Revisionsrapport Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young"

Transkript

1 Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010

2 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING INLEDNING Uppdragt Gnomförand TVÅ NÄMNDER OCH EN FÖRVALTNING NÄMNDERNAS STYRNING OCH UPPFÖLJNING Mål och rsursplan - tt viktigt styrdokumnt Nämndrnas uppföljning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Tkniska områdt/affärs- och rsultatnht Plan- och byggnht Miljönht JÄV ANALYS OCH KOMMENTAR Styrning och uppföljning Ldning Jäv Övrig fråga bträffand samvrkan Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämnd och tillsynsnämnd 2

3 Hylt kommun Rvisorrna Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av d förtrondvalda rvisorrna granskat styrning och ldning av samhällsbyggnadsvrksamhtn. Granskningn fokusrar på vrksamhtsstyrning. I granskningn ingår ävn att bdöma om dt finns risk för jäv mllan myndightsutövning och vrkställight. Följand iakttaglsr har gjorts: Styrning och uppföljning Hylt kommun har tagit fram n tydlig och väl gnomarbtad styrmodll som tar tt hlhtsgrpp om dn kommunala vrksamhtn avsnd konomi och kvalitt. Kommunn har på tt fördömligt sätt utvcklat srvicgarantir och möjlight för mdborgarna att framföra synpunktr. Samhällsbyggnadsnämndn följr rglbundt följr upp förvaltningns vrkställight gnom avstämning av aktivittsplann. Dock är dt viktigt att aktivittsplann säkrställr följsamht till samtliga uppdrag som gs i Mål och rsursplann. Dn intrna kontrolln kan systmatisras och utvcklas samt kopplas samman md kommunns styrmodll. I dag saknas intrna kontrollplanr som byggr på riskbdömningar. Ldning Uppdragsbskrivningarna till chfrna kan stärkas och utvcklas bland annat md klargörand av prstation och rsultat för varj nskilt chfsuppdrag. Avsaknad av uppdragsbskrivning försvårar uppföljning och värdring av uppnådda rsultat xmplvis i tt mdarbtarsamtal. Dt är anglägt att n gnomlysning görs av bmanningn inom hla samhällsbyggnadsförvaltningn mot bakgrund av att: nhtschfrna gnomgånd påtalar bhov av utökad bmanning, dt köps in konsultinsatsr för stora blopp, chfsbmanningn är dubblt så hög som riktmärkt i organisationsövrsynn och konsult har konstatrat övrtalight inom utförarnhtn. Dt är vanligt förkommand att förvaltningns tjänstmän arbtar i bostadn varför bhov finns av policy och rglr för vad som gällr när arbtt utförs på annan plats än kontort. Inom samhällsbyggnadsförvaltningn finns n affärs- och rsultatnht som har uppdragt att skapa affärsmässight i form av n förvaltningsintrn bställar- och utförarorganisation. Ett mödosamt utvcklingsarbt pågår för att få dn förvaltningsintrna bställar- och utförarorganisationn att fungra och flra utvcklingsområdn kvarstår. Dt är anglägt att samhällsbyggnadsnämndn följr förändringsarbtt och att nhtn stöttas i förändringsprocssn. Affärs- och rsultatnhtn har ävn uppdragt att vara n utförarorganisation i förhålland till andra nämndr och förvaltningar. Dt är anglägt att samhällsbyggnadsnämndn förvissar sig om att affärs- och rsultatnhtn utvcklar tt tvärsktorillt affärsmässigt snd. Jäv Kommunn uppfattas ha vidtagit nödvändiga åtgärdr för att undvika jäv vid tillsyn övr vrksamht som kommunn själv bdrivr. Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämnd och tillsynsnämnd 3

4 Hylt kommun Rvisorrna 1. Inldning 1.1 Uppdragt Ernst & Young har på uppdrag av d förtrondvalda rvisorrna granskat styrning och ldning av samhällsbyggnadsvrksamhtn. Granskningn fokusrar på vrksamhtsstyrning. I granskningn ingår ävn att bdöma om dt finns risk för jäv mllan myndightsutövning och vrkställight. Rvisionsfrågor: Styrning Har tillsynsnämndn och samhällsbyggnadsnämndn tagit fram mål och tjänstgarantir för vrksamhtn? Hur har måln fångats av förvaltningn? Hur följr nämndn upp måluppfylllsn? Finns dt n intrn kontroll kopplad till vrksamhtsstyrningn? Ldning Jäv Hur lds förvaltningsorganisationn? Har chfr och mdarbtar uppdragsbskrivningar/arbtsbskrivningar? Vt alla sitt uppdrag/uppgift? Följs arbtt upp i mdarbtarsamtal? Görs bdömningar av om bmanningn är tillräcklig? Hur utövas myndightsutövning rspktiv vrkställight inom förvaltningsorganisationn? Hur skr säkrställand att riskn för jäv minimras? 1.2 Gnomförand Granskningn byggr på rlvant dokumntation som policydokumnt, protokoll, uppdragsbskrivningar, nkätundrsökningar och utrdningar. Intrvjur har gjorts md samhällsbyggnadschfn samt chfn för affärs- och rsultatnhtn, chfn för utförarnhtn, miljöchfn, stadsarkitkt/plan- och byggchfn. 2. Två nämndr och n förvaltning Samhällsbyggnadsvrksamhtn styrs av och lds av två nämndr, tillsynsnämndn och samhällsbyggnadsnämndn. Nämndrna har n gmnsam förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningn. Båda nämndrna har uppgiftn att fullgöra kommunns uppgiftr inom bygg- och miljöområdt samt d övriga uppgiftr som nligt annan lag ska fullgöras inom plan- och byggnadsväsndt rspktiv miljö- och hälsoskyddsområdt. Anldningn till två nämndr är att tillsynsnämndn ndast svarar för prövning och tillstånd av sådan vrksamht som samhällsbyggnadsnämndn i Hylt kommun bdrivr. Enligt kommunallagn får n nämnd int utöva tillsyn övr sådan vrksamht som nämndn själv bdrivr varför två nämndr har skapats. Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämnd och tillsynsnämnd 4

5 Hylt kommun Rvisorrna 3. Nämndrnas styrning och uppföljning Av nämndrnas rglmnt framgår att rspktiv nämnd skall tills att vrksamhtn bdrivs i nlight md d mål och riktlinjr som fullmäktig bstämt samt förskriftr och lagstiftning. 3.1 Mål och rsursplan - tt viktigt styrdokumnt Fullmäktig har antagit Mål och rsursplan för som ävn klargör kommunns nya styrmodll. Styrmodlln ska främja hlhtssyn och samvrkan inom kommunkoncrnn. Gnom styrmodlln har politikrs och tjänstmäns rollr tydliggjorts. Exmplvis framgår dt att politikns uppgift är att ang mål och göra prioritringar samt svara för dn stratgiska styrningn och ldningn. Tjänstmännns uppgift är att svara för vrkställight och dn oprativa styrningn och ldningn. Dt framgår av Mål- och rsursplann att Hylt kommun ska utvckla sin styr- och uppföljningsprocss fram till och md Bträffand samhällsbyggnadsnämndn och tillsynsnämndn innhållr plann konomisk planring, kommand invstringar och bskrivning av nämndrnas olika vrksamhtr samt srvicåtagand och indikatorr. Ävn vrksamhtrnas utvckling rdovisas och vrksamhtsmål md indikatorr. I samband md införand av srvicåtagandn införds ävn n rutin för synpunktshantring. Syftt md synpunktshantringn är att på tt profssionllt sätt hantra positiva och ngativa synpunktr från brukar/mdborgar. En kvalittsgrupp har skapats för samordning av kommunns kvalittsarbt och kommunn har n strävan att få n naturlig koppling mllan konomi och kvalitt. Samhällsbyggnadsnämndn och tillsynsnämndn har antagit Mål- och rsursplann som sitt gt styrdokumnt. Dt är tt förtydligand att plann ska fungra som nämndrnas styrinstrumnt avsnd kvalittsmål och konomi. Gnom srvicåtagandn och utvcklingsmål blir dt tydliggjort vad som ska uppnås inom nämndrnas olika vrksamhtsområdn. 3.2 Nämndrnas uppföljning Hylt kommun har tagit fram tt årshjul 2010 för uppföljning och rdovisning. Hjult visar vilka kvalitts- och konomiska uppföljningar som ska göras och när i tidn d ska vara färdigställda. Dt finns ävn tt årshjul för Mål- och rsursplanarbtt. Samhällsbyggnadskontort har arbtat fram n aktivittsplan som bskrivr d arbtsuppgiftr som kontort ska arbta md undr årt och när d ska vara färdigställda. Aktivittsplann rdovisas fortlöpand för samhällsbyggnadsnämndn vilkt protokolln 2010 visar. Motsvarand rdovisning finns int i tillsynsnämndn. Gnom aktivittsplann kan samhällsbyggnadsnämndn följa upp vrksamhtns arbt. Dock är dt anglägt att aktivittsplann ävn säkrställr måluppfyllls, utvckling av srvicgarantir och följsamhtn till samtliga uppdrag som gs i Mål- och rsursplann. Dt framgår av protokolln att rdovisning och uppföljning har gjorts av konomi och kvalitt undr innvarand år. Dock saknar nämndrna tt systmatiskt arbtssätt för intrn kontroll som har sin utgångspunkt i riskbdömningar. Dt finns ingn intrn kontrollplan som följs upp och rdovisas till kommunstyrlsn. Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämnd och tillsynsnämnd 5

6 Hylt kommun Rvisorrna Bträffand uppföljning av srvicåtagandn följs varj bygglovsärnd upp var för sig. Klagomål åtgärdas nligt d intrvjuad omgånd. 4. Samhällsbyggnadsförvaltningn År 2007 trädd n ny organisation i kraft. Organisationsförändringn utvärdrads 2009 och tt antal områdn idntifirads som bhövr utvcklas yttrligar. Samhällsbyggnadsförvaltningn lds av n förvaltningschf. Förvaltningn är indlad i stab, tkniskt områd/affärs- och rsultatnht, bygg- och plannht samt miljönht. Varj nht förutom stabn lds av n nhtschf, stabn finns dirkt undr förvaltningschfn. Samtliga chfr är anställda av kommunstyrlsn. Dt saknas uppdragsbskrivningar som klargör vilka prstationr och rsultat som ska uppnås av varj nskild chf inom förvaltningn. I dag finns n gnrll uppdragsbskrivning som omfattar alla förvaltningschfr. Dt finns också n gnrll arbtsbskrivning för alla chfstjänstr i kommun. D intrvjuad chfrna uppgr att d gör vad lagstiftningn krävr samt vad som bslutats i budgt, styrdokumnt, aktivittsplan och andra vrksamhtsplanr samt srvicgarantir. Samhällsbyggnadsnämndn har antagit n arbtsbskrivning och bmanningsplan för d olika nhtrna inom samhällsbyggnadsförvaltningn. Dn nya organisationn har riktmärkt att n chf ska lda 20 mdarbtar. Vid granskningstillfällt i juni 2010 fanns dt 106 anställda inom samhällsbyggnadsförvaltningn varav 9 chfr inklusiv förvaltningschfn. Därtill fanns också samordnar vilkt kan ss som n form av ldningsbfattning. Md utgångspunkt från riktmärkt är samhällsbyggnadsförvaltningn väl försdd md chfr/ldar. Enligt intrvju är chfrna på samhällsbyggnadsförvaltningn samtidigt handläggar och spcialistr. Chfskapt är ndast n dl av rspktiv bfattning och varirar mllan olika nhtr. Exmplvis framhålls att kost- och lokalvårdschfn samt chfn för utförarnhtn har störst andl arbtsldning i sina tjänstr. Förvaltningschfn och stadsarkitktn är anställda md avtalad rätt att arbta borta från arbtsplatsn n dag i vckan. I övrigt är dt i undantagsfall som arbt från bostadn mdgs och särskild tillåtls krävs vid varj tillfäll. Kommunn har ingn policy llr andra rglr för vad som gällr när kommunala tjänstmän arbtar hmifrån. Dock påtalas dt från förvaltningn att samma rglr gällr oavstt om tjänstmannn arbtar från sitt kontor llr från annan plats. Arbtstidn rgistrras alltid i kommunns prsonalhantringssystm (HEROMA). Konsultr md spcialkomptns i olika frågor köps rglbundt in till samhällsbyggnadsförvaltningns olika vrksamhtr. Förklaringn är att n kommun av Hylts storlk int kan tillhandahålla alla komptnsr i dn gna bmanningn. Samtliga vrksamhtr har nligt förvaltningschfn möjlight att köpa in dn komptns som bhövs. Förvaltningschfn träffar rglbundt nhtschfrna och d utgör tillsammans förvaltningns ldningsgrupp. Vanligtvis träffas d n gång i vckan. En gång i månadn träffas samtliga chfr i kommunn i tt stratgiskt ldningsmöt. Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämnd och tillsynsnämnd 6

7 Hylt kommun Rvisorrna Samhällsbyggnadsförvaltningn bskrivr sig ofta stå på två bn. Ett bn bstår av affärsoch rsultatnhtn llr oprativa vrksamhtr. Dt andra bnt bstår av tillstånds- och tillsynsuppgiftr. 4.1 Tkniska områdt/affärs- och rsultatnht Affärs- och rsultatnhtn lds av n tknisk chf och inom nhtn finns följand vrksamhtr: Hylt vattn och rnhållning vrksamhtn lds av n vattn- och rnhållningschf Fastightr och idrottsanläggningar vrksamhtn lds av tkniska chfn Kost och lokalvård vrksamhtn lds av n kost- och städchf Park, skog, badplatsr, gata, trafik och kollktivtrafik vrksamhtn lds av tkniska chfn Utförarnht - vrksamhtn lds av chfn för utförarnhtn Dn tkniska chfn har int bara ldningsansvar övr nhtn utan ävn tt oprativt ansvar för stora dlar av vrksamhtn. Enhtn hållr på att byggas upp och dt har funnits många bristr som har bhövt åtgärdas, xmplvis har dt saknats undrhållsplanr. Enligt d intrvjuad har vrksamhtn utvcklats på många punktr d snast årn mn dt finns fortfarand vrksamhtsområdn som bhövr stärkas. Affärs- och rsultatnhtn har n intrn bställar och utförarorganisation. Därutövr fungrar n stor dl av nhtn som utförarorganisation gntmot andra nämndr/förvaltningar. Exmplvis är nhtn utförar åt skola, förskola, äldromsorg och fritidsvrksamht när dt gällr kosthåll, städning, fastightr/lokalr och fritidsanläggningar. Dt saknas rutinbskrivningar för hur samvrkan ska sk mllan affärs- och rsultatnhtn samt brukarna i andra förvaltningar/nämndr. Samtidigt som affärs- och rsultatnhtn arbtar för att stärka upp nhtn finns dt andra arbtsuppgiftr som är krävand. Exmplvis har upphandlingar nligt LOU (Lagn om offntlig upphandling) blivit mra komplxa. Enligt förvaltningn finns dt n tydlig trnd att allt oftar bgära övrprövning av upphandlingsbslut. Lagstiftningn är komplicrad och nhtn bhövr tillgång till juridisk komptns, dt stöd som finns att tillgå gnom kommunjurist och upphandlingskomptns i annan kommun bdöms int som tillräckligt. Andra uppgiftr som tillkommit är krav på bsiktningar och kontrollr vilkt tar tid. Dn bfintliga bmanningn inom nhtn bdöms i dag som otillräcklig varför konsulttjänstr rglbundt köps in. Enligt förvaltningn är dt tt mdvtt val av nämndn att ha n låg prmannt bmanning och iställt anlita xtrn komptns vid hög arbtsblastning. Bhovt av sakkunskap är olika för olika projkt. Hylt kommun har ingn möjlight att anställa alla d xprtr som bhövs vid olika tillfälln. Utförarnht Inom affärs- och rsultatnhtn finns n intrn bställar och utförarorganisation. D olika avdlningarna inom nhtn ska bställa srvictjänstr av utförarnhtn. Enhtn har arbtat md att finna formrna för hur bställningar ska tas mot och kopplas till arbtsordr samt hur utförandt ska kopplas till tidrapportring och fakturring. Dt har varit tt tungt arbt att ändra om mdarbtarnas invanda arbtsmönstr till tt mra affärsmässigt snd. Mdarbtarna har haft svårt att s syftt md förändringn. Chfn för Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämnd och tillsynsnämnd 7

8 Hylt kommun Rvisorrna utförarnhtn påtalar att dt åtrstår utvcklingsarbt och dt trots att många förbättringar har gnomförts. Enligt intrvjur bhövs rutinr för hur utförarnhtn och bställarna ska samspla samt tt klargörand av gränssnittt mllan att bställa rspktiv utföra. Gränsdragningsproblm finns xmplvis bträffand vad som fastightsförvaltning rspktiv fastightssrvic samt hur dn konomiska rsättningn ska rglras. En gränsdragningslista har gjorts för att räta ut oklarhtrna. När utförarnhtn startad fanns dt bristr i dokumntation llr bdömning som visad omfattningn på srvicbhovt xmplvis dokumntation som visar bhovt/omfattningn av gräsklippning, parkskötsl llr fastightssrvic. Utförarnhtn har gjort olika volymbräkningar och arbtt pågår fortfarand. En karta har ävn tagits fram som visar alla arbtsställn i kommunn. Utförarnhtn har också fått kontroll övr maskinparkn och hur maskinrna nyttjas. Strävan är att utförarnhtn ska var lika ffktiv som om dn had drivits i privat rgi. En gnomlysning/utrdning har gjorts av bmanningn för fastightsskötsl. Konsultn rdovisad n övrtalight i förhålland till bmanningsbhovt utifrån tt branschgnomsnitt. Mdarbtarna inom utförarnhtn har ragrat och bdömr övrkapacittn som flaktigt varför n intrn utrdning har påbörjats i frågan. 4.2 Plan- och byggnht Enhtn lds av n stadsarkitkt/plan och byggchf. Förutom chfn finns yttrligar 6 mdarbtar inom nhtn. Bland annat arbtar nhtn md övrsiktsplanr, dtaljplanr, områdsplanr, bygganmälan, obligatoriska vntilationskontrollr, bostadsanpassningsärndn, kartor och GIS, xploatringsfrågor samt bygglovsansökningar. Årlign hantras ca 225 bygglovsärndn varav flra rör ombyggnationr inom industrin. Cirka ärndn årlign rör nybyggnation av villor. Bygglovshantringn är krävand ävn när dt gällr tämlign nkla ärndn. Anldningn är bristr i ansökningshandlingarna. Enhtn uppgr att bhov finns av yttrligar två mdarbtar för att bland annat göra d inspktionr som kommr att bli krav nligt ny och omarbtad plan- och bygglag (PBL). 4.3 Miljönht Dt finns olika uppfattningar inom samhällsbyggnadsförvaltningn bträffand miljönhtns lokala mål. Miljönhtn påtalar avsaknad av lokala mål för vrksamhtn. Därmot finns srvicåtagandn som följs upp två gångr pr år. Förvaltningschfn påtalar att miljönhtn har lokala mål för vrksamhtn. Måln angs i mål- och rsursplann, tillsynsplann och som srvicåtagandn. Ett klargörand bhövs av vad som skiljr sig bträffand tolkningn av lokala mål. Inom miljövrksamhtn finns 3,25 prsonr mn nligt uppgift finns bhov av 5,5 prsonr. Eftrsom bmanningn int räckr till gnomförs nligt uppgift hälftn av livsmdlstillsynn och bträffand miljöskyddt följs ndast d största förtagn upp. Planrad tillsyn Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämnd och tillsynsnämnd 8

9 Hylt kommun Rvisorrna gnomförs i litn omfattning. Enligt uppgift har nämndrna informrats om prsonalsituationn och i vilkn omfattning miljöärndn kan fullgöras. I stabn finns n tjänst 0,75 varav 0,25 används för miljöfrågor. Främst handlar dt om uppgiftr nligt tidigar Agnda Jäv Enligt kommunallagn får n nämnd int utföra tillsyn övr vrksamht som nämndn själv bdrivr. Därmot stridr dt int mot kommunallagn att ha drift och tillsyn undr samma förvaltning. För att undvika jäv Hylt kommun tillskapat n tillsynsnämnd och n samhällsbyggnadsnämnd varav tillsynsnämndn ndast svarar för tillsyn av samhällsbyggnadsnämndns vrksamhtr. Kommunn har följt d rkommndationr som lämnats i frågan från Svrigs Kommunr och Lansting. Länsstyrlsn har gjort n tillsyn i frågan mn fann ingt att kritisra nligt uppgift. För att minska riskn för jäv har förvaltningschfn ingn dlgation på frågor som fallr undr tillsynsnämndn. 6. Analys och kommntar 6.1 Styrning och uppföljning Hylt kommun har tagit fram n tydlig och väl gnomarbtad styrmodll som tar tt hlhtsgrpp om dn kommunala vrksamhtn avsnd konomi och kvalitt. Kommunn har på tt fördömligt sätt utvcklat srvicgarantir och möjlight för mdborgarna att framföra synpunktr. Mål och rsursplann är tt viktigt styrdokumnt som antagits av fullmäktig. Av styrdokumntt framgår xmplvis vad som gällr bträffand varj nämnds srvicåtagand, mål och utvcklingsområdn samt hur uppföljning och kvalittssäkring ska sk. Nämndrna har antagit mål- och rsursplann som sin gn och därmd gjort tt förtydligand att plann ska följas/vrkställas. Dt finns framtagna årshjul 2010 för arbtt md mål- och rsursplanring samt uppföljning och rdovisning. Samhällsbyggnadsnämndn och tillsynsnämndn planrar och följr upp i nlight md årshjuln. Uppföljning görs av kvalitt och konomi. Av nämndrnas protokoll framgår att samhällsbyggnadsnämndn rglbundt följr upp vrksamhtrnas vrkställight gnom avstämning av aktivittsplann. Dock är dt viktigt att aktivittsplann säkrställr följsamht till samtliga uppdrag som gs i Mål och rsursplann. Därmot arbtar int nämndrna md intrn kontroll på tt systmatiskt sätt md utgångspunkt från riskbdömningar. Dock görs rglbundt olika formra av uppföljningar. Framövr är dt anglägt att dn intrna kontrolln utvcklas och sammankopplas md styrmodlln båd på nämndsnivå samt kommunövrgripand. Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämnd och tillsynsnämnd 9

10 Hylt kommun Rvisorrna 6.2 Ldning Uppdragsbskrivningarna till chfrna kan stärkas och utvcklas bland annat md klargörand av prstation och rsultat för varj nskilt chfsuppdrag. Utan tt tydligt uppdrag blir upp till varj chf att forma sitt uppdrag utifrån n gn bdömning. Avsaknad av uppdragsbskrivning försvårar uppföljning och värdring av uppnådda rsultat xmplvis i tt mdarbtarsamtal. Dt är anglägt att n gnomlysning görs av bmanningn inom hla samhällsbyggnadsförvaltningn mot bakgrund av att: nhtschfrna gnomgånd påtalar bhov av yttrligar tjänstr/bmanning, dt köps in konsultinsatsr för stora blopp, chfsbmanningn är högr än riktmärkt i organisationsövrsynn och övrtalight har konstatrats inom utförarnhtn. Ett klargörand bhövs om bmanningn är optimal utifrån d uppdrag/uppgiftr som ska utföras llr om justringar måst göras. Ett annat sätt att klara bmanningsbhovt är att utvckla samvrkan md grannkommunr llr i andra formr vilkt påtalats i Mål- och rsursplann. Eftrsom arbt från bostadn är vanligt förkommand inom samhällsbyggnadsförvaltningn bhövs n policy och rglr för vad som gällr när arbtt utförs på annan plats än kontort. Inom samhällsbyggnadsförvaltningn finns n affärs- och rsultatnht som har uppdragt att skapa affärsmässight i form av n förvaltningsintrn bställar- och utförarorganisation. Ett mödosamt utvcklingsarbt pågår för att få dn förvaltningsintrna bställar- och utförarorganisationn att fungra och flra utvcklingsområdn kvarstår. Dt är anglägt att samhällsbyggnadsnämndn följr förändringsarbtt och att nhtn stöttas i förändringsprocssn. Affärs- och rsultatnhtn har int bara uppdragt att vara n intrn bställar- och utförarorganisation utan är också n utförarorganisation i förhålland till andra nämndr och förvaltningar. Dt gällr xmplvis bträffad fastightr/lokalr, kosthåll och städ. Dt är srvicfunktionr som förutsättr konkrt samvrkan övr nämnds-/förvaltningsgränsr. Dt ställr krav på affärsmässight och att funktionrna förvissar sig om att d har nöjda kundr. Samtidigt förutsättr dt att vrksamhtrna som avropar tjänstr kan göra tydliga bställningar. Dt är anglägt att samhällsbyggnadsnämndn förvissar sig om att affärsoch rsultatnhtn utvcklar tt tvärsktorillt affärsmässigt snd. 6.3 Jäv Kommunn uppfattas ha vidtagit åtgärdr för att undvika jäv vid tillsyn övr vrksamht som kommunn själv bdrivr. Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämnd och tillsynsnämnd 10

11 Hylt kommun Rvisorrna 6.4 Övrig fråga bträffand samvrkan Bträffand samhällsbyggnadsförvaltningns samvrkan md andra nämndr och förvaltningar har avstängning av vattn varit tt ämn som kommit upp undr granskningn. Dt har påtalats att bslut om avstängning som tas av konomikontort på grund av obtald räkning int alltid vrkställs av samhällsbyggnadsförvaltningn. Inom samhällsbyggnadsförvaltningn vrkställs int konomikontorts bslut om avstängning utan andra bslut tas i frågan och på olika nivår inom vrksamhtn. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningn kan int konomikontort fatta bslut om avstängning av vattn. Dt finns tydliga rutinr och åtgärdn vrkställs av samhällsbyggnadskontort ftr sdvanlig prövning i nlight md va-lagn. En avstängning får xmplvis int riskr människors hälsa. Dt kan konstatras att dt bhövs tt samlat grpp om frågan. Ett klargörand bhövs av hur rutinn ska hantras och vm som tar bslutt samt hur vrkställight ska sk. Hylt dn 30 augusti 2010 Irén Dahl Ernst & Young Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämnd och tillsynsnämnd 11

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 3/2003

Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 3/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2003-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV RESEKOSTNADER OCH REPRESENTATION Bngt Sbring Sptmbr 2000 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inldning... 2 2. Rsultat av granskningn...

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna Södrtälj kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-05 Utbildningskontort.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN 2017-09~. 1 9 \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrlsn. ~cuildningsnämndn Kommundlsnämndrna 1 (3) Rvidring

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Från avdelning till barngrupp fokus på barns utveckling och lärande

Från avdelning till barngrupp fokus på barns utveckling och lärande Från avdlning till barngrupp fokus på barns utvckling och lärand Institutionn för pdagogik, kommunikation och lärand Pia Williams Skolriksdag 2017 Institutionn för pdagogik, kommunikation och lärand www.gu.s

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

del av Innerstaden 2:34 m.fl.

del av Innerstaden 2:34 m.fl. Dnr: SBK 2013/161 Miljökonskvnsbskrivning Dtaljplan för dl av cntrum dl av Innrstadn 2:34 m.fl. Lulå kommun Norrbottns län SAMRÅDSHANDLIN 2014-06 1 Mdvrkand öljand prsonr har aktivt mdvrkat vid framtagand

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INTERN KONTROLL. Bengt Sebring Juni 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2003:1

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INTERN KONTROLL. Bengt Sebring Juni 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2003:1 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INTERN KONTROLL Bngt Sbring Juni 2003 Sida: 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 UPPDRAG... 4 SYFTE OCH METOD... 4 BAKGRUND... 4 Intrn Kontroll... 5 Rvision av Intrn

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning Dnna rapport utgör n dlrapport i vårt arbt md att granska dn intrna kontrolln

Läs mer

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV JÄVSFÖRHÅLLAN- DEN VID UPPHANDLING Bngt Sbring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 3 1 BAKGRUND

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om L HOSPITALS REGEL L Hospitals rgl (llr L Hopitals rgl ff( aa gg( ff ( aa gg ( används vid bräkning av obstämda uttryck av typ llr Sats (L Hospitals rgl Låt f och g vara två funktionr md följand gnskapr

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09 Wordlsammanställning av kursutvärdring Kommntar från kursldning: Utifrån dt som framgår av kursutvärdringn har kursn påvrkat synn på lärand och ävn dn gna lärarrolln. Dt framgår också att många fått inspiration

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

Ideologiska skiljelinjer

Ideologiska skiljelinjer Idologiska skiljlinjr Maria Oskarson Statsvtnskapliga institutionn Götborgs univrsitt Prsntation vid Arbtarrörlsns forskarnätvrks konfrns 7/12 21 om socialdmokratin, samhällsutvcklingn och mdborgarnas

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015

HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015 HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015 PRISUTVECKLING PÅ FÖRBRUKNINGSMEDIA 1996-NU HSB ENERGIAVTAL Full kontroll på r förbrukning och ra utgiftr för förbrukningsmdia.

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv Vurdring for og av læring Haldn 7 april 2011 Haldn 7 april 2011 Vurdring for og av læring Ett allmänt och uropiskt prspktiv Götborgs univrsitt Institutionn för pdagogik och spcialpdagogik gudrun.rickson@pd.gu.s

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel Installation, drift oh skötsl Villalpanna 250 Arklstorpsvägn 88 tl 044-22 63 20 info@varmbaronn.s 291 94 Kristianstad fax 044-22 63 58 www.varmbaronn.s ELOMAX_250_v2_sv_2010-09-23_4.13 utg: v.4.13 Ersättr:

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings NEWATERHOUSE@DPERs Rvisionsrapport* Granskning av årsrdovisning 2009 Hylt kommun 12 mars 2010 Ingr Andrsson Carl-Magnus Stnsson NaWATERHOUSECWPERS IC Innhållsförtckning 1 Sammanfattning 3 2 Inldning

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn SAMMANFATTNING... 3 1. Inldning... 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Syft/avgränsning...

Läs mer

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät INFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER 2 2 0 1 2 Undrsökningn där du kan göra skillnad Dags för årts hyrsgästnkät Är du nöjd llr missnöjd md din lokal och ditt torg? Vad gör att du trivs md lokaln och torgt?

Läs mer

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet BR SOMMARBRISE ABACE, MÖDA lytta in i nytt bond i n ny stadsdl S din nya lägnht Dtaljrna som gör skillnad Vad splar bddn på n list för roll? Vi är övrtygad om att dt är hlt avgörand, hlhtn bstår av dtaljrna

Läs mer

Företag - Skatteverkets kontroll på webben

Företag - Skatteverkets kontroll på webben Förtag - Skattvrkts kontroll på wbbn Du har nu möjlight att stämma av mot Skattvrkts kontrollr innan du lämnar in din dklaration. På dt här sättt så slippr du som förtagar n hl dl onödiga frågor från Skattvrkt.

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20.

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20. Sidan 1 av 41 AVDELNING 1 Miljöfarlig vrksamht för vilkn tillstånds- llr anmälningsplikt gällr nligt 5 llr 21 förordningn (1998:899) om miljöfarlig vrksamht och hälsoskydd samt viss annan vrksamht, s k

Läs mer

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt.

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Dt är skillnad på och smör. Ävn när dt gällr miljön. Till barn i förskola och skola rkommndrar Livsmdlsvrkt och lätt för smör och smörblandad produktr. En ny analys

Läs mer

Databaser om olyckor och risker

Databaser om olyckor och risker - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDNIMGS VERKET - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDMINGS VERKET 1999 Räddningsvrkt, Karlstad Risk- och miljöavdlningn Bställningsnummr P2 1-273199

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D Förord Arvid Lindmans 60-årsfond instiftads 1922, som n gåva till partits dåvarand ordförand i samband md födlsdagn, ftr n insamling bland mdlmmar och sympatisörr. Fondns

Läs mer

Hälsosammare levnadsvanor. Hälsosammare levnadsvanor. Hälsosammare levnadsvanor. Hälsosammare levnadsvanor. Hälsosammare levnadsvanor

Hälsosammare levnadsvanor. Hälsosammare levnadsvanor. Hälsosammare levnadsvanor. Hälsosammare levnadsvanor. Hälsosammare levnadsvanor L vnadsvanor påvrkas av kultur och traditionr, och d varirar brond på bl a konomiska villkor arbtslösht utbildning sociokonomisk tillhöright socialt dltagand L ivsstiln är i sin tur tt uttryck för hur

Läs mer

Företag - Skatteverkets kontroll på webben

Företag - Skatteverkets kontroll på webben Förtag - Skattvrkts kontroll på wbbn Du har nu möjlight att stämma av mot Skattvrkts kontrollr innan du lämnar in din dklaration. På dt här sättt så slippr du som förtagar n hl dl onödiga frågor från Skattvrkt.

Läs mer

INHEMSK, INDIVIDYELL,EFFEKTIV

INHEMSK, INDIVIDYELL,EFFEKTIV UTESPA OM NOVITEK NOVITEK -produktr har tillvrkats rdan i 20 år. Sammansättning och tillvrkning av bubblpoolar är cntrrad till stadn Salo i Finland. Vi har tillvrat övr 100 000 olika poolr hittills. INHEMSK,

Läs mer

Svenska jordbrukets klimatpåverkan

Svenska jordbrukets klimatpåverkan Svnska jordbrukts klimatpåvrkan tt bräkningssätt där ävn livsmdlns innhåll av nrgirika kolbindningar värdras Förord I min tidigar roll som statlig tjänstman ingick att utvärdra jordbrukspolitikns miljöffktr.

Läs mer

Greenhouse Gas Protocol Report for Opus Bilprovning. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen juli 12, 2015 av Our Impacts för U&W

Greenhouse Gas Protocol Report for Opus Bilprovning. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen juli 12, 2015 av Our Impacts för U&W Grnhous Gas Protocol Rport for Opus Bilprovning Bräkningspriod: 2014 Framtagn juli 12, 2015 av Our Impacts för U&W Rdovisningsdtaljr Konsolidringsmodll (Consolidation Approach) Vrksamhtskontroll Organisatorisk

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll som n aktivitt: Län. Kommun. By llr områd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Dalarna Vansbro Hdmora Fotboll allt inom fotboll,

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

ERCO Hi-trac strömskena

ERCO Hi-trac strömskena 72 2000 0q (RAL9002) Längd 2000mm Produktbskrivning Panl-profil: aluminium, pulvrlackrad. Ovansidan: tomprofil, för fastsättning av övrkoppling llr täckprofilr. Undrsidan: strömskna. 4 isolrad kopparldar

Läs mer

PÅ RÄTT SPÅR. Ett VALBILAGA SVERIGES BÄSTA SKOLA INVIGD VALET - SÅ RÖSTADE NI. Utsiktsstig till Värmlands vackraste grillplats

PÅ RÄTT SPÅR. Ett VALBILAGA SVERIGES BÄSTA SKOLA INVIGD VALET - SÅ RÖSTADE NI. Utsiktsstig till Värmlands vackraste grillplats PÅ RÄTT SPÅR kils kommuns informationstidning NR 3 / 2014 Ett VALBILAGA BÄTTRE KIL VALET - SÅ RÖSTADE NI Utsiktsstig till Värmlands vackrast grillplats SVERIGES BÄSTA SKOLA INVIGD Innhåll Sid 2 Ldar Sid

Läs mer

Föreläsning 5 och 6 Krafter; stark, elektromagnetisk, svag. Kraftförening

Föreläsning 5 och 6 Krafter; stark, elektromagnetisk, svag. Kraftförening Förläsning 5 och 6 Kraftr; stark, lktromagntisk, svag. Kraftförning Partiklfysik introduktion Antimatria, MP 13-1 Fynman diagram Kraftr och växlvrkan, MP 13-2 S ävn http://particladvntur.org/ 1 2 3 Mot

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

April 2009. El- och Kabelrör. Kabelskyddsrörsystem

April 2009. El- och Kabelrör. Kabelskyddsrörsystem April 2009 El- och Kablrör Rörsyst För KABEKANAISATION Kablskyddsrörsyst Wavin din kopltta lvrantör av kablskyddsrör Kablrör av PE (polytn) skyddar all slags kounikation och dataövrföring. Wavin kablrör

Läs mer