Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994"

Transkript

1 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt och Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: Närvarand: Lna, Maja Gilbrt, Run, Gun Harplingr, Margarta, Håkan Hjlm, AnnKatrin Moldnius Hrmansson och Ej närvarand: Britt och Carina Folksson Förgånd protokoll Minnsantckningarna godkänns och läggs till handlingarna. fördragand Nya ansökningar om mdlmskap Ekonomisk rdovisning Nya mdlmmar Ekonomi Inga nya ansökningar har inkommit. Förningn har idag 37 mdlmmar. Viktigt att v nya mdlmmar ansökr om mdlmskap i god tid innan majkonfrnsn, så att d kan dlta där. Vissa landsting står inför vrksamhtschfsbyt och därmd nya kollgor. Kassarapport : Saldo :- Kassörn rdovisad utgiftr undr höstn såsom x Wbbårsavgift, Handldaromkostnadr för EBH Styrlsn bslutar att höja wbbavgiftn från 49:- /månad till 99:-/månad för att få ökat utrymm. Rsultat kvalittskonfrnsn och nhtschfskonfrnsn i Götborg rsultrar i tt övrskott md ca :-. Dtta kommr att övrföras till förningn undr första kvartalt 2012 fördragand fördragand Håkan Hjlm Run

2 Kommand konfrnsr okt "Nationll information - och kommunikationskon frns riktat till vrksamhts- och nhtschfr" Kvalittskonfrns Umå 2012 md tma Barnt och familjn Majkonfrns md tma Stgt för kvalittsindikatorr Tidigar förslagna datum passar int pga att Aros kongrsshall är upptagn. Altrnativa datum är 4-5 okt alt oktobr. Bräknad kostnad: 2300:- pr dltagar. Styrgruppn för HabQ önskar vara ansvariga för innhållt i programmt passar ändrat datum? Lna undrsökr dtta. Mllrsta områdt ansvarar för arrangmang och kvällsaktivitt Abstracts inn 1 fbruari Allmänt program finns på hmsida, mn sminarirna ännu int är utlagda. Viktigt att var och n prioritrar dnna konfrns för dtta år, ftrsom dtta är n bra möjlight att utbyta rfarnhtr nationllt i kvalittsarbt. Också viktigt att man anmälr sig så fort man kan till konfrnsn. 450 dltagar bräknas vara md. Konfrnskostnad 2400:- pr dltagar. Carina förslår att MCI tar in anmälningarna till majkonfrnsn maj 2012 Carina skickar ut inbjudan till mdlmmarna. Styrlsn godkännr förslagt md innhåll till konfrnsn där förutom kvalittsrgistr ävn information om d olika EBH grupprna tas upp. fördragand Lna Carina Folksson Lna / /Carina Folksson Årsmöt 2012 Årsmött är 31 maj 2012 kl Umå. Gnomgång av innhållt på årsmött. Vrksamhtsbrättls och kassardovisning klart 25 fbruari och skickas till Information om årsmött finns på majdagsinbjudan. Formll kallls ombsörjs av Valbrdningn bör kontaktas i god tid för information om vilka styrlsldamötr som kommr att sluta och att man tänkr på att varira styrls mdlmmarnas mandatpriodr. EBH Rapport pågånd EBH-arbtn Kognitiva- och Smärtgruppns arbtn flytr på bra. EBH gruppn för Btndstörningar har haft problm kring dltagars sjukdom och har tappat fart. Ny rkrytring av tidigar nominrad prsonr ska göras. Gun ansvarar Uppdatring av tidigar EBH arbtn sköts på tt bra fördragand Margarta

3 Nya EBH-gruppr sätt gnom utsdd ansvarig, som sr till att ansvarig i EBH styrgrupp får dtta. Hur ska vi invntra och ta fram nya EBH-tman? Förfrågan/upprop ska gå ut till mdlmmarna i slutt av januari och dtta ska diskutras vid områdsmötna framövr. Förslag ska skickas in till Margarta snast 27 april. Margarta Rapportr och uppföljning från mötn, konfrnsr m m Rapport från möt md barnläkarförningn 18 jan Rapport MMC-UP Rapport från möt om förstärkt vårdgaranti md SKL och Socialstyrlsn Skrivlsn ska diskutras ftr att bmanningsnkätn sammanställts av barnläkarna. Ordförand i barnläkarnas styrls tar kontakt md Lna därftr. Minnsantckningar från mött ska läggas in på hmsidan undr mdlmsflikn. Nästa möt 27 spt kl Stor styrgrupp för MMC-UP och arbtsgruppr är igång (1,6 milj har man fått i anslag) Margarta och Lna Wstbom tar kontakt md varandra för att diskutra uppdragt närmar. Vad vill habilitringn ha md för kvalittsmått i MMC kvalittsrgistr? Områdsfråga? Gällr alla barn och ungdomar 0-18 år oavstt diagnos, som tas mot inom spcialisrad barn - och ungdomspsykiatrin llr annan nht md uppdrag att bdriva spcialisrad vrksamht. Målgrupprna är autismspktrumstörning, ADHD och ätstörningar ska ingå. Oklart vad som är spcialist psykiatri och spcialisthabilitring. Habilitringn ska vara md i dtta, mn på vilkt sätt? Maja och Lna träffar SKL/ Socialstyrlsn kring dn förstärkta vårdgarantin. Vårdgarantin är bslutad och där habilitringn ska ingå. Viktigt att vi dltar för att få information och om möjligt kunna påvrka långsiktigt. Nästa möt är Vänttidsmätningar 2012 mätas undr 10 mån Alla rgistrrar i samma rgistr Sign för att nationll rsättning ska utgå. Första bsök (gällr BUP) 30 dagar, fördragand Lna Margarta Lna / Maja Gilbrt

4 Rapport från möt md Försäkringskassan ang intyg bhandling och utrdning 30 dagar. Vart går stimulansmdln i landstingn? Försäkringskassan förstår problmatikn kring intygsskrivandt. SKL mdvrkar. Nästa möt Fsk undrsökr om vad dt står i dras rglmnt om vad d måst ha för undrlag? Fsk har fokus på funktionshindrområdt och problmatikn kring dtta. Arbtsgruppn gr fsk undrlag. Ska vara klart undr Maja rapportrar rglbundt till styrlsn. Maja Gilbrt Rapport kvalittsindikatorgruppn Kvalitt Kvalittsrgistr och koppling till journalsystm Rvision av stadgar Ett förslag om n info om HabQ till vår hmsida har kommit från Carina och Pia Ödman. Tankn är att informationn ska ligga på öppna dln på HabQhmsidan. På vår mdlmssida kommr framövr HabQ:s styrlsprotokoll och arbtsgrupps minnsantckningar finnas. HabQ har fått budgt på :- Styrlsn bslutar att rsätta vissa av Carinas rsor för HabQ arbtt undr Förslag på arbtsorganisationn för n konstiturad styrgruppn 2012 godkänns. Styrgrupp 2013 och framåt. Vi vill diskutra följand. En rpr från förningns varj områd förslås i ställt för att int få för stor styrls. En rprsntant från habchfsförningns styrls ska vara md i styrlsn. Hur många ska vara i arbtsutskottt.? AnnKatrin och Lna tar kontakt md Carina och diskutrar dtta vidar. HabQ anordnar tt plattformsmöt som ska ss 9 mars md rprsntantr från CPUP, MMCUP och barnplattformn. Anna Kågson, Carina och Margarta kommr att dlta. Koppling mllan datajournal och kvalittsrgistr är n förutsättning för framtida habilitring. Anglägn fråga att lösa inom HabQ arbtt Stadgarna rättas upp och rdigras språkligt av, samt läggs in på hmsidan fördragand Carina Folksson Margarta Run Vision 2022 Styrlsn har haft visionsdiskussionr och utarbtat tt Lna

5 undrlag som n arbtsgrupp bstånd av Run och Lna har i uppdrag att ta fram tt förslag på n vision 2022 om. Förslagt ska kommunicras styrlsn undr vårn och tas upp på styrlsmött Förningns policy påvrkas och ska tas md i arbtt. Run Aktull information från Socialstyrlsn Informationspunktr Myndightn för vårdanalys startad för tt halvår sdan. Obrond övrgripand roll övr alla granskningsmyndightr (Krstin Wicksll) Mdborgar- och brukarprspktiv. Uppdrag: Många myndightr arbtar md liknand sakr. Övrsyn övr 15 statliga myndightr rapport i april - utrdar Stfan Carlsson. (kartläggning finns rdan nu på socialdpartmntts hmsida) Hjälpmdlsinstitutts uppdrag ss dt också övr? Olika rgringsuppdrag: Insatsr till kvinnor och män md funktionsndsättning. Inga störr skillnadr könsmässigt, mn antal prsonr män har ökat. Rapport ut i jan som rör syn och hörsl md vuxna inom rhabilitring och habilitring ( ) Brukarmdvrkan n rapport som kommr undr kommand kvartal Dubblassistans kunskapsundrlag riktat till försäkringskassan Mars -12 kommr tt informationsmatrial om komptns till prsonal som arbtar inom bondn riktad till funktionshindr råd och vägldning Kunskapsguid/information till fldr till barn md funktionshindr tt uppdrag kommr trolign till SoS. Nationllt kunskapscntr NKA att utvckla föräldraoch anhörigstöd. Arbtslinjn brd front Forskningsprojkt Gymnasiskolan, mn sdan Magnus Tidman Nytt ldningssystm 2011:9 och tt mddlandblad Kvalittsrgistr ofta mdicinska kvalittsrgistr. SKL bviljar anslag, mn Socialstyrlsn bdömr x om projktansökan. Annars byggr många kvalittsrgistr på profssion och ofta utifrån diagnos. Information om HabQ n gmnsam plattform för habilitring. Tillgänglightssatsning för barn och unga md psykisk ohälsa förstärkt vårdgaranti (Milton) 2009 fördragand Lna Palm- Samulsdottr (Kunskapstillämpning/ styrning) Ingrid Ström (Statistik och utvärdring)

6 Möt i Skån om utvärdring av Elktrodrssn 2011 Prstationsbasrat rapportras i SKL:s vänttidsdatabas. Faktisk tid man väntar mätr övr hla årt. Ingrid uppdrag att följa upp dssa satsningar dvs hur landstingt använt rsursr. Slutrapport juli 2012 Vårdkdjorna bör följas - god tillgänglight till hla kdjan av insatsr inom hälso- och sjukvård som förbyggand, första linj och spcialist nivå. Habilitringns övriga målgruppr har också psykisk ohälsa int bara nuropsykiatriska diagnosr. Vissa landsting har kvar stimulansmdl ävn från Hur används dssa bäst och går dssa till rätt målgrupp. Följs upp via frågformulär och man rdovisar på olika sätt landstingsvis. Eftrlysr n gnomtänkt längr plan vad man vill åstadkomma. SKL har tt stort ansvar övrnskommlsr görs mllan rgringn och SKL. Psykiatrignral Ing- Mari Wislgrn hållr samman dtta md vårdgarantin. Soc.styr vill få kontaktprsonr inom varj landsting för att få n övrblick övr problmatikn ohälsa. Hänvisar till vår policy om habilitringn bra att ta md sig inför kommand kartläggning. Lna P-S har uppdrag av Socialstyrlsn att kartlägga funktionshindrområdt och undrar om vi har fokusområdn som vi vill ta upp. Ohälsa hos hla vår målgrupp, Prsonr på LSS bond hur får d information om habilitringsinsatsr. Rätt till att kunna kommunicra, Kognitiva funktionr mtodr. Hur bmötr man nya mtodr. Lna tar kontakt. Man har haft tt första möt för att diskutra vidns kring dtta. Frdrik Lundqvist Tortisk bakgrund. Elktrodr fästs på kroppn, träningsprogram gs. Vändr sig ävn till assistansbolag. Forskningsstudir på gång md rhabilitringsklinikr i Sthlm och Götborg för att få vidns kring lktrodrssn för prsonr md strok och vuxna. studin ska vara klar dc Finns intrss i andra landsting x Örbro att samarbta md Skån v KI md n studi riktat mot barn.?? Tas upp på områdsträffarna om intrss finns, mn framför allt hur ska vi på bästa sätt bmöta nya rön. Ha n proaktiv inriktning. Margarta

7 Skrivlsr Karl Grunwalds skrivls om vuxna som bor i LSS bondn Folkhälsoinstitutt önskar kunna nå ut till föräldrar till barn md funktionsndsättninga r md n nkät undr vissa år och vill ha hjälp av barnhabilitringn Hur bvakas bhov av habilitring för vuxna som bor i LSS bondn? Har habilitringn uppsökand vrksamht? Habilitring har n informationsskyldight från habilitringn om sin habilitringsvrksamht, mn int uppsökand. Styrlsn ställr gärna upp som bollplank kring dssa frågställningar som Intra kan ställa till brörda kommunr och MAS. Lna tar kontakt md Karl Grunwald. Styrlsn vill att folkhälsoinstitutt skickar in sin bgäran om hjälp till att nå ut md dnna nkät till föräldrar till barn md funktionsndsättning till alla landsting i landt. Rspktiv landsting bslutar på vilkt sätt man vill tillmötsgå dnna önskan. Barnungdomshabilitring har int särskilda rgistr på alla barn och ungdomar md funktionsndsättningar. Områdsträffar Tman för områdsträffar undr vårn 2012 Vilka nya EBH gruppr bhövr vi starta? Faktorr som vi ansr bör finnas md i MMC-UP Konskvnsr av nyadiagnosticring (DSM-4) inom autismspktrumstörning arbtsgrupp ska utss finns intrssrad? Hur mötr vi nya bhandlingsmtodr x lktrodrssn? fördragand Lna Hallsn fördragand Alla

8 Övrigt MPOC arbtsgrupp Nationll patintnkät Indikator Hmsidan Konskvns av förändrad diagnosticring av prsonr inom autismspktrum störning vad btydr dtta för habilitringn? Möt md vuxnläkarna Fritt val av hjälpmdl är ut på rmiss CPUP Utökat samarbt md SKL Fortsättr sitt arbt. Ska bgränsa frågorna och s övr vad som är adkvat. MPOC bräknas kunna användas i HabQ:s kvalittsindikatorr (validrad kort variant). Arbtsgruppn informrar vid årsmött. SKL vill att landstingn ska använda sig av Indikator nkätn övr hla landt. Arbtsgrupp finns på SKL och där förvaltningschfrna vill vara md att utvckla nkätn. Vm är utsdd att rprsntra? Förvaltningschfsmött 26 mars ska ta upp dtta. Ska hmsidan stämmas av inför varj styrlsmöt. AnnKatrin får i uppdrag att stämma av hmsidan rglbundt. Gmnsamt ansvar för hla styrlsn att hålla koll övr hmsidan vårt ansikt utåt. Wbbansvarig är ordförand, vilkt ska stå på hmsidan. Arbtsgrupp bord tillsättas. Någon i styrlsn bord hålla i dnna arbtsgrupp. Diskussion om lämpliga prsonr till dnna arbtsgrupp tas upp på kommand områdsträffar och bslutas om på nästa styrlsmöt Vuxnhabilitringsläkarna önskar n fördjupad utbildning md inriktning mot spcialisring av vuxnhabilitringsläkaruppdragt. Run har sökt Socialstyrlsn Tomas Winbrg kring dtta, mn har j fått kontakt. Styrlsn bslutar att skriva tt svar trots att styrlsn int är tillfrågad. AnnKatrin och Britt förslås g styrlsn tt undrlag till rmissvar CPUP vux allt finns klart för rgistrring av CPUP vux. Rspktiv landsting bslutar när och om man vill börja. Några landsting är rdan igång. Styrlsn måst utöka sitt samarbt md SKL ftrsom allt flr uppdrag och övrnskommls görs mllan rgring och SKL. Socialstyrlsn har idag int samma ansvar/ställning. Jonas Gumbls chf Sabina Wikgrn Orstam ska kontaktas. AnnKatrin får i uppdrag att göra dtta. fördragand Maja Gilbrt Lna Lna Lna Run AnnKatrin Moldnius Hrmansson AnnKatrin Moldnius Hrmansson Run Ansvarig för minnsantckningarna skrtrar

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(8) Sid 1(8) Styrelsemöte 2012-09-27--28 Plats: Villa Brevik Tid: 12.30 Närvarande: Britt, Gun Harplinger,, Inga-Lill Kristiansson,,,, Möller, Vanja Söderberg och Ann- Katrin Moldenius Frånvarande: Maja Gilbert

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #2 FEB 20 Nu är txt-tv tillbaka! Toppntur Ta sglbåtn till skidbackn Pröva lyckan! Vi bsökr Las Vgas Dt rullar! VOLVO KOMBI Häng md på n tidsrsa md gott om plats

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer