om de är minst 8 år gamla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "om de är minst 8 år gamla"

Transkript

1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för att torka txtilir, pappr, kryddor, örtr, trä, blommor, frukt llr andra brännbara matrial. Brand kan uppstå. OM MATERIAL INUTI ELLER UTANFÖR UG- NEN ANTÄNDS ELLER OM DU SER RÖK, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnn. Koppla loss ugnn från luttagt llr stäng av strömmn md säkringn llr huvudströmbrytarn. UNDVIK ATT ÖVERKOKA MAT. Brand kan uppstå. LÄMNA INTE UGNEN UTAN TILLSYN, särskilt när du användr pappr, plast llr andra brännbara matrial undr tillagningn. Pappr kan förkolna llr brinna och vissa plastr kan smälta när d används vid uppvärmning av mat. ANVÄND INTE korrosiva kmikalir llr ångor i dnna produkt. Ugnar av dnna typ är ndast avsdda för uppvärmning och tilllagning av mat. Dn är int avsdd för industrill användning llr laboratoribruk. ÄGG ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGS- UGN för att tillaga llr värma upp hla ägg, md llr utan skal, ftrsom d kan xplodra ävn ftr att uppvärmningn har avslutats. DENNA PRODUKT KAN ANVÄNDAS av barn som är minst 8 år gamla och av prsonr md rducrad fysisk, snsorisk llr mntal kapacitt, llr brist på rfarnht och kunskap, om d hålls undr uppsikt llr har fått instruktionr i n säkr användning av produktn och förstår riskrna i samband md produktns användning. BARN FÅR INTE LEKA md produktn. BARN FÅR ENDAST ANVÄNDA, RENGÖ- RA OCH UTFÖRA UNDERHÅLL på produktn om d är minst 8 år gamla och står undr uppsikt. 53

2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING! PRODUKTEN OCH DESS TILLBEHÖR KAN BLI HETA undr användning. VAR NOGA MED ATT int vidröra värmlmntn. BARN UNDER 8 ÅR ska hållas på säkrt avstånd från produktn såvida d int står undr kontinurlig uppsikt. ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för uppvärmning av någonting i lufttäta, förslutna bhållar. Tryckt ökar i bhållarn och dn kan xplodra llr orsaka annan skada när dn öppnas. NÄTKABELN FÅR ENDAST BYTAS UT mot n idntisk nätkabl som kan bställas gnom vår srvicorganisation. Nätkabln får ndast bytas ut av n bhörig srvictknikr. SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra srvic llr rparation som krävr att kåpor som skyddar mot mikrovågsnrgi avlägsnas är farligt för alla som saknar rfordrlig utbildning. AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA. LUCKTÄTNINGARNA OCH OMRÅDENA KRING TÄTNINGARNA måst inspktras rglbundt avsnd skador. Om dssa områdn skadas får produktn int användas förrän dn har rparrats av n bhörig srvictknikr. 54

3 ALLMÄNT DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK! DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD att byggas in. Använd dn int som n fristånd produkt. DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD för uppvärmning av mat och dryckr. Torkning av mat llr klädr och uppvärmning av värmdynor, slipprs, svampar, fuktiga dukar och liknand kan lda till risk för prsonskador, antändning llr brand. UGNEN FÅR INTE STARTAS FÖR MIKROVÅG- STILLAGNING utan att dt finns mat i dn. Annars är riskn stor att ugnn skadas. STÄLL IN ETT GLAS VATTEN I UGNEN när du skall prova olika inställningar. Vattnt absorbrar mikrovågsnrgin så att ugnn int skadas. ANVÄND INTE UGNSUTRYMMET som förvaringsplats. METALLKLÄMMOR OCH FÖRSLUTNINGAR som innhållr mtalltrådar måst tas bort från plast- och papprspåsar innan påsarna läggs in i ugnn. FRITERING ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för fritring ftrsom oljans tmpratur int kan kontrollras. ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER GRYTVANTAR för att undvika brännskador när du tar ut hta kokkärl och formar ur ugnn. VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VÄTSKOR TILL EXEMPEL DRYCKER ELLER VATTEN. Vätskan kan bli övrhttad till n tmpratur övr kokpunktn utan att dt syns att dn kokar. Dt finns då risk att dn hta vätskan plötsligt kokar övr. Följ anvisningarna ndan för att undvika dtta: 1. Använd int kärl md raka sidor och smala halsar. 2. Rör om vätskan innan du ställr in kärlt i ugnn och ställ n tskd i kärlt. 3. Låt kärlt stå n kort stund ftr uppvärmningn och rör om ign innan du tar ut kärlt ur ugnn. VAR FÖRSIKTIG MER INFORMATION hittar du i n kokbok för mikrovågsugnar. Dtta är spcillt viktigt när du skall laga llr värma mat som innhållr alkohol. NÄR DU HAR VÄRMT EN NAPP- FLASKA llr n barnmatsburk i ugnn måst du alltid kontrollra tmpraturn och röra om innan barnt ätr. Då kan du vara säkr på att värmn är jämnt fördlad samtidigt som du undvikr riskn för skållning llr brännskador. Ta av lock och nappar innan matn värms! 55

4 INSTALLATION INSTALLATION AV PRODUKTEN FÖLJ BIFOGADE sparata montringsanvisningar för att installra ugnn. INNAN MIKROVÅGSUGNEN NÄTANSLUTS KONTROLLERA ATT NÄTSPÄNNINGEN på typskyltn övrnsstämmr md nätspänningn i ditt hm. TA INTE BORT SKYDDS- PLATTORNA som sittr på ugnsutrymmts sidovägg. Skyddsplattorna hindrar ftt och matsmulor från att tränga in i mikrovågskanalrna. KONTROLLERA att ugnn är tom för installationn. UNDERSÖK UGNEN OCH KONTROLLE- RA ATT DEN INTE ÄR SKADAD. Kontrollra att dt går att stänga luckan ordntligt och att luckans kontaktytor mot ugnn är oskadad. Töm ugnn och rngör insidan md n mjuk, fuktig trasa. 56

5 ANVÄND INTE DENNA PRODUKT om nätkabln är skadad, om produktn int fungrar som dn ska llr om dn har skadats på något sätt, t.x. ftr att ha fallit nd på golvt. Doppa int nd nätkabln i vattn. Håll nätkabln borta från hta ytor. Dt förliggr annars risk för lktriska stötar, brand och andra faror. NÄTKABELN måst vara tillräckligt lång så att dn installrad produktn kan anslutas till luttagt. FÖR ATT INSTALLATIONEN skall uppfylla gälland säkrhtsbstämmlsr måst n omnipolär strömbrytar md minst 3 mm kontaktavstånd installras i nätkrtsn. OM NÄTKABELN ÄR FÖR KORT, låt n bhörig lktrikr llr srvictknikr installra tt luttag nära produktn. EFTER NÄTANSLUTNING UGNEN FUNGERAR ENDAST när luckan är ordntligt stängd. DENNA PRODUKT måst vara jordad. Tillvrkarn ansvarar int för prsonskador llr skador på djur llr gndom som uppkommr på grund av att ugnn int har jordats på korrkt sätt. Tillvrkarn ansvarar int för problm som orsakas av att användarn int har följt dssa anvisningar. 57

6 TILLBEHÖR ALLMÄNT PÅ MARKNADEN finns dt många olika sortrs tillbhör. Kontrollra att d är lämpad för mikrovågsugnar innan du gör några inköp. KONTROLLERA ATT DE KÄRL DU TÄNKER ANVÄNDA för matlagningn är ugnssäkra och släppr ignom mikrovågor. SE TILL ATT MAT OCH TILLBEHÖR som ställs in i ugnn int kommr i dirkt kontakt md ugnsutrymmts väggar llr tak. Dtta gällr spcillt tillbhör som hlt llr dlvis är tillvrkad av mtall. OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommr i kontakt md ugnns väggar llr tak när ugnn används kan dt bildas gnistor och ugnn kan skadas. KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnn. RULLSTÖD RULLSTÖDET skall sitta undr glasplattan. Placra aldrig något annat tillbhör på dtta stöd. Montra rullstödt i ugnn. ROTERANDE GLASPLATTA DEN ROTERANDE GLASPLATTAN skall användas för samtliga tillagningsmtodr. Dn samlar upp droppand vätskor och matpartiklar som annars skull fläcka och smutsa nd ugnn invändigt. Placra glasplattan på rullstödt. CRISPHANDTAG ANVÄND DET MEDFÖLJANDE CRISPHANDTAGET för att lyfta ut dn hta crisppannan ur ugnn. CRISPPANNA LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN. Använd alltid glasplattan som undrlag när du användr crisppannan. LÄGG INGA TILLBEHÖR i crisppannan ftrsom dn snabbt blir myckt ht och dt finns risk att tillbhört skadas. CRISPPANNAN kan förvärmas innan dn används (max. 3 minutr). Använd alltid crispfunktionn vid förvärmning av crisppannan. STARTSKYDD / KNAPPLÅS DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION TRÄDER I FUNKTION EN MINUT EFTER att ugnn har åtrgått till standby-läg. (Ugnn är i standby-läg när 24-timmarsklockan visas på displayn llr, om klockan int har ställts in, när displayn är tom). FÖR ATT KOPPLA BORT KNAPPLÅSET måst du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas DOOR i displayn. 58

7 AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR: ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN för att kontrollra, vända llr röra om i matn. Inställda funktionr bibhålls i 10 minutr. GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN: STÄNG UGNSLUCKAN och tryck på startknappn EN GÅNG. Tillagningn fortsättr då från dn punkt där programmt avbröts. TRYCKER DU PÅ STARTKNAPPEN TVÅ GÅNGER ökas tidn md 30 skundr. OM DU VILL AVSLUTA TILLAGNINGEN TAR DU UT MATEN, stängr luckan och tryckr in stoppknappn. NÄR TIDEN GÅTT UT HÖRS EN LJUDSIGNAL. DEN UPPREPAS n gång i minutn i 10 minutr. Tryck på stoppknappn llr öppna luckan för att stänga av ljudsignaln. ANMÄRKNING: Om luckan öppnas och sdan stängs bhålls d aktulla inställningarna ndast i 60 skundr ftr avslutad tillagning. KYLNING NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS kan ugnn gnomföra tt avkylningsprogram. Dtta är normalt. När procdurn är klar stängs ugnn av automatiskt. AVKYLNINGSPROCEDUREN kan avbrytas utan att ugnn skadas. Allt du bhövr göra är att öppna luckan. ÖPPNA LUCKAN TRYCK PÅ KNAPPEN FÖR ATT ÖPPNA LUCKAN. 59

8 TIMER ANVÄND DENNA FUNKTION när du bhövr n timr, dvs. n äggklocka, för att kunna ställa in xakt tid för att koka ägg, tillaga pasta, jäsa dgar, osv. TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA för att ställa in tidn som skall mätas. TRYCK FLERA GÅNGER PÅ POWER-KNAPPEN för att ställa in ffktn på 0 W. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN. NÄR NEDRÄKNINGEN ÄR KLAR ljudr n signal. r t KLOCKA HÅLL STOPPKNAPPEN intryckt (i tr skundr) tills dn vänstra siffran (timmar) börjar blinka. TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in timtalt. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN (d två högra siffrorna (minutr) blinkar). TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in minuttalt. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN IGEN. NU ÄR KLOCKAN STÄLLD och går. r t NÄR UGNEN ANSLUTS TILL ELNÄTET FÖR- STA GÅNGEN llr ftr tt strömavbrott är displayn släckt. Om klockan int ställs förblir displayn släckt tills n tillagningstid ställs in. ANMÄRKNING: HÅLL UGNSLUCKAN ÖPPEN NÄR DU STÄLLER KLOCKAN. Du har då 10 minutr på dig för att ställa klockan. Annars har du bara 60 skundr på dig för varj nskilt stg. 60

9 TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in tidn. TRYCK FLERA GÅNGER PÅ POWER-KNAPPEN för att ställa in ffktn. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN. ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och uppvärmning av grönsakr, fisk, potatis och kött. NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT kan du nklt öka tidn md 30 skundr gnom att trycka på startknappn. Varj tryck ökar tidn md 30 skundr. Du kan också minska llr öka tidn gnom att trycka på plus-/minusknapparna (+/-). TRYCK PÅ POWER-KNAPPEN om du vill ändra ffktnivån. Eftr dt första tryckt visas dn inställda ffktn. Tryck flra gångr på por-knappn för att ställa in önskad ffkt. EFFEKTNIVÅ EFFEKT 750 W ENDAST MIKROVÅGOR ANVÄNDNING: UPPVÄRMNING AV DRYCKER, vattn, klara soppor, kaff, t och annan mat md hög vattnhalt. Om rättn innhållr ägg llr grädd bör tt lägr ffktläg väljas. Tillagning av fisk, grönsakr, kött, tc. 500 W FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.x. såsr md hög protinhalt, ost- och äggrättr samt för att avsluta tillagningn av gryträttr. 350 W SJUDA STUVNINGAR, smälta smör. 160 W UPPTINING. Mjukgöring av smör, ost och glass. 0 W INSTÄLLNING av ståtid (när ndast timrn används). 61

10 JET START TRYCK PÅ STARTKNAPPEN. ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat md hög vattnhalt såsom klara soppor, kaff llr t. DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT md full mikrovågsffkt och tilllagningstidn inställd på 30 skundr. Varj tryck ökar tidn md 30 skundr. Du kan också minska llr öka tidn gnom att trycka på plus-/minusknapparna (+/-) ftr dt att uppvärmningn påbörjats. MANUELL UPPTINING FÖLJ ANVISNINGARNA i Tillagning och värmning md mikrovågor och välj ffktnivå 160 W vid manull upptining. ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju mr rfarnht du får, dsto lättar blir dt att avgöra hur lång tid som bhövs för olika mängdr. FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfoli llr papprsförpackningar kan placras dirkt i ugnn undr förutsättning att förpackningn int har några dlar av mtall (t.x. förslutningar md mtalltråd). FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påvrkar upptiningstidn. Mat i platta förpackningar tinar fortar än massiva block. SEPARERA DELARNA när d börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbar. SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (t.x. kycklinglår och kycklingvingar) md små bitar aluminiumfoli om d börjar bli varma. VÄND PÅ STORA MATSTYCKEN ftr halva upptiningstidn. KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSÅSER tinar bättr om du rör i dm undr upptiningn. DET ÄR BÄTTRE ATT TINA lit för lit och låta upptiningn avslutas undr ståtidn. STÅTIDEN EFTER UPPTINING FÖRBÄTTRAR ALLTID rsultatt ftrsom värmn då sprids och fördlas jämnar i hla matvaran. 62

11 TRYCK PÅ JET DEFROST-KNAPPEN. JET DEFROST TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in matns vikt. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN. HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN STANNAR ugnn md uppmaningn turn food. Öppna luckan. Vänd matn. Stäng ugnsluckan och tryck på startknappn. ANMÄRKNING: Ugnn fortsättr automatiskt ftr 2 minutr om matn int har blivit vänd. I dtta fall tar upptiningn längr tid. ANVÄND DENNA FUNKTION för livsmdl md n nttovikt mllan 100 g och 2 kg. LÄGG ALLTID MATEN på glasplattan. VIKT: NÄR DENNA FUNKTION ANVÄNDS BEHÖ- VER UGNEN KÄNNA TILL matns nttovikt. Ugnn bräknar sdan automatiskt hur lång tid dt bhövs för att avsluta procdurn. OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOMMEN- DERADE följr du anvisningarna i Tillagning och värmning md mikrovågor och väljr 160 W vid manull upptining. MAT FRYST MAT: STÄLL IN EN LÄGRE VIKT om matns tmpratur är högr än djupfryst (-18 C). STÄLL IN EN HÖGRE VIKT om matn är kallar än djupfryst (-18 C). TIPS KÖTT (100 g - 2 kg) Köttfärs, kotlttr, biffar llr stkar. VÄND MATEN när ugnn uppmanar dig att göra dt. FÅGEL (100 g - 2 kg) Kyckling, hl, dlar llr filér. VÄND MATEN när ugnn uppmanar dig att göra dt. FISK (100 g - 2 kg) Hl, i skivor llr filér. VÄND MATEN när ugnn uppmanar dig att göra dt. OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, llr om matns vikt är lägr llr högr än dn rkommndrad, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning md mikrovågor" och välj 160 W vid upptining. 63

12 GRILL ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT bryna ytan på mat. TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN. TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in önskad tid. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN. LÄMNA INTE UGNSLUCKAN ÖPPEN alltför läng undr grillningn, ftrsom dt får ugnstmpraturn att sjunka. ANMÄRKNING: MED ETT TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN kan grilllmntt stängas av och kopplas på undr grillningn. Timrn fortsättr att räkna nd tillagningstidn ävn om grilllmntt stängs av. KONTROLLERA ATT TILLBEHÖREN som skall användas för grillningn är värmbständiga och ugnssäkra. ANVÄND INTE PLASTTILLBEHÖR när du grillar. D kommr att smälta. Trä och pappr är int hllr lämpliga matrial. 64

13 GRILL KOMBI r ANVÄND DENNA FUNKTION för tillagning av rättr såsom gratängr, lasagn, kyckling och bakad potatis. r TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN. TRYCK PÅ POWER-KNAPPEN för att ställa in mikrovågsffktn. TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in tidn. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN. UNDER TILLAGNINGEN kan du sätta på och stänga av grilllmntt gnom att trycka på grillknappn. NÄR GRILLEN ANVÄNDS ÄR mikrovågsffktn bgränsad till n fabriksinställd nivå. Du kan stänga av mikrovågorna gnom att minska mikrovågsffktn till 0 W. Vid 0 W kopplar ugnn övr till funktionn ndast grill. EFFEKTNIVÅ GRILL KOMBI EFFEKT ANVÄNDNING: W TILLAGNING AV kyckling, lasagn och grönsakr W TILLAGNING av fisk och frysta gratängr 160 W TILLAGNING av kött 0 W BRYNING, ndast undr tillagning 65

14 CRISP TRYCK PÅ CRISPKNAPPEN. TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in önskad tid. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN. ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT värma upp llr tillaga pizza och annan dgbasrad mat. Crispfunktionn är också lämplig för att stka bacon, ägg, korv, hamburgar, tc. NÄR CRISPFUNKTIONEN ANVÄNDS GÅR DET INTE ATT ändra ffktnivån llr sätta på/stänga av grillfunktionn. UGNEN ANVÄNDER AUTOMATISKT båd mikrovågor och grill för att värma upp crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt dn tmpratur som krävs för att matn skall få rätt färg och krispight. VAR NOGA md att placra crisppannan mitt på glasplattan. UGNEN OCH CRISPPANNAN blir myckt hta när dnna funktion används. PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN på värmkänsliga undrlag. VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE ugnstakt ovanför grilllmntt. ANVÄND GRYTLAPPAR llr dt spcilla crisphandtagt när du skall ta dn hta crisppannan. i ANVÄND ENDAST dn mdföljand crisppannan tillsammans md crispfunktionn. Andra crisppannor som finns på marknadn gr int korrkta rsultat md dnna funktion. 66

15 RENGÖRING är normalt dt nda undrhåll som krävs. OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan dss ytor skadas, vilkt i sin tur kan rducra ugnns livslängd och ävn orsaka farliga situationr. ANVÄND INTE SKURAMPAR SOM INNEHÅLLER METALL, RENGÖ- RINGSMEDEL MED SLIPEFFEKT, stålull, skurtrasor llr liknand som kan skada kontrollpanln och ugnns invändiga och utvändiga ytor. Använd n svamp och tt milt rngöringsmdl llr tt hushållspappr fuktat md fönstrputsmdl. Spraya fönstrputsmdlt på hushållspapprt. SPRAYA INTE dirkt på ugnns ytor. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET kan motvrkas gnom att tt glas vattn md citronsaft ställs in i ugnn och får koka i tt par minutr. GRILLELEMENTET bhövr int rngöras ftrsom dn höga värmn förbrännr vntulla stänkfläckar, mn takt ovanför lmntt måst rngöras då och då. Använd varmt vattn, rngöringsmdl och n svamp för dtta. Om grillfunktionn int används rglbundt, måst dn köras i minst 10 minutr n gång pr månad så att fttstänk och matrstr bränns bort. KAN MASKINDISKAS: RULLSTÖD. TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET DÅ OCH DÅ och rngör ugnsutrymmts bottn, särskilt om något har kokat övr llr spillts ut i ugnn. GLASPLATTAN MÅSTE ALLTID vara på plats när dnna mikrovågsugn används. ANVÄND ALDRIG ugnn när glasplattan har tagits ut för rngöring. ANVÄND ETT MILT RENGÖRINGSMEDEL, vattn och n mjuk trasa för att rngöra ugnn invändigt, luckans fram- och baksida samt listrna runt öppningn. SE TILL ATT DET INTE SAMLAS FETT och matpartiklar på luckans kantr. ÅRA FLÄCKAR ÄR LÄTTARE ATT FÅ BORT om du ställr in n kopp md vattn och låtr koka i 2-3 minutr. Ångan mjukar upp fläckarna. ANVÄND INTE ÅNGTVÄTT för att rngöra mikrovågsugnn. GLASPLATTA. CRISPHANDTAG. MILD RENGÖRING: CRISPPANNAN skall rngöras md vattn och tt milt diskmdl. Envis smuts går att få bort md n kökssvamp och tt milt rngöringsmdl. LÅT ALLTID crisppannan kallna innan du rngör dn. SKÖLJ INTE crisppannan undr rinnand vattn och doppa dn int i vattn när dn är ht. Dn skadas om dn kyls för snabbt. ANVÄND INTE STÅLULL. Stålull rpar crisppannans yta. 67

16 FELSÖKNING OM UGNEN INTE FUNGERAR, gå ignom ndanstånd punktr innan du kontaktar srvic: Kontrollra att glasplattan och rullstödt är på plats. Kontrollra att stickkontaktn sittr ordntligt i luttagt. Kontrollra att luckan är ordntligt stängd. Kontrollra att säkringarna är hla och att dt int är strömavbrott. Kontrollra att ugnn har god vntilation. Vänta 10 minutr och prova sdan om ugnn fungrar. Öppna och stäng luckan n gång innan du försökr ign. SYFTET MED DESSA KONTROLLER är att undvika onödiga srvicinsatsr som du själv måst btala. Uppg ugnns typnummr och srinummr när du kontaktar srvic (s srvictikttn). S garantisdln för yttrligar information. NÄTKABELN FÅR ENDAST BYTAS ut mot n originalkabl som kan bställas hos vår kundtjänst. Nätkabln får ndast bytas ut av n bhörig srvictknikr. SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra srvic llr rparation som krävr att kåpor som skyddar mot mikrovågsnrgi avlägsnas är farligt för alla som saknar rfordrlig utbildning. AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA. MILJÖTIPS ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL kan åtrvinnas, vilkt framgår av åtrvinningssymboln. Följ lokala bstämmlsr vid kassring. Förvara farligt förpackningsmatrial (plastpåsar, polystyrn och liknand) utom räckhåll för barn. DENNA PRODUKT är märkt nligt EG-dirktiv 2002/96/EC bträffand lktrisk och lktronisk utrustning (Wast Elctrical och Elctronic Euipmnt, WEEE). Gnom att säkrställa n korrkt kassring av dnna produkt bidrar du till att förhindra potntilla ngativa konskvnsr för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följdn om produktn int hantras på rätt sätt. SYMBOLEN på produktn, llr i mdföljand dokumntation, indikrar att dnna produkt int får bhandlas som vanligt hushållsavfall. Dn skall i ställt lämnas in hos n lämplig uppsamlingsplats för åtrvinning av lktrisk och lktronisk utrustning. PRODUKTEN måst kassras nligt lokala miljöbstämmlsr för avfallshantring. FÖR MER INFORMATION om hantring, åtrvinning och åtranvändning av dnna produkt, var god kontakta d lokala myndightrna, ortns sophantringstjänst llr butikn där produktn inhandlads. INNAN DU KASSERAR PRODUKTEN, klipp av nätkabln så att produktn int kan anslutas till tt luttag. 68

17 DATA FÖR TEST AV VÄRMEPRESTANDA ENLIGT IEC IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvcklat n standard för jämförand provning av värmprstanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rkommndrar följand för dnna ugn: Tst Mängd Ungfärlig tid Effktnivå Kärl g 10 min 750 W Pyrx g 5½ min 750 W Pyrx g 15 min 750 W Pyrx g 2 min 40 sk JET DEFROST TEKNISKA SPECIFIKATIONER NÄTSPÄNNING MÄRKEFFEKT SÄKRING MIKROVÅGSEFFEKT 230 V / 50 HZ 1900 W 10 A 750 W H X B X D UTVÄNDIGA MÅTT (HXBXD) 382 X 595 X 320 INVÄNDIGA MÅTT (HXBXD) 187 X 370 X

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Bruksanvisning AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem. Avlägsna aldrig skyddsplattorna

Läs mer

AMW 492 INSTALLATION, QUICK START

AMW 492 INSTALLATION, QUICK START AMW 492 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA

Läs mer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com SE 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskyltn övrnsstämmr md spänningn i ditt hm. AVLÄGSNA ALDRIG MIKROVÅGSINTAGENS SKYDDSPLATTOR som sittr

Läs mer

MWN 400 MWN 410 MWN 440

MWN 400 MWN 410 MWN 440 MWN 400 MWN 410 MWN 440 1 INSTALLATION MONTERING AV MIKROVÅGSUGNEN FÖLJ MEDFÖLJANDE sparata montringsanvisningar för att installra ugnn. INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGENPÅ TYPSKYLTEN

Läs mer

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com SE 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskyltn övrnsstämmr md spänningn i ditt hm. TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sittr på ugnsutrymmts sidovägg.

Läs mer

IM 80 L. Bruksanvisning

IM 80 L. Bruksanvisning IM 80 L Bruksanvisning 1 I INSTALLATION 4 INSTALLATION AV PRODUKTEN 4 INNAN PRODUKTEN NÄTANSLUTS 4 EFTER ANSLUTNING 4 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 5 VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 6 TILLBEHÖR 7 STARTSKYDD

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

IM 80 M RF. Bruksanvisning

IM 80 M RF. Bruksanvisning IM 80 M RF Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION 4 INSTALLATION AV PRODUKTEN 4 INNAN MIKROVÅGSUGNEN NÄTANSLUTS 4 EFTER NÄTANSLUTNING 4 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 5 LÄS NOGGRANT OCH SPARA

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn Miwell-Combi XSL Inställningstips Mikrovågsugn Innehållsförteckning Förklaring av symboler 3 Driftsätt 4 Lämpligt tillbehör 5 Inställningar 7 Värma upp... 7 Tina... 8 Tina och tillaga samtidigt... 9 Tillagning

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START

AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO,

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AMW 393 AMW 436 AMW 437 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

www.whirlpool.com SE 1

www.whirlpool.com SE 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem. TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets

Läs mer

BRUKSANVISNING AMW 834

BRUKSANVISNING AMW 834 BRUKSANVISNING AMW 834 1 INSTALLATION INSTALLERING AV MIKROVÅGSUGNEN FÖLJ DE MEDFÖLJANDE separata monteringsanvisningarna för att installera ugnen. INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1618N http://sv.yourpdfguides.com/dref/788299

Din manual SAMSUNG M1618N http://sv.yourpdfguides.com/dref/788299 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1618N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i eller nära ugnen. Ångor kan skapa brandrisk eller orsaka explosion. ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

R-15AM 1000W (IEC 60705)

R-15AM 1000W (IEC 60705) Professionell mikrovågsugn R-15AM 1000W (IEC 60705) Innehåll DELARNAS BENÄMNINGAR... 1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 4 TILLBEHÖR... 4 ÅTGÄRDER FÖRE START... 4 EFFEKTNIVÅER...

Läs mer

Användarmanual HN1254

Användarmanual HN1254 R Användarmanual HN1254 Mikrovågsugn med grill AG823ATN Läs denna användarmanual noggrant innan du tar mikrovågsugnen i bruk, och följ instruktionerna noga. Förvara manualen så att du alltid kan hitta

Läs mer

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20.

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20. Sidan 1 av 41 AVDELNING 1 Miljöfarlig vrksamht för vilkn tillstånds- llr anmälningsplikt gällr nligt 5 llr 21 förordningn (1998:899) om miljöfarlig vrksamht och hälsoskydd samt viss annan vrksamht, s k

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel Inledning Studenterna i Id-00 har fått i uppgift att analysera vars en apparat. Vår grupp har valt att analysera en mikrovågsugn, Whirlpool MT 257, som finns på en studentkorridor på Michael Hansens Kollegium

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

AMW 732 AMW 733 AMW 735 AMW 737 AMW 742 AMW 743

AMW 732 AMW 733 AMW 735 AMW 737 AMW 742 AMW 743 AMW 732 AMW 733 AMW 735 AMW 737 AMW 742 AMW 743 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Instruktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Dnna apparat får int användas av prsonr (inklusiv barn) md rducrad fysiska, snsoriska llr psykiska färdightr, llr av prsonr som saknar rfarnht och kunskap,

Läs mer

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskyltn övrnsstämmr md spänningn i ditt hm. TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sittr på ugnsutrymmts sidovägg.

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

MICROWAVE OVEN MIKROVÅGSUGN MIKROBØLGEOVN MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI

MICROWAVE OVEN MIKROVÅGSUGN MIKROBØLGEOVN MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI MICROWAVE OVEN MIKROVÅGSUGN MIKROBØLGEOVN MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI OWNER S MANUAL ANVÄNDARHANDBOK BRUKERHÅNDBOK BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET MS-2387AR MS-2387ARS MS-2387ARB MS-2387TR PLEA READ THIS

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

MIKROVÅGSUGN Bruksanvisning

MIKROVÅGSUGN Bruksanvisning MIKROVÅGSUGN Bruksanvisning Ugn...2 M197DF Tillbehör...2 Kontrollpanel...2 Använda bruksanvisningen...3 Säkerhetsåtgärder...3 Installera mikrovågsugnen...5 Ställa in tiden...5 Om du är osäker eller har

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Notice d'utilisation Four à micro-ondes. Gebruiksaanwijzing Magnetron. Bruksanvisning Mikrovågsugn

Notice d'utilisation Four à micro-ondes. Gebruiksaanwijzing Magnetron. Bruksanvisning Mikrovågsugn Notice d'utilisation Four à micro-ondes Gebruiksaanwijzing Magnetron Bruksanvisning Mikrovågsugn Innehåll 1 ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN... 65 2 ANVISNINGAR FÖR KASSERING - OMSORG OM MILJÖN... 66 3 SÄKERHETSANVISNINGAR...

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di l uso

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle. vecka 47

Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle. vecka 47 Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle vecka 47 familj Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2400 kj/ 574 kcal. Protein 13,9 g. Fett 30,2

Läs mer

Cafeterian Haga Haninge

Cafeterian Haga Haninge Cafeterian Haga Haninge 1 Innehållsförteckning Före... 3 Öppna... 3 Kaffe... 5 Korv... 7 Toast... 9 Fikabröd... 10 Diskmaskinen... 11 När disken är klar... 11 Köpa varor... 13 Om något behöver fyllas på...

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

AMW 715 INSTALLATION, QUICK START

AMW 715 INSTALLATION, QUICK START AMW 715 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO, GUIA

Läs mer

Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat

Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat Örtolja Plocka bladen av en basilika (ca 3 dl), lägg dem i en matberedare eller i en skål som passar till en mixerstav. Tillsätt 1 tsk salt och 2

Läs mer

Pasta med fetaost och bacon. vecka 20

Pasta med fetaost och bacon. vecka 20 Pasta med fetaost och bacon vecka 20 familj Pasta med fetaost och bacon cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2565 kj/614 kcal. Protein 22,6 g. Fett 29,9 g. Kolhydrater 61,0 g. Ingredienser:

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 242 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar 242 1.2 Anvisningar för användning av mikrovågsfunktionen 243 1.3 Tillverkarens ansvar 244 1.4 Apparatens syfte 245 1.5 Identifikationsdekal

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

4,7L S AUTÉ SLOW COOKER. Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING

4,7L S AUTÉ SLOW COOKER. Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING 201005 4,7L S AUTÉ SLOW COOKER Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING Tack för att du köpt en Crock-Pot. Laga dina älsklingsrätter i några få enkla steg. Idealisk till grytor, raguer, soppor, risrätter

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

Vårlökskorv med stuvad grönkål. vecka 50

Vårlökskorv med stuvad grönkål. vecka 50 Vårlökskorv med stuvad grönkål vecka 50 familj Vårlökskorv med stuvad grönkål cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi 2997 kj/ 719 kcal. Protein 21,5 g. Fett 46,1 g. Kolhydrater 51,3 g. Ingredienser:

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030 Bruksanvisning Inbyggnadsugn SU6030 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången _ 5 Daglig användning 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

Istruzioni d uso Forno a microonde. Bruksanvisning Mikrovågsugn

Istruzioni d uso Forno a microonde. Bruksanvisning Mikrovågsugn Istruzioni d uso Forno a microonde Bruksanvisning Mikrovågsugn Innehåll SE 1 ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN... 36 2 ANVISNINGAR FÖR KASSERING - OMSORG OM MILJÖN... 37 3 SÄKERHETSANVISNINGAR... 38 4 LÄR KÄNNA

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel Installation, drift oh skötsl Villalpanna 250 Arklstorpsvägn 88 tl 044-22 63 20 info@varmbaronn.s 291 94 Kristianstad fax 044-22 63 58 www.varmbaronn.s ELOMAX_250_v2_sv_2010-09-23_4.13 utg: v.4.13 Ersättr:

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 36. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 36. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 36. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 36. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 6 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs 500 gram laxfilé hel kyckling Potatis/ris/pasta mm kg potatis, Hej! Vi har en riktigt härlig vecka framför oss med flera inspirerande rätter på menyn. Just nu

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer