i och ut per år samt ivesterigar och vakaser. De preseterade ekvatioe ka också avädas till måadsvisa kassaflöde för att erhålla större precisio. Desto mera ma tar i beaktade desto arbetsdrygare blir det att arbeta med dea formel. I dag aväds dea formel som utgågspukt vid datoravädig. (Persso, 2010, s ) Vid val av kassaflödestal så bör ma kotrollera uppgiftera med markade getemot det specifika objektet ma räkar på, och ifall att stor skillad erhålls bör e jämkig mella dessa ske. I fall ma räkar edast med yckeltale frå markade blir dea kalkyl i pricip e ortsprismetodskalkyl. (Persso, 2010, s ) Följade härledig av formel ka göras vid beaktade av låat kapital (Persso, 2010, s. 333). NV = L 0 + E 0 = L 0 + i= 1 H i D U i (1 + p ) i RÄ e i i A i V L + (1 + p e ) (6) L o = Lå år 0, E 0 = uvärde av betaligar som tillfaller eget kapital, RÄ = Rätebaetaligar, A = Amorterigar, V = Restvärde vid kalkylperiodes slut, L = återståede låeskuld vid kalkylperiodes slut, p e = kalkylräta på eget kapital. Se äve exempel i bilaga Direktavkastigsmetoder Direktavkastigsmetode baseras i pricip på e evighetskapitaliserig av ett ormaliserat förstaårs driftetto (D) (Persso, 2010, s.324). Direktavkastigsmetode (Persso, 2010, s. 324): D V = (7) da D = ormaliserat driftetto för år 1, da = direktavkastigskravet.

20 16 Direktavkastigsmetodes ekvatio är idetisk med ettokapitaliserigsprocet ekvatioe i (kapitel 3.3.1). Skillade är att vid direktavkastigsmetode aväder ma sig av yckeltal specifika för objektet i fråga. (Persso, 2010, s. 324) Gordosformel är e direktavkastigsmetod och ser ut så här (Persso, 2010, s. 325): V D = (8) p g g = årlig värde-, avkastigsförädrig i %, p = kalkylräta, p-g = direktavkastig I kapitel 3.4 härleddes direktavkastige. 3.6 Sälja vs. hyra ut Största dele som blir rika på fastigheter hyr ut och håller kvar fastighetera. Prisera går upp och er, me i låga loppet har värdeökige varit äst itill idetisk med iflatioe (globalpropertyguide.com). Någo gåg ser alla fastighetsutvecklare fördele med att hålla kvar fastighete hellre ä att sälja de vidare, vilket ka bero på t.ex. skattefördelar eller dåligt markadsläge (Ross, 2006, s.195). Nackdelara med att hyra ut är fler, t.ex. ma har budit sia likvida medel, oftast e stor adel i ivesterige som ma skulle kua ivestera i aat, samt att ma fortfarade har e ivesterig att sköta om. De viktigaste aspekte förutom att hålla koll på reparatioer och uderhåll är hyresgästera. Doald Trumps filosofi är att hyresgästera bör behadlas som värdefulla kuder i stället för att se dem som ågot ödvädigt ot. (Ross, 2006, s. 195) Följade är ett exempel för att illustrera de positiva delara med att ivestera i fastigheter. I exemplet tar jag upp e flervåigsbostad som ivesterigsobjekt. I tabelle räkar jag med e ökig för hyresikomstera och utgiftera på 3 % och också på värdeökige. Utgiftera består av låekostader på 554 /må samt all drift och uderhåll som är beräkade till 300, totalt alltså 854. Jag atar att iga större ivesterigar bör göras. Lået betalas med jäm auitet i 30 år samt har e fast effektiv räta på 5 %. Ivesterige är på varvid ma valt att ta lå på 70 % av beloppet, vilket betyder att låeadele blir

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lathund för val av förband mellan transformator och ställverk. Gunilla Almqvist 2002-06-14

EXAMENSARBETE. Lathund för val av förband mellan transformator och ställverk. Gunilla Almqvist 2002-06-14 2002:E006 e EXAMENSARBETE Lathud för val av förbad mella Guilla Almqvist 2002-06-14 Högskola Trollhätta/Uddevalla stitutioe för Tekik Box 957, 461 29 Trollhätta Tel: 0520-47 50 00 Fax: 0520-47 50 99 E-post:

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara cleaair Iformatio frå Zehder Clea Air Solutios No. 1/2015 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Kokurresfördelar för C&S grossistlogistikehet ES3 Bra arbetsmiljö hos Wila Miskade

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort.

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort. 44 PC FÖR ALLA.9 2007 TEST: STATIONÄR PC KRALLIGA KRUTBURKAR 4 DATORER MED SENASTE TEKNIKEN Vätar du med datorköpet för att du är rädd att dator ska vara gammal reda ia du huit ut ur butike? Satsa i så

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012 Iehåller äve iformatio frå Nyhetsblad till boede i Perstorp Nr 2-2012 PerstorpsFestivale asvarig utgivare Tommy Viebke Tel 0435-39 403 tommy@perstorpsbostader.se adress Perstorps Bostäder Torggata 3 284

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING ATAgE AV KOMMuFuLLMÄKTigE 25 ApriL 2012 PM Klimatapassig FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING +3,5 m stadsbyggadsförvaltige AVdELigE För strategisk plaerig FördjupigsPM Vi har

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

bilar som ökar i värde

bilar som ökar i värde Alfa Romeo Spider BMW Z3 12 44 Mercedes E200 Mercedes SL Saab 900 Cab BMW 635 bilar som ökar i värde Köp e kommade klassiker. Så får du både e rolig bil och värdeökig på köpet. Bilexperte Mikael Stjera

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv 20060319 Kadidatuppsats i Natioaleoomi Bredbadsmarade i studetbostädera i Lud ur ett miroeoomist perspetiv Författare: Olof Karlsso Hadledare: Jerer Holm Dispositio... 3 INLEDNING... 4 Bagrud... 4 Syfte...

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer