ing s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP~ ' ~ i!1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ing s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP~ ' ~ i!1"

Transkript

1 ng s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP~ ~ ' ~!1

2 Innehåll ISP år 2400 ISP år Det gångna verksamhetsåret haz vart turbulent Verksamhet 3 för ISP. Fyra medarbetare har slu- tat,vlket medfört att v skolat n nya medverksamhetsmål och arbetare och att vss verksamhet skjutts återrapporterng 3 framåt tden. f ~ Krgsmaterel 5 Kundservcenharprorterats ochkärn- Strategska produkter s verksamheten har ändå fungerat stablt då många medarbetare lojalt använt nspek- Kemvapenkonventonen 7 donens fle~bla azbetstdsavtal tll brst- Generella mål flcf~ krav p~ nngsgränsen och externa resurser bland återrapporterng 9 nyttjats. Personal och ADB-projekt 9 Vad gäller den externa nformatonsverksamheten har v höjt rbban ytterlgare vlket bl.a. den här årsredovsnngen är ett exempel på. Informatonsverksamhet 11 ISP deltar mycket aktvt den omfattande nternatonalserng som på- Tabeller 13 går nom ndustrområdet, där exportkontroll vsat sg vara en betydelsefull ngredens och bland avgörande faktor stora exportaffärer och sam- Förklarng tll förkortnngar 15 arbetsprojekt. Resultaträknng ~s ISP arbetar nu vdare mot högre effektvtet och förenklngar såväl Balansräknng 17 våra kärnverksamheter och kundkontakter som våra nre admnstratva processer. Anslagsredovsnng 18 Fnanserngsanalys 9 Stefan Hanson Tf Krgsmaterelnspektör Tlläggsupplysnngar och noter 20 Sammanställnng över väsentlga uppgfter 27

3 ARSREDOVISNIN I INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Verksamhet Effekt r~ål nom Utgftsområde 5 Att säkerställa Sverges ~ressen förbndelserna med andra länder. Att nom stt område säkerställa att exportkontrollens syften uppnas. Att Sverges nternatonella åtaganden fullföljs nom ramen för ISP:s verksamhetsområde. År 2000 har präglats av en fortsatt utvecklng mot en nternatonalseradoch natonellt konsolderad ndustr. De storahändelserna nom försvarsndustrområdet har vant sammanslagnngen av SAAB och Celsus med den åtföljande omstrukturerngen av den sammanlagda koncernen samt försäljnngen av Bofors Weapon Systems tll USA företaget Unted Defense. Arbetet med att skapa lämplg nfrastruktur för exportkontrollarbetet och samarbetet med ISP har pågått sedan den nya koncernen skapades och är ännu ej slutfört. Dessa händelser har skett samtdgt som sejcnatonerssamarbetet nom försvarsndustrområdet den 27 jul 2000 resulterade ett övergrpande avtal om bl.a. exportkontroll och leveranssäl~erhet. Detta arbete har sedan fortsatt med en verksamhet som syftar tll praktsk mplementerng av det övergrpande aptalet. ISP har härvd deltagt undergruppen för exportkontrol och lett det svenska arbetet ~` undergruppen för leveranssäkerhet. ISP har gjort stora ansträngnngar för att ratonalsera den admnstratva processen med utförseltllstånd. `. Projektlcenser med nnehållsmässgt utökat djup och bredd samt längre gltghetstdhar nförts. Generella lcenser för materel tllhörg svensk och ~ ;; utländsk försvazsmakt har utfärdats. ~ EU:s uppförandekod för export av försvarsmaterel och produkter med dubbel användnng har nneburt krav på mycket noggrann uppföljnng av varje ensdlt utförselärende. Inom området strategska produkter har en ny EG-förordnng trätt kraft vlket resulterat en ny svensk lag och att området numera kallas produkter med dubbla användnngsområden. Den nya EG-förordnngen som trädde la~aft den 28 september 2000 har bl.a. nneburt nförandet av ett gemenskapens generella exporttllstånd och betydande lättnader vad gäller tllståndskraven för produkter som nnehåller l~ypterng. ISP är natonell myndghet för FN: s konventon om förbud mot kemska vapen (CWC). Denna konventon nnebärförbud mot utvecklng, produkton,nnehav och användnng av kemska vapen och nnehav av produktonsanläggnngar för kemska vapen. Vapen och produktonsanläggnngar ska11 %rstöras. Dessutom nnebär konventonen en kontroll av att kemkaler bara används för ändamål som nte är förbjudna enlgt CWC samt att anläggnngar som tllverkar s. k UDOC:s dvs. dskreta organska kemkaler nte producerar kemska vapen. Medlemsländer skall också ge hjälp genomorgansatonen %r förbud mot kemska vapen (OPCW) tll ett annat medlemsland som anfallts med kemska vapen. Sverge har deklarerat bstånd form av materel och ~: ~ ä Stående från vänster; Ulla lagerstål, Chrstna Hedman, Egon Svensson, Ulrka lansson (sttande), Stefan Karlberg, Ann-Katrn Gungörmez-Öhrn, Håkan Rooth, Inger Åseborn, Ghrster Ljungqvst (sttande), Lennart Wesshagen. Sttande från vänster; Stefan Hanson, Chrstna Moqust Petersson, Annmar Lau Erksson, Thomas Tjäder, Yvonne Eck, Magnus Danelsson. Saknas; Ulla Bohm, Ulrka Malmberg 3 (27)

4 INSPEKTIONEN FÖR STRATE615KA PRODUKTER ~ ARSREDOVISNING 2000 personal från Statens räddnngsverk, SRV. ISP har under året ökat stt engagemang nom detta område. Arbetet med nspektonens datorserade ärendehanterngssystem har slutförts och nu återstår endast ett mndre arbete med rättnng av fel och kompletterng med ytterlgare rapporter som uppkommt under projektets genomförande. Fyra tjänstemän har under året lämnat nspektonen nnefattande såväl Krgsmaterelnspektören, myndghetens poltske sakkunnge samt två assstenter. Då varje anställd nom nspektonen har en specfk uppgft med prncp unk kompetens, har dessa avgångar nneburt hög arbetsbelastnng pånärlggande befattnngar och att en rad angelägna aktvteter, främst nternatonella, har skjutts på framtden. Inom nformatonsområdet har under året skapats en årsbok för nspektonens verksamhet utgående från regerngens rksdagssla~velse om la~gsmaterelexporten. Denna årsbok kan sägas utgöra en populärutgåva av rksdagssla~vesen och har dstrbuerats ett stort antal såväl svensk som engelsk utgåva. Två semnarer för ndustrn har avhållts och nspektonen har deltagt ett antal semnarer och andra aktvteter lämplga %ratt nformera om nspektnnens roll och verksamhet. ISP:s hemsda haz översatts tll engelska. 4 (27}

5 A<sa_~ w~n~u~, 2eco j ~ e~:~o~u~. Fcas':~n-e~ skna ~~~.~~< Verksamhetsmål och återrapporterng,~ makt och som tllfällgt vart Sverge. Den 1 jul 1999 överfördes ett stortantal utförselärenden gällande jakt-och M~) sportskyttevapen tll polsen. Trots detta har antalet utförselansöknngar för krgsmaterel mnskat endast margnellt. Målet är aft utfrån e#fektmålet för nspektonen på ett 1 kombnaton med att en tjänst nom området bortratonakompetent och resurseffektvt sätt sköta tttsyn och kontroll samt pröva ärenden som faller under lagen lscrats har detta nneburt hög arbetsbelastnng på återståom krgsmaterel. ende personal. Detta kombnaton Hed avtalsmässg frånvaro och ett par längre sjukskrvnngar har gjort att nspek- Åte~rappo~erngskrav tnnen vd ett flertal tllfällen utnytgatpersonalfrån beman- ISP skall lämna en samlad bedömnng om utveck- nngsföretag med höga kostnader som följd. lngen samt redovsa antalet årenden jåmfört med EU:s uppförande~kod för export av försvarsmaterel har närmast förgäende är samt arbetsbalansen för olka ärendeområden vd slutet av år 2000 jämfört med nneburt krav på mycket nogb ann uppföljnng av varje närmast föregående tvä år. Myndgheten skall ensklt utförselärende gentemot det stora antal väb ade utkommentera resulfatet förhållande tlt målen. förseltllstånd, s.k denals som nu e~sterar och där många utförselärenden också resulterar en svensk denal eller nternatonell konsultaton. Denna verksamhet gr avgörande Samlad bedömnng och resultat fören~cmensamsynpåcxportkontrollenayseendeförsvars- _ Detnternatonela försvarsmatenelsamarbetetnom främst materel nom EU och en gemensam tllämpnng av krter- Europa har under året ökat. Inom regelverkets ram har det erna koden och nspektonen planerar att utöka resursngått att fnna lösnngar på alla uppkomna samarbetskon- satsen morn området. struktoner och nspektonens bedömnng är att detta kom- Ett antal s.k KRG (Kontroll och rej'erensgrupper) föx mer ar gälla även forsältnngsvs. Sexnatonerssamarbetet exportstödsnsatser avseende försvasmatenel ledda av UD nom försvarsmaterelområdet komner dock att nnebära fnns nu för samtlga ledande försvarsndustrer. ISP har. _ förändrngardenadmnslratvaprocessennnebärandenya under året medverkat samtlga och dessutom ett antal. typer av slutanvändaråtaganden med breda projektlcenser blaterala samarbetsgrupper under FÖ/MIL lednng. och framförhandlade tandlstor som grund för redjelands- Uad gäller antal nkomna ärenden och balanser ayseen- _ expert. Denna rye av lcenser och tandlstor har redan tt- de försvarsmatere) vd årsskftetenl;t blagdtabell 1, lnne lämpats påblaterala försvarsmaterelprojek-t utanför sexna- nga onormala awke.lser mot föregående år och verksamtonerssamarbetet och ett antal projekt väntar på blaterala beten nom områdetkr~snatenel får sägas h~ funderat sta- %rhandlngar syfte att uppnå samma typ av lösnng. hlt och utan överrasknnbar. Möjtgenkan en vss nedåtgå- En generell lcens för utförsel av krgsmaccrel tllhörg ende tendens skönjas antalet ärenden Tör vssa ärendety- Försvarsmakten har utfärdats ocl~ även en generell lcens per, men detta är mer trolgt ett resultat av ratonalserngar %r återutförsel av laīgsmaterel Ullhörzg utländsk f~~rsvars- av processen ä~ av andra orsaker. 5 t27?

6 INSPEKTfONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER ~ QRSRED~VISNING 2000 Må1 I Målet är att utfrån effektmålet fär nspektonen på ett kompetent och resurseffektvt sätt sköta tllsyn och kontroll samt pröva äreaden sam faller under lagen om strategska produkter.` Återrapporterngskrav ISP skall lämna en samlad bedömnng om utvecklngen samt redovsa antalet ärenden år 2000 fördelat på de olka delkategorerna jämförf med närmast föreg'aende år samt arhefsbalansen för olka ärendeområden vd slutet av år 2000 jämfört med närrrtast föregående två år. Myndgheten skall kommentera resultatet förhållande tll målen. Samlad bedömnng och resultat Den 22 jun 2000 beslutades om en ny förordnng på exportkontrollområdet, Rådets förordnng (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordnng för kontroll av export av produkter och teknk med dubbla användnngsområden.denna förordnng ersatte därmed den gamla rådsförordnngen nr 3381/94. Den nya förordnngen som trädde kraft 28 september 2000 har följts upp natonellt med den nya lagen (2000:1064) och den nya förordnngen (2000:1217) om kontroll av produkler med dubbla användnngsområden och av telrnskt bstånd. En av de mer påtaglga förändrngarna är nförandet av gemenskapens generella exporttllstånd (EU 001) som medförtatt handeln med de produkter som omfattas av tllståndet är stort sett lka fr som handeln nom EU %r de to länder som ållståndet gäller. Införandet av fr handel (med ett undantag) för l~yptografska produkter nom EU jämte den omständgheten att dessa produkter omfattas av det gemensamma tllståndet EU 001 har medfört stora förenklngar för de förhållandevs många svenska företag som är verksamma nom detta område. Detta har redan vsat sg antalet tllstånd som utfärdats. (Se tabe112). En annan konsekvens av den nya förordnngen är att alla EU-länder nu använder samma blankett för exporltllstånden vlket kommer att underlätta när exporten sker från annat land än det där exportören har sn verksamhet. De natonella generella tllstånden har förnyats med 1 anlednng av det nya gemenskapstllståndet. Dessa nya tllstånd fnns Tullverkets författnngssanlng ('TFS ). Under verksamhetsåret 2000 har två exportkontrollse- :, mnarer hållts av ISP nom området produkter med dubb- 1aanvändnngsområden. Det första hölls den 3 februar och hade tyngdpunkten lagd på krypterng, naåonella generella tllstånd och de förändrngar som skett produktlstan. Det andra semnaret som hölls den 5 oktober, tllsammans med TT-kommssonen och FRA, hade sn tyngdpunkt på den nya rådsförordnngen och dess konsekvenser. Under verksamhetsåret fck för första gången blvande cvlngenjörer enföreläsnng om exportkontroll. Detta skedde vd Lnköpngs Unverstet. Inspektonen medverkade som vanlgt vd Exportkontrollförenngens årlga kurs maj genom ett antal föredrag. Vdare har ISP medverkat ett nternatonellt exportkontrollsemnarum nom Ercssonkoncernen och där nformerat om den nya %rordnngen och dess konsekvenser. ISP har också deltagt nternutbldnngar nom såväl Tullen som Polsen. Totalt har ca 300 personer nåtts genom drekta utbldnngsnsatser. Antalet företagsbesök har mnskat något beroende på de förenklngar som framför allt skett nom krypterngsområdet. Inom ramen för den väl fungerande myndghetssamverkan som fnns nom verksamhetsområdet har två säkerhetspoltska semnarer hållts. Vdare har genom denna samverkan genomförts ett total rktade företagsbesök där det nformerats om rsken för företagen att bl ndragna oönskade affärer. Blateral samverkan har skett genom att ISP besökts av representanter från Kna, Ryssland, USA och Storbrtannenoch genom att ISP besökt Lettland och Storbrtannen. Antal utlandsresor har mnskat som en följd av att det svenska ordförandeskapet WA upphörde och med utgången av 1999 samt att den nya EG-förordnngen blev klar. s t27)

7 ARSREDOVISNING 2000 ( INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Klassfcerng Produktlstan som är en blaga tll Rådets förordnng (EG) nr 1334/2000 är oftast mycket telrnskt sl~ven form av specfka teknska prestanda som ska11 vara uppfyllda för att produkten skall falla under exportkontroll. Därför krävs ofta teknska data från leverantör och tllverkare eller att exportörens egna experter granskar produkten mot produktlstan. ISP stöder företagen produktklassfcerngen med första hand rådgvnng och utbldnng. Kemvapenkonventonen ftfflål Målet är ate ISP skall fullgöra de uppgfter som åvlar ISP såsom natonell myndghet enlgt S~enges åtaganden nom ramen fär nternatonellt samarbete för cke-sprdnng av kemska vapen. ~terrapporterngskrav SP skall lämna en samlad bedömnng om utvecklngen vad avser CWC samt redovsa antalet ärenden resp. antalet nspektoner under år 2000 jämfört med närmast föregående år. Samlad bedömnng och resultat 1 januar 2000 nfördes en ny koncentratonsgräns över vlken kemska blandnngar ska11 deklareras tll ISP. Den nya gränsen är 10 %. Detta har medfört att antalet deklaratonsskyldga företag lksom antalet poster mnskat. Sverge hade tdgare tre anläggnngar som skulle nspekteras av OPCW. Fr.o.m den 29 apr12000 omfattas även Sverges 29 UDOC-anläggnngar, som producerar olstade organska kenukaler, av nspektoner. Årets nspektonsantal har vart den förväntade. ISP har under året ökat stt engagemang rörande hjälp tll medlemsländer som framtden utsätts för angrepp med kemska vapen. ISP:s uppgfter är att - säkerställa effektv mplementerng av Iagstft~ungen, - säkerställa att åtaganden enlgt CWC uppfylls, - vara rådgvande tll UD frågor som rör CWC-mplementerng, vara kontaktpunkt för OPCW, konventonsstater, ndustrn och myndgheter, samt - garantera genomförandet av nternatonella nspektoner. Huvudområden A. Deklaratoner Deklaratonsverksamheten omfattade: 1. Insamlng av deklaratoner från FOI och svensk ndustr genom: a) årlga deklaratoner avseende verksamheten under 1999 b) planerngsdeklaratoner avseende planerad verksamhet för 20(}1 (för att göra möjlgt %r OPCW att planera nspektonsverksamheten för år 2Q01) 2. Sammanställnng av data tll OPCW Kommentar 145 st %retag deklarerade tll ISP tll skllnad från 161 står FOI NBGskydd är Sverges anläggnng för produkton av tomaska kemkaler för skyddsändamål. Antalet anläggnngar som deklazerats tll OPCW var 39 st anläggnngar mot 37 st år B. Inspektoner Företagsbesök från ISP 16 st UDOC-anläggnngar besöktes under året. Det stora antalet företagsbesök är unkt för år 2000.Orsaken tll detta har vart att förbereda företag som producerar UDOCkemkaler för kommande nspektoner. 7 (27)

8 INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER ~ ARSREDOVISNIN Internatonella nspektoner. FOI NBGskydd Sverges deklarerade anläggnng för produkton av lsta 1-kemkaler %r skyddsändamål erhöll sn årlga nspekton, vlken från ISP sda omfattade 1 S persondagar. C. Övrg verksamhet nom Sverge Rådgvnng tll UD ISP bstår kontnuerlgt Utrkesdepartementet vd utarbetande av svensk polcy rörande CWC. ISP deltar såväl möten med verkställande rådet som ntersessonella konsultatoner. Samarbete med myndgheter och närngslv ISPsamarbetar på C WC-området med Utrkesdepartementet (UD}, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Totalförsvarets forsknngsnsttut (FC?I), Statens räddnngsverk (SRV), Socalstyrelsen, Överstyrelsen fär cvl beredskap, Tullverket och Kemkalenspektonen (KemI). ISP anltade under år 2000 Kemkalenspektonen som konsult ndustrfrågor. ISP har nfozmella kontakter med svensk ndustr samt haz två gånger årlgen kontaktrnöten med den kemska ndusrn.därvd deltar Keml, FOI, L1D, Närngslvets nämnd för regelgransknng (NNR), branschorgansatoner samt representanter för företag nom kemsk ndustr som deklareras tll OPCW. Analys av deklaratoner Enlgt förordnngen om nternatonella nspektoner skall årlg analys av mplementerngen utföras. Vssa delar ur andra CWGstaters deklaratoner har erhållts från OPCW och har börjat studeras. D. Internatonell verksamhet Kontakter med andra natonella myndgheter ISP deltog vd det andra mötet med natonella myndgheter som hölls vd OPCW anslutnng t11 den årlga konferensen med %rdragsparter maj Två möten med övrga nordska natonella myndghe ter hölls under året, ett Köpenhamn och ett Stockhohr Detta år deltog Estland, Lettland och Ltauen. Stöd tll Organsatonen för förbud mot kemska vapen OPCW Sverge har deklarerat stöd form av materel och persona tll medlemsland som angrpts med kemska vapen. ISP ä sammanhållande myndghet medan SRV svarar för de ope~ ratva delarna. SRV sätter samman och utbldar ett "Che~ mcal Support Team" som sedan snabbt skall vara bereds att göra nsats. Sverge arrangerade ett andra tränngsläger SRV:s reg för medlemsstater Revnge som en del av stt åtagande om hjälp tll skydd enlgtartkel X. ISP deltog som observatör. Sverge beslutade att ställa en person från SRV tll förfogande för att hjälpa OPCW att utarbeta regler för samordnng av nsatser från CWGstater. Detta stöd beräknas gälla för år 2001 med början den 1 februar Internatonell möten OPCW reg Vd OPCW ngår Sverge Declaraton Assstance Network och Protecton Network. ISP medverkade under år 2000 följande OPCW arrangemang - logstkworkshop Bratslava omsamordnng avbstånd från länder som deklareraz materel och personal, - besök Kenya för att bstå vd dentferng av deklaratonsplktga företag, nom ramen för Declaratons Assstance Network, - kurs för personal vd natonella myndgheter, - workshop Sevlla oktober om lagstftnngsfrågor, - möten med verkställande rådet. (ISP deltog vd tre möten samt vd konsultatoner om ndustrfrågor), och - årlg fördragspartskonferens. E. B-vapen ISP medverkade vd NATO:s workshop om verfkaton enlgt BIWC-protokollet som är under utarbetande. Resultat se tabell 3. 8 (27)

9 ARSREDOVISNING 2000 INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Generella må! och krav på I~ Resultat Exportkontrollrådet har sammanträtt vd 9 st tllfällen under år 2000 jämfört med 7 st år Man har berett 28 st ~~~ samrådsärenden under år 2000 jämfört med 16 st år Målet är att 1SP skall samverka r sft arbete med Teknsk-vetenskaplga rådet svenska myndgheter och svenskt närngslv. har haft 3 st möten under år 2000 jämfört med lka många under Under år 2000 Återrapporterngskrav har man berett 5 st ärenden jämfört med 4 st ASP skall redovsa antalet kontaktmöten med färeträdare för olka exportföretag underår 2000 jämfört med antalet möten under närmast föregående tvä år. ISP skall vdare redovsa kontak3er med svenska myndgheter under $r ~~~ personal och QDB-projekt Resultat 1SP skall drva verksamheten på olka delområden på ett effekkvt och ändamålsenlgt sätt Återrapporter ngskrav Kontaktmöten med svenska företag och kontakter med svenska mytldgheter ISP skall redovsa totala kostnader fördelat på de tre verksamhetsom-rådena krgsmaterel, strategska produkter och kemvapenkontrol[ år 2000 jämfört med närmast föregående år. Vdare skall 1SP redovsa antalet personer sysselsatta de fre verksamhets- Företag grenarna resp. den gemensamma funktonen jämfört Myndgheter med närmast föreg$ende två år. Effekterna på verksamheten av stöd för pågående ADB-projekt skolt särsklt belysas. IINåI Målet är att ISP genom regelbundna möten med Kostnader %rdelat på VeTksamhetsgt'enarna Exportkontrollrådet (EKR skall erhålla väglednng avseende uttolknngar av rk#fnjerna för krgsmaterelexport ensklda ärenden. lld regelbundna möten 2ppp med det Teknsk-vetenskaplga råået (TVR) skall ISP Krgsmaterel (SO lo) (52 Io} (53 %) erhålla sakkunngt städ bedömnngen av Strategska (36 %) (34 /o) (30 Jo) klassfcerngsfrågor, produkter Kemvapen (14 %) (14 %) (17 %} konventonen!sp skall redovsa antalet möten med EKR rsp. TVR Summa under år 2000 jämfärk med år 999. ISP skall vdare redovsa antalet samråds- resp. nformatonsärenden Tll verksamhetsgrenarnas kostnader har kostnaderna för som behandlas de häda råden år 2000 jämfört med år 79ss, den gemensamma funktonen fördelats enlgt respektve verksamhetsgrens kostnader. s cs~)

10 INSPEK710NEN FOR STRATE6~SKA PRODUKTER I ARSREDOVISNtN Fördelnngen me11an verksamhetsgrenarna håller sg relatvt konstant. Verksamheten Krgsmaterels procentuellt mnskade kostnader beror huvudsak på att dåvarande Krgsmaterelnspektörens ordförandeskap Wassenaar löpte ut vd årsskftet 1999 samt 4 månaders vakans på nspektörstjänsten. ISP:s samtlga kostnader täcks efterhand (året efter) av avgfter från de företag som producerar och försäljer kontrollerade produkter. Dessa avgfter levereras ~ n tll nkomsttteln 2527 Avgfter för kontroll av krgsmatereltliverknng. Myndgheten dsponerar ej dessa avgfter. ISP:s verksamhet fnanseras genom anslag under utgftsområdet S, anslag El. Personer sysselsatta de tre verksamhetsgrenarna resp. den gemensamma funktonen jämfört med närmast föregående två år Krgsmazerel 6,2 7 7 Strategska produkter 4,3 4>3 4 Kemvapenkonventonen I,5 1,5,S Gemensam funkton 6,2 6,2 6>5 Summa 18, Då ordnare krgsmaterelnspektör gck tll annan verksamhet från september månad har resurser tagts från verksamhetsgrenen Krgsmaterel genom att stf. nspektörens td (tllhörande Krgsmaterel) lagts tll 75 % på den gemensamma funktonen. En sekreterarjassstenttjänst som har betjänat verksamhetsgrenarna Krgsmaterel och Strategska produkter har dragts n, samtdgt som en annan sekreteraz/assstent-tjänst fördelats på verk- samhetsgrenarna Strategska produkter och den gemen samma funktonen. Verksamhetsgrenen Kemvapenkonventonen omfat tade en handläggare, en sekreterare/assstent på 50 "' samt, lksom tdgare år, konsulthjälp från Kemkalen ' spektonen. Effekterna på verksamheten av stöd för pågående ADB-projekt Inom projektet Säker Elektronsk Kommunkaton haz under verksamhetsåret tagts fram det offertunderlag som låg j tll grund för den offertförfrågan som gck ut jun t12 ett stort antal företag. Åtta offerter komn och en värderng av dessa har medfört att under vntern kommer fördjupade för handlngar att ske med två av de offererande företagen. Under året har servern på slutna nätet bytts ut mot en modernare maskn. Denna åtgärd medfört att ärendehante- Tngssystemet går mycket snabbare. Den gamla servern har flyttats över tll det öppna systemet där den är en %rbättrng jämfört med den befntlga servern vlken kommer att tas ur tjänst under år Under senare delen av året har en första verson av ett nfranät nstallerats det slutna systemet. Detta kommer att byggas på och förbättras under år 20(?l. Arbetet med att uppdatera användarnas datorer, främst på '; det slutna nätet, har pågått under hela året. Detta nnebär en ': markant förbättrng arbetet med ärendehanterngssystemet Utvecklngen av ärendehanterngssystemet haz ayslu- ' tats under år 2000, Endast några smärre korrgerngar kvarstår och dessa kommer att åtgärdas början av år En användarutbldnng har genomförts som har behandlat Wndows NT, Word 97 och Outlook 97, 10 (27)

11 ARSREDOVISNIN I INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRO~U KTER Informatonsverksamhet Må1 Målet är att ISP skall verka #ören breddad kunskap om och först else för den förda poltken och myndghetens verksamhet nom exportkontrollområdet samt vdta ytgärder överensstämmelse med KUs önskemål att ISP "...försett) allmänheten med basnformaton om krgsmaterelexporten." Återrapporterngskrav ISP skall lämna en redogörelse för den aformatonsverksamhet myndgheten vdtage och planerat med anlednng av KU:s önskemål om ökade nsatser på nformatonsområdes Må1 Målet är att ISP aktvyskall detta nternatonelle arbete nom exportkontrollområdet och genom nternatone113 myndghetskontakter upprätth~l4a ett konkret nformatonsutbyte som förbättrar underlaget för beslutsfattande ensklda ärenden. Återrapporter n gskrav ISP skall redovsa antalet utlandsresor och resdagar #ör dessa #ördelat på verksamhetsgrenar underår 2UU0 jåmfört med är 1999 lksom antalet möten som bevakats underår 2000 jämfört med närmast föregående tvä år. f redovs~ngert bör även ngå en förtecknng över vlka nternatonella fora som bevakats resp. vlka länder som besökts jämförd med närmasf föregående år. ISP har under året lått trycka en Årsbok med en översättnng tll engelska. Årsboken är en populärare form av ISP:s årsredovsnng och Regerngens skrvelse "Redogörelse för den svenska exportkontrollpoltken och exporten av lagsmaterel:' ISP medverkar med nformaton Samhällsboken, seren Freebook som är grats aktuell ltteratur som delas ut tll landets gymnaseelever. ISP:s hemsda har utvecklats under året och även översatts tll engelska. Vd två tllfällen under året har ISP genomfört semnarer för svensk ndustr med syfte att öka kunskap om exportkonrollregler samt medverkat r Exportkontrollförenngens årlga kurs för utbldnng av ndushn. ISP har fått mycket postv respons på ovannämnda nsatser. I5P kommer att fortsätta utveckla nformatonsverksamheten. Resultat Antal resor tll utlandet Totatt:79 Totalt: 103 KM: 25 KM: 32 SP: 41 SP: 49 CwC: l CWC: 11 GD: 3 GD: ll Antal möten utlandet Totatt:64 Totatt:110 WA: 9 WA: 15 Exportkontroll: l4 Exportkontroll: 25 LoI: 4 L,oI: 11 EU: 14 EU: 36 OPCW: 7 OPCW: 7 MTCR: 4 MICR: 5 NSG:6 NSG:9 AG: l AG: 2 E~cgortkantroll: Nammo, andra exportkonrollmyndgheter, Farnborough, Grpen, Arthur, nordskt möte, krypterngsmöte, OSCE, WestAfcas moratorum, DSEI EU: Coarm, Polarm, Code of Conduct, Ad hoc Wordng group on dual use goods 11 (27)

12 INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER I ARSREDOVISNING 2000 År~ Totalt: 229 Tota1t:325 KM: 55 KM: 99 SP: 113 SP: 151 CWC: 55 CWC: 43 GD: 7 GD: 32 Besökta länder Belgen Danmark Fnland Franla~ke Italen Kenya Lettland Polen Belgen Danmazk Franlake Island Italen Nederländerna Norge Ryssland Må1 ISP skall ha beredskap att genomföra samarbete om ett begränsat antal projekt avseende exportkontroll med representanter frun första hand Baltkum och stater Central- och Osteuropa. Åter ra p porterngskrav ISP skall redovsa antalet projekt samt nkommande och ugående besök fprdelat på länder avseende nsatser på exportkontrollområdet, Resultat Blateral samverkan har skett genom att ISP besökts av representanter från Ryssland och genom att ISP besökt Lettland. Vdare har samverkansmöten hållts med de baltska staterna anslutnng tll de ordnare nordska mötena. Slovaken Spanen Storbrtannen Tyskland USA Österrke Schwez Slovaken Spanen Storbrtannen Sydafrka Tyskland USA Österrke ~' 12 (27)

13 ARSREDOVISNING 2000 ( INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRD~UKTER Tab~l 1. Krgsmaterel {KM) Inkomna 2000 Avgjorda 2000 Inkomna 1999 Avgjorda 1999 Balans 2000 Balans 1999.Balans 1998 Klassfcerngar Tlverknngstflstånd örha~dsförfrågnngar '1Q 5 Anbudsunderrättelser Anbudsunderråttelse med ` 0 nedsatt tdsfrst Generella undantag från kravet på anbudsunderråttelse Utförseltllstånd (nkl 133$ transterngstlstånd) Lcens- och samarbetsavtal Sekretessärenden Inkomna 2000 Utfbrsetlstånd, globala 25 Avgjorda Inkomna Avgjorda Balans Balans Balans Utförseltllstånd, generella e' t'~~ g;e Utförseltllstånd, ndvduella 198 Utförseltlstånsd, WA 156 Utförseltllstånd, MTCR 2 Utförseltllstånd, NSG 6 Utförseltllstånd, AG (273

14 ~ INSPEKTIQNEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER ~ ARSREDOVISNING 2000 abel 2 forts. Strategska produkter (SP) Förhandsbesked "Catch all"-ärenden '. Denals 3 0 b Semnarer för export kontrollansvarga vd 300 deltagare 300 deltagare 65 deltagare svensk ndustr totac cotat eotac Tabell 3v Kemvapenkor~ventonen (CWC) Antal deklaratoner Industrdeklaratoner tll ISP Deklaratoner tll OPCW Antal nspektoner från OPCW 1 2 `""1 Anta! företagsbesök från ISP l (27)

15 ARSREDOVISNING 2000 I INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Förklarng tll förkortnngar ISP KM SP CWC Inspektonen för strategska produkter Krgsmaterel Strategska produkter Chemcal Weapon Conventon, Kemvapenkonventonen UDOC OPCW NBGskydd BIWC Unlsted Descrete Organc Chemcals Organsaton for the Prohbton of Chemcal Weapons Skydd mot kärnvapen, bologska och kemska vapen Bacterologcal (bologcal) and Toman Weapons Conventon SRV KRG UD FÖlMIL, Statens räddnngsverk Kontroll och referensgrupper Utrkesdepartementet Försvarsdepartementedmltära enheten FRA FOI NNR Kem Försvarets radoanstalt Totalförsvarets forsknngsnsttut Närngslvets nämnd %r regelgransknng Kemkalenspektonen WA LoI MTCR NSG Wassenaar Arrangement Letter of Intent, se~atonerssamarbetet Mssle Technology Control Regme Nuclear Supplers Group AG OSCE Namnro Farnborough Australa Group Organsaton for Securty and Confdencebuldng measures n Europe Nordskt ammuntonsbolag efter omstrukturerng av försvarsndustrn Ort för flygutställnng utanför London Grpen Arthur DSEI Coarm Exportstödgrupp Exportstödgrupp Utställnng av acmematerel Storbrtannen Rådssamarbetsgrupp EU Polarm Code of Conduct Rådssamarbetsgrupp EU EU:s uppförandekod för export av la~gsmaterel 15 (27}

16 '., INSPEKTIONEN F6R STRATEGISKA PRODUKTER ~ ARSREDOVISNING 2000 Resultaträknng ~ (belopp tkr) Not Utfall 2000-O UtFal l Verksamhetens ntäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgfter och andra ersättnngar Fnansella ntäkter Summa ~ ' Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övrga drftkostnader Fnansella kostnader Avskrvnngar och nedskrvnrgar Summa Verksamhetsutfall ~~~_ Uppbördsverksamhet ntäkter av avgfter m m. samt andra Intåkter som nte dsponeras av myndgheten ' Medel som tllförts statsbudgeten från,, ~ ' uppbördsverksamhe Saldo Årets kaptalförändrng f j I 16 (27)

17 ARSREDOVISNING 2000 ~ INSPEKTIONEN FZSR STRATEGISKA PRODUKTER Balansräknng Tl Igångar (belopp tkr) Not Immaterella anläggnngstllgångar Balanserade utgfter för forsknng och utvecklng l 604 Summa IVlaterella anläggnngstllgångar Maskner, nventarer, nstallatoner m.m Summa Fordrngar Kundfordrngar Fordrngar hos andra myndgheter Övrga fordrngar Summa $ ~ ~ Perodavgränsnngsposter Förutbetalda kostnader Övrga upplupna ntäkter Summa Avräknng med statsverket Avräknng med statsverket (Gassa och bank Behållnng räntekonto Rksgäldskontoret Summa Summa tllgångar Kaptal och skulder (belopp tkr) Not flryndghetskaptal Balanserad kaptalföråndrng Kaptalförändrng enlgt resultaträknngen Summa Skulder m.m. Lån Rksgäldskontoret Skulder tll andra myndgheter Leverantörsskulder Övrga skulder Summa Perodavgränsnngsposter Upplupna kostnader Summa Summa skulder och kaptal (2l)

18 INSPEKTIQNEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER ~ ARSRE~OVISNING 2000 anslagsredovsnng Redovsnng mot anslag (belopp tkr) Anslag Ing. överförngsbelopp brev Årets tlldeln. enl regl Totalt dsp. belopp Utgfter Utg. överförngsbelopp 5 El Inspektonen för strategska produkter Ramanslag 620 Summa $ Redovsnng mot nkomstttel (belopp tkr) Inkomstttel Beräknade Inkomster Sada avgftsntäkter enl reg brev 2527 Avgfter för statskontroll av krgsmatereltllverknng Summa nkomstttlar Not (27)

19 ARSREOOVISNING 2000 I INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Fnanserngsanalys (belopp anges tkr) Q Drft Kostnader exklusve avskrvnngar m m Fnanserng genom avgfter och bdrag: Intäkter av avgfter och ersättnngar Övrga ntäkter ` Fnanserng från statsbudgeten: Anslagsmedel som erhållts för drft I83 Överskott(+) av medel från drften Oknng(-) av kortfrstga fordrngar Öknng(+) av kortfrstga skulder b Kassaflöde från(+) drft Investerngsverksamhet Investerngar materella tllgångar Investerngar mmaterella tllgångar Summa nvesterngsutgfter & Fnanserng av nvesterngar:!_än från Rksgäldskontoret - amorterngar Försäljnng av anläggnngstllgångar Tllförda drftmedel Summa medel som tllförts för f~nansrer~ng av nvesterngsverksamhet Underskott(-) av medel från ~nvesferrngsverksamhet Mnsknng(-) av kortfrstga skulder avseende nvesterngar Kassaflöde tll (-)nvesterngsverksamhet S'~3 902 Uppbördsverksamhet Avgftsnkomster som nte dsponeras av myndgheten 1$ Oknng(-) av kortfrstga fordrngar avseende uppbördsverksamhet Kassaflöde från uppbördsverksamhet Medel som tllförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Förändrng av lkvda medel Specfkaton av Förändrng av l6cvda medel Lkvda medel vld årets början Mnsknng(-) av tllgodohavand? hos R ksgälrskontoret-räntekonto Mnsknng(+) av skuld tll statsverket Summa förändrng av lkvda mede! Lkvda medel vd årets slut (27)

20 INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER I ARSREDOVISNING 2000 Tlläggsupplysnngar och noter Redovsnngs- och värderngsprncper (Belopp tkr där ej annat anges.) Allmänt Årsredovsnngen är upprättad enlghet med Förordnngen ommyndgheters Årsredovsnng m.m. (1996:882). ISPs redovsnng följer god redovsnngssed enlgt 7 Förordnngen om myndgheters årsredovsnng samt 2 Bol~örngsförordnngen(19'79:1212). Inför årsredovsnngen 1999 nföll brytdagen 2( Ienlghet med författnngsändrng tllämpar ISP för denna årsredovsnng brytdag per 2001-O1-10. Fakturor understgande 5 tkr elusve moms har nte bokförts som perodavgränsnngsposterper ISP dsponerar enlgt särsklt regerngsbeslut hela anslagssparande från år Ändrade redovsnngsprncper Avskrvnng för anläggnngstllgångar anskaffade t o m delårsrapporten 2000 har beräknats från den månad anläggnngstllgången tas bruk. För anläggnngstllgångar som anskaffats fr o m andra halvåret 2000 sker en approxrnatv drektavskrvnng med ett helt år. Avsa~vnngstden är 3 år för datorer öppen mljö som anskaffas från och med år Datorer anskaffade tdgare år aysl~vs på 5år. Värderngsprncper omsättnngstllgångar Fordrngar haz tagts upp tll de belopp varmed de beräknas nflyta. Övrga omsättnngstllgångar har värderats tll anskaffnngsvärde. Värderngsprncper anläggnngstllgångar Som anläggnngstllgångar redovsas maskner och nventarer som har ett anskaffnngsvärde om mnst S tla~ och en beräknad ekonomsk lvslängd som uppgår tll lägst tre år. Tllämpade avskrvnngstder 3 år Datorer, öppen mljö (anskaffade fr o m år 2000) 3 år Hem-PC 3 år Immaterella tllgångar, säker elektronsk kammunkaton 5 år Immaterella tllgångar, ärendehanterngssystem 5 år Kontorsmaskner, elektrska apparater och datorer, öppen mljö (anskaffade t o m år 1999) 6 år Datorer, rösskyddade 10 år Inrednngsnventarer och nätnstallaton Värderngsprncper skulder Övrga skulder har värderats tll anskaffnngsvärde. 20 (27>

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475 Årsredovsnng Styrelsen för HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: 714800-2475 får härmed avge årsredovsnng för förenngens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 HSB:s Brf Smedby Upplands

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi Varför gör v nte som v borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonom Lvslängdskostnader Flerbostadshus Affärshus Kontorshus Ansk 34% Drft och underhåll 66% Ansk 48% Drft och underhåll 52% Ansk 57% Drft

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-07-0 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-03-01 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Produktinformation till Emerson Process Management kunder i Skandinavien - December 2005

Produktinformation till Emerson Process Management kunder i Skandinavien - December 2005 Produktnformaton tll Emerson Process Management kunder Skandnaven - December 2005 Världens största Foundaton Feldbus nstallaton s 3 Gruvöns bruk nvesterar DeltaV s 4 Bergesen nvesterar 45 mlj NOK Safety

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk f REKRYTERNG, UTBLDNNG OCH UPPFÖLJNNGSMETODER En sammanställnng över aktuella förhållanden för drftpersnal vd landets kärnkraftverk s av Bertl Flbert h Jan Wrstad Rapprt nr 5, januar 1979 Rapprt nm kmpetensuppföljnngsprjektet

Läs mer

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Inlednng 3 Syfte...3 Hur projektplanen tas fram...3 Dsposton...3 Förutsättnngar 5 Bostäder och befolknng...5

Läs mer

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN Taxan gäller fr.o.m. den 1 januar 2015 Fastställd av kommunfullmäktge Säters kommun 20141215 Samhällsbyggnadsförvaltnngen 1 (68) Taxa för prövnng och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-08 09:10: Det har vart rolgt att få ta del av er mycket bra rapport. N har jättefna

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fnnstaskolan 5 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-05 13:30: V är mponerade av ert genomtänkta förhållnngssätt och den nyfkenhet och vlja att

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Leg.vet. Rikke M Schultz

Leg.vet. Rikke M Schultz Leg.vet. Rkke M Schultz {ru ryoltr offekt v tohadungttm{trd, Text Stna Helmersson Foto Rkke M Schults och Stna Helmersson Kranosacral terap forbättrar kroppens självläkande formåga. Genom att lossa på

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

DOM. 2011-09- 1 6 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter (härefter A), sje bilaga

DOM. 2011-09- 1 6 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter (härefter A), sje bilaga Mgratonsöverdomstolen Avdelnng l DOM 2011-09- 1 6 Meddelad Stockholm (/Sda l (15) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgfter (härefter A), sje blaga Ombud och offentlgt bträde: Advokaten Per Stadg Box 4129 102

Läs mer

FTP - förmånsbestämd l'l'an

FTP - förmånsbestämd l'l'an ~.~.;~~~..~.; '-' ;;./~~v\.:~'\~~~~.~l. Blaga 1 tll Stadgar för Försäkrngsbranschens Pensonskassa - försäkrngsförenng ;

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Sjöfart i motvind: svaveldirektivet

Sjöfart i motvind: svaveldirektivet Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Natonell plan: gränsöverskrdande nfrastruktur Hösten 2012 beslutade regerngen att kraftgt höja anslagen för transportnfrastrukturen.

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer