EKOTRANSPORT Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030"

Transkript

1 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond fordonsflotta Nu börjar ndräkningn till 2030 årt då Svrigs fordonsflotta ska vara fossil obrond. Ekotransport 2030 är mötsplatsn för alla som vill dlta i omställningn till framtidns transport lösningar. Md inspirrand trndspaningar, utmanand dbattr och fördjupand sminarir kommr förutsättningarna för n fossilobrond fordonsflotta analysras samt utvärdras och dltagarna får n handlingsplan för sitt arbt. Ekotransport 2030 är dn nya, årliga mötsplatsn för hållbara transportr och mobilitt. Dt här är mötsplatsn Arrangörr där olika branschr träffas och inspirras, bslutsfattar får s d nya lösning arna och nya nätvrk bildas. Tid och plats Pris Konfrnsn ägr rum tisdagn dn 28 april 2015, kl , på Citykonfrnsn Ingnjörshust, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Mingl fram till Dltagaravgiftr (xkl moms): Pris: kr. I konfrnsavgiftn ingår dltagand i samtliga plnarsssionr, spcialsssionr och fullständig Kontakt konfrns dokumntation samt lunch och fika undr dagn. Prsntationr görs digitalt tillgängliga för alla dltagar ftr konfrnsn. För frågor, kontakta: Tobias Prsson MiljöRapportn tl: rapportn.s

2 Biogasfrukost: Grönar transportr md fordonsgas Enrgigas Svrig, Fordonsgas Svrig, E.ON, Svnsk Biogas och AGA bjudr in till tt frukostsminarium där ldand aktörr i fordonsgasbranschn brättar om snast nytt, samt vilka styrmdl som krävs framövr för att utvckla fordonsgasn i Svrig som är n grön pionjär på områdt för båd lätta och tunga transportr. Till biogasfrukostn krävs sparat anmälan Framgångsanalys av Ndrländrna årts fokusland Ndrländrna har EU:s lägsta utsläpp från nya bilar och världns näst snabbast utsläppsminskning i transportsktorn. Utövr dtta har d Europas största ldrivna taxiflotta och satsar stort på cykling. Ndrländska ambassadn bjudr in till tt frukostsminarium där du får höra mr om framgångarna, hur d uppnådds och vad Svrig kan lära sig av Ndrländrna. Till frukostn krävs sparat anmälan START Rgistrring öppnar. Kaff och smörgås srvras INLEDNING Välkomna till konfrnsn Dagns modratorr Åsa Julin och Jakob Lagrcrantz hälsar välkommn till dn första upplagan av konfrnsn Ekotransport 2030, som årlign kommr följa utvcklingn mot n fossilobrond fordonsflotta. Åsa Julin är n drivn modrator md flra års rfarnht av nyhts- och konomijournalistik. Jakob Lagrcrantz jobbar för 2030-skrtariatt och har tidigar varit ordförand och vd för Grnpac Svrig samt ordförand i Gröna Bilistr INBLICK Svrigs väg mot 2030-målt indikatorrna som följr utvcklingn Hur långt har Svrig kommit på vägn till n fossilobrond fordonsflotta och hur långt är dt kvar? För första gångn prsntrar 2030-skrtariatt indikatorrna som följr utvcklingn mot 2030-målt, fördlat på biln, bränslt och btndt. Utvcklingn kan nu följas år för år såväl nationllt som lokalt. Eftr prsntationn kommntras indikatorrna av rprsntantr för biln, bränslt och btndt samt från kommunala bslutsfattar. Pr Östborn, indikatorsansvarig, 2030-skrtariatt Kommntarr från: Karin Thomasson, ordförand, Klimatkommunrna Ulf Svahn, vd, SPBI Stfan Sdin, vd, Svnsk Kollktivtrafik Urban Wästljung, managr sustainabl transport, Scania Stfan Nygrn, -mobility managr, Volkswagn Group Svrig INBLICK Rgringns planr för att minska transportutsläppn Hur vill rgringn arbta vidar för att minska utsläppn från transportr? Infrastrukturministr Anna Johansson brättar om hur rgringn planrar att styra transportsktorn mot minskad klimatpåvrkan. Hållbara transportr i hla transportsystmt är avgörand för att möta klimatutmaningarna. Foto: Kristian Pohl/ Rgringskanslit

3 EKOTRANSPORT DEBATT Omställningns riskr och möjlightr Ambitionn att minska vägtransportrnas fossilbränslanvändning md 80 % fram till 2030 är världns mst långtgånd. Somliga mnar att dt kan slå hårt mot tillväxtn och näringslivt, mdan andra bdömr att Svrig tjänar på att gå för. Panldiskussionn fokusrar på vilka åtgärdr och styrmdl som är särskilt viktiga för att nå målt, samhällskonomiska ffktr samt vilka åtgärdr som bör undvikas för att slippa n onödigt dyr omställning. Anna-Karin Hatt, fd IT- och nrgiministr ( ), bl.a. md ansvar för att gnomföra visionn om n fossilobrond fordonsflotta till 2030 Thomas B Johansson, profssor m. vid Intrnationlla Miljöinstitutt och särskild utrdar för Fossilfriht på väg Lna Smidflt Rosqvist, forskningschf Trivctor, Traffic och ordförand i nätvrkt Kvinnor i transportpolitikn Svant Mandll, transportkonom, VTI Jonas Åkrman, forskningsldar, avd. för Miljöstratgisk analys, KTH PAUS Kaff, mingl och möjlight att bsöka utställningn UTBLICK Så arbtar Europa mot 2030 Hur arbtar rstn av Europa för att minska utsläppn från transportr och vilka mål finns inom EU? Måns Lindbrg, Policy officr på DG Mobility and Transport i EU-kommissionn, brättar om arbtt för att minska transportrnas utsläpp på EU-nivå, i mdlmsländrna och hos industrin UTBLICK Årts fokusland: Så drivr Ndrländrna utvcklingn mot hållbara transportr Ndrländrna är dt land i Europa md lägst klimatpåvrkan från nya bilar. D har ävn n av världns högsta andl cykland rsnärr och är tt förgångsland för kollktivtrafik. Brt Klrk, ordförand för dn offntlig-privata organisationn Task Forc Ndrland Elctrisch, brättar om Ndrländrnas stratgi för att minska utsläppn från transportsktorn. Brt Klrk har mr än 20 års rfarnht från arbt md hållbara transportr i Ndrländrna, bland annat som gnraldirktör för ProRail och som ordförand för dn uropiska organisationn för intrnationll järnvägstrafik. Sssionn hålls på nglska INSPIRATION Framtidns attraktiva städr för cykl och gång Vilkn roll har biln i framtidns städr? Stadsforskarn Alxandr Ståhl, vd Spacscap och tknologi doktor vid Arkitkturskolan KTH, förklarar hur framtidns attraktiva städr bör utformas och hur stadsplanringn kan användas för att få n omställning till cykland och gång. Han gr ävn n inblick i rsultatt av forskningsprojktt Post Car(d) Urbanism, Svrigs största storskaliga scnarioprojkt, där övr 400 trafikplanrar förklarar hur d sr på framtidns transportr.

4 PAUS Lunch och möjlight att bsöka utställningn FOKUS Du sr ditt val av sssion på din namnlapp A1 Bussar llr spårburn trafik för att öka kollktivtrafikns kapacitt Rsandt md kollktivtrafikn ska fördubblas fram till 2020, mn hur ska glsbygdns och städrnas ökad kollktivtransportbhov kunna mötas? Dn spårbundna trafikn har hög kapacitt, mn står inför stora utmaningar för att kunna möta d ökad transportbhovn. Bus Rapid Transit är tt altrnativ till spårbundn trafik som tstas i dlar av Svrig. Volvo arbtar md att utvckla framtidns bussar som går på l och andra förnybara drivmdl. Anna Grönlund, vic vd, Svrigs Bussförtag Ulf Gustafsson, chf för Public Affairs, Volvo Buss Erica Kronhöffr, hållbarhtschf, SJ Sssion A1 pågår i Clsiussaln, till vänstr om ingångn A2 Bilpoolr och andra altrnativ till att äga gn bil Bilpoolrna ökar snabbt, och flra andra altrnativ till att äga bil växr fram. Mov About har nått stora framgångar md att öka tillgänglightn för bilpoolr mn stötr på problm när lagstiftningn int hängr md. Stockholm valds som första stad att lansra tjänstn Audi Unit, tt lasing-koncpt där upp till fm prsonr kan dla på n bil. Ubigo är n skräddarsydd tjänst som kombinrar rstjänstr för hushållt llr förtagt. Ulf Jakobsson, marknadschf, Mov About Irn Brnald, pr- och informationschf, Audi Svrig Hans Arby, Ubigo Sssion A2 pågår i Mobiln, n trappa upp A3 Effktivar transportlogistik för att minska utsläppn Anpassad fordon som utnyttjas bättr minskar utsläpp pr transportrad nht. Scania sr stora möjlightr inom dtta områd mn också utmaningar som måst lösas. NTM, Nätvrkt för Transportr och Miljön, dlar md sig av sina kunskapr kring miljöffktrna av ökad fyllnadsgrad och ny transporttknik vilkt möjliggör mätning, utvärdring och uppföljning. Eftr dt följr n inblick i hur livsmdlsbranschn måst balansra många praktiska aspktr för såväl ffktivitt som kundnöjdht. Dnna spcialsssion arrangras av NTM. Magnus Swahn, NTM Urban Wästljung, managr sustainabl transport, Scania Andrs Agrbrg, divisionschf, Dagab Sssion A3 pågår i samma sal som plnumsssionrna INBLICK Förnybara drivmdl vilka vinnr, vilka ska bort? Vilka bränsln drivr framtidns fordonsflotta? Här får du vta hur fördlningn av bränslanvändningn sr ut i dag samt vilkn klimatprstanda d förnybara drivmdln har. Därtill vad forskningn sägr om vilkn potntial förnybara drivmdl har att minska utsläppn fram till 2030 och n trndspaning övr kommand drivmdl som int finns på marknadn i dag. Maria Grahn, forskar i nrgi och miljö, Chalmrs

5 DEBATT Styrmdl för mr förnybart Förnybara drivmdl är n viktig dl i omställningn till n fossilobrond fordonsflotta. Mn hur ska andln öka? Vilkn typ av styrmdl är bäst lämpad för att öka andln förnybart ska d riktas mot utbuds- llr ftrfrågsidan? Ska klimatnyttan vara styrand, llr andra gnskapr? Undr panldiskussionn får ni höra vilka åtgärdr drivmdlsbranschns aktörr vill s för att öka andln förnybart i transportsktorn. Hln Samulsson, kommunikationschf, Prm Lna Nordgrn, biodrivmdlsxprt, SEKAB Biofuls & Chmicals Björn Aronsson, vrksamhtsldar, Vätgas Svrig Oll Johansson, vd, Powr Circl Tina Hlin, vd, E.ON Gas Svrig PAUS Kaff, mingl och möjlight att bsöka utställningn INBLICK Framtidns bilar rdan i dag I Norg är dn mst sålda biln rdan n lbil och Malmö stad användr rdan bränslcllsbilar i sin vrksamht. Mn hur sr utvcklingn ut framövr? Framtidsrsan bjudr på n inblick i ldand biltillvrkars utvcklingsarbt, md fokus på l- och vätgasdrift. Sssionn hålls på nglska. Frank Mijr, Had of Ful Cll Elctric Vhicl, Hyundai Motor Europ Jarkko Ahlbom, Zro Emission Stratgy Managr, Nissan Nordic Europ INSPIRATION Innovationr för minskat transportbhov En fossilobrond fordonsflotta är int bara n fråga för nrgi- och transportsktorn. Konfrnsn Ekotransport 2030 kommr varj år lyfta fram tt förtag som bidrar till minskad transportbhov utan att ha dt i sin affärsidé. En klimatanalytikr från 2050 gr n bild av förtagts oväntad insats för klimatt, gnom n produkt som avsvärt minskar bhovt av transportr. Vilkt förtag dt handlar om i år avslöjas på konfrnsn. Göran Erslius, klimatanalytikr, 2050 Rprsntant från årts utvalda förtag AVSLUTNING Fm punktr för framtidn Dagn avslutas av Mattias Goldmann, Fors md 2030-skrtariatt, som lyftr fram fm punktr att arbta vidar md undr dt kommand årt MINGEL Ndrländska ambassadn bjudr på mingl md dryck och tilltugg. Ambassadör Philip d Hr hälsar välkommn till minglt.

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

SMART samhällsutveckling

SMART samhällsutveckling Välkommen till 2014 års arena för en SMART samhällsutveckling Smart Samverkan Smart IT Smart Infrastruktur Smart Innovation & Teknik Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Innehåll

Läs mer

chemicals management summit 2015

chemicals management summit 2015 Välkommen till konferensen om kemikaliefrågor som är avgörande för företagens konkurrenskraft! Substitution risker och möjligheter Onsdag den 20 maj 2015 Chemicals Management Summit 2015 fokuserar på substitution

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm PROGRAM 2015 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm NEXT GENERATION För fjärde året i rad samlas hela branschen till en unik konferens och mässa om hållbarhet inom byggande, fastighetsförvaltning,

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder BOSTADSFORUM 2015 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder 35 talare 3 temaområden konjunktur - marknad - politik - framtidens

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Studieplan till Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen sid X Innehåll Inledning... sid 3-4 Träff 1 Jobbpolitiken... sid 5 Träff 2 Tekniken finns... sid 6 Träff 3 Dina värderingar... sid

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS

VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS Miljöbalksdagarna 2015 Välkommen till Miljöbalksdagarna 2015 den stora arenan för information, konsultation, diskussion och dialog kring miljölagstiftningen

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012 Kostnadsfria seminarier Nytt! Så gör Du Din marknadsundersökning på Stadsbiblioteket Kurser Stockholm Business Region:

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Träffa årets finalister. Final i region Östra. 2014 Sverige. EY Assurance Tax Transactions Advisory. ey.com/se

Träffa årets finalister. Final i region Östra. 2014 Sverige. EY Assurance Tax Transactions Advisory. ey.com/se på jakt efter bättre lösningar skapar prenörer banbrytande företag. De omar visioner till framgångsrika företag Träffa årets finalister rverkligar sina drömmar. Med stark tsamhet, tro på sig själva och

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

INBJUDAN. Vi kommer bjuda på fika, lättare lunch och avslutar dagen med trevligt mingel. Ett exklusivt och kostnadsfritt evenemang!

INBJUDAN. Vi kommer bjuda på fika, lättare lunch och avslutar dagen med trevligt mingel. Ett exklusivt och kostnadsfritt evenemang! Utbildningsbarometern 1 Göteborg INBJUDAN Som chefsmedlem är du exklusivt inbjuden till att vara med på Leadershipdagarna. På tre orter genomförs en heldag där du får du lyssna på inspirerande och medryckande

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag

ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag G ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Innehållsförteckning TA ANSVAR FÖR KLIMATUTMANINGEN... 3 UG1 Utlåtande klimatpolitik... 3 KLARA MILJÖMÅLEN... 33 UG2 Utlåtande farliga ämnen... 33 UG3

Läs mer

Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre

Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre Programöversikt BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre partners Business Arena stockholm 2015 Per den 21 april 2015 Cu be Swedish Association En mötesplats

Läs mer