Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme"

Transkript

1

2 Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme Prisändringsplicy Åtagande m prisförändringar för för näringsidkare Pris för Indikatin för Målsättning för Visinen m ett hållbart energisystem Vår resa med ständig förbättring Stabilitet genm sunda investeringar Lkal överenskmmelse Medlemskap Prisdialgen Kunddialg... 7 Bilaga 1 Förklaringar ch fakta... 8 B1:1 Prisstruktur... 8 B1:2 Nrmalprislista näringsidkare B1:3 Fjärrvärmens knkurrenskraft... 9 B1:4 Miljövärden Fjärrvärmen B1:5 Nya fjärrvärmekunder B1:6 Agenda Lkala samrådsmöten... 11

3 Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme Vi på Kraftringen har sm kmmunägt energiblag en särskild rll ch ett ansvar i att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta gör vi dels genm att vår verksamhet uppfyller samhällets behv av el ch värme, dels genm att vi tar ett strt ansvar för att utveckla lkalsamhallet ch därmed bidra till hållbar tillväxt. Vi har idag en utveckling i samhället där vi alla behöver ge vårt bidrag i hållbarhetsresan ch där vi sm energiblag ch kmmunägt blag har ett strt ansvar att driva hållbarhetsfrågr. Vår resa innebär till str del att gå från en leverantör av infrastruktur till en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Och det är med det sm utgångspunkt vi driver vår verksamhet. Våra ambitiner vad gäller fjärrvärmeaffären är: Fjärrvärme är vår viktigaste byggsten i mställningen till det hållbara samhället genm möjligheten till en hög resurseffektivitet ch tillvaratagandet av reginala förutsättningar Erbjuda ett knkurrenskraftigt värmeerbjudande utifrån ett miljömässigt, scialt ch eknmiskt perspektiv Stabil prisbild med förutsägbara ändringar Hög drift- ch leveranssäkerhet Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med valet av fjärrvärme för sin uppvärmning ch att de har förtrende för Kraftringen sm leverantör. Vår verksamhet bygger på att befintliga kunder är nöjda ch att vi kntinuerligt kan ansluta nya kunder. En förutsättning är då att fjärrvärme frtsätter att vara en knkurrenskraftig ch attraktiv uppvärmningsfrm. Fjärrvärmeverksamheten måste ha rimlig lönsamhet för att vi ska kunna investera ch långsiktigt säkra våra leveranser till våra kunder ch därigenm stärka fjärrvärmen sm prdukt med minsta möjliga miljöpåverkan. Inte minst viktigt för lönsamheten är ett kntinuerligt effektiviseringsarbete, sm ckså bidrar till att hålla tillbaka prishöjningar. 1. Prisändringsplicy Kraftringens prissättning tar sin utgångspunkt utifrån en hållbar prissättning med en balans mellan hög knkurrenskraft långsiktighet upprätthållandet av en sund ch stabil fjärrvärmeaffär sm skapar trygghet för både ss sm leverantör ch våra kunder Kraftringen är mån m att fler kunder skall välja fjärrvärme för sin uppvärmning. Att fjärrvärmens marknadspsitin är stabil är bra för kunderna ch miljön. Vi ska frtlöpande arbeta med ständig förbättring för att uppnå högre effektivitet ch högre knkurrenskraft. Följande prissättningar ch målsättningar gäller ckså: Vår fjärrvärme ska bidra till en hållbar stadsutveckling med så hög resurshushållning sm möjligt där tillgänglig ch eknmisk mtiverbar rest- ch spillvärme tillvaratas.

4 Vi ska årligen redvisa fjärrvärmens klimatpåverkan, resursanvändning (primärenergifaktr), samt andel förnybart i prduktinen enligt överenskmmelsen Miljövärdering Fjärrvärme i VMK (Värmemarknadskmmittén). Vi ska ha en förutsägbarhet för fjärrvärmepriset. Prisutvecklingen anges för nästkmmande år med inriktning på efterföljande två år. Vår Prismdell (prisstruktur) ska Vara transparent ch lätt att förstå för kund samt göra värmekstnaden påverkbar för att på så vis stimulera till energieffektivisering. Så långt sm möjligt återspegla kstnaderna för att långsiktigt prducera ch distribuera fjärrvärmen. Detta gynnar direkt de kunder sm gör energi-ch effektbesparingar när energin är sm dyrast ch sämst för miljön. Prisförändringar kmmer att genmföras i en kunddialg, beskriven nedan. 2. Åtagande m prisförändringar för för näringsidkare Framtida prissättning behöver balansera marknadsmässighet, stabilitet ch en sund utveckling av fjärrvärmeverksamheten. Nyligen uppstartat effektiviseringsprgram syftar till att balansera påverkan från våra investeringar ch för att skapa en ännu mer knkurrenskraftig prdukt. Sammanvägt ses ett behv att höja fjärrvärmepriset marginellt Pris för 2015 Det genmsnittliga priset för fjärrvärmen höjs med 1% från årsskiftet Höjningen kmmer att ske på vinterpriset så att prissättningen än mer återspeglar prduktinskstnaden över året 2.2. Indikatin för 2016 Baserat på de förutsättningar sm för närvarande går att överblicka i juni 2014 ch med frtsatt nrmal verksamhet är vår ambitin en prisändring från årsskiftet m 1% med ett maxtak på 3% Målsättning för 2017 Histriken visar att viktiga kmpnenter i kstnadsbilden kan skifta mycket mellan åren. Störst säkerhet råder för närvarande kring priset på den el vi säljer. Trts att priset på bibränsle just nu verkar stabilt så råder säkerhet kring det långsiktiga priset. Baserat på de förutsättningar sm för närvarande går att överblicka i juni 2014 ch med frtsatt nrmal verksamhet är vår ambitinsnivå en prisändring från årsskiftet m 1,5% med ett maxtak på 3,5%. 3. Visinen m ett hållbart energisystem 2013 har ckså varit ett år där vi på många sätt tagit nya steg i vår strävan mt utvecklingen av det hållbara samhället. Vår nya bikraftvärmeanläggning i Örtfta står klart ch viktiga samarbeten kring hållbara energilösningar har startats upp kring bland annat ESS, Brunnshög ch MAX IV.

5 Örtftaverket en klimatsmart investering Örtftaverket prducerar värme till hushåll i Lund, Eslöv ch Lmma samt el mtsvarande hela behvet i Eslöv. Verket eldas med bibränsle (skgsbränsle, returträ ch trv) ch bidrar därmed till en hållbar energiutveckling ch reginens klimatmål. Genm Örtftaverket räknar vi med en årlig sänkning av reginens kldixidutsläpp. Örtftaverket är Kraftringens största satsning någnsin med en investering på 1,8 miljarder krnr. Den här typen av investeringar sker ju till stra delar utifrån ett hållbarhetsperspektiv, men det är viktigt att kmma ihåg även de eknmiska aspekterna av det vi får här en helt ny, tppmdern ch effektiv anläggning för prduktin av fjärrvärme ch el. Det kmmer att leda till en stabilare utveckling av fjärrvärmepriser framöver ch det är ett led i vårt pågående arbete att rusta upp hela vår prduktinsbas. Spetskmpetens i samarbete med ESS ch MAX IV Kraftringen har idag avtal med MAX IV m att ta hand m spillvärmen från anläggningen, samt att leverera kyla. Kraftringen kmmer även vara delaktig i arbetet med att ta fram ESS klimatneutrala energilösning. Genm att ta tillvara på spillvärmen ch skicka ut den i fjärrvärmenätet får bende i Lund, Eslöv ch Lmma återvunnen värme istället för att resurserna skulle gått till spill. MAX IV i Lund blir nu den första stra frskningsanläggningen i världen med att integrera de båda systemen, det vill säga att spillvärmen från anläggningen nyttjas till uppvärmning av de egna lkalerna men ckså i fjärrvärmesystemet. Nyckeln till detta är ett samarbete mellan Lunds universitet ch Kraftringen, två aktörer med en gemensam ambitin att ha ett systemperspektiv vid utvecklandet av hållbara lösningar. Återvinningsgraden sm blir mycket hög utgör det sista steget i det unika MAX IV-knceptet där acceleratrerna byggs enligt en världsunik design framtagen i Lund sm gör att anläggningen använder endast ca 40 % av den energi mtsvarande anläggning i äldre teknik skulle m av samarbete är när vi går samman med andra energiblag kring gemensamma prjekt. EVITA ett unikt hållbarhetssamarbete EVITA-prjektet är ett unikt samarbete mellan Kraftringen, Landskrna Energi ch Öresundskraft. Med en 29 km lång ledning mellan Örtfta ch Landskrna ska fjärrvärmenätet Lund-Lmma-Eslöv kpplas samman med fjärrvärmenätet Helsingbrg- Landskrna. Hösten 2015 väntas ledningen tas i drift. Investeringen beräknas till cirka 300 miljner krnr sm delas mellan parterna. Att knyta samman vårt fjärrvärmenät med Landskrna ch Helsingbrg har många fördelar. Bland annat innebär det en ökad leveranstrygghet för våra kunder eftersm vi, tack vare flera prduktinsanläggningar i samma nät, blir mindre känsliga för driftstpp. Fler prduktinsanläggningar innebär ckså såväl eknmiska sm miljömässiga vinster. Om exempelvis bränslepriset för en viss anläggning går upp under en perid så kan vi styra över prduktinen mt de anläggningar sm inte påverkas ch därmed hålla nere kstnaderna. Under ett vädermässigt nrmalår räknar vi med en ttal besparing på 26 miljner krnr i minskade värmeprduktinskstnader. Genm att utnyttja de lika egenskaperna hs kraftvärmeverken kmmer vi ckså att kunna minska kldixidutsläppen. Detta blir en viktig miljövinst för hela reginen!

6 4. Vår resa med ständig förbättring Kraftringen arbetar ständigt med förbättringar ch kstnadseffektiviseringar. Det långsiktiga målet med arbetet är att uppnå: långsiktigt stabilt pris hög långsiktig leveranssäkerhet förbättrad miljöprestanda Kraftringen driver ett av Sydsveriges största bibränsleeldade kraftvärmeverk, Örtftaverket, se mer van. Uppförande av Örtftaverket var en nödvändig förnyelse av prduktinsapparaten ch det är ett led i vårt pågående arbete att rusta upp hela vår prduktinsbas. Örtftaverket kmmer att ersätta stra delar av den befintliga prduktinsapparaten under höst, vinter ch vår ch fungera sm basprduktinsanläggning. Den äldre prduktinsapparaten bibehålls tillsvidare för att fungera sm tpplastprducent under kalla perider, samt att fungera sm reservkapacitet m någn av prduktinsanläggningarna drabbas av avbrtt. Investeringen är den största i Kraftringens histria ch den medför en högre effektivitet ch lägre bränslekstnader men även att avskrivningar ch finansiella kstnader ökar kraftigt. Sålunda ökar andelen fasta kstnader markant i verksamheten. Utifrån ett livscykelperspektiv är det en lönsam investering sm kmmer att leda till en stabilare utveckling av fjärrvärmepriser framöver. Vid några av våra anläggningar prduceras el samtidigt sm värme. Så sker till exempel på bikraftvärmeverket i Örtfta, s.k. kraftvärmeprduktin. Detta ger intäkter från elförsäljningen ch ger en jämnare nettkstnad över tid, se nedan figur. Framtida elprduktin prissäkras enligt fastställd riskplicy av Kraftringen. Prissäkringsåtgärder syftar till att på krt tid skapa förutsägbarhet i verksamhetens resultatutveckling samt att på lång sikt stabilisera affärens resultat. Genm elprduktinen är vi berättigade elcertifikat sm får samma effekt sm vår elprduktin. Elcertifikat är en del av ett system sm infördes för att stimulera prduktinen av förnybar el. Vår gamla prduktinsapparat är frm 2012 inte längre berättigade elcertifikat men genm Örtfta erhölls ny tilldelning. Den låga prisnivån för el ch elcertifikat påverkar fjärrvärmeaffärens lönsamhet genm minskade intäkter vid kraftvärmeprduktinen Summa kstnader Intäkt elprduktin Intäkt elcertifikat

7 Mest avgörande för den framtida kstnadsutvecklingen är utvecklingen av: Bränslepriser ch då främst bibränslet Räntenivån Elpriset Elcertifikatspriset Andelen fastbränsle ökar i ch med Örtftaverkets idrittagande till ca 57%, medan andelen naturgas i våra system minskar till drygt 8%. Inför 2015 är naturgas- ch elpriser säkrade men för bibränsle gör avsaknaden av en marknadsplats att stra delar av bränslekstnaden upphandlas årsvis genm leverantörsavtal. För är prgnsunderlagen mer säkra framförallt avseende bränslekstnader ch intäkter från elprduktin ch elcertifikat. Analytiker trr att vi går mt kraftig överprduktin av el de närmaste 10 åren i nrden på ca 30 TWh. Marknaden kan med andra rd se fram emt relativt låga elpriser. Prisökningarna på bränsle beräknas öka med drygt 5% under peridn tm För kapitalkstnadsutvecklingen tillämpar Kraftringen en långsiktig räntesäkring utifrån gällande finans ch riskplicy. Övriga kstnader trde vara relativt knstanta mt aktuella prgnser RT flis Skgsflis Trv Pellets Bricketter Bilja El, snitt 4 Elcert Naturgas Utsläppsrätter Även m energinettt ökar sm en knsekvens av högre effektivitet ch lägre bränslekstnader i prduktinsapparaten så ökar ttaltkstnaden under periden då de finansiella kstnaderna ch avskrivningarna ökar med anledning av en nrmalt hög investeringstakt framöver, se kapitel 3 ch 5 för närmare beskrivning. Ett nyligen uppstartat effektiviseringsprgram syftar till att balansera påverkan från våra investeringar ch för att skapa en ännu mer knkurrenskraftig prdukt. Budget beräknas på s.k. nrmalår sm definieras av SMHI ch histriska erfarenheter. Utfall kan sedan bli varmare eller kallare vilket ger påverkan på främst bränslekstnader ch elintäkter, men ckså underhållskstnader på prduktinsapparaten. 5. Stabilitet genm sunda investeringar Fjärvärmeverksamheten ska generera en avkastning sm säkerställer den frtsatta utvecklingen ch därmed ett knkurrenskraftigt, stabilt ch förutsägbart fjärrvärmepris.

8 Avkastningen ska skapa en uthållig eknmisk styrka sm möjliggör att anläggningarr kan förnyas, höga kstnader enstaka år kan hanteras utan att fjärrvärmepriset påverkas Planeradee (Exkl Örtfta) Nät Prduktin Örtfta Kraftringen arbetarr ständigt med förbättringar genm bland annat investeringsverksamheten. Genm investeringar skapar vi hög leveranssäkerhet, ett hållbart energisystem ch ständig förbättring av våra miljövärden. Under periden investerade Kraftringen ca 1,8 mdr i fjärrvärmeverksamheten, där Örtftaverket naturligtvis var den största enskilda psten. Under periden planeras investeringar m dryft 0,8 mdr. Örtfta återfinns även här för att slutföra bikraftvärmeverket (tm april 2014). 6. Lkal överenskmmelse Parternaa har den träffat en lkal överenskmmelsee i enlighet med detta dkument. 7. Medlemskap Prisdialgen Prisdialgen är ett branschsamarbete förr prövning av prisändring på fjärrvärmen. Mdellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmänna Bstadsföretag ch Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkmma en rimlig, förutsägbar ch stabil prisändring på fjärrvärmen samt attt bidra till ett ökat förtrende för fjärrvärme leverantörenas prissättning. När det gäller frågan m att stärka fjärrvärmekundernas ställning i fråga m prissättning ch villkr, gör regering bedömningen att marknadsinitiativet Prisdialgen bör prövas ch utvärderas innan en lagregel m prisförändrinp ngsprövningg ch likabehandlingsprincip övervägs. Läs mer på

9 Kraftringen har sm ambitin att bli medlemmar i Prisdialgen. Denna partsöverenskmmelse tillsammans med samrådsprtkllet från undertecknat av samtliga utgör underlag för ansökan m beviljat medlemskap i Prisdialgen. Prisdialgen leds av en styrelse med ledamter från huvudmännen. SABO ch Riksbyggen tillsätter varsin rdinarie ledamt ch varsin suppleant, liksm eventuellt tillkmmande huvudmän. Svensk Fjärrvärme tillsätter lika många rdinarie ledamöter ch lika många suppleanter sm de övriga huvudmännen gör tillsammans. 8. Kunddialg Kunddialgen genmförs i en samrådsprcess enligt denna partsöverenskmmelse. Maj Samrådsmöte 1 - uppstart med infrmatin Juni Samrådsmöte 2 - förslag presenteras Juni Samrådsmöte 3 - lkal överenskmmelse klar Augusti Ansökan m medlemskap till Prisdialgen behandlas 1 nvember Ny prislista ska vara kunder tillhanda 1 januari Nytt pris gäller Agenda för lkala samrådsmöten presenteras i bilaga B1:6. Årets dialg var den första i sitt slag. I enlighet med framförda synpunkter kmmer nästkmmande års dialg inledas redan under tidig höst 2014 för att ytterligare utveckla ch förbättra framtagen prisändringsmdell. I likhet med årets dialg skall överenskmmelse m prisändring vara klar senast i augusti nästkmmande år.

10 Bilagaa 1 Förklaringa ch fakta B1:1 Prisstruktur Genm Kraftringenn erbjuds en nrmalprislista fjärrvärme där priset för näringsidkare utgörs av tre delar, figur2. Figur 2. Fjärrvärmeprisets tre delar för näringsidkare med Kraftringen sm fjärrvärmeleverantör Energipris (utgör i snitt 69% av ttaltkstnaden): Det kstar lika att prducera fjärrvärmen lika tider på året. Vintertid med hög förbrukning måstee även vår dyraste prduktin med naturgas ch bi-ljvärmepumpar. Detta ska du smm kund kunna dra fördel av. Vi sätter därför energipriset efter en rättvis princip, där priset återspeglar vad det kstar att prducera den värme man använder. Priset är lika för f dessa perider på året: Vinterpris: december-februari Vår/ /höstpris: mars-april, ktber-nvember Smmarpris: maj-septemb ber Effektavgift (utgör i snitt 22% av ttaltkstnaden): För att a kmpensera för de kstnader sm rsakas av tpparr i förbrukningen under de nrmaltt kallaste månadernaa januari- februari finns en effektavgift. För beräkning av effektavgiften finns ett effektpris (kr/kw) ch en debiteringseffekt (kw). Debiteringseffekten beräknas sm timmedeleffekten på den graddagskrrigerade förbrukningen för januari ch februari. Effektprisett varierar efter debiteringseffektens strlek. Det D finns idag fyra prisgrupper 2-5,där prisgrupp 2 har högst priss (897 kr/kw) ch prisgrupp 5 det lägsta(794 kr/kw). Debiteringseffekten beräknas årligen efter avläsning av förbrukningg jan-feb ch ny effektavgift gäller ett årr framåt. Flödespriss (utgör i snitt 9% av ttaltkstnaden): Värmeväxlaren för fjärrvärme i fastigheten (fjärrvärmecentralen) ska ta vara på värmen i det inkmmande vattnet effektivt, genm att kyla ned det så mycket sm möjligt innan det går vidare i returledningen. För hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt nödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet ch att fjärrvärmeprduktinen får f sämre effektivitet. Därför finns dett ckså en priskmpn nent sm berr av vlymen användas. Smmartid med låg förbrukning räcker prduktin med vatten.

11 B1:2 Nrmalprislista näringsidkare 2015 Energipris Fjärrvärmepriser 2015, prisgrupp företag, (flerbstadshus, lkaler, samfälligheter) Vinterpris för periden december-februari Vårpris för periden mars-april Smmarpris för periden maj-september Höstpris för periden ktber-nvember 657 kr/mwh 475 kr/mwh 350 kr/mwh 475 kr/mwh Effektavgift Prisgrupp 2 < D <= 100 kw 897 kr/kw Prisgrupp 3 < D <= 650 kw 863 kr/kw Prisgrupp 4 < D<= kw 828 kr/kw Prisgrupp 5 D >1000 kw 794 kr/kw D=debiteringseffekt. Flödesavgift - per kubikmeter fjärrvärmevatten 3,50 krnr. Samtliga priser van är exklusive mms ch inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från ch med den 1 januari 2014 ch tillsvidare B1:3 Fjärrvärmens knkurrenskraft Kraftringens fjärrvärme skall vara prisvärd i förhållande till alternativen på marknaden. Det går inte att göra en allmängiltig jämförelse eftersm varje kund har unika förutsättningar ch möjligheter vad gäller alternativ värme. Nedan jämförelsekalkyl avser en beslutssituatin inför en nyinstallatin i en ny fastighet. Vid en jämförelse av alternativen för en befintlig fastighet med fjärrvärme kan följande faktrer få betydelse: Ingen investering för att ansluta fastigheten till fjärrvärmenätet erfrdras. Befintlig rördragning inm värmecentralen är redan anpassad för fjärrvärme. En värmepump får nrmalt sett en sämre årsvärmefaktr än i nedan kalkyl eftersm värmesystemet ftast inte är anpassat för en värmepump (lågtemperatursystem). Nrmalt sätt är utrymme i fastigheten inte anpassade för en värmepump Nrmalt sätt är befintlig ljudislering inte anpassad för en värmepump. Flerbstadshus, årsförbrukning 193 MWh/år ch årsflöde fjärrvärme 3860 m 3 Nils Hlgerssn-undersökningens typbyggnad, ett flerbstadshus barea 1000 m 2, med 15 lägenheter (67 m2 i snitt) Energianvändning 193 MWh, räknat med 80% värme ch 20% varmvatten Nyinvestering av respektive anläggning räknat med ett annuitetslån med 6% ränta ch avskrivning på 15 år

12 För övriga alternativ är elpriset beräknat efter ett vlymvägt sptpris - Sverigeprfil inklusive aktuella nätpriser, avgifter ch skatter. Fast pris är beräknat efter respektive uttag. Värmepumpar använder elpatrner för spetseffekt Årskstnad [kr] Rörliga Fasta Kapital Jämförelse av alternativ är enligt Värmeräknaren, ett verktyg framtaget av knsultföretaget Prfu (www.prfu.se) på uppdrag av Svensk Fjärrvärme. Indata baseras så långt sm möjligt på fficiella källr, t.ex. Energimarknadsinspektinen för elnätskstnader ch elpriser, Energimyndigheten för värmepumpsprestanda ch SMHI för klimatdata. B1:4 Miljövärden Fjärrvärmen Miljönyckeltalen beräknas utifrån överenskmmelsen i Värmemarknadskmmittén (bestående av branschrganisatinen Svensk Fjärrvärme ch kundrganisatinerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen ch SABO), se vidare på Svensk Fjärrvärmes hemsida. De nyckeltal sm redvisas är följande: Direkta kldixidutsläpp: Fssila bränslen ger utsläpp baserade på klinnehållet medan förnybara inte ger några kldixidutsläpp. Direkta utsläpp mfattar endast kldixidutsläpp från Kraftringens prduktinsanläggningar. Andel fssilt/förnybart bränsle: Nedan redvisas andelen förnybart bränsle ch återvunnen värme beräknad utifrån andel insatt energi i förhållande till ttal mängd tillförd energi. Klimatpåverkan: Omfattar kldixidekvivalenta emissiner från energimvandling samt prduktin ch transprt av bränslet. Beräknas utifrån andel insatt energi i förhållande till ttal mängd levererad energi till slutkund. Resurseffektivitet/Primärenergifaktr: Ianspråktagen primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund. Miljönyckeltal för samtliga fjärvärmenät I nedanstående diagram redvisas andel förnybart bränsle ch återvunnen värme samt primärenergifaktrer i företagets fjärrvärmeprduktin för åren 1985, 2005, 2011 ch 2013.

13 Prgnstiserade miljönyckeltal år & 2016 Följande tabell visar prgnstiserade miljönyckeltal för år 2014 & Miljönyckeltalen inkluderar inte den kmmande fjärrvärmeledningen mellan Lund-Helsingbrg-Landskrna. Andel förnybar ch återvunnen värme (%) Direkta kldixidutsläpp (kg/mwh) Klimatpåverkan (kg CO 2 e/mwh levererad värme) Primärenergifaktr År ,44 År ,40 Mer infrmatin m Kraftringens hållbarhetsarbete ch miljönyckeltal hittarr du på vår hemsida eller i vår hållbarhetsredvisning. B1:5 Nya fjärrvärmekunder Fjärrvärmeverksamheten bedrivs på affärsmässig grund där nytillkmmande kunder skall bidra tilll lönsamheten. Detta innebär att: Explatering ch mrådesbearbetning: För varje enskilt mrådee görs en samlad investeringskalkyl där Kraftringens uppsatta avkastningskrav påå investeringar skall uppfyllas. Varje enskilt mråde skall uppfylla Kraftringens affärskrav. Förtätning: I befintliga fjärrvärmemrådenn görs en nvesteringskalkyl för varje enskild kund innan ffert ställs ut. Varje enskild ny kund skall uppfylla Kraftringens sattaa affärskrav. B1:6 Agenda Lkala samrådsmöten Samrådsmöte 1 (Maj) Detta är Prisdialgen Målsättningen med Prisdialgen Så här fungerar Prisdialgen Prcessen framöver med Prisdialgen Kraftringens hållbarhetsambitiner Ambitiner fjärrvärmeverksamheten ch våra verksamhetsförutsättningar Kundpresentatiner: Verksamhets sförutsättningar maa prisändringar ch prisändringsprcessen Samrådsmöte 2 (Juni) Fjärrvärmen ch framtidsplaner

14 Kmmande stra investeringsprjekt Kstnadsutvecklingen framöver Ambitiner ch effekter av nyligen gjrda investeringar Förslag ch diskussin prisändringsmdell med fkus på prisändringsplicy ch ändrad prisändringsprcess maa Prisdialgen Förslag ch diskussin kmmande års prisändringar Diskussin frtsatt arbete med prisdialgen Samrådsmöte 3 (Juni) Synpunkter framtagen prisändringsmdell ch frtsatt arbete med prisdialgen Synpunkter kundrganisatin Bemötande av synpunkter Överenskmmelse

Kraftringens prisändringsmodell FJÄRRVÄRME

Kraftringens prisändringsmodell FJÄRRVÄRME Kraftringens prisändringsmdell FJÄRRVÄRME Avseende näringsidkare för periden 2016-2018 Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell FJÄRRVÄRME

Kraftringens prisändringsmodell FJÄRRVÄRME Kraftringens prisändringsmodell FJÄRRVÄRME Avseende näringsidkare för perioden 2017-2019 Innehåll Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringspolicy... 1 2. Åtagande om prisförändringar

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2015-08-24 Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 6 Prismodell i normalprislistan 7 Förslag priser 2016 9 Fjärrvärmens

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande

Prisändringsmodell & Prisåtagande Handläggare, telefonnummer Datum/Dokument ID Niklas Lindmark, 026-172662 2015-09-15 Sida 1(14) Fjärrvärmepriset näringsidkare i Gävle Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2019 2015-09-15 Sida 2(14) Innehåll

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

KARLSTADS ENERGI AB PRISAÄ NDRINGSMODELL FOÄ R FJAÄ RRVAÄ RME 2014

KARLSTADS ENERGI AB PRISAÄ NDRINGSMODELL FOÄ R FJAÄ RRVAÄ RME 2014 Karlstads Energi Aktiebolag Org. nr: 556071-6085 Besöksadress: Hedvägen 20 Postadress: 651 84 Karlstad Telefon: 054-540 00 00 Fax: 054-85 38 41 karlstadsenergi@karlstad.se karlstadsenergi.se KARLSTADS

Läs mer

Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB

Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB Prisändringsmodell fjärrvärme Jönköping Energi AB PRISändringsmodellen Jönköping Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Därför ska fjärrvärmens pris vara konkurrenskraftigt,

Läs mer

Prisdialogen ENA Energi AB

Prisdialogen ENA Energi AB Prisdialogen ENA Energi AB Prispolicy Prissättningsprincip ENA Energi använder sig av en kostnadsbaserad prissättning vilket innebär att vi tar betalt för de kostnader vi har för att leverera säker och

Läs mer

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för närvärmeleverans till näringsfastighet i Ingelstad, Rottne och Braås. Fjärrvärmen i Växjö behandlas i en separat

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset i Ängelholm Åtagande om priser 2013 2015

Så här sätts fjärrvärmepriset i Ängelholm Åtagande om priser 2013 2015 Så här sätts fjärrvärmepriset i Ängelholm Åtagande om priser 2013 2015 Öresundskraft vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och ska

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Prisändringsmodell fjärrvärme

Prisändringsmodell fjärrvärme Prisdialogen Mölndal Energi, näringsidkare 2017-2019 Prisändringsmodell fjärrvärme 2017-2019 Prisdialogen 2016, normalprislista näringsidkare Innehåll Prisändringsmodell & prisåtagande Mölndal Energi 2017

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Prisändringsmodell och prisåtagande

Prisändringsmodell och prisåtagande Fjärrvärmepriset för näringsfastigheter i Växjö: Prisändringsmodell och prisåtagande 2017 2019 Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt,

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Ängelholm Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 2015 2017 för Ängelholms näringsidkare... 3 2.1 Pris

Läs mer

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Närvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för närvärmeleverans till näringsfastighet i Ingelstad, Rottne och Braås. Fjärrvärmen i Växjö behandlas i en separat

Läs mer

KARLSTADS ENERGI AB PRISA NDRINGSMODELL FO R

KARLSTADS ENERGI AB PRISA NDRINGSMODELL FO R Karlstads Energi Aktiebolag Org. nr: 556071-6085 Besöksadress: Hedvägen 20 Postadress: 651 84 Karlstad Telefon: 054-540 00 00 Fax: 054-85 38 41 karlstadsenergi@karlstad.se karlstadsenergi.se KARLSTADS

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö 2016. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2015-08-20 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2016-2018 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2016-2018... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun Kartläggning av bigasförutsättningar från gödsel inm Kungsbacka kmmun Innehåll Uppdrag 2 Tillvägagångssätt 2 Slutsatser 5 Eknmi 5 Kalkyl 6 Förslag till frtsättning 7 Uppdrag Att kartlägga gårdar inm Kungsbacka

Läs mer

3 september 2015. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar

3 september 2015. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2015 avseende leveranser av fjärrvärme i Västerås

Läs mer

Prisändringsmodell och prisåtagande

Prisändringsmodell och prisåtagande Fjärrvärmepriset för småhus i Växjö och Ingelstad, Rottne och Braås: Prisändringsmodell och prisåtagande 2017 2019 Växjö Energi vill tillsammans med fjärrvärmekunderna utveckla fjärrvärme i Växjö, Ingelstad,

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Lars Vestergren 16 september 2013 Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändringar och prisprognos... 2 3. Prisstruktur... 3 4. Beskrivning av prisändringen...

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande

Prisändringsmodell & Prisåtagande Fjärrvärmepriset näringsidkare i Ängelholm Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 2014 2016 för Ängelholms näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2016-09-13 PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 7 Prismodell i normalprislistan 8 Förslag priser 2017 10 Fjärrvärmens

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012

Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg. Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Informationsmöte Fjärrvärme - Näringsidkare Helsingborg Marina Plaza, Helsingborg 17 oktober 2012 Resurser och koldioxid Om alla levde som vi svenskar skulle vi behöva tre jordklot för att få fram alla

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018 Fjärrvärme Näringsidkare Helsingborg 216-218 Fjärrvärmepriset Näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 216 218 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 216 218...

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg Företag juni 2016 Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 031-62 62 62. Välkommen! Mer än bara värme

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 2015 2017 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 2015 2017 för Helsingborgs näringsidkare... 3 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 2018 Fjärrvärme Näringsidkare Ängelholm 216-218 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Ängelholm Prisändringsmodell & Prisåtagande 216 218 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 216 218...

Läs mer

Umeå Energis prisändringsmodell

Umeå Energis prisändringsmodell Umeå Energis prisändringsmodell 1 Innehållsförteckning Inledning....sid 3 1. Prispolicy.sid 3-4 1.1 Effektiviseringsåtgärder 2. Prisändring.. sid 4 3. Fjärrvärmeprisets delar sid 4-5 4. Beskrivning av

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

2014-08-27. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar

2014-08-27. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar 2014-08-27 Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2014 avseende leveranser av fjärrvärme

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset i Helsingborg Åtagande om priser

Så här sätts fjärrvärmepriset i Helsingborg Åtagande om priser Så här sätts fjärrvärmepriset i Helsingborg Åtagande om priser 2013 2015 Öresundskraft vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer

Ny prismodell för fjärrvärme. Företag

Ny prismodell för fjärrvärme. Företag Ny prismodell för fjärrvärme Företag Ny prismodell för fjärrvärme 2016 Den 1 juli 2016 inför vi en ny prismodell som är mer rättvis, speglar våra kostnader bättre och gynnar energibesparingsåtgärder. Genom

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva,

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, underhålla och utveckla produktionsanläggningar och nät, dels

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande fjärrvärme 2016-2018

Prisändringsmodell & Prisåtagande fjärrvärme 2016-2018 Prisändringsmodell & Prisåtagande fjärrvärme 2016-2018 Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016-2018 En av PiteEnergis huvudstrategier är kundfokus. Utan våra kunder fanns vi inte, därför vill vi behålla

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Välkommen till VB Energi

Välkommen till VB Energi Välkommen till VB Energi Agenda för Reko-kundträff Presentation av VB Energi Vad är Reko och vad innebär det för kunden? Elprisområden Lennart Gustavsson Vårt Miljöarbete Vår prispolicy Fjärrvärmepriser

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Ni, och miljön 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI HEDEN ETAPP 3 Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår och höst betalar

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2016-08-09 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2017-2020 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2017-2020... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Informationsmöte Fjärrvärme. Hotell Paletten, Ängelholm 23 oktober 2012

Informationsmöte Fjärrvärme. Hotell Paletten, Ängelholm 23 oktober 2012 Informationsmöte Fjärrvärme Hotell Paletten, Ängelholm 23 oktober 2012 Resurser och koldioxid Om alla levde som vi svenskar skulle vi behöva tre jordklot för att få fram alla resurser och absorbera koldioxidutsläppen.

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015 Värme Fjärrvärme företag och flerfamiljshus Prislista 2015 Bekymmerfri och driftsäker värmeförsörjning. Det finns tre prisalternativ för dig som är fjärrvärmekund och du väljer själv det som passar dig

Läs mer

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011 Titel Åtgärdsplan Stråk 5 Utgivningsdatum maj 2011 Prduktin Ingrid Winblad, Västra Götalandsreginen Marita Karlssn, Trafikverket Ann-Charltte Erikssn, Trafikverket Eric Alnemar, Trafikverket Lars Thörnblad,

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Växjö Energi AB Björn Wolgast

Växjö Energi AB Björn Wolgast Växjö Energi AB Björn Wolgast Agenda Växjö Energi det senaste året Nytt kraftvärmeblock Sandvik 3 Prisdialogen - att bilda pris i dialog Ny prismodell för fjärrvärme Fjärrvärmepriser för 2014 Lunch Händelser

Läs mer

ENERGILÖSNINGAR. Umeå Energis prisändringsmodell

ENERGILÖSNINGAR. Umeå Energis prisändringsmodell ENERGILÖSNINGAR Umeå Energis prisändringsmodell Innehållsförteckning Inledning....sid 3 1. Prispolicy.sid 3-4 1.1 Effektiviseringsåtgärder 2. Prisändring sid 5 3. Fjärrvärmeprisets delar...sid 5 4. Beskrivning

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme

Till dig som är företagskund. ny prismodell FJÄRRVÄRME. 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Till dig som är företagskund ny prismodell FJÄRRVÄRME 2016 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme Först och främst, stort tack! Genom att du har fjärrvärme är du med och bidrar till ett hållbart samhälle

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013

Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013 Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013 Agenda för kundträff Presentation av Landskrona Energi Fjärrvärmeverksamheten under det gångna året Prisinformation Framtid Frågestund 2 Presentation av Landskrona

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande

Prisändringsmodell & Prisåtagande Fjärrvärmepriset Näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 2017 2019 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 2017 2019... 3 3. Prisstruktur (Prismodell)... 4

Läs mer