Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning"

Transkript

1 Kid Lärctrum Ktkt Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: / Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr Tkisk utbildig, för frmtid ställig

2 Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl md str möjlightr. På skl fis Tkikprgrmmt, Idustritkisk prgrmmt ch Gymsisärskls prgrm Htvrk ch prdukti. Vi hr igt typiskt schm, ut dlr i vck i tri- ch prktikblck. Struktur bstäms v studihdldigr i lik äm llr ämsövrgripd tm, m dt är lvgrupp sm bstämmr hur schmt sr ut - är m gör vd. Dt är viktigt tt du sm lv hs ss kär tt dt är du sm styr övr di utbildig. På skl rbtr vi ktivt mt mbbig ch för lvbstämmd. Ordig skps it gm rglr, ut gm ktiv lvr. När du hr självstyr, tt syft md vd du gör ch får hjälp md tt syliggör hur du utvckls ch förbättrr dig, då bhövs it rglr för rdig.

3 Jbb Dt är vårt svr tt förbrd dig för frmtids rbtsmrkd. Vi skpr förutsättigr för dig gm tt är smrbt md förtg ch gm tt skp kärfull prktikpltsr för di APL. Att du får upplv tt ditt svrstgd för studir ldr till tt du k htr vcrd uppgiftr på APL är v d skr vi priritrr i vår pdggik. Värld Att rs är tt utvckls, för dt är i möt md y mäiskr ch kulturr vi lär ss sm bäst m ss själv. Di skltid hs ss hdlr m di prslig utvcklig! Vi rdr årlig utlds-apl för tt di utvcklig skll få chs tt t dt där xtr stgt. För tt vr förbrdd på tt möt frmtids rbtsmrkd trr vi dssutm tt d rfrht är ödvädig.

4 Idustritkisk prgrmmt Dt idustritkisk prgrmmt är tt prgrm sm utvckls. Svrig är strkt brd v vår tillvrkigsidustri ch därför bhövs du sm k driv utvcklig im idustrisktr. På Tkikcllg Allhmr rbjudr vi vcrd ivår im så väl svts sm CNC. Skl är gdkäd v svtskmmissi tt utbild mt IW ch v Skärtkikctrum tt utfärd crtifikt im CNC. Att umgås i lik miljör är ckså frmgågsfktr. Vi drr ytt v Kids vckr tur, gör vdrigr ch övrttigr, sptidrttr tillsmms ch försökr på måg sätt gör skl till turlig dl v smhällt. Vårt mål är tt du skll få tr år v givd självutvcklig!

5 År 1 Sm y lv på skl är dt viktigt tt du sbbt kmmr i i vår pdggik. Vi väckr ggmg ch du lär dig grudr i vrkstd, väljr iriktig ch börjr fördjup dig. År 3 Fkus är förbrdls iför rbtsmrkd gm mr APL. Du rbjuds utlds APL ch drivr tillsmms md di kmrtr UF-förtg. År 2 Kursr blir mr kmplicrd ch dt g svrt ä störr. Du är ktiv dl v di g ch skls utvcklig. Du rbtr md skrp uppgiftr i ktkt md förtg. Eftr utbildig Målt är tt du hr ställig. D flst v vår lvr år målt! Du k ckså studr - vår SYV hjälpr dig! Gymsimsmm äm Eglsk 5 Histri 11 Idrtt ch häls 1 Mtmtik 1 Nturkuskp 11 Rligiskuskp 1 Smhällskuskp 11 Svsk 1 Prgrmgmsmm äm Idustritkisk prcssr 1 Mäisk i idustri 1 Prduktiskuskp 1 Prduktisutrustig 1 Svtstkik Prduktutvcklig 1 Kälsvts 1 Svts grud Tillvrkigsudrlg 1 Etrprörskp Mtrilkuskp 1 Kälsvts 2 Kälsvts1/Rörsvts 1 Kälsvts 2/Rörsvts 2 Eglsk 6 (vl) Smmfgig Stumsvts 1 Stumsvts 2 Svsk 2 & 3 (vl) Gymsirbt Prdukt ch mskitkik Dtrstyrd prdukti 1 Prduktisutrustig 2 Prduktutvcklig 1 Etrprörskp Rbttkik Cd 1 Cd 2 Dtrstyrd prd. 2 Dtrstyrd prd. 3 Dtrstyrd prd. 4 Eglsk 6 (vl Mtrilkuskp 1 Tillvrkigsudrlg 1 Smmfgig Svsk 2 & 3(vl) Gymsirbt

6 Tkik prgrmmt Vårt Tkikprgrm är jrdär ch kkrt ch tr utgågspukt i dt prktisk. Vi hr ispirrts myckt v störr förtg sm mr tt frmgågsfktr är tt igjörr på rbtsplts är väl iförstådd i prktik. Därför hr vi skpt tt Tkikprgrm sm byggr på just såd förutsättigr. Vi vill ckså rbjud dig möjlight tt läs i prktisk kursr ch tt h APL. Vi vt tt dt gr dig rfrhtr v ytt för vidr studir, m ckså tt dt gr chs till jbb. Gm tt läs i dubbl kmptsr k du pss di vl ftr di bhv. Närht till vrkstd gr ckså möjlightr tt jbb md kmplicrd prgrmmrig ch prduktutvcklig i utbildig.

7 Gymsigmsmm äm Eglsk 5 Eglsk 6 Histri 11 Idrtt ch häls 1 Mtmtik 1c Mtmtik 2c Mtmtik 3c Rligiskuskp 1 Smhällskuskp 1b Svsk 1 (Svsk sm drspråk1) Svsk 2 (Svsk sm drspråk2) Svsk 3 (Svsk sm drspråk3) Prgrmgmsmm äm Fysik 1 Kmi 1 Tkik 1 Iriktig Fysik 2 Mtmtik 4 Tkik 2 Gymsirbt Gymsirbt TE Prgrmfördjupig Etrprörskp Miljö- ch rgikuskp Cd/Cm Prduktutvcklig 1 Idividullt vl 1 & 2 År 1 Dt viktigst udr år tt är tt du kär tt ggmg i di sklgåg. Vi går srt i på mr vcrd kursr ch rbtr ämsövrgripd md fkus på prblmlösig. Vi läggr tid på tt skp br rbtsgruppr. År 2 Att msätt tri till prktik liggr i fkus. Vi rbtr md prduktutvcklig ch smrbtr md idustritkisk prgrmmt för tt kkrtisr d mr trtiskt vcrd kursr. År 3 Tygdpukt liggr på tt förbrd för vidr studir, uivrsittsliv llr rbtsliv. Dssutm rbjuds du utlds -APL ch itrsst rbtsplts för tt utför ditt gymsirbt på. Eftr utbildig Är målt tt du studrr vidr im tkikmrådt, för tt sd sbbt t plts på rhört viktig ch drivd dl v svsk rbtsmrkd.

8 Htvrk ch prdukti Vi rbjudr studir på gymsisärskls prgrm Htvrk ch Prdukti. Studirs mål är tt å så hög yrkskuight sm möjligt, få psitiv ch lärd rfrhtr v rbtslivt smt bädd för frmtid ställig. Sm lv på gymsisärskl läsr du, i så str må sm möjligt, tillsmms md lvr på Idustritkisk prgrmmt. Vi hr låg rfrht v tt smläs på dtt sätt ch tck vr dt ch tt skl är lit ch lärrtät, brukr rsulttt bli myckt br. D grtrd udrvisigstid är 3600 timmr ch i utbildig igår mist 22 vckrs prktik på förtg. Möjlight tt läs till kursr rbjuds lltid!

9 År 1 År 1 är förbrdd. Du lär kä mskir, lär dig m säkrht i vrkstd ch gör studibsök på idustrir rut m i Kid. År 2 Udr år två fördjupr vi kuskpr im vrkstdskursr. Vi utvärdrr ckså di möjlightr tt läs till kursr. År 3 Udr ditt trdj år är vårt mål tt rbjud dig utlds-apl smt möjlight tt driv UF-förtg tillsmms md lvr på dt till IN-prgrmmt. År 4 Udr dt fjärd årt liggr strt fkus på tt förbrd dig för rbtslivt, gm tt du hr lägr APL-pridr. Gymsisärsklgmsmm äm Svsk 1-s Eglsk1-s Mtmtik 1-s Idrtt ch häls 1-s Esttisk vrksmht 1-s Smhällskuskp 1-s Histri 1-s Nturkuskp 1-s Prgrmgmsmm äm Frm ch dsig Htvrk ch prdukti Mtril ch vrktyg 1 Prgrmfördjupig Vrkstdstkik - grud Gdshtrig - truck Idustrill prdukti 1 Idustrill prdukti 2 Etrprörskp Smmfgigstkik 1 Smmfgigstkik 2 Skärd brbtig 1 Skärd brbtig 2 Eftr utbildig Dt främst målt md di utbildig är tt du är förbrdd tt t plts på rbtsmrkd im idustrisktr, tig vi vlig ställig llr vi ställig md löbidrg.

10 år 1 år 2 Svtsiriktig Svtsgrudr Tillvrkigstri m l m s it, m bld tå upp d st häidividullt r bl vl r CNC-Iriktig Tillvrkigstri Dtrstyrd är prd. för b hövär didividullt vl u Tkikfkus t tvc ir ll km r, så ågt kls m p IW-kursr CAD/CAM Etrprörskp, här sdd, h å y är dt kig vårt är f få r lö rt sig iv frmtrbttkik Prduktutvcklig Prduktutv. l l på år ll r p tki id sm vrk å st kr h! ä l r p sm k l rbl Tkikvtskp Tvärvtskplig Dtrbsrt Vi utv hr pd ckli dy mi g gi gik m sk ll Vår m c t dr h Vår ti Vår t. pr r u r t t tvä jkt frm isk l i rv t tm d s ktis m sk k pli g f ch r m. välk till mm ss svtsiriktig Tkikprgrmmt g vårt tkikr slm i t g dt å t krtiv å str prb för ärr, så är dför Idustritkisk prgrmmt r p ågtig vår är gdt i v s ö ö h l b på y bhövr, så är dt krtiv kmm kmm på y lösigr p bäs Vi hr dymisk sk t i m utvcklig im Vår y Vår pdggik ch Vår r d Vi h ig im r kl Vå mtdr. utvc gik ch g. d r p d ll Vår trtisk lk t k m l? tisk tir utfrmd sm r m t s r d å i tmtisk ch ll V r utfrm skprjkt ch i frm. ti t i tmt tvärvtskplig m. k g fr j i l p pr k s t tvärv Så GåR det TIll: Välj Tkikcllg Allhmr Gymsiskl välkmm m välkllmss till ss ti äv äv tkik tk tkik prgr ikpr prg mmll sd g r lir t hrf xp rhmärmbtkmlm är t riumtvc hrs,thhr p t må ch p g rsbmlh frmtid tk m st d s ikblprd g CNC-iriktig

11 :) Högsklförbrdd Gy-rbt Gröt krt Utlds-APL ARBETE! Till vidr studir llr... Gy-rbt IW-crtifirig Utlds-APL vä bäst 3 års SKOlA - AllA MÖJlIGHETER Att få båd trtisk grud ch prktisk kuskp på tr års studir är uik chs. T d! ARBETE! SÄTT drömmen FÖRST! För tt gör br rsultt måst du h tt mål tt sikt på! Högsklstudir! 3-5 år år 3 CAD/CAM Gymsirbt Utlds-APL m. Högsklförbrdd?

12 Arbtslgsldr IN Elvcch Studi ch yrksvägldr KONTAKTA OSS!Rktr

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras. UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID 3.485 kr xkl. mom 2.788 kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r 493723 NYHET! 30.0 kr xkl. mom 24.720 kr 15.5 kr

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vrnon D. Millr CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION MID

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka! Allt du behöver vet för tt plner din nnonsering 0! ill ll vrje veck! okl nnonsering ger ökd försäljning! Kungsbck-Nytt dels ut grtis vrje torsdg till ll hushåll i Kungsbck kommun. Här skildrs intressnt

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #2 FEB 20 Nu är txt-tv tillbaka! Toppntur Ta sglbåtn till skidbackn Pröva lyckan! Vi bsökr Las Vgas Dt rullar! VOLVO KOMBI Häng md på n tidsrsa md gott om plats

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLLS KOMMUNSTYRLSN 2015-02-03 VÄLKOMMN Kommusyrls i Högaäs kommu kallas ill sammaräd. Daum och id: 2015-02-03, kl 16:00 Alliass gruppmö börjar kl 15:00 Plas: Sadshus, Gruvsal Ldamo som är förhidrad

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer