Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011"

Transkript

1 10

2 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård ch msrg m äldre persner år 2011 Förslag till beslut Vård- ch msrgsnämnden gdkänner 2011 års redvisning av stimulansbidrag för vård ch msrg m äldre persner enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Sammanfattning Vård- ch msrgsnämnden har ansökt m ch beviljats stimulansbidrag för insatser inm vård ch msrg m äldre persner för åren 2007, 2008, 2009, 2010 ch Alla kmmuner ch landsting ska senast den 7 mars 2012 ha lämnat in en redvisning på hur medlen sm delats ut under åren har använts under år De stimulansmedel sm inte har förbrukats under år 2011 har förts över till år Den huvudsakliga rsaken till den låga förbrukningen är att medlen beviljats sent under respektive år, vilket medför en eftersläpning på ca ett år i användningen av medlen. Inga prjekt har redvisats sm avslutade i 2011 års redvisning. Redvisningen ska lämnas på den webblankett sm SCB har tagit fram i samarbete med Scialstyrelsen. En utskrift av redvisningen från Sllentuna kmmun finns i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. Bakgrund Vård- ch msrgsnämnden har ansökt m ch beviljats stimulansbidrag för insatser inm vård ch msrg m äldre persner för åren 2007, 2008, 2009, 2010 ch De medel sm inte används under det aktuella året får föras över till nästkmmande år. Alla kmmuner ch landsting ska senast den 7 mars 2012 ha lämnat in en redvisning på hur medlen sm delats ut under åren har använts under år Redvisningen ska göras på en webbaserad blankett. En utskrift av redvisningen från Sllentuna kmmun finns i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. Inga prjekt har redvisats sm avslutade i 2011 års redvisning. Besök Pstadress Telefn växel Fax receptin Internet Turebergshuset Turebergs trg Sllentuna

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/123 VON.121 Sidan 2 av 3 I sammanställningen nedan framgår dels att ansökan för år 2011 mfattade tkr, dels att kvarstående medel från år 2010 gör att hela tkr återstår för förbrukning under år Om inte dessa medel förbrukas under år 2012 blir kmmunen återbetalningsskyldig. Några nya medel kan inte sökas för år Område Ansökan 2011 Förbrukat tm 31 december 2011 Överförs till 2012 Kst/nutritin Maten i äldremsrgen Otkr tkr (från 2010) tkr (från 2010) Demensvård tkr tkr (från 2010) (från 2010) =983.9 tkr Sciala innehållet Det sciala innehållet i vardagen kr tkr (från 2010) (från 2010) = tkr Förebyggande hembesök Uppsökande verksamhet tkr tkr (från 2010) (från 2010) = tkr Summa tkr tkr tkr Den huvudsakliga rsaken till den låga förbrukningen är att medlen beviljats sent under respektive år, vilket medför en eftersläpning på ca ett år i användningen av medlen. Summan under Kst/nutrin avser en prjektledare sm driver prjektet Maten i äldremsrgen inm samhällsuppdraget med fkus på att ta fram en kstplicy samt en mdell för tillagning av mat inm äldrebende (i samband med driftsstarten av tillagningsköket vid Edsbergs äldrebende). Summan under Demens avser ett uppdrag till SOLOM att driva ett demensprjekt med två delprjekt sm anknyter till varandra. Ett delprjekt handlar m inga "tvångsåtgärder/begränsningsåtgärder" i demensvården, det andra delprjektet handlar m att tillsammans med FU nu ch landstinget

4 Tjänsteutlåtande arbeta för ökad kvalitet i demensvården i enlighet med de Natinella riktlinjerna för vård ch msrg vid demenssjukdm Dnr 2011/123 VON.121 Sidan 3 av 3 Summan under Förebyggande hembesök avser ett uppdrag till SOLOM att driva uppsökande verksamhet i samverkan med primärvården. Eftersm interna förändringar har skett inm vård- ch msrgskntret avseende sättet att redvisa de lika delprjekten har även en intern sammanställning gjrts i bilaga 2 avseende förbrukade medel per december 2011 ch överförda medel till år De stimulansmedel sm inte har förbrukats under år 2011 har förts över till år Kntrets förslag Kntret föreslår att vård- ch msrgsnämnden gdkänner år 2011 års redvisning av stimulansbidrag för vård ch msrg m äldre persner enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Vik. Avd.chef för stöd ch utveckling Bilagr: 1. Utskrift av redvisning till scialstyrelsen för år Intern sammanställning per delprjekt per Beslutsexpediering: Akt Scialstyrelsen Magnus Widén Mna Zakeri Eva Arvidssn Mnica Wall

5 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 1 f29 Stimulansmedel för äldre År 2011 Sllentuna Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/ < k a n kmpletteras eller ändras Eknmisk redvisning för år års budget Endast vita rutr ska fyllas i, gråa rutr beräknas autmatiskt. Observera: alla belpp anges i tusental, tkr. Ntera att det ni fördelat är den summa ni fick preliminärt. Sedan justerades utbetalt belpp uppåt. Stimulansmedel Utbetalt Kvar från föregående år Att dispnera 2007 till 2011 års stimulansmedel fördelat mellan mråden Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Sciala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Beräknad kstnad för individbaserad statistik ch öppna jämförelser Summa fördelat Förbrukat f Obsfrvem alshf 3 y Observera: alla belpp " anges a S '' 9 r i ä tusental, a r U t r b e tkr r ä k n a s Smatiskt Frdela förbrukade medel fram till ch med https://www.insa m ling.scb. S e/blankett/bla kettbuilder.aspx?ladtime= _l

6 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 2 f29 Förbrukat Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Sciala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Kstnader för indivibaserad statistik ch öppna jämförelser Ttalt förbrukat, tkr Ttaler Om beräkningarna inte faller ut, tryck två gånger pa spara för att starta systemet. Ttalt utbetalt belpp Ttalt förbrukat belpp Prcentuellt förbrukat belpp Kvarvarande belpp för , Ttalt förbrukat individbaserad statistik Prcentuellt förbrukat individbaserad statstik 750 5,0 Orsaker till hög kstnad för individbaserad statistik ch öppna jämförelser Beskriv vilka kstnader ni haft fr att genmföra den individbaserade statistiken: https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.a S px?ladtime= l

7 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 3 f29 Resultatredvisning - siffrr Ange hur många prjekt sm PÅGÅR 31 december 2011 Antal Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Sciala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Ttalt antal pågående prjekt Ange hur många prjekt sm under 2011 Antal Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Sciala innehållet Förstärkt läkartillgång Förebyggande hembesök Ttalt antal prjekt sm avslutats Av de sm AVSLUTATS, i hur många prjekt har ni UPPNÅTT det ni planerade? Rehabilitering Kst/nutritin Demensvård Läkemedelsgenmgångar Antal Prcent 0 0 https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtir^

8 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 4 f 29 Sciala innehållet 0 Förstärkt läkartillgång 0 Förebyggande hembesök 0 Ttalt antal 0 0 Av de sm AVSLUTATS, hur många prjekt Antal Prcent har ni SAMARBETAT med externa aktörer? (tex andra huvudmän) Rehabilitering 0 Kst/nutritin 0 Demensvård 0 Läkemedelsgenmgångar 0 Sciala innehållet 0 Förstärkt läkartillgång ö Förebyggande hembesök 0 Ttalt antal 0 0 Av de sm AVSLUTATS, hur många prjekt Antal Prcent har blivit en del av ORDINARIE verksamhet? Rehabilitering 0 Kst/nutritin 0 Demensvård 0 Läkemedelsgenmgångar 0 Sciala innehållet 0 Förstärkt läkartillgång 0 Förebyggande hembesök 0 Ttalt antal 0 0 Antal tillsvidare- ch visstidsanställda exkl. timvikarier sm den 31 december 2011 helt finansieras av stimulansmedel. OBS! Det gäller bara persner sm vi årsskiftet helt finansierades med stimulansmedel. Persner ska inte räknas med sm någn gång under 2011 finansierades med stöd av stimulansmedel. Inte heller rdinarie persnal sm gått eller går på utbildning på arbetstid eller ökat sin sysselsättningsgrad med stöd av stimulansmedel. Yrkeskategri Visstidsanställda Tillsvidareanställda vårdbiträden - undersköterskr Sjuksköterskr 1 Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Dieteister Lgpeder Arbetsledare Prjektledare https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime _l

9 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 5 f29 Aptekare Psyklger Kuratrer Läkare Vårdlärare Äldrepedagger Hälspedagger "Vaktmästartjänst" Öviga yrkeskategrier 3 Summa antal anställda Om övriga yrkeskategrier, förklara vilka: Prcessledare Ksteknm Scinm Kst ch nutritin Redvisning av pågående prjekt För att inte riskera att bli av med registrerade uppgifter, tryck på spara minst en gång var 30:e minut! Svara på de frågr sm ingått i era prjekt. Maten i äldremsrgen https://www.insamling.scb.sc/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime= _l

10 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 6 f Erfarenheter från pågående ch avslutade prjekt Svar på frågrna nedan ska lämnas på webben. Max 700 tecken inkl. blanksteg. Flera frågr är desamma sm vid redvisningen Om ert svar från redvisningen 2010 frtfarande är aktuellt, går det att kpiera in det i svarsraden. Det går däremt inte att hänvisa till tidigare inlämnat svar. 1. Hur arbetar ni för att förkrta nattfastan i särskilt bende? 2. Hur arbetar ni för att förkrta nattfastan i rdinärt bende? 3. Hur har arbetet med kst ch nutritin påverkat era kstupphandlingar? 4. Hur följer ni upp att äldre persner på särskilt bende inte blir undernärda? 5. Hur följer ni upp att äldre persner i rdinärt bende inte blir undernärda? https://vv^w.insamling.scb.sc/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime _l

11 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 7 f29 6. Vilka åtgärder vidtar ni för att hantera prblematiken kring undernäring? 7. Hur arbetar ni med att utveckla måltidsmiljön? 8. Vilka bedömer ni vara de viktigaste resultaten av det arbete ni hittills bedrivit med stöd av stimulansmedlen inm kstch nutritinsmrådet? 9. Om ni arbetat inm kst- ch nutritinsmrådet med stöd av stimulansmedlen även före 2011, har ni i så fall förändrat någt i ert arbete över åren? 10. Finns det några viktiga lärdmar ni vill lyfta fram från ert arbete inm kst- ch nutritinsmrådet? 11. Övriga kmmentarer Svar https://ww.insamling.scb.se/blankctt/blankcltbuilder.aspx?ladtime

12 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 8 f 29 Detta mråde kmmer inte belysas under pågående prjekt utan ska fkuseras på efter den tänkta kstplicyn har fastställt. Under 2010 gjrdes följande.'alla bende ska genmgå en nutritinsbedömning. Där ingår lika variabler sm frivillig viktförlust, bristande aptit ch undernäring. Alla sm identiferas med undernäring ska ha en vårdplan med diagns, mål ch planerade åtgärder. Detta arbetssätt finns kvar i kmmunen. Detta mråde kmmer inte belysas under pågående prjekt. Det finns en ambitin att ha en tillsvidareanställd kstkmpetens inm förvaltningen, sm ska kunna vara spindeln i nätet gällande kstrelaterade frågr. Där ska det ingå att samrdna lika prfessiner inm förvaltningen att arbeta med kstfrågr sm bl.a kan hjälpa att förkrta nattfastan. Under 2010 tgs checklistr fram där lika frågeställningar tgs upp kring brukaren ch dess kstvanr för att kunna identifiera lika risker. Detta finns kvar i kmmunen. De befintliga förfragningsunderlagen har studerats av prjektledaren med kstkmpetens ch kmpletterats/reviderats utifrån gällande krav ch riktlinjer. Detta är ett arbete sm kntinuerligt ska genmföras. Inm prjekttiden ska en kstplicy tas fram där bland annat undernäringsprblematiken kmmer belysas ch ställa krav på utförarna att ha riktlinjer kring att förebygga, behandla ch upptäcka undernäring. I ch med att kstplicyn kmmer finnas ska den vara underlag för uppföljning ckså.under 2010 arbetades ett systematiskt sätt fram för att upptäcka, behandla ch förebygga undernäring utifrån viktförlust, BMI ch ätsvårigheter. Detta finns kvar i kmmunen. Inm prjekttiden ska en kstplicy tas fram där bland annat undernäringsprblematiken kmmer belysas ch ställa krav på utförarna att ha riktlinjer kring att förebygga, behandla ch upptäcka undernäring. I ch med att kstplicyn kmmer finnas ska den vara underlag för uppföljning ckså.under 2010 tgs checklistr fram med frågr kring- Hur fta man äter, m man äter bra, m man väljer magra prdukter, är brukaren mer trött mm. Dessa finns kvar i kmmunen. Den framtida kstplicyn ska ställa krav kring detta mråde för att belysa vikten av att arbeta mer med denna prblematik. https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtime

13 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 9 f 29 Denna fråga kmmer att finnas med i den framtida kstplicyn där krav kmmer ställas på utförarna att arbeta ch utveckla detta mråde kntinuerligt. Det är viktigt att hitta arbetssätt sm möjliggör för uppföljning. Uppföljning är det sättet sm kan visa m utförarna gör det sm de har sagt att de ska göra. Uppföljning av verksamheten hjälper till att kvalitessäkra utifrån de krav sm är ställda. Nämnden har en vilja att mer mat ska tillagas lkalt till de äldre, ch därför ska ett kncept kring detta tas fram i prjektet. Framöver är viljan att fler äldrebenden ska ha möjlighet att ha lkalt tillagad mat. Ett strt behv finnas av att arbeta mer med maten inm hemtjänsten. Detta Gruppen brukare inm hemtjänsten växer ch behven behöver belysas mer. Det gäller att skapa en större valfrihet ch ett större utbud för dessa persner. Denna grupp bör pririteras! Kstplicyn för äldremsrgen i Sllentuna kmmun beräknas vara klar till maj Länkar inm mrådet kst ch nutritin Här klistrar ni in länkar till dkument sm tagits fram i arbetet med stimulansmedlen. Exempel: Metdböcker, "Pärmar", Instruktiner, "Verktyg", Rapprter, Manualer, Lathundar, Filmer, Bildspel m.m. Viktigt: Länkarna ska vara upplagda på fficiella hemsidr så att dkumenten kan sökas externt. Det går även bra att maila dkument till Ange då kmmunnamn i rubriken på mailet. Inläggningsdatum ÅÅÅÅ-MM-DD Titel https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtimc _l

14 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 10 f 29 Redvisning av aktiviteter genmförda under 2011 med stöd av stimulansmedel Frågrna besvaras genm att markera rutrna Ja/Nej samt ange "(För) Hur många..."då det passar. Frågr - besvaras för de mråden sm berör er ansökan 1. Har ni under 2011 inventerat antalet undernärda inm särskilt bende? 2. Har ni under 2011 inventerat antalet undernärda inm rdinärt bende? 3. Har ni under 2011 genmfört utbildning för persnal i kst ch nutritin? 4. Får kstpersnalen regelbundet handledning i kst ch nutritin? 5. Får övrig persnal handledning i kst ch nutrin? 6. Har ni under 2011 inrättat eller frtsatt tillhandahålla mbudsverksamhet (kst-, matmiljö.s.v.) med stöd av stimulansmedel? 7. Om ni inrättat eller frtsatt tillhandahålla mbudsverksamhet under 2011, ch dessutm följt upp/utvärderat resultaten av mbudsverksamheten, beskriv krt vad uppföljningen/utvärderingen visat. Ja Nej (För) Hur många persnal under 2011? (För) Hur många äldre kvinnr under 2011? 8. Har ni datriserad dkumentatin inm kst/nutritinsmrådet? 9. Samarbetar ni med FU-enhet inm kst- ch nutritinsmrådet? 10. Har ni följt upp/utvärderat er satsning på kst ch nutritin på ett strukturerat sätt gentemt de äldre? 11. Har huvudmännens samarbete kring kst ch nutritin förbättrats? 12. Har enskilda vårdgivare ch entreprenörer deltagit i arbetet inm kst- ch nutritinsmrådet? (För) Hur många äldre män https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtime

15 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 11 f 29 under 2011? För att få stimulansmedel inm detta mråde ställde 2010 års ansökan krav på att huvudmännen hade påbörjat arbetet med att utarbeta en utvecklingsplan för sin kstverksamhet med en plan för uppföljning ch utvärdering. Dessutm krävdes det att kmmunen/landstinget hade tillgång till kstkunnig expertis. Av den anledningen vill vi att ni besvarar följande frågr. 1. Har ni utarbetat en utvecklingsplan, riktlinjer eller mtsvarande dkument för er kstverksamhet, tillsammans med en plan för uppföljning ch utvärdering? 2. Om ni utarbetat en dylik utvecklingsplan, riktlinjer eller mtsvarande dkument, är det sm en följd av att ni sökte stimulansmedel i 2010 års ansökningsmgång, med därtill hörande krav? 3. Arbetar ni idag utifrån den framtagna utvecklingsplanen, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? 4. Har ni tillgång till kstkunnig expertis? 5. Har utvecklingsplanen, riktlinjerna eller mtsvarande dkument följts upp ch utvärderats? 6. Vilka bedömer ni vara de hittills viktigaste resultaten av att arbeta i enlighet med det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? Under år 2012 kmmer en kstplicy att antagas sm i sin tur kmmer at vara en grund för uppföljning ch frtsatt utveckling. Ja Nej Vet ej 7. Övriga kmmentarer Demensvård Redvisning av pågående prjekt För att inte riskera att bli av med registrerade uppgifter, tryck på spara minst en gång var 30 :e minut! Svara på de frågr sm ingått i era prjekt. 1-Sammanhållen vård ch msrg för persner med demenssjukdm ch deras anl 2-Inga tvångsåtgärder inm demensvården-delprjekt under prjekt nr https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime= _l

16 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 12 f 29 Erfarenheter från pågående ch avslutade prjekt Svar på frågrna nedan ska lämnas på webben. Max 700 tecken inkl. blanksteg. Flera frågr är desamma sm vid redvisningen Om ert svar från redvisningen 2010 frtfarande är aktuellt, går det att kpiera in det i svarsraden. Det går däremt inte att hänvisa till tidigare inlämnat svar. 1. Vilka yrkesgrupper ingår i ert/era demensteam? Har teamens sammansättning förändrats över tid? 2. Vilka yrkesgrupper får handledning i demensvård? 3. Vilka bedömer ni vara de viktigaste resultaten av det arbete ni hittills bedrivit med stöd av stimulansmedlen inm demensvårdsmrådet? 4. Om ni arbetat inm demensvårdsmrådet med stöd av stimulansmedlen även före 2011, har ni i så fall förändrat någt i ert arbete över åren? 5. Finns det några viktiga lärdmar ni vill lyfta fram från ert arbete inm demensvårdsmrådet? 6. Övriga kmmentarer https://www.insamling.scb.se/blankctt/blankettbuilder.aspx71adtime

17 Redvisning av 2011 års stimulansmedcl: dnr 3957/2012 Page 13 f 29 Svar Vi har inget demensteam i Sllentuna. En tjänst sm demenssköterska tillsattes i ktber Nulägesnalys gällande anhörigas behv till persner med demensdiagns bsatta i rdinartbende i Sllentuna.Vi har påbörjat en samverkan med landstinget m vård ch msrg för denna målgrupp. Prjektarbete pågår. https://ww.insamling.scb.se/blank

18 Page 14 f 29 Länkar inm mrådet demensvård Här klistrar ni in länkar till dkument sm tagits fram i arbetet med stimulansmedlen. Exempel: Metdböcker, "Pärmar", Instruktiner, "Verktyg", Rapprter, Manualer, Lathundar, Filmer, Bildspel m.m. Viktigt: Länkarna ska vara upplagda på fficiella hemsidr så att dkumenten kan sökas externt. Det går även bra att maila dkument till Ange då kmmunnamn i rubriken på mailet. Inläggningsdatum AAAÅ-MM-DD Titel Redvisning av aktiviteter genmförda under 2011 med stöd av stimulansmedel Frågrna besvaras genm att markera rutrna Ja/Nej samt ange "(För) Hur många..."då det passar. Frågr - besvaras för de mråden sm berör er ansökan Ja Nej (För) (För) Hur Hur många många persnal äldre under kvinnr 2011? under 2011? 1. Har ni under 2011 tillskapat nya gruppbstadsplatser för persner med demens, med stöd av stimulansmedlen? 2. Har ni under 2011 genmfört utbildning i demenskunskap? 3. Har ni under 2011 genmfört utbildningar m de Natinella riktlinjerna för vård ch msrg vid demenssjukdm? 4. Har ni under 2011 tillskapat nya dagverksamhetsplatser för persner med demens, med stöd av stimulansmedlen? 5. Handleds persnal regelbundet i sitt arbete med dementa? (Minst en gång i månaden) O https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuildcr.aspx?ladtime

19 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/ Har ni under 2011 inrättat eller frtsatt tillhandahålla demensteam med stöd av stimulansmedel? 7. Om ni inrättat eller frtsatt tillhandahålla demensteam under 2011, ch dessutm följt upp/utvärderat resultaten av demensteamens arbete, beskriv krt vad uppföljningen/utvärderingen visade. 8. Har ni särskild läkarresurs knuten till demensteamen? 9. Samarbetar ni med FU-enhet inm demensvårdsmrådet? 10. Har ni följt upp/utvärderat er satsning på demensvård på ett strukturerat sätt gentemt de äldre? ( 11. Har huvudmännens samarbete kring äldre persner med demenssjukdm förbättrats? 12. Har enskilda vårdgivare ch entreprenörer deltagit i arbetet inm demensvårdsmrådet? (För) Hur många äldre män under 2011? För att få stimulansmedel inm detta mråde ställde 2010 års ansökan krav på att kmmunen ch landstinget hade påbörjat arbetet med att utarbeta ett gemensamt prgram för vården ch msrgen m persner med demenssjukdm inklusive dem med begynnande symptm. Ett sådant prgram skulle vara baserat på Scialstyrelsens natinella riktlinjer för demensvård. Av den anledningen vill vi att ni besvarar följande frågr. 1. Har kmmunen ch landstinget utarbetat ett gemensamt prgram, riktlinjer eller mtsvarande dkument för vården ch msrgen m persner med demenssjukdm inklusive dem med begynnande symptm, baserat på Scialstyrelsens natinella riktlinjer för demensvård? 2. Om ni utarbetat ett dylikt prgram, riktlinjer eller mtsvarande dkument, är det sm en följd av att ni sökte stimulansmedel i 2010 års ansökningsmgång, med därtill hörande krav? 3. Arbetar ni idag utifrån det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? 4. Har prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument följts upp ch utvärderats? 5. Vilka bedömer ni vara de hittills viktigaste resultaten av att arbeta i enlighet med det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? Ja Nej Vet ej https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtimc _l

20 Page 16 f Övriga kmmentarer Arbetet med att utarbeta ett gemensamt prgram pågår. Prgrammet bedöms bli färdigt uner år Sciala innehållet Redvisning av pågående prjekt För att inte riskera att bli av med registrerade uppgifter, tryck på spara minst en gång var 30:e minut! Svara på de frågr sm ingått i era prjekt. Sciala innehållet i vardagen 2011 Erfarenheter från pågående ch avslutade prjekt Svar på frågrna nedan ska lämnas på webben. Max 700 tecken inkl. blanksteg. Flera frågr är desamma sm vid redvisningen Om ert svar från redvisningen 2010 frtfarande är aktuellt, går det att kpiera in det i svarsraden. Det går däremt inte att hänvisa till tidigare inlämnat svar. 1. Hur har ni arbetat för att utveckla det sciala innehållet för dem sm br i rdinärt bende? 2. Hur har ni arbetat för att utveckla det sciala innehållet för dem sm br i särskilt bende? 3. Vad har ni gjrt för att skapa mer stimulerande miljöer i eller i närheten av era särskilda benden? https://ww.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?la

21 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 17 f Hur har stimulansmedlen påverkat samarbetet med frivillig- ch intressergansatiner sm rdnar verksamhet för pensinärer? 5. Vilka metder har ni använt för att kartlägga äldres önskemål vad gäller scialt innehåll i vardagen? 6. Besvaras m ni haft/har prjekt sm i första hand vänder sig till persner med utländsk bakgrund. Vilken målgrupp ch intriktning har det varit på dessa prjekt? 7. Besvaras m ni haft/har prjekt sm i första hand vänder sig till män. Vilken målgrupp ch inriktning har det varit på dessa prjekt? 8. Besvaras m ni haft/har prjekt sm i första hand vänder sig till kvinnr. Vilken målgrupp ch inriktning har det varit på dessa prjekt? 9. Vilka bedömer ni vara de viktigaste resultaten av det arbete ni hittills bedrivit med stöd av stimulansmedlen inm detta mråde? https://www.insamling.scb.se/blankett/blankcttbuilder.aspx71adtime _l

22 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 18 f Om ni arbetat inm detta mråde med stöd av stimulansmedlen även före 2011, har ni i så fall förändrat någt i ert arbete över åren? 11. Finns det några viktiga lärdmar ni vill lyfta fram från ert arbete med det sciala innehållet? 12. Övriga kmmentarer. Svar Varje år arrangerar vård- ch msrgskntret ett seminarium inm ramen för Det Sciala innehållet i vardagen. Ett gemensamt seminarium där verksamhetschefer, kmmunala sm privata, plitiker ch tjänstemän möts under rubriken Det Sciala innehållet. Seminariet 2011 hade vi i mars ch ca 90 persner deltg. Vi har ckså påbörjat ett gemensamt arbete tillsammans med vår Förebyggande verksamhet med bl.a frivilligsamrdare, anhörigknsulent, våra pensinärsföreningar m.fl ingår. Prjektet går under benämningen Gemensamma krafter. Idag har alla utförarna inm särskilt bende egna aktivitetsansvariga ch sm arbetar med det sciala innehållet. Men vård-ch msrgskntret bjuder in till seminarier m det Sciala innehållet i vardagen. Det är varje utförare var för sig sm ansvarar. https://www.insamling.scb.se/blarukett/blankettbuilder.aspx71adtimc _l

23 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 19 f 29 Vi har kunnat starta prjektet Gemensamma krafter tillsammans med van tidigare nämnda parter. En samverkan mellan lika aktörer, huvudmän ch prfessiner, med syfte att skapa helhetsperspektiv kring brukaren ch det sciala innehållet i vardagen. En samverkansgrupp har bildats med berörda parter sm ska utveckla samverkans- ch arbetsfrmer ch krdinera aktiviteter. Resultatet i natinella ch lkala uppföljningar, inklusive Kvalitetsbarmetern, har använts sm ett delunderlag beträffande analyser av vad sm behöver förbättras. Vi har inte haft någt specifikt prjekt. Inget specifikt prgram. Inget specifikt prgram. Vi hade 2010 strföreläsningar m bemötande för ca 300 persner sm arbetar inm vård ch msrg. Dessa följdes sedan upp med mvårdnadsseminarier sm erbjöds till all persnal inm hemtjänst ch särskilt bende, det var ett strt intresse från samtliga utförare. Vi har sedan arbetat vidare på temat ch då utgått från bemötande, etik, värderingar ch värdegrund. Vård- ch msrgskntret har även anrdnat en Värdegrundsdag tillsammans med Hattstugan på Gtland sm riktade sig till verksamheterna, plitikerna ch tjänstemännen. https://\v^vw.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx?ladtime _l

24 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 20 f 29 Det finns en större medvetenhet. Dessutm har vård- ch msrgskntret en årlig Kvalitetsutmärkelsegala där verksamheterna får nminera sig, men även bästa resultat från vår årliga Kvalitetsbarmetrn premieras. Att det är viktigt att arbeta med det kntinuerligt ch att hålla det vid liv. Länkar inm mrådet sciala innehållet Här klistrar ni in länkar till dkument sm tagits fram i arbetet med stimulansmedlen. Exempel: Metdböcker, "Pärmar", Instruktiner, "Verktyg", Rapprter, Manualer, Lathundar, Filmer, Bildspel m.m. Viktigt: Länkarna ska vara upplagda på fficiella hemsidr så att dkumenten kan sökas externt. Det går även bra att maila dkument till Ange då kmmunnamn i rubriken på mailet. Inläggningsdatum ÅÄÅÄ-MM-DD Titel Redvisning av aktiviteter genmförda under 2011 med stöd av stimulansmedel Frågrna besvaras genm att markera rutrna Ja/Nej samt ange "(För) Hur många..."då det passar. https://ww.insamling.sc^

25 Redvisning av 2011 års stimulansmedel: dnr 3957/2012 Page 21 f 29 Frågr - besvaras för de mråden sm berör er ansökan 1. Har ni inventerat brister i det sciala innehållet för dem sm br i särskilt bende? 2. Har ni inventerat brister i det sciala innehållet för dem sm br i rdinärt bende? 3. Har ni under 2011 genmfört utbildning för persnalen kring det sciala innehållet? 4. Handleds persnal regelbundet kring att utveckla det sciala innehållet? 5. Samarbetar ni med FU-enhet inm mrådet? 6. Har ni följt upp/utvärderat er satsning på scialt innehåll på ett strukturerat sätt gentemt de äldre? 7. Har huvudmännens samarbete kring det sciala innehållet förbättrats? 8. Har enskilda vårdgivare ch entreprenörer deltagit i arbetet med scialt innehåll? Ja O (För) (För) (För) Hur Hur Hur många många många persnal äldre äldre under kvinnr män 2011? under under 2011? 2011? 160 O O För att få stimulansmedel inm detta mråde ställde 2010 års ansökan krav på att huvudmännen hade påbörjat arbetet med att utarbeta ett prgram för utvecklingen av det sciala innehållet i äldremsrgen ch att huvudmännen avsåg att följa upp ch utvärdera arbetet. Av den anledningen vill vi att ni besvarar följande frågr. 1. Har ni utarbetat ett prgram, riktlinjer eller mtsvarande dkument för utvecklingen av det sciala innehållet i äldremsrgen? 2. Om ni utarbetat ett dylikt prgram, riktlinjer eller mtsvarande dkument, är det sm en följd av att ni sökte stimulansmedel i 2010 års ansökningsmgång, med därtill hörande krav? 3. Arbetar ni idag utifrån det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? 4. Har prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument följts upp ch utvärderats? 5. Vilka bedömer ni vara de hittills viktigaste resultaten av att arbeta i enlighet med det framtagna prgrammet, riktlinjerna eller mtsvarande dkument? Ja Nej Vet ej 6. Övriga kmmentarer https://www.insamling.scb.se/blankett/blankettbuilder.aspx71adtimc _l

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( 1... - \ ~( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Stimulansbidrag LOV. Slutrapport

Stimulansbidrag LOV. Slutrapport Stimulansbidrag LOV Slutrapport Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha

Läs mer