Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna"

Transkript

1 Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson

2 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING UPPDRAGET Inldning och syft Bakgrund Tillvägagångssätt och avgränsning REGLER OCH RIKTLINJER Riktlinjr för vrksamhtn Kommunns riktlinjr Iakttaglsr och kommntarr GRANSKNINGEN Kommunns hmsida Iakttaglsr och kommntarr Mdborgarkontort Iakttaglsr och kommntarr Annan vrksamht i kommunn Byggnadsinspktion Miljöinspktion Socialtjänstn Bildningsförvaltningn Kvidingbyggn AB Kommunns kommunikation vid krisr Iakttaglsr och kommntarr Uppföljningar avsnd kommunikation Iakttaglsr och kommntarr ANALYS BILAGA Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

3 Sammanfattning Ernst & Young har av d förtrondvalda rvisorrna i Åstorps kommun fått i uppdrag att granska kommunns kommunikation md mdborgarna. Syftt md granskningn är att undrsöka kommunns stratgi llr motsvarand för kommunikation. Granskningn ska utgöra tt undrlag för rvisorrna att uttala sig om kommunns kommunikation md mdborgarna. Våra förslag till fortsatt utvckling sammanfattas nligt följand: Vår bdömning är att kommunn bör fastslå n kommunikationsstratgi som tar sin utgångspunkt i måln för srvic gntmot mdborgar llr andra intrssntr. Till xmpl kan kommunn här fastställa riktlinjr för hur snabbt kommunns tjänstmän ska svara på -post llr brv. Eftr hur lång tid mdborgar kan förvänta sig svar vid ansökan om bygglov llr liknad. Enligt vår bdömning skull n kommunövrgripand stratgi llr motsvarand kunna undrlätta såväl utformandt av n ffktiv organisation som undrlättar kommunikation som framtagandt och användandt av gmnsamma mallar/blankttr osv. Vidar skull n kommunikationsstratgi också kunna ang hur uppföljning och avrapportring ska sk. Hmsidan är nligt vår bdömning n av kommunns viktigast kommunikationskanalr md dss mdborgar. Int minst för att hmsidan alltid är öppn, dvs. alla mdborgar som på dagtid int har möjlight att bsöka kommunn llr ringa på tlfontidr kan via hmsidan få ärndn uträttad. Potntialn i dnna kommunikationskanal är btydand. För att utnyttja potntialn rkommndrar vi att Åstorps kommun i n kommunikationsstratgi också blysr mål och nyckltal för hmsidan. Dt övrgripand ansvart för hmsidans utvckling bör också tydliggöras. Blankttsystmt är, nligt vårt förmnand, i hög grad föråldrat. I syft att undrlätta n smidig kommunikation md mdborgarna bör blankttrna ss övr och möjlightrna till lktronisk signatur utrdas. Vi notrar dock att nya blankttr ska rsätta d nuvarand (llr dlar av dm). I samband md dtta bör samtliga blankttr ss övr. Mdborgarkontorts tablrads i syft att undrlätta kommunikationn md mdborgarna. Vrksamhtn bstår såväl av information och kommunikation, mn också gnom att kontort gnomför viss myndightsutövning. Vår rkommndation är att kommunn övrvägr vilka frågor som mdborgarkontort ska ansvar för samt dokumntrar tydliga rutinr för gnomförand. Vi notrar att kommunn int följt upp sina gna mål avsnd kommunikation pga. bristand rsursr. Dt är ur vårt prspktiv anglägt att följa vrksamhtn för att ha möjlight att förnya och utvckla dnsamma. Utan uppföljning finns n uppnbar risk att vrksamhtn blir slntrianmässig, därför bör alltid uppföljning av vrksamhtn prioritras. För mdborgarkontort finns mål som kan följas upp. I vår granskning har vi stt att xmpl på vrksamht där mål för kommunikation int finns, och som int hllr gnomför uppföljningar som nöjdkundindx llr motsvarand. Vår bdömning är att uppföljningar bör gnomföras i flr vrksamhtr än mdborgarkontort i syft att utvckla vrksamhtn. Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

4 1. Uppdragt 1.1 Inldning och syft Ernst & Young har av d förtrondvalda rvisorrna i Åstorps kommun fått i uppdrag att granska kommunns kommunikation md mdborgarna. Syftt md granskningn är att undrsöka kommunns stratgi llr motsvarand för kommunikation, finns t. x. tydliga handlingsplanr avsnd på vilka arnor och på vilkt sätt kommunns ska kommunicra md dss mdborgar. Granskningn ska utgöra tt undrlag för rvisorrna att uttala sig om kommunns kommunikation md mdborgarna. Rvisionsfrågor Vilka stratgir llr motsvarand finns för kommunikation md kommuninnvånarna? Anss kommunns hmsida vara tt viktigt kommunikationsinstrumnt? Vilka rglr finns för kommunns hmsida avsnd kommunikation md kommuninnvånarna? På vilkt sätt undrhålls hmsidan? Finns ansvarig? Vilka rglr finns för kommunns mdborgarkontor avsnd kommunikation md kommuninnvånarna? Vilka andra mtodr används för kommunikation md kommuninvånarna, cntralt och på förvaltningarna? På vilkt sätt undrlättas kommuninnvånarnas ansökningar till kommunn, finns skrivbara blankttr på hmsidan? Görs utskick till samtliga kommuninnvånar? Har kommunn n mdistratgi? Finns utsdda talsprsonr 1.2 Bakgrund Åstorps kommun har varj dag åtskilliga kontaktr mllan kommuninnvånarna och kommunn. Kontaktrna skr övrallt i kommunn, inom alla nämndr och områdn. I takt md tkniska framstg som undrlättar kommunikation förbättras möjlightrna till n bra och ffktivar srvic och arnor för kommunikation växlar ständigt vilkt ställr krav på samhällt. Gnom ffktiva kommunikationsvägar undrlättas srvicn till mdborgarn, och mrvärd kan skapas. 1.3 Tillvägagångssätt och avgränsning Granskningn har gnomförts via dokumntstudir och granskning av kommunns hmsida. Intrvjur har gnomförts md förträdar för kommunldningn och ansvariga tjänstmän. Inom ramn för granskningn har vi intrvjuat kommunskrtrarn som har övrgripand ansvar för kommunikationsfrågor, samt förträdar för mdborgarförvaltningn i form av förvaltningschf, nhtschf för mdborgarkontort, byggnadsinspktör och miljöinspktör. Därutövr har vi intrvjuat fritidschfn vid bildningsförvaltningn som har tt särskilt ansvar avsnd kommunikation vid krisr. Intrvjurna utgör n avgränsning i uppdragt då Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

5 kommunikation skr i hla kommunns vrksamht. Tstr av kommunikationsmtodr har gnomförts i viss utsträckning. 2. Rglr och riktlinjr 2.1 Riktlinjr för vrksamhtn Krav på n sammanhålln kommunikationsstratgi llr liknand rglras int av lag och förordning. Därmot rglras hur kommunr till xmpl dlgr bslut llr liknand i kommunallagn. Offntlightsprincipn är grundlagsskyddad gnom tryckfrihtsförordningn och angr i 2 kap. 1 Till främjand av tt fritt mningsutbyt och n allsidig upplysning skall varj svnsk mdborgar ha rätt att taga dl av allmänna handlingar. Vidar angr förvaltningslagn vissa rglr avsnd myndightrnas srvicskyldight till mdborgarna i 4 och 5 : 4 Varj myndight skall lämna upplysningar, vägldning, råd och annan sådan hjälp till nskilda i frågor som rör myndightns vrksamhtsområd. Hjälpn skall lämnas i dn utsträckning som är lämplig md hänsyn till frågans art, dn nskilds bhov av hjälp och myndightns vrksamht. Frågor från nskilda skall bsvaras så snart som möjligt. Om någon nskild av misstag vändr sig till fl myndight, bör myndightn hjälpa honom till rätta. 5 Myndightrna skall ta mot bsök och tlfonsamtal från nskilda. Om särskilda tidr för dtta är bstämda, skall allmänhtn undrrättas om dm på lämpligt sätt. Myndightrna skall också s till att dt är möjligt för nskilda att kontakta dm md hjälp av tlfax och lktronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt. En myndight skall ha öppt undr minst två timmar varj hlgfri måndag-frdag för att kunna ta mot och rgistrra allmänna handlingar och för att kunna ta mot framställningar om att få ta dl av allmänna handlingar som förvaras hos myndightn. Dtta gällr dock int om n sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton llr nyårsafton. Lag (2003:246) Kommunns riktlinjr Kommunn har ingn stratgi för kommunikation llr annat dokumnt som övrgripand angr hur kommunn ska kommunicra md dss intrssntr. Därmot finns arbtsbskrivningar för några funktionr där kommunikationsansvart framgår. Dock utan att spcificra vad ansvart bstår av. Kommunskrtrarn har tt sammanhålland ansvar för kommunns kommunikation nligt dnns arbtsbskrivning. Mdborgarkontort ska utgöra kommunns första kontaktyta md mdborgarna och bildads 2007 ftr att politikrna vill öka kommunns tillgänglight. Vid krisr är dt nligt uppgift fritidschfn som har tt sammanhålland ansvar för kommunns kommunikation. Vidar saknas rglr för hur kommunns hmsida ska användas vid kontakt md kommuninnvånarna llr rglvrk för mdborgarkontorts kommunikation. Mdborgarkontort jämför dock vissa nyckltal avsnd srvic gntmot mdborgarna. Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

6 2.2 Iakttaglsr och kommntarr Kommunn saknar till stora dlar dokumntrad riktlinjr llr stratgir för kommunikation. Vidar saknas n målbskrivning för hur kommunns hmsida ska användas i kommunikationn. Mdborgarkontort har från kommunfullmäktig mål för vrksamhtn som mäts och ska följas upp. Vår bdömning är att kommunn i tt samlat dokumnt bör fastslå n kommunikationsstratgi som tar sin utgångspunkt i måln för srvic gntmot mdborgar llr andra intrssntr. T.x. bör kommunn fastställa riktlinjr för hur snabbt kommunns tjänstmän ska svara på - post llr brv. Eftr hur lång tid mdborgar kan förvänta sig svar vid ansökan om bygglov llr liknad. Enligt vår bdömning skull n kommunövrgripand stratgi llr motsvarand kunna undrlätta såväl utformandt av n ffktiv organisation som undrlättar kommunikation som framtagandt och användandt av gmnsamma mallar/blankttr osv. Vidar skull n kommunikationsstratgi också kunna ang övrgripand riktvärdn för handläggningstidr och hur uppföljning och avrapportring kan sk. 3. Granskningn 3.1 Kommunns hmsida Kommunns hmsida är idntifirad som tt väsntligt vrktyg för kommunikation. Vidar är hmsidan prioritrad på så sätt att kommunldningn undr dt snast årt haft tt projkt för att s övr hmsidans utformning i grundn. Kommunskrtrarn had initialt tt uppdrag att gnomföra dtta arbt. Undr höstn har mllrtid projktt flyttats övr till kommunns ITtknikr som i början av 2011 ska ha tt förslag färdigt. Ansvarig för hmsidan är kommunskrtrarn som har tt övrgripand informationsansvar i kommunn. Enligt uppgift har man int följt upp i vilkn grad kommuninnvånarna användr hmsidan llr vad d önskar för funktionr. Int hllr följr man antalt träffar llr ndladdningar osv. Enligt uppgift för att tidn, och tidigar, intrsst int funnits. Enligt kommunskrtrarn finns i dag n förståls för btydlsn av hmsidan, som informationskanal och srvicinstrumnt. I budgtn för 2010 finns s.k. kommunfullmäktigmål som avsr hmsidan. Undr kommunstyrlsförvaltningn angs Satsningar på utvckling av kommunns intranät och hmsida för att öka tillgänglight och utnyttjand måst prioritras. Vidar åtrfinns tt mål avsnd hmsidan som gällr mdborgarkontort. Målt är Kommunns hmsida skall vara uppdatrad och aktull. Ävn bygg- och miljönämndn har mål för kommunns hmsida. Kommunns nuvarand hmsida bstår främst av information om vrksamhtn. Dssutom finns uppgiftr om rglvrk, öppttidr och blankttr. Blankttrna bstår av PDF-filr som man antingn skrivr ut och fyllr i och undrtcknar altrnativt fyllr i vid datorn och sdan skrivr ut och undrtcknar. Dssutom finns vissa PDF-filr som ska vara möjliga att fylla i vid datorn och ävn undrtcknas lktroniskt, dvs. skickas in dirkt till kommunn via hmsidan. Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

7 Bygga och bo Kultur och fritid Livsmdl och hälsoskydd Blankttr, totalt Miljö Varav blanktt Skrivbar PDF Blanktt md - lgitimation Tabll 1. Blankttr på hmsidan Avfallshantring Barn och utbildning Hästinvntring Informationsmatrial, totalt Summa blanktt och infomatrial Räddning och säkrht Socialtjänst Vård och omsorg Övrigt Blankttr, totalt Varav blanktt Skrivbar PDF Blanktt md - lgitimation Informationsmatrial, totalt Summa blanktt och infomatrial Sammanlagt 81 dokumnt är utlagda på hmsidan som nås via länkn blankttr. Av dssa är 73 styckn blankttr och 8 informationsmatrial. Av blankttrna är 23 skrivbara PDF-filr mdan 50 styckn är vanliga PDF-filr som måst skrivas ut för att därftr fyllas i för hand och därftr sändas in. Ävn d skrivbara PDF-filrna måst skrivas ut, undrtcknas och skickas in som brv altrnativt faxas in. D blankttr som är skrivbara via datorn avsr främst avfallshantring, livsmdl och hälsoskydd samt miljö. Enligt tablln ovan finns 7 blankttr som ska vara möjliga att signra lktroniskt. Vid granskningn har tstr gnomförts för dnna funktion, dock utan att vi lyckats undrtckna några blankttr lktroniskt. Enligt uppgift är dnna funktion obrukbar för tillfällt. Dt finns också möjlight att sända in ifyllda dokumnt till kommunn lktroniskt. Dt är dock osannolikt att n insänd ansökan om till xmpl anmälan/ansökan avsnd installation av värmpump kommr att accptras då ansökand int kan undrtckna dokumntt. D flsta blankttr avsnd livsmdl och hälsoskydd samt miljö är möjliga att fylla i via datorn, d gnvägar via dokumntt i form av dirktlänkar för utskrift fungrar int hllr. Enligt uppgift vid intrvjurna är tt nytt blankttsystm bställt via Svrigs Kommunr och Landsting som ska rsätta flrtalt av d blankttr som idag finns tillgängliga via hmsidan. Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

8 3.1.1 Iakttaglsr och kommntarr Hmsidan är nligt vår bdömning n av kommunns viktigast kommunikationskanalr md dss mdborgar. Int minst för att hmsidan alltid är öppn, dvs. alla mdborgar som på dagtid int har möjlight att bsöka kommunn llr ringa på tlfontidr kan via hmsidan få ärndn uträttad. Potntialn i dnna kommunikationskanal är btydand. För att utnyttja potntialn rkommndrar vi att Åstorps kommun tar fram n övrgripand stratgi för kommunikation, där vision, mål och nyckltal för hmsidan bhandlas. Dt övrgripand ansvart för hmsidans utvckling bör också tydliggöras. Blankttsystmt är i hög grad föråldrat, nligt vårt förmnand. I syft att undrlätta n smidig kommunikation md mdborgarna bör blankttrna ss övr och möjlightrna till lktronisk signatur utrdas. Vi notrar dock att nya blankttr ska rsätta d nuvarand (llr dlar av dm). I samband md dtta bör samtliga blankttr ss övr. Blankttr där funktionr int fungrar bör förändras. Missförstånd llr flaktightr avsnd blankttrnas funktionr kan skapa irritation och bör undvikas. 3.2 Mdborgarkontort Mdborgarkontort i Åstorp är cntralt placrat i kommunn och är förlagt i dirkt anslutning till kommunhust där flrtalt av tjänstmännn finns. Kontort inrättads 2007 i syft att öka kommunns tillgänglight och ävn övrföra n viss myndightsutövning till frontn. Från början had kontort öppt såväl lördagsöppt som lunchöppt. I takt md olika bsparingskrav har öppttidn i dag minskat och sdan 2007 har prsonaln minskat från 6 hltidsanställda till fyra. Prsonaln ska ha n brd komptns att bsvara nklar frågor som rör olika ärnd inom kommunn, mn också n llr flra spcialområdn där olika handläggar bsittr djupar kunskap inom olika områdn. Dn myndightsutövning som skr via mdborgarkontort är bl.a. fadrskapsbkräftls, parkringstillstånd för rörlshindrad, vigslförrättning, alkoholhandläggning såväl srvringstillstånd som tillsyn. Vidar handläggr kontort bostadsanpassningsbidrag mn fattar int bslut i dssa frågor. Ävn dödsboanmälan planras övrföras till mdborgarkontort och diskussionr förs om att ha nklar bygglovshantring via kontort. I kommunns budgt för 2010 angs mål för vrksamhtn. Här finns bl.a. Mdborgarna skall rhålla snabb och säkr handläggning i Mdborgarkontort. Kommuninvånar som på olika sätt vändr sig till Mdborgarförvaltningn skall via -post llr tlfon få åtrkoppling inom tt dygn llr via brv md dn vanliga postgångn inom två dygn. Informationsbroschyrr skall finnas utarbtad 2012 och därftr kontinurligt uppdatras. Informationsmatrial skall finnas att tillgå ävn på andra språk än svnska. Mdborgarkontorts vrksamht följs upp kontinurligt, undr avsnitt 3.4 rdogörs för dn uppföljning som prsntrats för oss undr granskningn. Uppföljningn brör framför allt Mdborgarkontorts vrksamht Iakttaglsr och kommntarr Mdborgarkontort tablrads i syft att undrlätta kommunikationn md mdborgarna. Vrksamhtn bstår såväl av information och kommunikation, mn också gnom att kontort Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

9 gnomför viss myndightsutövning. Mdborgarkontort får därmd anss vara n viktig dl i kommunns kommunikation. Vår rkommndation är att kommunn övrvägr vilka frågor som mdborgarkontort ska ansvara för samt dokumntrar tydliga rutinr för gnomförand och inkludrar n vntull mdvrkan från andra dlar av kommunns förvaltning. Dt finns sannolikt flra/llr andra frågor som skull kunna hantras av kontort vilkt kan g mdborgar snabb hantring md få inblandad tjänstmän. Samtidigt som dt är av stor vikt att dubbla organisationr int byggs upp llr att dn intrna kommunikationn blir inffktiv, därför måst klarht gälla för vilka frågor/bslut som handhas inom rspktiv vrksamht. 3.3 Annan vrksamht i kommunn Byggnadsinspktion Enligt intrvju md byggnadsinspktörn saknas dokumntrad riktlinjr för kommunikation md mdborgarna. Dt finns därför inga riktlinjr för hur snabbt frågor llr motsvarand ska bsvaras. Dock gällr nligt uppgift att så snabbt som möjligt srva mdborgarna. Rutinr finns numra som säkrställr till xmpl att övrklagandanvisningar skickas ut vid bslut. Kommunikation i form av ansökningar, rmissr bslut osv. skr brvlds. Evntulla frågor som inkommr via -post bsvaras dock via -post. Byggnadsinspktörn btonar att frågor om kommunikation, hur dn skr och vad dn innhållr, är cntralt ftrsom dtta lätt kan misstolkas. Svar på fråga via -post får xmplvis int kunna tolkas som tt godkännand llr motsvarand. Användningn av mallar för att säkrställa n likartad kommunikation och hantring av ärndn används numra, nligt uppgift vid intrvjun, i högr grad än tidigar. Vidar används inom planoch byggområdt int s.k. brukarnkätr för att följa upp kommunns arbt. En uttalad kommunikationsstratgi i syft att systmatiskt följa upp arbtt finns int. På hmsidan finns n dl information, xmplvis finns information om kommunns taxor för att mdborgarna själv ska kunna bräkna sin bygglovavgift. Vidar finns information om nklt avhjälpta hindr och vilka gatuadrssr i Åstorps kommun där s.k. minskad bygglovsplikt gällr. Dtaljplanr och övrsiktsplann är dock int tillgängliga. Inom ramn för uppdragt har vi också granskat d mallar som finns avsnd plan- och byggområdt. Av nio blankttr är n skrivbar PDF, blankttn för VA-anslutning. Dt finns inom områdt ingn blanktt som ska gå att skriva undr lktroniskt. Dt finns olika blankttr för bygglov, n från kommunns cntrala sida för blankttr på hmsidan, dnna är int n s.k. Skrivbar PDF. Undr information om bygglov på hmsidan finns n länk till n annan blanktt som är n skrivbar PDF. Blankttrna är i övrigt idntiska Miljöinspktion På samma sätt som för övriga kommunn saknas n dokumntrad kommunikationsstratgi llr riktlinjr för hur kommunikation bör sk. Enligt uppgift vid intrvjun gällr förvaltningslagn för kommunikation och srvic, samt miljöbalkn styr kommunikationn i vissa avsndn. Ävn n dl rättspraxis på områdt är vägldand vid kommunikation. Kommunikation skr främst via tlfon, -post och brv mn också i form av prsonlig kontakt md bsök på plats llr att folk kommr till kommunn. Annonsr skr i lokaltidningn, t.x. information att mäta radon. Ävn utskick till brörda prsonr görs, vilkt undrlättar Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

10 miljöinspktörrnas arbt. Informationn på hmsidan är nligt uppgift otillräcklig då dt int finns rsursr att uppdatra och lägga ut information. Sju av åtta blankttr är skrivbara PDF-dokumnt, tr md lktronisk lgitimation som int vrkar fungra. Kommunn har inom miljöinspktionsområdt aldrig följt upp llr mätt vad brukarna tyckr om kommunns vrksamht Socialtjänstn Förvaltningslagn och spciallagstiftning angr hur socialtjänstn ska kommunicra md mdborgar och brukar/klintr. Socialtjänstn kommunicrar md mdborgarna i två spår. Dt na spårt handlar om att gnrllt informra mdborgarna om socialtjänstn och vilkt stöd som kan rhållas i olika livssituationr. Dt andra spårt är kommunikationn md brukar/klintr som är i bhov av socialtjänstns insatsr. Enligt socialtjänstlagn ska uppsökand vrksamht bdrivas inom socialtjänstn. Tidigar har socialförvaltningn gjort hmbsök hos invånar övr 80 år för att informra om äldromsorgsinsatsr. Dt har mllrtid visat sig att d äldr är väl informrad om vad som finns att tillgå. Därför gnomför socialförvaltningn numra årlign n äldromsorgsmässa på Vidåsn som riktar sig till n brdar allmänhtn. Mässan har varit uppskattad och välbsökt. Undr 2011 planras ävn n mässa md fokus på insatsr för handikappad. Kommunikation skr också md allmänhtn gnom kommunala pnsionärsrådt, kommunala handikapprådt samt gnom olika intrssförningar och annan idll vrksamht. Chfrna inom socialtjänstn ställr rglbundt upp och informrar när olika organisationr bjudr in. Synpunktshantringn uppgs vara basn i kommunikationn md brukarna inom vård och omsorgsvrksamhtn. Gnom synpunktshantringn vill socialförvaltningn lyssna in brukarnas rfarnhtr och vidta förbättringsåtgärdr om dt finns klagomål. Informationsblad om synpunktshantringn finns att tillgå bland annat på hmsidan och Mdborgarkontort. Dt finns också tt informationsblad i hmvårdns mappar hmma hos vårdtagarna. När synpunktn inkommr lämnas tt svar att dn mottagits och förvaltningn svarar på synpunktrna inom n vcka. I dag finns olika blankttr för ansökan att tillgå på hmsidan och dt går att skicka -post till socialkontort via hmsidan. Blanktt om ansökan om försörjningsstöd måst hämtas på Mdborgarkontort ftrsom dt samtidigt lämnas information om vilka dokumnt som ska följa md ansökan. Gnomgånd ska ansökningsblankttrna lämnas in till kommunn llr skickas md post. Kommunikationn md brukar/klintr i individärnd skr alltid via dirktkontakt llr brv på grund av skrtssn. E-post används int när dt finns prsonuppgiftr därmot om dt gällr gnrlla frågor Bildningsförvaltningn Liksom i övrig vrksamht saknas n kommunikationsstratgi llr styrdokumnt som angr hur bildningsnämndn ska kommunicra md mdborgarna. Bildningsnämndn svarar för kulturoch fritidsvrksamht samt förskola och skola. Olika blankttr för ansökan och anmälan finns att tillgå på kommunns hmsida mn ifyllda blankttr ska skickas in till förvaltningn postlds. Hmsidan gr också information om bildningsnämndns vrksamhtr och dt går att vi hmsidan skicka -post till förvaltningn. Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

11 Fritidsvrksamhtn har n tablrad kommunikation md förningslivt i kommunn. Kommunikationn skr gnom dirkta mötn och gnom att fritidsförvaltningn rglbundt informrar gnom tt nyhtsblad. Bibliotkt har många dirkta kontaktr md mdborgarna mn ingn allmän srvic likt dn som Mdborgarkontort har. Enligt d intrvjuad finns inga rutinr för att lyssna in allmänhtns rfarnhtr och synpunktr avsnd kulturutbudt på Björnn. Diskussion har förts om att bilda n mdborgargrupp för att planra och utvärdra kulturutbudt. Information finns att tillgå om skolor och förskolor på hmsidan. Dt finns xmplvis möjlight att lämna synpunktr llr framföra åsiktr via -post till skolan i Hylling. Rxnt, Tito Enators lärplattform, har införts på skolan i Hylling och på Björnkullaskolan. Arbt pågår md att införa Rxnt på övriga skolor så att föräldrarna ska kunna gå in och s dokumntation bträffand barnt/lvn. Enkätr gnomförs rglbundt inom d olika vrksamhtrna för att lyssna in brukarnas rfarnhtr. Dt har gnomförts nkätundrsökningar avsnd ishalln, skolan, förskolan, fritidsvrksamhtn, kostnhtn, musikskolan, fritidshm och bibliotk. Varj vrksamht analysrar sina svar mdan förvaltningn tittar på hlhtn. Inom förvaltningn finns strävan att lämna tt svar på fråga från mdborgar inom 24 timmar mn förvaltningn har ingn kvalittsdklaration att så ska sk Kvidingbyggn AB Bolagt Kvidingbyggn saknar n kommunikationsstratgi llr annat styrdokumnt som angr hur bolagt ska kommunicra md mdborgar och hyrsgästr. Dt finns n strävan hos Kvidingbyggn att mdborgarna ska vara väl mdvtna om att bolagt tillhandahållr lägnhtr. Bolagt har sdan flra år traditionn att sponsra dt lokala förningslivt för att synas. Bolagt dltar int i kommrsilla annonskampanjr på intrnt. Därmot annonsrar Kvidingbyggn mllanåt i dn lokala dagsprssn för att informra allmänhtn. Kommunns hmsida hållr på att byggas om och när dn är färdigställd kommr Kvidingbyggn att disponra n gn domän. Hmsidan bräknas vara färdig undr vårn 2011 och då kommr domänn kvidingbyggn.s att läggas upp. Hittills har bolagt funnits som n dl av kommunns hmsida. Flanmälan och anmälan till lägnhtskö kan sk via -post på kommunns hmsida. Dt finns ingn IT-basrad kommunikation md hyrsgästrna. Kommunikationn md hyrsgästrna skr huvudsaklign via brv llr tlfon. Flrtalt hyrsgästr väljr att göra flanmälan tlfonlds. När bolagt ska informra hyrsgästrna i olika frågor skr dt via utskick i papprsform llr gnom att anslå mddlandn. Dt finns inga dokumntrad garantir hos bolagt för hur lång tid dt ska ta tills svar lämnas. Bolagts huvudprincip är att svar ska lämnas samma arbtsdag som frågan llr anmälan inkommr Kommunns kommunikation vid krisr I kommunn finns n krisbrdskapsorganisation som vid krisr rsättr dlar av dn bfintliga dlgationn och organisationn. En krisldningsnämnd och ldningsstab är utsdda vid Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

12 sådana vntulla händlsr. Ansvart för information och kommunikation vid krisr lds av kommunskrtrarn och fritidschfn. Ansvart avsr bland annat hur kommunns växl, mdborgarkontor osv. ska användas vid krisr. För att säkrställa n tillfrdsställand kommunikation, har utbildningar kontinurligt sktt Iakttaglsr och kommntarr Avsnd kommunns oprationlla kommunikationsarbt, dvs. dn dagliga kommunikationn md mdborgarna i form av bslut, svar på frågor, utskick om rlvant information osv. bdömr vi att kommunn kan ta yttrligar stg för att utvckla n likartad kommunikation. Dt kan till xmpl röra sig frågor om gmnsamma brvmallar/bslutsmallar och riktlinjr för skriftlig och muntlig kommunikation. Kommunn bör vidar övrväga att införa mål för handläggningstidr för viss kommunikation, och följa upp tidrna och åtrrapportra till ansvarig nämnd. Dssa insatsr skr på vissa håll i kommunn, n dl är lagrglrat, och vissa nämndr har mål för vrksamhtn som knytr an till handläggningstidr. Sammantagt bdömr vi att dn IT-rlatrad kommunikationn kan stärkas på flra håll. Ett sådant arbt liggr i linj md övrgripand statliga ambitionr om ökad tillgänglight via lktroniska hjälpmdl. Vi notrar att blankttr av samma sort är sparad på olika ställn på hmsidan, i fallt md bygglovsblankttn har d sparad blankttrna olika gnskapr. 3.4 Uppföljningar avsnd kommunikation I Åstorps årsrdovisning för 2009 angs måluppfylllsn avsnd kommunfullmäktigmål för årt. Avsnd kommunikation finns tt mål för mdborgarkontort. Målt är att Av d som rhållr stöd och srvic från Mdborgarnämndn skall mr än 50% upplva: att d fått tydlig information sig rspktfullt bmötta känt sig dlaktiga i utrdningar och bslut Av årsrdovisningn framgår dock att på grund av nddragningar av prsonlla rsursr har ingn nöjdhtsmätning kunnat gnomföras. Mdborgarkontort gör mllrtid gna mätningar och följr upp vrksamhtn utifrån typ av bsök osv. Tabll 2, Mätning v. 49 o , Mdborgarkontort Tlfon Bsök Post Mail Fax Övrigt Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Frdag Lördag Total: Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

13 Av d totalt 991 ärndna dssa vckor var 656 av typn information/vägldning, 305 ärndn var för administrativ hantring och 30 ärndn var för bslut. Motsvarand mätning gjord ävn hösttrminn Tabll 3, Mätning v. 40 o , Mdborgarkontort Tlfon Bsök Post Mail Fax Övrigt Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Frdag Lördag Total: Av d totalt 1009 ärndna dssa vckor var 724 av typn information/vägldning, 243 ärndn var för administrativ hantring och 42 ärndn var för bslut. Åstorps kommun dltog också i n srvicmätning från JSM Tlfront 2008, mätmtodn är utarbtad tillsammans md SKL och mätr srvic i tlfon- och -postsvar. Rsultatt visar att Åstorps kommun gav bra information avsnd d frågor som ställds via tlfon och då också bmött prsonrna på tt bra sätt. Rsultatt var dock lägr gälland handläggarnas tillgänglight. Mätningn undrsökt också svar via -post, här fick Åstorps kommun bra rsultat avsnd svarstid då kommunn alltid svarad inom tt dygn. Kvalittn på svarn i -postn var dock lägr i Åstorp än i flra andra jämförda kommunr Iakttaglsr och kommntarr Vi notrar att kommunn int följt upp sina gna mål avsnd kommunikation pga. bristand rsursr. Dt är ur vårt prspktiv anglägt att följa vrksamhtn för att ha möjlight att förnya och utvckla dnsamma. Utan uppföljning finns n uppnbar risk att vrksamhtn blir slntrianmässig, därför bör alltid uppföljning av vrksamhtn prioritras. För mdborgarkontort finns mål som kan följas upp. I vår granskning har vi stt att xmpl på vrksamhtn där mål för kommunikation int finns och int hllr har uppföljningar som nöjdkundindx llr motsvarand gnomförts. Vår bdömning är att ävn här bör uppföljningar gnomföras i syft att utvckla vrksamhtn. Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

14 4. Analys I avsnittt ovan bskrivs dls kommunns hmsida och d blankttr som finns där md vilka mdborgarna ska kunna kommunicra md kommunn och dls tt antal av kommunns förvaltningar och bolag som studrats inom ramn för granskningn. Av bildn ndan framgår vilka funktionr/förvaltningar vi granskat. Kommunfullmäktig Kvidingbyggn AB Kommunstyrls Mdborgarkontort Bildningsnämnd Socialnämnd Bygg-och miljönämnd Bildningsförvaltningn Socialtjänstn Bygg-och miljöinspktörr (inom kommunstyrlsförv) Vår sammantagna bdömning är att kommunn inom samtliga områdn kan utvckla kommunikationn md kommuninnvånarna. Mdborgarkontort har n högr grad av struktur i form av mål, riktlinjr och uppföljningar av vrksamhtn än övrig granskad vrksamht. Inom d olika förvaltningarna/bolagn bör riktlinjr tas fram för n gmnsam kommunikation, dt kan t.x. gälla gmnsamma mallar för brvsvar osv. Nämndrna bör övrväga att formulra mål för kommunikation, t.x. inom hur lång tid mdborgarna kan förvänta sig svar inom olika frågor. Ävn kommunn cntralt har anldning att övrväga om ansvart för kommunikation bör tydliggöras. Vidar bör hmsidan nligt vår uppfattning användas mr aktivt för kommunikation där framförallt blankttsystmt bör ss övr. Åstorp, 18 fbruari 2010 Jakob Smith Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

15 Bilaga 1 Följand prsonr har intrvjuats: Mats Porsklv, kommunskrtrar Ena Sgrfldt, miljöinspktör Frank Starv, byggnadsinspktör Anita Månsson, förvaltningschf mdborgarförvaltningn Sara Prsson, nhtschf mdborgarkontort Jan Alfrdsson, fritidschf Gunilla Vlin, förvaltningschf socialförvaltningn Anita Sjöbrg, förvaltningschf bildningsförvaltningn Mikal Fors, VD Kvidingbyggn AB Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna, fbruari

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D Förord Arvid Lindmans 60-årsfond instiftads 1922, som n gåva till partits dåvarand ordförand i samband md födlsdagn, ftr n insamling bland mdlmmar och sympatisörr. Fondns

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

del av Innerstaden 2:34 m.fl.

del av Innerstaden 2:34 m.fl. Dnr: SBK 2013/161 Miljökonskvnsbskrivning Dtaljplan för dl av cntrum dl av Innrstadn 2:34 m.fl. Lulå kommun Norrbottns län SAMRÅDSHANDLIN 2014-06 1 Mdvrkand öljand prsonr har aktivt mdvrkat vid framtagand

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll s n aktivitt: Län. Kmun. By llr råd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Hdmor a Dalarna Vansbro Nås Fotboll allt in fotboll, utbildning,

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

Databaser om olyckor och risker

Databaser om olyckor och risker - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDNIMGS VERKET - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDMINGS VERKET 1999 Räddningsvrkt, Karlstad Risk- och miljöavdlningn Bställningsnummr P2 1-273199

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät INFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER 2 2 0 1 2 Undrsökningn där du kan göra skillnad Dags för årts hyrsgästnkät Är du nöjd llr missnöjd md din lokal och ditt torg? Vad gör att du trivs md lokaln och torgt?

Läs mer

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13 Sida 1 av 2 Viking Från: Til: Kopia: Skickat: Bifoga: Ämn: "Niklas Sidmat' "niklas.sidmar~schack.s;: "viking.ab~tlia.com;: "tk~schack.s;: dn 27 fbruari 201311:19 Prsonbvis_David_Brczs_2013 _02_25. pdf

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv Vurdring for og av læring Haldn 7 april 2011 Haldn 7 april 2011 Vurdring for og av læring Ett allmänt och uropiskt prspktiv Götborgs univrsitt Institutionn för pdagogik och spcialpdagogik gudrun.rickson@pd.gu.s

Läs mer

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r Hm24 Annonsblad T k n i s k a s p c. A n n o n s f o r m a t n & P r i s r w rw wbb rklam mdia swdn h m24 ALLT FÖR DITT HUS & HEM MODULPRISLISTA. MODULFORMAT FÖR ANNONSYTA Halvsida V A2 Hlsida A1 125 x

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20.

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20. Sidan 1 av 41 AVDELNING 1 Miljöfarlig vrksamht för vilkn tillstånds- llr anmälningsplikt gällr nligt 5 llr 21 förordningn (1998:899) om miljöfarlig vrksamht och hälsoskydd samt viss annan vrksamht, s k

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden H m24 Prislista w rw wbb rklam mdia swdn 20% RABATT gällr för nytcknad abonnmang ABONNEMANG Paktprisr gällr t.o.m -12-31 KATEGORIER BASIC STANDARD PREMIUM PREMIUM PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Halvår Hlår

Läs mer

Greenhouse Gas Protocol Report for Opus Bilprovning. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen juli 12, 2015 av Our Impacts för U&W

Greenhouse Gas Protocol Report for Opus Bilprovning. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen juli 12, 2015 av Our Impacts för U&W Grnhous Gas Protocol Rport for Opus Bilprovning Bräkningspriod: 2014 Framtagn juli 12, 2015 av Our Impacts för U&W Rdovisningsdtaljr Konsolidringsmodll (Consolidation Approach) Vrksamhtskontroll Organisatorisk

Läs mer

Svenska jordbrukets klimatpåverkan

Svenska jordbrukets klimatpåverkan Svnska jordbrukts klimatpåvrkan tt bräkningssätt där ävn livsmdlns innhåll av nrgirika kolbindningar värdras Förord I min tidigar roll som statlig tjänstman ingick att utvärdra jordbrukspolitikns miljöffktr.

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning insidan Kristn ungdomstidning 2015 jan fb mars april maj juni juli aug spt okt nov dc Vm är jag? Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Aktullt: Flyktingkrisn *!20151015 Styrd av lögnr? insidan Kristn

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet BR SOMMARBRISE ABACE, MÖDA lytta in i nytt bond i n ny stadsdl S din nya lägnht Dtaljrna som gör skillnad Vad splar bddn på n list för roll? Vi är övrtygad om att dt är hlt avgörand, hlhtn bstår av dtaljrna

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll som n aktivitt: Län. Kommun. By llr områd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Dalarna Vansbro Hdmora Fotboll allt inom fotboll,

Läs mer

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH ATLAS-xprimntt på CERN (wb-kamra idag på morgonn) 5A1247, modrn fysik, VT2007, KTH Laborationr: 3 laborationr: AM36: Atomkärnan. Handlar om radioaktivitt, absorbtion av gamma och btastrålning samt mätning

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

BAKÅTVÄND ELLER FRAMÅTVÄND BILBARNSTOL FÖR DEM MELLAN ETT OCH FEM ÅR - en kategoridataanalys med logistisk regression

BAKÅTVÄND ELLER FRAMÅTVÄND BILBARNSTOL FÖR DEM MELLAN ETT OCH FEM ÅR - en kategoridataanalys med logistisk regression Statistiska Institutionn BAKÅTVÄND ELLER FRAMÅTVÄND BILBARNSTOL FÖR DEM MELLAN ETT OCH FEM ÅR - n katgoridataanalys md logistisk rgrssion Ylva Brg och Christina Brummr Uppsats i statistik poäng Nivå 4-6

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

Knagge. Knaggarna tillverkas av 2,0 ± 0,13 mm galvaniserad stålplåt och har 5 mm hål för montering med ankarspik eller ankarskruv.

Knagge. Knaggarna tillverkas av 2,0 ± 0,13 mm galvaniserad stålplåt och har 5 mm hål för montering med ankarspik eller ankarskruv. Knagg Knaggarna kan t.x. användas vid förbindning mllan ar och ar. I kombination md fäst är bärförmågan stor vid vältand och lyftand kraftr. Knaggarna tillvrkas av 2,0 ± 0,13 mm galvanisrad stålplåt och

Läs mer

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19 Lagrbladt En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svnsk Kärnbränslhantring AB O S K A R S H A M N 3 2009 Rosngrns vald Oskarshamn Sid 6 7 Malin spindln i bsöksnätt Sid 10 11 Iskalla sidor

Läs mer

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor FOKUSERAT www.fokusrat.s [På MAKT] Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar ingt på sin blogg Nummr 1 2008 Frdagn dn 22 fbruari 50 SEK 5 EURO Kalmarungdomar trotsar maktn md L Parkour 1 Rportag om Kalmars rikast

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015

HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015 HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015 PRISUTVECKLING PÅ FÖRBRUKNINGSMEDIA 1996-NU HSB ENERGIAVTAL Full kontroll på r förbrukning och ra utgiftr för förbrukningsmdia.

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Instruktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Dnna apparat får int användas av prsonr (inklusiv barn) md rducrad fysiska, snsoriska llr psykiska färdightr, llr av prsonr som saknar rfarnht och kunskap,

Läs mer

Tema Påverka Nyköping

Tema Påverka Nyköping NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. DECEMBER NR 9 2011 UNDERSÖKNING MÅNGA REKOMMENDERAR FLYTT TILL NYKÖPING SÄKRA TIPS SE UPP MED LJUSEN PÅVERKA GÖR DIN RÖST HÖRD Tma Påvrka Nyköping

Läs mer

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07.

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07. \)St nk 2007-11- O b 1 ntndnt Ptr Du Ritz Tkniska must, Box 27842 115 93 Stockholm Hundl. Angånd: Var md och skriv dn svnska T-historin! Vi vill ha din brättls snast dn 30111-07. Jörgn Lindlöf :född 1947

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

27 Maj 2016 Scandic Infra City Upplands Väsby Stockholm

27 Maj 2016 Scandic Infra City Upplands Väsby Stockholm 27 Maj 2016 candic Infra City Upplands Väsby tockholm GÖR GÖR DET DET RÄTT RÄTT FRÅN FRÅN BÖRJAN! BÖRJAN! Horsrail staktsystm i plast md spännfunktion Horsrail staktsystm i plast md spännfunktion Dags

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com SE 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskyltn övrnsstämmr md spänningn i ditt hm. AVLÄGSNA ALDRIG MIKROVÅGSINTAGENS SKYDDSPLATTOR som sittr

Läs mer

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel Installation, drift oh skötsl Villalpanna 250 Arklstorpsvägn 88 tl 044-22 63 20 info@varmbaronn.s 291 94 Kristianstad fax 044-22 63 58 www.varmbaronn.s ELOMAX_250_v2_sv_2010-09-23_4.13 utg: v.4.13 Ersättr:

Läs mer

PÅ RÄTT SPÅR. Ett VALBILAGA SVERIGES BÄSTA SKOLA INVIGD VALET - SÅ RÖSTADE NI. Utsiktsstig till Värmlands vackraste grillplats

PÅ RÄTT SPÅR. Ett VALBILAGA SVERIGES BÄSTA SKOLA INVIGD VALET - SÅ RÖSTADE NI. Utsiktsstig till Värmlands vackraste grillplats PÅ RÄTT SPÅR kils kommuns informationstidning NR 3 / 2014 Ett VALBILAGA BÄTTRE KIL VALET - SÅ RÖSTADE NI Utsiktsstig till Värmlands vackrast grillplats SVERIGES BÄSTA SKOLA INVIGD Innhåll Sid 2 Ldar Sid

Läs mer

Tony och Maria. 13:e september 2008. Vigsel kl. 16.00 på Tånga Hed, Vårgårda

Tony och Maria. 13:e september 2008. Vigsel kl. 16.00 på Tånga Hed, Vårgårda Tony och Maria 13: sptmbr 2008 Vigsl kl. 16.00 på Tånga Hd, Vårgårda Nu är dt gjort Vi har blivit frisrad, stylad och fotografrad ftr månadr av planrand Vi har nrvöst väntat undr dagn, lyssnat på vigslförättarn

Läs mer

MWN 400 MWN 410 MWN 440

MWN 400 MWN 410 MWN 440 MWN 400 MWN 410 MWN 440 1 INSTALLATION MONTERING AV MIKROVÅGSUGNEN FÖLJ MEDFÖLJANDE sparata montringsanvisningar för att installra ugnn. INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGENPÅ TYPSKYLTEN

Läs mer