Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011"

Transkript

1 10

2 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård ch msrg m äldre persner år 2011 Förslag till beslut Vård- ch msrgsnämnden gdkänner 2011 års redvisning av stimulansbidrag för vård ch msrg m äldre persner enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Sammanfattning Vård- ch msrgsnämnden har ansökt m ch beviljats stimulansbidrag för insatser inm vård ch msrg m äldre persner för åren 2007, 2008, 2009, 2010 ch Alla kmmuner ch landsting ska senast den 7 mars 2012 ha lämnat in en redvisning på hur medlen sm delats ut under åren har använts under år De stimulansmedel sm inte har förbrukats under år 2011 har förts över till år Den huvudsakliga rsaken till den låga förbrukningen är att medlen beviljats sent under respektive år, vilket medför en eftersläpning på ca ett år i användningen av medlen. Inga prjekt har redvisats sm avslutade i 2011 års redvisning. Redvisningen ska lämnas på den webblankett sm SCB har tagit fram i samarbete med Scialstyrelsen. En utskrift av redvisningen från Sllentuna kmmun finns i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. Bakgrund Vård- ch msrgsnämnden har ansökt m ch beviljats stimulansbidrag för insatser inm vård ch msrg m äldre persner för åren 2007, 2008, 2009, 2010 ch De medel sm inte används under det aktuella året får föras över till nästkmmande år. Alla kmmuner ch landsting ska senast den 7 mars 2012 ha lämnat in en redvisning på hur medlen sm delats ut under åren har använts under år Redvisningen ska göras på en webbaserad blankett. En utskrift av redvisningen från Sllentuna kmmun finns i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. Inga prjekt har redvisats sm avslutade i 2011 års redvisning. Besök Pstadress Telefn växel Fax receptin Internet Turebergshuset Turebergs trg Sllentuna

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/123 VON.121 Sidan 2 av 3 I sammanställningen nedan framgår dels att ansökan för år 2011 mfattade tkr, dels att kvarstående medel från år 2010 gör att hela tkr återstår för förbrukning under år Om inte dessa medel förbrukas under år 2012 blir kmmunen återbetalningsskyldig. Några nya medel kan inte sökas för år Område Ansökan 2011 Förbrukat tm 31 december 2011 Överförs till 2012 Kst/nutritin Maten i äldremsrgen Otkr tkr (från 2010) tkr (från 2010) Demensvård tkr tkr (från 2010) (från 2010) =983.9 tkr Sciala innehållet Det sciala innehållet i vardagen kr tkr (från 2010) (från 2010) = tkr Förebyggande hembesök Uppsökande verksamhet tkr tkr (från 2010) (från 2010) = tkr Summa tkr tkr tkr Den huvudsakliga rsaken till den låga förbrukningen är att medlen beviljats sent under respektive år, vilket medför en eftersläpning på ca ett år i användningen av medlen. Summan under Kst/nutrin avser en prjektledare sm driver prjektet Maten i äldremsrgen inm samhällsuppdraget med fkus på att ta fram en kstplicy samt en mdell för tillagning av mat inm äldrebende (i samband med driftsstarten av tillagningsköket vid Edsbergs äldrebende). Summan under Demens avser ett uppdrag till SOLOM att driva ett demensprjekt med två delprjekt sm anknyter till varandra. Ett delprjekt handlar m inga "tvångsåtgärder/begränsningsåtgärder" i demensvården, det andra delprjektet handlar m att tillsammans med FU nu ch landstinget

4 Tjänsteutlåtande arbeta för ökad kvalitet i demensvården i enlighet med de Natinella riktlinjerna för vård ch msrg vid demenssjukdm Dnr 2011/123 VON.121 Sidan 3 av 3 Summan under Förebyggande hembesök avser ett uppdrag till SOLOM att driva uppsökande verksamhet i samverkan med primärvården. Eftersm interna förändringar har skett inm vård- ch msrgskntret avseende sättet att redvisa de lika delprjekten har även en intern sammanställning gjrts i bilaga 2 avseende förbrukade medel per december 2011 ch överförda medel till år De stimulansmedel sm inte har förbrukats under år 2011 har förts över till år Kntrets förslag Kntret föreslår att vård- ch msrgsnämnden gdkänner år 2011 års redvisning av stimulansbidrag för vård ch msrg m äldre persner enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Vik. Avd.chef för stöd ch utveckling Bilagr: 1. Utskrift av redvisning till scialstyrelsen för år Intern sammanställning per delprjekt per Beslutsexpediering: Akt Scialstyrelsen Magnus Widén Mna Zakeri Eva Arvidssn Mnica Wall

5 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 1 f29 Stimulansmedel för äldre År 2011 Sllentuna Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/ < k a n kmpletteras eller ändras Eknmisk redvisning för år års budget Endast vita rutr ska fyllas i, gråa rutr beräknas autmatiskt. Observera: alla belpp anges i tusental, tkr. Ntera att det ni fördelat är den summa ni fick preliminärt. Sedan justerades utbetalt belpp uppåt. Stimulansmedel Utbetalt Kvar från föregående år Att dispnera 2007 till 2011 års stimulansmedel fördelat mellan mråden Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Sciala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Beräknad kstnad för individbaserad statistik ch öppna jämförelser Summa fördelat Förbrukat f Obsfrvem alshf 3 y Observera: alla belpp " anges a S '' 9 r i ä tusental, a r U t r b e tkr r ä k n a s Smatiskt Frdela förbrukade medel fram till ch med https://www.insa m ling.scb. S e/blankett/bla kettbuilder.aspx?ladtime= _l

6 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 2 f29 Förbrukat Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Sciala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Kstnader för indivibaserad statistik ch öppna jämförelser Ttalt förbrukat, tkr Ttaler Om beräkningarna inte faller ut, tryck två gånger pa spara för att starta systemet. Ttalt utbetalt belpp Ttalt förbrukat belpp Prcentuellt förbrukat belpp Kvarvarande belpp för , Ttalt förbrukat individbaserad statistik Prcentuellt förbrukat individbaserad statstik 750 5,0 Orsaker till hög kstnad för individbaserad statistik ch öppna jämförelser Beskriv vilka kstnader ni haft fr att genmföra den individbaserade statistiken: https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.a S px?ladtime= l

7 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 3 f29 Resultatredvisning - siffrr Ange hur många prjekt sm PÅGÅR 31 december 2011 Antal Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Sciala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Ttalt antal pågående prjekt Ange hur många prjekt sm under 2011 Antal Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Sciala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Ttalt antal prjekt sm avslutats Av de sm AVSLUTATS, i hur många prjekt har ni UPPNÅTT det ni planerade? Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Antal Prcent 0 0 https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtir^

8 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 4 f 29 Sciala innehållet 0 Förstärkt läkartillgång 0 Förebyggande hembesök 0 Ttalt antal 0 0 Av de sm AVSLUTATS, hur många prjekt Antal Prcent har ni SAMARBETAT med externa aktörer? (tex andra huvudmän) Rehabilitering 0 Kst/nutritin 0 Demensvård 0 Läkemedelsgenmgångar 0 Sciala innehållet 0 Förstärkt läkartillgång ö Förebyggande hembesök 0 Ttalt antal 0 0 Av de sm AVSLUTATS, hur många prjekt Antal Prcent har blivit en del av ORDINARIE verksamhet? Rehabilitering 0 Kst/nutritin 0 Demensvård 0 Läkemedelsgenmgångar 0 Sciala innehållet 0 Förstärkt läkartillgång 0 Förebyggande hembesök 0 Ttalt antal 0 0 Antal tillsvidare- ch visstidsanställda exkl. timvikarier sm den 31 december 2011 helt finansieras av stimulansmedel. OBS! Det gäller bara persner sm vi årsskiftet helt finansierades med stimulansmedel. Persner ska inte räknas med sm någn gång under 2011 finansierades med stöd av stimulansmedel. Inte heller rdinarie persnal sm gått eller går på utbildning på arbetstid eller ökat sin sysselsättningsgrad med stöd av stimulansmedel. Yrkeskategri Visstidsanställda Tillsvidareanställda vårdbiträden - undersköterskr Sjuksköterskr 1 Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Dieteister Lgpeder Arbetsledare Prjektledare https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime _l

9 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 5 f29 Aptekare Psyklger Kuratrer Läkare Vårdlärare Äldrepedagger Hälspedagger "Vaktmästartjänst" Öviga yrkeskategrier 3 Summa antal anställda Om övriga yrkeskategrier, förklara vilka: Prcessledare Ksteknm Scinm Kst ch nutritin Redvisning av pågående prjekt För att inte riskera att bli av med registrerade uppgifter, tryck på spara minst en gång var 30:e minut! Svara på de frågr sm ingått i era prjekt. Maten i äldremsrgen https://www.insamling.scb.sc/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime= _l

10 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 6 f Erfarenheter från pågående ch avslutade prjekt Svar på frågrna nedan ska lämnas på webben. Max 700 tecken inkl. blanksteg. Flera frågr är desamma sm vid redvisningen Om ert svar från redvisningen 2010 frtfarande är aktuellt, går det att kpiera in det i svarsraden. Det går däremt inte att hänvisa till tidigare inlämnat svar. 1. Hur arbetar ni för att förkrta nattfastan i särskilt bende? 2. Hur arbetar ni för att förkrta nattfastan i rdinärt bende? 3. Hur har arbetet med kst ch nutritin påverkat era kstupphandlingar? 4. Hur följer ni upp att äldre persner på särskilt bende inte blir undernärda? 5. Hur följer ni upp att äldre persner i rdinärt bende inte blir undernärda? https://vv^w.insamling.scb.sc/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime _l

11 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 7 f29 6. Vilka åtgärder vidtar ni för att hantera prblematiken kring undernäring? 7. Hur arbetar ni med att utveckla måltidsmiljön? 8. Vilka bedömer ni vara de viktigaste resultaten av det arbete ni hittills bedrivit med stöd av stimulansmedlen inm kstch nutritinsmrådet? 9. Om ni arbetat inm kst- ch nutritinsmrådet med stöd av stimulansmedlen även före 2011, har ni i så fall förändrat någt i ert arbete över åren? 10. Finns det några viktiga lärdmar ni vill lyfta fram från ert arbete inm kst- ch nutritinsmrådet? 11. Övriga kmmentarer Svar https://ww.insamling.scb.se/blankctt/blankcltbuilder.aspx?ladtime

12 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 8 f 29 Detta mråde kmmer inte belysas under pågående prjekt utan ska fkuseras på efter den tänkta kstplicyn har fastställt. Under 2010 gjrdes följande.'alla bende ska genmgå en nutritinsbedömning. Där ingår lika variabler sm frivillig viktförlust, bristande aptit ch undernäring. Alla sm identiferas med undernäring ska ha en vårdplan med diagns, mål ch planerade åtgärder. Detta arbetssätt finns kvar i kmmunen. Detta mråde kmmer inte belysas under pågående prjekt. Det finns en ambitin att ha en tillsvidareanställd kstkmpetens inm förvaltningen, sm ska kunna vara spindeln i nätet gällande kstrelaterade frågr. Där ska det ingå att samrdna lika prfessiner inm förvaltningen att arbeta med kstfrågr sm bl.a kan hjälpa att förkrta nattfastan. Under 2010 tgs checklistr fram där lika frågeställningar tgs upp kring brukaren ch dess kstvanr för att kunna identifiera lika risker. Detta finns kvar i kmmunen. De befintliga förfragningsunderlagen har studerats av prjektledaren med kstkmpetens ch kmpletterats/reviderats utifrån gällande krav ch riktlinjer. Detta är ett arbete sm kntinuerligt ska genmföras. Inm prjekttiden ska en kstplicy tas fram där bland annat undernäringsprblematiken kmmer belysas ch ställa krav på utförarna att ha riktlinjer kring att förebygga, behandla ch upptäcka undernäring. I ch med att kstplicyn kmmer finnas ska den vara underlag för uppföljning ckså.under 2010 arbetades ett systematiskt sätt fram för att upptäcka, behandla ch förebygga undernäring utifrån viktförlust, BMI ch ätsvårigheter. Detta finns kvar i kmmunen. Inm prjekttiden ska en kstplicy tas fram där bland annat undernäringsprblematiken kmmer belysas ch ställa krav på utförarna att ha riktlinjer kring att förebygga, behandla ch upptäcka undernäring. I ch med att kstplicyn kmmer finnas ska den vara underlag för uppföljning ckså.under 2010 tgs checklistr fram med frågr kring- Hur fta man äter, m man äter bra, m man väljer magra prdukter, är brukaren mer trött mm. Dessa finns kvar i kmmunen. Den framtida kstplicyn ska ställa krav kring detta mråde för att belysa vikten av att arbeta mer med denna prblematik. https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtime

13 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 9 f 29 Denna fråga kmmer att finnas med i den framtida kstplicyn där krav kmmer ställas på utförarna att arbeta ch utveckla detta mråde kntinuerligt. Det är viktigt att hitta arbetssätt sm möjliggör för uppföljning. Uppföljning är det sättet sm kan visa m utförarna gör det sm de har sagt att de ska göra. Uppföljning av verksamheten hjälper till att kvalitessäkra utifrån de krav sm är ställda. Nämnden har en vilja att mer mat ska tillagas lkalt till de äldre, ch därför ska ett kncept kring detta tas fram i prjektet. Framöver är viljan att fler äldrebenden ska ha möjlighet att ha lkalt tillagad mat. Ett strt behv finnas av att arbeta mer med maten inm hemtjänsten. Detta Gruppen brukare inm hemtjänsten växer ch behven behöver belysas mer. Det gäller att skapa en större valfrihet ch ett större utbud för dessa persner. Denna grupp bör pririteras! Kstplicyn för äldremsrgen i Sllentuna kmmun beräknas vara klar till maj Länkar inm mrådet kst ch nutritin Här klistrar ni in länkar till dkument sm tagits fram i arbetet med stimulansmedlen. Exempel: Metdböcker, "Pärmar", Instruktiner, "Verktyg", Rapprter, Manualer, Lathundar, Filmer, Bildspel m.m. Viktigt: Länkarna ska vara upplagda på fficiella hemsidr så att dkumenten kan sökas externt. Det går även bra att maila dkument till Ange då kmmunnamn i rubriken på mailet. Inläggningsdatum ÅÅÅÅ-MM-DD Titel https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtimc _l

14 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 10 f 29 Redvisning av aktiviteter genmförda under 2011 med stöd av stimulansmedel Frågrna besvaras genm att markera rutrna Ja/Nej samt ange "(För) Hur många..."då det passar. Frågr - besvaras för de mråden sm berör er ansökan 1. Har ni under 2011 inventerat antalet undernärda inm särskilt bende? 2. Har ni under 2011 inventerat antalet undernärda inm rdinärt bende? 3. Har ni under 2011 genmfört utbildning för persnal i kst ch nutritin? 4. Får kstpersnalen regelbundet handledning i kst ch nutritin? 5. Får övrig persnal handledning i kst ch nutrin? 6. Har ni under 2011 inrättat eller frtsatt tillhandahålla mbudsverksamhet (kst-, matmiljö.s.v.) med stöd av stimulansmedel? 7. Om ni inrättat eller frtsatt tillhandahålla mbudsverksamhet under 2011, ch dessutm följt upp/utvärderat resultaten av mbudsverksamheten, beskriv krt vad uppföljningen/utvärderingen visat. Ja Nej (För) Hur många persnal under 2011? (För) Hur många äldre kvinnr under 2011? 8. Har ni datriserad dkumentatin inm kst/nutritinsmrådet? 9. Samarbetar ni med FU-enhet inm kst- ch nutritinsmrådet? 10. Har ni följt upp/utvärderat er satsning på kst ch nutritin på ett strukturerat sätt gentemt de äldre? 11. Har huvudmännens samarbete kring kst ch nutritin förbättrats? 12. Har enskilda vårdgivare ch entreprenörer deltagit i arbetet inm kst- ch nutritinsmrådet? (För) Hur många äldre män https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtime

15 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 11 f 29 under 2011? För att få stimulansmedel inm detta mråde ställde 2010 års ansökan krav på att huvudmännen hade påbörjat arbetet med att utarbeta en utvecklingsplan för sin kstverksamhet med en plan för uppföljning ch utvärdering. Dessutm krävdes det att kmmunen/landstinget hade tillgång till kstkunnig expertis. Av den anledningen vill vi att ni besvarar följande frågr. 1. Har ni utarbetat en utvecklingsplan, riktlinjer eller mtsvarande dkument för er kstverksamhet, tillsammans med en plan för uppföljning ch utvärdering? 2. Om ni utarbetat en dylik utvecklingsplan, riktlinjer eller mtsvarande dkument, är det sm en följd av att ni sökte stimulansmedel i 2010 års ansökningsmgång, med därtill hörande krav? 3. Arbetar ni idag utifrån den framtagna utvecklingsplanen, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? 4. Har ni tillgång till kstkunnig expertis? 5. Har utvecklingsplanen, riktlinjerna eller mtsvarande dkument följts upp ch utvärderats? 6. Vilka bedömer ni vara de hittills viktigaste resultaten av att arbeta i enlighet med det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? Under år 2012 kmmer en kstplicy att antagas sm i sin tur kmmer at vara en grund för uppföljning ch frtsatt utveckling. Ja Nej Vet ej 7. Övriga kmmentarer Demensvård Redvisning av pågående prjekt För att inte riskera att bli av med registrerade uppgifter, tryck på spara minst en gång var 30 :e minut! Svara på de frågr sm ingått i era prjekt. 1-Sammanhållen vård ch msrg för persner med demenssjukdm ch deras anl 2-Inga tvångsåtgärder inm demensvården-delprjekt under prjekt nr https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime= _l

16 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 12 f 29 Erfarenheter från pågående ch avslutade prjekt Svar på frågrna nedan ska lämnas på webben. Max 700 tecken inkl. blanksteg. Flera frågr är desamma sm vid redvisningen Om ert svar från redvisningen 2010 frtfarande är aktuellt, går det att kpiera in det i svarsraden. Det går däremt inte att hänvisa till tidigare inlämnat svar. 1. Vilka yrkesgrupper ingår i ert/era demensteam? Har teamens sammansättning förändrats över tid? 2. Vilka yrkesgrupper får handledning i demensvård? 3. Vilka bedömer ni vara de viktigaste resultaten av det arbete ni hittills bedrivit med stöd av stimulansmedlen inm demensvårdsmrådet? 4. Om ni arbetat inm demensvårdsmrådet med stöd av stimulansmedlen även före 2011, har ni i så fall förändrat någt i ert arbete över åren? 5. Finns det några viktiga lärdmar ni vill lyfta fram från ert arbete inm demensvårdsmrådet? 6. Övriga kmmentarer https://www.insamling.scb.se/blankctt/blankettbuilder.aspx71adtime

17 Redvisning av 2011 års stimulansmedcl: dnr 3957/2012 Page 13 f 29 Svar Vi har inget demensteam i Sllentuna. En tjänst sm demenssköterska tillsattes i ktber Nulägesnalys gällande anhörigas behv till persner med demensdiagns bsatta i rdinartbende i Sllentuna.Vi har påbörjat en samverkan med landstinget m vård ch msrg för denna målgrupp. Prjektarbete pågår. https://ww.insamling.scb.se/blank

18 Page 14 f 29 Länkar inm mrådet demensvård Här klistrar ni in länkar till dkument sm tagits fram i arbetet med stimulansmedlen. Exempel: Metdböcker, "Pärmar", Instruktiner, "Verktyg", Rapprter, Manualer, Lathundar, Filmer, Bildspel m.m. Viktigt: Länkarna ska vara upplagda på fficiella hemsidr så att dkumenten kan sökas externt. Det går även bra att maila dkument till Ange då kmmunnamn i rubriken på mailet. Inläggningsdatum AAAÅ-MM-DD Titel Redvisning av aktiviteter genmförda under 2011 med stöd av stimulansmedel Frågrna besvaras genm att markera rutrna Ja/Nej samt ange "(För) Hur många..."då det passar. Frågr - besvaras för de mråden sm berör er ansökan Ja Nej (För) (För) Hur Hur många många persnal äldre under kvinnr 2011? under 2011? 1. Har ni under 2011 tillskapat nya gruppbstadsplatser för persner med demens, med stöd av stimulansmedlen? 2. Har ni under 2011 genmfört utbildning i demenskunskap? 3. Har ni under 2011 genmfört utbildningar m de Natinella riktlinjerna för vård ch msrg vid demenssjukdm? 4. Har ni under 2011 tillskapat nya dagverksamhetsplatser för persner med demens, med stöd av stimulansmedlen? 5. Handleds persnal regelbundet i sitt arbete med dementa? (Minst en gång i månaden) O https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuildcr.aspx?ladtime

19 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/ Har ni under 2011 inrättat eller frtsatt tillhandahålla demensteam med stöd av stimulansmedel? 7. Om ni inrättat eller frtsatt tillhandahålla demensteam under 2011, ch dessutm följt upp/utvärderat resultaten av demensteamens arbete, beskriv krt vad uppföljningen/utvärderingen visade. 8. Har ni särskild läkarresurs knuten till demensteamen? 9. Samarbetar ni med FU-enhet inm demensvårdsmrådet? 10. Har ni följt upp/utvärderat er satsning på demensvård på ett strukturerat sätt gentemt de äldre? ( 11. Har huvudmännens samarbete kring äldre persner med demenssjukdm förbättrats? 12. Har enskilda vårdgivare ch entreprenörer deltagit i arbetet inm demensvårdsmrådet? (För) Hur många äldre män under 2011? För att få stimulansmedel inm detta mråde ställde 2010 års ansökan krav på att kmmunen ch landstinget hade påbörjat arbetet med att utarbeta ett gemensamt prgram för vården ch msrgen m persner med demenssjukdm inklusive dem med begynnande symptm. Ett sådant prgram skulle vara baserat på Scialstyrelsens natinella riktlinjer för demensvård. Av den anledningen vill vi att ni besvarar följande frågr. 1. Har kmmunen ch landstinget utarbetat ett gemensamt prgram, riktlinjer eller mtsvarande dkument för vården ch msrgen m persner med demenssjukdm inklusive dem med begynnande symptm, baserat på Scialstyrelsens natinella riktlinjer för demensvård? 2. Om ni utarbetat ett dylikt prgram, riktlinjer eller mtsvarande dkument, är det sm en följd av att ni sökte stimulansmedel i 2010 års ansökningsmgång, med därtill hörande krav? 3. Arbetar ni idag utifrån det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? 4. Har prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument följts upp ch utvärderats? 5. Vilka bedömer ni vara de hittills viktigaste resultaten av att arbeta i enlighet med det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? Ja Nej Vet ej https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtimc _l

20 Page 16 f Övriga kmmentarer Arbetet med att utarbeta ett gemensamt prgram pågår. Prgrammet bedöms bli färdigt uner år Sciala innehållet Redvisning av pågående prjekt För att inte riskera att bli av med registrerade uppgifter, tryck på spara minst en gång var 30:e minut! Svara på de frågr sm ingått i era prjekt. Sciala innehållet i vardagen 2011 Erfarenheter från pågående ch avslutade prjekt Svar på frågrna nedan ska lämnas på webben. Max 700 tecken inkl. blanksteg. Flera frågr är desamma sm vid redvisningen Om ert svar från redvisningen 2010 frtfarande är aktuellt, går det att kpiera in det i svarsraden. Det går däremt inte att hänvisa till tidigare inlämnat svar. 1. Hur har ni arbetat för att utveckla det sciala innehållet för dem sm br i rdinärt bende? 2. Hur har ni arbetat för att utveckla det sciala innehållet för dem sm br i särskilt bende? 3. Vad har ni gjrt för att skapa mer stimulerande miljöer i eller i närheten av era särskilda benden? https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?la

21 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 17 f Hur har stimulansmedlen påverkat samarbetet med frivillig- ch intressergansatiner sm rdnar verksamhet för pensinärer? 5. Vilka metder har ni använt för att kartlägga äldres önskemål vad gäller scialt innehåll i vardagen? 6. Besvaras m ni haft/har prjekt sm i första hand vänder sig till persner med utländsk bakgrund. Vilken målgrupp ch intriktning har det varit på dessa prjekt? 7. Besvaras m ni haft/har prjekt sm i första hand vänder sig till män. Vilken målgrupp ch inriktning har det varit på dessa prjekt? 8. Besvaras m ni haft/har prjekt sm i första hand vänder sig till kvinnr. Vilken målgrupp ch inriktning har det varit på dessa prjekt? 9. Vilka bedömer ni vara de viktigaste resultaten av det arbete ni hittills bedrivit med stöd av stimulansmedlen inm detta mråde? https://www.insamling.scb.se/blankett/blankcttbuilder.aspx71adtime _l

22 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 18 f Om ni arbetat inm detta mråde med stöd av stimulansmedlen även före 2011, har ni i så fall förändrat någt i ert arbete över åren? 11. Finns det några viktiga lärdmar ni vill lyfta fram från ert arbete med det sciala innehållet? 12. Övriga kmmentarer. Svar Varje år arrangerar vård- ch msrgskntret ett seminarium inm ramen för Det Sciala innehållet i vardagen. Ett gemensamt seminarium där verksamhetschefer, kmmunala sm privata, plitiker ch tjänstemän möts under rubriken Det Sciala innehållet. Seminariet 2011 hade vi i mars ch ca 90 persner deltg. Vi har ckså påbörjat ett gemensamt arbete tillsammans med vår Förebyggande verksamhet med bl.a frivilligsamrdare, anhörigknsulent, våra pensinärsföreningar m.fl ingår. Prjektet går under benämningen Gemensamma krafter. Idag har alla utförarna inm särskilt bende egna aktivitetsansvariga ch sm arbetar med det sciala innehållet. Men vård-ch msrgskntret bjuder in till seminarier m det Sciala innehållet i vardagen. Det är varje utförare var för sig sm ansvarar. https://www.insamling.scb.se/blarukett/blankettbuilder.aspx71adtimc _l

23 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 19 f 29 Vi har kunnat starta prjektet Gemensamma krafter tillsammans med van tidigare nämnda parter. En samverkan mellan lika aktörer, huvudmän ch prfessiner, med syfte att skapa helhetsperspektiv kring brukaren ch det sciala innehållet i vardagen. En samverkansgrupp har bildats med berörda parter sm ska utveckla samverkans- ch arbetsfrmer ch krdinera aktiviteter. Resultatet i natinella ch lkala uppföljningar, inklusive Kvalitetsbarmetern, har använts sm ett delunderlag beträffande analyser av vad sm behöver förbättras. Vi har inte haft någt specifikt prjekt. Inget specifikt prgram. Inget specifikt prgram. Vi hade 2010 strföreläsningar m bemötande för ca 300 persner sm arbetar inm vård ch msrg. Dessa följdes sedan upp med mvårdnadsseminarier sm erbjöds till all persnal inm hemtjänst ch särskilt bende, det var ett strt intresse från samtliga utförare. Vi har sedan arbetat vidare på temat ch då utgått från bemötande, etik, värderingar ch värdegrund. Vård- ch msrgskntret har även anrdnat en Värdegrundsdag tillsammans med Hattstugan på Gtland sm riktade sig till verksamheterna, plitikerna ch tjänstemännen. https://\v^vw.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime _l

24 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 20 f 29 Det finns en större medvetenhet. Dessutm har vård- ch msrgskntret en årlig Kvalitetsutmärkelsegala där verksamheterna får nminera sig, men även bästa resultat från vår årliga Kvalitetsbarmetrn premieras. Att det är viktigt att arbeta med det kntinuerligt ch att hålla det vid liv. Länkar inm mrådet sciala innehållet Här klistrar ni in länkar till dkument sm tagits fram i arbetet med stimulansmedlen. Exempel: Metdböcker, "Pärmar", Instruktiner, "Verktyg", Rapprter, Manualer, Lathundar, Filmer, Bildspel m.m. Viktigt: Länkarna ska vara upplagda på fficiella hemsidr så att dkumenten kan sökas externt. Det går även bra att maila dkument till Ange då kmmunnamn i rubriken på mailet. Inläggningsdatum ÅÄÅÄ-MM-DD Titel Redvisning av aktiviteter genmförda under 2011 med stöd av stimulansmedel Frågrna besvaras genm att markera rutrna Ja/Nej samt ange "(För) Hur många..."då det passar. https://ww.insamling.sc^

25 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 21 f 29 Frågr - besvaras för de mråden sm berör er ansökan 1. Har ni inventerat brister i det sciala innehållet för dem sm br i särskilt bende? 2. Har ni inventerat brister i det sciala innehållet för dem sm br i rdinärt bende? 3. Har ni under 2011 genmfört utbildning för persnalen kring det sciala innehållet? 4. Handleds persnal regelbundet kring att utveckla det sciala innehållet? 5. Samarbetar ni med FU-enhet inm mrådet? 6. Har ni följt upp/utvärderat er satsning på scialt innehåll på ett strukturerat sätt gentemt de äldre? 7. Har huvudmännens samarbete kring det sciala innehållet förbättrats? 8. Har enskilda vårdgivare ch entreprenörer deltagit i arbetet med scialt innehåll? Ja O (För) (För) (För) Hur Hur Hur många många många persnal äldre äldre under kvinnr män 2011? under under 2011? 2011? 160 O O För att få stimulansmedel inm detta mråde ställde 2010 års ansökan krav på att huvudmännen hade påbörjat arbetet med att utarbeta ett prgram för utvecklingen av det sciala innehållet i äldremsrgen ch att huvudmännen avsåg att följa upp ch utvärdera arbetet. Av den anledningen vill vi att ni besvarar följande frågr. 1. Har ni utarbetat ett prgram, riktlinjer eller mtsvarande dkument för utvecklingen av det sciala innehållet i äldremsrgen? 2. Om ni utarbetat ett dylikt prgram, riktlinjer eller mtsvarande dkument, är det sm en följd av att ni sökte stimulansmedel i 2010 års ansökningsmgång, med därtill hörande krav? 3. Arbetar ni idag utifrån det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? 4. Har prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument följts upp ch utvärderats? 5. Vilka bedömer ni vara de hittills viktigaste resultaten av att arbeta i enlighet med det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? Ja Nej Vet ej 6. Övriga kmmentarer https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtimc _l

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Utanför upptrampade stigar

Utanför upptrampade stigar FU rapprt 2010:6 FU Välfärd Arbetsrapprt 2010:4 Utanför upptrampade stigar Utvärdering av prjektet En studie av förebyggande hembesök hs äldre i Gävlebrg Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle ett samarbete

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer