Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson"

Transkript

1 Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014

2 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ: Hadledare: Mikael Isaksso Byggadstekik, Vasa Byggadsproduktio Leif Östma Titel: Fastighetsutvecklig / Karperöbode Datum Sidatal 29 Bilagor 3 Abstrakt Fastighetsutvecklig är ett ord som kommer direkt översatt frå amerikaskegelskas Real estate developmet. Fastighetsutvecklig iefattar ett stort område, vilket kräver e bred bas av kuskap iom olika område. I detta arbete behadlas vad fastighetsutvecklig går ut på och exempel ges på hur ma ka gå till väga i ett projekt, samt hur ma utvärderar olika ivesterigar. Det är baserat på litteraturstudier och e fallstudie. Karperöbode är ett reoverigsprojekt där jag fugerade som byggherre och var jag också kotrollerade projektets alla delar. Jag hoppas kua förmedla e del av de lärdome vidare i detta examesarbete. Fastighetsmarkadera är olika beroede på var ma befier sig och det är vettigt att utvärdera var ma är beredd att ivestera si tid, si eergi och sia pegar. Arbetet resulterade i e djupare förståelse för hur omfattade fastighetsutvecklig är. Språk: sveska Nyckelord: fastighetsutvecklig, fastighetsivesterig, projektutvecklig

3 BACHELOR S THESIS Author: Degree Programme: Specializatio: Supervisors: Mikael Isaksso Costructio Egieerig, Vaasa Buildig Productio Leif Östma Title: Real estate developmet / Karperöbode Date Number of pages 29 Appedices 3 Summary Real estate developmet cosists of may differet areas of expertise, which forces you to have a broad uderstadig of may differet areas. This thesis explais what real estate developmet meas ad shows examples of how you ca structure your projects ad how you ca evaluate differet types of ivestmets. It is based o literature studies ad a case study. Karperöbode is a developmet where I was the developer ad where I also cotrolled all the differet areas. The real estate market is differet depedig o where i the world you are, ad it is wise to evaluate where you wat to ivest your moey time ad eergy. This thesis resulted i a deeper uderstadig of how diverse real estate developmet really is. Laguage: Swedish Key words: Real estate developmet, real estate ivestmet, project developmet

4 Iehållsförteckig 1 Iledig Målsättig Bakgrud Fastighetsutvecklig Allmät Delad etrepread Processtege Idé Desig och projekterig Utvärderig Geomföradeplaerig Geomförade Fastighetsivesterig Allmät Typer av ivesterigar Fastighetsvärderig Markadsvärdet Avkastigsvärdet Avkastigskrav Nuvärdesberäkigar Rätabilitetsmetoder och kassaflödesmetoder Direktavkastigsmetoder Sälja vs. hyra ut Portföljteori Karperöbode Objektet och projektupplägget Processtege Lärdomar och slutsatser av projektet Nästa projekt Sammafattig och slutsatser Källor... 26

5 1 Iledig Målsättig Målsättige med detta igejörsarbete är att skapa e överblick över vad fastighetsutvecklig är och iebär, samt ta del av de cetrala aspektera iom fastighetsivesterig. Förståelse för olika typer av fastighetsivesterigar och att eklare få e överblick över vilka möjligheter som fis samt vilka för- och ackdelar som fis. Geom att dela med mig av ega erfareheter hoppas jag kua skapa lite klarhet i väge till ett framgågsrikt projekt och slutsatser krig vad ma behöver ta i beaktade iför framtida projekt. 1.2 Bakgrud Bakgrude till detta igejörsarbete är mitt eget itresse för fastighetsutvecklig. Atalet böcker jag har läst iom området är måga. Till mia favoriter hör Doald Trumps böcker som exempelvis: The Art of the Deal, Trump 101 The Way to Success. Iformatioe jag har erhållit uder de seaste tio åre som jag har varit verksam är via praktisk erfarehet samt facklitteratur. Till detta arbete har jag dock ite kuat aväda mia tidigare isamlade kuskaper iom området eftersom jag ite systematiskt sammasställt refereslitteratur tidigare, vilket har gjort det till e utmaig att skriva detta arbete. Största dele av iformatioe till detta arbete har jag tagit ur de sveska samligsboke Fastighetsekoomisk aalys och fastighetsrätt som har varit mycket avädbar iför detta arbete. E iteretsida om fastighetsmarkade ute i världe som jag har fastat för är

6 2 Fastighetsutvecklig Allmät Fastighetsutvecklig är direkt översatt frå egelskas real estate developmet. Byggherre för ett projekt är e developer. Iom fastighetsutvecklig fis det e rad olika elemet som e byggherre bör käa till och desto större kuskap he besitter iom alla de område desto mer tid och pegar kommer he att spara. I detta kapitel kocetrerar jag mig på att ta upp byggherreprojekt i forme delad etrepread. Detta är forme som jag aväder mig av, som ka vara mera ekoomisk ä ett stort byggföretag med lite adel uderleveratörer (kapitel 2.2). I detta kapitel försöker jag skapa e bild över hur ett typiskt projekt framskrider för forme delad etrepread. 2.2 Delad etrepread I delad etrepread har byggherre stor koll på projektet och ka smidigt lösa problem som ka uppstå på byggarbetsplatse. Vid delad etrepread är det också byggherre som aställer alla uderetrepreörer och ka eklare följa med vart pegara går. I sådaa förhållade ka ma också ekelt välja vad ma vill spara pegar på. Me också så klart mera asvar fås och kuskap om vad behövs vid val av delad etrepreadform. Totaletrepread å adra sida betyder att det fis e leveratör, oftast byggföretaget, eller hustillverkare som tar hela asvaret samt också e större margial på arbetet på grud av att de måste upphadla uderleveratörer. Detta iebär e viss ekoomisk osäkerhet för företaget. (Psilader, 2010, s. 160; Ross, 2006, s. 169) Delad etrepread resulterar valigtvis också i lägre geomföradekostader. E studie har utförts i Sverige var ma har följt ett midre byggherreföretag och ett större byggherreföretag över e lägre tid. Det midre byggherre företaget byggde 26 hyresbostäder med e totalkostad på kr/m2, och det större företaget 52 hyresbostäder med e kostad på kr/m2, skillade var alltså hela 21%. Efter att korrigerigar gjorts för stadard och byggadssätt ökade skillade till 28%. (Psilader, 2010, s. 168)

7 2.3 Processtege 3 De olika processera som fis iom ett projekt frå idé till färdig produkt, ka delas i i fem olika processer som överlappar varadra geom hela hädelseförloppet. Här tar jag upp processe för ett litet byggherreföretag som aväder sig av delad etrepread vid ybyggatio. (Psilader, 2010, s.161) Idé Utgågspukte i detta skede är att utyttja tomtmarke på bästa sätt för att få det mesta värdet ur de och att hitta avädigsädamål som möter kosumetes öska. Riske i detta skede, om ma reda har köpt mark, är att kommue eller stade ite godkäer idéera eller att bake ite beviljar fiasierig. I detta skede fis det måga frågetecke, därför bör ma udvika att ta för stora risker. För att ta reda på bästa ädamålet för marke bör ma utföra e överblickade markadsudersökig. Ma ka också utföra e mera djupgåede udersökig, me det bider upp e hel del kapital i projektet och i detta skede fis sälla fiasierig. I de överblickade udersökige tar ma reda på kosumetgrupper, jobb, ikomster, hur måga har möjlighet att flytta hit. Hur ära är all tillgåg till service som dagligavaror, trasport, skolor, mm. (Psilader, 2010, s ) Det viktigaste syftet med idéfase är att byggherre erhåller tillräckligt med iformatio för att utveckla e storylie. I detta skede har ma kotakt med baker, markägare, mydigheter, och ett atal kosulter som t.ex. mäklare, markudersökare, markadsaalytiker. Reda i detta skede är det bra om ma utför e geomslagskalkyl för projektet och låter budgete reflektera kommade beslut. Om projektets olika aalyser ases positiva ger ma sig i i ästa fas förutsatt att det fis e prelimiär uppgörelse med markägare, (Psilader, 2010, s )

8 2.3.2 Desig och projekterig 4 I dea fas ökar riske eftersom fler kosulter alitas. Bygherres största uppgift i detta skede är att välja de mest lämpade kosultera för detta projekt som he ka samarbeta med, till skillad frå föregåede fase där byggherre gör det mesta själv. Ett talesätt lyder att plaförfattare, byggadsarkitekter och ladskapsarkitekter är de aktörer som är värdeskapare i ett projekt. Uder dea fas är det deras isats som är de mest betydade. Deras uppgift är att försöka få byggherres storylie till verklighet. Plaförfattares uppgifter i detta skede är att få byggadera att passa i på plaerade markområdet och få det till e helhet med alla de delar som ma har valt att itegrera. Byggadsarkitektes och ladskapsarkitektes deisg är mycket viktigt för att skapa ett första itryck som får potetiella kuder itresserade. (Psilader, 2010, s ) Byggadsarkitektes desig behöver ite vara kostsam för att sticka ut blad kokurreter. Det räcker med att det fis ågot litet extra som gör det eklare att markadsföra projektet. (Ross, 2006, s , 184; Psilader, 2010, s ) I detta skede skapas skisser för att få e helhetsbild av projektet vilka aväds i kotakter med mydigheter och fiasiärer och också för att få sypukter frå potetiellt itresserade byggföretag om projektets realiserbarhet. Efter detta alitas mera etrepreörer för ritigar, hadligar på grudläggig, byggstommar, tekiska system mm. Markadsförige börjar också. Byggherre är ledare och ska i kritiska situatioer kua fatta beslut som ka gå emot specialisteras. Efter dea fas ska det fias färdiga bygghadligar på projektet. Dea fas ka vara ekoomiskt svår för byggherre eftersom här fis äu oftast ige yttre fiasierig. (Psilader, 2010, s ) Utvärderig För att få e blick över projektets verkliga förutsättigar geomförs e utvärderigsfas. Djup markadsaalys är i sådaa situatioer ett viktigt verktyg, me om efterfråga i området är stor för de type av projekt som skall utföras så behövs det kaske ige markadsaalys. Uder dea aalys udersöks blad aat potetiale, kudgruppe, försäljigstider, kokurrese och om projektriske är kotrollerbar, vad kudera har råd att betala etc. (Psilader, 2010, s )

9 5 I dea fas är det också viktigt att göra e lösamhetskalkyl liksom e likviditetskalkyl som håller uder projektets byggtid. För små och medelstora byggherrar har det visat sig vara större problem med likviditete ä med lösamhete. Uder dea fas har byggherre kotakt med e mägd strategiska parter, så som markägare, fiasiärer, mydighetera, byggföretag samt olika specialister. Ia byggherre har fått positiva löfte frå alla ibladade parter går ha ite vidare till ästa fas. Detta kommer att bida upp alla ibladade partera i kotrakt samt som ka leda till skadeståd för byggherre vid större ädrigar. (Psilader, 2010, s ) Geomföradeplaerig Uder dea fas skall alla kotrakt bli skriva. Här bider byggherre sig till stora kostader vare sig projektet blir av eller ite. Här ska e mägd olika leveratörer bidas samma om ma har valt att göra e delad etrepread. (Psilader, 2010, s ) Geomförade I dea fas kommer byggherre att följa med så att visioe förverkligas i större och midre detaljer. Fel ka uppkomma i ritigar och bygghadligara, och eftersom det fis måga aktörer ibladade så är det viktigt med ett aktivt deltagade eftersom det lätt ka uppstå komplikatioer. Dea fas är de mest riskfyllda fase i e fastighetsutveckligscykel. Det är viktigt att oggrat kotrollera kassaflödet, eftersom detta är e av de valigaste orsakera till kokurs iom byggadsidustri. Byggherre själv sätter oftast i e del eget kapital i projektet me största dele kommer frå extera fiasiärer. I detta skede satsas också på markadsförige av projektet. Tide är e fiede i detta skede och tidsplae ka vara svår att hålla och förseigar kostar för alla parter. Ett tillvägagågssätt som Doald Trump aväder sig av är att ha ger bousar i de fall att de hier före deadlie, vilket gör att deras motivatio stiger och de gör oftast allt de ka för att å upp till bouse. (Psilader, 2010, s.167; Ross, 2006, s )

10 3 Fastighetsivesterig Allmät Fastighetsivesterig är e utmärkt ivesterigsform som geererar hyresitäkter och fugerar på samma gåg som patsättig. Alla vill ha ett tak över huvudet och befolkige i världe ökar. De valigaste orde ma hör gällade fastighetsivesterigs viktigaste frågor är läge, läge, läge. Det kommer alltid att fias efterfråga på bra läge, me läget är ite allt och det garaterar ite heller ågot. Me det är e bra utgågspukt att börja i frå. Fastighetsivesterigar görs i dag valige via företag eller som privat, direkt eller idirekt via t.ex. publika företag eller foder. (Ross, 2006, s. 23). Här tas edast upp om direkta ivesterigar 3.2 Typer av ivesterigar Vilka typer av ivesterigar som är de bästa och vilka strategier ma ska välja är idividuellt beroede på vilke risk ma är beredd att åta sig. Samt storleke på kapitalet som ma är redo att satsa eller har möjlighet att satsa. E av de viktigaste frågora iom fastighetsivesterig är om ivesterige kommer att ha tillväxtpotetial, kommer de att kua följa med förädrigar i framtide, som exempelvis kommer hyra att följa med iflatioe, kommer området att förbättras eller försämras? Iom fastighetsivesterigar är ma iblad tvuge att betala ett premium för bättre område. Att köpa e fastighet och att ha e visio för fastighete som skapar mervärde är viktigt. (Ross, 2006, s. 23) Viktigaste puktera för att lyckas eller ite, beror på fastighetsivesterigsstrategiera som ma aväder för att skaffa fastighete, och hur ma utvecklar dem och hur ma desigar och markadsför dem till köpare och hyresgäster. (Ross, 2006, s.3) De valigaste forme att äga e fastighet i Filad på, är att ma äger marke och byggadera som de står på. Ett aat sätt är att äga byggade och hyra marke för e lägre tid av markägare, oftast av kommue eller stade. (Kaleva, 2014, s. 15)

11 7 Kommersiella fastigheter bl.a. kotor, lager, hotell, produktioslokaler, försäljigslokaler etc. medför högre risk på me ger också oftast högre avkastig, me äve ofta högre ivesterigskostader, eftersom de kaske t.ex. växer, behöver större utrymme, går i kokurs, behöver ädra avädigsädamål etc. Detta leder också till att det blir stora och omfattade omädrigskostader i sambad med hyresgästbyte eller vid förstorig är företaget växer. Hyresavkastige för kotor var 5,9 % för år 2013 me värdet miskade med 4,6 %. För idustri var hyresavkastige 8,1 %, me där sjök också värdet med 4,1 %. För försäljigslokaler var hyresavkastige 6,6 % me där sjök också prise, me edast med 0,1 % (Kti Idex, 2013, s. 2). Bostäder har oftast lägre risk me också lägre avkastig, beroede på område och itetioer. E fjärdedel av de fiska befolkige bor i hyresbostäder (Bostäder och boedeförhållade, 2011, stat.fi). De valigaste och eklaste forme blad ivesterare är att köpa e lägehet och hyra ut de. Det fis måga olika former av ivesterigar iom detta område som exempelvis lägehetshyreshus, radhuslägeheter, parhus, flervåigshus bostäder, hus, villor m.m. Det fis flera olika sätt att ivestera i bostadsmarkade. Ett sätt är att köpa och håll för e lägre tid, ett aat sätt är att köpa och håll för e kort tid ihopp om att värdeökige kommer eller så ka ma köpa reovera och sälja vidare. Seda 1985 har realprisera på bostäder stigit med 70 % i Filad (Kivistö, 2012, s. 5). Hyresavkastige år 2013 i Filad för bostäder var 5,4 % och värdeökige 2,6 % (Kti Idex, 2013, s. 2). Figur 1. Bostadshyroras prisutvecklig frå 1975 till 2013 (Statistikcetrale)

12 8 Gamla flervåigshus Nya flervåigshus Huvudstadsregioe Det övriga Filad Huvudstadsregioe Det övriga Filad Skuldfria geomsittliga kvadratmeterspriser, /m * * prelimiär uppgift Tabell 1. Bostadspriseras utvecklig (Statistikcetrale) Markivesterigar ka vara bra ivesterigar me kapitalet ligger oftast budet där och ka uder tide som de ite är utvecklad eller i avädig kosta mycket. Om problem uppstår, som att ma exempelvis ite har kuat utveckla marke p.g.a. att ma ite fått exempelvis bygglovet eller fiasierige för projektet, så ka ma uder tide exempelvis försöka aväda de som parkerigsplats, förvarigsplats, odligsmark, platerigar, etc, för att erhålla hyresikomster. Största riske med att köpa mark är att ma ite ka utveckla det som ma har plaerat. Mydighetera ka också tvågsilösa marke på grud av deras ega plaer. Ett skogskifte på över 10 hektar hade 2005 ett medelpris per hektar på 1793, jämfört med 2012 där medelpriset för motsvarade var (Metla, Metifo). Jämfört med bostadsprisera som var i hela ladet för ya bostäder i flervåigshus år 2005, och för 2012, (tabell 1). Detta ger bostädera e värdeökig på ca 41 % på samma gåg som skoge har gett e bättre värdeökig på 49 %. Bostadstomter i hela Filad hade e värdeökig uder samma tidsperiod på ca 63 % och åkermark ca 58 % (Latmäteriverket, 2013 s ).

13 3.3 Fastighetsvärderig 9 Fastighetsvärderige utförs oftast geom jämförelse med markades motsvarade utbud och om ite motsvarade objekt fis för att erhålla yckeltale, så utförs det via adra diverse olika tillvägagågssätt. Det verkliga värdet beror på vad ågo är redo att betala. Det är svårt att uppskatta värdet; iblad ka det vara ett emotioellt värde, strategiskt värde, motsvarigheter på markade, efterfråga, begräsad tillgåg, ytta av fastighete u och i framtide, avkastige frå fastighete eller vad som har lagts ed i fastighete. Dea varierade värderigstillförlitlighet har vi sett bevis på de seaste åre. Speciellt i USA har priser rasat med över 50% seda 2006 ( globalpropertyguide.com). Värdet ases vara e fuktio av framtida potetiella ytta. Framtide är oförutsägbar och ytta är svår att defiera, så ma ka fråga sig vems ytta och till vilket pris. Värderigar kommer alltid att ha e viss osäkerhet. (Persso, 2010, s. 269, 272) Ma ka grovt idela värdepåverkade faktorer i tre grupper eligt (Persso, 2010, s. 273): 1. Omvärldsakuta faktorer av samhällsekoomisk art. Kojukturutvecklig, iflatio, arbetsmarkad, ärigs-, bostads, och skattepolitik, kapitaltillgåg, räteivåer och kreditvillkor, beskattigsregler, hyreslagstiftig och adra legala ramar m.m. 2. Markadsakuta faktorer Utbud och efterfråga på hyres- och fastighetsmarkader (markadsaktörer och markadsvillkor, förädrigar i bestådet geom yproduktio, vakaser m.m.). 3. Direkt fastighetsakuta faktorer av tekisk, juridisk och ekoomisk art T.ex. läge, tomt, omgivig, plabestämmelser, belastigar och rättigheter, byggaders storlek, ålder, stadard och skick, hyror, driftkostader, och vakaser. De valigaste och mest betydade värdebegreppe är markadsvärde och avkastigsvärde. Adra värdebegrepp aväds också me här tas edast upp markadsvärdet samt avkastigsvärdet, eftersom de är de mest aväda. Markadsvärdet har visat sig ha mera vikt vid stigade priser och avkastigsvärdet har visat sig har mera vikt vid edgåg. Avkastigsvärdet aväds också mycket flitigare iom kommersiella fastigheter där ivesterigsvärdet är viktigt, samt att motsvarade objekt är svårare att hitta. (Persso, 2010, s )

14 3.3.1 Markadsvärdet 10 Markadsvärdet är vad du bör betala för e fastighet eligt markade, ite eligt ega avkastigskrav. Markadsvärdets defiitio eligt Iteratioal Valuatio Stadard Coucil (IVSC), som är ett globalt stadardsättade bolag, är: Market value is the estimated amout for which a asset or liability should exchage o the valuatio date betwee a willig buyer ad a willig seller i a arm s legth trasactio after proper marketig ad where the parties had each acted kowledgeably, prudetly ad without compulsio (IVSC Bases of Value, 2014, s. 3) Markadsvärdet ka geerellt idelas i fyra olika grupper av aalyser; makroekoomiska aalyser, ortsaalyser, fastighetsmarkads och förvaltigsaalyser, samt fastighetsaalyser (Persso, 2010, s. 286). Ortsaalyser tillämpas ofta vid värderigar av fastigheter, problemet med ortsaalyser är att varje fastighet är uik, vilket gör det praktiskt svårt att tillämpa det, som exempelvis ålder, skicket, läget, etc. Allt bör beaktas vilket ka göra det svårt att hitta jämförelse objekt, vilket också gör käedome till tidigare objekt viktigt. Detta borde också klargöras för att kua jämföra de två objekte eftersom värderare ka se på fastigheter olika. (Persso, 2010, s ) Här är de valigaste aväda yckeltale vid ortsaalyser (Persso, 2010, s ); - Pris per kvadratmeteryta, det är bra med flera jämförelseobjekt för att få e bra överblick över prisivå i området. Var oga med att kotrollera yta samt vilke yta som avses. - Nettokapitaliserigsprocet = Driftetto/pris x100, är samma kalkyl som vid beräkig av direktavkastig med skillad att vid ettokapitaliserigskalkyle så aväder ma sig ite av specifika värde för fastighete i fråga uta av markadsvärde för motsvarade fastighet. - Bruttokapitaliserig, priset/bruttohyra = Hur måga gåger bruttohyra betalas på markade. Här är det också viktigt med att hitta motsvarade objekt för att få tillförlitliga siffror. Se Bilaga 3 tabelle för riktlijer. - Köpeskilligskoefficiete = Priset/Taxerigsvärdet

15 3.3.2 Avkastigsvärdet 11 Med avkastigsvärdet avses uvärdet av förvätade framtida avkastigar frå värderigsobjektet (Persso, 2010, s. 278). Vid avkastigsvärderig tar ma och utvärderar de ega riskhaterige samt avkastigskrave på ivesterigara. Där ma vid markadsvärderig oftast följer blit med markadsvärdet, vilket ka vara förödade vid erhållade av positivt kassaflöde och som vid framtida oförutsedda utgifter samt rätehöjigar m.m. ka leda till isolves. Avkastigskrave baserar ma oftast på jämförelse med atige vad ma ka få för avkastig vid adra ivesterigar såsom på aktiemarkade eller på statsobligatioer eller vid motsvarade ivesterigsobjekt. 3.4 Avkastigskrav Avkastigskrav eller som ma också kallar de kalkylräta eller direktavkastig, är e mycket viktig del av kalkylera, eftersom det är de ma utgår frå vid ivesterigskalkyler. Att hitta direkta svar på vad som skall beaktas för e korrekt kalkylräta är svårt att hitta, eftersom det fis måga olika åsikter om vad som ska ikluderas. (Persso, 2010, s.327) Kalkylräta är uppbyggd på följade sätt (Persso, 2010, s. 328): Kalkylräta Realräta + iflatioe+ riskfaktor De bör edast avädas vid beräkigar med små avkastigar eftersom desto högre kalkylräta desto större felmargial blir det (Ross, Westerfield, Jaffe, 2005, s. 190), härledd med Fischers formel (Ross, We., Ja., 2005, s. 189): 1+omiell räta = (1+realräta) x (1+iflatio) Så erhålls kalkylräta med de matematiska korrekta relatioe (Persso, 2010, s. 328): (1+realräta)x(1+iflatio)x(1+risk)

16 Ett aat valigt sysätt att bedöma kalkylräta på är (Persso, 2010, s. 328): 12 Nomiell räta statsobligatioer + ett risktillägg Realräta i detta fall är vad du ka förväta dig att få av e ivesterig uta risk och iflatio. Iflatioe är förädrigar i priser över e period på tjäster och varor. Ekoomer brukar aväda talet π eftersom det är svårt att uppskatta framtida iflatiostal. Riskfaktor är vad du aser riske är på ivesterige och är e av de svåraste sakera att bestämma. Riskfaktor påverkas av exempelvis läget, skicket, ekoomiska läget etc. Föregåede formel ka seda härledas till följade formel för att motivera e viss direktavkastig (Persso, 2010, s. 329): Realräta + iflatio + riskfaktor = Direktavkastig +/- värde-, driftettoförädrig Alt. Statsobligatiosräta + risk = Direktavkastig +/- värde-, driftettoförädrig Ett exempel på beräkig av riskfaktor. Du köper e bostad på i ett stabilt område i Filad t.ex. i Vasa och ka sälja de om ett år för Di riskfaktor blir här exempelvis uppskattad till 5 % eftersom du käer till markade och aser att de är stabil. De adra bostade köper du i Spaie och här förvätar du dej att värdet skall stiga till me eftersom du ite käer till markade lika bra samt osäkerhetera så höjer du riske till exempelvis 15 %. Nuvärdeskalkyle blir då ebart baserad på riske (Ross, We., Ja., 2005, s. 76): NV = C1/(1+r) Filad /1,05 = Spaie /1,15 = Trots att riske är högre visar sig det ädå att e bostad i Spaie ger bättre avkastig baserat ebart på riske. Här är det mycket svårt att veta vilke riskfaktor som skall avädas. Riskberäkigar ka göras hur ivecklade och komplexa som helst beroede på hur måga variabler ma räkar med. Es riskfaktor är alltid idividuell och är ågot som ma bör fästa stor uppmärksamhet vid.

17 3.5 Nuvärdesberäkigar 13 Med hjälp av uvärdesmetode ka ma räka ut skillade mella e euro i dag och e euro i framtide. Nuvärdesberäkigar aväds vid utredigar agåede om e ivesterig löar sig eller ej, baserat på es ega avkastigskrav. Metode går ut på att ma, med hjälp av framtida poster, räkar ut vad dages värde borde vara på ivesterige. Det fis olika slag av uvärdesberäkigar. (Ross We., Ja., 2005, s. 60) Nuvärdesekvatioe för e ivesterig som beräkas ge kotiuerliga kassaflöde ser ut på följade sätt: NV = C i i i= 1 (1 + p) (1) C = Kassaflödet, p = kalkylräta, i = tidsidex, = kalkylperiodes lägd atal termier (Ross, We., Ja., 2005, s. 71). Dea formel ka apassas och härledas till olika typer av ivesterigsberäkigar. Nettouvärdesekvatioe: NNV = kostade + C i i i= 1 (1 + p) (2) Nettouvärdesekvatioe visar differese mella uvärdet och ivesterigskostade. Det har måga gåger debatterats om att allt som är på plus skall ivesteras i. (Ross, We., Ja., 2005, s. 71; KH X , 2005, s. 3) De metoder som aväds ormalt iom fastighetsvärderig brukar idelas i två huvudformer (Persso, 2010, s.320): A. Rätabilitetsmetoder och kassaflödesmetoder B. Direktavkastigsmetoder

18 3.5.1 Rätabilitetsmetoder och kassaflödesmetoder 14 Dessa metoder kräver att ma sätter e bestämd tidsperiod, valigtvis 5 10 år, samt ett fastställt restvärde som ma oftast gör iom fastighetsivesterig, eftersom fastighete har ett värde efter räkeperiodes slut. Utöver de två uppgiftera behövs samma som vid adra beräkigar dvs. tillförlitlig data på driftettot samt kalkylräta. Ma räkar oftast med perioder som är 5 10 år. (Persso, 2010, s.321) De pricipiella uppbyggade av rätabilitetsmetode samt kassaflödesmetode (Persso, 2010, s. 321): NV 1 R Di + i i= 1 (1 + p) (1 + = p) (3) D = Driftettot är på årsbasis och består av bruttohyresikomstera mius drift och uderhåll iklusive fastighetsskatt samt möjlig tomträttsavgäld. Driftettot skall ite iehålla avskrivigar, ivesterigar, stämpelskatt samt aa relaterad kostad till förvärvet. (Persso, 2010, s. 324). Kassaflödesmetodes uppbyggad eligt (Persso, 2010, s. 322): NV H = D U F T I i i i i i i + i i= 1 (1 + p) (1 + R p) (4) H = Hyra, D = Drift, U = Uderhåll, F = Fastighetsskatt, T = Tomträttsavgäld, I = Ivesterigar i fastighete. räke exempel bilaga 1 R = Restvärdet vid kalkylperiodes slut Restvärdet beräkas eligt Persso (2010, s. 321): R D +1 = (5) da D+1 = Driftetto första året efter kalkylperiodes slut, da = direktavkastig sista kalkylåret

19 15 Kassaflödesmetode är de som ma får mest data ikörd i- Vad som går i och ut per år samt ivesterigar och vakaser. De preseterade ekvatioe ka också avädas till måadsvisa kassaflöde för att erhålla större precisio. Desto mera ma tar i beaktade desto arbetsdrygare blir det att arbeta med dea formel. I dag aväds dea formel som utgågspukt vid datoravädig. (Persso, 2010, s ) Vid val av kassaflödestal så bör ma kotrollera uppgiftera med markade getemot det specifika objektet ma räkar på, och ifall att stor skillad erhålls bör e jämkig mella dessa ske. I fall ma räkar edast med yckeltale frå markade blir dea kalkyl i pricip e ortsprismetodskalkyl. (Persso, 2010, s ) Följade härledig av formel ka göras vid beaktade av låat kapital (Persso, 2010, s. 333). NV = L 0 + E 0 = L 0 + i= 1 H i D U i (1 + p ) i RÄ e i i A i V L + (1 + p e ) (6) L o = Lå år 0, E 0 = uvärde av betaligar som tillfaller eget kapital, RÄ = Rätebaetaligar, A = Amorterigar, V = Restvärde vid kalkylperiodes slut, L = återståede låeskuld vid kalkylperiodes slut, p e = kalkylräta på eget kapital. Se äve exempel i bilaga Direktavkastigsmetoder Direktavkastigsmetode baseras i pricip på e evighetskapitaliserig av ett ormaliserat förstaårs driftetto (D) (Persso, 2010, s.324). Direktavkastigsmetode (Persso, 2010, s. 324): D V = (7) da D = ormaliserat driftetto för år 1, da = direktavkastigskravet.

20 16 Direktavkastigsmetodes ekvatio är idetisk med ettokapitaliserigsprocet ekvatioe i (kapitel 3.3.1). Skillade är att vid direktavkastigsmetode aväder ma sig av yckeltal specifika för objektet i fråga. (Persso, 2010, s. 324) Gordosformel är e direktavkastigsmetod och ser ut så här (Persso, 2010, s. 325): V D = (8) p g g = årlig värde-, avkastigsförädrig i %, p = kalkylräta, p-g = direktavkastig I kapitel 3.4 härleddes direktavkastige. 3.6 Sälja vs. hyra ut Största dele som blir rika på fastigheter hyr ut och håller kvar fastighetera. Prisera går upp och er, me i låga loppet har värdeökige varit äst itill idetisk med iflatioe (globalpropertyguide.com). Någo gåg ser alla fastighetsutvecklare fördele med att hålla kvar fastighete hellre ä att sälja de vidare, vilket ka bero på t.ex. skattefördelar eller dåligt markadsläge (Ross, 2006, s.195). Nackdelara med att hyra ut är fler, t.ex. ma har budit sia likvida medel, oftast e stor adel i ivesterige som ma skulle kua ivestera i aat, samt att ma fortfarade har e ivesterig att sköta om. De viktigaste aspekte förutom att hålla koll på reparatioer och uderhåll är hyresgästera. Doald Trumps filosofi är att hyresgästera bör behadlas som värdefulla kuder i stället för att se dem som ågot ödvädigt ot. (Ross, 2006, s. 195) Följade är ett exempel för att illustrera de positiva delara med att ivestera i fastigheter. I exemplet tar jag upp e flervåigsbostad som ivesterigsobjekt. I tabelle räkar jag med e ökig för hyresikomstera och utgiftera på 3 % och också på värdeökige. Utgiftera består av låekostader på 554 /må samt all drift och uderhåll som är beräkade till 300, totalt alltså 854. Jag atar att iga större ivesterigar bör göras. Lået betalas med jäm auitet i 30 år samt har e fast effektiv räta på 5 %. Ivesterige är på varvid ma valt att ta lå på 70 % av beloppet, vilket betyder att låeadele blir

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}.

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}. rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE BEGRE OH BETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast med Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrummet.

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160928, kl. 14.00 18.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej Itervallskattig c 005 Eric Järpe Högskola i Halmstad Atag att vi har ett stickprov x,..., x på X som vi vet är Nµ, σ me vi vet ej värdet av µ = EX. Då ka vi beräka x, vvr skattig av µ. För att få reda

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Inledande matematisk analys (TATA79) Höstterminen 2016 Föreläsnings- och lekionsplan

Inledande matematisk analys (TATA79) Höstterminen 2016 Föreläsnings- och lekionsplan Iledade matematisk aalys TATA79) Hösttermie 016 Föreläsigs- och lekiospla Föreläsig 1 Logik, axiom och argumet iom matematik, talbeteckigssystem för hetal, ratioella tal, heltalspoteser. Lektio 1 och Hadledigstillfälle

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer