Kraftvärmeproduktion med naturgas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraftvärmeproduktion med naturgas"

Transkript

1 Kraftvärmeprduktin med naturgas

2

3 U (G) 1988/10 Kraftvärmeprduktin med naturgas Naturgas

4

5 Vattenfall~ swedc2as FUD-RAPPORT frln UG FOrlalla re Huvudmrtde/Prgr mmtde/prjt~ktmrldb Kl-n< Björn Svenssn BEG4 Vattenfalls Biblitek VÄLLINGBY - Swedegas, 08/ (även rekv. av rapprt) Gasprjekt G2 Rapprter hn <ekvireres tr~n statens Vattenfallsverk Älvkarlebylabratriet Dkumentatinscentralen ÄLVKARLEBY tel 026/ PrJ ktnummer Srikrd 1 Naturgas Kraftvärme Gasmtr 133 \Antal bliagsbld lxl On ly summary in English n Whle reprt in English n lt exists a brchure in Swedish/English n Other Rubrik KRAFTVÄRMEPRODUKTION MED NATURGAs Sammanfattning Föreliggande rapprt ger en sammanfattande beskrivning av teknikmradet kraftvärmeprduktin med naturgas. Framställningen är uppdelad i fyra huvudmraden: Teknik Tillämpningar ch marknad Eknmi Typanläggningar En översiktlig beskrivning görs av tekniken. Syftet är att behandla flertalet väsentliga aspekter, sä att rapprten i ett inledande skede kan användas sm underlagsmaterial ch faktasamling. Följande behandlas: bakmliggande samband, systemkpplingar, kmpnentch anläggningsutfrmning, prestandauppgifter, miljöfaktrer (i huvudsak emissiner) ch tillgänglig utrustning frän ett antal lika leverantörer. Beskrivningen täcker följande typer av system: Mt t rycksäng turb inan lägg n in g Gasturbin med värmeätervinning Kmbicykel Gasmtr med värmeätervinning Tnvikten har lagts vid de tre sista typerna. Möjliga tillämpningar för naturqasbaserad kraftvärmeprduktin fjärrvärme, lkal värmeprduktin ch industri. Sverige redvisas för Eknmiska underlagsdata, investeringskstnad, drift- ch underhållskstnad, prestanda ch alternativkstnader redvisas. Utifrän dessa data, ch en ansatt naturgasprisniva, görs en bedömning av elprduktinskstnad exklusive skatt för lika typer av anläggningar i strlek MW, främst med tankepafjärrvärme installatiner. ~ Ett antal typanläggningar i Nederländerna ch USA presenteras. ~ Rapprten har tagits fram av Vattenfall UG. Arbetet har skett samarbete med Swedcgas.

6

7 SUMMARY IN ENGLISH COGENERA TION WITH NATURAL GAS The subject f this reprt is the technlgy f cmbined prductian f heat and pwer (cgeneratin) with natural gas. The presentatin is divided inta 4 main sectins: T echnlgy. Applicatins and market. Ecnmy. Typical plants. A general descriptin is made f the technlgy, with the purpse t briefly cver all main aspects. Thus in a preliminary stage the reprt may be used as backgrund material and t prvide basic facts. The fllwing subjects are discussed: basic cndiditins, system lay-uts, cmpnent and plant design, envirnmental aspects (mainly emissins) and equipment ffered by a number f manufacturers. The descriptin cvers the fllwing systems: Back pressure steamturbine plant. Gasturbine with heat recvery biler. Cmbined cycle. Gasengine with heat recvery biler. Interest in fcused n the three last system types. Pssible applicatins fr natural gas fired eegeneratin in Sweden, in industry and fr lcal and district heating, are discussed. Ecnmic backgrund data such as investment east, peratin and maintenance east and perfrmance figures are presented. Using these data, nd an assumptin fr the price f natural gas and the value f prduced heat, a calcultin f the electricity prductian east (excluding tax) is made. Different types and sizes f plants in the range MW are studied. This reprt is prduced by The Swedish State Pwer Bard, UG, in caperatin with Swedegas.

8

9 INNEHALLSFÖRTECKNING!. INLEDNING 1.1 Syfte ch uppläggning 1.2 Frmer för arbetet 2. SVSTEM FÖR NATURGASBASERAD KRAFTVÄRMEPRO OUKTION 2.1 Grundläggande system Mttrycksångturbinanläggning Gasturbin Kmbicykel Gasmtr 2.2 Systemkpplingar Mttrycksflngturbinanläggning Gasturbin Kmbicykel Gasmtr 2.3 Prestandasammanställning Verkningsgrader Utbyggnadstid Tid för uppstart av anläggning Bemanning 2.4 Kmpnenter 2.5 Installatiner Utfrmning av byggnader Ängturbinanläggning Gasturbin ch kmbicykel Gasmtrer Utrymmesbehv 2.6 Bränsleceller Allmän teknikbeskrivning Bränslealternativ Verkningsgrad, elutbyte Utvecklings- ch marknadsläge 2. 7 Utvecklingstendenser, knventinella system 3. KOMPONENTER OCH EXEMPEL PA TILLGÄNGLIG UT RUSTNING 3.1 Kmpnentutfrmning Mttrycksängturbinanläggning Gasturbin Kmbicykel Gasmtr 3.2 Exempel pa tillgänglig utrustning Gasturbiner Gasmtrer Gasmtrmduler BEG4-BS-5/LH

10

11 Il 4. MILJÖASPEKTER 4.1 Avgasemissiner, allmänt 4.2 Svenska myndighetskrav beträffande avgasemissiner 4.3 Internatinella exempel på emissinskrav 4.4 Tillgänglig teknik för emissinsbegränsning Gasturbiner Gasmtrer 5. APPLIKATIONER INOM INOUSTRI- OCH UPPVÄRMNINGS MARKNAO 5.1 Fjärrvärme Tekniska förutsättningar Naturgasbaserad kraftvärme svenska fjärrvärmenät 5.2 Lkal värmeprduktin Tillämpningar Tekniska förutsättningar Ptential för kraftvärmeprduktin värmecentraler 5.3 Industriell kraftvärme Allmänt Tekniska förutsättningar, generellt Prcesser Branscher 5.4 Dimensinerande data Värmemedium Elgenerering Bränsletillförsel 5.5 Enhetsstrlekar lkala 6. EKONOMISKA UNOERLAGSOA T A 6.1 Investeringskstnader 6.2 Drift ch underhallskstnader 6.3 Nyckeltal för prestanda 6.4 Alternativkstnad för värme 7. EKONOMISK UTVÄRDERING 7.l Mdell för jämförelse 7.2 studerade system 7.3 Kalkylförutsättningar 7.4 Sammanställning 7.S Industrifall BEG4-BS-5/LH

12

13 lll 8. TYPANLÄGGNINGAR 8.1 Fjärrvärme Airnere kraftvärmeverk, Nederländerna 8.2 Lkalt värmenät SRI, Menl park, Califrnien 8.3 Fastigheter stadshuset, Grningen, Nederländerna Kaiser Permanente sjukhus, San Dieg, Califrnien San Dieg Tribune. San Dieg, Califrnien Smaskslig kraftvärme, s k Micrgeneratin 8.4 Industri Heineken, Zeterwnde Nederländerna Pappersbruk Crwn van Gelder, Velsen, Nederländerna BEG4-BS-5/LH

14

15 1:1 l. INLEDNING l. l Syfte ch uppläggning Syftet med denna rapprt är att pä ett äskadligt sätt presentera dagens kmmersiellt tillgängliga teknik för naturgasbaserad kraftvärmeprduktin. Rapprtens mälgrupp är Vattenfall/Swedegas internt samt de framtida naturgaskunderna, dvs primärt kmmuner ch industri. Med avsikt att ge en relativt heltäckande, men inte i detalj fördjupad, bild av ämnesmradet har rapprten dispnerats sa att tnvikten läggs vid fyra "huvudavsnitt": teknik- ch miljöfrägr, kapitel 2-4 applikatiner ch marknad, kapitel 5 eknmi, kapitel 6-7 typanläggningar, kapitel B Genm denna framställning presenteras lika teknikalternativ, redvisas möjliga svenska tillämpningar, presenteras underlag för eknmiska bedömningar ch visas lika typanläggningar sm kan studeras utmlands. 1.2 Frmer för arbetet Rapprten sm beställts av Trd lindb, Vattenfall UG (utveckling, naturgas), har dragits fram tillsammans med Swedegas AB, ch ingår i Vattenfalls ch Swedegas FUD-prgram J 987. Handläggare pä Vattenfall har varit Björn Svenssn BEG4, ch p~ Swedegas Thmas Carlqvist. Swedegas har utarbetat avsnitten m anläggningar i Nederländerna, ch i övrigt bidragit med underlagsmaterial av teknisk art ch beträffande marknadsförutsättningarna i Sverige. Vattenfall ch Swedegas har frtlöpande gemensamt granskat ch kmmenterat utarbetat material. BEG4-BS-5/LH

16

17 2: l 2. SYSTEM FÖR NATURGASBASERAO KRAFTVÄRMEPRODUKTION 2.1 Grundläggande system Detta avsnitt utgör en genmgång av grundläggande förutsättningar för de kraftvärmesystem sm är tänkbara för naturgasanvändning, med hänsyn tll1 utvecklingsnivån för dagens kmmersiellt tillgängliga teknik. Följande system är aktuella: mttrycksångturbinanläggning gasturbin kmbicykel klvmtr. I detta avsnitt behandlas dessa fyra typer av system krt med avseende på bakmliggande teretiska sammanhang ch uppbyggnad i strt. De följande avsnitten under kapitel 2 behandlar i högre grad den praktiska anläggningsutfrmningen, t ex vad gäller systemkpplingar, uppbyggnad av ingående kmpnenter, prestanda ch installatlnsteknik. Tyngdpunkten i dessa avsnitt, ch i den frtsatta framställningen, läggs på de systemtyper sm kan sägas vara speciellt intressanta, ch i viss mån specifika, för naturgas sm bränsle. Detta innebär att relativt litet utrymme ägnas "knventinella" ångturbinanläggningar för rnttrycksprduktin, eftersm naturgas inte kan ses sm det primära bränslealternativet för detta system (även m naturgaseldning givetvis är möjlig ch sannlikt ckså knkurrenskraftig även i denna typ av kraftvärmeanläggningar) Mttrycksångturbinanläggning I den knventinella ångturbinanläggningen tillämpas väl känd teknik sm utvecklats ch förfinats sedan slutet av förra århundradet. BEG4-BS-5/LH

18 2:2 ÅNGA ÅNGTURBIN NATURGAS ÅNGPANNA MED ÖVERHETTARE VATTEN MATARVATTEN TANK MATARVATTEN PUMP KYLVATTEN ELLER VÄRMEBÄRARE Figur 2: l Principschema för ängturbinanläggning Ovanstående figur anger schematiserat kretslppet i en ångturbinanläggning. Denna princip, den s k Rankine-prcessen, tillämpas i alla ängturbinbaserade system, avsett m anläggningen är ett kraftverk för ren elprduktin, eller sm här en mttrycksanläggning med kmbinerad el- ch värmeprduktin. I enklaste utfrmning kan prcessen beskrivas via funktinen hs följande fyra huvuddelar: J ängpannan förbränns bränslet, dvs i detta fall naturgas, ch ånga med högt tryck ch överhettning prduceras. I ängturbinen expanderar ångan till lågt tryck ch mekanisk energi för drivning av generatrn utvinns. l kndensrn överförs energi frän ångan till ett värmemedium, t ex hetvatten, ch ångan kndenseras. (I industriella kraftvärmetillämpningar används nrmalt lågtrycksångan efter turbinen direkt i prcessen. Kndensatet från prcessen äterförs till ångpannan. Den ängvärmda prcessanläggningen 11 ersätter" m a kndensrn i dessa tillämpningar.)

19 2,} Matarvattenpumpen åstadkmmer den erfrderliga tryckstegringen av matarvattenflödet (knden!'latet) ch.1terför detta till ångpannan.., ' '", s, T-diagram för vatten H,,;,. u 9,;,. ~J t kg K OfH"'' " "'." i ' - -~- 1! '"" 1 -- ~---' '"" l l! ~ l.! - l ' ' , -- '--~ r ! l ; -~ :- -t " _ ----.,--- _-J--~ "..,,-:_ '-- 7 ' kj/k9k Figur 2:2 Ångturbinprcess i temperatur/entrpidiagram Verkliga anläggningar arbetar i strt sett aldrig helt efter den förenklade princip sm redvisas van. Vanligtvis tillämpas följande metder för höjning av verkningsgraden: Matarvattenförvärmning (eventuellt i flera steg) med avtappningsånga från turbinen. Uppdelning av turbinexpansinen i två steg med mellanliggande överhettning av ångan (framför allt i stra anläggningar). Verkninl?sgraden i en anläggning av detta slag kan ttalt sett uppgå till 85 a 90%, se vidare avsnitt 2.3. Andelen elenergi sm kan prduceras i ångturbinen varierar med hänsyn thi anläggningens strlek, ch hur str investering sm kan anses mtiverad m h t en ttal eknmisk bedömning. Elverkningsgraden bestäms till största BEG4-BS-5/LH

20 2:4 delen av hur avancerade ängdata avseende tryck ch temperatur sm valts för panna ch turbin, samt även av kmpnentverkningsgrad för ingående utrustning, dvs i första hand turbin ch generatr. I en str anläggning, medeleffekt i strleksrdning MW el, tillämpas med fördel avancerade ångdata, i strt sett jämförbara med data för ett strt bränsleeldat kraftverk. Exempel på dylika data: 180 bar, 54QOC. För mindre anläggningar väljs vanligen lägre värden för tryck ch temperatur. T ex rekmmenderar Värmeverksföreningen i en studie för anläggningar mindre än 25 MW el: 60-llO bar, C I en Värmefrsk-rapprt anges följande sm ptimala data: lo MW el; 85 bar, 5QOOC 25 MW el; 105 bar, 52QOC Gasturbin Principen för en gasturbin trde vara väl bekant, ch kan krt beskrivas på följande sätt: Den knventinella gasturbinen arbetar i en öppen prcess, dvs förbränningsluften tas från mgivningen, vid atmsfärstryck, ch avgaserna släpps ut i mgivande atmsfär. Förbränningsluften kmprimeras i en kmpressr till valt maxtryck för systemet. Kmpressrn drivs av en turbin, se nedan. Efter kmpressrn leds luften till brännkammare där naturgasen tillförs ch förbränns. Förhållandet luft/bränsle är relativt strt i en gasturbin ch styrs av hur hög den maximala temperaturen får vara i avgasflödet efter brännkamrarna. (Brännkamrarna är inte kylda, dvs all bränsleenergi mvandlas till värme i de heta avgaserna, ch ett strt luftöversktt, säg luftfaktr 3-4, erfrdras för att avgastemperaturen skall hållas inm rätt intervall.) De heta avgaserna expanderar i en turbin ned till atmsfärstryck. Under expansinen utvinns mekanisk energi sm dels åtgår för drivning av kmpressrn, dels driver generatrn. (I praktiken kan turbinen vara uppdelad i flera separata steg, t ex en turbin för drivning av kmpressrn ch en för drivning av generatrn.)

21 2:5 Efter turbinen släpps avgaserna ut i mgivande atmsfär. Avgasen håller dck frtfarande relativt hög temperatur, säg 400-6QOOC, ch detta utnyttjas i kraftvärmetillämpningar, vanligtvis genm att energin tillvaratas för äng- eller hetvattenprduktin i en avgaspanna sm instajieras efter gasturbinen. KOMPRESSOR NATURGAs ---1 BRANNKAMMA.,RE:..ll'-1 r AVGASER AVGASPANNA LUFT TURBIN Figur 2:3 Principschema för gasturbin med avgaspanna En gasturbin enligt vanstående beskrivning arbetar efter en tenndynamisk cirkelprcess sm brukar benämnas Braytn- el!er Juleprcessen. En gasturbins mekaniska verkningsgrad bestäms av kmpnentverkningsgraden för turbin ch kmpressr ch av hur avancerade dimensinerande data sm valts vad gäller tryckförhåuande ch maximal temperatur i inlppet till turbinen. I den enkla idealiserade gasturbincykeln samverkar dessa dimensinerande data vad gäller påverkan på den mekaniska verkningsgraden så att det för en given högsta turbininlppstemperatur finns ett ptimalt tryckförhållande. Är gasturbinen i övrigt krrekt dimensinerad ger en ytterligare ökning av tryckförhållandet ingen ökad mekanisk verkningsgrad m inte även turbininlppstemperaturen höjs. För ett givet tryckförhållande kan däremt en förbättring uppnäs genm ytterligare höjning av turbininlppstemperat uren. BEG4-BS-5/LH

22 2:6 I praktiken är det mänga andra kriterier sm styr dimensineringen utöver denna "ptimala punkt" eller snarare "ptimala kurva" för relatinen tryckförhällande/max temperatur. Bland dessa kan nämnas: Ökad turbininlppstemperatur ger högre specifikt arbete per massflödesenhet genm turbinen. Detta utnyttjas framför allt i flygmtrt111ämpningar av viktbesparingsskäl, men får även en påverkan på marknadsutbudet av gasturbiner för statinärt bruk, i ch med att mänga enheter i grunden baseras på flygmtrknstruktiner ch utnyttjar l strt sett samma avancerade data. Vissa gasturbiner har inte så högt tryckförhållande sm skulle vara mtiverat m h t maximal turbininlppstemperatur. Orsaken kan t ex vara att höga tryckförhållanden ställer mycket stra krav på kmpnentverkningsgraden i kmpressr- ch turbins teg. Utvecklingen går frtlöpande mt högre turbininlppstemperaturer. Detta kräver dck allt mer avancerade lösningar vad gäller materialval ch utfrmning av kylningen, framför allt i första turbinstegets skvelblad. För att erhålla en ökning av den mekaniska verkningsgraden, utöver vad sm är möjligt med givna data ch en enkel gasturbinprcess enligt figur 2:3, kan vissa ytterligare steg införas i cykeln. Framför allt kan följande nämnas: Mellankylning Innebär att kmpressrn är utförd i flera steg, med mellanliggande kylning av förbränningsluften, vilket leder till mindre luftvlym ch minskat kmpressrarbete i nästföljande steg ch ttalt sett en viss förbättring av verkningsgraden. Reheat Innebär att turbinexpansinen sker i flera steg med mellanliggande återvärmning. Ttalt sett sker energitillförseln vid en högre genmsnittlig temperaturnivå, vilket nrmalt bidrar till en höjning av verkningsgraden. Rekperatr Innebär att verkningsgraden förbättras genm att en värmeväxlare tar vara på en delmängd av energin i avgaserna ch utnyttjar denna till förvärmning av luften före brännkamrarna. En förutsättning för detta är givetvis att avgastemperaturen ligger på en väsentligt högre nivå än förbränningslufttemperaturen efter kmpressrn. Detta temperaturspann minskar med ökande tryckförhällande. Dessutm kan naturligtvis knstateras att rekuperatrn utnyttjar en del av avgaseffekten ch därigenm minskar värmeprduktinsptentialen i en kraftvärmetillämpning. Förhållandet eleffekt/värmeeffekt, "alfavärdet", förbättras dck ch detta är i princip psitivt för kraftvärmeanläggningar.

23 Änginsprutning Genm att utnyttja avgasvärmet i en avgaspanna prduceras ånga med lämplig trycknivå sm sprutas in i gasturbinens brännkammarzn medelbart före turbinen. Detta ökar möjlig maximal eleffektprduktin utan att mängden bränsle sm tillförs behöver förändras i mtsvarande grad, dvs höjer elverkningsgraden. I en kraftvärmekppling ger ett krrekt dimensinerat änginsprutningssystem ökad flexibilitet i förhållandet ejprduktin/värmeprduktin. Samma sak gäller i princip för ett system med rekuperatr enligt vanstående punkt. Dessa system behandlas utförligare i avsnitt 2.2. Figur 2:4 Mellankylning, reheat, rekuperatr ch ånginsprutning, principutfrmning BEG4-BS-5/LH

24 2: Kmbicykel I de närmast föregående 2 avsnitten har de huvudsakliga principerna för ångturbin- ch gasturbinprcesserna presenterats. Siffrr för elverkningsgraden i lika tillämpningar av dessa system redvisas under avsnitt 2.3. Det kan knstateras att dessa verkningsgrader även med tillämpning av dagens bästa teknik ligger under 40%, vilket egentligen inte är särskilt impnerande. Ingendera typen av anläggning är ptimal när det gäller att mvandla bränsleenergin till elektricitet. (I kraftvärmetillämpningar erhålls dck hög ttalverkningsgrad.) l princip skulle man kunna säga följande: Vid förbränning av naturgas (eller annat bränsle) erhålls en hög temperatur. I en gasturbinanläggning tillförs prcessen energi vid en hög temperaturnivå (över l aac med dagens bästa teknik). "Restvärmet", sm inte tas tillvara, släpps dck ckså ut med hög temperatur, cirka 400-6QQOC. En ångturbinanläggning har via ångpannan "tillgång" till hög temperatur. Av lika skäl är emellertid den högsta ängtemperaturen i systemet max cirka 54QOC. I ett kraftverk kan sedan energin i ångan utnyttjas under sänkning av temperaturen ned till säg cirka C. I en gasturbin utnyttjas med andra rd den frigjrda bränsleenergin på ett effektivt sätt endast vid höga temperaturer, medan en ängturbinanläggning arbetar i ett lägre temperaturintervall. Enligt termdynamiska grundsatser blir verkningsgraden för en arbetsprcess i princip högre m den kan arbeta inm ett större temperaturspann. En anläggning sm kmbinerar gasturbin ch ängturbin får m a en bättre ttalverkningsgrad än t ex en ren ängturbinanläggning, tu! följd av att den arbetar både vid hög temperatur (gasturbin) ch låg temperatur (ångturbin). Rent praktiskt mfattar en kmbicykel alltid en ångturbinkrets vars ånga prduceras av en avgaspanna sm utnyttjar de heta avgaserna från gasturbinen.

25 2:9 AVGASER VATTEN --, NATURGAS BRÄNN- KOM PRESSOR AVGAs PANNA ÅNGA KYLVATTEN/ VÄRMEBÄRARE KONOENSOR LUFT TURBIN ÅNGTURBIN Figur 2:5 Schematisk uppbyggnad av kmbicykel Detta är ett principschema över den enklaste frmen av kmbicykel med gasturbin ch ångturbin. I kraftvärmeanläggningar prduceras hetvatten för fjärrvärme i kndensrn efter ångturbinen eller utnyttjas avlppsångan för en industriell prcess. Det är även möjligt med tillämpningar där ångturbinen har en separat avtappning eller delar av ängflödet förbikpplas turbinen för att öka maximalt värmeuttag. Avgaspannan prducerar nrmalt max så mycket ånga sm kan åstadkmma m h t restvärmet i avgaserna från gasturbinen. Det går även att bygga avgaspannan för "tillsatseldning". Avgaserna är nämligen så syrerika att de duger sm förbränningsluft. Vid tillsatseldning kan ångprduktinen, ch därmed andelen el från ångturbinen ökas. Ttalverkningsgraden för elprduktin brukar dck minska vid tillsatseldning (se även figur 2:10). Kmbicykeltekniken dvs principen att krnbinera en gasturbin ch en ångturbinanläggning ger ckså vissa intressanta möjligheter att öka elprduktinen i en existerande kraftvärmeanläggning, genm att kmplettera med en gasturbin vars avgaser på lämpligt sätt tillförs den befintliga ångpannan. Mer m detta nämns i kmmande avsnitt. BEG4-BS-5/LH

26 2: Gasmtr statinära klvmtrer för naturgasdrift är väl lämpade att inga i ett kraftvärmesystem. Figur 2:6 redvisar principen för detta. NATUAGAS LUFT ---n } LADDLUFTKYLAAE GENE- RATOR l - e MOTOR VÅRHEBÅAAAE T EX HETVATTEN l ri; L... f- OLJEKYLA RE l~ VATTENKY LNING ' OVERLAODARE l' v v LUFT AVGASPANNA } ' AVGASER j ' Figur 2:6 Schematisk utfrmning av kraftvärmeinstallatin med gasmtr Kpplingen i figuren askadliggör en grundläggande förutsättning sm gäller vid alla kraftvärmetillämpningar med förbränningsmtrer, nämligen att värme maste atervinnas ur kylvatten ch ljekylare, förutm ur avgaserna, m hög ttalverkningsgrad skall uppnas. Det visade exemplet avser en mtr med avgasturb, varvid en kylare för leddluften nrmalt tillkmmer. En klvmtr knstrueras för att arbeta enligt en av de tvä grundläggande mtrprcesserna, dvs: Ottprcessen Dieselprcessen

27 2: l l Ottmtrn är den vanliga tändstiftsrntrn, där bränsle-luftblandningen antänds med en gnista i eller nära klvens övre dödpunkt ch en mycket snabb antändning ch förbränning sker av hela gasblandningen. Det teretiska kriteriet för en Ottmtrprcess är att förbränningsförlppet sker vid i strt sett knstant vlym. I en Ottmtr kmprimeras bränslet tillsammans med förbränningsluften. Under kmpressinen erhålls en kraftig temperaturhöjning i gasblandningen, ch risken för självantändning, ''knackning,, utgör en begränsande faktr vid val av kmpressinsförhållande. Mtrn verkningsgrad ökar i ch för sig med höjd kmpressin, ch detta medför en fördel vid naturgasanvändning i tändstiftsmtrer jämfört med bensin, eftersm naturgasen är mindre knackningsbenägen. En knventinell Dieselmtr utfrmad för drift med enbart lja fungerar enligt följande: Förbränningsluft sugs in i cylindern ch kmprimeras. Vid maximal kmpressin (sm vanligtvis är väsentligt högre än i en Ottmtr) har förbränningsluftens temperatur höjts ch ligger klart över bränslets självantändningstemperatur. Oljan sprutas då in i cylindern med högt tryck genm ett speciellt munstycke (spridare). Oljan finfördelas ch självantänder. Oljeinsprutningen styrs nrmalt för att anpassa mtrns funktin ch förbränningsförlppet till den teretiska dieselprcessen, vilket innebär att förbränningen sker under bibehållande av knstant tryck. Dieselprcessen kan även tillämpas i mtrer för gasfrmigt bränsle, ch då med fördel naturgas. I detta fall tillförs gasen med förbränningsluften ch kmprimeras, på samma sätt sm i Ottmtrn. Antändning sker genm att en liten del dieselbränsle sprutas in vid rnaxkmpressin. Gas-dieselmtrn måste följaktligen vara utrustad med samma dieselinsprutningssystem sm en knventinell dieselmtr. Andelen diesel-bränsle för antändning är relativt låg, säg mtsvarande 5 a 10% av ttala bränsleenergitillförseln vid fullast. Denna princip brukar benämnas 11 dual-fuel 11 eller 11 pilt-injectin 11 En fördel med det dubblerade bränslesystemet är att mtrn, vid nrmala utförande, kan övergå autmatiskt till 100% ljedrlft. Om gastillförseln av någn anledning avbryts fungerar dieselljan m a sm fullständig reserv. BEG4-BS-5/LH

28 2d2 2.2 Systemkpplingar Syftet med detta avsnitt är att nägt mer detaljerad, ch med inriktning pll tillämpning i lika slag av verkliga kraftvärmeanläggningar, beskriva funktinen hs de system sm redvisas i avsnitt Mttrycksängturbinanläggningar En gaseldad kraftvärmeanläggning med ångpanna ch mttrycksängturbin skiljer sig endast marginellt frän mtsvarande ljeeldade anläggning. (De miljömässiga ch övriga fördelar ur verkningsgrads- ch DU-synpunkt sm nrmalt uppstar vid övergäng från lje- till gaseldning i stra pannr är dck värda att nämna även i detta sammanhang.) De specifikt gastekniska delarna av installatinen utgörs av: Abnnentcentral/mät- ch reglerstatin, för leverans av naturgas frän distributinsnätet, eventuell tryckreducering, debiteringsmätning. Intern rördragning inm anläggningen. Gasbrännare, med gasarmatur för styrning ch reglering av flöde Gasturbin strleksintervall Gasturbiner förekmmer inm ett effektintervall frän ca 200 kw upp till över 100 MW. (De största enheterna på marknaden idag har max nminell effekt i strleksrdningen 140 MW.) Vid val av lämplig gasturbin är tillgänglighet i rätt effektstrlek en viktig faktr, jämsides med andra kanske ännu mer avgörande kriterier sm t ex verkningsgrad, drift ch underhällskstnader samt service- ch reservdelsrganisatin. Vad gäller effektstrlekar kan dck knstateras att ett mycket strt utbud av turbiner frän lika tillverkare finns i strt sett frän 200 kw ch uppa.t. Speciellt inm effektklasserna frän 10 MW till drygt 30 MW kan mänga lika typer ch fabrikat erbjudas. I klassen över ca 40 MW är urvalet väsentligt mindre, ch för ett max effektbehv på t ex ca MW kan en kmbinatin av tvä gasturbiner med halva effekten vardera bli det bästa alternativet. Gasturbiner i den största effektklassen, 100 MW ch större, kan levereras av ett relativt strt antal tillverkare.

29 2,[ l Äng- ch hetvattenprduktin Avgaserna efter gasturbinen kännetecknas av bl a följande: Temperaturen är hög (inm intervallet IJ00-6QOOC vid nminell belastning ligger flertalet typer). Syrehalten är hög, ca 15% (jämför 2.1.2). Den höga avgastemperaturen gör att en avgaspanna för hetvattenprduktin kan dimensineras för en relativt hög genmsnittlig temperaturdifferens, dvs på ett eknmiskt förmånligt vis. Dessutm kan avgasångpannr med relativt avancerade data anslutas efter gasturbiner. Exempelvis kan en ängtemperatur i strleksrdningen 45QOC åstadkmmas med vissa typer av gasturbin ch lämplig avgaspanna. Förhållandet mellan elprduktin ch värmeprduktin i en gasturbinanläggning med avgaspanna (det s k alfa värdet) ligger överslagsmässigt l genmsnitt på ca 0,5, dvs dubbelt så str effekt kan tas ut ur avgaspannan sm i elgeneratrn (se vidare 2.3). Om det är önskvärt att tillfälligt eller kntinuerligt prducera mer värme än vad sm går att utvinna genm kylning av turbinens avgaser kan avgaspannan utrustas med gasbrännare för tillsatseldning. Genm att avgaserna har hög syrehalt kan de användas sm förbränningsluft, dvs avgaspannans tillsatsbrännare placeras direkt i avgasflödet ch endast naturgas behöver tillföras, ingen extra förbränningsluft erfrdras. Förutm att öka avgaspannans kapacitet kan temperaturnivån höjas genm tillsatseldning, t ex m mer avancerade ängdata önskas. Lastvariatiner Nminell maxeffekt för en gasturbin anges i flertalet fall vid nrmalt atmsfärstryck ch mgivningstemperatur JjOC. Vid högre mgivningstemperatur sjunker såväl maxeffekt sm verkningsgrad, pga att kmpressrns kapacitet minskar ch erfrderligt specifikt kmpressrarbete ökar. Vid lägre mgivningstemperatur stiger på mtsvarande vis gasturbinens maxeffekt över det nminella värdet ch ger även högre verkningsgrad (under vissa driftsbetingelser, i första hand vid hög luftfuktighet, finns risk för isbildning l kmpressrinlppet vid låg mgivningstemperatur. Om åtgärder inte vidtas kan denna isbildning leda till skadr i kmpressrn. System för undvikande av isbildning leder nrmalt till att insugningsluftens temperatur höjs någt. När dylika system är inkpplade mtverkas följaktligen den psitiva inverkan sm låg mgivningstemperatur ger på maxeffekt ch verkningsgrad). Dellastegenskaperna är vanligtvis inte särskilt gda för en gasturbin. Eftersm turbinen löper med knstant varvtal suger kmpressrn nrmalt samma mängd luft både vid maxlast ch låglast. Vid lägre belastningar tillförs mindre bränsleflöde ch avgastempera- BEG4-BS-5/LH

30 2:14 turen medelbart före turbinen sjunker, vilket försämrar verkningsgraden. Effekten av detta förlpp kan mtverkas genm t ex: Variabel inlppsgemetri med ställbara ledskenr i l:a kmpressrsteget för styrning av flödet. Separata axlar. Om kmpressrn på någt vis kan rtera med variabelt varvtal, frikpplat frän generatrdriften ökar flexibiliteten vid dellast. A vaneera de kpplingar Här beskrivs krtfattat ett antal mdifieringar av den enkla gasturbinprcessen sm syftar till: höjningavelverkningsgraden ökad flexibilitet i förhållandet ej/värmeprduktin. Den s k Cheng--cykeln, benämnd efter sin upphvsman, har utvecklats av det amerikanska företaget Internatinal Pwer Technlgy. Principen bakm det patenterade systemet är i krthet följande: Anläggningen består av en mdifierad gasturbin ch en ansluten avgaspanna för prduktin av prcessånga, dvs ett kraftvärmesystem. Avgaspannan är kmpletterad med en överhettarsektin ch gasbrännare för tillsatseldning. Ett variabelt flöde överhettad ånga kan ledas till gasturbinen ch injekteras i anslutning till brännkamrarna. I brännkammarznen hettas ångan upp till erfrderlig turbinlnlppstemperatur, ch expanderar genm turbinen tillsammans med det nrmala avgasflödet. Eftersm inget kmpressinsarbete åtgår i gasturbinen för det extra massflöde sm tillförs via ångan erhålls: en väsentlig höjning av effektuttaget en höjning av verkningsgraden, eftersm bränsleförbrukningen ökar relativt lite (extra bränsleenergi erfrdras endast för ökning av ångans överhettning, ej för kmpressin eller förångning). Systemet förutsätter givetvis att gasturbinen kan hantera det ökade massflödet genm turbinstegen sm änginsprutningen medför. Alla typer ch fabrikat av gasturbiner klarar inte detta, men i många fall är en ökad belastning möjlig efter endast mindre mdifieringar. Genm att avgaspannan har tillsatseldningsmöjlighet blir anläggningen mycket anpassningsbar till rådande el- ch värmebehv, t ex enligt följande:

31 2:15 Litet elbehv, strt värmebehv; ingen änginsprutning l turbinen tillsatseldning i avgaspannan. Strt elbehv, litet värmebehv; änginsprutning i turbinen ingen tlhsatseldning. Strt elbehv ch värmebehv; änginsprutning i turbinen tillsatseldning. Dessa driftfall illustreras av följande figur. Electrical Output Supplemenbl Fkinq, N Steam lnjectin Prcess Steem Output Figur 2:7 Cheng-cykel, grafisk representatin av driftfall Cheng-cykeln finns idag utvecklad ch kmmersiellt tillgänglig i en effektstrlek, baserad på en Allisen gasturbin. BEG4-BS-5/LH

Biokraftplattformen: Tekniksprång för uppgradering av Biokraft i Sverige. Stockholm 2015-03-18

Biokraftplattformen: Tekniksprång för uppgradering av Biokraft i Sverige. Stockholm 2015-03-18 Bikraftplattfrmen: Tekniksprång för uppgradering av Bikraft i Sverige Stckhlm 215-3-18 1 Tekniksprånget, är att från dagens knappa 3% uppnå nära 6% elutbyte från Bibränsle Tekniksprånget kräver övergång

Läs mer

www.kaeser.com Serie N För tryck upp till 13 bar sluttryck upp till 45 bar Kapacitet 0,28-18 m³/min

www.kaeser.com Serie N För tryck upp till 13 bar sluttryck upp till 45 bar Kapacitet 0,28-18 m³/min www.kaeser.cm Serie N För tryck upp till bar sluttryck upp till 45 bar Kapacitet,8-8 m³/min Varför använda bster? Genm att kunna erbjuda lika trycknivåer blir tryckluften ännu mer användbar sm energimedium.

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Uppgradering av kraftverk

Uppgradering av kraftverk Uppgradering av kraftverk Kmplettering med gasturbin Jussi Manninen Enda! Oy Nrdisk Gasteknisk Center Nrdie Gas Technlgy Centre Uppgradering av kraftverk Kmplettering med gasturbin Jussi Manninen Enda!

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

- en sida från Lifeforum

- en sida från Lifeforum Miljöbilar - en sida från Lifefrum Direktlänk: http://www.lifefrum.rg/miljbilar/ Innehåll Miljöbilar? Alternativa bränslen ch nya metder Visinärt Vad kan jag göra nu? Några tillgängliga miljöbilsmdeller

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften

Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften VÄGLEDNING OM NYTTIGGJORD ENERGI FÖR KVÄVEOXIDAVGIFTEN Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften Följande vägledning beskriver vad Naturvårdsverket anser vara nyttiggjord energi i lag om miljöavgift

Läs mer

Luftströmning i byggnadskonstruktioner

Luftströmning i byggnadskonstruktioner Luftströmning i byggnadsknstruktiner Lars Jensen Avdelningen för installatinsteknik Institutinen för bygg- ch miljöteknlgi Lunds tekniska högskla Lunds universitet, 27 Rapprt TVIT--7/72 Lunds Universitet

Läs mer

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14.

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14. Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, 2009-10-19, kl 9-14. Namn:. Personnr: Markera vilka uppgifter som du gjort: ( ) Uppgift 1a (2p). ( ) Uppgift 1b (2p). ( ) Uppgift 2a (1p). ( ) Uppgift

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi LINKÖPINGS UNIVERSITET 2013-10-03 Avd för kemi, IFM Fysikalisk kemi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Uppgift: 1.

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion TopCycle Framtidens kraftverk Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion IVA Symposium 2010-03-11 Hans Levander 1 TopCycle Biobränsle kraftverk lönsam elgenerering ute i skogen 30-100 MW

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Lönsamhetskalkyler energisparåtgärder

Lönsamhetskalkyler energisparåtgärder Lönsamhetskalkyler energisparåtgärder Utarbetad av Enn Abel Götebrg, juli, 2012 (uppdaterad ktber 2015) Beställargruppen lkaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten ch Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium BRANDFARLIGA VAROR Hantering på labratrium Denna infrmatin visar hur brandfarliga gaser ch vätskr kan hanteras på labratrier på ett sätt sm uppfyller lagstiftningens krav. Utgångspunkten för denna infrmatin

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319 Kraftvärme Energitransporter MVKN10 870319 880319 Sammanfattning Kraftvärme är ett mycket effektivt sätt att utnyttja energi i bränslen. Upp till 89% av energin i bränslet kan i dagsläget utnyttjas men

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av tekniska produkter och tjänster. Södra teatern 2009 09 29

Praktiska råd vid upphandling av tekniska produkter och tjänster. Södra teatern 2009 09 29 Praktiska råd vid upphandling av tekniska prdukter ch tjänster Södra teatern 2009 09 29 petter.ulander@adviceu.se 070-2125800 Presentatin AdviceU Ett leverantörsberende rådgivningsföretag inm upphandling.

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER RIKTLINJERNA HAR SOM SYFTE ATT BESKRIVA SANERINGSMETODER SOM: FÖRORD SYFTET MED RIKTLINJERNA ÄR EFFEKTIVA NÄR DET GÄLLER ATT AVLÄGSNA MIKROBIELLA FÖRORENINGAR MÖJLIGGÖR ATT BRUKARE OCH SANERINGSPERSONAL

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

ARBETSGIVANDE GASCYKLER

ARBETSGIVANDE GASCYKLER ARBETSGIVANDE GASCYKLER Verkliga processer är oftast mycket komplicerade till sina detaljer; exakt analys omöjlig. Om processen idealiseras som internt reversibel fås en ideal process vars termiska verkningsgrad

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner förstudie

Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner förstudie Effektivare inmgårdstransprter genm övergång till elmaskiner förstudie Sökande: JTI Institutet för jrdbruks- ch miljöteknik SP Sveriges Tekniska Frskningsinstitut Partner Wacker Neusn AB Sammanfattning

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

. Slitdelar: Cyklonfoder, membran, avskrapare, tätningar etc.

. Slitdelar: Cyklonfoder, membran, avskrapare, tätningar etc. Vi frmgjuter idag allt ifrån centimeterstra detaljer till gjutningar på ca 1 tn. Det är framförallt slitstyrkan sm eftersträvas men ckså materialets utmärkta elastiska ch slagtåliga förmåga. Vi tillverkar

Läs mer

KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F9

KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F9 KEMA02 Organisk kemi grundkurs F9 Elektrkemi Redxreaktiner ch Galvaniska er 1 Atkins & Jnes kap 13.1 13.5 Översikt kapitel 13.1 13.5 Redxreaktiner Halvreaktiner Balansering av redxreaktiner Galvaniska

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 Fge 9/3.2.2014 7 Dnr:924/10.03.02.01/2013 Gdkänd av kmmunfullmäktige 3.2.2014 KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Huvudskeden i prcessen

Läs mer

KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F11

KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F11 KEMA02 Organisk kemi grundkurs F11 Elektrkemi Jnselektiva elektrder, elektrlys, krrsin, celler Atkins & Jnes kap 13.10 13.15 Senast Galvaniska celler Nrmalptentialer Elektrkemiska spänningsserien Nrmalptentialer

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet.

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet. TV4-GRUPPEN Kmmunikatinsmyndigheten PTS Enheten för samtrafik Bx 5398 102 49 Stckhlm Attn: Ylva Mälarstig Stckhlm den 20 augusti 2009 Yttrande rörande PTS marbetade förslag till beslut avseende grssistmarlmaden

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Civilingenjör Energi- och miljöteknik. Programmets benämning: Master of Science in Energy and Environmental Engineering

Civilingenjör Energi- och miljöteknik. Programmets benämning: Master of Science in Energy and Environmental Engineering Dnr: HNT 3016/333 Fakulteten för hälsa, natur- ch teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Energi- ch miljöteknik Prgramkd: Prgrammets benämning: TACEM Civilingenjör Energi- ch miljöteknik Master

Läs mer

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten.

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten. Metdbeskrivning underlag till rapprten Lång väg till patientnytta en uppföljning av natinella riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system Denna metdbeskrivning kmpletterar den metdbeskrivning

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011 Titel Åtgärdsplan Stråk 5 Utgivningsdatum maj 2011 Prduktin Ingrid Winblad, Västra Götalandsreginen Marita Karlssn, Trafikverket Ann-Charltte Erikssn, Trafikverket Eric Alnemar, Trafikverket Lars Thörnblad,

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Miljöplan för Örestads golfklubb

Miljöplan för Örestads golfklubb Miljöplan för Örestads glfklubb Miljöplan för Örestads glfklubb I enlighet med intentinerna i Agenda 21 skall varje rganisatin ch företag se över transprter, återvinning, energiförbrukning m.m. för att

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Plicy för vägvisningsskyltar ch tillfälliga skyltar inm Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Antagen i tekniska nämnden 2014-01-22 POSTADRESS Lidingö stad Tekniska förvaltningen 181 82 Lidingö BESÖKSADRESS Stckhlmsvägen

Läs mer

- erfarenheter och råd. Erfarenheten visar att en långsiktig planläggning, som innefattar budgetering av kostnader för miljöförbättring

- erfarenheter och råd. Erfarenheten visar att en långsiktig planläggning, som innefattar budgetering av kostnader för miljöförbättring ar etsgruppen mt BULLER inm verkstadsindustrin Verkstadsföreningens ch Metalls gemensamma rgan för bullerbekämpning MEDDELANDE, Nr6 1972 Systematiskt bullerbekämpningsarbete : Bullermätningar ) - erfarenheter

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Hälso- och sjukvård i Region Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet

Hälso- och sjukvård i Region Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet Häls- ch sjukvård i Regin Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet 2015-09-28 Bakgrund aktuell situatin Tillgängligheten avseende besök ch peratin/åtgärd har under de senaste åren försämrats i Regin

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Enheten för Pedaggiska Mätningar PBMaE 0-05 Umeå universitet Prvtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift 0-5 Anvisningar Ttalt 0 minuter för del I ch II

Läs mer