Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium"

Transkript

1 Nr 3-4/2000 NUCLEUS

2 I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man ansr att man bör satsa på d närmast årn. Dnna forskning brör i hög grad univrsitt och högskolor samt konsultr som arbtar md kärntknikrlatrad frågor. En slutsats man kund dra från sminarit var att dt int bara är kärntkniska anläggningar som åldrats. Dt är tt fnomn som drabbat hla kunskapssidan. Inom något nstaka år går fyra av fm profssorr i kärntkniska ämnn i pnsion. Många som arbtar inom industrin har också kommit så långt upp i åldrstrappan att dt fi nns n risk för att viktig kunskap om Svrigs kärntkniska anläggningar går förlorad. Md tank på d bslut som rgring och riksdag tagit om kärnkraftsbranschns framtid har dn fått n avvcklingsstämpl på sig. Dt har i sin tur hämmat nyrkrytringn av studntr. Nu vittnar dock industrin om att d fortfarand har omfattand rkrytringspro- gram. Dt bhovt undrstöds också av förträdar från d kärntkniska institutionrna. Dt tycks alltså som om bildn är dn motsatta ftrfrågan på folk som har utbildning och rfarnht från kärntknisk vrksamht är stor. I dtta dubblnummr av Nuclus bhandlar vi i n artikl (sid 9 ff) ökad krav på rfarnhtsåtrföring, båd nationllt och intrnationllt. I historins backspgl har vi kunnat konstatra att många fl och misstag kunnat undvikas om dt från början funnits n systmatisrad kunskapsåtrföring och n vilja att dla md sig av sina gna rfarnhtr. Dt kansk mst påtagliga xmplt är att olyckan i Harrisburg kunnat undvikas. Mot bakgrund av vad som tidigar sagts om dn nationlla forskningn fi nns dt goda skäl för SKI att än mr ngagra sig och söka påvrka dn forskning som bdrivs inom dn Europiska gmnskapn. Hur dn är upplagd och hur dt går till att söka mdl från EU rdovisas (sid 14 ff) i två olika artiklar. Kopplingn mllan forskning och tillsyn kan int starkt nog btonas. För att myndightn, i dt na fallt, skall kunna ställa skärpta krav på industrin i samband md modrnisringar krävs djupar kunskapr llr, i dt andra fallt, mildra kravn mot bakgrund av dn kunskap och rfarnht som fi nns idag och därmd styra om rsursrna dit d gör bäst säkrhtsnytta. En annan sak som påvrkar min såväl som många andras uppfattning om kärntknisk risk och säkrht är dn vrksamht som pågår i vår omvärld. Dn 15 dcmbr i år, alltså om bara någon vcka, kommr dt sista raktorblockt i Tjrnobyl att stängas (vilkt vi kommr att bhandla i nästa nummr av Nuclus). Likaså har rdan bslut fattats om n stängning av dt första blockt i Ignalina i Litaun. Bslut om stängning av dt andra blockt, dvs. hla Ignalinavrkt, kommr att fattas undr Undrhållt av dt kärntkniska anläggningarna i dt forna Sovjtimprit har via intrnationlla inspktionr visat sig vara kraftigt ftrsatt. Myckt av dt som nu görs fi nansiras av andra ländr. Svrig satsar varj år 10-tals miljonr kronor på stöd till öst. Ett sådant pro- jkt som rdovisas i dtta nummr ( rportagt sid 20 ff) är dt förbättrad fysiska skyddt på ryska atomisbrytar. Dt har rdan inträffat stöldr av färskt bränsl och annan utrustning. Dssutom finns n hotbild där man kan tänka sig att trroristr kapar n atomisbrytar och användr dn i utprssningssyft. Till Svrigs stödvrksamht måst ävn räknas dn hjälp vi bistått md att bygga upp myndightr i öst. Mn också md tank på att Europa snabbt går mot n intgration har SKI ngagrat sig i dt intrnationlla säkrhtsarbtt. Dtta bland annat mot bakgrund av att vi skall få höga och jämna säkrhtskrav i d olika mdlmsländrna i dn framtida unionn. I n artikl (sid 6 ff) slås också fast att säkrhtn och tillsynn av raktorsäkrhtn i dt nya Europa är brond av att dt finns starka myndightr. Och för dt krävs forskning och utvckling av vår vrksamht. Raoul Hllgrn rdaktör tlfon Inldar 2 Nuclus 3-4/2000 Nuclus 3-4/2000 3

3 V i z NUCLEUS Rdaktör Raoul Hllgrn Ansvarig utgivar Andrs Jörl Rdaktionskommitté Bhnaz Aghili, Margarta Alvrs, Susann Carlbrg, Björn Dvrstorp, Ann Edland, Ninos Garis, Stig Isaksson, Kår Jansson, Christr Karlsson, Gustaf Löwnhilm, Lif Pttil, Pr-Olof Sandén och Stig Wingfors. A r N l n Kandalaksja D Murmansk Montjgorsk Svrodvinsk t a K o l a h a H a v Apatity Kirovsk l v ö n t B a Svromorsk Kap Kanin Nos Solovtskijöarna Kaninhalvön r n t s Kolg Inldar 2 Åldring och nyrkrytring Innhåll Layout Raoul Hllgrn nga 1 Onga M 4 Innhållsförtckning Ptrozavodsk Archanglsk Tryck Rdnrs Offsttryckri AB, Stockholm g Sv. Dvina n Ptjora Tillsyn av raktorsäkrhtn i dt nya Europa 6 Hög säkrht krävr starka myndightr Upplaga xmplar ISSN-nummr ISSN Adrss Nuclusrdaktionn, SKI Stockholm logda oma ovo zjnij Suchona Kirov Kotlas Vjatka Vytjgda Solikam Br Uchta Syktyvkar b P t j r g Na r a o Ökad krav på rfarnhtsåtrföring 9 Undvik gamla misstag När xplodrar kärnbränsl? 12 Bränslts skadgränsr tstas i CABRI-raktorn Hög tid söka bidrag från 6: ramprogrammt 15 EU-forskningn blir allt viktigar för Svrig Tlfon Vx Dirkt Rportagt: Nuclus bsökr Murmansk 20 Förbättrat skydd på ryska atomisbrytar Tlfax E-post Wbbplats Artiklar i Nuclus utgår ofta från FoU-projkt och dras tillämpningar vid Statns kärnkraftinspktion, SKI. Tidningn bidrar därmd till SKI:s information när dt gällr att sprida ny kunskap om riskr och säkrhtshöjand åtgärdr. Målgruppr är i första hand lokala säkrhtsnämndr, anställda i kärn kraftsbranschn, forskar, bslutsfattar, mdia och n intrssrad allmänht. Författarna svarar själva för innhållt i sina artiklar. Matrialt får användas fritt om källan uppgs. För illustrationr och bildr krävs dock skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnhavarn. Bildkollagt ovan är hämtat ifrån några av d artiklar som förkommr i dtta nummr. Kartan är hämtad från rportagt som handlar om förstärkt fysiskt skydd på ryska atomisbrytar (bildn ovan t.h.). Dn något dformrad bränslpatronn är tt dokumnt från d fallprovr som gjorts på transportmballag för färskt bränsl mdan bildn nr t.h. illustrrar artikln om förstärkt safguard. Illustrationr i nämnd ordning: Nationalncyklopdin, Raoul Hllgrn, Eric Häggblom och Sörn Fröbrg. Omslagsbildn förställr dn ryska atomisbrytarn Sovjtskij Sojous undr rparationsarbt i n torrdocka i Murmansk på Kolahalvön. Dt i dag privatisrad bolagt Murmansk Shipping Co oprrar bl.a. Rysslands samtliga civila kärnkraftsdrivna fartyg (sju isbrytar och tt containrfartyg). Int långt ifrån mynningn till dn ständigt isfria Murmanskfjordn förolyckads atomubåtn Kursk. Foto: Raoul Hllgrn Intgrrad safguard 30 Effktivar kontroll md färr inspktionr Transportmballag tstat för ny crtifi ring 36 Osäkrhtr tvingad fram nya fallprov Säkrht måst byggas in från början i datorisrad systm 40 Tänk ftr först n viktig princip Intrnationllt symposium om pumpar och vntilr 44 Krav på förnyat rglvrk 46 Notisr 4 Nuclus 3-4/2000 Nuclus 3-4/2000 5

4 Tillsyn av raktorsäkrhtn i dt nya Europa Hög säkrht krävr sta rka myndightr Av Christr Viktorsson (övr bildn) och Erik Jnd Artiklförfattarna är vrksamma inom Statns kärnkraftinspktions avdlning för raktorsäkrht. Christr Viktorsson är avdlningschf och stf. gd och Erik Jnd ingår i ldningn för avdlningn Europa utvcklas snabbt mot störr intgration. Statliga monopol avvcklas och unionn utvidgas gografi skt. Hur påvrkar dt kärnsäkrhtsmyndightrnas tillsynsarbt och möjlightrna att bdriva tillsynn på tt offnsivt sätt? Hur kan myndightrna dra nytta av utvcklingn för att forma n hög gmnsam säkrhtskultur i Europa? Dt är frågor som i dag börjat diskutras båd nationllt och intrnationllt och som vi bhandlar i dnna artikl. Kärnsäkrhtsmyndightrna i Europa ställs i dag inför stora utmaningar när dt gällr att hantra frågor kring lmarknadns avrglring och unionns utvidgning. För att ävn i framtidn kunna bdriva tt framgångsrikt säkrhtsarbt måst vi värna om komptnta och starka nationlla tillsynsmyndightr samtidigt som tillståndsinnhavarna måst ha rsursr och komptns att hantra alla säkrhtsfrågor. Höga och jämna säkrhtskrav som rsultrar i hög och jämn säkrht bör dssutom gälla i d olika mdlmsländrna i dn nya unionn. Intrnationlla mål SKI:s ngagmang i dt uropiska och intrnationlla säkrhtsarbtt utgör tt viktigt inslag i arbtt md att uppnå d mål som rgringn har bslutat för SKI. Dt första målt angr att SKI gnom sin tillsyn skall vrka för att svnska kärntkniska anläggningar har tt tillfrdsställand skydd i flra barriärr för att förbygga allvarliga tillbud llr havrir. Vi skall också aktivt bidra till att utvckla och stärka dt intrnationlla kärnsäkrhtsarbtt, särskilt inom ramn för EU. Därutövr sägr rgringn att SKI skall ta initiativ till forskning och utvckling som rör vår vrksamht. Gnom att bdriva vårt nationlla säkrhtsarbt i n intrnationll miljö kan vi dra nytta av andra ländrs rfarnhtr och kunskapr för att utvckla tillsynn övr säkrhtn vid våra gna svnska kärntkniska anläggningar samt utvckla vår komptns att bdriva tillsynn. Gnom dt intrnationlla arbtt kan vi också md våra kunskapr och rfarnhtr bidra till att utvckla säkrhtstillsynn i andra ländr. Dt finns ävn andra skäl att titta utåt. Vi är inn i n fas när vi utvcklar våra säkrhtskrav. Dtta kan int göras i isolring utan måst sk i n anda som tar hänsyn till och gynnar n gmnsam uropisk/intrnationll raktorsäkrhtskultur. Samtidigt bör vi vrka för att inga omotivrad skillnadr finns i dn uropiska kravbildn md tank på förtagns konkurrnssituation. SKI:s uropiska samvrkan skr i dag; inom EU kommissionn, md inriktning på rfarnhtsutbyt och utvidgningn inom WENRA 1, md inriktning på utvidgningn och harmonisring av krav bilatralt md tonvikt på rfarnhtsutbyt i tillsynsfrågor och framtagning av gmnsam policy i vissa frågor. SKI har samarbtsavtal md tt stort antal ländr i Europa och samvrkar i nlight md dssa avtal. Samvrkan inom EU- kommissionn Låt oss först konstatra att några rglr som är rlvanta för kärnraktorrs tkniska utformning och drift int finns inom EU:s rättsordning. Bstämmlsrna i Euratom-fördragt tar främst sikt på strålskyddt och kärnämnskontrolln. Dock finns två rsolutionr, llr policyuttalandn, av rådt som är rlvanta, nämlign rådsrsolutionr från 1975 och 1992 som bhandlar tchnological problms of nuclar safty. Dn första av dm riktar in sig mot dt intrna arbtt inom dåvarand EG och talar om viktn av samarbt och harmonisring. Dn andra har siktt inställt mot säkrhtsfrågor i ländr som sökr anslutning till unionn och btonar viktn av att dssa skall uppnå n säkrhtsnivå jämförbar md dn som xistrar inom EU. Rådsrsolutionr i all ära, mn d gr int dn styrka och tyngd som bhövs för att driva frågor till rättsaktr inom EU. Kommissionn har alltså ingt rättsligt mandat och int hllr rsursr att driva tt ffktivt harmonisringsarbt mllan mdlmsländrna. Trots dtta har n viss gmnsam vrksamht bdrivits inom kommissionns ram. Svrig blv rdan 1976 obsrvatör i arbtt som då bdrvs i två arbtsgruppr, n md nbart myndightsrprsntantr och n md såväl myndights- som industrirprsntantr. Grupprna lvr kvar mn undr andra namn och dlvis andra mandat. Myndightsgruppn vrkar nu undr namnt Nuclar Rgulators Working Group (NRWG) och industrigruppn md namnt Europan Nuclar Intallations Safty Group (ENIS-G). I båda grupprna ingår nu ävn förträdar för kandidatländrna. Säkrhtssamarbt Avsiktn md arbtt i d båda grupprna har varit och är att utbyta information om utvcklingn inom rspktiv land rörand raktorsäkrhtn och rfarnhtr av händlsr som inträffat. Dssutom har försök gjorts att tackla harmonisringsproblmatikn gnom att göra övrgripand jämförlsr av krav och praxis mllan ländrna. Harmonisringsarbtt har dock int rönt framgång, främst brond på att något rättsligt mandat int finns. Många mdlmsländr har mot dn bakgrundn varit skptiska llr rnt av ngativa till att arbta md dssa frågor. Man har hävdat dt nationlla ansvart för säkrhtsfrågorna. Ävn i Svrig har vi hävdat dtta. Trots d svårightr undr vilka grupprna har arbtat har d prstrat tt antal användbara rsultat. Vi kan här nämna rapportr av NRWG såsom: Licnsing Procdurs and Associatd Documntation som jämför tillståndsgivningsprocdurrna i Storbritannin, Frankrik, Tyskland och Svrig. Establishing an Effctiv Nuclar Safty Rgulatory Rgim, som tillkommit för att g stöd till ansökarländrna md kärnkraft. Common Position of Europan Rgulators on Qualification of NDT Systms for Pr- and In-srvic Inspction of LWR Componnts. Kärnkraftvrk i omvärldn Land md kärnkraft Land utan kärnkraft Documnt on Rgulators Currnt Rquirmnts and Practics on Safty Critical Softwar. För att utvckla samarbtt mllan säkrhtsmyndightrna inom EU och statrna i Östuropa samt forna Sovjtunionn startad kommissionn tt samarbt inom dn s.k. CONCERT-gruppn. Här skr samtal om tillsynsfilosofi och säkrhtspolicy. Gruppn har mognat och bfinnr sig nu i tt stadium då mningsfulla dialogr kan gnomföras. Snast gruppn träffads, vilkt var i Kiv undr sommarn, diskutrads bl.a. intrna kvalittssystm. Här finns östländr som i dag kan rdovisa långtgånd arbt inom områdt, ibland mr avancrat än i n dl västländr. sgb/info Illustrationn visar var dt fi nns kärnkraftvrk i Svrig och vår närmast omvärld. Varj prick motsvaras av tt llr fl ra raktorblock. Bara inom WENRA:s krts fi nns 150 raktorr. Till dssa kommr tt antal raktorr i d s.k. kandidatländrna samt forna Sovjtunionn. Samvrkan inom WENRA Hur skall man då få till stånd tt mr ffktivt myndightssamarbt i Europa md tank på intgrationn och utvidgningn? Dtta är n fråga som figurrat n längr tid. Ett initiativ togs 1998 gnom att bilda Wstrn Europan Nuclar Rgulators Association (WENRA) 1. Gruppns arbt syftar till: att utvckla n gmnsam syn på kärnsäkrht och kärnsäkrhtstillsyn, särskilt inom EU att förs EU md obrond komptns och kapacitt för granskning av kärnsäkrht och tillsyn i ansökarländrna att utvärdra och uppnå n gmnsam syn i kärnsäkrhts- och tillsynsfrågor som kan uppkomma. 6 Nuclus 3-4/2000 Nuclus 3-4/2000 7

5 I WENRA sittr chfrna för tillsynsmyndightrna i d nuvarand EU-ländrna, samt Schwiz, md kärnkraftvrk undr drift llr avvckling. WENRA publicrad i mars 1999 n utvärdring av kärnsäkrhtn i d ländr som sökr mdlmskap i EU. En uppdatrad vrsion av rapportn publicras i slutt av årt. Rapportn är hlt öppn och får citras fritt. Höga säkrhtskrav Kärnsäkrhtn är som ovan nämnts int n dl av EU:s rättsordning, mn EU har valt att inkludra dssa frågor i utvidgningsprocssn. EU:s position är att målt om n hög kärnsäkrht skall baktas i utvidgningsprocssn, samt att d ländr som har kärnkraftsraktorr, som int bdöms kunna uppgradras till n accptabl säkrhtsnivå, skall stänga dssa i nlight md ländrnas intrnationlla förpliktlsr. WENRA:s rapport har spcillt dlgivits rspktiv ländrs rgringar samt EU:s institutionr och kommr att utnyttjas på lämpligt sätt vid bdömning av situationn vid d olika kärnkraftvrkn och myndightrna. Skäln för att utnyttja WENRA:s undrlag och komptns kan sammanfattas i två punktr: WENRA har tillgång till dn bästa fackkomptnsn inom EU för samlad analysr och bdömningar av kärnsäkrhtn och säkrhtstillsynn i olika ländr. WENRA rprsntrar, av industrin och dn politiska maktn, obrond myndightr och arbtar öppt: rapportrna läggs ut på nätt och tillställs alla mdlms- och kandidatländr. Enhtligt rglvrk WENRA har också bslutat att tackla harmonisringn och inldd undr dtta år tt arbt i dn riktningn. Arbtt syftar yttrst till att komma md rkommndationr om bhov av harmonisring av d nationlla rglvrkn inom några utpkad områdn. SKI har fått äran att lda tt pilotprojkt som skall förslå mtodik och arbtsplan för harmonisringn inom raktorsäkrhtsområdt. Arbtt är komplicrat ftrsom dt finns btydand skillnadr i nationll lagstiftning, förskriftsstrukturr och tillsynspraxis. Pilotprojktt försökr i möjligast mån ta sig förbi dssa skillnadr gnom att fokusra på dt substantilla innhållt i förskriftr och...eu:s position är att målt om n hög kärnsäkrht skall baktas i utvidgningsprocssn samt att d ländr som har kärnkraftsraktorr, som int bdöms kunna uppgradras till n accptabl säkrhtsnivå, skall stänga dssa i nlight md ländrnas intrnationlla förpliktlsr... allmänna råd och hur dtta har implmntrats inom industrin. Systmatiska jämförlsr görs mllan kravn i WENRA-ländrna när dt gällr några viktiga säkrhtsfrågor inom områdna safty managmnt, dsign, opration och safty vrification. Kravn i d olika ländrna och dras tillämpning jämförs sdan md rfrnskrav som tas fram för varj säkrhtsfråga. Slutsatsr kan därftr dras om bhov av harmonisring i förhålland till rfrnskravn. Pilotprojktt bräknas vara klart i början av nästa år. Därftr får WENRA ta ställning till fortsättningn i form av tt projkt md störr omfattning. Sammanfattning och slutsatsr Europa utvidgas och intgrras. Vi kan konstatra att n gmnsam rättsordning saknas inom EU när dt gällr kärnkraftsäkrhtn och att samvrkan måst sk på annan grund för att åstadkomma n gmnsam säkrhtskultur och n likvärdig säkrhtsnivå vid anläggningarna i d olika ländrna. Dtta ställs på sin spts när ländr md n annan industrill tradition vinnr inträd i EU-krtsn. Skilda säkrhtskrav får int lda till konkurrnsfördlar, int hllr får utvidgningn lda till att vi får n uppdlning i olika lag av anläggningar säkrhtsmässigt. SKI sr också n samvrkan i Europa som myckt viktig när dt gällr att vrka för n stark raktortillsyn, d.v.s. tillsynsmyndightr som är komptnta, rsursstarka och obrond såväl från främjandintrssna som från dn politiska maktn. För att kunna uppnå n rll kärnsäkrht som liggr på likartad nivå måst vi sträva ftr att åstadkomma likartad krav och tillsynspraxis. I dnna procss måst vi i väst också följa och kunna ta till oss d förbättringar som görs i ansökarländrna. Arbtt inom WENRA har dn inriktning som bhövs och dt är viktigt att fortsätta längs dn linjn. Frågan är om dt frivilliga samarbtt inom WENRA räckr till i tt läg då EU utvidgas. Rdan nu sr vi att stora rsursr, ngagmang och dlaktight krävs av d brörda myndightrna. Dssutom krävs att myndightrna inom WENRA sökr samvrkan md ick-kärnkraftsländrna inom EU, så att dssa får insyn i WENRA:s arbt. Dt som talar för att WENRA är n bra och ffktiv samvrkansform, är obrondt från olika intrssn och dn minimala byråkratin. Att bygga upp n ffktiv samvrkan inom EU kommissionns ram är btydligt mr komplicrat. Slutsatsn blir int nödvändigtvis att vi måst komma fram till n uppsättning gmnsamma säkrhtskrav inom dt utvidgad EU. Vi tror att n gmnsam säkrhtsnivå kan uppnås utan dtta, gnom att starka nationlla tillsynsmyndightr samvrkar. Inslag i n sådan samvrkan kan, utövr normalt rfarnhtsutbyt, vara gmnsamma utvärdringar av vrksamhtn, faddrsystm och xprtutbyt. Fotnot: Christr Viktorsson & Erik Jnd 1 WENRA bstår av chfrna för kärnsäkrhtsmyndightrna i Blgin, Finland, Frankrik, Italin, Ndrländrna, Spanin, Storbritannin, Svrig och Tyskland. Schwiz (som int är EU-mdlm) är spcillt inbjudn och dltar som mdlm i WENRA. Tillsammans har d tillsyn övr ca 150 kärnkrafts raktorr. Ökad krav på rfarnhtsåtrföring Undvik gamla misstag Dn olycka som inträffad i mars 1979 vid dn amrikanska kärnkraftsanläggningn Thr Mil Island (TMI) har blivit n händls som på många sätt ändrat förutsättningarna för driftn av kärnkraftvrk. Vid sidan av olika grupprs ifrågasättandn av kärnkraftn vidtog n konstruktiv analys av händlsn. Vad kan vi lära av d inträffad? Kan dt hända ign? Hur skall vi förbygga liknand händlsr? Bakgrundn till olyckan var n avblåsningsvntil som int stängd som dn bord, ftr tt snabbstopp. I dag kan vi dock konstatra att dt int var n unik händls. Rdan i sptmbr 1977, konstatrad dn svnska Raktorsäkrhtsutrdningn 1, inträffad tt missöd på aggrgat 1 i Davis-Bss stationn som var av samma fabrikat som TMI. Missödt brodd på att avblåsningsvntiln fastnad i öppt läg, mn opratörrna stängd vntiln manullt ftr ca 20 minutr. Ävn i Bznau i Schwiz had n händls md motsvarand förlopp, j stängand avblåsningsvntil, inträffat rdan I alla tr falln saknads n dirkt indikring på avblåsningsvntilns läg. Ta vara på misstagn Vad visar dtta? Jo, om tt väl fungrand rfarnhtsåtrföringssystm funnits 1977 skull kunskapn om missödt ha funnits hos opratörn i TMI. Man skull ha haft möjlight att i förbyggand syft träna dn typn av störningar. Dt i sin tur tord ha ltt till att opratörrna haft störr förståls och möjlightr att tolka händlsförloppt och agrat därftr. Eftr olyckan i TMI blv dt alltså uppnbart att händlsr av säkrhtsmässig btydls i olika ländr bord rapportrads till n intrnationll databas. Syftt var att nklt och snabbt samla och sprida information och därmd också möjliggöra n intrnationll rfarnhtsåtrföring av händlsr. Olyckan i Tjrnobyl som inträffad i april 1986 visad också på bhovt av intrnationllt samarbt och rfarnhtsåtrföring. Raktorkonstruktionn som had grundläggand säkrhtsbristr gjord dt möjligt att nstaka opratörsfl kund sätta säkrhtssystmn ur spl. Dt visad sig att opratörrna var ovtand om dssa bristr när d vid tt driftmässigt prov bröt mot driftinstruktionrna. Kombinationn av dålig tknisk säkrht, bristr i utbildning och administration samt opratörsfl ldd till n maximal raktorolycka. IAEA-konvntion Ramn för hur dt intrnationlla rfarnhtsutbytt skall gå till har snar fastlagts i dn intrnationlla kärnsäkrhtskonvntion som togs fram gnom IAEA:s försorg. Svrig skrv undr dnna I konvntionns 19: artikl angs att varj fördragsslutand part skall vidta lämpliga åtgärdr för att säkrställa att händlsr som har btydls för säkrhtn rapportras i tid av tillståndsinnhavarn till tillsynsorgant Dssutom skall program för att insamla och analysra driftrfarnhtr upprättas. Vidar skall åtgärdr vidtas utifrån d rhållna rsultatn och dragna slutsatsr. Man skall också s till att viktiga rfarnhtr vidarbfordras till intrnationlla organ samt till andra driftorganisationr och tillsynsorgan. Svnska krav I SKI:s förskriftr, SKIFS 1998:1, finns krav och allmänna råd för d svnska kärntkniska anläggningarna, som rglrar hur rfarnhtsåtrföringn ska bdrivas av tillståndsinnhavarna. Likaså finns krav på rapportring av inträffad händlsr llr uppdagad förhållandn. I kortht innbär dtta att tillståndsinnhavarn är skyldig att i sin organisation s till att rfarnhtr från gn och liknad vrksamht fortlöpand tillvaratas och dlgs dn brörda prsonaln. Btydlsn av dtta utvcklas i d allmänna rådn; väl fungrand rutinr Av Pr-Olof Ericsson Artiklförfattarn är vrksam som utrdar vid nhtn för anläggningssäkrht på Statns kärnkraftinspktion. 8 Nuclus 3-4/2000 Nuclus 3-4/2000 9

6 Gnomsnittligt antal rapportringsvärda omständightr, pr raktor, som klassars övr INES 0. bör finnas för fortlöpand rfarnhtsåtrföring inom alla d dlar av organisationn som har uppgiftr av btydls för säkrhtn. Mot bakgrund av vunna rfarnhtr, bör dt fort löpand undrsökas att anläggningn och dss vrksamht övrnsstämmr md gälland villkor och förskriftr. I SKIFS 1998:1 angs också d krav på åtgärdr som tillståndsinnhavarn måst vidta vid inträffad händlsr och förhållandn som har n raktorsäkrhtsmässig btydls. Dssa händlsr och förhållandn skall vidar rapportras till SKI nligt d riktlinjr som åtrfinns i d allmänna rådn. D händlsr och förhållandn som skall rapportras dlas in i olika katgorir brond på dras säkrhtsmässiga btydls. Katgorirna och d olika händlstyprna angs också i SKI:s förskrift. Organisrad åtrföring Som n dl i SKI:s tillsynsarbt ingår, som angs i kärnsäkrhtskonvntionn, att dls tills att tillståndsinnhavarna inom sina organisationr har vrksamhtr som säkrställr att rfarnhtr från händlsr tillvaratas och rapportras och dls att rapportra händlsr av säkrhtsmässig btydls intrnationllt för att övriga ländr md kärnkraft skall kunna nyttja rfarnhtr gjorda vid svnska kärnkraftvrk. I dtta arbt liggr också att SKI dlgr tillståndsinnhavarna dn rapportring som skr till dt intrnationlla rapportringssystmt (AIRS 2 ) från andra ländr. SKI:s dltagand i dt intrnationlla arbtt innbär båd att händlsr som kan ha intrnationllt intrss rdovisas till AIRS i form av IRS-rapportr, mn också att dlta i IAEA/NEA-arbtsgruppr. I dssa arbtsgruppr dltar rprsntantr från bl.a. USA, Japan, Kanada och Diagrammt visar dt gnomsnittliga antalt rapportrvärda omständightr (RO:n) pr raktor i kommrsill drift. År 1979 fanns dt sx kommrsilla raktorr i drift i Svrig mdan dt 1985 var tolv raktorr sdan d snast byggda raktorrna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 tagits i drift. I Svrig har n utvcklad händlsrapportring stts som tt naturligt ld i rfarnhtsåtrföringn. Dt gällr int minst ifråga om mänskligt flhandland där vi gjort bdömningn att dt är viktigar att rapportra och lära sig än att straffa. tt stort antal uropiska kärnkraftsländr. Grupprnas huvudsakliga uppgift är att koordinra intrnationlla insatsr i form av utrdningar angånd intrssanta säkrhtsfrågor. Vid d årliga mötna rapportras och diskutras rdovisad händlsr från d olika ländrna. Ävnså rdovisas pågånd och avslutad spcilla utrdningar som bdrivs inom ramn för samarbtt. Vid mötna tas också upp förslag till och bslut om nya frågställningar som kan vara intrssanta för gnomgång och utrdning. Samlad rfarnht Erfarnhtsutbytt vid mötn och d utrdningar som bdrivs i rgi av arbtsgrupprna gr n god grund för att alla ländr skall kunna ta tillvara d rfarnhtr som görs av händlsr och förhållandn i d olika ländrna. Int minst finns stora mängdr data samlad och tillgängliga i d databasr som har byggts upp om händlsr och upptäckta skador. Exmpl på svnska händlsr som har rapportrats till AIRS och givits stor uppmärksamht och föranltt åtgärdr intrnationllt är dls dn så kallad silhändlsn i Barsbäck och upptäcktn av böjt PWR-bränsl i Ringhals. Silhändlsn ldd fram till att störr silar installrads samtidigt som möjlightrna att backspola förbättrads. Dssa åtgärdr vidtogs rlativt snabbt i Svrig mn ävn tt antal utländska anläggningar har i dag gnomfört dssa förbättringar. Problmt md böjt bränsl har innburit att förändringar har gjorts i dsignn och att stratgir har tagits fram för att hantra n situation då böjt bränsl uppkommr. Forum för rfarnhtsutbyt SKI:s förskrift angr att tillståndsinnhavarn skall utrda inträffad händlsr och uppdagad förhållandn för att klarlägga förlopp och orsak samt vidta åtgärdr för att förhindra tt upprpand. Vidar skall n rapport lämnas in till SKI som bskrivr d inträffad händlsrna/ uppdagad förhållandna md n bskrivning av d bakomliggand orsakrna samt vilka drift- och säkrhtsmässiga konskvnsr d kan få. För att tillvarata och åtrföra gjorda rfarnhtr på tt systmatisk sätt har svnska och finländska (TVO) kraftbolag gmnsamt skapat n grupp inom Wstinghous Atom AB, ERFATOM, som har till uppdrag att analysra och värdra samtliga rapportrad händlsr från svnska kärnkraftvrk (av BWR-typ) och dt finländska kraftvrkt TVO. I ERFATOM:s arbt dltar tknisk xprtis från Wstinghous Atom och driftprsonal från kraftbolagn. I frågor som rör samsplt mllan människa, tknik och organisation görs analys och värdring av säkrhtsavdlningn i kraftägarnas g- Diagrammt visar tt gnomsnittligt värd på antalt rapportringsvärda omständightr som ltt till n klassning på INES-skalan övr nivån 0 (mindr avvikls utan säkrhtsbtydls). Dn allvarligast händls som inträffat i Svrig är klassad som n tvåa (händls md btydand avvikls från säkrhtsförutsättningarna) på dn sjugradiga intrnationlla skalan. Till dags dato har Svrig rapportrat 66 INES-händlsr, varav nio klassats som tvåor. Som jämförls kan nämnas att TMI-olyckan i USA klassads som n fmma och Tjrnobyl i forna Sovjt som n sjua. mnsamt ägda utbildningsförtag Kärnkraftsäkrht och Utbildning AB (KSU). Inom KSU görs också värdringn för samtliga svnska anläggningar av dn intrnationlla rapportringn, båd dn som kommr via myndightns systm och dn som fås från tillståndsinnhavarnas gt rapportringssystm. ERFATOM:s arbt dlgs kraftbolagn via vckorapportr, månadsrapportr och årsrapportr samt gnom tt antal spcialrapportr om spcilla säkrhtsfrågor. Utifrån d av ERFATOM lämnad rkommndationrna agrar tillståndsinnhavarn i dn mån rkommndationn är tillämpligt på dnns anläggningar. D svnska PWR-anläggningarna (Ringhals 2, 3 och 4) dltar i dn av lvrantörn Wstinghous skapad Ownrs Group där rfarnhtr från anläggningar som lvrrats av Wstinghous sprids till gruppns mdlmmar. Nationllt och intrnationllt Inom SKI görs n värdring och bdömning av rapportrad händlsr och förhållandn i dn s.k. ASK-vrksamhtn. Vrksamhtn är uppdlad i två dlar, dls n nationll dl som omfattar dn i SKI:s förskrift rglrad rapportringn från rspktiv anläggning och dls n intrnationll rapportringsvrksamht via IAEA:s rapportringssystm AIRS. Från AIRS rhålls intrnationlla rapportr om inträffad händlsr och rfarnhtr (IRS). Mn som angs i konvntionn förliggr dt också n skyldight för SKI att rapportra intrssanta svnska händlsr och rfarnhtr för att bidra till dn intrnationlla rfarnhtsåtrföringn. Obrond utvärdring Syftt md n rapportring till SKI är att inspktionn dls skall kunna bdöma tillståndsinnhavarnas analys och åtgärdr och dls kunna göra n obrond värdring av inträffad händlsr. Utifrån dtta tar sdan SKI ställning till om dt finns bhov av yttrligar utrdningar. Dt kan innbära att SKI utrdr/ agrar obrond av tillståndsinnhavarns aktivittr llr att bgäran görs om komplttringar i tillståndsinnhavarns gn utrdning. Bdömningn kan också g undrlag för att vid bhov bgära rdovisning och/llr åtgärdr av övriga tillståndsinnhavar. Värdringarna gr också tt av undrlagn till SKI:s övrgripand säkrhtsvärdring för rspktiv anläggning. För SKI är möjlightn att utifrån uppställda urvalskritrir/klassningar göra uppföljningar och analysr av trndr inom områdn/frågställningar av särskilt intrss. Erfarnhtsåtrföringsprocssn skall också säkrställa att spridning av information skr inom och utom SKI och skapa förutsättningar för n likvärdig bdömning av inträffad händlsr och uppdagad förhållandn. Dssutom gr gjorda ställningstagandn och dn lagrad informationn i SKI:s databas (Stagbas) tt värdfullt undrlag till andra dlar av SKI:s vrksamhtr som t.x. inspktionr och vid granskning och utrdningar. För att uppnå dssa syftn skr n systmatisk hantring på SKI av inkommand rapportr från svnska kärntkniska anläggningar gnom att: klassa grundorsakn till rapportrad händls/förhålland granska och bdöma rdovisad analysr och åtgärdr idntifira nskilda och gnriska säkrhtsfrågor, dvs. att frågställningarna bdöms vara giltiga för tt störr antal anläggningar och int bgränsad till tt nskilt raktorblock llr komponnt ta ställning till bhov av yttrligar utrdningar dokumntra bdömningar och ställningstagandn Sammantagt är rfarnhtsåtrföring n viktig länk i SKI:s tillsynsarbt där målt är att ta tillvara alla gjorda rfarnhtr och därmd minska riskn för att upprpa gna och andras misstag. Pr Olof Ericsson Fotnot 1. Säkr kärnkraft, Btänkand av raktorsäkrhtsutrdningn, SOU 1979:86 2. AIRS (Advancd Incidnt Rporting Systm): Intrnationll databas för händlsrapportring (IRS) som administrras av IAEA i samarbt md NEA 10 Nuclus 3-4/2000 Nuclus 3-4/

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #2 FEB 20 Nu är txt-tv tillbaka! Toppntur Ta sglbåtn till skidbackn Pröva lyckan! Vi bsökr Las Vgas Dt rullar! VOLVO KOMBI Häng md på n tidsrsa md gott om plats

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Kroons Simcenter och Simbutiken.se ANNONS. Simbutiken.se

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Kroons Simcenter och Simbutiken.se ANNONS. Simbutiken.se ANNONS Hla dnna bilaga är n annons från Kroons Simcntr och Simbutikn.s ANNONS Simbutikn för alla Simbutikn.s SIMBUTIKEN/ KROONS SIMCENTER Vi är tt tablrat förtag inom bad och simning som startads 2001

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

Strålskyddsnytt. Kompression kan spara stråldoser. [nr 2 2001, årgång 19]

Strålskyddsnytt. Kompression kan spara stråldoser. [nr 2 2001, årgång 19] en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr 2 2001, årgång 19] [tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se] Foto: Susanna Ask Med sin nya kompressionsanordning klarar Lena Harning

Läs mer

Jubileumsskrift Gryning under 10 år

Jubileumsskrift Gryning under 10 år Jubileumsskrift Gryning under 10 år 1! 2 Innehåll 10 år med Gryning 4 Vi är kommunernas Gryning 6 Kan samhällsnyttiga företag vara framtidens vinnare? 8 Det roligaste och mest intensiva arbete jag någonsin

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henrik Jönsson Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis Examensarbete 20 poäng Handledare Bertil Bengtsson Försäkringsrätt VT-2000 INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer