Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar"

Transkript

1 Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss, från förbrdlsr ch lrantörsal till inlrans i lagr ch btalning a lrantörsfaktra. Ordrsärkstnadn för n inköpsrdr kan i allmänht btraktas sm brnd a rdrkantitt. Ordrsärkstnadr är särkstnadr, ds d brtfallr m bställningar int tförs. Följand tå tillägagångssätt för att fastställa rdrsärkstnadr rdisas ndan. Mdlrdrsärkstnadr Rörliga rdrsärkstnadr 1 Anändningsmråd Paramtrn rdrsärkstnadr anänds i första hand id partifrmning för bstämning a knmisk rdrkantitt för lagrförda artiklar. Dn ingår mplis i dn så kallad kadratrtsfrmln llr Wilsnfrmln. 2 Aktiittr sm mdför rdrsärkstnadr Följand aktiittr kan ara aktlla för att gnmföra n anskaffningsprcss. D kstnadr sm aktiittrna förrsakar bör därför inkldras id rdrsärkstnadsbräkning. 1 Offrtförfrågan 9 Gdsmttagning 2 Lrantörsförhandling 10 Ankmstkntrll 3 Val a lrantör 11 Inläggning i lagr 4 Inköpsanmdan/rdrförslag 12 Inlransrapprtring Kpia för prsnligt brk. Får j kpiras llr spridas. Stig-Arn Mattssn 1 Vrsin 2

2 5 Inköpsrdrhantring 13 Intrna transprtr 6 Lransbakning 14 Faktrakntrll 7 Andra lrantörskntaktr 15 Btalning 8 Etrna transprtr Kstnadrna för dssa aktiittr är främst a typ prsnalkstnadr, databhandlingskstnadr samt transprt- ch hantringskstnadr. För bställningar sm är a karaktär arp från tt ingångt lransatal brtfallr kstnadr för aktiittrna 1 3 ch aktiittrna 4 6 rdcras kraftigt. A anstånd aktiittr är dt int alltid sm ankmstkntrll, främst kantitts- ch kalittskntrll, tgör rdrsärkstnadr. Dt är ndast i fall där man gör stickprsmässig kntrll för arj lrrad rdr llr på annat sätt kalittssäkrar hla partir i tagt. Kstnadr för allkntrll a lrrad artiklar är ingn rdrsärkstnad i dt här sammanhangt. Om kstnadr för trna transprtr ingår i artiklprist, ds. man köpr CIF tgör d int några rdrsärkstnadr. I issa fall är transprtkstnadr int brnd a transprtrad kantitt. D tgör då int n rdrkantittsbrnd rdrsärkstnad. 3 Bräkning a mdlrdrsärkstnadr Bräkning a mdlrdrsärkstnadr innbär att samtliga särkstnadr för inköps- ch gdsmttagningsrksamhtn inkldras i rdrsärkstnadsbräkningn, ds båd fasta ch rörliga. Arbtsgång 1. Bräkna llr ppskatta d ttala årliga särkstnadrna för inköps- ch gdsmttagningsrksamhtn ndr kmmand år. Utgå från d aktiittr sm rdisads an. 2. Uppskatta antalt inköpsrdrradr ndr kmmand år. 3. Diidra dn bräknad årliga särkstnadrna md bräknat antal inköpsrdrradr. Dt rhållna ärdt rprsntrar dn ppskattad rdrsärkstnadn för kmmand år. Empl D ttala rdrsärkstnadrna för inköps- ch gdsmttagningsrksamhtn på tt förtag har ppskattats till tkr pr år. Antalt rdrradr pr år ppskattas till styck. Ordrsärkstnadn pr rdrrad blir då / 4.260, ds 301 kr pr rdrrad. 2

3 4 Bräkning a rörliga rdrsärkstnadr En någt mr förfinad bräkning a rdrsärkstnadr för inköpsrdrbhandling kan åstadkmmas gnm att sparra fasta ch rörliga särkstnadr för inköpsrksamhtn ch ndast låta d rörliga särkstnadrna ara dimnsinrand. Sm mpl på fasta rdrsärkstnadr sm marginllt llr int alls pårkas a inköpsrdrlymn kan nämnas lkalkstnadr, kstnadr för arbtsldning ch kstnadr för allmänt inköpsarbt a typ gnrlla lrantörsbdömningar, bsök på mässr, prdkttbildning dyl. Om dssa fasta särkstnadr kan liminras md hjälp a rdisningssystmt kan förgånd mtd än anändas i dtta fall. Är dt int praktiskt möjligt kan man i ställt anända ndanstånd tillägagångssätt. Arbtsgång 1. Bräkna llr ppskatta d ttala årliga särkstnadrna för inköps- ch gdsmttagningsrksamhtn ndr tt antal år bakåt i tidn. Utgå från d aktiittr sm rdisads an. 2. Uppskatta antalt inköpsrdr pr år ndr art ch tt a dssa år. 3. Pricka in antalt rdr (-aln) ch d ttala rdrsärkstnadrna (y-aln) för mtsarand år i tt diagram. 4. Dra n rät linj sm så nära sm möjligt sammanfallr md d inprickad ärdna ch aläs ar linjn skär y-aln. Dtta ärd på y-aln mtsarar dn fasta rdrsärkstnadn. 5. Minska dn bräknad ttala rdrsärkstnadn för kmmand år md dn ppskattad fasta rdrsärkstnadn ch diidra dt rhållna ärdt md dt ppskattad antalt inköpsrdr för kmmand år. Dn sålnda rhållna kstnadn rprsntrar n ppskattad rörlig rdrsärkstnad för kmmand år. Än md dn här mtdikn bräknas rdrsärkstnadr pr rdrrad gnm att diidra rdrsärkstnadn nligt an md gnmsnittligt antal rdrradr pr inköpsrdr. Empl På tt förtag har d ttala särkstnadrna för inköps- ch gdsmttagningsrksamhtn ndr n fyraårsprid ch antalt inköpsrdrradr ndr samma prid ppskattats ch ärdna har prickats in i tt diagram nligt figr ndan. Dsstm har d ttala särkstnadrna samt antalt inköpsrdrradr för dt kmmand årt, tkr rspkti 2260 rdrradr, ppskattats ch prickats in i diagrammt. A diagrammt framgår att dn fasta särkstnadn är 550 tkr. Dtta innbär att dn rörliga särkstnadn är tkr 550 tkr = 733 tkr ch att rdrsärkstnadn pr rdrrad är 733 tkr / = 324 kr pr rdrrad. 3

4 1.200 Särkstnadr i tkr Antal rdr/år Figr 1 Bräkning a rörliga rdrsärkstnadr 5 Flkänslight id ppskattning a rdrsärkstnadr För bräkning rdrsärkstnadr är dt a intrss att ta i ilkn tsträckning flppskattningar pårkar knmisk rdrkantitt ch därmd smma lagrhållningssärkstnadr ch rdrsärkstnadr rspkti kapitalbindningn i lagr. Dnna flkänslight kan bräknas md hjälp a följand frmlr. SK SK 1 2 SKa SKa där SK rhållna smma lagrhållnings- ch rdrsärkstnadr SK smma lagrhållnings- ch rdrsärkstnadr id rkliga rdrsärkstnadr SKa rhålln kapitalbindning i msättningslagr SKa kapitalbindning id rkliga rdrsärkstnadr ppskattad rdrsärkstnadr rkliga rdrsärkstnadr Aiklsr i smma lagrhållningssärkstnadr ch rdrsärkstnadr samt i kapitalbindning i prcnt för några lika mpl på prcntlla flppskattningar i rdrsärkstnadr bräknad md hjälp a anstånd frmlr framgår a ndanstånd tabll. 4

5 Prcntlla fl i rdrsärkstnadr Aikls i smma kstnadr +6,1 +1,6 +0,1 +0,1 +0,9 +2,1 Aikls i kapitalbindning -29,3-16,3-5,1 +4,9 +14,0 +22,5 Tabll 1 Aiklsr från ptimala smma lagrhållningssärkstnadr ch rdrsärkstnadr samt från ptimal kapitalbindning i prcnt id några mpl på prcntlla flppskattningar i rdrsärkstnadr Om mplis rdrsärkstnadn ppskattas 30 % för högt llr för lågt blir smman a rdrsärkstnadr ch lagrhållningssärkstnadr ndast cirka 1 % rspkti 2 % högr än ptimalt. Ur ttalkstnadssynpnkt är sålnda bräkningn a knmisk rdrkantitt myckt känslig för flppskattningar i rdrsärkstnadr. Samma typ a samband rådr ckså när andra anliga mtdr för bräkning a knmisk rdrkantitt anänds. Man kan ckså ntra att flkänslightn är högr id för små rdrsärkstnadr än id för stra. Om man följaktlign är säkr på sina bräkningar llr ppskattningar bör man sålnda snarar älja tt högr än tt lägr ärd på rdrsärkstnadn. Md asnd på kapitalbindning i msättningslagr är känslightn någt högr. Här gr n 30 % för hög rdrsärkstnad pph till n 14 % för hög kapitalbindning i msättningslagr jämfört md dn kstnadsptimala nligt Wilsns frml ch id n 30 % för låg rdrsärkstnad n 16 % för låg kapitalbindning. Hänsyn har då int tagits till att rdrkantittn ckså pårkar kapitalbindningn i säkrhtslagr, ds störr rdrkantittr ldr till lägr säkrhtslagr ch mänt. S handbksdl D66, Ordrkantittr md hänsyn tagn till säkrhtslagrstrlk. 6 Kmplttrand synpnktr ch anisningar Att id bräkning a rdrsärkstnadr än inkldra d fasta rdrsärkstnadrna innbär att rdrsärkstnadn blir någt för hög. Dtta mdför att rdrkantittrna kmmr att bli någt för höga ch därmd kapitalbindningn i lagr högr än ad sm blir fallt m mtd 2 anänds. Båda mtdrna innbär att samtliga artiklar får samma rdrsärkstnad, ds att alla krär samma rsrsinsats id anskaffning. Om dtta int är n accptabl apprimatin, kan rdrsärkstnadn för arj artikl dlas pp i n gmnsam ch för alla artiklar lika str dl ch n artiklindiidll dl. Dn gmnsamma dln bräknas md hjälp a någn a mtdrna an md skillnadn att dn ttala särkstnadn minskas md kstnadrna för d aktiittr för ilka lika artiklar mdför lika rsrsinsatsr. Dssa kstnadr bräknas sparat indiidllt pr artikl llr indiidllt pr artiklgrpp ch därmd gmnsamt för alla artiklar i grppn. Artiklindiidlla skillnadr förliggr framför allt bträffand aktiittrna 1 3, 8 ch 10. 5

6 Rfrnslittratr B11 - Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Fgarthy, D. Blackstn, J. Hffman, T. (1991) Prdctin and inntry managmnt, Sth-Wstrn Pblishing C, sid 184. Hhnstin, L. (1982) Practical stck and inntry tchniqs that ct csts and impr prfits, Van Nstrand Rinhld Cmpany, sid 25. Jansn, R. (1987) Handbk f inntry managmnt, Prntic-Hall, sid 57. Mattssn, S-A. (2002) Känslightsanalys a bställningspnktssystm, Frskningsrapprt, Instittinn för Tknisk Lgistik, Lnds Unirsitt. Olhagr, J. (2000) Prdktinsknmi, Stdntlittratr, sid 212. Sln, W. Wd, W. (1987) Inntry cst dfinitin in an EOQ mdl applicatin, Prdctin and Inntry Managmnt Jrnal, 4 th qtr. Wmmrlö, U. (1978) Aspktr på partifrmning i samband md matrialbhsplanring, Dktrsahandling, Instittinn för Prdktinsknmi, Lnds Tkniska Högskla, sid 55. 6

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 13 Uppskatta lagerhållningssärkostnader Med lagerhållningssärkostnader avses alla de kostnader som hänger samman med och uppstår genom att

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #2 FEB 20 Nu är txt-tv tillbaka! Toppntur Ta sglbåtn till skidbackn Pröva lyckan! Vi bsökr Las Vgas Dt rullar! VOLVO KOMBI Häng md på n tidsrsa md gott om plats

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07.

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07. \)St nk 2007-11- O b 1 ntndnt Ptr Du Ritz Tkniska must, Box 27842 115 93 Stockholm Hundl. Angånd: Var md och skriv dn svnska T-historin! Vi vill ha din brättls snast dn 30111-07. Jörgn Lindlöf :född 1947

Läs mer

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte):

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte): Linjära samband Räta linjens ekvation Förmågan att se, analsera och förstå olika samband är egenskaper som är viktiga att ha i vardagslivet men oundvikliga för kommande studier och arbetsliv. Med ett samband

Läs mer

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS 9 KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS - srtimentsförändringar 1920-1960 på en fastighet i södra Småland : t... ~c-.,./ /' / /"./ - Översiktskårta KALMAR LÅ'NS LANDSTINGS SÖDRA SKOGSALLMÅ'NNING ung. skala 1:35000

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar IV

Tonåringarna och deras pengar IV Tonåringarna och deras pengar IV RAPPORT Tonåringarna och deras pengar 2003 Ulla Samuel Institutet för Privatekonomi November 2003 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Tonåringarna och deras

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer