Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme"

Transkript

1

2 Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme Prisändringsplicy Åtagande m prisförändringar för för näringsidkare Pris för Indikatin för Målsättning för Visinen m ett hållbart energisystem Vår resa med ständig förbättring Stabilitet genm sunda investeringar Lkal överenskmmelse Medlemskap Prisdialgen Kunddialg... 7 Bilaga 1 Förklaringar ch fakta... 8 B1:1 Prisstruktur... 8 B1:2 Nrmalprislista näringsidkare B1:3 Fjärrvärmens knkurrenskraft... 9 B1:4 Miljövärden Fjärrvärmen B1:5 Nya fjärrvärmekunder B1:6 Agenda Lkala samrådsmöten... 11

3 Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme Vi på Kraftringen har sm kmmunägt energiblag en särskild rll ch ett ansvar i att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta gör vi dels genm att vår verksamhet uppfyller samhällets behv av el ch värme, dels genm att vi tar ett strt ansvar för att utveckla lkalsamhallet ch därmed bidra till hållbar tillväxt. Vi har idag en utveckling i samhället där vi alla behöver ge vårt bidrag i hållbarhetsresan ch där vi sm energiblag ch kmmunägt blag har ett strt ansvar att driva hållbarhetsfrågr. Vår resa innebär till str del att gå från en leverantör av infrastruktur till en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Och det är med det sm utgångspunkt vi driver vår verksamhet. Våra ambitiner vad gäller fjärrvärmeaffären är: Fjärrvärme är vår viktigaste byggsten i mställningen till det hållbara samhället genm möjligheten till en hög resurseffektivitet ch tillvaratagandet av reginala förutsättningar Erbjuda ett knkurrenskraftigt värmeerbjudande utifrån ett miljömässigt, scialt ch eknmiskt perspektiv Stabil prisbild med förutsägbara ändringar Hög drift- ch leveranssäkerhet Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med valet av fjärrvärme för sin uppvärmning ch att de har förtrende för Kraftringen sm leverantör. Vår verksamhet bygger på att befintliga kunder är nöjda ch att vi kntinuerligt kan ansluta nya kunder. En förutsättning är då att fjärrvärme frtsätter att vara en knkurrenskraftig ch attraktiv uppvärmningsfrm. Fjärrvärmeverksamheten måste ha rimlig lönsamhet för att vi ska kunna investera ch långsiktigt säkra våra leveranser till våra kunder ch därigenm stärka fjärrvärmen sm prdukt med minsta möjliga miljöpåverkan. Inte minst viktigt för lönsamheten är ett kntinuerligt effektiviseringsarbete, sm ckså bidrar till att hålla tillbaka prishöjningar. 1. Prisändringsplicy Kraftringens prissättning tar sin utgångspunkt utifrån en hållbar prissättning med en balans mellan hög knkurrenskraft långsiktighet upprätthållandet av en sund ch stabil fjärrvärmeaffär sm skapar trygghet för både ss sm leverantör ch våra kunder Kraftringen är mån m att fler kunder skall välja fjärrvärme för sin uppvärmning. Att fjärrvärmens marknadspsitin är stabil är bra för kunderna ch miljön. Vi ska frtlöpande arbeta med ständig förbättring för att uppnå högre effektivitet ch högre knkurrenskraft. Följande prissättningar ch målsättningar gäller ckså: Vår fjärrvärme ska bidra till en hållbar stadsutveckling med så hög resurshushållning sm möjligt där tillgänglig ch eknmisk mtiverbar rest- ch spillvärme tillvaratas.

4 Vi ska årligen redvisa fjärrvärmens klimatpåverkan, resursanvändning (primärenergifaktr), samt andel förnybart i prduktinen enligt överenskmmelsen Miljövärdering Fjärrvärme i VMK (Värmemarknadskmmittén). Vi ska ha en förutsägbarhet för fjärrvärmepriset. Prisutvecklingen anges för nästkmmande år med inriktning på efterföljande två år. Vår Prismdell (prisstruktur) ska Vara transparent ch lätt att förstå för kund samt göra värmekstnaden påverkbar för att på så vis stimulera till energieffektivisering. Så långt sm möjligt återspegla kstnaderna för att långsiktigt prducera ch distribuera fjärrvärmen. Detta gynnar direkt de kunder sm gör energi-ch effektbesparingar när energin är sm dyrast ch sämst för miljön. Prisförändringar kmmer att genmföras i en kunddialg, beskriven nedan. 2. Åtagande m prisförändringar för för näringsidkare Framtida prissättning behöver balansera marknadsmässighet, stabilitet ch en sund utveckling av fjärrvärmeverksamheten. Nyligen uppstartat effektiviseringsprgram syftar till att balansera påverkan från våra investeringar ch för att skapa en ännu mer knkurrenskraftig prdukt. Sammanvägt ses ett behv att höja fjärrvärmepriset marginellt Pris för 2015 Det genmsnittliga priset för fjärrvärmen höjs med 1% från årsskiftet Höjningen kmmer att ske på vinterpriset så att prissättningen än mer återspeglar prduktinskstnaden över året 2.2. Indikatin för 2016 Baserat på de förutsättningar sm för närvarande går att överblicka i juni 2014 ch med frtsatt nrmal verksamhet är vår ambitin en prisändring från årsskiftet m 1% med ett maxtak på 3% Målsättning för 2017 Histriken visar att viktiga kmpnenter i kstnadsbilden kan skifta mycket mellan åren. Störst säkerhet råder för närvarande kring priset på den el vi säljer. Trts att priset på bibränsle just nu verkar stabilt så råder säkerhet kring det långsiktiga priset. Baserat på de förutsättningar sm för närvarande går att överblicka i juni 2014 ch med frtsatt nrmal verksamhet är vår ambitinsnivå en prisändring från årsskiftet m 1,5% med ett maxtak på 3,5%. 3. Visinen m ett hållbart energisystem 2013 har ckså varit ett år där vi på många sätt tagit nya steg i vår strävan mt utvecklingen av det hållbara samhället. Vår nya bikraftvärmeanläggning i Örtfta står klart ch viktiga samarbeten kring hållbara energilösningar har startats upp kring bland annat ESS, Brunnshög ch MAX IV.

5 Örtftaverket en klimatsmart investering Örtftaverket prducerar värme till hushåll i Lund, Eslöv ch Lmma samt el mtsvarande hela behvet i Eslöv. Verket eldas med bibränsle (skgsbränsle, returträ ch trv) ch bidrar därmed till en hållbar energiutveckling ch reginens klimatmål. Genm Örtftaverket räknar vi med en årlig sänkning av reginens kldixidutsläpp. Örtftaverket är Kraftringens största satsning någnsin med en investering på 1,8 miljarder krnr. Den här typen av investeringar sker ju till stra delar utifrån ett hållbarhetsperspektiv, men det är viktigt att kmma ihåg även de eknmiska aspekterna av det vi får här en helt ny, tppmdern ch effektiv anläggning för prduktin av fjärrvärme ch el. Det kmmer att leda till en stabilare utveckling av fjärrvärmepriser framöver ch det är ett led i vårt pågående arbete att rusta upp hela vår prduktinsbas. Spetskmpetens i samarbete med ESS ch MAX IV Kraftringen har idag avtal med MAX IV m att ta hand m spillvärmen från anläggningen, samt att leverera kyla. Kraftringen kmmer även vara delaktig i arbetet med att ta fram ESS klimatneutrala energilösning. Genm att ta tillvara på spillvärmen ch skicka ut den i fjärrvärmenätet får bende i Lund, Eslöv ch Lmma återvunnen värme istället för att resurserna skulle gått till spill. MAX IV i Lund blir nu den första stra frskningsanläggningen i världen med att integrera de båda systemen, det vill säga att spillvärmen från anläggningen nyttjas till uppvärmning av de egna lkalerna men ckså i fjärrvärmesystemet. Nyckeln till detta är ett samarbete mellan Lunds universitet ch Kraftringen, två aktörer med en gemensam ambitin att ha ett systemperspektiv vid utvecklandet av hållbara lösningar. Återvinningsgraden sm blir mycket hög utgör det sista steget i det unika MAX IV-knceptet där acceleratrerna byggs enligt en världsunik design framtagen i Lund sm gör att anläggningen använder endast ca 40 % av den energi mtsvarande anläggning i äldre teknik skulle m av samarbete är när vi går samman med andra energiblag kring gemensamma prjekt. EVITA ett unikt hållbarhetssamarbete EVITA-prjektet är ett unikt samarbete mellan Kraftringen, Landskrna Energi ch Öresundskraft. Med en 29 km lång ledning mellan Örtfta ch Landskrna ska fjärrvärmenätet Lund-Lmma-Eslöv kpplas samman med fjärrvärmenätet Helsingbrg- Landskrna. Hösten 2015 väntas ledningen tas i drift. Investeringen beräknas till cirka 300 miljner krnr sm delas mellan parterna. Att knyta samman vårt fjärrvärmenät med Landskrna ch Helsingbrg har många fördelar. Bland annat innebär det en ökad leveranstrygghet för våra kunder eftersm vi, tack vare flera prduktinsanläggningar i samma nät, blir mindre känsliga för driftstpp. Fler prduktinsanläggningar innebär ckså såväl eknmiska sm miljömässiga vinster. Om exempelvis bränslepriset för en viss anläggning går upp under en perid så kan vi styra över prduktinen mt de anläggningar sm inte påverkas ch därmed hålla nere kstnaderna. Under ett vädermässigt nrmalår räknar vi med en ttal besparing på 26 miljner krnr i minskade värmeprduktinskstnader. Genm att utnyttja de lika egenskaperna hs kraftvärmeverken kmmer vi ckså att kunna minska kldixidutsläppen. Detta blir en viktig miljövinst för hela reginen!

6 4. Vår resa med ständig förbättring Kraftringen arbetar ständigt med förbättringar ch kstnadseffektiviseringar. Det långsiktiga målet med arbetet är att uppnå: långsiktigt stabilt pris hög långsiktig leveranssäkerhet förbättrad miljöprestanda Kraftringen driver ett av Sydsveriges största bibränsleeldade kraftvärmeverk, Örtftaverket, se mer van. Uppförande av Örtftaverket var en nödvändig förnyelse av prduktinsapparaten ch det är ett led i vårt pågående arbete att rusta upp hela vår prduktinsbas. Örtftaverket kmmer att ersätta stra delar av den befintliga prduktinsapparaten under höst, vinter ch vår ch fungera sm basprduktinsanläggning. Den äldre prduktinsapparaten bibehålls tillsvidare för att fungera sm tpplastprducent under kalla perider, samt att fungera sm reservkapacitet m någn av prduktinsanläggningarna drabbas av avbrtt. Investeringen är den största i Kraftringens histria ch den medför en högre effektivitet ch lägre bränslekstnader men även att avskrivningar ch finansiella kstnader ökar kraftigt. Sålunda ökar andelen fasta kstnader markant i verksamheten. Utifrån ett livscykelperspektiv är det en lönsam investering sm kmmer att leda till en stabilare utveckling av fjärrvärmepriser framöver. Vid några av våra anläggningar prduceras el samtidigt sm värme. Så sker till exempel på bikraftvärmeverket i Örtfta, s.k. kraftvärmeprduktin. Detta ger intäkter från elförsäljningen ch ger en jämnare nettkstnad över tid, se nedan figur. Framtida elprduktin prissäkras enligt fastställd riskplicy av Kraftringen. Prissäkringsåtgärder syftar till att på krt tid skapa förutsägbarhet i verksamhetens resultatutveckling samt att på lång sikt stabilisera affärens resultat. Genm elprduktinen är vi berättigade elcertifikat sm får samma effekt sm vår elprduktin. Elcertifikat är en del av ett system sm infördes för att stimulera prduktinen av förnybar el. Vår gamla prduktinsapparat är frm 2012 inte längre berättigade elcertifikat men genm Örtfta erhölls ny tilldelning. Den låga prisnivån för el ch elcertifikat påverkar fjärrvärmeaffärens lönsamhet genm minskade intäkter vid kraftvärmeprduktinen Summa kstnader Intäkt elprduktin Intäkt elcertifikat

7 Mest avgörande för den framtida kstnadsutvecklingen är utvecklingen av: Bränslepriser ch då främst bibränslet Räntenivån Elpriset Elcertifikatspriset Andelen fastbränsle ökar i ch med Örtftaverkets idrittagande till ca 57%, medan andelen naturgas i våra system minskar till drygt 8%. Inför 2015 är naturgas- ch elpriser säkrade men för bibränsle gör avsaknaden av en marknadsplats att stra delar av bränslekstnaden upphandlas årsvis genm leverantörsavtal. För är prgnsunderlagen mer säkra framförallt avseende bränslekstnader ch intäkter från elprduktin ch elcertifikat. Analytiker trr att vi går mt kraftig överprduktin av el de närmaste 10 åren i nrden på ca 30 TWh. Marknaden kan med andra rd se fram emt relativt låga elpriser. Prisökningarna på bränsle beräknas öka med drygt 5% under peridn tm För kapitalkstnadsutvecklingen tillämpar Kraftringen en långsiktig räntesäkring utifrån gällande finans ch riskplicy. Övriga kstnader trde vara relativt knstanta mt aktuella prgnser RT flis Skgsflis Trv Pellets Bricketter Bilja El, snitt 4 Elcert Naturgas Utsläppsrätter Även m energinettt ökar sm en knsekvens av högre effektivitet ch lägre bränslekstnader i prduktinsapparaten så ökar ttaltkstnaden under periden då de finansiella kstnaderna ch avskrivningarna ökar med anledning av en nrmalt hög investeringstakt framöver, se kapitel 3 ch 5 för närmare beskrivning. Ett nyligen uppstartat effektiviseringsprgram syftar till att balansera påverkan från våra investeringar ch för att skapa en ännu mer knkurrenskraftig prdukt. Budget beräknas på s.k. nrmalår sm definieras av SMHI ch histriska erfarenheter. Utfall kan sedan bli varmare eller kallare vilket ger påverkan på främst bränslekstnader ch elintäkter, men ckså underhållskstnader på prduktinsapparaten. 5. Stabilitet genm sunda investeringar Fjärvärmeverksamheten ska generera en avkastning sm säkerställer den frtsatta utvecklingen ch därmed ett knkurrenskraftigt, stabilt ch förutsägbart fjärrvärmepris.

8 Avkastningen ska skapa en uthållig eknmisk styrka sm möjliggör att anläggningarr kan förnyas, höga kstnader enstaka år kan hanteras utan att fjärrvärmepriset påverkas Planeradee (Exkl Örtfta) Nät Prduktin Örtfta Kraftringen arbetarr ständigt med förbättringar genm bland annat investeringsverksamheten. Genm investeringar skapar vi hög leveranssäkerhet, ett hållbart energisystem ch ständig förbättring av våra miljövärden. Under periden investerade Kraftringen ca 1,8 mdr i fjärrvärmeverksamheten, där Örtftaverket naturligtvis var den största enskilda psten. Under periden planeras investeringar m dryft 0,8 mdr. Örtfta återfinns även här för att slutföra bikraftvärmeverket (tm april 2014). 6. Lkal överenskmmelse Parternaa har den träffat en lkal överenskmmelsee i enlighet med detta dkument. 7. Medlemskap Prisdialgen Prisdialgen är ett branschsamarbete förr prövning av prisändring på fjärrvärmen. Mdellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmänna Bstadsföretag ch Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkmma en rimlig, förutsägbar ch stabil prisändring på fjärrvärmen samt attt bidra till ett ökat förtrende för fjärrvärme leverantörenas prissättning. När det gäller frågan m att stärka fjärrvärmekundernas ställning i fråga m prissättning ch villkr, gör regering bedömningen att marknadsinitiativet Prisdialgen bör prövas ch utvärderas innan en lagregel m prisförändrinp ngsprövningg ch likabehandlingsprincip övervägs. Läs mer på

9 Kraftringen har sm ambitin att bli medlemmar i Prisdialgen. Denna partsöverenskmmelse tillsammans med samrådsprtkllet från undertecknat av samtliga utgör underlag för ansökan m beviljat medlemskap i Prisdialgen. Prisdialgen leds av en styrelse med ledamter från huvudmännen. SABO ch Riksbyggen tillsätter varsin rdinarie ledamt ch varsin suppleant, liksm eventuellt tillkmmande huvudmän. Svensk Fjärrvärme tillsätter lika många rdinarie ledamöter ch lika många suppleanter sm de övriga huvudmännen gör tillsammans. 8. Kunddialg Kunddialgen genmförs i en samrådsprcess enligt denna partsöverenskmmelse. Maj Samrådsmöte 1 - uppstart med infrmatin Juni Samrådsmöte 2 - förslag presenteras Juni Samrådsmöte 3 - lkal överenskmmelse klar Augusti Ansökan m medlemskap till Prisdialgen behandlas 1 nvember Ny prislista ska vara kunder tillhanda 1 januari Nytt pris gäller Agenda för lkala samrådsmöten presenteras i bilaga B1:6. Årets dialg var den första i sitt slag. I enlighet med framförda synpunkter kmmer nästkmmande års dialg inledas redan under tidig höst 2014 för att ytterligare utveckla ch förbättra framtagen prisändringsmdell. I likhet med årets dialg skall överenskmmelse m prisändring vara klar senast i augusti nästkmmande år.

10 Bilagaa 1 Förklaringa ch fakta B1:1 Prisstruktur Genm Kraftringenn erbjuds en nrmalprislista fjärrvärme där priset för näringsidkare utgörs av tre delar, figur2. Figur 2. Fjärrvärmeprisets tre delar för näringsidkare med Kraftringen sm fjärrvärmeleverantör Energipris (utgör i snitt 69% av ttaltkstnaden): Det kstar lika att prducera fjärrvärmen lika tider på året. Vintertid med hög förbrukning måstee även vår dyraste prduktin med naturgas ch bi-ljvärmepumpar. Detta ska du smm kund kunna dra fördel av. Vi sätter därför energipriset efter en rättvis princip, där priset återspeglar vad det kstar att prducera den värme man använder. Priset är lika för f dessa perider på året: Vinterpris: december-februari Vår/ /höstpris: mars-april, ktber-nvember Smmarpris: maj-septemb ber Effektavgift (utgör i snitt 22% av ttaltkstnaden): För att a kmpensera för de kstnader sm rsakas av tpparr i förbrukningen under de nrmaltt kallaste månadernaa januari- februari finns en effektavgift. För beräkning av effektavgiften finns ett effektpris (kr/kw) ch en debiteringseffekt (kw). Debiteringseffekten beräknas sm timmedeleffekten på den graddagskrrigerade förbrukningen för januari ch februari. Effektprisett varierar efter debiteringseffektens strlek. Det D finns idag fyra prisgrupper 2-5,där prisgrupp 2 har högst priss (897 kr/kw) ch prisgrupp 5 det lägsta(794 kr/kw). Debiteringseffekten beräknas årligen efter avläsning av förbrukningg jan-feb ch ny effektavgift gäller ett årr framåt. Flödespriss (utgör i snitt 9% av ttaltkstnaden): Värmeväxlaren för fjärrvärme i fastigheten (fjärrvärmecentralen) ska ta vara på värmen i det inkmmande vattnet effektivt, genm att kyla ned det så mycket sm möjligt innan det går vidare i returledningen. För hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt nödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet ch att fjärrvärmeprduktinen får f sämre effektivitet. Därför finns dett ckså en priskmpn nent sm berr av vlymen användas. Smmartid med låg förbrukning räcker prduktin med vatten.

11 B1:2 Nrmalprislista näringsidkare 2015 Energipris Fjärrvärmepriser 2015, prisgrupp företag, (flerbstadshus, lkaler, samfälligheter) Vinterpris för periden december-februari Vårpris för periden mars-april Smmarpris för periden maj-september Höstpris för periden ktber-nvember 657 kr/mwh 475 kr/mwh 350 kr/mwh 475 kr/mwh Effektavgift Prisgrupp 2 < D <= 100 kw 897 kr/kw Prisgrupp 3 < D <= 650 kw 863 kr/kw Prisgrupp 4 < D<= kw 828 kr/kw Prisgrupp 5 D >1000 kw 794 kr/kw D=debiteringseffekt. Flödesavgift - per kubikmeter fjärrvärmevatten 3,50 krnr. Samtliga priser van är exklusive mms ch inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från ch med den 1 januari 2014 ch tillsvidare B1:3 Fjärrvärmens knkurrenskraft Kraftringens fjärrvärme skall vara prisvärd i förhållande till alternativen på marknaden. Det går inte att göra en allmängiltig jämförelse eftersm varje kund har unika förutsättningar ch möjligheter vad gäller alternativ värme. Nedan jämförelsekalkyl avser en beslutssituatin inför en nyinstallatin i en ny fastighet. Vid en jämförelse av alternativen för en befintlig fastighet med fjärrvärme kan följande faktrer få betydelse: Ingen investering för att ansluta fastigheten till fjärrvärmenätet erfrdras. Befintlig rördragning inm värmecentralen är redan anpassad för fjärrvärme. En värmepump får nrmalt sett en sämre årsvärmefaktr än i nedan kalkyl eftersm värmesystemet ftast inte är anpassat för en värmepump (lågtemperatursystem). Nrmalt sätt är utrymme i fastigheten inte anpassade för en värmepump Nrmalt sätt är befintlig ljudislering inte anpassad för en värmepump. Flerbstadshus, årsförbrukning 193 MWh/år ch årsflöde fjärrvärme 3860 m 3 Nils Hlgerssn-undersökningens typbyggnad, ett flerbstadshus barea 1000 m 2, med 15 lägenheter (67 m2 i snitt) Energianvändning 193 MWh, räknat med 80% värme ch 20% varmvatten Nyinvestering av respektive anläggning räknat med ett annuitetslån med 6% ränta ch avskrivning på 15 år

12 För övriga alternativ är elpriset beräknat efter ett vlymvägt sptpris - Sverigeprfil inklusive aktuella nätpriser, avgifter ch skatter. Fast pris är beräknat efter respektive uttag. Värmepumpar använder elpatrner för spetseffekt Årskstnad [kr] Rörliga Fasta Kapital Jämförelse av alternativ är enligt Värmeräknaren, ett verktyg framtaget av knsultföretaget Prfu (www.prfu.se) på uppdrag av Svensk Fjärrvärme. Indata baseras så långt sm möjligt på fficiella källr, t.ex. Energimarknadsinspektinen för elnätskstnader ch elpriser, Energimyndigheten för värmepumpsprestanda ch SMHI för klimatdata. B1:4 Miljövärden Fjärrvärmen Miljönyckeltalen beräknas utifrån överenskmmelsen i Värmemarknadskmmittén (bestående av branschrganisatinen Svensk Fjärrvärme ch kundrganisatinerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen ch SABO), se vidare på Svensk Fjärrvärmes hemsida. De nyckeltal sm redvisas är följande: Direkta kldixidutsläpp: Fssila bränslen ger utsläpp baserade på klinnehållet medan förnybara inte ger några kldixidutsläpp. Direkta utsläpp mfattar endast kldixidutsläpp från Kraftringens prduktinsanläggningar. Andel fssilt/förnybart bränsle: Nedan redvisas andelen förnybart bränsle ch återvunnen värme beräknad utifrån andel insatt energi i förhållande till ttal mängd tillförd energi. Klimatpåverkan: Omfattar kldixidekvivalenta emissiner från energimvandling samt prduktin ch transprt av bränslet. Beräknas utifrån andel insatt energi i förhållande till ttal mängd levererad energi till slutkund. Resurseffektivitet/Primärenergifaktr: Ianspråktagen primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund. Miljönyckeltal för samtliga fjärvärmenät I nedanstående diagram redvisas andel förnybart bränsle ch återvunnen värme samt primärenergifaktrer i företagets fjärrvärmeprduktin för åren 1985, 2005, 2011 ch 2013.

13 Prgnstiserade miljönyckeltal år & 2016 Följande tabell visar prgnstiserade miljönyckeltal för år 2014 & Miljönyckeltalen inkluderar inte den kmmande fjärrvärmeledningen mellan Lund-Helsingbrg-Landskrna. Andel förnybar ch återvunnen värme (%) Direkta kldixidutsläpp (kg/mwh) Klimatpåverkan (kg CO 2 e/mwh levererad värme) Primärenergifaktr År ,44 År ,40 Mer infrmatin m Kraftringens hållbarhetsarbete ch miljönyckeltal hittarr du på vår hemsida eller i vår hållbarhetsredvisning. B1:5 Nya fjärrvärmekunder Fjärrvärmeverksamheten bedrivs på affärsmässig grund där nytillkmmande kunder skall bidra tilll lönsamheten. Detta innebär att: Explatering ch mrådesbearbetning: För varje enskilt mrådee görs en samlad investeringskalkyl där Kraftringens uppsatta avkastningskrav påå investeringar skall uppfyllas. Varje enskilt mråde skall uppfylla Kraftringens affärskrav. Förtätning: I befintliga fjärrvärmemrådenn görs en nvesteringskalkyl för varje enskild kund innan ffert ställs ut. Varje enskild ny kund skall uppfylla Kraftringens sattaa affärskrav. B1:6 Agenda Lkala samrådsmöten Samrådsmöte 1 (Maj) Detta är Prisdialgen Målsättningen med Prisdialgen Så här fungerar Prisdialgen Prcessen framöver med Prisdialgen Kraftringens hållbarhetsambitiner Ambitiner fjärrvärmeverksamheten ch våra verksamhetsförutsättningar Kundpresentatiner: Verksamhets sförutsättningar maa prisändringar ch prisändringsprcessen Samrådsmöte 2 (Juni) Fjärrvärmen ch framtidsplaner

14 Kmmande stra investeringsprjekt Kstnadsutvecklingen framöver Ambitiner ch effekter av nyligen gjrda investeringar Förslag ch diskussin prisändringsmdell med fkus på prisändringsplicy ch ändrad prisändringsprcess maa Prisdialgen Förslag ch diskussin kmmande års prisändringar Diskussin frtsatt arbete med prisdialgen Samrådsmöte 3 (Juni) Synpunkter framtagen prisändringsmdell ch frtsatt arbete med prisdialgen Synpunkter kundrganisatin Bemötande av synpunkter Överenskmmelse

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

KARLSTADS ENERGI AB PRISAÄ NDRINGSMODELL FOÄ R FJAÄ RRVAÄ RME 2014

KARLSTADS ENERGI AB PRISAÄ NDRINGSMODELL FOÄ R FJAÄ RRVAÄ RME 2014 Karlstads Energi Aktiebolag Org. nr: 556071-6085 Besöksadress: Hedvägen 20 Postadress: 651 84 Karlstad Telefon: 054-540 00 00 Fax: 054-85 38 41 karlstadsenergi@karlstad.se karlstadsenergi.se KARLSTADS

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB

Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB PRISändringsmodellen Jönköping Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Därför ska fjärrvärmens pris vara konkurrenskraftigt,

Läs mer

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för närvärmeleverans till näringsfastighet i Ingelstad, Rottne och Braås. Fjärrvärmen i Växjö behandlas i en separat

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset i Ängelholm Åtagande om priser 2013 2015

Så här sätts fjärrvärmepriset i Ängelholm Åtagande om priser 2013 2015 Så här sätts fjärrvärmepriset i Ängelholm Åtagande om priser 2013 2015 Öresundskraft vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och ska

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö 2016. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för närvärmeleverans till näringsfastighet i Ingelstad, Rottne och Braås. Fjärrvärmen i Växjö behandlas i en separat

Läs mer

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Lars Vestergren 16 september 2013 Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändringar och prisprognos... 2 3. Prisstruktur... 3 4. Beskrivning av prisändringen...

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018 Fjärrvärme Näringsidkare Helsingborg 216-218 Fjärrvärmepriset Näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 216 218 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 216 218...

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 2015 2017 för Helsingborgs näringsidkare... 3 2.1

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018 Fjärrvärme Näringsidkare Ängelholm 216-218 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Ängelholm Prisändringsmodell & Prisåtagande 216 218 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 216 218...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

2014-08-27. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar

2014-08-27. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar 2014-08-27 Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2014 avseende leveranser av fjärrvärme

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Resurser och koldioxid Om alla levde som vi svenskar skulle vi behöva tre jordklot för att få fram alla

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Solar Supply Sweden AB. Din leverantör inom solcellsteknik

Solar Supply Sweden AB. Din leverantör inom solcellsteknik Slar Supply Sweden AB Din leverantör inm slcellsteknik Phne: +46 (0)72 5501542 Mikael.abaji@slarsupply.se www.slarsupply.se Mikael Abaji Kntaktpersn mikael.abaji@slarsupply.se inf@slarsupply.se www.slarsupply.se

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013

Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013 Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013 Agenda för kundträff Presentation av Landskrona Energi Fjärrvärmeverksamheten under det gångna året Prisinformation Framtid Frågestund 2 Presentation av Landskrona

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13 Gemensamt blag för drift av verksamheten inm Eskilstuna Energi ch Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB Arbetsgruppens rapprt 2012-11-13 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch förslag sid 2 2 Bakgrund

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Växjö Energi AB Björn Wolgast

Växjö Energi AB Björn Wolgast Växjö Energi AB Björn Wolgast Agenda Växjö Energi det senaste året Nytt kraftvärmeblock Sandvik 3 Prisdialogen - att bilda pris i dialog Ny prismodell för fjärrvärme Fjärrvärmepriser för 2014 Lunch Händelser

Läs mer

Fjärrvärmebranschens vision. Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi.

Fjärrvärmebranschens vision. Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi. Fjärrvärmebranschens vision Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi. Från one-size-fits-all till skräddarsytt Framtiden handlar om att lösa enskilda kunders individuella

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner förstudie

Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner förstudie Effektivare inmgårdstransprter genm övergång till elmaskiner förstudie Sökande: JTI Institutet för jrdbruks- ch miljöteknik SP Sveriges Tekniska Frskningsinstitut Partner Wacker Neusn AB Sammanfattning

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet EI R2009:11 Särredvisning av fjärrvärmeverksamhet Är nuvarande reglering tillräcklig för att hantera riskerna för krssubventinering ch prisdiskriminering? Energimarknadsinspektinen Bx 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Till dig som är företagskund ny prismodell FJÄRRVÄRME 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Först och främst, stort tack! Genom att du har fjärrvärme är du med och bidrar till ett hållbart samhälle

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Filbornaverket 16 oktober, 2013 Kvällens program Hett Forum 18:00 Samling, instruktioner, förhållningsregler - Göran Skoglund 18:10 Välkomnar, omvärldsbevakning, Öresundskraft

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer