Vad kostar Integritet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kostar Integritet?"

Transkript

1 Vad kstar Integritet? Vägen till Andreas Halvarssn Håkan Mlin

2 Vilka risker påverkar aktieägarvärdet Risks That Matter Fakta m undersökningen Genmförd av Ernst & Yung ch Oxfrd Metrica Fem års histrisk analys av Sharehlder Value Shifts (värdeförskjutningar) bland Frtum 1000 företag Rensat för allmän marknads- ch branschuppgång Identifiering av de 1000 största psitiva ch negativa värdeförskjutningar (under en 20 dagars perid) Identifiering av rsakerna till värdeförskjutningarna Sammanfattning av resultaten För två tredjedelar av värdeförskjutningarna var rsaken av strategisk karaktär ch inte peratinell eller finansiell Huvuddelen av psitiva värdeförskjutningar rsakades av: Bevis för ledningens förmåga att förverkliga löften Investeringar i R&D Strategiska allianser ch M&As Huvuddelen av negativa värdeförskjutningar rsakades av: Oförmåga att anpassa sig till förändringar i affärsmiljön Missnöjda kunder/förlrade marknadsandelar Dålig investr relatins i allmänhet/säkerhet/ tydlighet 2 Crprate Finance

3 3 Risk

4 IT-risker Internrevisrn (ch ibland externrevisrn) förlitar sig på IT s egna granskningar av sig själva Saknar fta metdstöd Egna subjektiva bedömningar 4

5 Om ett företag ställs inför två val, att ITdriften går ner en månad eller att dllarn går ner 10 prcent, skulle de flesta välja att behålla IT-driften. Men säkerhetsbältet sätts i första hand på valutan. Cecilia Arnssn, Veckans affärer, 1 feb

6 Vägen till Kvalitet Fkuserar vi på rätt risker? Vilket värde skapar vi ch för vem? Prduktteknisk kvalitet vs Kundupplevd kvalitet har vi rätt balans? Kreativitet Finns det nya, mer effektiva sätt att arbeta? Når vi fram med vårt budskap ch påverkar vi rganisatinens beteende? Kurage Når vi fram med vårt budskap ch påverkar vi rganisatinens beteende? Tar vi ställning ch plats i rganisatinen? 6

7 Internal Audit Re-invented Jurney t

8 Vägen till Tre centrala strategier Rätt riktning Syfte ch mandat sm tydligt beskriver internrevisinens rll ch samverkan med verksamhetens nyckelintressenter. Krdinering ch säkerställande av att Internrevisinens verksamhet ligger i linje med verksamhetens mål ch strategier. Visin Mandat Rätt kmpetenser Kärnteam med gd förståelse för verksamheten ch dess risker Ständig utveckling för att effektivt kunna möta upp mt förändringar i riskexpneringen ch nya ht i mvärlden. Rätt balans mellan internrevisins- ch rådgivningskmpetens för att skapa största möjliga värde. Resurser & team Kmpetensutveckling Internrevisin & rådgivning Rätt verktyg Metdik, verktyg ch kunskapsdelning för att säkerställa knsekventa ch effektiva revisiner. Effektiv prjektledning ch kvalitetssäkring för att säkra att varje enskild granskning levererar verkligt värde. Kunskapsdelning för att kntinuerligt bygga upp internkntrll ch riskstyrningskmpetens i verksamheten. Metdik Verktyg ch teknlgi Prjektledning Kunskapsdelning Kvalitetsäkring Byggstenar för effektiv ch värdeskapande internrevisin 8

9 Rätt inriktning Internrevisinens Mål ch Värdeskapande Övergripande mål för internrevisinen Försäkran till styrelse Effektivt genmförande Förbättringar i verksamheten 9

10 Rätt inriktning Internrevisinens Mål ch Värdeskapande Värdeskapande för intressenter Styrelsen Ledning Risk & Kntrll funktiner Trygghet Knstruktiva förbättringsförslag Gemensamt strukturkapital Ändamålsenlig ch effektiv styrning Följande av lagar, regler ch plicies Pålitlig rapprtering Effektiv verksamhet Gd internstyrning ch kntrll Strategiska, Finansiella, Operatinella ch regelefterlevnadsrisker Operativ ledning Spridning av gd praxis Prcessförbättringar Kntrllstrukturer Medarbetare Kmpetensutveckling Kmpetensutveckling ch utbildning Erfarenhetsuppbyggnad 10

11 Arbetsfrmer Från riskanalys till revisinsplan Branschrisker & Innebende risker Ledningen ch styrelsens förväntningar Regulatriska krav ch externa intressenter Uppföljning av tidigare revisiner Specialprjekt Strategisk analys V ä riskprfil 1. Värdera riskprfil Grupp ch Enhetsnivå Riskanalys Riskkategrier, Organisatinsperspektiv, Prcessperspektiv 2. Priritera prjekt ch resurser allkera resurser Priritera prjekt ch allkera Riskapptit Investeringsvilja 3. Revisinsplan 1. Verksamhetsövergripande fkus (hrisntell dimensin) 40% 2. Funktinell fkus(vertikal dimensin) 40% 3. Övrigt (icke riskbaserade granskningar) 20% Intressentanalys Interna ch Externa 11

12 Arbetsfrmer Från revisinsplan till förbättring 1. Definiera inriktning 2. Samla infrmatin 3. Analysera ch knkludera 4. Förankra resultat 5. Möjliggör förbättring Definiera scpe ch avgränsning Samla in data ch fakta enligt strategin: Sammanställ data ch fakta Utveckla alternativa hypteser ch lösningar Identifiera mttagare för kmmunikatin Definiera angreppssätt Identifiera benchmark, tleransnivåer ch utvärderingsmdell Intervjuer Dkument Undersökningar Wrkshps Dataanalys Testning Extern infrmatin Kvalitetssäkring av all data Jämför med benchmarks ch utvärderingsmdeller Frmulera rekmmendatiner ch åtgärder Stäm av med nyckelpersner Definiera kmmunikatinssätt Rapprt One-n-ne möten Wrkshps Presentatiner Definiera infrmatinsinsamlings strategi Identifiera grundrsaker Definiera IAs rll i förbättringsarbetet Stäm av med nyckelpersner Definiera förbättringsmråden Rådgivning Stöd QA 12

13 Rätt angreppssätt 1. Definiera inriktning 2. Samla infrmatin 3. Analysera ch knkludera 4. Förankra resultat 5. Möjliggör förbättring Typ av granskning Benchmark Timing Rapprtering Diagns/Health checks Lagar ch regler Före implementering Presentatin Deep dive Interna plicies ch standards Efter implementering Muntlig avrapprtering Agreed upn prcedures Branschstandards Vid en viss tidpunkt IA rapprt Granskning av utfrmning Granskning av Implementering Ledningens ambitiner ch risk aptit Prfessinal judgment Över en perid Löpande/Cntinus Tema rapprter Issues tracking reprt Utredning 13

14 Hitta rätt grundrsk ch relevanta rekmmendatiner 1. Definiera inriktning 2. Samla infrmatin 3. Analysera ch knkludera 4. Förankra resultat 5. Möjliggör förbättring Observatin Materialitet kntra Risktlerans Benchmark ch Riskaptit Grundrsak Relevant ambitins nivå Rekmmendatin baserad på rätt grundrsak Rekmmendatin 14

15 Kmmunicera resultat 1. Definiera inriktning 2. Samla infrmatin 3. Analysera ch knkludera 4. Förankra resultat 5. Möjliggör förbättring En bredare prtfölj av kmmunikatinsverktyg Styrelsen Trygghet Ändamålsenlig ch effektiv styrning Följande av lagar, regler ch plicies Pålitlig rapprtering Kmmunikatin anpassad till mttagaren Ledning Knstruktiva förbättringsförslag Effektiv verksamhet Gd internstyrning ch kntrll Större fkus på muntlig rapprtering Risk & Kntrll funktiner Gemensamt strukturkapital Strategiska, Finansiella, Operativa ch regelefterlevnadsrisker Utveckling av strukturen för skriftliga rapprter Benchmarking reprts Operativ ledning Medarbetare Spridning av gd praxis Kmpetensutveckling Prcessförbättringar Kntrllstrukturer Kmpetensutveckling ch utbildning Erfarenhetsuppbyggnad 15

16 Möjliggör förbättring 1. Definiera inriktning 2. Samla infrmatin 3. Analysera ch knkludera 4. Förankra resultat 5. Möjliggör förbättring Beslutade åtgärder, inte rekmmendatiner Arbetet avslutat när nödvändiga förbättringar genmförda, inte när rapprten är presenterad IAs rll i förbättringsarbetet: QA Rådgivning Stöd Leda Fkus på uppföljning av förbättringar 16

17 Kundundersökning Utvärdering på ledningsnivå Ledningsmöte enl. plan Team index Utvecklingssamtal Kunskapsspridning Rapprtering enl. plan Resursallkering Prjektstyrning ttal Självutvädering av leverans Effektiv användning av GRC Uppfyllelse av QA rutin Ledning ch styrning av internrevisin Strategisk styrning Verksamheten Gemensamt arbete ch styrning Internrevisin Inriktning ch utveckling Mål, pririteringar, strategiska initiativ Visin, pririteringar ch utvecklingsinitiativ Revisinens innehåll Omvärld, förändringar, etc. Riskanalys Branschkunskap, Metdik, Benchmarks, etc Individuell revisinsplan Styrkrt Interna kvalitetsstandards Kvalitetssäkring ch kunduppföljning Kunder Humankapital Prjektstyrning Strukturkapital 17

18 Inledning 3 Mttagare: Trvald Carlssn, Styrelserdförande, Tjustbygdens Sparbank Mats Hasselquist, VD, Tjustbygdens Sparbank För kännedm Henrik Anderssn, Cmpliance Officer, Tjustbygdens Sparbank ABC Sparbank Granskning av rådgivningsprcessen Internrevisin genmförd i December 2008 i XYZ ch ABC Standardframsida Granskningens syfte Syftet med granskningen har varit att bedöma m Banken till väsentliga delar följer lagen m värdepappersmarknaden med tillhörande föreskrifter samt Finansinspektinens föreskrifter ch allmänna råd. Granskningen bygger främst på avvikelserapprtering ch är inte av beskrivande karaktär. Detta innebär att redan fungerande mråden inte lyfts fram i samma mfattning sm nterade brister ch förbättringsmråden. Enligt bankens önskemål har fkus framförallt legat på Uppföljning av föregående års synpunkter efter genmförd granskning Uppföljning av dkumentatin av rådgivningen Granskning av kvalitén på rådgivningen Bakgrund, inriktning ch mål Genmförande ch avgränsning Granskningen har mfattat en översiktlig genmgång av bankens rådgivningsverksamhet samt tillämpningen av gällande regler ch lagar. Granskningen har genmförts genm intervjuer (se appendix) med berörda medarbetare ch medlyssning vid kundmöten. En genmgång har gjrts av interna instruktiner ch systemstöd. Stickprv har ckså tagits på dkumentatinsunderlag. Områden sm varit föremål för granskning 4 Statistik från MUPP Prduktgrupp/Prdukt Antal Vlym [+]Betala [+]Kanaler/Kncept/Möten [+]Låna [+]Man. Registr. Prdukter [+]Sakförsäkringar [-]Spara [-]Bundet [-]Banksparande Framtidskt Max (Grk,Fst02103,Knt) Passande/ lämplighetsbedömning 1. Riktlinjer 3. Infrmatin till kund, utlämnande av dkumentatin 5. Systemstöd 6. Certifiering/uppdatering av certifiering 7. Kmpetens 4. Uppföljning Prduktgrupp/Prdukt Antal Vlym [+]Betala 31 0 [+]Kanaler/Kncept/Möten [+]Låna [-]Spara 3 0 [-]Bundet 1 0 [-]Banksparande 1 0 Skgsknt 1 0 [-]Rörligt 2 0 [-]Banksparande 2 0 E-Sparknt (Grk,Spp00103,Knt) 1 0 Tjustknt (Grk,Spp01306,Knt) 1 0 Övergripande frågeställningar Regelverk ch systemstöd Finns tillfredsställande rutiner, riktlinjer ch regler? Finns rutiner för utbildning ch certifiering av medarbetare? Finns ändamålsenliga systemstöd? Efterlevnad Är kunderna klassificerade efter de nya reglerna? Inhämtar rådgivarna nödvändiga upplysningar m kunden? Genmför rådgivarna lämplighetsbedömning ch passandebedömning? Tydlig beskrivning av mfattning ch angreppssätt Frståelse, insikt, ch knskapsöverföring Prduktgrupp/Prdukt Antal Vlym [+]Betala 36 0 [+]Kanaler/Kncept/Möten [+]Låna [-]Spara 9 0 [-]Bundet 1 0 [-]Banksparande 1 0 Fastränteknt (Grk,Fst02101,Knt) 1 0 [-]Rörligt 8 0 [-]Banksparande 8 0 E-Sparknt (Grk,Spp00103,Knt) 4 0 Tjustknt (Grk,Spp01306,Knt) 4 0 Nödvändiga analyser för att sammanställa resultat Sammanfattning av viktiga rekmmendatiner Vid 2007 års granskning framfördes ett antal iakttagelser sm skulle åtgärdas innan 2008 års utgång. Tabellen är en summering över åtgärdsstatus för de lika punkterna. 8 Grön Gul Röd Sammanställning av iakttagelser från 2007 års granskning Under intervjuerna ch stickprv framkm att företagsrådgivarna ännu inte har kmmit igång med att samla in den dkumentatin sm krävs enligt den nya lagen vid rådgivning. Under intervjuer framkm att en del i persnalen, framför allt de sm arbetar med företagsrådgivning, inte har färdigställt sina certifieringar ännu. Upprättade interna riktlinjer ch instruktiner för rådgivning till kunder har inte anpassats till den nya värdepappersmarknadslagen. Intervjuer visade att utbildning i de nya reglerna i ch med MiFID, bland annat passandebedömningen, inte har uppfattats fullt ut av persnalen. Rekmmendatinen var att detta skulle följas upp ytterligare, främst för de sm arbetar med eller kan tänkas kmma i kntakt med kmplicerade instrument. Åtgärd/Status Inga ytterligare åtgärder vidtagna. Frtfarande finns det företagsrådgivare sm inte har färdigställt sina certifieringar. Klart. De gamla interna instruktinerna har ersatts med nya, uppdaterade instruktiner per den 28 februari Efter medlyssningar ch intervjuer är bedömningen att kunskapen m gällande regler kan ses sm varierande hs bankens medarbetare. Detta återspeglas exempelvis genm brister i dkumentatin av rådgivning ch klarheter m när det kan anses att rådgivning ägt rum. Knkret sammanställning av resultat ch rekmmendatiner Kntaktdetaljer Ledning ch styrning av internrevisin Operativ styrning Verksamheten Gemensamt arbete ch styrning Internrevisin Övergripande plan Resursstyrning Tillgänglighet, önskemål Individuell revisinsplan Team Uppdragsplanering Nyckelpersner, önskemål, Särskilda förutsättningar Uppdragsplan Granskningsprgram Kmmunikatin Granskningsteam Håkan Hjalmarssn, Partner, Ernst & Yung Audit Håkan Mlin, Partner, Ernst & Yung Advisry Services Karlina Nilssn, Cnsultant, Ernst & Yung Advisry Services Bakgrund En ny lag m värdepappersmarknaden ( SFS 2007:572) samt ett nytt regelverk från Finansinspektinen avseende denna lag (FFFS 2007:16) trädde i kraft den 1 nvember 2007 (MiFID, eller Markets in Financial Instruments Directive). De nya reglerna ställer strängare krav än förut avseende bankers hantering av finansiell rådgivning. Bland annat innebär det att även juridiska persner mfattas av samma regelverk sm knsumenter ch att ett antal nya kundhanteringsförfaranden har tillkmmit såsm kundkategrisering ch passandebedömning. Bristfällig efterlevnad ch dkumentatin avseende rådgivning kan leda till tvister med betydande skadr på anseende sm följd. Sm en del i internrevisinsplanen genmförs därför för andra året en granskning av bankens regelefterlevnad gällande placerings- ch försäkringsrådgivning mt knsumenter ch juridiska persner. Avgränsning Genmgången tar sikte på lag (2007:572) m värdepappersmarknaden samt Finansinspektinens regelverk avseende denna lag (FFFS 2007:16), även kallad MiFID, Markets in Financial Instruments Directive. Iakttagelser baserar sig på intervjuer ch medlyssningar vid kundmöten med berörda medarbetare samt stickprvskntrller av utvalt material. Intervjuerna har skett med 13 st medarbetare vid Tjustbygdens Sparbank i Västervik ch Gamleby. Stickprvskntrller har gjrts på 13 st slumpmässigt utvalda Rådgivningsstöd inm privatmarknad ch private banking. Stickprvskntrll på företagssidan har inte utförts. Kreativitet. Team Fastränteknt (Grk,Fst02101,Knt) [-]Försäkringar Kapitalspar (Spf,Kaps,Kaps) Arv Och Gåva B Kapitalspar Fnd Privat Pensin Målspar Startkapital Kapitalspar Barn [-]Pensin [+]Avtal 6 0 [+]Fnder Via Ip [+]Ppm 20 0 [+]Spax Via Ip [-]Omsättningsbart [-]Fnder [+]Aktiefnder [+]Räntefnder [-]Värdepapper [+]Premier [+]Spaxar [+]Värdepapper [-]Rörligt 54 0 [-]Banksparande 54 0 E-Sparknt (Grk,Spp00103,Knt) 26 0 Tjustknt (Grk,Spp01306,Knt)

19 Vad kstar Integritet ch vägen till Kvalitet, Kreativitet ch Kurage?? 19

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS) Publik rapprt Svenska Framtagning av knceptet Swedish Prductin System (SwePS) Swedish Prductin System (SwePS) ett kmpetenslyft inm Lean prduktin! SwePSprjektet bidrar till utveckling av långsiktigt hållbara

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning:

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Active Directory design Uppsala universitet

Active Directory design Uppsala universitet Benämning Utredning AD design, Uppsala universitet Ansvarig Pelle Lindé, IT-strategiska avd Nils Byström, Avd f IT ch inköp Marcus Trstenssn, Atea Skapat Senast sparat 2008-06-10 10:56 2009-03-31 15:12

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer