ing s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP~ ' ~ i!1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ing s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP~ ' ~ i!1"

Transkript

1 ng s~uj INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER (ISP~ ~ ' ~!1

2 Innehåll ISP år 2400 ISP år Det gångna verksamhetsåret haz vart turbulent Verksamhet 3 för ISP. Fyra medarbetare har slu- tat,vlket medfört att v skolat n nya medverksamhetsmål och arbetare och att vss verksamhet skjutts återrapporterng 3 framåt tden. f ~ Krgsmaterel 5 Kundservcenharprorterats ochkärn- Strategska produkter s verksamheten har ändå fungerat stablt då många medarbetare lojalt använt nspek- Kemvapenkonventonen 7 donens fle~bla azbetstdsavtal tll brst- Generella mål flcf~ krav p~ nngsgränsen och externa resurser bland återrapporterng 9 nyttjats. Personal och ADB-projekt 9 Vad gäller den externa nformatonsverksamheten har v höjt rbban ytterlgare vlket bl.a. den här årsredovsnngen är ett exempel på. Informatonsverksamhet 11 ISP deltar mycket aktvt den omfattande nternatonalserng som på- Tabeller 13 går nom ndustrområdet, där exportkontroll vsat sg vara en betydelsefull ngredens och bland avgörande faktor stora exportaffärer och sam- Förklarng tll förkortnngar 15 arbetsprojekt. Resultaträknng ~s ISP arbetar nu vdare mot högre effektvtet och förenklngar såväl Balansräknng 17 våra kärnverksamheter och kundkontakter som våra nre admnstratva processer. Anslagsredovsnng 18 Fnanserngsanalys 9 Stefan Hanson Tf Krgsmaterelnspektör Tlläggsupplysnngar och noter 20 Sammanställnng över väsentlga uppgfter 27

3 ARSREDOVISNIN I INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Verksamhet Effekt r~ål nom Utgftsområde 5 Att säkerställa Sverges ~ressen förbndelserna med andra länder. Att nom stt område säkerställa att exportkontrollens syften uppnas. Att Sverges nternatonella åtaganden fullföljs nom ramen för ISP:s verksamhetsområde. År 2000 har präglats av en fortsatt utvecklng mot en nternatonalseradoch natonellt konsolderad ndustr. De storahändelserna nom försvarsndustrområdet har vant sammanslagnngen av SAAB och Celsus med den åtföljande omstrukturerngen av den sammanlagda koncernen samt försäljnngen av Bofors Weapon Systems tll USA företaget Unted Defense. Arbetet med att skapa lämplg nfrastruktur för exportkontrollarbetet och samarbetet med ISP har pågått sedan den nya koncernen skapades och är ännu ej slutfört. Dessa händelser har skett samtdgt som sejcnatonerssamarbetet nom försvarsndustrområdet den 27 jul 2000 resulterade ett övergrpande avtal om bl.a. exportkontroll och leveranssäl~erhet. Detta arbete har sedan fortsatt med en verksamhet som syftar tll praktsk mplementerng av det övergrpande aptalet. ISP har härvd deltagt undergruppen för exportkontrol och lett det svenska arbetet ~` undergruppen för leveranssäkerhet. ISP har gjort stora ansträngnngar för att ratonalsera den admnstratva processen med utförseltllstånd. `. Projektlcenser med nnehållsmässgt utökat djup och bredd samt längre gltghetstdhar nförts. Generella lcenser för materel tllhörg svensk och ~ ;; utländsk försvazsmakt har utfärdats. ~ EU:s uppförandekod för export av försvarsmaterel och produkter med dubbel användnng har nneburt krav på mycket noggrann uppföljnng av varje ensdlt utförselärende. Inom området strategska produkter har en ny EG-förordnng trätt kraft vlket resulterat en ny svensk lag och att området numera kallas produkter med dubbla användnngsområden. Den nya EG-förordnngen som trädde la~aft den 28 september 2000 har bl.a. nneburt nförandet av ett gemenskapens generella exporttllstånd och betydande lättnader vad gäller tllståndskraven för produkter som nnehåller l~ypterng. ISP är natonell myndghet för FN: s konventon om förbud mot kemska vapen (CWC). Denna konventon nnebärförbud mot utvecklng, produkton,nnehav och användnng av kemska vapen och nnehav av produktonsanläggnngar för kemska vapen. Vapen och produktonsanläggnngar ska11 %rstöras. Dessutom nnebär konventonen en kontroll av att kemkaler bara används för ändamål som nte är förbjudna enlgt CWC samt att anläggnngar som tllverkar s. k UDOC:s dvs. dskreta organska kemkaler nte producerar kemska vapen. Medlemsländer skall också ge hjälp genomorgansatonen %r förbud mot kemska vapen (OPCW) tll ett annat medlemsland som anfallts med kemska vapen. Sverge har deklarerat bstånd form av materel och ~: ~ ä Stående från vänster; Ulla lagerstål, Chrstna Hedman, Egon Svensson, Ulrka lansson (sttande), Stefan Karlberg, Ann-Katrn Gungörmez-Öhrn, Håkan Rooth, Inger Åseborn, Ghrster Ljungqvst (sttande), Lennart Wesshagen. Sttande från vänster; Stefan Hanson, Chrstna Moqust Petersson, Annmar Lau Erksson, Thomas Tjäder, Yvonne Eck, Magnus Danelsson. Saknas; Ulla Bohm, Ulrka Malmberg 3 (27)

4 INSPEKTIONEN FÖR STRATE615KA PRODUKTER ~ ARSREDOVISNING 2000 personal från Statens räddnngsverk, SRV. ISP har under året ökat stt engagemang nom detta område. Arbetet med nspektonens datorserade ärendehanterngssystem har slutförts och nu återstår endast ett mndre arbete med rättnng av fel och kompletterng med ytterlgare rapporter som uppkommt under projektets genomförande. Fyra tjänstemän har under året lämnat nspektonen nnefattande såväl Krgsmaterelnspektören, myndghetens poltske sakkunnge samt två assstenter. Då varje anställd nom nspektonen har en specfk uppgft med prncp unk kompetens, har dessa avgångar nneburt hög arbetsbelastnng pånärlggande befattnngar och att en rad angelägna aktvteter, främst nternatonella, har skjutts på framtden. Inom nformatonsområdet har under året skapats en årsbok för nspektonens verksamhet utgående från regerngens rksdagssla~velse om la~gsmaterelexporten. Denna årsbok kan sägas utgöra en populärutgåva av rksdagssla~vesen och har dstrbuerats ett stort antal såväl svensk som engelsk utgåva. Två semnarer för ndustrn har avhållts och nspektonen har deltagt ett antal semnarer och andra aktvteter lämplga %ratt nformera om nspektnnens roll och verksamhet. ISP:s hemsda haz översatts tll engelska. 4 (27}

5 A<sa_~ w~n~u~, 2eco j ~ e~:~o~u~. Fcas':~n-e~ skna ~~~.~~< Verksamhetsmål och återrapporterng,~ makt och som tllfällgt vart Sverge. Den 1 jul 1999 överfördes ett stortantal utförselärenden gällande jakt-och M~) sportskyttevapen tll polsen. Trots detta har antalet utförselansöknngar för krgsmaterel mnskat endast margnellt. Målet är aft utfrån e#fektmålet för nspektonen på ett 1 kombnaton med att en tjänst nom området bortratonakompetent och resurseffektvt sätt sköta tttsyn och kontroll samt pröva ärenden som faller under lagen lscrats har detta nneburt hög arbetsbelastnng på återståom krgsmaterel. ende personal. Detta kombnaton Hed avtalsmässg frånvaro och ett par längre sjukskrvnngar har gjort att nspek- Åte~rappo~erngskrav tnnen vd ett flertal tllfällen utnytgatpersonalfrån beman- ISP skall lämna en samlad bedömnng om utveck- nngsföretag med höga kostnader som följd. lngen samt redovsa antalet årenden jåmfört med EU:s uppförande~kod för export av försvarsmaterel har närmast förgäende är samt arbetsbalansen för olka ärendeområden vd slutet av år 2000 jämfört med nneburt krav på mycket nogb ann uppföljnng av varje närmast föregående tvä år. Myndgheten skall ensklt utförselärende gentemot det stora antal väb ade utkommentera resulfatet förhållande tlt målen. förseltllstånd, s.k denals som nu e~sterar och där många utförselärenden också resulterar en svensk denal eller nternatonell konsultaton. Denna verksamhet gr avgörande Samlad bedömnng och resultat fören~cmensamsynpåcxportkontrollenayseendeförsvars- _ Detnternatonela försvarsmatenelsamarbetetnom främst materel nom EU och en gemensam tllämpnng av krter- Europa har under året ökat. Inom regelverkets ram har det erna koden och nspektonen planerar att utöka resursngått att fnna lösnngar på alla uppkomna samarbetskon- satsen morn området. struktoner och nspektonens bedömnng är att detta kom- Ett antal s.k KRG (Kontroll och rej'erensgrupper) föx mer ar gälla även forsältnngsvs. Sexnatonerssamarbetet exportstödsnsatser avseende försvasmatenel ledda av UD nom försvarsmaterelområdet komner dock att nnebära fnns nu för samtlga ledande försvarsndustrer. ISP har. _ förändrngardenadmnslratvaprocessennnebärandenya under året medverkat samtlga och dessutom ett antal. typer av slutanvändaråtaganden med breda projektlcenser blaterala samarbetsgrupper under FÖ/MIL lednng. och framförhandlade tandlstor som grund för redjelands- Uad gäller antal nkomna ärenden och balanser ayseen- _ expert. Denna rye av lcenser och tandlstor har redan tt- de försvarsmatere) vd årsskftetenl;t blagdtabell 1, lnne lämpats påblaterala försvarsmaterelprojek-t utanför sexna- nga onormala awke.lser mot föregående år och verksamtonerssamarbetet och ett antal projekt väntar på blaterala beten nom områdetkr~snatenel får sägas h~ funderat sta- %rhandlngar syfte att uppnå samma typ av lösnng. hlt och utan överrasknnbar. Möjtgenkan en vss nedåtgå- En generell lcens för utförsel av krgsmaccrel tllhörg ende tendens skönjas antalet ärenden Tör vssa ärendety- Försvarsmakten har utfärdats ocl~ även en generell lcens per, men detta är mer trolgt ett resultat av ratonalserngar %r återutförsel av laīgsmaterel Ullhörzg utländsk f~~rsvars- av processen ä~ av andra orsaker. 5 t27?

6 INSPEKTfONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER ~ QRSRED~VISNING 2000 Må1 I Målet är att utfrån effektmålet fär nspektonen på ett kompetent och resurseffektvt sätt sköta tllsyn och kontroll samt pröva äreaden sam faller under lagen om strategska produkter.` Återrapporterngskrav ISP skall lämna en samlad bedömnng om utvecklngen samt redovsa antalet ärenden år 2000 fördelat på de olka delkategorerna jämförf med närmast föreg'aende år samt arhefsbalansen för olka ärendeområden vd slutet av år 2000 jämfört med närrrtast föregående två år. Myndgheten skall kommentera resultatet förhållande tll målen. Samlad bedömnng och resultat Den 22 jun 2000 beslutades om en ny förordnng på exportkontrollområdet, Rådets förordnng (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordnng för kontroll av export av produkter och teknk med dubbla användnngsområden.denna förordnng ersatte därmed den gamla rådsförordnngen nr 3381/94. Den nya förordnngen som trädde kraft 28 september 2000 har följts upp natonellt med den nya lagen (2000:1064) och den nya förordnngen (2000:1217) om kontroll av produkler med dubbla användnngsområden och av telrnskt bstånd. En av de mer påtaglga förändrngarna är nförandet av gemenskapens generella exporttllstånd (EU 001) som medförtatt handeln med de produkter som omfattas av tllståndet är stort sett lka fr som handeln nom EU %r de to länder som ållståndet gäller. Införandet av fr handel (med ett undantag) för l~yptografska produkter nom EU jämte den omständgheten att dessa produkter omfattas av det gemensamma tllståndet EU 001 har medfört stora förenklngar för de förhållandevs många svenska företag som är verksamma nom detta område. Detta har redan vsat sg antalet tllstånd som utfärdats. (Se tabe112). En annan konsekvens av den nya förordnngen är att alla EU-länder nu använder samma blankett för exporltllstånden vlket kommer att underlätta när exporten sker från annat land än det där exportören har sn verksamhet. De natonella generella tllstånden har förnyats med 1 anlednng av det nya gemenskapstllståndet. Dessa nya tllstånd fnns Tullverkets författnngssanlng ('TFS ). Under verksamhetsåret 2000 har två exportkontrollse- :, mnarer hållts av ISP nom området produkter med dubb- 1aanvändnngsområden. Det första hölls den 3 februar och hade tyngdpunkten lagd på krypterng, naåonella generella tllstånd och de förändrngar som skett produktlstan. Det andra semnaret som hölls den 5 oktober, tllsammans med TT-kommssonen och FRA, hade sn tyngdpunkt på den nya rådsförordnngen och dess konsekvenser. Under verksamhetsåret fck för första gången blvande cvlngenjörer enföreläsnng om exportkontroll. Detta skedde vd Lnköpngs Unverstet. Inspektonen medverkade som vanlgt vd Exportkontrollförenngens årlga kurs maj genom ett antal föredrag. Vdare har ISP medverkat ett nternatonellt exportkontrollsemnarum nom Ercssonkoncernen och där nformerat om den nya %rordnngen och dess konsekvenser. ISP har också deltagt nternutbldnngar nom såväl Tullen som Polsen. Totalt har ca 300 personer nåtts genom drekta utbldnngsnsatser. Antalet företagsbesök har mnskat något beroende på de förenklngar som framför allt skett nom krypterngsområdet. Inom ramen för den väl fungerande myndghetssamverkan som fnns nom verksamhetsområdet har två säkerhetspoltska semnarer hållts. Vdare har genom denna samverkan genomförts ett total rktade företagsbesök där det nformerats om rsken för företagen att bl ndragna oönskade affärer. Blateral samverkan har skett genom att ISP besökts av representanter från Kna, Ryssland, USA och Storbrtannenoch genom att ISP besökt Lettland och Storbrtannen. Antal utlandsresor har mnskat som en följd av att det svenska ordförandeskapet WA upphörde och med utgången av 1999 samt att den nya EG-förordnngen blev klar. s t27)

7 ARSREDOVISNING 2000 ( INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Klassfcerng Produktlstan som är en blaga tll Rådets förordnng (EG) nr 1334/2000 är oftast mycket telrnskt sl~ven form av specfka teknska prestanda som ska11 vara uppfyllda för att produkten skall falla under exportkontroll. Därför krävs ofta teknska data från leverantör och tllverkare eller att exportörens egna experter granskar produkten mot produktlstan. ISP stöder företagen produktklassfcerngen med första hand rådgvnng och utbldnng. Kemvapenkonventonen ftfflål Målet är ate ISP skall fullgöra de uppgfter som åvlar ISP såsom natonell myndghet enlgt S~enges åtaganden nom ramen fär nternatonellt samarbete för cke-sprdnng av kemska vapen. ~terrapporterngskrav SP skall lämna en samlad bedömnng om utvecklngen vad avser CWC samt redovsa antalet ärenden resp. antalet nspektoner under år 2000 jämfört med närmast föregående år. Samlad bedömnng och resultat 1 januar 2000 nfördes en ny koncentratonsgräns över vlken kemska blandnngar ska11 deklareras tll ISP. Den nya gränsen är 10 %. Detta har medfört att antalet deklaratonsskyldga företag lksom antalet poster mnskat. Sverge hade tdgare tre anläggnngar som skulle nspekteras av OPCW. Fr.o.m den 29 apr12000 omfattas även Sverges 29 UDOC-anläggnngar, som producerar olstade organska kenukaler, av nspektoner. Årets nspektonsantal har vart den förväntade. ISP har under året ökat stt engagemang rörande hjälp tll medlemsländer som framtden utsätts för angrepp med kemska vapen. ISP:s uppgfter är att - säkerställa effektv mplementerng av Iagstft~ungen, - säkerställa att åtaganden enlgt CWC uppfylls, - vara rådgvande tll UD frågor som rör CWC-mplementerng, vara kontaktpunkt för OPCW, konventonsstater, ndustrn och myndgheter, samt - garantera genomförandet av nternatonella nspektoner. Huvudområden A. Deklaratoner Deklaratonsverksamheten omfattade: 1. Insamlng av deklaratoner från FOI och svensk ndustr genom: a) årlga deklaratoner avseende verksamheten under 1999 b) planerngsdeklaratoner avseende planerad verksamhet för 20(}1 (för att göra möjlgt %r OPCW att planera nspektonsverksamheten för år 2Q01) 2. Sammanställnng av data tll OPCW Kommentar 145 st %retag deklarerade tll ISP tll skllnad från 161 står FOI NBGskydd är Sverges anläggnng för produkton av tomaska kemkaler för skyddsändamål. Antalet anläggnngar som deklazerats tll OPCW var 39 st anläggnngar mot 37 st år B. Inspektoner Företagsbesök från ISP 16 st UDOC-anläggnngar besöktes under året. Det stora antalet företagsbesök är unkt för år 2000.Orsaken tll detta har vart att förbereda företag som producerar UDOCkemkaler för kommande nspektoner. 7 (27)

8 INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER ~ ARSREDOVISNIN Internatonella nspektoner. FOI NBGskydd Sverges deklarerade anläggnng för produkton av lsta 1-kemkaler %r skyddsändamål erhöll sn årlga nspekton, vlken från ISP sda omfattade 1 S persondagar. C. Övrg verksamhet nom Sverge Rådgvnng tll UD ISP bstår kontnuerlgt Utrkesdepartementet vd utarbetande av svensk polcy rörande CWC. ISP deltar såväl möten med verkställande rådet som ntersessonella konsultatoner. Samarbete med myndgheter och närngslv ISPsamarbetar på C WC-området med Utrkesdepartementet (UD}, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Totalförsvarets forsknngsnsttut (FC?I), Statens räddnngsverk (SRV), Socalstyrelsen, Överstyrelsen fär cvl beredskap, Tullverket och Kemkalenspektonen (KemI). ISP anltade under år 2000 Kemkalenspektonen som konsult ndustrfrågor. ISP har nfozmella kontakter med svensk ndustr samt haz två gånger årlgen kontaktrnöten med den kemska ndusrn.därvd deltar Keml, FOI, L1D, Närngslvets nämnd för regelgransknng (NNR), branschorgansatoner samt representanter för företag nom kemsk ndustr som deklareras tll OPCW. Analys av deklaratoner Enlgt förordnngen om nternatonella nspektoner skall årlg analys av mplementerngen utföras. Vssa delar ur andra CWGstaters deklaratoner har erhållts från OPCW och har börjat studeras. D. Internatonell verksamhet Kontakter med andra natonella myndgheter ISP deltog vd det andra mötet med natonella myndgheter som hölls vd OPCW anslutnng t11 den årlga konferensen med %rdragsparter maj Två möten med övrga nordska natonella myndghe ter hölls under året, ett Köpenhamn och ett Stockhohr Detta år deltog Estland, Lettland och Ltauen. Stöd tll Organsatonen för förbud mot kemska vapen OPCW Sverge har deklarerat stöd form av materel och persona tll medlemsland som angrpts med kemska vapen. ISP ä sammanhållande myndghet medan SRV svarar för de ope~ ratva delarna. SRV sätter samman och utbldar ett "Che~ mcal Support Team" som sedan snabbt skall vara bereds att göra nsats. Sverge arrangerade ett andra tränngsläger SRV:s reg för medlemsstater Revnge som en del av stt åtagande om hjälp tll skydd enlgtartkel X. ISP deltog som observatör. Sverge beslutade att ställa en person från SRV tll förfogande för att hjälpa OPCW att utarbeta regler för samordnng av nsatser från CWGstater. Detta stöd beräknas gälla för år 2001 med början den 1 februar Internatonell möten OPCW reg Vd OPCW ngår Sverge Declaraton Assstance Network och Protecton Network. ISP medverkade under år 2000 följande OPCW arrangemang - logstkworkshop Bratslava omsamordnng avbstånd från länder som deklareraz materel och personal, - besök Kenya för att bstå vd dentferng av deklaratonsplktga företag, nom ramen för Declaratons Assstance Network, - kurs för personal vd natonella myndgheter, - workshop Sevlla oktober om lagstftnngsfrågor, - möten med verkställande rådet. (ISP deltog vd tre möten samt vd konsultatoner om ndustrfrågor), och - årlg fördragspartskonferens. E. B-vapen ISP medverkade vd NATO:s workshop om verfkaton enlgt BIWC-protokollet som är under utarbetande. Resultat se tabell 3. 8 (27)

9 ARSREDOVISNING 2000 INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Generella må! och krav på I~ Resultat Exportkontrollrådet har sammanträtt vd 9 st tllfällen under år 2000 jämfört med 7 st år Man har berett 28 st ~~~ samrådsärenden under år 2000 jämfört med 16 st år Målet är att 1SP skall samverka r sft arbete med Teknsk-vetenskaplga rådet svenska myndgheter och svenskt närngslv. har haft 3 st möten under år 2000 jämfört med lka många under Under år 2000 Återrapporterngskrav har man berett 5 st ärenden jämfört med 4 st ASP skall redovsa antalet kontaktmöten med färeträdare för olka exportföretag underår 2000 jämfört med antalet möten under närmast föregående tvä år. ISP skall vdare redovsa kontak3er med svenska myndgheter under $r ~~~ personal och QDB-projekt Resultat 1SP skall drva verksamheten på olka delområden på ett effekkvt och ändamålsenlgt sätt Återrapporter ngskrav Kontaktmöten med svenska företag och kontakter med svenska mytldgheter ISP skall redovsa totala kostnader fördelat på de tre verksamhetsom-rådena krgsmaterel, strategska produkter och kemvapenkontrol[ år 2000 jämfört med närmast föregående år. Vdare skall 1SP redovsa antalet personer sysselsatta de fre verksamhets- Företag grenarna resp. den gemensamma funktonen jämfört Myndgheter med närmast föreg$ende två år. Effekterna på verksamheten av stöd för pågående ADB-projekt skolt särsklt belysas. IINåI Målet är att ISP genom regelbundna möten med Kostnader %rdelat på VeTksamhetsgt'enarna Exportkontrollrådet (EKR skall erhålla väglednng avseende uttolknngar av rk#fnjerna för krgsmaterelexport ensklda ärenden. lld regelbundna möten 2ppp med det Teknsk-vetenskaplga råået (TVR) skall ISP Krgsmaterel (SO lo) (52 Io} (53 %) erhålla sakkunngt städ bedömnngen av Strategska (36 %) (34 /o) (30 Jo) klassfcerngsfrågor, produkter Kemvapen (14 %) (14 %) (17 %} konventonen!sp skall redovsa antalet möten med EKR rsp. TVR Summa under år 2000 jämfärk med år 999. ISP skall vdare redovsa antalet samråds- resp. nformatonsärenden Tll verksamhetsgrenarnas kostnader har kostnaderna för som behandlas de häda råden år 2000 jämfört med år 79ss, den gemensamma funktonen fördelats enlgt respektve verksamhetsgrens kostnader. s cs~)

10 INSPEK710NEN FOR STRATE6~SKA PRODUKTER I ARSREDOVISNtN Fördelnngen me11an verksamhetsgrenarna håller sg relatvt konstant. Verksamheten Krgsmaterels procentuellt mnskade kostnader beror huvudsak på att dåvarande Krgsmaterelnspektörens ordförandeskap Wassenaar löpte ut vd årsskftet 1999 samt 4 månaders vakans på nspektörstjänsten. ISP:s samtlga kostnader täcks efterhand (året efter) av avgfter från de företag som producerar och försäljer kontrollerade produkter. Dessa avgfter levereras ~ n tll nkomsttteln 2527 Avgfter för kontroll av krgsmatereltliverknng. Myndgheten dsponerar ej dessa avgfter. ISP:s verksamhet fnanseras genom anslag under utgftsområdet S, anslag El. Personer sysselsatta de tre verksamhetsgrenarna resp. den gemensamma funktonen jämfört med närmast föregående två år Krgsmazerel 6,2 7 7 Strategska produkter 4,3 4>3 4 Kemvapenkonventonen I,5 1,5,S Gemensam funkton 6,2 6,2 6>5 Summa 18, Då ordnare krgsmaterelnspektör gck tll annan verksamhet från september månad har resurser tagts från verksamhetsgrenen Krgsmaterel genom att stf. nspektörens td (tllhörande Krgsmaterel) lagts tll 75 % på den gemensamma funktonen. En sekreterarjassstenttjänst som har betjänat verksamhetsgrenarna Krgsmaterel och Strategska produkter har dragts n, samtdgt som en annan sekreteraz/assstent-tjänst fördelats på verk- samhetsgrenarna Strategska produkter och den gemen samma funktonen. Verksamhetsgrenen Kemvapenkonventonen omfat tade en handläggare, en sekreterare/assstent på 50 "' samt, lksom tdgare år, konsulthjälp från Kemkalen ' spektonen. Effekterna på verksamheten av stöd för pågående ADB-projekt Inom projektet Säker Elektronsk Kommunkaton haz under verksamhetsåret tagts fram det offertunderlag som låg j tll grund för den offertförfrågan som gck ut jun t12 ett stort antal företag. Åtta offerter komn och en värderng av dessa har medfört att under vntern kommer fördjupade för handlngar att ske med två av de offererande företagen. Under året har servern på slutna nätet bytts ut mot en modernare maskn. Denna åtgärd medfört att ärendehante- Tngssystemet går mycket snabbare. Den gamla servern har flyttats över tll det öppna systemet där den är en %rbättrng jämfört med den befntlga servern vlken kommer att tas ur tjänst under år Under senare delen av året har en första verson av ett nfranät nstallerats det slutna systemet. Detta kommer att byggas på och förbättras under år 20(?l. Arbetet med att uppdatera användarnas datorer, främst på '; det slutna nätet, har pågått under hela året. Detta nnebär en ': markant förbättrng arbetet med ärendehanterngssystemet Utvecklngen av ärendehanterngssystemet haz ayslu- ' tats under år 2000, Endast några smärre korrgerngar kvarstår och dessa kommer att åtgärdas början av år En användarutbldnng har genomförts som har behandlat Wndows NT, Word 97 och Outlook 97, 10 (27)

11 ARSREDOVISNIN I INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRO~U KTER Informatonsverksamhet Må1 Målet är att ISP skall verka #ören breddad kunskap om och först else för den förda poltken och myndghetens verksamhet nom exportkontrollområdet samt vdta ytgärder överensstämmelse med KUs önskemål att ISP "...försett) allmänheten med basnformaton om krgsmaterelexporten." Återrapporterngskrav ISP skall lämna en redogörelse för den aformatonsverksamhet myndgheten vdtage och planerat med anlednng av KU:s önskemål om ökade nsatser på nformatonsområdes Må1 Målet är att ISP aktvyskall detta nternatonelle arbete nom exportkontrollområdet och genom nternatone113 myndghetskontakter upprätth~l4a ett konkret nformatonsutbyte som förbättrar underlaget för beslutsfattande ensklda ärenden. Återrapporter n gskrav ISP skall redovsa antalet utlandsresor och resdagar #ör dessa #ördelat på verksamhetsgrenar underår 2UU0 jåmfört med är 1999 lksom antalet möten som bevakats underår 2000 jämfört med närmast föregående tvä år. f redovs~ngert bör även ngå en förtecknng över vlka nternatonella fora som bevakats resp. vlka länder som besökts jämförd med närmasf föregående år. ISP har under året lått trycka en Årsbok med en översättnng tll engelska. Årsboken är en populärare form av ISP:s årsredovsnng och Regerngens skrvelse "Redogörelse för den svenska exportkontrollpoltken och exporten av lagsmaterel:' ISP medverkar med nformaton Samhällsboken, seren Freebook som är grats aktuell ltteratur som delas ut tll landets gymnaseelever. ISP:s hemsda har utvecklats under året och även översatts tll engelska. Vd två tllfällen under året har ISP genomfört semnarer för svensk ndustr med syfte att öka kunskap om exportkonrollregler samt medverkat r Exportkontrollförenngens årlga kurs för utbldnng av ndushn. ISP har fått mycket postv respons på ovannämnda nsatser. I5P kommer att fortsätta utveckla nformatonsverksamheten. Resultat Antal resor tll utlandet Totatt:79 Totalt: 103 KM: 25 KM: 32 SP: 41 SP: 49 CwC: l CWC: 11 GD: 3 GD: ll Antal möten utlandet Totatt:64 Totatt:110 WA: 9 WA: 15 Exportkontroll: l4 Exportkontroll: 25 LoI: 4 L,oI: 11 EU: 14 EU: 36 OPCW: 7 OPCW: 7 MTCR: 4 MICR: 5 NSG:6 NSG:9 AG: l AG: 2 E~cgortkantroll: Nammo, andra exportkonrollmyndgheter, Farnborough, Grpen, Arthur, nordskt möte, krypterngsmöte, OSCE, WestAfcas moratorum, DSEI EU: Coarm, Polarm, Code of Conduct, Ad hoc Wordng group on dual use goods 11 (27)

12 INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER I ARSREDOVISNING 2000 År~ Totalt: 229 Tota1t:325 KM: 55 KM: 99 SP: 113 SP: 151 CWC: 55 CWC: 43 GD: 7 GD: 32 Besökta länder Belgen Danmark Fnland Franla~ke Italen Kenya Lettland Polen Belgen Danmazk Franlake Island Italen Nederländerna Norge Ryssland Må1 ISP skall ha beredskap att genomföra samarbete om ett begränsat antal projekt avseende exportkontroll med representanter frun första hand Baltkum och stater Central- och Osteuropa. Åter ra p porterngskrav ISP skall redovsa antalet projekt samt nkommande och ugående besök fprdelat på länder avseende nsatser på exportkontrollområdet, Resultat Blateral samverkan har skett genom att ISP besökts av representanter från Ryssland och genom att ISP besökt Lettland. Vdare har samverkansmöten hållts med de baltska staterna anslutnng tll de ordnare nordska mötena. Slovaken Spanen Storbrtannen Tyskland USA Österrke Schwez Slovaken Spanen Storbrtannen Sydafrka Tyskland USA Österrke ~' 12 (27)

13 ARSREDOVISNING 2000 ( INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRD~UKTER Tab~l 1. Krgsmaterel {KM) Inkomna 2000 Avgjorda 2000 Inkomna 1999 Avgjorda 1999 Balans 2000 Balans 1999.Balans 1998 Klassfcerngar Tlverknngstflstånd örha~dsförfrågnngar '1Q 5 Anbudsunderrättelser Anbudsunderråttelse med ` 0 nedsatt tdsfrst Generella undantag från kravet på anbudsunderråttelse Utförseltllstånd (nkl 133$ transterngstlstånd) Lcens- och samarbetsavtal Sekretessärenden Inkomna 2000 Utfbrsetlstånd, globala 25 Avgjorda Inkomna Avgjorda Balans Balans Balans Utförseltllstånd, generella e' t'~~ g;e Utförseltllstånd, ndvduella 198 Utförseltlstånsd, WA 156 Utförseltllstånd, MTCR 2 Utförseltllstånd, NSG 6 Utförseltllstånd, AG (273

14 ~ INSPEKTIQNEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER ~ ARSREDOVISNING 2000 abel 2 forts. Strategska produkter (SP) Förhandsbesked "Catch all"-ärenden '. Denals 3 0 b Semnarer för export kontrollansvarga vd 300 deltagare 300 deltagare 65 deltagare svensk ndustr totac cotat eotac Tabell 3v Kemvapenkor~ventonen (CWC) Antal deklaratoner Industrdeklaratoner tll ISP Deklaratoner tll OPCW Antal nspektoner från OPCW 1 2 `""1 Anta! företagsbesök från ISP l (27)

15 ARSREDOVISNING 2000 I INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Förklarng tll förkortnngar ISP KM SP CWC Inspektonen för strategska produkter Krgsmaterel Strategska produkter Chemcal Weapon Conventon, Kemvapenkonventonen UDOC OPCW NBGskydd BIWC Unlsted Descrete Organc Chemcals Organsaton for the Prohbton of Chemcal Weapons Skydd mot kärnvapen, bologska och kemska vapen Bacterologcal (bologcal) and Toman Weapons Conventon SRV KRG UD FÖlMIL, Statens räddnngsverk Kontroll och referensgrupper Utrkesdepartementet Försvarsdepartementedmltära enheten FRA FOI NNR Kem Försvarets radoanstalt Totalförsvarets forsknngsnsttut Närngslvets nämnd %r regelgransknng Kemkalenspektonen WA LoI MTCR NSG Wassenaar Arrangement Letter of Intent, se~atonerssamarbetet Mssle Technology Control Regme Nuclear Supplers Group AG OSCE Namnro Farnborough Australa Group Organsaton for Securty and Confdencebuldng measures n Europe Nordskt ammuntonsbolag efter omstrukturerng av försvarsndustrn Ort för flygutställnng utanför London Grpen Arthur DSEI Coarm Exportstödgrupp Exportstödgrupp Utställnng av acmematerel Storbrtannen Rådssamarbetsgrupp EU Polarm Code of Conduct Rådssamarbetsgrupp EU EU:s uppförandekod för export av la~gsmaterel 15 (27}

16 '., INSPEKTIONEN F6R STRATEGISKA PRODUKTER ~ ARSREDOVISNING 2000 Resultaträknng ~ (belopp tkr) Not Utfall 2000-O UtFal l Verksamhetens ntäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgfter och andra ersättnngar Fnansella ntäkter Summa ~ ' Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övrga drftkostnader Fnansella kostnader Avskrvnngar och nedskrvnrgar Summa Verksamhetsutfall ~~~_ Uppbördsverksamhet ntäkter av avgfter m m. samt andra Intåkter som nte dsponeras av myndgheten ' Medel som tllförts statsbudgeten från,, ~ ' uppbördsverksamhe Saldo Årets kaptalförändrng f j I 16 (27)

17 ARSREDOVISNING 2000 ~ INSPEKTIONEN FZSR STRATEGISKA PRODUKTER Balansräknng Tl Igångar (belopp tkr) Not Immaterella anläggnngstllgångar Balanserade utgfter för forsknng och utvecklng l 604 Summa IVlaterella anläggnngstllgångar Maskner, nventarer, nstallatoner m.m Summa Fordrngar Kundfordrngar Fordrngar hos andra myndgheter Övrga fordrngar Summa $ ~ ~ Perodavgränsnngsposter Förutbetalda kostnader Övrga upplupna ntäkter Summa Avräknng med statsverket Avräknng med statsverket (Gassa och bank Behållnng räntekonto Rksgäldskontoret Summa Summa tllgångar Kaptal och skulder (belopp tkr) Not flryndghetskaptal Balanserad kaptalföråndrng Kaptalförändrng enlgt resultaträknngen Summa Skulder m.m. Lån Rksgäldskontoret Skulder tll andra myndgheter Leverantörsskulder Övrga skulder Summa Perodavgränsnngsposter Upplupna kostnader Summa Summa skulder och kaptal (2l)

18 INSPEKTIQNEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER ~ ARSRE~OVISNING 2000 anslagsredovsnng Redovsnng mot anslag (belopp tkr) Anslag Ing. överförngsbelopp brev Årets tlldeln. enl regl Totalt dsp. belopp Utgfter Utg. överförngsbelopp 5 El Inspektonen för strategska produkter Ramanslag 620 Summa $ Redovsnng mot nkomstttel (belopp tkr) Inkomstttel Beräknade Inkomster Sada avgftsntäkter enl reg brev 2527 Avgfter för statskontroll av krgsmatereltllverknng Summa nkomstttlar Not (27)

19 ARSREOOVISNING 2000 I INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Fnanserngsanalys (belopp anges tkr) Q Drft Kostnader exklusve avskrvnngar m m Fnanserng genom avgfter och bdrag: Intäkter av avgfter och ersättnngar Övrga ntäkter ` Fnanserng från statsbudgeten: Anslagsmedel som erhållts för drft I83 Överskott(+) av medel från drften Oknng(-) av kortfrstga fordrngar Öknng(+) av kortfrstga skulder b Kassaflöde från(+) drft Investerngsverksamhet Investerngar materella tllgångar Investerngar mmaterella tllgångar Summa nvesterngsutgfter & Fnanserng av nvesterngar:!_än från Rksgäldskontoret - amorterngar Försäljnng av anläggnngstllgångar Tllförda drftmedel Summa medel som tllförts för f~nansrer~ng av nvesterngsverksamhet Underskott(-) av medel från ~nvesferrngsverksamhet Mnsknng(-) av kortfrstga skulder avseende nvesterngar Kassaflöde tll (-)nvesterngsverksamhet S'~3 902 Uppbördsverksamhet Avgftsnkomster som nte dsponeras av myndgheten 1$ Oknng(-) av kortfrstga fordrngar avseende uppbördsverksamhet Kassaflöde från uppbördsverksamhet Medel som tllförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Förändrng av lkvda medel Specfkaton av Förändrng av l6cvda medel Lkvda medel vld årets början Mnsknng(-) av tllgodohavand? hos R ksgälrskontoret-räntekonto Mnsknng(+) av skuld tll statsverket Summa förändrng av lkvda mede! Lkvda medel vd årets slut (27)

20 INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER I ARSREDOVISNING 2000 Tlläggsupplysnngar och noter Redovsnngs- och värderngsprncper (Belopp tkr där ej annat anges.) Allmänt Årsredovsnngen är upprättad enlghet med Förordnngen ommyndgheters Årsredovsnng m.m. (1996:882). ISPs redovsnng följer god redovsnngssed enlgt 7 Förordnngen om myndgheters årsredovsnng samt 2 Bol~örngsförordnngen(19'79:1212). Inför årsredovsnngen 1999 nföll brytdagen 2( Ienlghet med författnngsändrng tllämpar ISP för denna årsredovsnng brytdag per 2001-O1-10. Fakturor understgande 5 tkr elusve moms har nte bokförts som perodavgränsnngsposterper ISP dsponerar enlgt särsklt regerngsbeslut hela anslagssparande från år Ändrade redovsnngsprncper Avskrvnng för anläggnngstllgångar anskaffade t o m delårsrapporten 2000 har beräknats från den månad anläggnngstllgången tas bruk. För anläggnngstllgångar som anskaffats fr o m andra halvåret 2000 sker en approxrnatv drektavskrvnng med ett helt år. Avsa~vnngstden är 3 år för datorer öppen mljö som anskaffas från och med år Datorer anskaffade tdgare år aysl~vs på 5år. Värderngsprncper omsättnngstllgångar Fordrngar haz tagts upp tll de belopp varmed de beräknas nflyta. Övrga omsättnngstllgångar har värderats tll anskaffnngsvärde. Värderngsprncper anläggnngstllgångar Som anläggnngstllgångar redovsas maskner och nventarer som har ett anskaffnngsvärde om mnst S tla~ och en beräknad ekonomsk lvslängd som uppgår tll lägst tre år. Tllämpade avskrvnngstder 3 år Datorer, öppen mljö (anskaffade fr o m år 2000) 3 år Hem-PC 3 år Immaterella tllgångar, säker elektronsk kammunkaton 5 år Immaterella tllgångar, ärendehanterngssystem 5 år Kontorsmaskner, elektrska apparater och datorer, öppen mljö (anskaffade t o m år 1999) 6 år Datorer, rösskyddade 10 år Inrednngsnventarer och nätnstallaton Värderngsprncper skulder Övrga skulder har värderats tll anskaffnngsvärde. 20 (27>

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475 Årsredovsnng Styrelsen för HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: 714800-2475 får härmed avge årsredovsnng för förenngens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 HSB:s Brf Smedby Upplands

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i Ársredovsnng för Brf Pavljongerna 716408-2419 Räkenskapsåret 2015 I - í Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Viltskadestatistik 2014 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

Viltskadestatistik 2014 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda Vltskadestatstk 214 Skador av fredat vlt på tamdjur, hundar och gröda RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER, SLU 215-1 Vltskadestatstk 214 Skador av fredat vlt på tamdjur, hundar och gröda Rapport från Vltskadecenter,

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun  A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund,

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig DennA tematd nng är en från nextm e D A SSF har en unk roll som fnansär för den strategska forsknngen Vår ledstjärna är att vara ett världsledande nsttut med syfte att addera värde tll närngslvet Mara

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2015-12-08 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi Varför gör v nte som v borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonom Lvslängdskostnader Flerbostadshus Affärshus Kontorshus Ansk 34% Drft och underhåll 66% Ansk 48% Drft och underhåll 52% Ansk 57% Drft

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut 2012-05-14 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport 1 2012 212 Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP)

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) Produkter med dubbla användningsområden och Sanktioner Egon Svensson En ansvarsfull kontroll av strategiska produkter vårt bidrag till en säkrare värld. Exportkontrollrådet

Läs mer

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

Sammanfattning av kvalitetsrapporter - kommunala skolorna

Sammanfattning av kvalitetsrapporter - kommunala skolorna 1 (5) Barn- och utbldnngskontoret BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN Sammanfattnng av kvaltetsrapporter - kommunala skolorna Bakgrund Huvudmannen har stt Kvaltet- och utvecklngsprogram prorterat tre målområden

Läs mer

Balansräkning Förvaltning: CG. Forändring 200801-200814 0,00 0,00 53 285,90 1 644 485,24 818 611,62 52 340,28 724 873,62 53 285,90 1 644 485,24

Balansräkning Förvaltning: CG. Forändring 200801-200814 0,00 0,00 53 285,90 1 644 485,24 818 611,62 52 340,28 724 873,62 53 285,90 1 644 485,24 Perod: 200800-200814 IB 200800 Forändrng 200801-200814 Balansräknng Anläggnngstllgångar Omsättnngstllgångar 15 Kundfordrngar 16 Dverse kortfrstga fordrngar 17 Förutbefatda kostnader och upplupna Intäkter

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet. DETALJPLAN FÖR DELAR AV Hötorget Hötorgsgatan och kv Sgyn SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 3 FEBRUAR OCH REVDERAD DEN 10 MARS 1994 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKTEKT Planbestämmelser ERK WESTLN PLANARKTEKT

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2015 //IXN f Statens offentlga WW 1998: 149 W Socaldepartementet utrednngar Att blda säkrngskassa Västra Götaland Slutbetänkande Organsatonskommttén bldande. Västra Götalands

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegets författnngssamlng ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgvare: Bertl Kallner, Kammarkolleget Trafkanalys föreskrfter om uppgfter tll statstk om bantrafk m.m.; beslutade den 21mars

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Energ Paradgmskfte tll småskalgt energsystem Det pågår ett paradgmskfte där energsystemet blr mer småskalgt. branschen måste utveckla

Läs mer

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun Halmstads kommun Socalförvaltnngen Vuxenavdelnngen 2014 års brukarundersöknng nom socaltjänstens vuxenavdelnng Halmstads kommun Sammanställnng av enkätresultat För rapport svarar Danel Johansson, Utvärderngsrngen

Läs mer

RP 174/2009 rd. utgående från kommunens kalkylerade kostnader

RP 174/2009 rd. utgående från kommunens kalkylerade kostnader Regerngens proposton tll Rksdagen med förslag tll lag om statsandel för kommunal basservce, lag om fnanserng av undervsnngs- och kulturverksamhet och lagar om ändrng av vssa lagar som har samband med dem

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Dnr:2006:711 Slutrapport Kompetensutveckling för matematiklärare och matematikutvecklare genom drivande av nätverk

Dnr:2006:711 Slutrapport Kompetensutveckling för matematiklärare och matematikutvecklare genom drivande av nätverk Dnr:2006:711 Slutrapport Kompetensutvecklng för matematklärare och matematkutvecklare genom drvande av nätverk A. Basnformaton Uppdragsgvare Myndgheten för Skolutvecklng Karlbergsvägen 77-81 113 35 Stockholm

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1 UPPSALA UNIVERSITET Natonalekonomska Insttutonen Examensarbete D-uppsats, Ht-2005 Introduktonsersättnng eller socalbdraghar ersättnngsregm betydelse för ntegratonen av flyktngar? 1 Författare: Henrk Nlsson

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

INLEDNING. inom sitt område utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklandet av vattentjänsterna som täcker dess område.

INLEDNING. inom sitt område utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklandet av vattentjänsterna som täcker dess område. 1 INLEDNING Upprättandet av en utvecklngsplan för vattentjänsten grundar sg på lagen om vattentjänster som trädde kraft 1.3.2001. Syftet med denna lag är att trygga vattentjänster som, tll skälga kostnader,

Läs mer

unicon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER

unicon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER uncon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER uncon STEN LEIJONHUFVUD URS LINDHOLM ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT

Läs mer

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN Kommunstyrelsens handl~ nr 4J2Q08~~ VATENFALL ~ AvtallD: VN-D-Av-1977-2007., AVTAL AV5EENDE FLYTNNG AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRNEH02Ms KOMMUN Mellan kv VATTENFALL lednng. ELDSTRBUTON AB, (org.nr. 556417-0800),

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2016-01-19 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret Delårrapport 2 Mljö- & hälokyddkontoret 1 Sammanfattnng en för att nämnden kommer att nå de atta verkamhetmålen är god. Kontoret atar under året på att påbörja flera kvaltethöjande projekt för att få effektvare

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-07-0 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 BOLLNÄS Q âwâcøoøog Ögøwmzq äommøoomg cçözøfzåq- - I/l//I/lg/Ö, göz/møa/kmgoqåswoltoa/nøåwffnwqw, ågmöomø- 80 âäføtøqåøgøøyf/fâ/l. 300%- ådøføgza/faazøoo: Ãlâe/føå/Imqfa/I/Lâo

Läs mer