ing s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP~ ' ~ i!1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ing s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP~ ' ~ i!1"

Transkript

1 ng s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP~ ~ ' ~!1

2 Innehåll ISP år 2400 ISP år Det gångna verksamhetsåret haz vart turbulent Verksamhet 3 för ISP. Fyra medarbetare har slu- tat,vlket medfört att v skolat n nya medverksamhetsmål och arbetare och att vss verksamhet skjutts återrapporterng 3 framåt tden. f ~ Krgsmaterel 5 Kundservcenharprorterats ochkärn- Strategska produkter s verksamheten har ändå fungerat stablt då många medarbetare lojalt använt nspek- Kemvapenkonventonen 7 donens fle~bla azbetstdsavtal tll brst- Generella mål flcf~ krav p~ nngsgränsen och externa resurser bland återrapporterng 9 nyttjats. Personal och ADB-projekt 9 Vad gäller den externa nformatonsverksamheten har v höjt rbban ytterlgare vlket bl.a. den här årsredovsnngen är ett exempel på. Informatonsverksamhet 11 ISP deltar mycket aktvt den omfattande nternatonalserng som på- Tabeller 13 går nom ndustrområdet, där exportkontroll vsat sg vara en betydelsefull ngredens och bland avgörande faktor stora exportaffärer och sam- Förklarng tll förkortnngar 15 arbetsprojekt. Resultaträknng ~s ISP arbetar nu vdare mot högre effektvtet och förenklngar såväl Balansräknng 17 våra kärnverksamheter och kundkontakter som våra nre admnstratva processer. Anslagsredovsnng 18 Fnanserngsanalys 9 Stefan Hanson Tf Krgsmaterelnspektör Tlläggsupplysnngar och noter 20 Sammanställnng över väsentlga uppgfter 27

3 ARSREDOVISNIN I INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Verksamhet Effekt r~ål nom Utgftsområde 5 Att säkerställa Sverges ~ressen förbndelserna med andra länder. Att nom stt område säkerställa att exportkontrollens syften uppnas. Att Sverges nternatonella åtaganden fullföljs nom ramen för ISP:s verksamhetsområde. År 2000 har präglats av en fortsatt utvecklng mot en nternatonalseradoch natonellt konsolderad ndustr. De storahändelserna nom försvarsndustrområdet har vant sammanslagnngen av SAAB och Celsus med den åtföljande omstrukturerngen av den sammanlagda koncernen samt försäljnngen av Bofors Weapon Systems tll USA företaget Unted Defense. Arbetet med att skapa lämplg nfrastruktur för exportkontrollarbetet och samarbetet med ISP har pågått sedan den nya koncernen skapades och är ännu ej slutfört. Dessa händelser har skett samtdgt som sejcnatonerssamarbetet nom försvarsndustrområdet den 27 jul 2000 resulterade ett övergrpande avtal om bl.a. exportkontroll och leveranssäl~erhet. Detta arbete har sedan fortsatt med en verksamhet som syftar tll praktsk mplementerng av det övergrpande aptalet. ISP har härvd deltagt undergruppen för exportkontrol och lett det svenska arbetet ~` undergruppen för leveranssäkerhet. ISP har gjort stora ansträngnngar för att ratonalsera den admnstratva processen med utförseltllstånd. `. Projektlcenser med nnehållsmässgt utökat djup och bredd samt längre gltghetstdhar nförts. Generella lcenser för materel tllhörg svensk och ~ ;; utländsk försvazsmakt har utfärdats. ~ EU:s uppförandekod för export av försvarsmaterel och produkter med dubbel användnng har nneburt krav på mycket noggrann uppföljnng av varje ensdlt utförselärende. Inom området strategska produkter har en ny EG-förordnng trätt kraft vlket resulterat en ny svensk lag och att området numera kallas produkter med dubbla användnngsområden. Den nya EG-förordnngen som trädde la~aft den 28 september 2000 har bl.a. nneburt nförandet av ett gemenskapens generella exporttllstånd och betydande lättnader vad gäller tllståndskraven för produkter som nnehåller l~ypterng. ISP är natonell myndghet för FN: s konventon om förbud mot kemska vapen (CWC). Denna konventon nnebärförbud mot utvecklng, produkton,nnehav och användnng av kemska vapen och nnehav av produktonsanläggnngar för kemska vapen. Vapen och produktonsanläggnngar ska11 %rstöras. Dessutom nnebär konventonen en kontroll av att kemkaler bara används för ändamål som nte är förbjudna enlgt CWC samt att anläggnngar som tllverkar s. k UDOC:s dvs. dskreta organska kemkaler nte producerar kemska vapen. Medlemsländer skall också ge hjälp genomorgansatonen %r förbud mot kemska vapen (OPCW) tll ett annat medlemsland som anfallts med kemska vapen. Sverge har deklarerat bstånd form av materel och ~: ~ ä Stående från vänster; Ulla lagerstål, Chrstna Hedman, Egon Svensson, Ulrka lansson (sttande), Stefan Karlberg, Ann-Katrn Gungörmez-Öhrn, Håkan Rooth, Inger Åseborn, Ghrster Ljungqvst (sttande), Lennart Wesshagen. Sttande från vänster; Stefan Hanson, Chrstna Moqust Petersson, Annmar Lau Erksson, Thomas Tjäder, Yvonne Eck, Magnus Danelsson. Saknas; Ulla Bohm, Ulrka Malmberg 3 (27)

4 INSPEKTIONEN FÖR STRATE615KA PRODUKTER ~ ARSREDOVISNING 2000 personal från Statens räddnngsverk, SRV. ISP har under året ökat stt engagemang nom detta område. Arbetet med nspektonens datorserade ärendehanterngssystem har slutförts och nu återstår endast ett mndre arbete med rättnng av fel och kompletterng med ytterlgare rapporter som uppkommt under projektets genomförande. Fyra tjänstemän har under året lämnat nspektonen nnefattande såväl Krgsmaterelnspektören, myndghetens poltske sakkunnge samt två assstenter. Då varje anställd nom nspektonen har en specfk uppgft med prncp unk kompetens, har dessa avgångar nneburt hög arbetsbelastnng pånärlggande befattnngar och att en rad angelägna aktvteter, främst nternatonella, har skjutts på framtden. Inom nformatonsområdet har under året skapats en årsbok för nspektonens verksamhet utgående från regerngens rksdagssla~velse om la~gsmaterelexporten. Denna årsbok kan sägas utgöra en populärutgåva av rksdagssla~vesen och har dstrbuerats ett stort antal såväl svensk som engelsk utgåva. Två semnarer för ndustrn har avhållts och nspektonen har deltagt ett antal semnarer och andra aktvteter lämplga %ratt nformera om nspektnnens roll och verksamhet. ISP:s hemsda haz översatts tll engelska. 4 (27}

5 A<sa_~ w~n~u~, 2eco j ~ e~:~o~u~. Fcas':~n-e~ skna ~~~.~~< Verksamhetsmål och återrapporterng,~ makt och som tllfällgt vart Sverge. Den 1 jul 1999 överfördes ett stortantal utförselärenden gällande jakt-och M~) sportskyttevapen tll polsen. Trots detta har antalet utförselansöknngar för krgsmaterel mnskat endast margnellt. Målet är aft utfrån e#fektmålet för nspektonen på ett 1 kombnaton med att en tjänst nom området bortratonakompetent och resurseffektvt sätt sköta tttsyn och kontroll samt pröva ärenden som faller under lagen lscrats har detta nneburt hög arbetsbelastnng på återståom krgsmaterel. ende personal. Detta kombnaton Hed avtalsmässg frånvaro och ett par längre sjukskrvnngar har gjort att nspek- Åte~rappo~erngskrav tnnen vd ett flertal tllfällen utnytgatpersonalfrån beman- ISP skall lämna en samlad bedömnng om utveck- nngsföretag med höga kostnader som följd. lngen samt redovsa antalet årenden jåmfört med EU:s uppförande~kod för export av försvarsmaterel har närmast förgäende är samt arbetsbalansen för olka ärendeområden vd slutet av år 2000 jämfört med nneburt krav på mycket nogb ann uppföljnng av varje närmast föregående tvä år. Myndgheten skall ensklt utförselärende gentemot det stora antal väb ade utkommentera resulfatet förhållande tlt målen. förseltllstånd, s.k denals som nu e~sterar och där många utförselärenden också resulterar en svensk denal eller nternatonell konsultaton. Denna verksamhet gr avgörande Samlad bedömnng och resultat fören~cmensamsynpåcxportkontrollenayseendeförsvars- _ Detnternatonela försvarsmatenelsamarbetetnom främst materel nom EU och en gemensam tllämpnng av krter- Europa har under året ökat. Inom regelverkets ram har det erna koden och nspektonen planerar att utöka resursngått att fnna lösnngar på alla uppkomna samarbetskon- satsen morn området. struktoner och nspektonens bedömnng är att detta kom- Ett antal s.k KRG (Kontroll och rej'erensgrupper) föx mer ar gälla även forsältnngsvs. Sexnatonerssamarbetet exportstödsnsatser avseende försvasmatenel ledda av UD nom försvarsmaterelområdet komner dock att nnebära fnns nu för samtlga ledande försvarsndustrer. ISP har. _ förändrngardenadmnslratvaprocessennnebärandenya under året medverkat samtlga och dessutom ett antal. typer av slutanvändaråtaganden med breda projektlcenser blaterala samarbetsgrupper under FÖ/MIL lednng. och framförhandlade tandlstor som grund för redjelands- Uad gäller antal nkomna ärenden och balanser ayseen- _ expert. Denna rye av lcenser och tandlstor har redan tt- de försvarsmatere) vd årsskftetenl;t blagdtabell 1, lnne lämpats påblaterala försvarsmaterelprojek-t utanför sexna- nga onormala awke.lser mot föregående år och verksamtonerssamarbetet och ett antal projekt väntar på blaterala beten nom områdetkr~snatenel får sägas h~ funderat sta- %rhandlngar syfte att uppnå samma typ av lösnng. hlt och utan överrasknnbar. Möjtgenkan en vss nedåtgå- En generell lcens för utförsel av krgsmaccrel tllhörg ende tendens skönjas antalet ärenden Tör vssa ärendety- Försvarsmakten har utfärdats ocl~ även en generell lcens per, men detta är mer trolgt ett resultat av ratonalserngar %r återutförsel av laīgsmaterel Ullhörzg utländsk f~~rsvars- av processen ä~ av andra orsaker. 5 t27?

6 INSPEKTfONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER ~ QRSRED~VISNING 2000 Må1 I Målet är att utfrån effektmålet fär nspektonen på ett kompetent och resurseffektvt sätt sköta tllsyn och kontroll samt pröva äreaden sam faller under lagen om strategska produkter.` Återrapporterngskrav ISP skall lämna en samlad bedömnng om utvecklngen samt redovsa antalet ärenden år 2000 fördelat på de olka delkategorerna jämförf med närmast föreg'aende år samt arhefsbalansen för olka ärendeområden vd slutet av år 2000 jämfört med närrrtast föregående två år. Myndgheten skall kommentera resultatet förhållande tll målen. Samlad bedömnng och resultat Den 22 jun 2000 beslutades om en ny förordnng på exportkontrollområdet, Rådets förordnng (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordnng för kontroll av export av produkter och teknk med dubbla användnngsområden.denna förordnng ersatte därmed den gamla rådsförordnngen nr 3381/94. Den nya förordnngen som trädde kraft 28 september 2000 har följts upp natonellt med den nya lagen (2000:1064) och den nya förordnngen (2000:1217) om kontroll av produkler med dubbla användnngsområden och av telrnskt bstånd. En av de mer påtaglga förändrngarna är nförandet av gemenskapens generella exporttllstånd (EU 001) som medförtatt handeln med de produkter som omfattas av tllståndet är stort sett lka fr som handeln nom EU %r de to länder som ållståndet gäller. Införandet av fr handel (med ett undantag) för l~yptografska produkter nom EU jämte den omständgheten att dessa produkter omfattas av det gemensamma tllståndet EU 001 har medfört stora förenklngar för de förhållandevs många svenska företag som är verksamma nom detta område. Detta har redan vsat sg antalet tllstånd som utfärdats. (Se tabe112). En annan konsekvens av den nya förordnngen är att alla EU-länder nu använder samma blankett för exporltllstånden vlket kommer att underlätta när exporten sker från annat land än det där exportören har sn verksamhet. De natonella generella tllstånden har förnyats med 1 anlednng av det nya gemenskapstllståndet. Dessa nya tllstånd fnns Tullverkets författnngssanlng ('TFS ). Under verksamhetsåret 2000 har två exportkontrollse- :, mnarer hållts av ISP nom området produkter med dubb- 1aanvändnngsområden. Det första hölls den 3 februar och hade tyngdpunkten lagd på krypterng, naåonella generella tllstånd och de förändrngar som skett produktlstan. Det andra semnaret som hölls den 5 oktober, tllsammans med TT-kommssonen och FRA, hade sn tyngdpunkt på den nya rådsförordnngen och dess konsekvenser. Under verksamhetsåret fck för första gången blvande cvlngenjörer enföreläsnng om exportkontroll. Detta skedde vd Lnköpngs Unverstet. Inspektonen medverkade som vanlgt vd Exportkontrollförenngens årlga kurs maj genom ett antal föredrag. Vdare har ISP medverkat ett nternatonellt exportkontrollsemnarum nom Ercssonkoncernen och där nformerat om den nya %rordnngen och dess konsekvenser. ISP har också deltagt nternutbldnngar nom såväl Tullen som Polsen. Totalt har ca 300 personer nåtts genom drekta utbldnngsnsatser. Antalet företagsbesök har mnskat något beroende på de förenklngar som framför allt skett nom krypterngsområdet. Inom ramen för den väl fungerande myndghetssamverkan som fnns nom verksamhetsområdet har två säkerhetspoltska semnarer hållts. Vdare har genom denna samverkan genomförts ett total rktade företagsbesök där det nformerats om rsken för företagen att bl ndragna oönskade affärer. Blateral samverkan har skett genom att ISP besökts av representanter från Kna, Ryssland, USA och Storbrtannenoch genom att ISP besökt Lettland och Storbrtannen. Antal utlandsresor har mnskat som en följd av att det svenska ordförandeskapet WA upphörde och med utgången av 1999 samt att den nya EG-förordnngen blev klar. s t27)

7 ARSREDOVISNING 2000 ( INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Klassfcerng Produktlstan som är en blaga tll Rådets förordnng (EG) nr 1334/2000 är oftast mycket telrnskt sl~ven form av specfka teknska prestanda som ska11 vara uppfyllda för att produkten skall falla under exportkontroll. Därför krävs ofta teknska data från leverantör och tllverkare eller att exportörens egna experter granskar produkten mot produktlstan. ISP stöder företagen produktklassfcerngen med första hand rådgvnng och utbldnng. Kemvapenkonventonen ftfflål Målet är ate ISP skall fullgöra de uppgfter som åvlar ISP såsom natonell myndghet enlgt S~enges åtaganden nom ramen fär nternatonellt samarbete för cke-sprdnng av kemska vapen. ~terrapporterngskrav SP skall lämna en samlad bedömnng om utvecklngen vad avser CWC samt redovsa antalet ärenden resp. antalet nspektoner under år 2000 jämfört med närmast föregående år. Samlad bedömnng och resultat 1 januar 2000 nfördes en ny koncentratonsgräns över vlken kemska blandnngar ska11 deklareras tll ISP. Den nya gränsen är 10 %. Detta har medfört att antalet deklaratonsskyldga företag lksom antalet poster mnskat. Sverge hade tdgare tre anläggnngar som skulle nspekteras av OPCW. Fr.o.m den 29 apr12000 omfattas även Sverges 29 UDOC-anläggnngar, som producerar olstade organska kenukaler, av nspektoner. Årets nspektonsantal har vart den förväntade. ISP har under året ökat stt engagemang rörande hjälp tll medlemsländer som framtden utsätts för angrepp med kemska vapen. ISP:s uppgfter är att - säkerställa effektv mplementerng av Iagstft~ungen, - säkerställa att åtaganden enlgt CWC uppfylls, - vara rådgvande tll UD frågor som rör CWC-mplementerng, vara kontaktpunkt för OPCW, konventonsstater, ndustrn och myndgheter, samt - garantera genomförandet av nternatonella nspektoner. Huvudområden A. Deklaratoner Deklaratonsverksamheten omfattade: 1. Insamlng av deklaratoner från FOI och svensk ndustr genom: a) årlga deklaratoner avseende verksamheten under 1999 b) planerngsdeklaratoner avseende planerad verksamhet för 20(}1 (för att göra möjlgt %r OPCW att planera nspektonsverksamheten för år 2Q01) 2. Sammanställnng av data tll OPCW Kommentar 145 st %retag deklarerade tll ISP tll skllnad från 161 står FOI NBGskydd är Sverges anläggnng för produkton av tomaska kemkaler för skyddsändamål. Antalet anläggnngar som deklazerats tll OPCW var 39 st anläggnngar mot 37 st år B. Inspektoner Företagsbesök från ISP 16 st UDOC-anläggnngar besöktes under året. Det stora antalet företagsbesök är unkt för år 2000.Orsaken tll detta har vart att förbereda företag som producerar UDOCkemkaler för kommande nspektoner. 7 (27)

8 INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER ~ ARSREDOVISNIN Internatonella nspektoner. FOI NBGskydd Sverges deklarerade anläggnng för produkton av lsta 1-kemkaler %r skyddsändamål erhöll sn årlga nspekton, vlken från ISP sda omfattade 1 S persondagar. C. Övrg verksamhet nom Sverge Rådgvnng tll UD ISP bstår kontnuerlgt Utrkesdepartementet vd utarbetande av svensk polcy rörande CWC. ISP deltar såväl möten med verkställande rådet som ntersessonella konsultatoner. Samarbete med myndgheter och närngslv ISPsamarbetar på C WC-området med Utrkesdepartementet (UD}, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Totalförsvarets forsknngsnsttut (FC?I), Statens räddnngsverk (SRV), Socalstyrelsen, Överstyrelsen fär cvl beredskap, Tullverket och Kemkalenspektonen (KemI). ISP anltade under år 2000 Kemkalenspektonen som konsult ndustrfrågor. ISP har nfozmella kontakter med svensk ndustr samt haz två gånger årlgen kontaktrnöten med den kemska ndusrn.därvd deltar Keml, FOI, L1D, Närngslvets nämnd för regelgransknng (NNR), branschorgansatoner samt representanter för företag nom kemsk ndustr som deklareras tll OPCW. Analys av deklaratoner Enlgt förordnngen om nternatonella nspektoner skall årlg analys av mplementerngen utföras. Vssa delar ur andra CWGstaters deklaratoner har erhållts från OPCW och har börjat studeras. D. Internatonell verksamhet Kontakter med andra natonella myndgheter ISP deltog vd det andra mötet med natonella myndgheter som hölls vd OPCW anslutnng t11 den årlga konferensen med %rdragsparter maj Två möten med övrga nordska natonella myndghe ter hölls under året, ett Köpenhamn och ett Stockhohr Detta år deltog Estland, Lettland och Ltauen. Stöd tll Organsatonen för förbud mot kemska vapen OPCW Sverge har deklarerat stöd form av materel och persona tll medlemsland som angrpts med kemska vapen. ISP ä sammanhållande myndghet medan SRV svarar för de ope~ ratva delarna. SRV sätter samman och utbldar ett "Che~ mcal Support Team" som sedan snabbt skall vara bereds att göra nsats. Sverge arrangerade ett andra tränngsläger SRV:s reg för medlemsstater Revnge som en del av stt åtagande om hjälp tll skydd enlgtartkel X. ISP deltog som observatör. Sverge beslutade att ställa en person från SRV tll förfogande för att hjälpa OPCW att utarbeta regler för samordnng av nsatser från CWGstater. Detta stöd beräknas gälla för år 2001 med början den 1 februar Internatonell möten OPCW reg Vd OPCW ngår Sverge Declaraton Assstance Network och Protecton Network. ISP medverkade under år 2000 följande OPCW arrangemang - logstkworkshop Bratslava omsamordnng avbstånd från länder som deklareraz materel och personal, - besök Kenya för att bstå vd dentferng av deklaratonsplktga företag, nom ramen för Declaratons Assstance Network, - kurs för personal vd natonella myndgheter, - workshop Sevlla oktober om lagstftnngsfrågor, - möten med verkställande rådet. (ISP deltog vd tre möten samt vd konsultatoner om ndustrfrågor), och - årlg fördragspartskonferens. E. B-vapen ISP medverkade vd NATO:s workshop om verfkaton enlgt BIWC-protokollet som är under utarbetande. Resultat se tabell 3. 8 (27)

9 ARSREDOVISNING 2000 INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Generella må! och krav på I~ Resultat Exportkontrollrådet har sammanträtt vd 9 st tllfällen under år 2000 jämfört med 7 st år Man har berett 28 st ~~~ samrådsärenden under år 2000 jämfört med 16 st år Målet är att 1SP skall samverka r sft arbete med Teknsk-vetenskaplga rådet svenska myndgheter och svenskt närngslv. har haft 3 st möten under år 2000 jämfört med lka många under Under år 2000 Återrapporterngskrav har man berett 5 st ärenden jämfört med 4 st ASP skall redovsa antalet kontaktmöten med färeträdare för olka exportföretag underår 2000 jämfört med antalet möten under närmast föregående tvä år. ISP skall vdare redovsa kontak3er med svenska myndgheter under $r ~~~ personal och QDB-projekt Resultat 1SP skall drva verksamheten på olka delområden på ett effekkvt och ändamålsenlgt sätt Återrapporter ngskrav Kontaktmöten med svenska företag och kontakter med svenska mytldgheter ISP skall redovsa totala kostnader fördelat på de tre verksamhetsom-rådena krgsmaterel, strategska produkter och kemvapenkontrol[ år 2000 jämfört med närmast föregående år. Vdare skall 1SP redovsa antalet personer sysselsatta de fre verksamhets- Företag grenarna resp. den gemensamma funktonen jämfört Myndgheter med närmast föreg$ende två år. Effekterna på verksamheten av stöd för pågående ADB-projekt skolt särsklt belysas. IINåI Målet är att ISP genom regelbundna möten med Kostnader %rdelat på VeTksamhetsgt'enarna Exportkontrollrådet (EKR skall erhålla väglednng avseende uttolknngar av rk#fnjerna för krgsmaterelexport ensklda ärenden. lld regelbundna möten 2ppp med det Teknsk-vetenskaplga råået (TVR) skall ISP Krgsmaterel (SO lo) (52 Io} (53 %) erhålla sakkunngt städ bedömnngen av Strategska (36 %) (34 /o) (30 Jo) klassfcerngsfrågor, produkter Kemvapen (14 %) (14 %) (17 %} konventonen!sp skall redovsa antalet möten med EKR rsp. TVR Summa under år 2000 jämfärk med år 999. ISP skall vdare redovsa antalet samråds- resp. nformatonsärenden Tll verksamhetsgrenarnas kostnader har kostnaderna för som behandlas de häda råden år 2000 jämfört med år 79ss, den gemensamma funktonen fördelats enlgt respektve verksamhetsgrens kostnader. s cs~)

10 INSPEK710NEN FOR STRATE6~SKA PRODUKTER I ARSREDOVISNtN Fördelnngen me11an verksamhetsgrenarna håller sg relatvt konstant. Verksamheten Krgsmaterels procentuellt mnskade kostnader beror huvudsak på att dåvarande Krgsmaterelnspektörens ordförandeskap Wassenaar löpte ut vd årsskftet 1999 samt 4 månaders vakans på nspektörstjänsten. ISP:s samtlga kostnader täcks efterhand (året efter) av avgfter från de företag som producerar och försäljer kontrollerade produkter. Dessa avgfter levereras ~ n tll nkomsttteln 2527 Avgfter för kontroll av krgsmatereltliverknng. Myndgheten dsponerar ej dessa avgfter. ISP:s verksamhet fnanseras genom anslag under utgftsområdet S, anslag El. Personer sysselsatta de tre verksamhetsgrenarna resp. den gemensamma funktonen jämfört med närmast föregående två år Krgsmazerel 6,2 7 7 Strategska produkter 4,3 4>3 4 Kemvapenkonventonen I,5 1,5,S Gemensam funkton 6,2 6,2 6>5 Summa 18, Då ordnare krgsmaterelnspektör gck tll annan verksamhet från september månad har resurser tagts från verksamhetsgrenen Krgsmaterel genom att stf. nspektörens td (tllhörande Krgsmaterel) lagts tll 75 % på den gemensamma funktonen. En sekreterarjassstenttjänst som har betjänat verksamhetsgrenarna Krgsmaterel och Strategska produkter har dragts n, samtdgt som en annan sekreteraz/assstent-tjänst fördelats på verk- samhetsgrenarna Strategska produkter och den gemen samma funktonen. Verksamhetsgrenen Kemvapenkonventonen omfat tade en handläggare, en sekreterare/assstent på 50 "' samt, lksom tdgare år, konsulthjälp från Kemkalen ' spektonen. Effekterna på verksamheten av stöd för pågående ADB-projekt Inom projektet Säker Elektronsk Kommunkaton haz under verksamhetsåret tagts fram det offertunderlag som låg j tll grund för den offertförfrågan som gck ut jun t12 ett stort antal företag. Åtta offerter komn och en värderng av dessa har medfört att under vntern kommer fördjupade för handlngar att ske med två av de offererande företagen. Under året har servern på slutna nätet bytts ut mot en modernare maskn. Denna åtgärd medfört att ärendehante- Tngssystemet går mycket snabbare. Den gamla servern har flyttats över tll det öppna systemet där den är en %rbättrng jämfört med den befntlga servern vlken kommer att tas ur tjänst under år Under senare delen av året har en första verson av ett nfranät nstallerats det slutna systemet. Detta kommer att byggas på och förbättras under år 20(?l. Arbetet med att uppdatera användarnas datorer, främst på '; det slutna nätet, har pågått under hela året. Detta nnebär en ': markant förbättrng arbetet med ärendehanterngssystemet Utvecklngen av ärendehanterngssystemet haz ayslu- ' tats under år 2000, Endast några smärre korrgerngar kvarstår och dessa kommer att åtgärdas början av år En användarutbldnng har genomförts som har behandlat Wndows NT, Word 97 och Outlook 97, 10 (27)

11 ARSREDOVISNIN I INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRO~U KTER Informatonsverksamhet Må1 Målet är att ISP skall verka #ören breddad kunskap om och först else för den förda poltken och myndghetens verksamhet nom exportkontrollområdet samt vdta ytgärder överensstämmelse med KUs önskemål att ISP "...försett) allmänheten med basnformaton om krgsmaterelexporten." Återrapporterngskrav ISP skall lämna en redogörelse för den aformatonsverksamhet myndgheten vdtage och planerat med anlednng av KU:s önskemål om ökade nsatser på nformatonsområdes Må1 Målet är att ISP aktvyskall detta nternatonelle arbete nom exportkontrollområdet och genom nternatone113 myndghetskontakter upprätth~l4a ett konkret nformatonsutbyte som förbättrar underlaget för beslutsfattande ensklda ärenden. Återrapporter n gskrav ISP skall redovsa antalet utlandsresor och resdagar #ör dessa #ördelat på verksamhetsgrenar underår 2UU0 jåmfört med är 1999 lksom antalet möten som bevakats underår 2000 jämfört med närmast föregående tvä år. f redovs~ngert bör även ngå en förtecknng över vlka nternatonella fora som bevakats resp. vlka länder som besökts jämförd med närmasf föregående år. ISP har under året lått trycka en Årsbok med en översättnng tll engelska. Årsboken är en populärare form av ISP:s årsredovsnng och Regerngens skrvelse "Redogörelse för den svenska exportkontrollpoltken och exporten av lagsmaterel:' ISP medverkar med nformaton Samhällsboken, seren Freebook som är grats aktuell ltteratur som delas ut tll landets gymnaseelever. ISP:s hemsda har utvecklats under året och även översatts tll engelska. Vd två tllfällen under året har ISP genomfört semnarer för svensk ndustr med syfte att öka kunskap om exportkonrollregler samt medverkat r Exportkontrollförenngens årlga kurs för utbldnng av ndushn. ISP har fått mycket postv respons på ovannämnda nsatser. I5P kommer att fortsätta utveckla nformatonsverksamheten. Resultat Antal resor tll utlandet Totatt:79 Totalt: 103 KM: 25 KM: 32 SP: 41 SP: 49 CwC: l CWC: 11 GD: 3 GD: ll Antal möten utlandet Totatt:64 Totatt:110 WA: 9 WA: 15 Exportkontroll: l4 Exportkontroll: 25 LoI: 4 L,oI: 11 EU: 14 EU: 36 OPCW: 7 OPCW: 7 MTCR: 4 MICR: 5 NSG:6 NSG:9 AG: l AG: 2 E~cgortkantroll: Nammo, andra exportkonrollmyndgheter, Farnborough, Grpen, Arthur, nordskt möte, krypterngsmöte, OSCE, WestAfcas moratorum, DSEI EU: Coarm, Polarm, Code of Conduct, Ad hoc Wordng group on dual use goods 11 (27)

12 INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER I ARSREDOVISNING 2000 År~ Totalt: 229 Tota1t:325 KM: 55 KM: 99 SP: 113 SP: 151 CWC: 55 CWC: 43 GD: 7 GD: 32 Besökta länder Belgen Danmark Fnland Franla~ke Italen Kenya Lettland Polen Belgen Danmazk Franlake Island Italen Nederländerna Norge Ryssland Må1 ISP skall ha beredskap att genomföra samarbete om ett begränsat antal projekt avseende exportkontroll med representanter frun första hand Baltkum och stater Central- och Osteuropa. Åter ra p porterngskrav ISP skall redovsa antalet projekt samt nkommande och ugående besök fprdelat på länder avseende nsatser på exportkontrollområdet, Resultat Blateral samverkan har skett genom att ISP besökts av representanter från Ryssland och genom att ISP besökt Lettland. Vdare har samverkansmöten hållts med de baltska staterna anslutnng tll de ordnare nordska mötena. Slovaken Spanen Storbrtannen Tyskland USA Österrke Schwez Slovaken Spanen Storbrtannen Sydafrka Tyskland USA Österrke ~' 12 (27)

13 ARSREDOVISNING 2000 ( INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRD~UKTER Tab~l 1. Krgsmaterel {KM) Inkomna 2000 Avgjorda 2000 Inkomna 1999 Avgjorda 1999 Balans 2000 Balans 1999.Balans 1998 Klassfcerngar Tlverknngstflstånd örha~dsförfrågnngar '1Q 5 Anbudsunderrättelser Anbudsunderråttelse med ` 0 nedsatt tdsfrst Generella undantag från kravet på anbudsunderråttelse Utförseltllstånd (nkl 133$ transterngstlstånd) Lcens- och samarbetsavtal Sekretessärenden Inkomna 2000 Utfbrsetlstånd, globala 25 Avgjorda Inkomna Avgjorda Balans Balans Balans Utförseltllstånd, generella e' t'~~ g;e Utförseltllstånd, ndvduella 198 Utförseltlstånsd, WA 156 Utförseltllstånd, MTCR 2 Utförseltllstånd, NSG 6 Utförseltllstånd, AG (273

14 ~ INSPEKTIQNEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER ~ ARSREDOVISNING 2000 abel 2 forts. Strategska produkter (SP) Förhandsbesked "Catch all"-ärenden '. Denals 3 0 b Semnarer för export kontrollansvarga vd 300 deltagare 300 deltagare 65 deltagare svensk ndustr totac cotat eotac Tabell 3v Kemvapenkor~ventonen (CWC) Antal deklaratoner Industrdeklaratoner tll ISP Deklaratoner tll OPCW Antal nspektoner från OPCW 1 2 `""1 Anta! företagsbesök från ISP l (27)

15 ARSREDOVISNING 2000 I INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Förklarng tll förkortnngar ISP KM SP CWC Inspektonen för strategska produkter Krgsmaterel Strategska produkter Chemcal Weapon Conventon, Kemvapenkonventonen UDOC OPCW NBGskydd BIWC Unlsted Descrete Organc Chemcals Organsaton for the Prohbton of Chemcal Weapons Skydd mot kärnvapen, bologska och kemska vapen Bacterologcal (bologcal) and Toman Weapons Conventon SRV KRG UD FÖlMIL, Statens räddnngsverk Kontroll och referensgrupper Utrkesdepartementet Försvarsdepartementedmltära enheten FRA FOI NNR Kem Försvarets radoanstalt Totalförsvarets forsknngsnsttut Närngslvets nämnd %r regelgransknng Kemkalenspektonen WA LoI MTCR NSG Wassenaar Arrangement Letter of Intent, se~atonerssamarbetet Mssle Technology Control Regme Nuclear Supplers Group AG OSCE Namnro Farnborough Australa Group Organsaton for Securty and Confdencebuldng measures n Europe Nordskt ammuntonsbolag efter omstrukturerng av försvarsndustrn Ort för flygutställnng utanför London Grpen Arthur DSEI Coarm Exportstödgrupp Exportstödgrupp Utställnng av acmematerel Storbrtannen Rådssamarbetsgrupp EU Polarm Code of Conduct Rådssamarbetsgrupp EU EU:s uppförandekod för export av la~gsmaterel 15 (27}

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande ~~ INSPEKTIONEN FÖR c~ STRATEGISKA PRODUKTER (ISP) 2000-02-28 Dnr 00886/2000 ISP:s årsredovisning 1999-12-31 Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande Resultatredovisning Resultaträkning

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

Göteborg i september 1980

Göteborg i september 1980 INNEHALLSFÖRTECKNING - FÖRKORTAD PTGÄVA Sd 0 INLEDNING I 1 STUDERADE TILLFÖRSELALTERNATIV 3 2 PROGNOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KKLK1- LERINGEN 9 2.1 Ex- ocn värmetllrörsel 9 2.2 Bränsleprsutvecklng 11

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige "!# " $ % &('*),+.-0/0%'&%3)5476 8 &(' 9;: +@),>BA % &C6D% &E>>):D4 F GIHJGLKMONQPRKTSVUXW Y[Z]\8 &4^>_\0%"à&b+ & c

Läs mer