Luftströmning i byggnadskonstruktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftströmning i byggnadskonstruktioner"

Transkript

1 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Lars Jensen Avdelningen för installatinsteknik Institutinen för bygg- ch miljöteknlgi Lunds tekniska högskla Lunds universitet, 27 Rapprt TVIT--7/72

2 Lunds Universitet Lunds Universitet, med ni fakulteter samt ett antal frskningscentra ch specialhögsklr, är Skandinaviens största enhet för frskning ch högre utbildning. Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, sm har 4 invånare. En del frsknings- ch utbildningsinstitutiner är dck belägna i Malmö, Helsingbrg ch Ljungbyhed. Lunds Universitet grundades 666 ch har idag ttalt 6 anställda ch 4 studerande sm deltar i ett 9-tal utbildningsprgram ch ca fristående kurser erbjudna av 88 institutiner. Avdelningen för installatinsteknik Avdelningen för Installatinsteknik tillhör institutinen för Bygg- ch miljöteknlgi på Lunds Tekniska Högskla, sm utgör den tekniska fakulteten vid Lunds Universitet. Installatinsteknik mfattar installatinernas funktin vid påverkan av människr, verksamhet, byggnad ch klimat. Frskningen har en systemanalytisk ch metdutvecklande inriktning med syfte att utfrma energieffektiva ch funktinssäkra installatinssystem ch byggnader sm ger bra inneklimat. Nuvarande frskning innefattar bl a utveckling av metder för utveckling av beräkningsmetder för gdtyckliga fl ödessystem, knvertering av direktelvärmda hus till alternativa värmesystem, vädring ch ventilatin i sklr, system för brandsäkerhet, alternativa sätt att förhindra rökspridning vid brand, installatinernas belastning på yttre miljön, att betrakta byggnad ch installatiner sm ett byggnadstekniskt system, analysera ch beräkna inneklimatet i lika typer av byggnader, effekter av brukarnas beteende för energianvändning, reglering av glvvärmesystem, bestämning av luftflöden i byggnader med hjälp av spårgasmetd. Vi utvecklar även användbara prjekteringsverktyg för energi ch inmhusklimat, system för individuell energimätning i flerbstadshus samt lika analysverktyg för ptimering av ventilatinsanläggningar hs industrin.

3 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Lars Jensen

4 Lars Jensen, 27 ISRN LUTVDG/TVIT--7/72--SE(6) Avdelningen för installatinsteknik Institutinen för bygg- ch miljöteknlgi Lunds tekniska högskla Lunds universitet Bx 8 22 LUND

5 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Innehållsförteckning Prblemställning ch sammanfattning 2 Mdell för en vertikal spalt 7 Antaganden 7 Parametrar 7 Spaltens ekvivalenta läckarea 8 Spaltens lufttemperatur 9 Beräkningsmetd Spaltens värmeförlust P f Spaltens U-värde U f Spaltens ytflöden 2 Mdell för gdtycklig spalt 2 3 Principexempel 23 4 Exempel med flerbstadshus i fyra plan 37 Exempel med radhus i två plan 43 6 Exempel med spillvattensystem 49 7 Exempel med braskaminsystem 3 3

6 Luftströmning i byggnadsknstruktiner 4

7 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Prblemställning ch sammanfattning Syftet med denna rapprt är att undersöka värmeförlust för luftgenmströmning av byggnadsknstruktiner under förutsättning att genmströmningen endast sker i själva byggnadsknstruktinen skilt från själva byggnadens vistelsevlym. Genmströmningen skall inte förväxlas med infiltratin eller exfiltratin. Prblemet kan förenklat beskrivas med en vertikal spalt eller flödesväg genm en byggnad med principskissen i Figur. nedan. Flödesvägen kan till exempel ligga i en lägenhetsskiljande vägg eller vara ett vertikalt schakt sm passerar en eller flera lägenheter/bstäder. T e Sektin b T T m h T s U T Figur. Sektin för en byggnad med en vertikal spalt med bredden b, höjden h, U-värde U. Spaltens termiska kppling till byggnaden är 2bhU lika med kntaktytan 2bh multiplicerad med U-värdet U mellan spalt ch byggnad. Denna termiska kppling kan bli mycket str ch vid genmströmning rsak betydande värmeförluster. Ett exempel är flerbstadshus med hela bstäder i frm vlymelement. Det finns ett antal vertikala spalter mellan dessa vlymelement.

8 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Ett annat fall är radhus med träregelstmme, vilka byggs med en luftspalt mellan radhusenheterna utan några mekaniska ihpkpplingar för att minska ljudöverföring mellan radhusenheterna. Två andra snarlika installatinstekniska exempel är med möjlighet till genmströmning är spillvattensystem med luftning ch en braskamin med skrsten ch särskild luftkanal för förbränningsluft. En beräkningsmdell beskrivs i avsnitt 2. Olika begrepp sm spaltens förlustgrad jämfört med spaltens islering ch spaltens ekvivalenta förlustflöde jämställt med infiltratin eller exfiltratin tas fram. Tre principexempel redvisas i avsnitt 3 med isdiagram för spaltens värmeförlust, förlustgrad, medeltemperatur, ytflöde, förlustflöde ch ekvivalenta U-värde. Två byggtekniska exempel med stra spalter redvisas i avsnitt 4 ch för ett fyraplans flerbstadshus ch ett tvåplans radhus. Värmeförlust för spillvattensystem ch en braskamin undersöks i avsnitt 6 respektive 7. En enkel sammanfattning av denna arbetsrapprt är följande: Det går att använda en enkel medelmdell för en spalt eller ledning sm beskriver genmströmningen ch värmeförlusten med endast med ett mindre fel jämfört med en fullständig mdell. Nyttan med en fullständig mdell är liten, eftersm felet på grund av säkra indata är mycket större än den enkla medelmdellens fel. Alla exempel i avsnitt 4-7 visar att de värmeförluster sm kan uppstå inte är försumbara. Den termiska delen av prblemet kan beskrivas ch mdelleras ganska väl. Den strömningstekniska delen av prblemet kan mdelleras väl, men indata är mycket säkra. Läckarernas strlek ch placering är säker. Någt sm återstår att reda ut är m värmeförlustens ch genmströmningens strlek kan bestämmas med lämpliga mätningar ch under vissa förutsättningar. Temperaturmätningar i lika nivåer av en spalt. Tryckmätningar mellan spalt ch mgivning på lika nivåer. Prvtryckning av en spalt. Spårgasmätning av en spalt. 6

9 Luftströmning i byggnadsknstruktiner 2 Mdell för en vertikal spalt Det går att beskriva en vertikal spalts lufttemperatur i en knstruktin med följande antaganden, parametrar ch samband. Antaganden Spaltströmningens tryckförlust beskrivs med en ekvivalent, sm egentligen är sammansatt av flera parallellkpplade ch seriekpplade läckagearer. Den ttala läckagearean skall mräknas en spaltvidd för den aktuella spaltbredden. Spaltvidden är den effektiva spaltvidden utan hänsyn någn kntraktin. Spaltens tryckförlust är lika med det dynamiska trycket för strömningen genm den ekvivalenta spalten ch därmed kvadratisk med flödet eller hastigheten. Spalten antas endast vara i förbindelse med uteluft ch inga andra drivtryck förekmmer än den termiska tryckgradienten i spalten. Spalten delas lika mellan de två anslutande sidrna. Detta görs för att kunna beskriva hur varje sida påverkas var för sig av den gemensamma spalten. Luftens medeltemperatur i spalten räknas m till en medeldensitet. Detta är en förenkling med ett betydligt fel. Spaltens tryckförlust i den ekvivalenta spalten beräknas med en medeldensitet i spalten. Parametrar Spaltens lufthastighet ges av v m/s ch väljs sm sökt eller bekant variabel. Spaltens vidd anges med s m ch avser effektiv vidd utan någn kntraktin. Spaltens vertikala höjd är h m. Spaltens bredd är b m. Spaltens vlymflöde ges av bsv m 3 /s. Uteluftens temperatur ch densitet ges av T respektive ρ kg/m 3. Inneluftens temperatur ch densitet ges av T s respektive ρ s kg/m 3. Spaltens lufttemperatur ges av T(z) ºC sm funktin av höjden z m. 7

10 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Spaltluftens medeltemperatur ch medeldensitet ges av T m respektive ρ m kg/m 3. Spalten antas vara symmetriskt placerad i den skiljande knstruktinen med ett U-värde U W/m 2 K räknat från en sida intill spalten. Spaltens ekvivalenta läckarea Parallellkppling av flera läckarer görs genm att summera alla läckarers flödesförmåga ~ area. A //2// //n = A + A A n Seriekppling av flera läckarer görs genm att summera alla läckarers flödesmtstånd ~ area -2. Den minsta läckarean är bestämmande för resultatet vilket visas med seriekppling av två läckarer i Figur 2.. Om areaförhållandet mellan två seriekpplade läckarer är :m, blir tryckfallsförhållandet m 2 :. Detta innebär att inverkan av större seriekpplade läckarer kan försummas. Det relativa felet i tryckfall för samma flöde kan skrivas sm /(+m 2 ). A +2+ +n -2 = A -2 + A A n -2 A +A 2 m 2 A 2 m A m 2 Figur 2. Isdiagram för seriekppling av läckarea A m 2 ch A 2 m 2 till läckarea A +2 m 2. 8

11 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Spaltens lufttemperatur Spaltens lufttemperatur T(z) ºC sm funktin av höjden z m kan beräknas med följande samband sm gäller för enströmsvärmeväxling mellan en värmeöverförande yta med egenskapen Ubz W/K med temperaturen T s på andra sidan m ytan ch ett värmeöverförande vlymflöde bsv m 3 /s med egenskapen Q W/K med inlppstemperaturen T : T(z) = T s ( T s T ) e -Ubz/Q (ºC) (2.) Q = ρ m c p b s v (W/K) (2.2) där c p luftens specifika värme, J/kgK Uttrycket (2.) kan skrivas m genm att införa en karakteristisk höjd H m, sm anger hur starkt eller svagt sm lufttemperaturen i spalten ändras med höjden, på frmen: H = Q / Ub = ρ m c p s v / U (m) (2.3) T(z) = T s ( T s T ) e -z/h (ºC) (2.4) Hur den relativa temperaturprfilen (T(z)-T )/(T s T ) berr av den relativa höjden, kvten h/h visas i Figur 2.2 för lika värden på H =, 2, ch m. Parameter H anger den höjdändring sm enligt temperaturprfilens tangenten krävs för att nå sluttemperaturen. relativ spalttemperatur (T(z)-T )/()T s -T ).2. H = m H = 2 m H = m H = m relativ höjd z/h Figur 2.2 Relativ spalttemperatur (T(z)-T )/(T s T ) sm funktin av relativ spalthöjd z/h. 9

12 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Utlppstemperaturen T e vid höjden h ch medeltemperaturen T m kan skrivas sm följer: T e = T(h) = T s ( T s T ) e -h/h (ºC) (2.) T m = T s ( T s T ) ( e -h/h )H/h (ºC) (2.6) Spaltens trycksamband Spaltens termiska tryckskillnad ges av p på frmen: p = ( ρ - ρ m ) g h (Pa) (2.7) Spaltens lika stra tryckförlust p för den ekvivalenta spaltarean bs ges av: p = ρ m v 2 / 2 (Pa) (2.8) Beräkningsmetd Lufthastigheten v kan beräknas med beräkningsuttrycken (2.3) ch (2.6-8) med till exempel intervallhalvering. Spaltens högsta möjliga hastighet kan beräknas för ett fall med endast innetemperatur i spalten ch spaltens lägsta möjliga hastighet sätts givetvis till nll. Spaltens värmeförlust P f Spaltens värmeförlust P f kan skrivas på ett flertal sätt ch utgående från genmströmningen av spalten eller värmetransmissin mellan mgivning ch spalten fås följande två uttryck: P f = Q ( T e T ) (W) (2.9) P f = bhu ( T s T m ) (W) (2.) Båda dessa uttryck kan skrivas m genm att utnyttja sambanden (2.2-3) till följande P f = bhu ( e -h/h ) ( T s T ) (W) (2.) Den aktuella värmeförlusten P f kan jämföras med den största möjliga värmeförlusten P med utetemperatur i hela spalten, vilket kan skrivas sm: P = bhu ( T s T ) (W) (2.2) Det går att beskriva värmeförlusten P f med hjälp av P ch en förlustgrad f sm följer: P f = f P (W) (2.3) f = ( e -h/h )H/h (-) (2.4)

13 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Förlustgraden f kan även skrivas kvten mellan den rådande medeltemperaturskillnaden mellan spalt ch mgivning ch den största möjliga temperaturskillnaden, vilket blir: f = ( T i T m )/( T s T ) (-) (2.) Uttrycket (2.) visar att m det råder utetemperatur T m =T i hela spalten är förlustgraden f= ch mvänt med innetemperatur T m =T s är förlustgraden f=. Förlustgraden f är enligt (2.4) en funktin av kvten h/h ch den redvisa sm ett isdiagram i Figur 2.3 nedan med höjden h sm x-axel ch parametern H sm y-axel. f - H m h m Figur 2.3 Isdiagram för förlustgraden f enligt (2.4) med höjden h sm x-axel ch parametern H sm y-axel. Spaltens U-värde U f Värmeförlusten för spalten kan räknas m till ett specifikt U-värde U f för temperaturskillnaden inne-ute T i T, vilket kan tlkas sm att spaltens värmeförlust ersätts med en tillkmmande klimatskiljande byggnadsdel, vilket blir med utnyttjande av (2.) kan skrivas sm: U f = U ( T s T m )/( T s T ) = f U (W/m 2 K) (2.6)

14 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Spaltens ytflöden En enkel strhet att ta fram att räkna m spaltströmningen till ett ytspecifikt luftflöde q l/sm 2 sm infiltratin eller exfiltratin, vilket sker sm: q = s v / h (l/sm 2 ) (2.7) Detta ytspecifika luftflöde q enligt (2.7) mtsvarar inte infiltratin eller exfiltratin, men en mräkning för samma värmeförlust till ett regelrätt ytluftflöde för infiltratin eller exfiltratin för en temperaturskillnad T i T fås med: q f = f q = f s v / h (l/sm 2 ) (2.8) Ntera att det sm skiljer mellan de två luftflödena q ch q f är förlustgraden f. Ntera vidare att de två ytspecifika luftflödena q ch q f är egentligen två hastigheter med srten mm/s. Mdell för gdtycklig spalt Om flödesvägen inte går vertikalt genm byggnaden utan i etapper måste en mer detaljerad mdell användas. Exempel på detta visas i Figur 2.4 med tre strömningstekniskt sett lika flödesvägar brtsett från just uppdelning i lika etapper, vilka ckså kan ha lika termiska egenskaper ch mgivande temperaturer. Resultatet blir lika för de tre fallen. Sektin ABC ABC Figur 2.4 Exempel på tre strömningstekniskt identiska flödesvägar med lika resultat. 2

15 Luftströmning i byggnadsknstruktiner En spalt genm en byggnad med flera lika etapper kan förenklas till en enda vertikal spalt med samma strömningstekniska egenskaper, samma termiska egenskap ch samma mgivningstemperatur i medeltal. Det går ckså att beräkna värmeförluster för ledningar av lika slag. Ledningens behandlas sm en spalt med bredden m, spaltvidden s anpassas till den ekvivalenta genmströmningsarean ch hela ledningens värmeöverföringsförmåga räknas m till ett U-värde U för spaltbredden m ch den aktuella vertikala höjden h. En gdtycklig spalt kan behandlas förenklat genm att räkna m den till en endast vertikal spalt. Den ttala termiska överföringsförmågan beräknas m till ett medelvärde för den antagna vertikala höjden. Den strömningstekniska egenskapen behöver inte räknas m, eftersm den redan är mräknad till ett enda ekvivalent värde. Antag att en spaltetapp med index i beskrivs med fyra parametrar, nämligen nivåskillnad h i m, area A i m 2, U-värde U i W/m 2 K ch mgivningstemperatur T i ºC. Etappernas nivåskillnader h i summeras till en sammanlagd nivåskillnad h m m sm: h m = h + h h n (m) (2.9) Etappernas arer A i summeras till ett ttalvärde A m m 2 sm: A m = A + A A n (m 2 ) (2.2) Etappernas arer A i ch U-värden U i viktas samman för ett medel-u-värde U m W/m 2 K sm: U m = [ A U + A 2 U A n U n ]/A m (W/m 2 K) (2.2) Etappernas mgivningstemperaturer T i viktas samman för en medeltemperatur T m ºC sm: T m = [ A U T + A 2 U 2 T A n U n T n ]/A m U m (ºC) (2.22) Medelmdellen beskrivs med fyra parametrar med index m, nämligen ttal nivåskillnad h m m, ttal area A m m 2, medel-u-värde U m W/m 2 K ch medelmgivningstemperatur T m ºC. Hur str felet i förlustgrad f blir jämfört med den exakta mdellens förlustgrad f s har beräknats för åtta lika fall enligt Tabell 2. ch för lika utetemperatur ch spaltvidd. Minsta fel, medelfel ch största fel redvisas i Tabell 2.2 för de åtta fallen enligt Tabell 2.. Förlustgraden f s för exakt beräkning ch medelmdellens fel f e redvisas i Figur 2.-2 med växelvis förlustgrad f s ch felet f e i frm av isdiagram med utetemperatur sm x-axel ch spaltvidd sm y-axel. 3

16 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Tabell 2. Beräkningsfall för test av medelmdellen enligt (2.9-22) fall h h 2 A A 2 U U m m m 2 m 2 W/m 2 K W/m 2 K T ºC T 2 ºC Tabell 2.2 Resultat för test av medelmdellen för fall enligt Tabell 2. fall minsta fel medelfel största fel Siffrrna för felet i förlustgrad f i Tabell 2.2 visar att felet är måttligt utm för fallet med lika mgivningstemperatur. Medelfelet är dck lågt. Detta värde är inte missvisande, eftersm alla fel är antigen psitiva sm för fall ch negativa sm för fall 2. De abslut sett höga felen kmmer från ett fall med hög utetemperatur ch liten spaltvidd. Strömningens utlppstemperatur antar för dessa fall den mgivande temperaturen för spaltens sista etapp, vilken är 3 ºC respektive 2 ºC. Medelmdellens mgivande temperatur är 2 ºC ch felet i utlppstemperatur för medelmdellen kan bli - ºC respektive ºC. Fall 3 ch 6 skall vara lika, eftersm prdukten A i U i är lika för båda deletapper. Detta gäller även fall 4 ch. Avvikelsen är mycket liten ch berr på hur medeldensitet beräknas ch används för strömningsförlust ch termisk förlust. Detta får anses gdtagbart, eftersm det finns mycket stra säkerheter när det gäller själva spaltvidden. Det finns inget skäl att driva kravet på nggrannhet för den termiska delen av prblemet samtidigt sm den strömningstekniska delen är mycket säker. 4

17 Luftströmning i byggnadsknstruktiner förlustgrad f s - h = 3/3 m A = 3/3 m 2 U = / W/m 2 K T = 2/3 C fall.9.8 m temperatur T C Figur 2. Isdiagram för förlustgrad f - med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall. förlustgradfel f e - h = 3/3 m A = 3/3 m 2 U = / W/m 2 K T = 2/3 C fall m temperatur T C Figur 2.6 Isdiagram för fel i förlustgrad med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall

18 Luftströmning i byggnadsknstruktiner förlustgrad f s - h = 3/3 m A = 3/3 m 2 U = / W/m 2 K T = 3/2 C fall m temperatur T C Figur 2.7 Isdiagram för förlustgrad f - med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall förlustgradfel f e - h = 3/3 m A = 3/3 m 2 U = / W/m 2 K T = 3/2 C fall m temperatur T C Figur 2.8 Isdiagram för fel i förlustgrad med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall

19 Luftströmning i byggnadsknstruktiner m förlustgrad f s h = 3/3 m A = 3/3 m 2 U =./ W/m 2 K T = 2/2 C fall temperatur T C Figur 2.9 Isdiagram för förlustgrad f - med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall m förlustgradfel f e - h = 3/3 m A = 3/3 m 2 U =./ W/m 2 K T = 2/2 C fall temperatur T C Figur 2. Isdiagram för fel i förlustgrad med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall

20 Luftströmning i byggnadsknstruktiner förlustgrad f s -.9 h = 3/3 m A = 3/3 m 2 U = /. W/m 2 K T = 2/2 C fall m temperatur T C Figur 2. Isdiagram för förlustgrad f - med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall förlustgradfel f e - h = 3/3 m A = 3/3 m 2 U = /. W/m 2 K T = 2/2 C fall m temperatur T C Figur 2.2 Isdiagram för fel i förlustgrad med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall

21 Luftströmning i byggnadsknstruktiner förlustgrad f s - h = 3/3 m A = / m 2 U = / W/m 2 K T = 2/2 C fall m temperatur T C Figur 2.3 Isdiagram för förlustgrad f - med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall.. 6 förlustgradfel f e - h = 3/3 m A = / m 2 U = / W/m 2 K T = 2/2 C fall m temperatur T C Figur 2.4 Isdiagram för fel i förlustgrad med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall

22 Luftströmning i byggnadsknstruktiner förlustgrad f s - h = 3/3 m A = / m 2 U = / W/m 2 K T = 2/2 C fall m temperatur T C Figur 2. Isdiagram för förlustgrad f - med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall förlustgradfel f e - h = 3/3 m A = / m 2 U = / W/m 2 K T = 2/2 C fall m temperatur T C Figur 2.6 Isdiagram för fel i förlustgrad med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall

23 Luftströmning i byggnadsknstruktiner förlustgrad f s -.9 h = /6 m A = 3/3 m 2 U = / W/m 2 K T = 2/2 C fall m temperatur T C Figur 2.7 Isdiagram för fel i förlustgrad med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall förlustgradfel f e - h = /6 m A = 3/3 m 2 U = / W/m 2 K T = 2/2 C fall m temperatur T C Figur 2.8 Isdiagram för fel i förlustgrad med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall

24 Luftströmning i byggnadsknstruktiner förlustgrad f s - h = 6/ m A = 3/3 m 2 U = / W/m 2 K T = 2/2 C fall m temperatur T C Figur 2.9 Isdiagram för förlustgrad f - med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall 8..2 förlustgradfel f e - h = 6/ m A = 3/3 m 2 U = / W/m 2 K T = 2/2 C fall m temperatur T C Figur 2.2 Isdiagram för fel i förlustgrad med axlarna utetemperatur ch spaltvidd för fall

25 Luftströmning i byggnadsknstruktiner 3 Principexempel Tre fall skall redvisas med sex lika variabler enligt sammanställningen i Tabell 3. nedan ch med isdiagram i Figur 3.-8 med utetemperatur sm x-axel ch spaltvidd sm y-axel. De sex redvisade variablerna för en spalt är följande: medeltemperatur T m C värmeförlust P f W/m förlustgraden f ekvivalenta U-värde U f W/m 2 K ytspecifika flöde q l/sm 2 förlustspecifika flöde q f l/sm 2 Varje variabel redvisas för tre fall i ett ch samma uppslag enligt Tabell 3.. Tabell 3. Sammanställning av redvisningsfall Fall spalthöjd m U-värde W/m 2 K

26 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Undersökning av medeltemperatur T m C Iskurvrna för spaltenluftens medeltemperatur i Figur 3.-3 visar att den ökar betydligt med ökande spalthöjd ch ökande U-värde för spaltväggarna. Medeltemperaturen blir låg för stra spaltvidder, eftersm värmetillförseln begränsas av spaltväggarnas islering. Medeltemperaturen blir hög för små spaltvidder, eftersm värmebrtförseln genm strömningen är liten i förhållande till värmetillförseln via spaltväggarnas islering. temperatur T m C h = m b = m U =.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 3. Isdiagram för temperatur T m ºC med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. 24

27 Luftströmning i byggnadsknstruktiner temperatur T m C h = m b = m U =.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 3.2 Isdiagram för temperatur T m ºC med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. temperatur T m C h = m b = m U = W/m 2 K temperatur T C Figur 3.3 Isdiagram för temperatur T m ºC med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. 2

28 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Undersökning av värmeförlust P f W/m Iskurvrna för spaltens värmeförlust i Figur visar att den ökar betydligt med ökande spalthöjd ch ökande U-värde för spaltväggarna. Värmeförlusten blir den samma för stra spaltvidder, eftersm värmetillförseln begränsas av spaltväggarnas islering. Värmeförlusten blir liten för små spaltvidder, eftersm genmströmningen är liten. Värmeförlusten fördubblas strt sett vid en fördubblad spalthöjd eller ett fördubblat U-värde för spaltväggarna islering. Värmeförlusten ökar nästan prprtinellt med sjunkande utetemperatur. effekt P f W/m h = m b = m U =.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 3.4 Isdiagram för värmeförlust P f W/m med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. 26

29 Luftströmning i byggnadsknstruktiner effekt P f W/m h = m b = m U =.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 3. Isdiagram för värmeförlust P f W/m med axlarna utetemperatur ch spaltvidd effekt P f W/m h = m b = m U = W/m 2 K temperatur T C Figur 3.6 Isdiagram för värmeförlust P f W/m med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. 2 27

30 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Undersökning av förlustgraden f Iskurvrna för spaltens förlustgrad i Figur visar att den minskar någt med ökande spalthöjd ch ökande U-värde för spaltväggarna. Förlustgraden är hög för stra spaltvidder, eftersm medeltemperaturen är låg ch genmströmningen är str. Förlustgraden är låg för små spaltvidder, eftersm medeltemperaturen är hög ch genmströmningen är liten. Förlustgraden ändras endast någt vid en fördubblad spalthöjd eller ett fördubblat U-värde för spaltväggarna islering. förlustgrad f - h = m b = m U =.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 3.7 Isdiagram för förlustgrad f - med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. 28

31 Luftströmning i byggnadsknstruktiner förlustgrad f -.9 h = m b = m U =.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 3.8 Isdiagram för förlustgrad f - med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. förlustgrad f h = m b = m U = W/m 2 K temperatur T C Figur 3.9 Isdiagram för förlustgrad f - med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. 29

32 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Undersökning av ekvivalent U-värde U f W/m 2 K Iskurvrna för spaltens ekvivalenta U-värde i Figur 3.-2 är identiska med iskurvrna för förlustgraden, eftersm U f = fu gäller för det ekvivalenta U-värdet. Det ekvivalenta U-värdet blir lika spaltväggarnas U-värde för stra spaltvidder, eftersm genmströmningen är str ch medeltemperaturen ligger nära utetemperaturen. Det ekvivalenta U-värdet blir betydligt mindre än spaltväggarnas U-värde för små spaltvidder, eftersm genmströmningen är liten ch medeltemperaturen ligger nära innetemperaturen. U-värde U f W/m 2 K h = m b = m U =.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 3. Isdiagram för U-värde U f W/m 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

33 Luftströmning i byggnadsknstruktiner U-värde U f W/m 2 K h = m b = m U =.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 3. Isdiagram för U-värde U f W/m 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd U-värde U f W/m 2 K h = m b = m U = W/m 2 K temperatur T C Figur 3.2 Isdiagram för U-värde U f W/m 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

34 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Undersökning av ytflöde q l/sm 2 Iskurvrna för spaltens ytflöde i Figur 3.3- visar att ytflödet avtar någt med fördubblad spalthöjd ch att det ökar någt med fördubblat U-värde för spaltväggarna islering. Ntera att ytflödet är det ttala flödet dividerat med den ttala spaltytan (ena sida). Flödet sm passerar per meter spalt fås genm att multiplicera ytflödet med spalthöjden. ytflöde q l/sm 2.9. h = m b = m U =.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 3.3 Isdiagram för ytflöde q l/sm 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

35 Luftströmning i byggnadsknstruktiner ytflöde q l/sm h = m b = m U =.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 3.4 Isdiagram för ytflöde q l/sm 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. ytflöde q l/sm h = m b = m U = W/m 2 K temperatur T C Figur 3. Isdiagram för ytflöde q l/sm 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

36 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Undersökning av förlustflöde q f l/sm 2 Iskurvrna för spaltens förlustflöde i Figur visar att värmeförlusten kan tlkas sm en önskad infiltratin eller exfiltratin ch att den är betydande i en del fall. Ntera att förlustflödet här inte skall tlkas sm ett täthetsvärde från en prvtryckning för en given tryckskillnad. Värdet kan därför inte användas för att beräkna den verkliga infiltratinen eller exfiltratinen. Förlustflödet här är bara ett sätt att jämställa spaltens värmeförlust med en ventilatinsförlust eller sm tidigare med en transmissinsförlust beräknad med det ekvivalenta U-värdet. förlustflöde q f l/sm 2 h = m b = m U =.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 3.6 Isdiagram för förlustflöde q f l/sm 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

37 Luftströmning i byggnadsknstruktiner förlustflöde q f l/sm 2 h = m b = m U =.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 3.7 Isdiagram för förlustflöde q f l/sm 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. förlustflöde q f l/sm 2 h = m b = m U = W/m 2 K temperatur T C Figur 3.8 Isdiagram för förlustflöde q f l/sm 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

38 Luftströmning i byggnadsknstruktiner 36

39 Luftströmning i byggnadsknstruktiner 4 Exempel med flerbstadshus i fyra plan Flerbstadshuset är ett exempel på industriellt byggande med endast mntage av vlymmduler på byggplatsen. Ett flerbstadhus kan mfatta mkring fem lägenheter per trapphus. Ett flerbstadshus kan ha ett eller två trapphus. En lägenhet kan bestå en eller högst två vlymmduler. Två lägenheter kan ckså dela på en vlymmdul på längs eller på tvärs. Vlymmdulerna bärs upp av ett pelarsystem sm kräver vissa mntagespalter mellan vlymmdulerna. Mntagespalternas skiljande längder är 8, eller 2 m. Mntagespaltvidden mellan två vlymmduler i sidled är 3 mm ch 2 mm i höjdled. Spalthöjden är 3 m per plan ch 2 m ttalt för ett fyraplanshus. Vlymmdulernas islering mt dessa inre mntagespalter har ett U-värde på 3 W/m 2 K med köldbryggr inberäknade. Åtta lika variablerna för en spalt enligt uppräkningen nedan redvisas i Figur 4.-8 i frm av isdiagram med utetemperatur sm x-axel ch spaltvidd sm y-axel. medeltemperatur T m C värmeförlust P f W värmeförlust P f W/m värmeförlust P f W/m 2 förlustgraden f ekvivalenta U-värde U f W/m 2 K ytflöde q l/sm 2 förlustflöde q f l/sm 2 Islinjerna i Figur 4.-8 visar att värmeförlusten blir påtagligt när den ekvivalenta spaltvidden är större än mm. Förlustgraden är vid -2 ºC. En ekvivalent spaltvidd på mm mtsvarar förenklat två seriekpplade spalter med en gemetrisk spaltvidd mkring 2 mm med hänsyn tagen till kntraktin. En hel spalt har en kantlängd på 4, 44 eller 48 m berende den hrisntella spaltlängden. Någt läckage mt mark finns knappast, men mt fasadfasad ch uppåt finns det mnterat täckplåtar med varierande täthet. Kantlängd med möjligt läckage blir därför 32, 34 ch 36 m ch räknat hrisntellt per meter spalt fås 4, 3.4 respektive 3 m kantlängd. Någt sm kan minska värmeförlusten är att de frånluftsventilerade lägenhetsmdulerna kan ta läckluft från de lägenhetsskiljande spalterna, vilket kan minska genmströmningen i lika mfattning. Det finns bara fuktspärr i vlymmdulernas fasadväggar. 37

40 Luftströmning i byggnadsknstruktiner temperatur T m C h = 2 m b = m U = 3 W/m 2 K temperatur T C Figur 4. Isdiagram för temperatur T m ºC med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. effekt P f W h = 2 m b = m U = 3 W/m 2 K temperatur T C Figur 4.2 Isdiagram för värmeförlust P f W med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. 38

41 Luftströmning i byggnadsknstruktiner effekt P f W/m h = 2 m b = m U = 3 W/m 2 K temperatur T C Figur 4.3 Isdiagram för värmeförlust P f W/m med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. effekt P f W/m h = 2 m b = m U = 3 W/m 2 K temperatur T C Figur 4.4 Isdiagram för värmeförlust P f W/m 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. 39

42 Luftströmning i byggnadsknstruktiner förlustgrad f -.9 h = 2 m b = m U = 3 W/m 2 K temperatur T C Figur 4. Isdiagram för förlustgrad f med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. U-värde U f W/m 2 K.9 h = 2 m b = m U = 3 W/m 2 K temperatur T C Figur 4.6 Isdiagram för U-värde U f W/m 2 K med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

43 Luftströmning i byggnadsknstruktiner ytflöde q l/sm h = 2 m b = m U = 3 W/m 2 K temperatur T C Figur 4.7 Isdiagram för ytflöde q l/sm 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. förlustflöde q f l/sm h = 2 m b = m U = 3 W/m 2 K temperatur T C Figur 4.8 Isdiagram för förlustflöde q f l/sm 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

44 Luftströmning i byggnadsknstruktiner 42

45 Luftströmning i byggnadsknstruktiner Exempel med radhus i två plan Två radhuslängr A ch B med åtta radhusenheter vardera. Radhusenheterna för längan A är parvis förskjutna i sidled, medan längan B är parvis förskjuten i höjdled. Varje radhusenhet är fristående från övriga radhusenheter ch byggs med fabrikstillverkade väggelement. De skiljande mellanväggarna består av två väggelement ett för vardera radhusenhet med en skiljande luftspalt sm är 3 mm. Mntagespalternas skiljande längder är 6 m eller m berende m de intilliggande radhusenheterna är förskjutna i sidled eller inte. Spaltens höjd är m. Väggelementens islering mt dessa inre mntagespalter har ett U-värde på 9 W/m 2 K för en regelandel på. ch en uppbyggnad inifrån räknat dubbelgips 26 mm, mm mineralull ch vindpapp. Åtta lika variablerna för en spalt enligt uppräkningen nedan redvisas i Figur.-8 i frm av isdiagram med utetemperatur sm x-axel ch spaltvidd sm y-axel. medeltemperatur T m C värmeförlust P f W värmeförlust P f W/m värmeförlust P f W/m 2 förlustgraden f ekvivalenta U-värde U f W/m 2 K ytflöde q l/sm 2 förlustflöde q f l/sm 2 Islinjerna i Figur.-8 visar att värmeförlusten blir påtagligt när den ekvivalenta spaltvidden är större än mm. Förlustgraden är vid -2 ºC. En ekvivalent spaltvidd på mm mtsvarar förenklat två seriekpplade spalter med en gemetrisk spaltvidd mkring 2 mm med hänsyn tagen till kntraktin. En hel spalt har en kantlängd på 22 eller 3 m berende den hrisntella spaltlängden. Någt läckage mt mark finns knappast, men mt fasad ch vind med lösull. Kantlängd med möjligt läckage blir därför 6 ch 2 m ch hrisntellt räknat per meter spalt fås 2.7 m respektive 2. m. Radhusen är FT-ventilerade, vilket inte kan minska genmströmningen sm för fallet med F- ventilerade byggnader. Läckflödet blir en del av uteluftsflödet. 43

46 Luftströmning i byggnadsknstruktiner temperatur T m C h = m b = m U = 9 W/m 2 K temperatur T C Figur. Isdiagram för temperatur T m ºC med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. effekt P f W h = m b = m U = 9 W/m 2 K temperatur T C Figur.2 Isdiagram för värmeförlust P f W med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

47 Luftströmning i byggnadsknstruktiner effekt P f W/m.9 h = m b = m U = 9 W/m 2 K temperatur T C Figur.3 Isdiagram för värmeförlust P f W/m med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. effekt P f W/m 2 h = m b = m U = 9 W/m 2 K temperatur T C Figur.4 Isdiagram för värmeförlust P f W/m 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. 2 4

48 Luftströmning i byggnadsknstruktiner förlustgrad f - h = m b = m U = 9 W/m 2 K temperatur T C Figur. Isdiagram för förlustgrad f med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. U-värde U f W/m 2 K.9.8 h = m b = m U = 9 W/m 2 K temperatur T C Figur.6 Isdiagram för U-värde U f W/m 2 K med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

49 Luftströmning i byggnadsknstruktiner ytflöde q l/sm h = m b = m U = 9 W/m 2 K temperatur T C Figur.7 Isdiagram för ytflöde q l/sm 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. förlustflöde q f l/sm 2 h = m b = m U = 9 W/m 2 K temperatur T C Figur.8 Isdiagram för förlustflöde q f l/sm 2 med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

50 Luftströmning i byggnadsknstruktiner 48

51 Luftströmning i byggnadsknstruktiner 6 Exempel med spillvattensystem Ett spillvattenssystem i en byggnad har alltid en luftningsledning med en fri öppning. Denna luftningsledning bildar tillsammans med delar av spillvattensystemet i byggnaden ch utanför byggnaden en möjlig luftströmningsväg. Nivåskillnaden mellan gatunätet ch luftningens avslutning van tak är alltid några meter ch den nrmalt högre temperaturen kring spillvattensystemets ledningarna inmhus än utmhus medför att luft strömmar från gatunätet genm detta ledningsnät ut till det fria. Det innebär samtidigt en mindre värmeförlust för byggnaden. Hur str denna värmeförlust är skall beräknas för ett enkelt exempel för ett tvåplans småhus. Nivåskillnaden mellan gatunät ch luftningsledningens avslutning van tak antas vara m. Luftningsledningen antas ha innerdiametern 7 mm ch längden 3 m. Strömningsvägens övriga spillvattenledningar antas ha innerdiametern mm ch längden 2 m ut till gatunätets ännu grövre ledningar. Strömningsförlusten i en ledning är prprtinell mt diametern -. Detta medför att 2 m - ledning kan jämställas med 3 m 7-ledning. Strömningsvägen har en fri utströmning ch fyra böjar, vilket mtsvarar mkring 3 m respektive 2 m 7-ledning. Strömningsvägens tryckförlust mtsvarar mkring m 7-ledning eller mkring en längd på innerdiametrar, vilket mtsvarar mkring tre engångsförluster. Detta kan räknas m till en ekvivalent läckarea utgående från 7-ledningens tvärsnitt på 448 mm 2 till 2 mm 2. Detta mtsvarar i sin tur en effektiv spaltvidd på mellan 2 ch 3 mm för en spaltbredd på m eller mm. Spillvattensystemets värmeöverföringsförmåga inne i småhuset uppskattas med en ledningslängd mkring 7 m ch en mkrets på m till en ledningsyta på 2 m 2. Värmeövergångstalet sätts till 8 W/m 2 K. Värmeöverföringsförmågan blir därför 6 W/K. Spillvattenledningen utanför huset tas inte med i beräkningarna termiskt. Spillvattensystemet kan nu beräknas med en termisk nivåskillnad på m, en specifik värmeförlust på 3.2 W/mK. Fem lika variablerna enligt nedan redvisas i Figur 6.- i frm av isdiagram med utetemperatur sm x-axel ch spaltvidd sm y-axel. värmeförlust P f W förlustgraden f medeltemperatur T m ºC utlppstemperatur T e ºC luftflöde q l/s Iskurvrna i Figur 6. visar att värmeförlusten kan bli betydande för en spaltvidd på 2 till 3 mm. Det skall dck påpekas att detta är en överskattning eftersm den markförlagda ledningens inverkan har försummats. Denna ledningsdel kan förvärma den genmströmmande luften mt marktemperatur, vilket förenklat är lika med årsmedeltemperaturen. Detta innebär att utetemperaturer mkring årsmedeltemperatur kan ge rimliga resultat, trts förenklingarna. 49

52 Luftströmning i byggnadsknstruktiner effekt P f W h = m b = m U = 3.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 6. Isdiagram för värmeförlust P f W med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. förlustgrad f -.9 h = m b = m U = 3.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 6.2 Isdiagram för förlustgrad f - med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

53 Luftströmning i byggnadsknstruktiner temperatur T m C.9 - h = m b = m U = 3.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 6.3 Isdiagram för medeltemperatur T m ºC med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. temperatur T e C h = m b = m U = 3.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 6.4 Isdiagram för utlppstemperatur T e ºC med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. 2

54 Luftströmning i byggnadsknstruktiner luftflöde q l/s h = m b = m U = 3.2 W/m 2 K temperatur T C Figur 6. Isdiagram för luftflöde q l/s med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

55 Luftströmning i byggnadsknstruktiner 7 Exempel med braskaminsystem En braskamin med skrsten ch med separat förbränningsluftskanal bildar en möjlig strömningsväg genm en byggnad. Den nrmalt högre temperaturen inmhus än utmhus medför att luft strömmar igenm nerifrån ch ut. Det innebär samtidigt en mindre värmeförlust för byggnaden. Hur str denna värmeförlust är skall beräknas för ett enkelt exempel för ett tvåplans småhus. Den drivande nivåskillnaden antas vara 6 m. Förbränningsluftskanalen antas ha innerdiametern 8 mm ch längden 8 m inberäknat böjar ch andra engångsförluster. Skrstenens innerdiameter antas vara 2 mm ch längden m. Den fria utströmningsförlusten för skrstenen mtsvarar diametrar eller 6 m. Skrstenens ekvivalenta förlustlängd kan räknas m till 8 mm, vilket blir mindre är. m. Hela strömningsvägens tryckförlust kan beskrivas med en ledning med innerdiameter 8 mm ch en längd mindre än m eller 2 diametrar, vilket mtsvarar 2. engångsförluster räknat på tvärsnittet 26 mm 2. Omräkning till en engångsförlust ger en effektiv läckarea på 379 mm 2. Detta mtsvarar i sin tur en effektiv spaltvidd någt större än 3 mm för en spaltbredd på m eller mm. Själva braskaminens värmeöverföringsförmåga uppskattas för en kub med sidan m. Värmeövergångstalet för braskaminens två plåtsidr ch fyra teglade plåtsidr sätts till 8 W/m 2 K respektive 6 W/m 2 K. Detta ger en ttal värmeförlust på 4.4 W/K eller avrundat W/K. Förbränningsluftskanalen ch själva skrstenen tas inte med i beräkningarna termiskt. Cylindrisk skrstensislering med innerdiameter 2 mm ch ytterdiameter 2 mm ger en värmeöverföringsförmåga på mindre än W/m ch mindre än 2 W/K för m skrsten. Braskaminsystemet kan nu beräknas med en termisk nivåskillnad på 6 m, en specifik värmeförlust på 2. W/mK. Fem lika variablerna enligt nedan redvisas i Figur 7.- i frm av isdiagram med utetemperatur sm x-axel ch spaltvidd sm y-axel. värmeförlust P f W förlustgraden f medeltemperatur T m ºC utlppstemperatur T e ºC luftflöde q l/s Iskurvrna i Figur 7. visar att värmeförlusten kan bli betydande för en spaltvidd på 3 mm. Det skall dck påpekas att detta är en överskattning eftersm kanalen för förbränningsluft har försummats. Denna ledningsdel kan förvärma den genmströmmande luften. Iskurvrna i Figur 7. visar ckså att m det finns ett spjäll med gd täthet före braskaminen ch m braskaminen är tät kan värmeförlusten bli helt försumbar. Ett alternativ kan vara ett spjäll med bra täthet efter braskaminen innan skrsten. Det skall ckså påpekas att för småhus med krypgrund kan förbränningsluft tas från krypgrunden, vilket minskar strömningsförlusterna ch ökar den effektiva läckarean betydligt. 3

56 Luftströmning i byggnadsknstruktiner effekt P f W h = 6 m b = m U = 2. W/m 2 K temperatur T C Figur 7. Isdiagram för värmeförlust P f W med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. förlustgrad f - h = 6 m b = m U = 2. W/m 2 K temperatur T C Figur 7.2 Isdiagram för förlustgrad f - med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

57 Luftströmning i byggnadsknstruktiner temperatur T m C h = 6 m b = m U = 2. W/m 2 K temperatur T C Figur 7.3 Isdiagram för medeltemperatur T m ºC med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. temperatur T e C.9 h = 6 m b = m U = 2. W/m 2 K temperatur T C Figur 7.4 Isdiagram för utlppstemperatur T e ºC med axlarna utetemperatur ch spaltvidd. 2

58 Luftströmning i byggnadsknstruktiner luftflöde q l/s h = 6 m b = m U = 2. W/m 2 K temperatur T C Figur 7. Isdiagram för luftflöde q l/s med axlarna utetemperatur ch spaltvidd

Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata

Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata Uppdrag för Lindab Ventilation AB Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds

Läs mer

fukttillstånd med mätdata

fukttillstånd med mätdata Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning Simulering av fukttillstånd med mätdata Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

Inverkan av försmutsning av sprinkler

Inverkan av försmutsning av sprinkler Inverkan av försmutsning av sprinkler Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 7 Rapport TVIT--7/7 Lunds Universitet

Läs mer

Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem

Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem Värmeförlust för otäta isolerade kanalsystem Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 2 Rapport TVIT--/772 Lunds

Läs mer

Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft

Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi LINKÖPINGS UNIVERSITET 2013-10-03 Avd för kemi, IFM Fysikalisk kemi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Uppgift: 1.

Läs mer

Undersökning av rotorväxlares överföring

Undersökning av rotorväxlares överföring Undersökning av rotorväxlares överföring Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 215 Rapport TVIT15/793 Lunds

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

Känguru 2011 Student (gymnasiet åk 2 och 3)

Känguru 2011 Student (gymnasiet åk 2 och 3) Känguru 011 Student sida 1 / 8 NAMN KLASS / GRUPP Pängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tm m du inte vill besvara den frågan. Gissa

Läs mer

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Enheten för Pedaggiska Mätningar PBMaE 0-05 Umeå universitet Prvtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift 0-5 Anvisningar Ttalt 0 minuter för del I ch II

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta avtal, sm är upprättat mellan Kramfrs Mediateknik AB ch (nedan kallad fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Regenerativ värmeväxling utan renblåsning

Regenerativ värmeväxling utan renblåsning Regenerativ värmeväxling utan renblåsning Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, Rapport TVIT--/ Lunds Universitet

Läs mer

Vattenfilm vid regenerativ värmeväxling

Vattenfilm vid regenerativ värmeväxling Lars Jensen Avdelningen för installatinsteknik Institutinen för bygg- ch miljöteknlgi Lunds tekniska högskla Lunds universitet, Rapprt TVIT-/9 Lunds Universitet Lunds Universitet, med åtta fakulteter samt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER RIKTLINJERNA HAR SOM SYFTE ATT BESKRIVA SANERINGSMETODER SOM: FÖRORD SYFTET MED RIKTLINJERNA ÄR EFFEKTIVA NÄR DET GÄLLER ATT AVLÄGSNA MIKROBIELLA FÖRORENINGAR MÖJLIGGÖR ATT BRUKARE OCH SANERINGSPERSONAL

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium BRANDFARLIGA VAROR Hantering på labratrium Denna infrmatin visar hur brandfarliga gaser ch vätskr kan hanteras på labratrier på ett sätt sm uppfyller lagstiftningens krav. Utgångspunkten för denna infrmatin

Läs mer

Dimensionerande lägsta utetemperatur

Dimensionerande lägsta utetemperatur Dimensionerande lägsta utetemperatur Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 11 Rapport TVIT--11/7064 Lunds

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Skisser, framtagning av bygglovshandlingar. Om certifiering finns även verka som kontrollansvarig vid bygget om sådan behövs.

Skisser, framtagning av bygglovshandlingar. Om certifiering finns även verka som kontrollansvarig vid bygget om sådan behövs. Nejlikan 10, Basvägen 8, 141 38 Huddinge. Kntaktuppgifter enligt Villaägarnas Bra byggare. Uppdraget Skisser, framtagning av bygglvshandlingar. Om certifiering finns även verka sm kntrllansvarig vid bygget

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

5-I-1-LIST. Beställningskod Foto Mått Antal per förpackning. PGWINCP(-)MD215 2 150 x 16 x 54 mm 1 (kniv + skena ingår)

5-I-1-LIST. Beställningskod Foto Mått Antal per förpackning. PGWINCP(-)MD215 2 150 x 16 x 54 mm 1 (kniv + skena ingår) Beställningskd Ft Mått Antal per förpackning PGWINCP(-)MD215 2 150 x 16 x 54 mm 1 (kniv + skena ingår) Prduktbeskrivning Listen med Inciz -teknik är en enkel lösning för att få en perfekt avslutning på

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Tillräcklig utspädning av brandgaser

Tillräcklig utspädning av brandgaser Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 215 Rapport TVIT-15/795 Lunds Universitet Lunds Universitet, med åtta

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1 En kortfattad vägledning till produktegenskaper och koder enligt europastandarden SS-EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning Takunderskiva

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Ulf Ohlsson Victoria Bonath Mats Emborg Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN Teknikinlärning ch fysisk aktivitet Tekniksklan riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, sm genm målrelaterade lekar ch övningar vidareutvecklar grunderna

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

F A C T electronlcs ab

F A C T electronlcs ab F A C T electrnlcs ab Denna handling får ej utan vårt medgivande bekantgöras, kpieras, mångfaldigas eller eliest behörigen utnyttjas. Over!rä~;0Ise beivras med stöd av arijlanr'

Läs mer

Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft

Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft Error! Reference source not found. Tor Broström, Magnus Wessberg, Anna Samuelsson Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Övningar i JavaScript del 2

Övningar i JavaScript del 2 Övningar i JavaScript del 2 Genm dessa övningar frtsätter intrduktinen av JavaScript. Vi tar nu upp if-satser ch lite mer m funktiner. Vi kmmer ckså in på tillämpningar sm att byta en bild på webbsidan

Läs mer

Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie

Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie M. AXELL U. LINDBERG SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut P. FAHLÈN N. FRANSSON Chalmers Tekniska Högskola,

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat SMHI Prognosstyrning För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat Prognosstyrning av byggnader Marsnatten är klar och kall. Värmen står på för fullt i huset. Några timmar senare strålar solen in

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Energiberäkning för ett 128kvm enplanshus på platta

Energiberäkning för ett 128kvm enplanshus på platta Energiberäkning för ett 28kvm enplanshus på platta Allmäna indata till räkne-exemplet Huset är byggt på platta-på-mark med 30cm cellplast mellan betong och makadam. Ytterväggen består av en inre yttervägg

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Ny utgåva av EN 287-1

Ny utgåva av EN 287-1 Ny utgåva av EN 287-1 Svets & Tryck 2012, Götebrg, Svetskmmissinen mathias.lundin@svets.se 1 VAD FÅR JAG SOM MEDLEM I SVETSKOMMISSIONEN? Tillgång till ett nätverk av > 400 experter Möjlighet att delta

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet (Klckestrand) Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Kramfrs Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

~o ] o. Information och exempelritningar för nybyggnad av en bostadshus. FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) SEKTIDN A - A --- ----

~o ] o. Information och exempelritningar för nybyggnad av en bostadshus. FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) SEKTIDN A - A --- ---- Infrmatin ch exempelritningar för nybyggnad av en bstadshus ~ ] VARDAGSRUM 19.5 M2 MATPL ATS 18.9 M2 F ---- --- FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) KöK 10.4 M2 SEKTIDN A - A Utgiven i samarbete mellan kmmuner ch

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Byggnaders värmeisolering Föreskrifter 2010

Byggnaders värmeisolering Föreskrifter 2010 C3 Finlands byggbestämmelsesamling Miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön Byggnaders värmeisolering Föreskrifter 2010 Miljöministeriets förordning om byggnaders värmeisolering Given i Helsingfors

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

Kv. Ankarstjernan 58 Karlskrona

Kv. Ankarstjernan 58 Karlskrona ENERGIKARTLÄGGNING SKEPPSGOSSEN Kv. Ankarstjernan 58 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn

Läs mer

Bilaga 10: Luftläckagesökning och termografering

Bilaga 10: Luftläckagesökning och termografering Bilaga 10: Luftläckagesökning ch termgrafering Sammanfattning Luftläckagesökning kan utföras m byggnaden är så pass tät att det går att skapa allra minst 10 Pa invändigt undertryck. Detta gäller alla klimatskalsytr

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

RAPPORT. Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04. Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm

RAPPORT. Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04. Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm RAPPORT Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04 Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm Rapport RAPPORT Energi- och Inneklimatanalys Småhus Kund Svensk Planglasförening

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

SwemaAir 50 Bruksanvisning vers 1.13 MB20111012

SwemaAir 50 Bruksanvisning vers 1.13 MB20111012 SwemaAir 50 Bruksanvisning vers 1.13 MB20111012 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 7. Inställningar. Vid leverans är k2-faktor och automatisk densitetskompensering för lufttryck

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 2 Grundläggande fysik 3 SI enheter 3 Area och godstjocklek 4 Tryck 5 Temperatur 7 Densitet 8 Flöde 10 Värmevärde 11 Värmeutvidgning 14 Sträckgränser 15 Allmänna gaslagen

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenm ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker sm kan vara prblem i uppgifterna. Är det någt du abslut kmmer att

Läs mer

Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare. Redovisa tydligt beräkningar, förutsättningar, antaganden och beteckningar!

Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare. Redovisa tydligt beräkningar, förutsättningar, antaganden och beteckningar! Magnus Persson, Linus Zhang Teknisk Vattenresurslära LTH TENTAMEN Vatten VVR145 9 OKTOBER 2007, 14:00-16:30 Tillåtna hjälpmedel: Kom ihåg: För samtliga uppgifter: Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Sivert Johansson. Miljö o klimat i djurstallar

Sivert Johansson. Miljö o klimat i djurstallar Frisk luft Friska kalvar Miljö o klimat i djurstallar Miljö- och klimatundersökningar Injustering av ventilationsanläggningar Ventilationsbehovsberäkningar Värmebehovsberäkningar Anbudsgranskningar Frisk

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden8.se

Brf Herden 8 www.brfherden8.se Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare April 2010 Innehåll Besiktningen av samtliga lägenheter resultatet? Vattenskadan på Arbetargatan 27 (dagis) Våren ska firas krvgrillning trsdag

Läs mer

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 AMP - GUIDEN AMP guiden är ett verktyg ch hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 Källa: Detta material är hämtat från SBUF, www.ampguiden.net Reviderad: 0000-00-00 2 A M P - G U I D E

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Lager för kvalitetsprodukter

Lager för kvalitetsprodukter Ekologisk odling av grönsaker på friland Lager för kvalitetsprodukter Foto: Per G Norén Lager för kvalitetsprodukter Text och illustrationer: Kristina Ascárd, SLU, Inst för jordbrukets biosystem och teknologi

Läs mer

Nya kvarteret Biskopen

Nya kvarteret Biskopen Utsikten över Halmstad från nya kntrslkaler. Brunnsåkersklan Kv. Biskpen Kmvux Vy sett från Järnvägsleden Ett grönare sätt Alla våra val kan göras både grönare ch skönare för en bättre framtid med ett

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Miljöplan för Örestads golfklubb

Miljöplan för Örestads golfklubb Miljöplan för Örestads glfklubb Miljöplan för Örestads glfklubb I enlighet med intentinerna i Agenda 21 skall varje rganisatin ch företag se över transprter, återvinning, energiförbrukning m.m. för att

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

TEORETISKT PROBLEM 1 UTVECKLINGEN AV SYSTEMET JORD-MÅNE

TEORETISKT PROBLEM 1 UTVECKLINGEN AV SYSTEMET JORD-MÅNE TORTISKT PROBL UTVCKLINGN AV SYSTT JORD-ÅN Avståndet mellan jrden ch månen kan bestämmas med str nggrannhet. an gör detta genm att reflektera en laserstråle med speciella reflektrer (sm placerades på månens

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Fogar mellan träfönster och yttervägg

Fogar mellan träfönster och yttervägg SFR MONTAGEANVISNING NR 3 Juni 1993 Senast rev. feb. 2008 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Fogar mellan träfönster och yttervägg 1. Allmänt Fogen mellan träfönster och vägg måste utformas på ett riktigt

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se 5.2.3 Utrymning genom fönster

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer