Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme"

Transkript

1

2 Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme Prisändringsplicy Åtagande m prisförändringar för för näringsidkare Pris för Indikatin för Målsättning för Visinen m ett hållbart energisystem Vår resa med ständig förbättring Stabilitet genm sunda investeringar Lkal överenskmmelse Medlemskap Prisdialgen Kunddialg... 7 Bilaga 1 Förklaringar ch fakta... 8 B1:1 Prisstruktur... 8 B1:2 Nrmalprislista näringsidkare B1:3 Fjärrvärmens knkurrenskraft... 9 B1:4 Miljövärden Fjärrvärmen B1:5 Nya fjärrvärmekunder B1:6 Agenda Lkala samrådsmöten... 11

3 Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme Vi på Kraftringen har sm kmmunägt energiblag en särskild rll ch ett ansvar i att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta gör vi dels genm att vår verksamhet uppfyller samhällets behv av el ch värme, dels genm att vi tar ett strt ansvar för att utveckla lkalsamhallet ch därmed bidra till hållbar tillväxt. Vi har idag en utveckling i samhället där vi alla behöver ge vårt bidrag i hållbarhetsresan ch där vi sm energiblag ch kmmunägt blag har ett strt ansvar att driva hållbarhetsfrågr. Vår resa innebär till str del att gå från en leverantör av infrastruktur till en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Och det är med det sm utgångspunkt vi driver vår verksamhet. Våra ambitiner vad gäller fjärrvärmeaffären är: Fjärrvärme är vår viktigaste byggsten i mställningen till det hållbara samhället genm möjligheten till en hög resurseffektivitet ch tillvaratagandet av reginala förutsättningar Erbjuda ett knkurrenskraftigt värmeerbjudande utifrån ett miljömässigt, scialt ch eknmiskt perspektiv Stabil prisbild med förutsägbara ändringar Hög drift- ch leveranssäkerhet Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med valet av fjärrvärme för sin uppvärmning ch att de har förtrende för Kraftringen sm leverantör. Vår verksamhet bygger på att befintliga kunder är nöjda ch att vi kntinuerligt kan ansluta nya kunder. En förutsättning är då att fjärrvärme frtsätter att vara en knkurrenskraftig ch attraktiv uppvärmningsfrm. Fjärrvärmeverksamheten måste ha rimlig lönsamhet för att vi ska kunna investera ch långsiktigt säkra våra leveranser till våra kunder ch därigenm stärka fjärrvärmen sm prdukt med minsta möjliga miljöpåverkan. Inte minst viktigt för lönsamheten är ett kntinuerligt effektiviseringsarbete, sm ckså bidrar till att hålla tillbaka prishöjningar. 1. Prisändringsplicy Kraftringens prissättning tar sin utgångspunkt utifrån en hållbar prissättning med en balans mellan hög knkurrenskraft långsiktighet upprätthållandet av en sund ch stabil fjärrvärmeaffär sm skapar trygghet för både ss sm leverantör ch våra kunder Kraftringen är mån m att fler kunder skall välja fjärrvärme för sin uppvärmning. Att fjärrvärmens marknadspsitin är stabil är bra för kunderna ch miljön. Vi ska frtlöpande arbeta med ständig förbättring för att uppnå högre effektivitet ch högre knkurrenskraft. Följande prissättningar ch målsättningar gäller ckså: Vår fjärrvärme ska bidra till en hållbar stadsutveckling med så hög resurshushållning sm möjligt där tillgänglig ch eknmisk mtiverbar rest- ch spillvärme tillvaratas.

4 Vi ska årligen redvisa fjärrvärmens klimatpåverkan, resursanvändning (primärenergifaktr), samt andel förnybart i prduktinen enligt överenskmmelsen Miljövärdering Fjärrvärme i VMK (Värmemarknadskmmittén). Vi ska ha en förutsägbarhet för fjärrvärmepriset. Prisutvecklingen anges för nästkmmande år med inriktning på efterföljande två år. Vår Prismdell (prisstruktur) ska Vara transparent ch lätt att förstå för kund samt göra värmekstnaden påverkbar för att på så vis stimulera till energieffektivisering. Så långt sm möjligt återspegla kstnaderna för att långsiktigt prducera ch distribuera fjärrvärmen. Detta gynnar direkt de kunder sm gör energi-ch effektbesparingar när energin är sm dyrast ch sämst för miljön. Prisförändringar kmmer att genmföras i en kunddialg, beskriven nedan. 2. Åtagande m prisförändringar för för näringsidkare Framtida prissättning behöver balansera marknadsmässighet, stabilitet ch en sund utveckling av fjärrvärmeverksamheten. Nyligen uppstartat effektiviseringsprgram syftar till att balansera påverkan från våra investeringar ch för att skapa en ännu mer knkurrenskraftig prdukt. Sammanvägt ses ett behv att höja fjärrvärmepriset marginellt Pris för 2015 Det genmsnittliga priset för fjärrvärmen höjs med 1% från årsskiftet Höjningen kmmer att ske på vinterpriset så att prissättningen än mer återspeglar prduktinskstnaden över året 2.2. Indikatin för 2016 Baserat på de förutsättningar sm för närvarande går att överblicka i juni 2014 ch med frtsatt nrmal verksamhet är vår ambitin en prisändring från årsskiftet m 1% med ett maxtak på 3% Målsättning för 2017 Histriken visar att viktiga kmpnenter i kstnadsbilden kan skifta mycket mellan åren. Störst säkerhet råder för närvarande kring priset på den el vi säljer. Trts att priset på bibränsle just nu verkar stabilt så råder säkerhet kring det långsiktiga priset. Baserat på de förutsättningar sm för närvarande går att överblicka i juni 2014 ch med frtsatt nrmal verksamhet är vår ambitinsnivå en prisändring från årsskiftet m 1,5% med ett maxtak på 3,5%. 3. Visinen m ett hållbart energisystem 2013 har ckså varit ett år där vi på många sätt tagit nya steg i vår strävan mt utvecklingen av det hållbara samhället. Vår nya bikraftvärmeanläggning i Örtfta står klart ch viktiga samarbeten kring hållbara energilösningar har startats upp kring bland annat ESS, Brunnshög ch MAX IV.

5 Örtftaverket en klimatsmart investering Örtftaverket prducerar värme till hushåll i Lund, Eslöv ch Lmma samt el mtsvarande hela behvet i Eslöv. Verket eldas med bibränsle (skgsbränsle, returträ ch trv) ch bidrar därmed till en hållbar energiutveckling ch reginens klimatmål. Genm Örtftaverket räknar vi med en årlig sänkning av reginens kldixidutsläpp. Örtftaverket är Kraftringens största satsning någnsin med en investering på 1,8 miljarder krnr. Den här typen av investeringar sker ju till stra delar utifrån ett hållbarhetsperspektiv, men det är viktigt att kmma ihåg även de eknmiska aspekterna av det vi får här en helt ny, tppmdern ch effektiv anläggning för prduktin av fjärrvärme ch el. Det kmmer att leda till en stabilare utveckling av fjärrvärmepriser framöver ch det är ett led i vårt pågående arbete att rusta upp hela vår prduktinsbas. Spetskmpetens i samarbete med ESS ch MAX IV Kraftringen har idag avtal med MAX IV m att ta hand m spillvärmen från anläggningen, samt att leverera kyla. Kraftringen kmmer även vara delaktig i arbetet med att ta fram ESS klimatneutrala energilösning. Genm att ta tillvara på spillvärmen ch skicka ut den i fjärrvärmenätet får bende i Lund, Eslöv ch Lmma återvunnen värme istället för att resurserna skulle gått till spill. MAX IV i Lund blir nu den första stra frskningsanläggningen i världen med att integrera de båda systemen, det vill säga att spillvärmen från anläggningen nyttjas till uppvärmning av de egna lkalerna men ckså i fjärrvärmesystemet. Nyckeln till detta är ett samarbete mellan Lunds universitet ch Kraftringen, två aktörer med en gemensam ambitin att ha ett systemperspektiv vid utvecklandet av hållbara lösningar. Återvinningsgraden sm blir mycket hög utgör det sista steget i det unika MAX IV-knceptet där acceleratrerna byggs enligt en världsunik design framtagen i Lund sm gör att anläggningen använder endast ca 40 % av den energi mtsvarande anläggning i äldre teknik skulle m av samarbete är när vi går samman med andra energiblag kring gemensamma prjekt. EVITA ett unikt hållbarhetssamarbete EVITA-prjektet är ett unikt samarbete mellan Kraftringen, Landskrna Energi ch Öresundskraft. Med en 29 km lång ledning mellan Örtfta ch Landskrna ska fjärrvärmenätet Lund-Lmma-Eslöv kpplas samman med fjärrvärmenätet Helsingbrg- Landskrna. Hösten 2015 väntas ledningen tas i drift. Investeringen beräknas till cirka 300 miljner krnr sm delas mellan parterna. Att knyta samman vårt fjärrvärmenät med Landskrna ch Helsingbrg har många fördelar. Bland annat innebär det en ökad leveranstrygghet för våra kunder eftersm vi, tack vare flera prduktinsanläggningar i samma nät, blir mindre känsliga för driftstpp. Fler prduktinsanläggningar innebär ckså såväl eknmiska sm miljömässiga vinster. Om exempelvis bränslepriset för en viss anläggning går upp under en perid så kan vi styra över prduktinen mt de anläggningar sm inte påverkas ch därmed hålla nere kstnaderna. Under ett vädermässigt nrmalår räknar vi med en ttal besparing på 26 miljner krnr i minskade värmeprduktinskstnader. Genm att utnyttja de lika egenskaperna hs kraftvärmeverken kmmer vi ckså att kunna minska kldixidutsläppen. Detta blir en viktig miljövinst för hela reginen!

6 4. Vår resa med ständig förbättring Kraftringen arbetar ständigt med förbättringar ch kstnadseffektiviseringar. Det långsiktiga målet med arbetet är att uppnå: långsiktigt stabilt pris hög långsiktig leveranssäkerhet förbättrad miljöprestanda Kraftringen driver ett av Sydsveriges största bibränsleeldade kraftvärmeverk, Örtftaverket, se mer van. Uppförande av Örtftaverket var en nödvändig förnyelse av prduktinsapparaten ch det är ett led i vårt pågående arbete att rusta upp hela vår prduktinsbas. Örtftaverket kmmer att ersätta stra delar av den befintliga prduktinsapparaten under höst, vinter ch vår ch fungera sm basprduktinsanläggning. Den äldre prduktinsapparaten bibehålls tillsvidare för att fungera sm tpplastprducent under kalla perider, samt att fungera sm reservkapacitet m någn av prduktinsanläggningarna drabbas av avbrtt. Investeringen är den största i Kraftringens histria ch den medför en högre effektivitet ch lägre bränslekstnader men även att avskrivningar ch finansiella kstnader ökar kraftigt. Sålunda ökar andelen fasta kstnader markant i verksamheten. Utifrån ett livscykelperspektiv är det en lönsam investering sm kmmer att leda till en stabilare utveckling av fjärrvärmepriser framöver. Vid några av våra anläggningar prduceras el samtidigt sm värme. Så sker till exempel på bikraftvärmeverket i Örtfta, s.k. kraftvärmeprduktin. Detta ger intäkter från elförsäljningen ch ger en jämnare nettkstnad över tid, se nedan figur. Framtida elprduktin prissäkras enligt fastställd riskplicy av Kraftringen. Prissäkringsåtgärder syftar till att på krt tid skapa förutsägbarhet i verksamhetens resultatutveckling samt att på lång sikt stabilisera affärens resultat. Genm elprduktinen är vi berättigade elcertifikat sm får samma effekt sm vår elprduktin. Elcertifikat är en del av ett system sm infördes för att stimulera prduktinen av förnybar el. Vår gamla prduktinsapparat är frm 2012 inte längre berättigade elcertifikat men genm Örtfta erhölls ny tilldelning. Den låga prisnivån för el ch elcertifikat påverkar fjärrvärmeaffärens lönsamhet genm minskade intäkter vid kraftvärmeprduktinen Summa kstnader Intäkt elprduktin Intäkt elcertifikat

7 Mest avgörande för den framtida kstnadsutvecklingen är utvecklingen av: Bränslepriser ch då främst bibränslet Räntenivån Elpriset Elcertifikatspriset Andelen fastbränsle ökar i ch med Örtftaverkets idrittagande till ca 57%, medan andelen naturgas i våra system minskar till drygt 8%. Inför 2015 är naturgas- ch elpriser säkrade men för bibränsle gör avsaknaden av en marknadsplats att stra delar av bränslekstnaden upphandlas årsvis genm leverantörsavtal. För är prgnsunderlagen mer säkra framförallt avseende bränslekstnader ch intäkter från elprduktin ch elcertifikat. Analytiker trr att vi går mt kraftig överprduktin av el de närmaste 10 åren i nrden på ca 30 TWh. Marknaden kan med andra rd se fram emt relativt låga elpriser. Prisökningarna på bränsle beräknas öka med drygt 5% under peridn tm För kapitalkstnadsutvecklingen tillämpar Kraftringen en långsiktig räntesäkring utifrån gällande finans ch riskplicy. Övriga kstnader trde vara relativt knstanta mt aktuella prgnser RT flis Skgsflis Trv Pellets Bricketter Bilja El, snitt 4 Elcert Naturgas Utsläppsrätter Även m energinettt ökar sm en knsekvens av högre effektivitet ch lägre bränslekstnader i prduktinsapparaten så ökar ttaltkstnaden under periden då de finansiella kstnaderna ch avskrivningarna ökar med anledning av en nrmalt hög investeringstakt framöver, se kapitel 3 ch 5 för närmare beskrivning. Ett nyligen uppstartat effektiviseringsprgram syftar till att balansera påverkan från våra investeringar ch för att skapa en ännu mer knkurrenskraftig prdukt. Budget beräknas på s.k. nrmalår sm definieras av SMHI ch histriska erfarenheter. Utfall kan sedan bli varmare eller kallare vilket ger påverkan på främst bränslekstnader ch elintäkter, men ckså underhållskstnader på prduktinsapparaten. 5. Stabilitet genm sunda investeringar Fjärvärmeverksamheten ska generera en avkastning sm säkerställer den frtsatta utvecklingen ch därmed ett knkurrenskraftigt, stabilt ch förutsägbart fjärrvärmepris.

8 Avkastningen ska skapa en uthållig eknmisk styrka sm möjliggör att anläggningarr kan förnyas, höga kstnader enstaka år kan hanteras utan att fjärrvärmepriset påverkas Planeradee (Exkl Örtfta) Nät Prduktin Örtfta Kraftringen arbetarr ständigt med förbättringar genm bland annat investeringsverksamheten. Genm investeringar skapar vi hög leveranssäkerhet, ett hållbart energisystem ch ständig förbättring av våra miljövärden. Under periden investerade Kraftringen ca 1,8 mdr i fjärrvärmeverksamheten, där Örtftaverket naturligtvis var den största enskilda psten. Under periden planeras investeringar m dryft 0,8 mdr. Örtfta återfinns även här för att slutföra bikraftvärmeverket (tm april 2014). 6. Lkal överenskmmelse Parternaa har den träffat en lkal överenskmmelsee i enlighet med detta dkument. 7. Medlemskap Prisdialgen Prisdialgen är ett branschsamarbete förr prövning av prisändring på fjärrvärmen. Mdellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmänna Bstadsföretag ch Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkmma en rimlig, förutsägbar ch stabil prisändring på fjärrvärmen samt attt bidra till ett ökat förtrende för fjärrvärme leverantörenas prissättning. När det gäller frågan m att stärka fjärrvärmekundernas ställning i fråga m prissättning ch villkr, gör regering bedömningen att marknadsinitiativet Prisdialgen bör prövas ch utvärderas innan en lagregel m prisförändrinp ngsprövningg ch likabehandlingsprincip övervägs. Läs mer på

9 Kraftringen har sm ambitin att bli medlemmar i Prisdialgen. Denna partsöverenskmmelse tillsammans med samrådsprtkllet från undertecknat av samtliga utgör underlag för ansökan m beviljat medlemskap i Prisdialgen. Prisdialgen leds av en styrelse med ledamter från huvudmännen. SABO ch Riksbyggen tillsätter varsin rdinarie ledamt ch varsin suppleant, liksm eventuellt tillkmmande huvudmän. Svensk Fjärrvärme tillsätter lika många rdinarie ledamöter ch lika många suppleanter sm de övriga huvudmännen gör tillsammans. 8. Kunddialg Kunddialgen genmförs i en samrådsprcess enligt denna partsöverenskmmelse. Maj Samrådsmöte 1 - uppstart med infrmatin Juni Samrådsmöte 2 - förslag presenteras Juni Samrådsmöte 3 - lkal överenskmmelse klar Augusti Ansökan m medlemskap till Prisdialgen behandlas 1 nvember Ny prislista ska vara kunder tillhanda 1 januari Nytt pris gäller Agenda för lkala samrådsmöten presenteras i bilaga B1:6. Årets dialg var den första i sitt slag. I enlighet med framförda synpunkter kmmer nästkmmande års dialg inledas redan under tidig höst 2014 för att ytterligare utveckla ch förbättra framtagen prisändringsmdell. I likhet med årets dialg skall överenskmmelse m prisändring vara klar senast i augusti nästkmmande år.

10 Bilagaa 1 Förklaringa ch fakta B1:1 Prisstruktur Genm Kraftringenn erbjuds en nrmalprislista fjärrvärme där priset för näringsidkare utgörs av tre delar, figur2. Figur 2. Fjärrvärmeprisets tre delar för näringsidkare med Kraftringen sm fjärrvärmeleverantör Energipris (utgör i snitt 69% av ttaltkstnaden): Det kstar lika att prducera fjärrvärmen lika tider på året. Vintertid med hög förbrukning måstee även vår dyraste prduktin med naturgas ch bi-ljvärmepumpar. Detta ska du smm kund kunna dra fördel av. Vi sätter därför energipriset efter en rättvis princip, där priset återspeglar vad det kstar att prducera den värme man använder. Priset är lika för f dessa perider på året: Vinterpris: december-februari Vår/ /höstpris: mars-april, ktber-nvember Smmarpris: maj-septemb ber Effektavgift (utgör i snitt 22% av ttaltkstnaden): För att a kmpensera för de kstnader sm rsakas av tpparr i förbrukningen under de nrmaltt kallaste månadernaa januari- februari finns en effektavgift. För beräkning av effektavgiften finns ett effektpris (kr/kw) ch en debiteringseffekt (kw). Debiteringseffekten beräknas sm timmedeleffekten på den graddagskrrigerade förbrukningen för januari ch februari. Effektprisett varierar efter debiteringseffektens strlek. Det D finns idag fyra prisgrupper 2-5,där prisgrupp 2 har högst priss (897 kr/kw) ch prisgrupp 5 det lägsta(794 kr/kw). Debiteringseffekten beräknas årligen efter avläsning av förbrukningg jan-feb ch ny effektavgift gäller ett årr framåt. Flödespriss (utgör i snitt 9% av ttaltkstnaden): Värmeväxlaren för fjärrvärme i fastigheten (fjärrvärmecentralen) ska ta vara på värmen i det inkmmande vattnet effektivt, genm att kyla ned det så mycket sm möjligt innan det går vidare i returledningen. För hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt nödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet ch att fjärrvärmeprduktinen får f sämre effektivitet. Därför finns dett ckså en priskmpn nent sm berr av vlymen användas. Smmartid med låg förbrukning räcker prduktin med vatten.

11 B1:2 Nrmalprislista näringsidkare 2015 Energipris Fjärrvärmepriser 2015, prisgrupp företag, (flerbstadshus, lkaler, samfälligheter) Vinterpris för periden december-februari Vårpris för periden mars-april Smmarpris för periden maj-september Höstpris för periden ktber-nvember 657 kr/mwh 475 kr/mwh 350 kr/mwh 475 kr/mwh Effektavgift Prisgrupp 2 < D <= 100 kw 897 kr/kw Prisgrupp 3 < D <= 650 kw 863 kr/kw Prisgrupp 4 < D<= kw 828 kr/kw Prisgrupp 5 D >1000 kw 794 kr/kw D=debiteringseffekt. Flödesavgift - per kubikmeter fjärrvärmevatten 3,50 krnr. Samtliga priser van är exklusive mms ch inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från ch med den 1 januari 2014 ch tillsvidare B1:3 Fjärrvärmens knkurrenskraft Kraftringens fjärrvärme skall vara prisvärd i förhållande till alternativen på marknaden. Det går inte att göra en allmängiltig jämförelse eftersm varje kund har unika förutsättningar ch möjligheter vad gäller alternativ värme. Nedan jämförelsekalkyl avser en beslutssituatin inför en nyinstallatin i en ny fastighet. Vid en jämförelse av alternativen för en befintlig fastighet med fjärrvärme kan följande faktrer få betydelse: Ingen investering för att ansluta fastigheten till fjärrvärmenätet erfrdras. Befintlig rördragning inm värmecentralen är redan anpassad för fjärrvärme. En värmepump får nrmalt sett en sämre årsvärmefaktr än i nedan kalkyl eftersm värmesystemet ftast inte är anpassat för en värmepump (lågtemperatursystem). Nrmalt sätt är utrymme i fastigheten inte anpassade för en värmepump Nrmalt sätt är befintlig ljudislering inte anpassad för en värmepump. Flerbstadshus, årsförbrukning 193 MWh/år ch årsflöde fjärrvärme 3860 m 3 Nils Hlgerssn-undersökningens typbyggnad, ett flerbstadshus barea 1000 m 2, med 15 lägenheter (67 m2 i snitt) Energianvändning 193 MWh, räknat med 80% värme ch 20% varmvatten Nyinvestering av respektive anläggning räknat med ett annuitetslån med 6% ränta ch avskrivning på 15 år

12 För övriga alternativ är elpriset beräknat efter ett vlymvägt sptpris - Sverigeprfil inklusive aktuella nätpriser, avgifter ch skatter. Fast pris är beräknat efter respektive uttag. Värmepumpar använder elpatrner för spetseffekt Årskstnad [kr] Rörliga Fasta Kapital Jämförelse av alternativ är enligt Värmeräknaren, ett verktyg framtaget av knsultföretaget Prfu (www.prfu.se) på uppdrag av Svensk Fjärrvärme. Indata baseras så långt sm möjligt på fficiella källr, t.ex. Energimarknadsinspektinen för elnätskstnader ch elpriser, Energimyndigheten för värmepumpsprestanda ch SMHI för klimatdata. B1:4 Miljövärden Fjärrvärmen Miljönyckeltalen beräknas utifrån överenskmmelsen i Värmemarknadskmmittén (bestående av branschrganisatinen Svensk Fjärrvärme ch kundrganisatinerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen ch SABO), se vidare på Svensk Fjärrvärmes hemsida. De nyckeltal sm redvisas är följande: Direkta kldixidutsläpp: Fssila bränslen ger utsläpp baserade på klinnehållet medan förnybara inte ger några kldixidutsläpp. Direkta utsläpp mfattar endast kldixidutsläpp från Kraftringens prduktinsanläggningar. Andel fssilt/förnybart bränsle: Nedan redvisas andelen förnybart bränsle ch återvunnen värme beräknad utifrån andel insatt energi i förhållande till ttal mängd tillförd energi. Klimatpåverkan: Omfattar kldixidekvivalenta emissiner från energimvandling samt prduktin ch transprt av bränslet. Beräknas utifrån andel insatt energi i förhållande till ttal mängd levererad energi till slutkund. Resurseffektivitet/Primärenergifaktr: Ianspråktagen primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund. Miljönyckeltal för samtliga fjärvärmenät I nedanstående diagram redvisas andel förnybart bränsle ch återvunnen värme samt primärenergifaktrer i företagets fjärrvärmeprduktin för åren 1985, 2005, 2011 ch 2013.

13 Prgnstiserade miljönyckeltal år & 2016 Följande tabell visar prgnstiserade miljönyckeltal för år 2014 & Miljönyckeltalen inkluderar inte den kmmande fjärrvärmeledningen mellan Lund-Helsingbrg-Landskrna. Andel förnybar ch återvunnen värme (%) Direkta kldixidutsläpp (kg/mwh) Klimatpåverkan (kg CO 2 e/mwh levererad värme) Primärenergifaktr År ,44 År ,40 Mer infrmatin m Kraftringens hållbarhetsarbete ch miljönyckeltal hittarr du på vår hemsida eller i vår hållbarhetsredvisning. B1:5 Nya fjärrvärmekunder Fjärrvärmeverksamheten bedrivs på affärsmässig grund där nytillkmmande kunder skall bidra tilll lönsamheten. Detta innebär att: Explatering ch mrådesbearbetning: För varje enskilt mrådee görs en samlad investeringskalkyl där Kraftringens uppsatta avkastningskrav påå investeringar skall uppfyllas. Varje enskilt mråde skall uppfylla Kraftringens affärskrav. Förtätning: I befintliga fjärrvärmemrådenn görs en nvesteringskalkyl för varje enskild kund innan ffert ställs ut. Varje enskild ny kund skall uppfylla Kraftringens sattaa affärskrav. B1:6 Agenda Lkala samrådsmöten Samrådsmöte 1 (Maj) Detta är Prisdialgen Målsättningen med Prisdialgen Så här fungerar Prisdialgen Prcessen framöver med Prisdialgen Kraftringens hållbarhetsambitiner Ambitiner fjärrvärmeverksamheten ch våra verksamhetsförutsättningar Kundpresentatiner: Verksamhets sförutsättningar maa prisändringar ch prisändringsprcessen Samrådsmöte 2 (Juni) Fjärrvärmen ch framtidsplaner

14 Kmmande stra investeringsprjekt Kstnadsutvecklingen framöver Ambitiner ch effekter av nyligen gjrda investeringar Förslag ch diskussin prisändringsmdell med fkus på prisändringsplicy ch ändrad prisändringsprcess maa Prisdialgen Förslag ch diskussin kmmande års prisändringar Diskussin frtsatt arbete med prisdialgen Samrådsmöte 3 (Juni) Synpunkter framtagen prisändringsmdell ch frtsatt arbete med prisdialgen Synpunkter kundrganisatin Bemötande av synpunkter Överenskmmelse

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM FJÄRRVÄRME FVF 2000:03 AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM ISSN 1401-9264 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM DEL 1 FÖRORD

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE. LÅGAN Rapport december 2014. Göran Frenning & Anders Ljungberg

ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE. LÅGAN Rapport december 2014. Göran Frenning & Anders Ljungberg ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE LÅGAN Rapport december 2014 Göran Frenning & Anders Ljungberg Förord Föreliggande rapport har tagits fram med stöd från LÅGAN-programmet tillsammans med SBUF (byggbranschens

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Boverket oktober 2014 Titel: Individuell mätning och debitering vid ny-

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk

Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk PM Nr 27 2014 Energieffektivisering som del av ett 2030-ramverk Innehåll Sammanfattning 3 1 Mål för energianvändningen 4 1.1 Energianvändning och energieffektivisering 4 1.2 Eventuella motiv för energieffektiviseringsmål

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Sveriges Bussföretag, 2015-05-06 Innehåll 1. Innehåll...2 2.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer