Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011"

Transkript

1 10

2 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård ch msrg m äldre persner år 2011 Förslag till beslut Vård- ch msrgsnämnden gdkänner 2011 års redvisning av stimulansbidrag för vård ch msrg m äldre persner enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Sammanfattning Vård- ch msrgsnämnden har ansökt m ch beviljats stimulansbidrag för insatser inm vård ch msrg m äldre persner för åren 2007, 2008, 2009, 2010 ch Alla kmmuner ch landsting ska senast den 7 mars 2012 ha lämnat in en redvisning på hur medlen sm delats ut under åren har använts under år De stimulansmedel sm inte har förbrukats under år 2011 har förts över till år Den huvudsakliga rsaken till den låga förbrukningen är att medlen beviljats sent under respektive år, vilket medför en eftersläpning på ca ett år i användningen av medlen. Inga prjekt har redvisats sm avslutade i 2011 års redvisning. Redvisningen ska lämnas på den webblankett sm SCB har tagit fram i samarbete med Scialstyrelsen. En utskrift av redvisningen från Sllentuna kmmun finns i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. Bakgrund Vård- ch msrgsnämnden har ansökt m ch beviljats stimulansbidrag för insatser inm vård ch msrg m äldre persner för åren 2007, 2008, 2009, 2010 ch De medel sm inte används under det aktuella året får föras över till nästkmmande år. Alla kmmuner ch landsting ska senast den 7 mars 2012 ha lämnat in en redvisning på hur medlen sm delats ut under åren har använts under år Redvisningen ska göras på en webbaserad blankett. En utskrift av redvisningen från Sllentuna kmmun finns i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. Inga prjekt har redvisats sm avslutade i 2011 års redvisning. Besök Pstadress Telefn växel Fax receptin Internet Turebergshuset Turebergs trg Sllentuna

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/123 VON.121 Sidan 2 av 3 I sammanställningen nedan framgår dels att ansökan för år 2011 mfattade tkr, dels att kvarstående medel från år 2010 gör att hela tkr återstår för förbrukning under år Om inte dessa medel förbrukas under år 2012 blir kmmunen återbetalningsskyldig. Några nya medel kan inte sökas för år Område Ansökan 2011 Förbrukat tm 31 december 2011 Överförs till 2012 Kst/nutritin Maten i äldremsrgen Otkr tkr (från 2010) tkr (från 2010) Demensvård tkr tkr (från 2010) (från 2010) =983.9 tkr Sciala innehållet Det sciala innehållet i vardagen kr tkr (från 2010) (från 2010) = tkr Förebyggande hembesök Uppsökande verksamhet tkr tkr (från 2010) (från 2010) = tkr Summa tkr tkr tkr Den huvudsakliga rsaken till den låga förbrukningen är att medlen beviljats sent under respektive år, vilket medför en eftersläpning på ca ett år i användningen av medlen. Summan under Kst/nutrin avser en prjektledare sm driver prjektet Maten i äldremsrgen inm samhällsuppdraget med fkus på att ta fram en kstplicy samt en mdell för tillagning av mat inm äldrebende (i samband med driftsstarten av tillagningsköket vid Edsbergs äldrebende). Summan under Demens avser ett uppdrag till SOLOM att driva ett demensprjekt med två delprjekt sm anknyter till varandra. Ett delprjekt handlar m inga "tvångsåtgärder/begränsningsåtgärder" i demensvården, det andra delprjektet handlar m att tillsammans med FU nu ch landstinget

4 Tjänsteutlåtande arbeta för ökad kvalitet i demensvården i enlighet med de Natinella riktlinjerna för vård ch msrg vid demenssjukdm Dnr 2011/123 VON.121 Sidan 3 av 3 Summan under Förebyggande hembesök avser ett uppdrag till SOLOM att driva uppsökande verksamhet i samverkan med primärvården. Eftersm interna förändringar har skett inm vård- ch msrgskntret avseende sättet att redvisa de lika delprjekten har även en intern sammanställning gjrts i bilaga 2 avseende förbrukade medel per december 2011 ch överförda medel till år De stimulansmedel sm inte har förbrukats under år 2011 har förts över till år Kntrets förslag Kntret föreslår att vård- ch msrgsnämnden gdkänner år 2011 års redvisning av stimulansbidrag för vård ch msrg m äldre persner enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Vik. Avd.chef för stöd ch utveckling Bilagr: 1. Utskrift av redvisning till scialstyrelsen för år Intern sammanställning per delprjekt per Beslutsexpediering: Akt Scialstyrelsen Magnus Widén Mna Zakeri Eva Arvidssn Mnica Wall

5 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 1 f29 Stimulansmedel för äldre År 2011 Sllentuna Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/ < k a n kmpletteras eller ändras Eknmisk redvisning för år års budget Endast vita rutr ska fyllas i, gråa rutr beräknas autmatiskt. Observera: alla belpp anges i tusental, tkr. Ntera att det ni fördelat är den summa ni fick preliminärt. Sedan justerades utbetalt belpp uppåt. Stimulansmedel Utbetalt Kvar från föregående år Att dispnera 2007 till 2011 års stimulansmedel fördelat mellan mråden Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Sciala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Beräknad kstnad för individbaserad statistik ch öppna jämförelser Summa fördelat Förbrukat f Obsfrvem alshf 3 y Observera: alla belpp " anges a S '' 9 r i ä tusental, a r U t r b e tkr r ä k n a s Smatiskt Frdela förbrukade medel fram till ch med https://www.insa m ling.scb. S e/blankett/bla kettbuilder.aspx?ladtime= _l

6 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 2 f29 Förbrukat Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Sciala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Kstnader för indivibaserad statistik ch öppna jämförelser Ttalt förbrukat, tkr Ttaler Om beräkningarna inte faller ut, tryck två gånger pa spara för att starta systemet. Ttalt utbetalt belpp Ttalt förbrukat belpp Prcentuellt förbrukat belpp Kvarvarande belpp för , Ttalt förbrukat individbaserad statistik Prcentuellt förbrukat individbaserad statstik 750 5,0 Orsaker till hög kstnad för individbaserad statistik ch öppna jämförelser Beskriv vilka kstnader ni haft fr att genmföra den individbaserade statistiken: https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.a S px?ladtime= l

7 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 3 f29 Resultatredvisning - siffrr Ange hur många prjekt sm PÅGÅR 31 december 2011 Antal Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Sciala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Ttalt antal pågående prjekt Ange hur många prjekt sm under 2011 Antal Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Sciala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Ttalt antal prjekt sm avslutats Av de sm AVSLUTATS, i hur många prjekt har ni UPPNÅTT det ni planerade? Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Antal Prcent 0 0 https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtir^

8 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 4 f 29 Sciala innehållet 0 Förstärkt läkartillgång 0 Förebyggande hembesök 0 Ttalt antal 0 0 Av de sm AVSLUTATS, hur många prjekt Antal Prcent har ni SAMARBETAT med externa aktörer? (tex andra huvudmän) Rehabilitering 0 Kst/nutritin 0 Demensvård 0 Läkemedelsgenmgångar 0 Sciala innehållet 0 Förstärkt läkartillgång ö Förebyggande hembesök 0 Ttalt antal 0 0 Av de sm AVSLUTATS, hur många prjekt Antal Prcent har blivit en del av ORDINARIE verksamhet? Rehabilitering 0 Kst/nutritin 0 Demensvård 0 Läkemedelsgenmgångar 0 Sciala innehållet 0 Förstärkt läkartillgång 0 Förebyggande hembesök 0 Ttalt antal 0 0 Antal tillsvidare- ch visstidsanställda exkl. timvikarier sm den 31 december 2011 helt finansieras av stimulansmedel. OBS! Det gäller bara persner sm vi årsskiftet helt finansierades med stimulansmedel. Persner ska inte räknas med sm någn gång under 2011 finansierades med stöd av stimulansmedel. Inte heller rdinarie persnal sm gått eller går på utbildning på arbetstid eller ökat sin sysselsättningsgrad med stöd av stimulansmedel. Yrkeskategri Visstidsanställda Tillsvidareanställda vårdbiträden - undersköterskr Sjuksköterskr 1 Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Dieteister Lgpeder Arbetsledare Prjektledare https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime _l

9 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 5 f29 Aptekare Psyklger Kuratrer Läkare Vårdlärare Äldrepedagger Hälspedagger "Vaktmästartjänst" Öviga yrkeskategrier 3 Summa antal anställda Om övriga yrkeskategrier, förklara vilka: Prcessledare Ksteknm Scinm Kst ch nutritin Redvisning av pågående prjekt För att inte riskera att bli av med registrerade uppgifter, tryck på spara minst en gång var 30:e minut! Svara på de frågr sm ingått i era prjekt. Maten i äldremsrgen https://www.insamling.scb.sc/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime= _l

10 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 6 f Erfarenheter från pågående ch avslutade prjekt Svar på frågrna nedan ska lämnas på webben. Max 700 tecken inkl. blanksteg. Flera frågr är desamma sm vid redvisningen Om ert svar från redvisningen 2010 frtfarande är aktuellt, går det att kpiera in det i svarsraden. Det går däremt inte att hänvisa till tidigare inlämnat svar. 1. Hur arbetar ni för att förkrta nattfastan i särskilt bende? 2. Hur arbetar ni för att förkrta nattfastan i rdinärt bende? 3. Hur har arbetet med kst ch nutritin påverkat era kstupphandlingar? 4. Hur följer ni upp att äldre persner på särskilt bende inte blir undernärda? 5. Hur följer ni upp att äldre persner i rdinärt bende inte blir undernärda? https://vv^w.insamling.scb.sc/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime _l

11 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 7 f29 6. Vilka åtgärder vidtar ni för att hantera prblematiken kring undernäring? 7. Hur arbetar ni med att utveckla måltidsmiljön? 8. Vilka bedömer ni vara de viktigaste resultaten av det arbete ni hittills bedrivit med stöd av stimulansmedlen inm kstch nutritinsmrådet? 9. Om ni arbetat inm kst- ch nutritinsmrådet med stöd av stimulansmedlen även före 2011, har ni i så fall förändrat någt i ert arbete över åren? 10. Finns det några viktiga lärdmar ni vill lyfta fram från ert arbete inm kst- ch nutritinsmrådet? 11. Övriga kmmentarer Svar https://ww.insamling.scb.se/blankctt/blankcltbuilder.aspx?ladtime

12 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 8 f 29 Detta mråde kmmer inte belysas under pågående prjekt utan ska fkuseras på efter den tänkta kstplicyn har fastställt. Under 2010 gjrdes följande.'alla bende ska genmgå en nutritinsbedömning. Där ingår lika variabler sm frivillig viktförlust, bristande aptit ch undernäring. Alla sm identiferas med undernäring ska ha en vårdplan med diagns, mål ch planerade åtgärder. Detta arbetssätt finns kvar i kmmunen. Detta mråde kmmer inte belysas under pågående prjekt. Det finns en ambitin att ha en tillsvidareanställd kstkmpetens inm förvaltningen, sm ska kunna vara spindeln i nätet gällande kstrelaterade frågr. Där ska det ingå att samrdna lika prfessiner inm förvaltningen att arbeta med kstfrågr sm bl.a kan hjälpa att förkrta nattfastan. Under 2010 tgs checklistr fram där lika frågeställningar tgs upp kring brukaren ch dess kstvanr för att kunna identifiera lika risker. Detta finns kvar i kmmunen. De befintliga förfragningsunderlagen har studerats av prjektledaren med kstkmpetens ch kmpletterats/reviderats utifrån gällande krav ch riktlinjer. Detta är ett arbete sm kntinuerligt ska genmföras. Inm prjekttiden ska en kstplicy tas fram där bland annat undernäringsprblematiken kmmer belysas ch ställa krav på utförarna att ha riktlinjer kring att förebygga, behandla ch upptäcka undernäring. I ch med att kstplicyn kmmer finnas ska den vara underlag för uppföljning ckså.under 2010 arbetades ett systematiskt sätt fram för att upptäcka, behandla ch förebygga undernäring utifrån viktförlust, BMI ch ätsvårigheter. Detta finns kvar i kmmunen. Inm prjekttiden ska en kstplicy tas fram där bland annat undernäringsprblematiken kmmer belysas ch ställa krav på utförarna att ha riktlinjer kring att förebygga, behandla ch upptäcka undernäring. I ch med att kstplicyn kmmer finnas ska den vara underlag för uppföljning ckså.under 2010 tgs checklistr fram med frågr kring- Hur fta man äter, m man äter bra, m man väljer magra prdukter, är brukaren mer trött mm. Dessa finns kvar i kmmunen. Den framtida kstplicyn ska ställa krav kring detta mråde för att belysa vikten av att arbeta mer med denna prblematik. https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtime

13 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 9 f 29 Denna fråga kmmer att finnas med i den framtida kstplicyn där krav kmmer ställas på utförarna att arbeta ch utveckla detta mråde kntinuerligt. Det är viktigt att hitta arbetssätt sm möjliggör för uppföljning. Uppföljning är det sättet sm kan visa m utförarna gör det sm de har sagt att de ska göra. Uppföljning av verksamheten hjälper till att kvalitessäkra utifrån de krav sm är ställda. Nämnden har en vilja att mer mat ska tillagas lkalt till de äldre, ch därför ska ett kncept kring detta tas fram i prjektet. Framöver är viljan att fler äldrebenden ska ha möjlighet att ha lkalt tillagad mat. Ett strt behv finnas av att arbeta mer med maten inm hemtjänsten. Detta Gruppen brukare inm hemtjänsten växer ch behven behöver belysas mer. Det gäller att skapa en större valfrihet ch ett större utbud för dessa persner. Denna grupp bör pririteras! Kstplicyn för äldremsrgen i Sllentuna kmmun beräknas vara klar till maj Länkar inm mrådet kst ch nutritin Här klistrar ni in länkar till dkument sm tagits fram i arbetet med stimulansmedlen. Exempel: Metdböcker, "Pärmar", Instruktiner, "Verktyg", Rapprter, Manualer, Lathundar, Filmer, Bildspel m.m. Viktigt: Länkarna ska vara upplagda på fficiella hemsidr så att dkumenten kan sökas externt. Det går även bra att maila dkument till Ange då kmmunnamn i rubriken på mailet. Inläggningsdatum ÅÅÅÅ-MM-DD Titel https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtimc _l

14 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 10 f 29 Redvisning av aktiviteter genmförda under 2011 med stöd av stimulansmedel Frågrna besvaras genm att markera rutrna Ja/Nej samt ange "(För) Hur många..."då det passar. Frågr - besvaras för de mråden sm berör er ansökan 1. Har ni under 2011 inventerat antalet undernärda inm särskilt bende? 2. Har ni under 2011 inventerat antalet undernärda inm rdinärt bende? 3. Har ni under 2011 genmfört utbildning för persnal i kst ch nutritin? 4. Får kstpersnalen regelbundet handledning i kst ch nutritin? 5. Får övrig persnal handledning i kst ch nutrin? 6. Har ni under 2011 inrättat eller frtsatt tillhandahålla mbudsverksamhet (kst-, matmiljö.s.v.) med stöd av stimulansmedel? 7. Om ni inrättat eller frtsatt tillhandahålla mbudsverksamhet under 2011, ch dessutm följt upp/utvärderat resultaten av mbudsverksamheten, beskriv krt vad uppföljningen/utvärderingen visat. Ja Nej (För) Hur många persnal under 2011? (För) Hur många äldre kvinnr under 2011? 8. Har ni datriserad dkumentatin inm kst/nutritinsmrådet? 9. Samarbetar ni med FU-enhet inm kst- ch nutritinsmrådet? 10. Har ni följt upp/utvärderat er satsning på kst ch nutritin på ett strukturerat sätt gentemt de äldre? 11. Har huvudmännens samarbete kring kst ch nutritin förbättrats? 12. Har enskilda vårdgivare ch entreprenörer deltagit i arbetet inm kst- ch nutritinsmrådet? (För) Hur många äldre män https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtime

15 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 11 f 29 under 2011? För att få stimulansmedel inm detta mråde ställde 2010 års ansökan krav på att huvudmännen hade påbörjat arbetet med att utarbeta en utvecklingsplan för sin kstverksamhet med en plan för uppföljning ch utvärdering. Dessutm krävdes det att kmmunen/landstinget hade tillgång till kstkunnig expertis. Av den anledningen vill vi att ni besvarar följande frågr. 1. Har ni utarbetat en utvecklingsplan, riktlinjer eller mtsvarande dkument för er kstverksamhet, tillsammans med en plan för uppföljning ch utvärdering? 2. Om ni utarbetat en dylik utvecklingsplan, riktlinjer eller mtsvarande dkument, är det sm en följd av att ni sökte stimulansmedel i 2010 års ansökningsmgång, med därtill hörande krav? 3. Arbetar ni idag utifrån den framtagna utvecklingsplanen, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? 4. Har ni tillgång till kstkunnig expertis? 5. Har utvecklingsplanen, riktlinjerna eller mtsvarande dkument följts upp ch utvärderats? 6. Vilka bedömer ni vara de hittills viktigaste resultaten av att arbeta i enlighet med det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? Under år 2012 kmmer en kstplicy att antagas sm i sin tur kmmer at vara en grund för uppföljning ch frtsatt utveckling. Ja Nej Vet ej 7. Övriga kmmentarer Demensvård Redvisning av pågående prjekt För att inte riskera att bli av med registrerade uppgifter, tryck på spara minst en gång var 30 :e minut! Svara på de frågr sm ingått i era prjekt. 1-Sammanhållen vård ch msrg för persner med demenssjukdm ch deras anl 2-Inga tvångsåtgärder inm demensvården-delprjekt under prjekt nr https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime= _l

16 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 12 f 29 Erfarenheter från pågående ch avslutade prjekt Svar på frågrna nedan ska lämnas på webben. Max 700 tecken inkl. blanksteg. Flera frågr är desamma sm vid redvisningen Om ert svar från redvisningen 2010 frtfarande är aktuellt, går det att kpiera in det i svarsraden. Det går däremt inte att hänvisa till tidigare inlämnat svar. 1. Vilka yrkesgrupper ingår i ert/era demensteam? Har teamens sammansättning förändrats över tid? 2. Vilka yrkesgrupper får handledning i demensvård? 3. Vilka bedömer ni vara de viktigaste resultaten av det arbete ni hittills bedrivit med stöd av stimulansmedlen inm demensvårdsmrådet? 4. Om ni arbetat inm demensvårdsmrådet med stöd av stimulansmedlen även före 2011, har ni i så fall förändrat någt i ert arbete över åren? 5. Finns det några viktiga lärdmar ni vill lyfta fram från ert arbete inm demensvårdsmrådet? 6. Övriga kmmentarer https://www.insamling.scb.se/blankctt/blankettbuilder.aspx71adtime

17 Redvisning av 2011 års stimulansmedcl: dnr 3957/2012 Page 13 f 29 Svar Vi har inget demensteam i Sllentuna. En tjänst sm demenssköterska tillsattes i ktber Nulägesnalys gällande anhörigas behv till persner med demensdiagns bsatta i rdinartbende i Sllentuna.Vi har påbörjat en samverkan med landstinget m vård ch msrg för denna målgrupp. Prjektarbete pågår. https://ww.insamling.scb.se/blank

18 Page 14 f 29 Länkar inm mrådet demensvård Här klistrar ni in länkar till dkument sm tagits fram i arbetet med stimulansmedlen. Exempel: Metdböcker, "Pärmar", Instruktiner, "Verktyg", Rapprter, Manualer, Lathundar, Filmer, Bildspel m.m. Viktigt: Länkarna ska vara upplagda på fficiella hemsidr så att dkumenten kan sökas externt. Det går även bra att maila dkument till Ange då kmmunnamn i rubriken på mailet. Inläggningsdatum AAAÅ-MM-DD Titel Redvisning av aktiviteter genmförda under 2011 med stöd av stimulansmedel Frågrna besvaras genm att markera rutrna Ja/Nej samt ange "(För) Hur många..."då det passar. Frågr - besvaras för de mråden sm berör er ansökan Ja Nej (För) (För) Hur Hur många många persnal äldre under kvinnr 2011? under 2011? 1. Har ni under 2011 tillskapat nya gruppbstadsplatser för persner med demens, med stöd av stimulansmedlen? 2. Har ni under 2011 genmfört utbildning i demenskunskap? 3. Har ni under 2011 genmfört utbildningar m de Natinella riktlinjerna för vård ch msrg vid demenssjukdm? 4. Har ni under 2011 tillskapat nya dagverksamhetsplatser för persner med demens, med stöd av stimulansmedlen? 5. Handleds persnal regelbundet i sitt arbete med dementa? (Minst en gång i månaden) O https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuildcr.aspx?ladtime

19 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/ Har ni under 2011 inrättat eller frtsatt tillhandahålla demensteam med stöd av stimulansmedel? 7. Om ni inrättat eller frtsatt tillhandahålla demensteam under 2011, ch dessutm följt upp/utvärderat resultaten av demensteamens arbete, beskriv krt vad uppföljningen/utvärderingen visade. 8. Har ni särskild läkarresurs knuten till demensteamen? 9. Samarbetar ni med FU-enhet inm demensvårdsmrådet? 10. Har ni följt upp/utvärderat er satsning på demensvård på ett strukturerat sätt gentemt de äldre? ( 11. Har huvudmännens samarbete kring äldre persner med demenssjukdm förbättrats? 12. Har enskilda vårdgivare ch entreprenörer deltagit i arbetet inm demensvårdsmrådet? (För) Hur många äldre män under 2011? För att få stimulansmedel inm detta mråde ställde 2010 års ansökan krav på att kmmunen ch landstinget hade påbörjat arbetet med att utarbeta ett gemensamt prgram för vården ch msrgen m persner med demenssjukdm inklusive dem med begynnande symptm. Ett sådant prgram skulle vara baserat på Scialstyrelsens natinella riktlinjer för demensvård. Av den anledningen vill vi att ni besvarar följande frågr. 1. Har kmmunen ch landstinget utarbetat ett gemensamt prgram, riktlinjer eller mtsvarande dkument för vården ch msrgen m persner med demenssjukdm inklusive dem med begynnande symptm, baserat på Scialstyrelsens natinella riktlinjer för demensvård? 2. Om ni utarbetat ett dylikt prgram, riktlinjer eller mtsvarande dkument, är det sm en följd av att ni sökte stimulansmedel i 2010 års ansökningsmgång, med därtill hörande krav? 3. Arbetar ni idag utifrån det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? 4. Har prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument följts upp ch utvärderats? 5. Vilka bedömer ni vara de hittills viktigaste resultaten av att arbeta i enlighet med det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? Ja Nej Vet ej https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtimc _l

20 Page 16 f Övriga kmmentarer Arbetet med att utarbeta ett gemensamt prgram pågår. Prgrammet bedöms bli färdigt uner år Sciala innehållet Redvisning av pågående prjekt För att inte riskera att bli av med registrerade uppgifter, tryck på spara minst en gång var 30:e minut! Svara på de frågr sm ingått i era prjekt. Sciala innehållet i vardagen 2011 Erfarenheter från pågående ch avslutade prjekt Svar på frågrna nedan ska lämnas på webben. Max 700 tecken inkl. blanksteg. Flera frågr är desamma sm vid redvisningen Om ert svar från redvisningen 2010 frtfarande är aktuellt, går det att kpiera in det i svarsraden. Det går däremt inte att hänvisa till tidigare inlämnat svar. 1. Hur har ni arbetat för att utveckla det sciala innehållet för dem sm br i rdinärt bende? 2. Hur har ni arbetat för att utveckla det sciala innehållet för dem sm br i särskilt bende? 3. Vad har ni gjrt för att skapa mer stimulerande miljöer i eller i närheten av era särskilda benden? https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?la

21 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 17 f Hur har stimulansmedlen påverkat samarbetet med frivillig- ch intressergansatiner sm rdnar verksamhet för pensinärer? 5. Vilka metder har ni använt för att kartlägga äldres önskemål vad gäller scialt innehåll i vardagen? 6. Besvaras m ni haft/har prjekt sm i första hand vänder sig till persner med utländsk bakgrund. Vilken målgrupp ch intriktning har det varit på dessa prjekt? 7. Besvaras m ni haft/har prjekt sm i första hand vänder sig till män. Vilken målgrupp ch inriktning har det varit på dessa prjekt? 8. Besvaras m ni haft/har prjekt sm i första hand vänder sig till kvinnr. Vilken målgrupp ch inriktning har det varit på dessa prjekt? 9. Vilka bedömer ni vara de viktigaste resultaten av det arbete ni hittills bedrivit med stöd av stimulansmedlen inm detta mråde? https://www.insamling.scb.se/blankett/blankcttbuilder.aspx71adtime _l

22 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 18 f Om ni arbetat inm detta mråde med stöd av stimulansmedlen även före 2011, har ni i så fall förändrat någt i ert arbete över åren? 11. Finns det några viktiga lärdmar ni vill lyfta fram från ert arbete med det sciala innehållet? 12. Övriga kmmentarer. Svar Varje år arrangerar vård- ch msrgskntret ett seminarium inm ramen för Det Sciala innehållet i vardagen. Ett gemensamt seminarium där verksamhetschefer, kmmunala sm privata, plitiker ch tjänstemän möts under rubriken Det Sciala innehållet. Seminariet 2011 hade vi i mars ch ca 90 persner deltg. Vi har ckså påbörjat ett gemensamt arbete tillsammans med vår Förebyggande verksamhet med bl.a frivilligsamrdare, anhörigknsulent, våra pensinärsföreningar m.fl ingår. Prjektet går under benämningen Gemensamma krafter. Idag har alla utförarna inm särskilt bende egna aktivitetsansvariga ch sm arbetar med det sciala innehållet. Men vård-ch msrgskntret bjuder in till seminarier m det Sciala innehållet i vardagen. Det är varje utförare var för sig sm ansvarar. https://www.insamling.scb.se/blarukett/blankettbuilder.aspx71adtimc _l

23 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 19 f 29 Vi har kunnat starta prjektet Gemensamma krafter tillsammans med van tidigare nämnda parter. En samverkan mellan lika aktörer, huvudmän ch prfessiner, med syfte att skapa helhetsperspektiv kring brukaren ch det sciala innehållet i vardagen. En samverkansgrupp har bildats med berörda parter sm ska utveckla samverkans- ch arbetsfrmer ch krdinera aktiviteter. Resultatet i natinella ch lkala uppföljningar, inklusive Kvalitetsbarmetern, har använts sm ett delunderlag beträffande analyser av vad sm behöver förbättras. Vi har inte haft någt specifikt prjekt. Inget specifikt prgram. Inget specifikt prgram. Vi hade 2010 strföreläsningar m bemötande för ca 300 persner sm arbetar inm vård ch msrg. Dessa följdes sedan upp med mvårdnadsseminarier sm erbjöds till all persnal inm hemtjänst ch särskilt bende, det var ett strt intresse från samtliga utförare. Vi har sedan arbetat vidare på temat ch då utgått från bemötande, etik, värderingar ch värdegrund. Vård- ch msrgskntret har även anrdnat en Värdegrundsdag tillsammans med Hattstugan på Gtland sm riktade sig till verksamheterna, plitikerna ch tjänstemännen. https://\v^vw.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime _l

24 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 20 f 29 Det finns en större medvetenhet. Dessutm har vård- ch msrgskntret en årlig Kvalitetsutmärkelsegala där verksamheterna får nminera sig, men även bästa resultat från vår årliga Kvalitetsbarmetrn premieras. Att det är viktigt att arbeta med det kntinuerligt ch att hålla det vid liv. Länkar inm mrådet sciala innehållet Här klistrar ni in länkar till dkument sm tagits fram i arbetet med stimulansmedlen. Exempel: Metdböcker, "Pärmar", Instruktiner, "Verktyg", Rapprter, Manualer, Lathundar, Filmer, Bildspel m.m. Viktigt: Länkarna ska vara upplagda på fficiella hemsidr så att dkumenten kan sökas externt. Det går även bra att maila dkument till Ange då kmmunnamn i rubriken på mailet. Inläggningsdatum ÅÄÅÄ-MM-DD Titel Redvisning av aktiviteter genmförda under 2011 med stöd av stimulansmedel Frågrna besvaras genm att markera rutrna Ja/Nej samt ange "(För) Hur många..."då det passar. https://ww.insamling.sc^

25 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 21 f 29 Frågr - besvaras för de mråden sm berör er ansökan 1. Har ni inventerat brister i det sciala innehållet för dem sm br i särskilt bende? 2. Har ni inventerat brister i det sciala innehållet för dem sm br i rdinärt bende? 3. Har ni under 2011 genmfört utbildning för persnalen kring det sciala innehållet? 4. Handleds persnal regelbundet kring att utveckla det sciala innehållet? 5. Samarbetar ni med FU-enhet inm mrådet? 6. Har ni följt upp/utvärderat er satsning på scialt innehåll på ett strukturerat sätt gentemt de äldre? 7. Har huvudmännens samarbete kring det sciala innehållet förbättrats? 8. Har enskilda vårdgivare ch entreprenörer deltagit i arbetet med scialt innehåll? Ja O (För) (För) (För) Hur Hur Hur många många många persnal äldre äldre under kvinnr män 2011? under under 2011? 2011? 160 O O För att få stimulansmedel inm detta mråde ställde 2010 års ansökan krav på att huvudmännen hade påbörjat arbetet med att utarbeta ett prgram för utvecklingen av det sciala innehållet i äldremsrgen ch att huvudmännen avsåg att följa upp ch utvärdera arbetet. Av den anledningen vill vi att ni besvarar följande frågr. 1. Har ni utarbetat ett prgram, riktlinjer eller mtsvarande dkument för utvecklingen av det sciala innehållet i äldremsrgen? 2. Om ni utarbetat ett dylikt prgram, riktlinjer eller mtsvarande dkument, är det sm en följd av att ni sökte stimulansmedel i 2010 års ansökningsmgång, med därtill hörande krav? 3. Arbetar ni idag utifrån det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? 4. Har prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument följts upp ch utvärderats? 5. Vilka bedömer ni vara de hittills viktigaste resultaten av att arbeta i enlighet med det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? Ja Nej Vet ej 6. Övriga kmmentarer https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtimc _l

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Ansökan om stimulansme del till kommuner och landsting för en bättre vård och omsorg om äldre personer år 2011

Ansökan om stimulansme del till kommuner och landsting för en bättre vård och omsorg om äldre personer år 2011 Ansökan om stimulansme del till kommuner och landsting för en bättre vård och omsorg om äldre personer år 2011 Ansökan ska kompletteras om problem, mål och insatser förändrats (förändringar inom problemområdet)

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser 1(5) Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser Syftet med bidraget framgår av bifgat infrmatinsbrev. Läs gärna igenm det innan ansökningsblanketten fylls i. Sista ansökningsdag är den 31 ktber

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014 Förteckning över bidragsberättigade kurser 2013-11-14 Dnr 9.1-42284/2013 1(7) Regler och behörighet Åsa Pettersson asa.pettersson@socialstyrelsen.se Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden Tjänsteutlåtande Anna Österman Anne-Christine Hillman Sidan 1 av 5 Barn- ch ungdmsnämnden Otasdffråg angående en uppföljningsmdell för att säkerställa att persnaltätheten ch andelen anställda med pedaggisk

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLNTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- ch msrgskntret Jhanna Bång 2015-05-18 Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0187 VON-4 Diariekd: 719 Vård- ch msrgsnämnden Teritaluppföljning 1 - Verksamhet ch kvalitet Förslag

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten.

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten. Metdbeskrivning underlag till rapprten Lång väg till patientnytta en uppföljning av natinella riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system Denna metdbeskrivning kmpletterar den metdbeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer