TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04"

Transkript

1 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04

2 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN... 4 Trafik, allmänt...4 Parkring...4 ång- och cykltrafik...6 Distributionstrafik...7 ANALYS AV PARKRINSBHOV - DIMNSIONRINSRUND... 9 Bussangöring...9 Prsonalparkring...9 Korttidsparkring...9 Bsöksparkring...9 vnmangsparkring kvällar/hlgr... FÖRSLA TILL ÅTÄRDR... Ombyggnadsförslag... Övriga frågor inför fortsatt arbt... Mjuka åtgärdr...4 BORTVALDA ÅTÄRDR... Bställar: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tl: Uppdragsansvarig: Björn ohansson Handläggar: Susann Karlsson Uppdragsnr: 686

3 Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun INLDNIN Bakgrund Silbodalskolan i Årjäng liggr cirka 700 mtr sydväst om Årjängs cntrum. Skolan är dn största grundskolan i Årjängs kommun, md cirka 40 lvr från förskolklass till år 9. Vid skolan finns också fritidsvrksamht md cirka inskrivna barn. Prsonalstyrkan uppgår till cirka 7 anställda. Skolan bstår av flra byggnadr md varirand standard. n dl av lokalrna är i så dåligt skick att n rivning planras för att iställt g plats åt n nybyggd högstadidl. Dn tänkta placringn av dn nya högstadibyggnadn liggr dlvis utanför gälland dtaljplans byggrätt inom s.k. prickmark) och därför krävs n planändring. I samband md framtagandt av n ny dtaljplan för Silbodalskolan finns dt bhov av att s övr trafiksituationn, som tidvis undr dagn är otillfrdsställand. WSP har därför fått i uppdrag av kommunn att göra n trafikutrdning. Syft md utrdningn Uppdragt omfattar kartläggning och bristanalys av dagns trafiksituation på och i anslutning till skolområdt gälland distributionstrafik, gång- och cykltrafik, parkring och skolskjuts. Möjliga åtgärdr förslås. Byggnad som ska rivas och iställt rsättas av nybyggda lokalr för högstadit. WSP Samhällsbyggnad

4 Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN Trafik, allmänt Trafiksituationn runt Silbodalskolan är allmänt rörig undr skoldagar undr tidrna , kl.00 och Antalt bsöksparkringar räckr int till, bilangöringsplatsn för hämtning och lämning är undrdimnsionrad, skyltningn runt skolan rspktras int, man kör in på skolgårdn, kör mot färdriktningn osv. Dtta innbär att varkn tillgänglightn llr trafiksäkrhtn är tillfrdsställand. Skolvägn, vy södrut mot färdriktningn). * Trafiknätsanalys Årjäng och Töcksfors. Bslutshandling. Årjängs kommun juni 0. Södr om skolan går Storgatan som nligt trafiknätsanalysn* är n infart/gnomfartsgata md sparat gc-bana på dn norra sidan och trottoar på dn södra sidan. Västr om Idrottshallarna går Västanåsvägn som är n huvudgata md dubblsidig trottoar. Strax västr om skolan, mllan Storgatan och Västanåsvägn, går Skolvägn som är n nklriktad gata norrut/västrut), framför allt avsdd för skoltrafik. Östr om skolan finns n smal väg som förbindr församlingshmmt och kyrkogårdn md Storgatan via n kort och smal bro. Vägn har ingt namn, mn kallas fortsättningsvis i rapportn för kyrkans väg. Skyltad hastight är 0 km/timm på samtliga gator. Parkring I dagslägt finns sammanlagt cirka 94 parkringsplatsr i skolans omdlbara närht, varav d flsta har infart från Skolgatan. Vidar finns 0 platsr västr om idrottshallarna md infart från Västanåsvägn. D viktigast parkringsytorna är markrad på övrsiktskartan på nästa sida. Om skolan byggs om som planrat kommr 74 av d 94 parkringsplatsrna att försvinna. Vanan att parkra prcis utanför dörrn är myckt utpräglad båd hos föräldrar och prsonal, vilkt bidrar till trängsl och kaos vid högtrafik. Parkring östr om skolan, vägn mot kyrkogårdn. Prsonalparkring Prsonaln parkrar idag på d 94 parkringsplatsr som finns på skolområdt. Huvuddln av platsrna försvinnr då skolan byggs om, och dt största bhovt av prsonalparkringar antas kunna tillgodoss gnom att nyttja d 0 platsr som finns i anslutning till idrottshallarna. Korttidsparkring Utanför rktorsxpditionn finns n bilangöring i form av n ficka, md plats för cirka fm bilar, för lämning och hämtning av barn. Korttidsparkringn är olyckligt placrad brdvid bussangöringn. Kombinationn av bussar, n massa bilar och barn som springr övr vägn skapar kaos. Följand problm och btndn förkommr i samband md lämning och hämtning via Skolvägn: 4 WSP Samhällsbyggnad Bilangöringn är undrdimnsionrad och många stannar därför ut på gatan vilkt stoppar trafikn så att dt blir kö på Skolvägn. D bilar som kommr först ställr sig int längst fram, vilkt gör dt svårar för bakomvarand bilar att parkra. Skolvägn är nklriktad vilkt int alltid rspktras. Föräldrar stannar på vänstr sida av Skolvägn och släppr av barnn, som då korsar gatan. Tidigt på morgonn kör föräldrar in på skolgårdn och parkrar framför fritids.

5 WSP Samhällsbyggnad Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun b KYRKRUDSVÄN VÄSTANÅSVÄN c b NYATAN 8 4 A-D KLOCKARVÄN SKOLVÄN O,4,,6 9,7,6,,4,9,,,6 9,7,67 9, 9,7 9, 9,9,9,4 6,7,89,7,79 6,,68,76,86,7,44,4,7,68 6,6 9,6,7,8,64 4,6, 9,0,0,74,,8,8 9,4,,6,4,6 6,9, 6,6,69,, 9,7 9,99,,7 9,86,94,,47,06,6,66,,7,9,48,8,4,88, ,67,, 0, ,80 6,98 6,88 6,9 6,96 Parkringsyta Inlastning C-stråk In/utfart församlingshm/ kyrkogård, distributionstrafik, prsonalparkring Antal p-platsr cirka) Bilangöring, ca platsr Bsöksparkring, platsr Bussangöring, ca platsr Församlingshm -årsvrksamht Idrottshall Mllanstadi Lågstadi Fritids Högstadi Aula Kök Matsal Slöjd Lk Lk Bollplan Övrsikt trafik i nulägt. SILBODAL- SKOLAN Kyrkogård Oönskad) korttidsparkring mot Blomstrvägn mot cntrum Storgatan I nulägt tt gammalt järnvägsspår, mn dt ska tas bort. Vägbro, som ska komplttras md tt C-fält. kyrkans väg Rktorsxpdition XX

6 Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun n annan möjlig, mn j önskvärd, angöring för biltrafik till skolan är via församlingshmmt östr om skolan. Dnna väg nyttjas framför allt för lämning och hämtning av barn vid fmårsvrksamhtn som ryms i n sparat barack. Ävn här blir dt trångt vid d tidr då skolan börjar och slutar. Kyrkan har upplåtit sina parkringsplatsr för lämning och hämtning, mn man sr gärna att huvuddln av skoltrafikn flyttas till skolans områd. Flra föräldrar korttidsparkrar också i dt trånga utrymmt mllan barackn och skolbyggnadn dtta är så nära dörrn som man kan komma md bil) och här har markn blivit uppkörd. Bilangöring på Skolvägn. Skolbussar Kl , 8 ankommand bussar: 4 bussar md 9 platsr, buss md platsr, bussar md 49 platsr Kl., avgånd bussar: bussar md 9 platsr, buss md 49 platsr Kl., 6 avgånd bussar: bussar md 9 platsr, bussar md platsr, bussar md 49 platsr KL.0, avgånd linjbussar md 49 platsr vardra. Bussangöring på Skolvägn. Bsöksparkring Dt finns inga särskilda bsöksparkringar. Om bhovt finns llr j ftr ombyggnationn bror på hur parkringssituationn löss. vnmangsparkring kvällar/hlgr Dt finns vntullt tt bhov av xtra parkringar i samband md vnmang i aulan samt störr sportvnmang som krävr mr parkring än dn som finns vid sporthallarna. I dagslägt parkras dt på skolgårdn vid kvällsaktivittr, mn frågan är om dtta ska vara möjligt i fortsättningn. Då skolan och utmiljön byggs om finns möjlight att utforma skolgårdn på tt sätt så att obhörig trafik int kan köra in på skolgårdn. Skolskjuts Till Silbodalskolan är dt många barn utanför tätortn som anländr md skolskjuts. Alla bussar angör och avgår från bussangöringn på Skolvägn, södr om idrottshallarna. Bussarna ställr upp parallllt utmd Skolvägn. Dt är i ordningsställt md räck mllan trottoar och körbana på n sträcka om cirka 0 mtr, motsvarand cirka tr bussar. atans längd är yttrligar cirka 0 mtr västrut och lika många bussar till skull kunna få plats. Systmt md längsgånd uppställning ftr gatan byggr på att dn buss som kommr först kör längst fram längst bort från skolan). Dtta ftrföljs dock int. Dt finns bhov av någon sorts väntplats md vädrskydd, då flra barn står ut och väntar på bussarna. Totalt har 84 av lvrna rätt till skolskjuts, mn dt är int riktigt alla som nyttjar bussn. På morgonn angör åtta bussar md barn från olika dlar av kommunn. Bussarna ankommr något utspritt i tidn, mllan kl , mn dt uppstår ändå kaos då d ska trängas md föräldrar som lämnar sina barn md bil. På ftrmiddagn är dt som mst sx turr som avgår samtidigt, kl.. Då räckr int bussangöringn till. ång- och cykltrafik Dt finns inga uppgiftr på hur många barn som går och cyklar till skolan, mn nligt skolan dominrar bilåkning kraftigt, då dt gnrllt i kommunn är n bilburn livsstil. I samband md att dn nya skolbyggnadn uppförs kommr banvalln och gc-portn gnom dnna att rivas och iställt läggas i plan, vilkt blir n förbättring då man slippr höjdskillnadr och dn otrygght som n trång gc-port mdför. På övrsiktskartan på förgånd sida illustrras för skolan viktiga gång- och cyklstråk. D flsta lvrna som går och cyklar kommr från bostadsområdna norr och östr om skolan. Mn ävn västr och sydväst om skolan finns bostadsområdn md barn. 6 WSP Samhällsbyggnad

7 Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun C-stråkt som går utmd Skolgatan, övr skolgårdn och vidar norr om banvalln är viktigt att bvara. Många lvr användr dtta stråk till bostädrna norrut på Prästgårdsområdt samt till Fritidshmmt Bukttn som liggr på Blomstrvägn, ca 00 mtr norr om skolan. Vid planring av dn nya skolbyggnadn är dt viktigt att tills att gc-stråkt int skärs av, vilkt skull tvinga ut barnn på mindr säkra omvägar md blandtrafik, dt vill säga Västanåsvägn llr kyrkans väg. Dt ska dock sägas att dn bfintliga sträckningn int är hlt tillfrdsställand vad gällr trafiksäkrht, då dn på n kort sträcka går i blandtrafik mllan två parkringsplatsr, s bild ndan. tt annat frkvnt C-stråk är kyrkans väg, vilkt också används av många lvr. Dt är n smal väg md blandtrafik samt n dl distributionsfordon till matsaln, vilkt int är optimalt ur trafiksäkrhtssynpunkt. Lastkajn vid matsaln. Dn gamla järnvägn används idag som gångväg av skollvr och allmänht när d ska ta sig från skolan och vidar mot Årjängs cntrum. Dt finns n smal gångbana från baksidan av matsaln som anslutr till järnvägn. Distributionstrafik ods lvrras till fyra olika platsr på skolan, s övrsiktskartan på sidan. Till lastkajn vid matsaln lvrras daglign mjriproduktr samt någon/ några gångr pr vcka andra livsmdl. Vid slöjdsalarna finns n mindr lastkaj för inlastning av matril i källar - virkstork/förråd). Lvrans skr md n störr lastbil n till några gångr pr år. Dssa fordon trafikrar kyrkans väg. Dn största mängdn matril lastas in i dn södra ändn på högstadibyggnadn utanför rktorsxpditionn. Dtta gods distriburas md stor lastbil, distributionsbil llr långtradar md släp. Dt är främst DHL, Schnkr och Oskarssons som skötr distributionn, ofta md pallhantring. Omfattningn motsvarar - bilar pr dag. odst utgörs av kopiringspappr, städmatril, böckr, skrivmatril, möblr, förbrukningsmatril mm. Vid nstaka tillfälln lvrras pall md kopiringspappr till mllanstadibyggnadn. Då backar lastbiln övr skolgårdn, vilkt int är lämpligt. ångstråk på banvalln, riktning mot cntrum. cyklparkring Ovan, C-port gnom banvalln. Till vänstr, C-stråkt i nord-sydlig riktning övr skolområdt. Cyklparkring i inhängnadn. WSP Samhällsbyggnad 7

8 Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun Sammanfattning nuläg och problmbild: D problm och kaos som rådr vid högtrafik bror dls på undrdimnsionring av korttidsparkring, mn också på btndt hos trafikantrna. Skyltar och trafikrglr ftrföljs dåligt. Dt totala antalt parkringsplatsr i dagslägt ca st) är tillräckligt, mn då dt framför allt är d riktigt attraktiva platsrna som används uppstår ändå trängsl undr högtrafik. Antalt bussuppställningsplatsr är int tillräckligt vid avgångn kl.. Då dn nya skolbyggnadn uppförs kommr huvuddln av nuvarand parkringsplatsr att försvinna. Dt är viktigt att bvara gc-stråkt utftr Skolvägn övr skolgårdn och vidar norrut mot Blomstrvägn. ods lvrras idag huvudsaklign till tr olika platsr på skolan; matsaln, slöjdn och rktorsxpditionn dn byggnad som ska rivas). Parkring vid idrottshallarna, ca 0 platsr som i princip står tomma dagtid. 8 WSP Samhällsbyggnad

9 Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun ANALYS AV PARKRINSBHOV - DIMNSIONRINSRUND Ndan följr n övrsiktlig analys av parkringsbhovt för olika typr av parkring vid skolan. Dtta liggr till grund för vilka åtgärdr som studras. Bussangöring Övrslagsbräkning: Åtta bussar ankommr mllan kl på morgonn. Dt största problmt för dssa är int att dt bara finns tr platsr, utan trängsln md biltrafikn. Kl. avgår sx bussar bussar md 9 platsr, bussar md platsr, bussar md 49 platsr) samtidigt och i princip skull alla dssa bhöva var sin plats. rovt kan sägas att bhovt är tt par flr platsr än vad som finns idag, totalt -6 st. Avvägningar att fundra på när dt gällr dimnsionring och placring av parkringsplatsr: Hur många parkringsplatsr är dt rimligt att dt finns för prsonal/bsökar/vnmang? Hur nära målpunktn? Tillgodos bhov/ftrfrågan kontra påvrka btndn s vidar avsnitt Mjuka åtgärdr ). u mr bilar på attraktiva platsr nära ntrér, dsto mindr utrymm för kvalitér som skolgård, grönytor, sittbänkar tc. Bhov/dimnsionringsgrund: -6 platsr Prsonalparkring Övrslagsbräkning: Antal prsonal ca 7, varav ca 48 i åk F-6, ca åkr buss. Om alla som int åkr buss ska rbjudas p-plats innbär dt 60 platsr. Bhov/dimnsionringsgrund: 60 platsr Korttidsparkring Lämna/hämta parkring, ca fm platsr idag, räckr int på långa vägar. Övrslagsbräkning: Åk F-6: Antal lvr 7, varav 9 har rätt till skolskjuts*. Sålds lvr som åkr bil, går llr cyklar. Antagand; 0% går llr cyklar, 4 lvr. Då blir antalt bilåkand lvr ca 70 st. Åk 7-9: Antal lvr, varav har rätt till skolskjuts*. Sålds lvr som åkr bil, går llr cyklar. Antagand; % går llr cyklar, 8 lvr. Då blir antalt bilåkand lvr ca 70. * Dt är int alla lvr som har rätt till skolskjuts som åkr buss, utan flra blir ändå skjutsad till skolan i bil. I bräkningsundrlagt tas dock int hänsyn till dtta. Uppskattningsvis är dt totalt cirka 40 bilåkand lvr. Alla lämnas och hämtas dock int samtidigt. Skoldagn börjar kl 08.0 för samtliga, mn flra går på fritids innan skolan så d bilåkand lvrna anländr mllan kl 06.0 och 08.. Hur många som anländr samtidigt är svårt att uppskatta, n trafikräkning had varit önskvärt. Dt är dock troligt att bhovt av korttidsparkring är myckt stort, framför allt för åk F-6. Stratgin här blir att försöka åstadkomma så många platsr som möjligt, minst - gångr så många som i dagslägt. Bhov/dimnsionringsgrund: minst - platsr Bsöksparkring Övrslagsbräkning: Finns idag ca tr platsr, som långt ifrån räckr till. Dubblt så många 6 platsr? Bhov/dimnsionringsgrund: - platsr WSP Samhällsbyggnad 9

10 Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun vnmangsparkring kvällar/hlgr Övrslagsbräkning: Vid fullsatt aula 00 prsonr. D flsta åkr troligtvis bil, mn sannolikt åkr många tillsammans md någon. Några få går llr cyklar. Om 40 % samåkr prs, i varj bil) så kan ca 60 bilar dras bort från 00). Om % 0 prs) går/cyklar kan yttrligar 0 bilar dras bort. Bhov/dimnsionringsgrund: Ca platsr FÖRSLA TILL ÅTÄRDR Inför dt fortsatta arbtt md förnyls och ombyggnad av dlar av skolan och skolområdt rdovisas ndan förslag till åtgärdr samt viktiga frågor att ta hänsyn till gälland trafiksituationn. På nästa sida finns n schmatisk illustration av dn ombyggda högstadidln md dss planrad läg, samt n övrsikt av förslagn trafiklösning. Ombyggnadsförslag Bussangöring Skolgatan är tillräckligt lång för att rymma motsvarand sx -mtrs bussar. Dt förslås att gatan utformas för dtta och att platsrna markras tydligar. Vidar kan dt krävas att chaufförrna informras om att dn som kommr först ställr sig längst bort, för att undrlätta för ftrkommand bussar. Väntplats md sittplatsr och vädrskydd förslås, xmplvis kan väggn till idrottshalln förss md tt tak och bänkar kan placras ut på gångbanan. Altrnativt placrar man tt fristånd vädrskydd på ytan framför dn nya huvudntrén. Blysning är också önskvärt vid väntplatsn, samt vntull övrig möblring såsom papprskorgar. Distributionsväg Dt förslås att varutransportr får n sparat väg södr om bfintlig banvall. På så sätt avlastas kyrkans väg och dt blir mindr konfliktr md gc-trafik. I tt par punktr korsas gc-stråk, mn md rätt utformning bör dtta int mdföra några störr riskr. Dn nya högstadibyggnadns norra ntré kommr att ligga nära bfintlig banvall som ska schaktas bort och lämna plats för n gc-väg i samma plan som omgivningn). För att distributionsvägn int ska komma för nära ntrén måst vägn dras i n båg runt högstadibyggnadn och aulan, s illustration nästa sida. Dtta innbär att ävn dn planrad gc-vägn får ligga i n båg, norr om distributionsvägn. Ny parkring södr om skolan Ytan södr om skolan som idag utgör bollplan byggs om till parkring. In- och utfart skr från Skolvägn, som görs dubblriktad fram till Nygatan. Parkringsytan rymmr dls cirka 76 parkringsrutor och dls n korttidsangöring md tio platsr för lämning och hämtning. Parkringsrutorna används i första hand till prsonalparkring, mn några platsr kan vtullt komma ifråga för bsöksparkring och lämna/hämta. I dt fortsatta arbtt bhövr markförhållandna undrsökas. WSP Samhällsbyggnad

11 o o o o Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun 4,8 0,68, ,7 9, ,6,68,86,76 XX Inlastning C-bana 9,86 Antal p-platsr bfintliga),4 c 48 KYRKRUDSVÄN KLOCKARVÄN möjlig framtida parkringsplats, 7,, 0 VÄSTANÅSVÄN 88 9,9,6 9, Prsonalparkring dagtid 9,0,48, ,80 47,0 9,7 9, 6 Idrottshall,74 bollplan bvaras NYATAN A-D,94 4,67 distributionsväg Bussangöring ca 6 platsr,79, ,64 9 9,7 4,4,9 Högstadi ny byggnad) 6 SKOLVÄN 8,06,,4 9,8,4, Ny huvudntré,,8 6,6,6 Mllanstadi Aula trappa, bilangöring,4 8 Bfintlig bhålls 9,4,6,66,8 9 Fritids Lågstadi Matsal Kök,6 Slöjd Storgatan 6,96 6,98 platsr korttidsparkring + 76 p-platsr 6,9 6,88 4, 86,7 44,6 6,9,,66 6,6 -årsvrksamht 6, SILBODAL- SKOLAN Församlingshm,69,88, 4, 6,9 6 9,,7 Kyrkogård 9,7,7,,7 6,7, ,97 Förslag till framtida trafiklösning, principskiss. 98 b 88, WSP Samhällsbyggnad

12 Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun Dn nya parkringn södr om skolan är tänkt för föräldrar och prsonal åk F-6. Korttidsparkringn om cirka tio platsr ska avlsta bfintlig korttidsparkring på Skolgatan, som bhålls mn fortsättningsvis i huvudsak används för lämning och hämtning vid högstadit. Vidar är förhoppningn att dn nya parkringn ska avlasta kyrkans väg och parkring. Dt är n nivåskillnad mllan parkringn nuvarand bollplan) och skolbyggnadrna på cirka fyra mtr och n trappa måst därför anläggas. D nya platsrna för korttidsparkring kommr int att vara fullt lika tillgängliga som bfintlig bilangöring på Skolvägn. Dls måst man svänga av Skolvägn för att nå platsrna, vilkt int är lika snabbt och bkvämt som bfintlig angöring, och dls måst man gå uppför n trappa för att komma in i skolan. Dt finns därför n risk att flra strssad föräldrar kommr att fortsätta använda bfintlig bilangöring på Skolgatan, varvid dnna int blir så avlastad som skull bhövas. På samma sätt finns n risk att man fortsättr att använda kyrkans väg och parkring iställt för dn nya korttidsparkringn. Lösningn på dtta är information och instruktionr till föräldrarna, hur dt är tänkt att man ska bt sig vid lämning och hämtning och varför. Informationn kan bhöva upprpas kontinurligt. Prsonalparkring D 0 parkringsplatsrna vid idrottshalln som idag huvudsaklign står tomma dagtid förslås bli prsonalparkring dagtid ingn ombyggnation krävs). Dssutom förslås tt antal prsonalparkringsplatsr södr om skolan, nligt ovan. Handikapparkring För handikappad förslås parkringsplatsr mllan dn nya högstadibyggnadn och aulan, md infart från Västanåsvägn distributionsvägn). Dssutom finns bfintlig handikapparkring utanför slöjd- och musikbyggnadn. Bussgatan utftr Skolvägn förslås utvcklas till n tydligar på- och avstigningsplats. Dt finns utrymm för motsvarand sx -mtrs bussar. atan komplttras md mr räckn, vädrskydd, blysning, sittbänkar och papprskorgar. WSP Samhällsbyggnad

13 Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun Övriga frågor inför fortsatt arbt Ndan följr n sammanställning av sådant som är viktigt i dt fortsatta arbtt, mn som int åtrspglas i åtgärdsförslagt. Dt är sakr som ännu int har blivit bslutad, sakr som liggr längr fram i tidn, sakr som liggr utanför trafikutrdningn och sakr som kommr snar i procssn projktringsskdt). ång- och cykltrafik Ävn om d flsta lvr och prsonal kommr till skolan md bil bör altrnativa färdsätt gynnas och lyftas fram i utformning och utmiljö: Dt bör finnas gott om cyklparkring, hlst vädrskyddat och på lättillgängliga, attraktiva/cntrala platsr. C-stråkt som korsar skolgårdn bör bvaras, tydliggöras och gs bättr trafiksäkrht än i dagslägt. Blysning C-stråk. vntulla trafiksäkrhtshöjand åtgärdr för oskyddad trafikantr på kyrkans väg? Trafik på skolgårdn Dt förslås att biltrafik på skolgårdn omöjliggörs, antingn gnom att räckn/hägn/träd/plantringar anläggs llr gnom att skolgårdn på annat sätt utformas så att bilar int tar sig in. Dt kan finnas skäl till att spara n öppning någonstans, mn då kan n bom sättas upp. vnmangsparkring kvällar/hlgr På kvällar och hlgr får d ytor som finns tillgängliga nyttjas: 0 platsr vid idrottshallarna. Ytorna norr om skolan vid aulan och matsaln lastzon), uppskattningsvis tt 0-tal platsr. Dn nya parkringsplatsn södr om skolan, ca 76+ platsr. Bussangöringn, utrymm för cirka bilar. Bfintlig korttidsparkring, ca platsr. Sammanlagt blir dtta omkring 90 platsr, vilkt liggr nära dt bhov/dimnsionringsgrund som förslås på sidan. Vid riktigt populära vnmang llr vid flra aktivittr samtidigt kommr dt möjlign int att räcka till ändå. På sikt, om bhovt visar sig, finns möjlight att anlägga parkring norr om banvalln. Dt rsrvras tt områd för dtta i dtaljplann. Bsöksparkring Bhövs några särskilt uppmärkta bsöksparkringar? Möjliga platsr är vid idrottshallarna och /llr dn nya parkringn södr om skolan. WSP Samhällsbyggnad

14 Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun Mr om Mobility Managmnt finns till xmpl här: Olika MM-åtgärdr kan lätt kopplas till skolarbtn och tman som brör hälsa, miljö, klimat, hållbarht tc. ndast fantasin sättr gränsr. Stadsplanring/Trafik-och-rsor-/ Trafiksakrht-/Barn-i-trafikn_ny/ For-dig-som-ar-larar/#listrad_Vandrand-skolbussar Mjuka åtgärdr Många skolor upplvr n kaotisk trafiksituation undr högtrafik. Dt är int alltid möjligt llr ns önskvärt att dimnsionra trafiksystmt ftr dssa toppar. Dt blir allt vanligar att kombinra fysiska ombyggnadsåtgärdr md att aktivt jobba md att påvrka bilanvändningn så att dn minskar) gnom att förändra rsnärrs btndn och attitydr. På så sätt väljr flr att gå och cykla till skolan, llr att åka kollktivt om så är möjligt. Mobility Managmnt MM) kallas dtta förhållnings- llr planringssätt som går ut på att påvrka ftrfrågan på rörlight iställt för att som traditionllt försöka tillgodos dnsamma. rundläggand för MM är så kallad mjuka åtgärdr såsom information, kommunikation, kampanjr och bättr utbud. Ofta kombinras d mjuka åtgärdrna md traditionlla hårda llr fysiska åtgärdr som xmplvis cyklparkring, cyklbanor tc. Kombinationn av mjuka och hårda åtgärdr är ofta myckt ffktiv. Mobility Managmnt åtgärdr är ofta kostnadsffktiva. tt förslag är att Silbodalskolan börjar arbta md Mobility Managmnt i samband md att skolan byggs om. Flra positiva ffktr kan väntas av dtta, xmplvis: Antalt bilar kring skolan kan minskas och trafikmiljön blir lugnar, säkrar och mr attraktiv. Infrastrukturn för bil kan minskas något bhovt av antalt parkringsplatsr). Barn, föräldrar och prsonal lär sig om och uppmuntras till mr hälsosamma och hållbara rsmönstr. Barnns förmåga att förflytta sig självständigt och obrond tränas. 4 WSP Samhällsbyggnad

15 !!!! o o o o!!!! BORTVALDA ÅTÄRDR Undr projktts gång har flra möjliga åtgärdr och lösningar studrats, innan man slutlign kom övrns om dt förslag som prsntras i avsnitt Förslag till åtgärdr. Ndan följr n kort rdovisning av d åtgärdr som har valts bort. Sidoparkring på Skolvägn Som tt altrnativ till att ta bollplann södr om skolan i anspråk för parkring!!!!!!! kan Skolvägn få n ny sktion md gatuparkring utftr dn östra sidan och!!!!!!, 9,7 Åtgärdn md korttidsparkring norr om banvalln förkastads då kommunn 9,80 7 KLOCKARVÄN VÄSTANÅSVÄN Trafikutrdning Silbodalskolan, Årjängs kommun!!!!! minskad köryta. Inom sktionn ryms också n trädrad llr annan plantring om man så vill. Förändringarna ryms inom nuvarand gatubrdd, som är drygt tio mtr. Förslagt skull innbära följand fördlar:!!!!! Körytan görs så smal att dubblriktad trafik i princip omöjliggörs - problmt md att nklriktningn int ftrföljs försvinnr. Avsmalnat körfält mdför sänkta hastightr utan att dt bhövr skyltas om. Nya parkringsplatsr md attraktivt läg Åtgärdn har valts bort av flra skäl. Dt starkast skält är att lösningn md parkringsplatsr på bollplann totalt stt blir bättr, md flr parkringsplat- sr. Ny korttidsparkring norr om banvalln Bfintlig korttidsparkring bilangöring) är olyckligt placrad brdvid bussangöringn. Kombinationn av bussar, n massa bilar och barn som springr övr vägn skapar onödigt myckt kaos, varför n sparring av dssa två funktionr har studrats. Tankn var att ta bort möjlightn till kortidsparkring och biltrafik i dtta cntrala läg på skolan. Iställt skull lämning och hämtning sk på ny parkring södr om skolan för åk F-6 och ny parkring 9, norr om banvalln för högstadit.!!!!!!!!!!!!!! stadibyggnadn kommr dt bli mr attraktivt att köra längst norrut närmast,47!!!!! och skolan ansr att n cntral korttidsparkring bör finnas och att avståndt 9, blir för långt i lägt norr om banvalln. Ombyggnad av bfintlig korttidsparkring vid ntrén 9,0,74 Bfintlig korttidsparkring fungrar int optimalt då bilarna som kommr 47 först tndrar att ställa sig längst södrut. n altrnativ lösning md sndställda fickor studrads, där man int är lika brond av andras btnd för att kunna stanna till. Sndställda fickor innbär dock backand rörlsr vilkt int är önskvärt. Dssutom är dt så att då skolntrén flyttas till dn nya hög- nya ntrén) och då kommr angöringsplatsn att fungra bättr. 6!!! Bussangöring på Västanåsvägn,0 För att få mr plats för biltrafik studrads n flytt av bussangöringn till Västanåsvägn. Dtta förkastads då gångavståndt blir ännu längr för d minsta barnn.!!!!!!!!! Bortvald åtgärd; sidoparkringar på Skolvägn. NYATAN 4,06 Bortvald åtgärd; sndställda parkringsplatsr för korttidsangöring i bfintligt,6 läg vid ntrén.,79 A-D!!!!!!!!!,67!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,9 4!!!!!!! 6 SKOLVÄN!!!! ) ) ) ) ) ) ) 8,!!!!!!!,4!!,8!!!!!!!!!!,4 WSP Samhällsbyggnad,,8!!!!! 9,4,,6 88

16 WSP Svrig Arnavägn 7 88 Stockholm-lobn Tl: Fax: UNITD BY OUR DIFFRNC

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

del av Innerstaden 2:34 m.fl.

del av Innerstaden 2:34 m.fl. Dnr: SBK 2013/161 Miljökonskvnsbskrivning Dtaljplan för dl av cntrum dl av Innrstadn 2:34 m.fl. Lulå kommun Norrbottns län SAMRÅDSHANDLIN 2014-06 1 Mdvrkand öljand prsonr har aktivt mdvrkat vid framtagand

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna Södrtälj kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-05 Utbildningskontort.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN 2017-09~. 1 9 \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrlsn. ~cuildningsnämndn Kommundlsnämndrna 1 (3) Rvidring

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH ATLAS-xprimntt på CERN (wb-kamra idag på morgonn) 5A1247, modrn fysik, VT2007, KTH Laborationr: 3 laborationr: AM36: Atomkärnan. Handlar om radioaktivitt, absorbtion av gamma och btastrålning samt mätning

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

Semesterstugor. Stugorna är tillgängliga för Kommunal Skånes medlemmar året om

Semesterstugor. Stugorna är tillgängliga för Kommunal Skånes medlemmar året om Smstrstugor Stugorna är tigängiga för Kommuna Skåns mdmmar årt om Fbruari 2012 (rv 2013-09-12) Layout: Kajsa Hydgaard Innhåsförtckning Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning insidan Kristn ungdomstidning 2015 jan fb mars april maj juni juli aug spt okt nov dc Vm är jag? Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Aktullt: Flyktingkrisn *!20151015 Styrd av lögnr? insidan Kristn

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20.

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20. Sidan 1 av 41 AVDELNING 1 Miljöfarlig vrksamht för vilkn tillstånds- llr anmälningsplikt gällr nligt 5 llr 21 förordningn (1998:899) om miljöfarlig vrksamht och hälsoskydd samt viss annan vrksamht, s k

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun Bom Dnr.12.063 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.18.00-20.00, 2012-11-06

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

Utformning av upphöjda gångpassager

Utformning av upphöjda gångpassager Utformning av upphöjda gångpassager för ökad tillgänglighet och säkerhet för personer med synskada En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Paulina Eriksson Förord Denna skrift är baserad

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning Dnna rapport utgör n dlrapport i vårt arbt md att granska dn intrna kontrolln

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D Förord Arvid Lindmans 60-årsfond instiftads 1922, som n gåva till partits dåvarand ordförand i samband md födlsdagn, ftr n insamling bland mdlmmar och sympatisörr. Fondns

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Svenska jordbrukets klimatpåverkan

Svenska jordbrukets klimatpåverkan Svnska jordbrukts klimatpåvrkan tt bräkningssätt där ävn livsmdlns innhåll av nrgirika kolbindningar värdras Förord I min tidigar roll som statlig tjänstman ingick att utvärdra jordbrukspolitikns miljöffktr.

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19 Lagrbladt En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svnsk Kärnbränslhantring AB O S K A R S H A M N 3 2009 Rosngrns vald Oskarshamn Sid 6 7 Malin spindln i bsöksnätt Sid 10 11 Iskalla sidor

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV RESEKOSTNADER OCH REPRESENTATION Bngt Sbring Sptmbr 2000 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inldning... 2 2. Rsultat av granskningn...

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor FOKUSERAT www.fokusrat.s [På MAKT] Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar ingt på sin blogg Nummr 1 2008 Frdagn dn 22 fbruari 50 SEK 5 EURO Kalmarungdomar trotsar maktn md L Parkour 1 Rportag om Kalmars rikast

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet BR SOMMARBRISE ABACE, MÖDA lytta in i nytt bond i n ny stadsdl S din nya lägnht Dtaljrna som gör skillnad Vad splar bddn på n list för roll? Vi är övrtygad om att dt är hlt avgörand, hlhtn bstår av dtaljrna

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV JÄVSFÖRHÅLLAN- DEN VID UPPHANDLING Bngt Sbring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 3 1 BAKGRUND

Läs mer