Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner"

Transkript

1 Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson

2 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Tortisk utgångspunkt Syft och frågställningar Mtod Avgränsningar KARTLÄGGNING Grundläggand förståls Kontrollmiljö Transaktionsflöd ANALYS KÄLLFÖRTECKNING Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

3 Sammanfattning Ernst & Young har fått i uppdrag av Åstorps kommuns rvisorr att granska dn intrna kontrolln i lönkontorts utbtalningsrutinr. Granskningns syft är att bdöma om utbtalningsrutinrna på Åstorps kommuns lönkontor fungrar ändamålsnligt i nlight md gälland riktlinjr och md tillfrdsställand intrn kontroll. Granskningn utgår ifrån att intrn kontroll kan utvärdras md hjälp av COSO-modlln och basras på n förståls av dn kontrollmiljö som omgr utbtalningsrutinrna samt n kartläggning av hur rutinrna är utformad. Utifrån n sådan kartläggning har riskr, kontrollr och tillsynssystm idntifirats och utvärdrats. Utbtalningar via lönkörning utgör dn mst väsntliga gruppn utbtalningar och båd initiras, godkänns och vrkställs från lönkontort. Lönkörningn inbgripr rsättningar och rsräkningar till anställda och förtrondvalda samt rsättningar till särskilda uppdragstagar. Utövr lönkörningn finns ävn btalningar som initiras av lönkontort mn som vrkställs av konomiavdlningn. Till dssa hör lönkontorts gna omkostnadr och pnsionsfakturor som är basrad på av lönkontort inrapportrad undrlag till Fora och KPA. Hit hör ävn lönavdrag (främst kronofogdavdrag), skattr och avgiftr samt, i bgränsad omfattning, kontanta lönförskott. Kommunn användr ändamålsnligt IT-systm och organisation för att säkrställa god intrn kontroll. Dt har dock notrats att vissa bristr i ansvarsfördlning förliggr och att antalt prsonr md full bhöright i lönsystmt är rlativt stort. Ett lämpligt kontrollmomnt vor att införa stickprovskontrollr av systmgnrrad logglistor, och dt är också av stor vikt att lönkontort framövr utför tstr i nlight md antagn intrn kontrollplan. I nulägt förliggr n avsaknad av procssdokumntation. Fördlarna md n sådan är flra int minst främjar dt möjlightr till ffktivisring och tydliggör dn intrna kontrolln. Dn skapar också insyn för prsonr i kommunns förvaltning som int är dirkt involvrad i lönhantringn, mn som har intrss av att upprätthålla insyn i arbtt. Ur transaktionsflödskartläggningn har tt antal väsntliga kontrollaktivittr idntifirats och lyfts fram. I några fall har granskningn kunnat konstatra bristr i dssa kontrollaktivittr llr öppna riskr och hot i transaktionsflödt. Dn samlad bdömningn från utförd granskning är att lönkontort aktivt arbtar md att säkrställa att lönprocssn fungrar ändamålsnligt och att dt förliggr tillfrdsställand intrn kontroll. Granskningn har int påträffat några ogntlightr llr flaktiga utbtalningar. Några förbättringsförslag är dock av särskild vikt. Vrkställand av lönkörningsutbtalningn bör int kunna sk utan två systmförvaltar i förning. Vidar bör n dubblkontrollrand funktion införas vad gällr inrapportring till Fora och KPA för att kontrollra att rätt uppgiftr gnrras, skickas och rgistrras, samt ävn tt attstmomnt av rhållna fakturor md anknytning till dnna avstämning. Vad gällr vrkställand av utbtalning avsnd lönavdrag såväl som rdovisad skattr och avgiftr till Skattvrkt, bör tt momnt införas innbärands att konomiavdlningn åtrrapportrar vrkställda blopp för lönkontorts jämförls mot undrlag. Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

4 1. Inldning 1.1 Bakgrund Priodn januari - juni 2010 har Åstorps kommuns ( kommunns ) lönkontor btalt ut rsättningar till anställda och förtrondvalda om 140 Mkr och till särskilda uppdragstagar om 4 Mkr. Därtill har lönkontort förbrtt undrlag för utbtalningar av sociala avgiftr om 44 Mkr, prsonalns källskatt om 34 Mkr och pnsionr om 12 Mkr, samt administrrat n rad mindr katgorir utbtalningar. Utbtalningar hantrad av lönkontort utgör sålds väsntliga transaktionsflödn i kommunn och för att säkrställa korrkta utbtalningar är dt btydlsfullt att dn intrna kontrolln är god. Ernst & Young har fått i uppdrag av kommunns rvisorr att granska dn intrna kontrolln i lönkontorts utbtalningsrutinr. 1.2 Tortisk utgångspunkt Granskningn utgår ifrån att intrn kontroll kan utvärdras md hjälp av COSO-modlln. COSO-modlln Kontrollmiljön i COSO-modlln utgörs av dn kultur som organisationn kommunicrar och vrkar utifrån, och som via bl.a. policydokumnt, komptns och målsättningar skapar disciplin och struktur för övriga hörnstnar, dfinirad som: riskanalys av vad som kan gå fl; kontrollaktivittr som syftar till att förbygga, upptäcka och korrigra fl; systm för informationsspridning och kommunikation; samt tillsyn i form av övrvakning och uppföljning för att säkrställa kvalitt i rutinrna. För god intrn kontroll krävs att samtliga av d ovan bskrivna komponntrna samvrkar. 1.3 Syft och frågställningar Granskningns syft är att bdöma om utbtalningsrutinrna på Åstorps kommuns lönkontor fungrar ändamålsnligt i nlight md gälland riktlinjr och md tillfrdsställand intrn kontroll. Granskningns syft förutsättr n förståls av dn kontrollmiljö som omgr utbtalningsrutinrna samt n kartläggning av hur rutinrna är utformad. Utifrån n sådan kartläggning kan riskr, kontrollr och tillsynssystm idntifiras och utvärdras. Md utgångspunkt i granskningns syft har följand frågställningar formulrats: Vilkn typ av utbtalningar, och till vilka motpartr, hantras av lönkontort? Vilka riskr och hot finns i lönkontorts utbtalningsrutinr? Vilka kontrollmomnt finns för att förhindra att fl inträffar? Är d kontrollmomnt som finns ändamålsnliga och tillräckliga? Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

5 1.4 Mtod Granskningn byggr på ndtcknad rutinr, övriga dokumnt av rlvans för granskningn samt intrvjur md nycklprsonr i lönkontorts utbtalningsrutinr. Idntifirad kontrollr har stickprovststats och då ävn kontrollrats md avsnd på motpart och korrkt hantring av skattr och avgiftr. 1.5 Avgränsningar Granskningn är bgränsad till utbtalningar som initiras, godkänns llr vrkställs från lönkontort och som avsr Åstorps kommun. Granskningn förlitar sig till stor mn int utslutand dl på information från uppgiftslämnar på kommunns lönkontor. Vrifiring av idntifirad kontrollr har sktt på stickprovsbasis. Granskningn har huvudsaklign utförts i juni 2010 och omfattar priodn januari till juni Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

6 2. Kartläggning 2.1 Grundläggand förståls Cntralt för granskningn är n förståls för vilkn typ av utbtalningar som lönkontort hantrar samt vilka motpartr som finns. Utifrån uppgiftr från kommunns konomiavdlning och lönkontor har följand sammanställning upprättats och utgör grund för rapportns fortsatta struktur. Omfattning jan - juni 2010 Förbrdand av undrlag Vrkställand av utbtalning Btalning via månatlig lönkörning Lönkontort Lönkontort Lönr till anställda 139 Mkr Arvodn till förtrondvalda Undr 1 Mkr Rsrsättningar Traktamntn Undr 1 Mkr Utlägg Ersättningar till uppdragstagar 4 Mkr Btalning via lvrantörsrskontra Lönkontorts omkostnadr Undr 1 Mkr Lönkontort Ekonomiavd. Pnsionskostnadr 12 Mkr Lönkontort Ekonomiavd. Lönavdrag Undr 1 Mkr Lönkontort Ekonomiavd. Skattr & avgiftr Sociala avgiftr 44 Mkr Lönkontort Ekonomiavd. Källskatt 34 Mkr Lönkontort Ekonomiavd. Kontanta utbtalningar Förskott på lön Undr 1 Mkr Lönkontort Ekonomiavd. Utbtalningar via lönkörningn utgör sålds dn mst väsntliga gruppn och båd initiras, godkänns och vrkställs från lönkontort. Lönkörningn skr två gångr pr månad och inbgripr rsättningar och rsräkningar till anställda och förtrondvalda samt rsättningar till särskilda uppdragstagar. Särskilda uppdragstagar innfattar övr 100 prsonr och kan dlas in i familjhm, god män, kontaktprsonr och övriga uppdragstagar. Som framgår ovan finns ävn btalningar som initiras av lönkontort mn vrkställs av konomiavdlningn. Till dssa hör lönkontorts gna omkostnadr, för priodn uppgånd till ca 850 Tkr, och pnsionsfakturor som är basrad på av lönkontort inrapportrad undrlag till Fora och KPA. Hit hör ävn lönavdrag som innbär att lönkörningsutbtalningn minskar och att konomiavdlningn vrkställr motsvarand utbtalning via lvrantörsrskontran. I rgl utgörs lönavdragn av kronofogdavdrag, i priodn uppgånd till ca 400 Tkr. Lönkontort gnrrar också undrlag för skattr och avgiftr som konomiavdlningn btalar till Skattvrkt. Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

7 D kontanta utbtalningar som skr avsr förskott på lön och uppgår för priodn till 63 Tkr. 2.2 Kontrollmiljö Enligt COSO-modlln har kontrollmiljön n cntral btydls i bdömningn av dn intrna kontrolln, och kan katgorisras i organisation, IT-miljö och procssdokumntation. Organisation Handläggningn av d utbtalningstypr som idntifirats i avsnitt 2.1 Grundläggand förståls ovan har fördlats på n prsonalchf samt 8 lönkonsultr, varav två är systmförvaltar. Handläggningn av btalningar via lönkörning har fördlats gnom att rspktiv lönkonsult handläggr n avgränsad grupp anställda, förtrondvalda llr uppdragstagar i lönsystmt. Rspktiv lönkonsult stämmr sålds av rsättningar, och då tillämpligt ävn rsräkningar och lönavdrag, för tilldlad grupp. Någon av d två systmförvaltarna är ansvariga för att stänga rspktiv månad i lönsystmt och för att vrkställa lönkörningsutbtalningn. Undrlag från lönkontort som föranldr btalning via lvrantörsrskontra llr kontanta utbtalningar attstras av prsonalchfn ftr dt att lönkonsultrna förbrtt undrlagt. Två lönkonsultr är särskilt utsdda till pnsionshandläggar och ansvarar för inrapportring av uppgiftr till Fora och KPA, som sdan skickar fakturor basrat på d inrapportrad uppgiftrna. Undrlag för skattr och avgiftr gnrras dirkt ur lönsystmt ftr stängning av rspktiv månad, och görs av någon av d två systmförvaltarna. IT-miljö Kommunn användr sig av Prsonc som lönsystm och samtliga lönkonsultr har full bhöright till samtliga gruppr. Enbart systmförvaltarna kan dock läsa övr information till konomisystmt Raindanc, vilkt görs i samband md stängning av priodn och är förmål för IT-kontrollr för att säkrställa n övrläsning utan fl. Procssdokumntation I dagslägt saknas ndtcknad procssdokumntation llr riskanalysr av d momnt som ingår i handläggningn av ovan idntifirad utbtalningstypr. Dt har i priodn j hllr utförts några intrn kontrollmomnt, sådana har dock implmntrats i n intrn kontrollplan som planras tillämpas höstn Bdömning Arbtsfördlningn bdöms möjliggöra backup till cntrala funktionr. Bträffand d utbtalningar som skr via lönkörningn så kan systmförvaltarna handlägga avstämningn för n grupp anställda, dt vill säga initira n utbtalning, och sdrmra ävn godkänna och vrkställa utbtalningn. Att samma prson kontrollrar flra stg på dtta vis bdöms int vara förnligt md god intrn kontroll då dt innbär tt hot mot vad som bnämns sgrgation of dutis (ansvarsfördlning). Lönsystmt bdöms ha tt rlativt stort antal användar md full bhöright ävn utanför dt gna ansvarsområdt. Ändringar loggförs mn dt finns i nulägt inga Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

8 intrn kontrollmomnt för uppföljning av sådana logglistor, vilkt vor tt sätt att minska riskn för bfognhtsövrträdlsr. Lönkontort för löpand n dialog kring ffktivitt, riskr i procssrna tc. Sådana utvärdringar had dock haft tt störr värd och minskat riskn för fl till följd av bristr i intrn kontrollmiljön om d dokumntrats i procssdokumntation och riskanalysr. Dt är viktigt för kontrollmiljön att intrn kontrolltstr kommr igång höstn Utblivna tstr av dn intrna kontrolln innbär risk för oupptäckta bristr. 2.3 Transaktionsflöd I nlight md COSO-modlln innbär varj momnt i tt transaktionsflöd riskr för att fl inträffar. Riskrna kan bgränsas av goda riskanalysr och kontrollaktivittr, mn också öka till följd av bristr llr avsaknad av sådana. För att idntifira bristr och säkrställa kvalitt krävs tt ffktivt systm för övrvakning och uppföljning (tillsyn). Granskningn har idntifirat n rad kontrollaktivittr i d transaktionsflödn som omgr utbtalningar som initiras, godkänns llr vrkställs av lönkontort. Strukturn i ndan rdogörls för dssa kontrollaktivittr följr dn som prsntrats i avsnitt 2.1 Grundläggand förståls. Av ndan prsntrad bdömningar framgår vntulla bristr i idntifirad kontrollaktivittr samt vntulla öppna riskr och hot i transaktionsflödt. Utbtalning via månatlig lönkörning I nlight md vad som framgår av 2.2 Kontrollmiljö har handläggningn av utbtalningar via lönkörningn fördlats på totalt 8 lönkonsultr. I lönkörningn ingår lönr till anställda, arvodn till förtrondvalda, rsräkningar samt rsättningar till uppdragstagar. Rspktiv lönkonsult handläggr n tilldlad grupp och barbtar löpand i lönpriodn d data som rapportras in och som utgör undrlag för utbtalning då lönpriodn stängs och lönkörningn vrkställs. Rapportringn bstår till xmpl av avviklsrapportring av anställd (frånvaro, övrtid), rsättningsundrlag från förtrondvald llr uppgift från socialförvaltningn gälland uppdragstagar (som j är anställda av kommunn). Stängning av lönpriodn görs n gång pr månad 1 av systmförvaltarna och innbär att yttrligar ändringar i undrlagt int går att göra samt att själva lönkörningn gnomförs. Grovt uttryckt innbär körningn att n kontringsfil gnrras till konomisystmt samtidigt som n utbtalningsfil gnrras till kommunns bank. Väsntliga kontrollr Initirand Bankfiln kan int gnrras utifrån annat undrlag än n stängd priod i lönsystmt och utgår sålds ifrån data som av lönkonsultrna konstatrats vara korrkt rätt prson och rätt blopp. Dtta har innan stängning säkrställts gnom att rådata är attstrad, att särskilda systmkontrollr gnomförts och att nödvändig barbtning sktt av ansvarig lönkonsult. 1 En xtra utbtalning av btydligt mindr omfattning skr kort ftr stängningn av lönpriodn och innhållr sådant som av olika anldningar j kommit md i dn ordinari körningn. Hantringn av dnna xtra lönkörning är idntisk md dn ordinari lönkörningn. Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

9 Godkännand När bankfiln skapas automatisras n systmkontroll som ragrar på höga nttoutbtalningar på prsonnivå. Sådana postr kontrollras då av dn systmförvaltar som startat lönkörningn. Innan lönkörningn slutförs kontrollrar systmförvaltarn om lönsystmt har några olösta träffar i d systmkontrollr som undr lönpriodn löpand kontrollrats av lönkonsultrna. Vrkställand Enbart lönkontorts två systmförvaltar har tillgång till dt sigill som krävs för att vrkställa lönkörningn. Tillsyn Bdömning Bankn har alla bankkontonummr, innbärands att lönsystmt nbart bhövr rgistrra prsonnummr. Prsonnummr läggs in som fast data vid nyupplägg av prson, och matchas då pr automatik mot namn. Ändring av prsonnummr kan därftr j sk. När bankfiln mottagits av bankn rhålls n bkräftls och när bankn gnomfört utbtalning rhålls n kvittns av vilkn totalsumman framgår. Kvittnsn är tillsammans md n utskrift ur lönsystmt förmål för attst av prsonalchfn. Rspktiv gruppchf har budgtansvar och möjlight att via åtrrapportring dirkt ur lönsystmt s vrkställda utbtalningar avsnd sin grupp. All rådata som rapportras in i lönsystmt är förmål för attst. Dt kan dock förkomma att attstrad rådata barbtas av lönkonsultrna och sådana barbtningar är int förmål för slutattst, dubblkontroll llr stickprovstst. Dt innbär att lönkonsultrna båd barbtar data och sdan initirar utbtalning. Som nämns i bdömningn i avsnitt 2.2 Kontrollmiljö så kontrollrar systmförvaltarna därtill ävn godkännand och vrkställand av utbtalning. Dt vor n fördl ur intrn kontrollsynpunkt om systmgnrrad logglistor övr ändringar i inrapportrad data var förmål för stickprovststr. Sådana kontrollr skull innbära minskad risk för bfognhtsövrträdlsr. Dt räckr att n av systmförvaltarna gnomför lönkörningn. En viktig kontroll är att bankn krävr tt sigill för att vrkställa utbtalningn och att åtkomstn till dtta sigill är bgränsat, mn kontrolln ifråga försvagas kraftigt av dt faktum att något krav på två systmförvaltar i förning j krävs. Bankfiln lagras i txtformat på n srvr innan bankn läsr in dn. Trots att dt nbart är systmförvaltarna som har tillgång till filn ifråga så bör dt notras att txtfilr är sårbara och möjliga att ändra manullt. Enligt uppgift skr dock aldrig sådan manull hantring. I nulägt skr avstämning mot rdovisning indirkt i och md att lönkontort övrför kontringsfiln till konomisystmt och därmd automatisrar n rad systmkontrollr. Ur intrn kontrollprspktiv vor dt dock n fördl om tt huvudboksutdrag övr kontringn av bankutbtalningn bilads dn bankkvittns som attstras av prsonalchfn. På så vis attstras övrrnsstämmlsn. Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

10 Btalning via lvrantörsrskontra Dnna grupp omfattar lönkontorts omkostnadr, pnsionskostnadr samt lönavdrag. Vrkställand skr av konomiavdlningn basrat på undrlag från lönkontort. Erhållna lvrantörsfakturor avsnd lönkontorts omkostnadr llr pnsionskostnadr skickas till lönkontort för attst. Pnsionsfakturorna är därtill i rgl föranldda av n inrapportring av uppgiftr till KPA rspktiv Fora som skr av lönkontorts pnsionshandläggar. Bträffand lönavdragn så läggr rspktiv lönkonsult löpand in lönavdragsuppgiftr i sin grupps prsonbildr i lönsystmt. I störst utsträckning handlar dt om kronofogdavdrag och uppgiftn kommr då löpand från Kronofogdmyndightn. I och md att avdragt ifråga lagts in i lönsystmt så minskas undrlagt för lönkörningn. Iställt initiras n utbtalning till Kronofogdmyndightn via lvrantörsrskontran. Väsntliga kontrollr Initirand I samband md lönkörningn tas n lönavdragslista ut ur lönsystmt av vilkn dt framgår samtliga prsonr md kronofogdavdrag i priodn. Avdragslistan basras sålds på samma uppgiftr som priodns lönkörning. Lönkontort har två pnsionshandläggar som n gång om årt rapportrar in lönuppgiftr till Fora rsp. KPA. En stor dl av rapportringn skr via lktronisk fil vilkn md hjälp av n inlagd mall gnrras dirkt ur lönsystmt. En rad systmkontrollr automatisras av dnna körning. Godkännand Lönavdragslistan attstras antingn av chfskonom llr prsonalchf. Tillsyn Bdömning Omkostnadsfakturor och pnsionsfakturor slutattstras av prsonalchf innan d frisläpps i lvrantörsrskontran av konomiavdlningn. Lönavdragslistan avrapportras till Kronofogdmyndightn. Lönkontort rhållr löpand åtrrapportring av vilka omkostnadr som blastat gruppn i form av rsultatuppföljning. I samband md inrapportring av lönuppgiftr till Fora och KPA skr ingn dubblkontroll llr attst av dt som skickas iväg, d uppgiftr som malln i lönsystmt har inlagda llr d uppgiftr som slutlign bkräftas av Fora llr KPA som rgistrrad. Systmkontrollr finns mn kan int förväntas fånga upp dn manulla hantring som trots allt skr, och int alls i d fall då inrapportring skr via Excl-mall llr hmsida. Md tank på att två pnsionshandläggar finns, och att procssn nbart gnomförs n gång om årt, tord n dubblkontrollfunktion vara möjlig att införa vilkt skull minska riskn för flaktig rapportring. I nulägt slutar lönkontorts hantring i dt skd lönavdragslistan skickats till konomiavdlningn. En möjlig kontroll för att minska riskn för flaktig utbtalning vor att konomiavdlningn åtrrapportrad vrkställd utbtalning till lönkontort och att lönkontort stämd av mot dn attstrad lönavdragslistan. Avrapportringn till Kronofogdmyndightn är n bra kontroll ftrsom dt dls innbär tt momnt på lönkontort som krävr avstämning av fullständight i d Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

11 avdrag som gjorts i priodn, och dls ftrsom Kronofogdmyndightn gs möjlight att ragra på vntull flaktig hantring. Lönkontort har dock uppdagat att avdragslistan nbart innhållr prsonr för vilka tt faktiskt avdrag gjorts i priodn. Av olika anldningar kan avdrag ha utblivit i priodn, till xmpl då lönn undrstigit Kronofogdmyndightns undr gräns. Rspktiv lönkonsult måst därför komplttra avdragslistan md dssa prsonr ftrsom Kronofogdmyndightn krävr n fullständig lista. Dtta innbär n manull kontroll som md fördl had kunnat rsättas av n systmkontroll om listan anpassads så att dn ävn inbgrp prson md utblivt avdrag i priodn. Manulla kontrollr innbär alltid n ökad risk för flhantring jämfört md systmkontrollr. I nulägt används ingt lktroniskt inscanningssystm för lvrantörsfakturor, innbärands att prsonalchfn attstrar n manull kontringsruta iställt för dn vrkligt rgistrrad ankomstkontringn. Dt vor givtvis n fördl ur tt intrn kontrollprspktiv om tt lktroniskt fakturahantringssystm används. Dt vor n fördl om pnsionsfakturorna attstrads av lönkontorts pnsionshandläggar, ftrsom dt är där dt ursprungliga undrlagt gnrrats. I samband md dtta bör fakturan stämmas av mot d inrapportrad uppgiftrna till Fora och KPA. Skattr och avgiftr I samband md lönkörningn gnrras n totalspcifikation övr skattr och avgiftr dirkt ur lönsystmts inlagda skattmall. Dnna totalspcifikation lämnas till konomiavdlningn som varj månad fyllr i n skattdklaration och sdrmra godkännr och vrkställr utbtalning till Skattvrkt. Väsntliga kontrollr Initirand Tillsyn Bdömning Dn totalspcifikation som gnrras är basrad på lönsystmt vid stängning och därmd samma uppgiftr som månadns utbtalning av lönr till anställda, rsräkningar och rsättningar till förtrondvalda. Rspktiv prsonbild i lönsystmt har uppgift om prsonnummr och skatttabll. En systmkontroll ragrar om n prson har ovanligt högt llr lågt skattavdrag vid rspktiv lönkörning. En särskild skattmall i lönsystmt har rgistrrat d uppgiftr som krävs för att bräkna korrkta sociala avgiftr och källskatt, t.x. tillämpbara procntsatsr och på vilka typr av utbtalningar som skattr och avgiftr skall bräknas på. Malln hämtar rstrand uppgiftr, såsom prsonnummr, skatttabll och utbtalda blopp, ur rspktiv prsonbild. Malln ifråga ss övr på årlig basis och alla ändringar i malln är förmål för dubblkontroll. I slutt av årt rhållr lönkontort kontrolluppgiftr från Skattvrkt, vilka är förmål för avstämning mot årts lönkörningar. I nulägt slutar lönkontorts hantring i dt skd totalspcifikationn skickats till konomiavdlningn. Ett lämpligt kontrollmomnt för att säkrställa att rätt siffror Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

12 övrförts till skattdklarationn, vor att lönkontort stämd av d blopp som rgistrrats hos Skattvrkt mot dn totalspcifikation som övrlämnats. I samband md granskningns stickprov av lönförskott konstatrads att n mindr flhantring skr bträffand skattr och avgiftr på lönförskott. I dt fall dn anställd bgär tt förskott mllan dn 21-30: dagn i månadn, dt vill säga ftr brytpunktn för månadns lönkörning, så kommr förskottt dras från lönn först i nästa lönkörning. Skattr och avgiftr på förskottt kommr sålds rdovisas n månad för snt. Granskningn har påvisat att dt handlar om myckt små blopp. I övriga fall hamnar skattrdovisningn på förskottn i rätt månad. Kontantutbtalningar Lönkonsultrna upprättar n utbtalningsordr i dt fall kontant utbtalning skall sk. I dn granskad priodn har d kontanta utbtalningarna avstt förskott på lön och rglring har i rgl sktt via chck. Dt är konomiavdlningn som, basrat på lönkontorts utbtalningsordrs, slutlign vrkställr utbtalningn. Väsntliga kontrollr Initirand Tillsyn Bdömning Ifall förskottt övrstigr kr pr år, n summa som samtliga anställda är brättigad till, skall dt på utbtalningsordrn uppgs n orsak till varför förskott skr. Dtta innbär att orsakn dokumntras. I samband md att utbtalningsordr upprättas så rgistrrar utfärdand lönkonsult ävn datum för rglring i lönsystmt, vilkt innbär att förskottt pr automatiok dras av på n framtida lönkörning. Utbtalningsordrn attstras av prsonalchf. Eftr att utbtalningn vrkställts attstras undrlagt av två i förning på konomiavdlningn och utgör bokföringsmatrial. Ekonomiavdlningn användr också tt ddikrat tillgångskonto i huvudbokn för avstämning av förskottn. Dtta innbär att lönkonsultrna via vrifikationr såväl som rdovisning kan följa rglringn av förskottt. Hantringn av kontanta utbtalningar krävr vissa manulla kontrollr från lönkonsultrnas sida, vilkt innbär svagar intrn kontroll än om systmkontrollr använts. Transaktionsvolymn är dock myckt låg varför dtta int bdöms innbära någon väsntlig intrn kontrollbrist. Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

13 3. Analys Kommunn användr tt ändamålsnligt IT-systm och organisation för att säkrställa god intrn kontroll i granskad transaktionsflödn. Dt har dock notrats att vissa bristr i ansvarsfördlning förliggr och att antalt prsonr md full bhöright i lönsystmt är rlativt stort. Ett lämpligt kontrollmomnt vor att införa stickprovskontrollr av systmgnrrad logglistor, och dt är också av stor vikt att lönkontort framövr utför tstr i nlight md antagn intrn kontrollplan. I nulägt förliggr n tydlig avsaknad på procssdokumntation. Fördlarna md n sådan är flra int minst främjar dt ffktivisringsförbättringar och tydliggör dn intrna kontrolln. Dn skapar också insyn för prsonr i kommunns förvaltning som int är dirkt involvrad i lönhantringn, mn som har intrss av att upprätthålla insyn i arbtt. Ur kartläggningn av d transaktionsflödn som omgr utbtalningar som initiras, godkänns llr vrkställs av lönkontort har tt antal väsntliga kontrollaktivittr idntifirats och lyfts fram. I några fall har granskningn kunnat konstatra bristr i dssa kontrollaktivittr llr öppna riskr och hot i transaktionsflödt. Listan på dssa ska på intt vis btraktas som fullständig, utan är snarar tt urval basrat på väsntlight. Dn samlad bdömningn från utförd granskning är att lönkontort aktivt arbtar md att säkrställa att lönprocssn fungrar ändamålsnligt och att dt förliggr tillfrdsställand intrn kontroll. Granskningn har int påträffat några ogntlightr llr flaktiga utbtalningar. Några förbättringsförslag är dock av särskild vikt och framförs ndan. Vrkställand av lönkörningsutbtalningn bör int kunna sk utan två systmförvaltar i förning. En dubblkontrollrand funktion bör införas vad gällr inrapportring till Fora och KPA för att kontrollra att rätt uppgiftr gnrras, skickas och rgistrras. Därtill bör tt attstmomnt av rhållna fakturor införas som anknytr till dnna avstämning. Vad gällr vrkställand av utbtalning avsnd lönavdrag såväl som rdovisad skattr och avgiftr till Skattvrkt, bord tt momnt införas innbärands att konomiavdlningn åtrrapportrar vrkställda blopp för lönkontorts jämförls mot undrlag. Malmö dn 9 sptmbr 2010 Ola Larsmon Godkänd rvisor Ernst & Young AB Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

14 Källförtckning Intrvjuad tjänstmän Magdalna Drakulic Gun Fribrg Susann Hölgr Hln Ohlsson Ann-Britt Sörnsson Annika Tubln Rdovisningskonom Prsonalstratg och pnsionshandläggar Systmförvaltar, lönkonsult och pnsionshandläggar Prsonalchf Lönkonsult Controllr Intrn dokumntation Divrs undrlag md anldning av gnomförda stickprovststr av kontrollr, såsom skattdklarationr, utdrag ur huvudbokn, bokföringsvrifikationr och skickad bankfilr. Publik information Intrn kontroll, A. Haglund, J. Stursson och R. Svnsson, 2005 Tsta dn intrna kontrolln, FAR Förlag, 2006 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr, sptmbr

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV RESEKOSTNADER OCH REPRESENTATION Bngt Sbring Sptmbr 2000 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inldning... 2 2. Rsultat av granskningn...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning Dnna rapport utgör n dlrapport i vårt arbt md att granska dn intrna kontrolln

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 3/2003

Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 3/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2003-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV JÄVSFÖRHÅLLAN- DEN VID UPPHANDLING Bngt Sbring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 3 1 BAKGRUND

Läs mer

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om L HOSPITALS REGEL L Hospitals rgl (llr L Hopitals rgl ff( aa gg( ff ( aa gg ( används vid bräkning av obstämda uttryck av typ llr Sats (L Hospitals rgl Låt f och g vara två funktionr md följand gnskapr

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn SAMMANFATTNING... 3 1. Inldning... 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Syft/avgränsning...

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Företag - Skatteverkets kontroll på webben

Företag - Skatteverkets kontroll på webben Förtag - Skattvrkts kontroll på wbbn Du har nu möjlight att stämma av mot Skattvrkts kontrollr innan du lämnar in din dklaration. På dt här sättt så slippr du som förtagar n hl dl onödiga frågor från Skattvrkt.

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV LÖNEKOSTNADER. Bengt Sebring December 2003 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 6/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV LÖNEKOSTNADER. Bengt Sebring December 2003 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 6/2003 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV LÖNEKOSTNADER Bngt Sbring Dcmbr 2003 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 3 1 INLEDNING... 4 2 UTFALL AV ANALYSER... 4 2.1 Övrgripand analysr... 4 2.2 Existns

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

del av Innerstaden 2:34 m.fl.

del av Innerstaden 2:34 m.fl. Dnr: SBK 2013/161 Miljökonskvnsbskrivning Dtaljplan för dl av cntrum dl av Innrstadn 2:34 m.fl. Lulå kommun Norrbottns län SAMRÅDSHANDLIN 2014-06 1 Mdvrkand öljand prsonr har aktivt mdvrkat vid framtagand

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Databaser om olyckor och risker

Databaser om olyckor och risker - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDNIMGS VERKET - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDMINGS VERKET 1999 Räddningsvrkt, Karlstad Risk- och miljöavdlningn Bställningsnummr P2 1-273199

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09 Wordlsammanställning av kursutvärdring Kommntar från kursldning: Utifrån dt som framgår av kursutvärdringn har kursn påvrkat synn på lärand och ävn dn gna lärarrolln. Dt framgår också att många fått inspiration

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

Företag - Skatteverkets kontroll på webben

Företag - Skatteverkets kontroll på webben Förtag - Skattvrkts kontroll på wbbn Du har nu möjlight att stämma av mot Skattvrkts kontrollr innan du lämnar in din dklaration. På dt här sättt så slippr du som förtagar n hl dl onödiga frågor från Skattvrkt.

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D Förord Arvid Lindmans 60-årsfond instiftads 1922, som n gåva till partits dåvarand ordförand i samband md födlsdagn, ftr n insamling bland mdlmmar och sympatisörr. Fondns

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13 Sida 1 av 2 Viking Från: Til: Kopia: Skickat: Bifoga: Ämn: "Niklas Sidmat' "niklas.sidmar~schack.s;: "viking.ab~tlia.com;: "tk~schack.s;: dn 27 fbruari 201311:19 Prsonbvis_David_Brczs_2013 _02_25. pdf

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment TEN2 (Analys) Datum: 21 augusti 2015 Skrivtid 8:15 12:15. Examinator: Armin Halilovic Undervisande lärare: Elias Said

Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment TEN2 (Analys) Datum: 21 augusti 2015 Skrivtid 8:15 12:15. Examinator: Armin Halilovic Undervisande lärare: Elias Said Kurs: HF9 Matmatik, Momnt TEN (Anals) atum: augusti 5 Skrivtid 8:5 :5 Eaminator: Armin Halilovic Undrvisand lärar: Elias Said För godkänt btg krävs av ma 4 poäng. Btgsgränsr: För btg A, B, C,, E krävs,

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH ATLAS-xprimntt på CERN (wb-kamra idag på morgonn) 5A1247, modrn fysik, VT2007, KTH Laborationr: 3 laborationr: AM36: Atomkärnan. Handlar om radioaktivitt, absorbtion av gamma och btastrålning samt mätning

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

TENTAMEN Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment: TEN2 (analys) Datum: Lördag, 9 jan 2016 Skrivtid 13:00-17:00

TENTAMEN Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment: TEN2 (analys) Datum: Lördag, 9 jan 2016 Skrivtid 13:00-17:00 TENTAMEN Kurs: HF9 Matmatik, Momnt: TEN anals atum: Lördag, 9 jan Skrivtid :-7: Eaminator: Armin Halilovi Rättand lärar: Frdrik Brgholm, Elias Said, Jonas Stnholm För godkänt btg krävs av ma poäng Btgsgränsr:

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Svenska jordbrukets klimatpåverkan

Svenska jordbrukets klimatpåverkan Svnska jordbrukts klimatpåvrkan tt bräkningssätt där ävn livsmdlns innhåll av nrgirika kolbindningar värdras Förord I min tidigar roll som statlig tjänstman ingick att utvärdra jordbrukspolitikns miljöffktr.

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv Vurdring for og av læring Haldn 7 april 2011 Haldn 7 april 2011 Vurdring for og av læring Ett allmänt och uropiskt prspktiv Götborgs univrsitt Institutionn för pdagogik och spcialpdagogik gudrun.rickson@pd.gu.s

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt.

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Dt är skillnad på och smör. Ävn när dt gällr miljön. Till barn i förskola och skola rkommndrar Livsmdlsvrkt och lätt för smör och smörblandad produktr. En ny analys

Läs mer

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel Installation, drift oh skötsl Villalpanna 250 Arklstorpsvägn 88 tl 044-22 63 20 info@varmbaronn.s 291 94 Kristianstad fax 044-22 63 58 www.varmbaronn.s ELOMAX_250_v2_sv_2010-09-23_4.13 utg: v.4.13 Ersättr:

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll som n aktivitt: Län. Kommun. By llr områd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Dalarna Vansbro Hdmora Fotboll allt inom fotboll,

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INTERN KONTROLL. Bengt Sebring Juni 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2003:1

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INTERN KONTROLL. Bengt Sebring Juni 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2003:1 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INTERN KONTROLL Bngt Sbring Juni 2003 Sida: 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 UPPDRAG... 4 SYFTE OCH METOD... 4 BAKGRUND... 4 Intrn Kontroll... 5 Rvision av Intrn

Läs mer

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna Södrtälj kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-05 Utbildningskontort.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN 2017-09~. 1 9 \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrlsn. ~cuildningsnämndn Kommundlsnämndrna 1 (3) Rvidring

Läs mer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com SE 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskyltn övrnsstämmr md spänningn i ditt hm. AVLÄGSNA ALDRIG MIKROVÅGSINTAGENS SKYDDSPLATTOR som sittr

Läs mer

HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015

HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015 HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015 PRISUTVECKLING PÅ FÖRBRUKNINGSMEDIA 1996-NU HSB ENERGIAVTAL Full kontroll på r förbrukning och ra utgiftr för förbrukningsmdia.

Läs mer

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden H m24 Prislista w rw wbb rklam mdia swdn 20% RABATT gällr för nytcknad abonnmang ABONNEMANG Paktprisr gällr t.o.m -12-31 KATEGORIER BASIC STANDARD PREMIUM PREMIUM PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Halvår Hlår

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

Tentamen i Matematik 1 HF1901 (6H2901) 8 juni 2009 Tid:

Tentamen i Matematik 1 HF1901 (6H2901) 8 juni 2009 Tid: Tntamn i Matmatik HF9 H9 juni 9 Tid: Lärar:Armin Halilovic Hjälpmdl: Formlblad Inga andra hjälpmdl utövr utdlat formlblad Fullständiga lösningar skall prsntras på alla uppgiftr Btygsgränsr: För btyg A,

Läs mer

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r Hm24 Annonsblad T k n i s k a s p c. A n n o n s f o r m a t n & P r i s r w rw wbb rklam mdia swdn h m24 ALLT FÖR DITT HUS & HEM MODULPRISLISTA. MODULFORMAT FÖR ANNONSYTA Halvsida V A2 Hlsida A1 125 x

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings NEWATERHOUSE@DPERs Rvisionsrapport* Granskning av årsrdovisning 2009 Hylt kommun 12 mars 2010 Ingr Andrsson Carl-Magnus Stnsson NaWATERHOUSECWPERS IC Innhållsförtckning 1 Sammanfattning 3 2 Inldning

Läs mer

2. Bestäm en ON-bas i det linjära underrummet [1 + x, 1 x] till P 2 utrustat med skalärprodukten

2. Bestäm en ON-bas i det linjära underrummet [1 + x, 1 x] till P 2 utrustat med skalärprodukten MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: 6 januari 03 Skrivtid:

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet BR SOMMARBRISE ABACE, MÖDA lytta in i nytt bond i n ny stadsdl S din nya lägnht Dtaljrna som gör skillnad Vad splar bddn på n list för roll? Vi är övrtygad om att dt är hlt avgörand, hlhtn bstår av dtaljrna

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer