Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen"

Transkript

1 Nummr Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros

2 Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt är ansvarstagand års mdarbtarundrsökning visar åtrign att ansvarskänslan för våra kundr är stor. Vtskapn om hur viktig vår vrksamht är för vårdn och för samhällt i stort bidrar till dn tydliga ansvarskänslan och yrksstolthtn som finns på Txtilia. Något som yttrligar förstärkr bvist på hur viktigt ansvarstagand är för oss är att dt är just dn värdringn som fick absolut flst röstr i värdringsnkätn. Bara dt faktum att drygt 70 % av d som bsvarad 2013 års mdarbtarundrsökning ävn röstad på Txtilias värdringar är ju tt ansvartagand i sig! Nästa stg är att bsluta vilka utav d värdringar som ni röstat fram som ska vara Txtilias framövr och jobba vidar md dm intrnt. Frågor som vi kommr att ställas inför är bland annat: vad btydr värdringarna just för mig och för oss som jobbar på min arbtsplats? Vad btydr ansvarstagand gntmot kundr? Gntmot arbtskollgor? Vilka splrglr ska gälla hos oss och vår arbtsplats? Ett av alla möjliga svar på dssa frågor kan vara att alltid ta ansvar övr att signalra när något int Tam Txtilia Tam Txtilia är bnämningn på Txtilias förtagskultur, d.v.s. dn värdgrund som känntcknar samarbtt inom Txtilia mn ävn våra rlationr md kundr, lvrantörr och xtrna samarbtspartnrs. Tam Txtilia är också namnt på Txtilias prsonaltidning. Ansvarig utgivar: Jnny Sjögrn, prsonalchf Rdaktör och layout: Pttr Nilsson, kommunikationsansvarig fungrar som dt ska på arbtsplatsn, d.v.s. rapportra n avvikls. Att sdan vidta n snabb åtgärd och kortsiktigt lösa problmt, som n raktion på dtta, bhövr int alls vara fl dt gör ju att vi säkrar n lvrans till våra kundr på kort sikt. Just dn här dln tror jag att vi på Txtilia är duktiga på; stort ngagmang och n vilja att lösa tt problm fort! Dt som sdan är lika viktigt som dn kortsiktiga och snabba lösningn är att på tt mr grundligt sätt analysra varför avviklsn uppstod och sdan skapa n långsiktig förbättring, d.v.s. gnomföra åtgärdr för att int avviklsn ska uppkomma ign. Ett xmpl på när n avvikls ldr till n långsiktig förbättring kan man läsa mr om på sidan 7 i dt här numrt. Slutlign vill jag också passa på att önska Anglica Jacobsson all lycka till i sin nya roll som Txtilias intrnrvisor. Läs mr om hnn i artikln här intill! Jnny Sjögrn Prsonalchf Tipsa oss! Tam Txtilia är prsonaltidningn som är till för dig som arbtar på Txtilia. Hör gärna av dig till prsonalchf llr kommunikations ansvarig för att brätta vad du tyckr om tidningn. G gärna förslag på vad du vill läsa om! Prsonalchf: Jnny Sjögrn, 4564 Kommunikation: Pttr Nilsson, 4530 Nya tillsvidaranställda på Txtilia sdan förra numrt Sayong Thimaporn, Kathrn Al Abdlawi, Karin Sahlin, tvättibräd Långsl Mathivathani Ponnampalam, tvättbiträd Långsl David Johnson, Hnrik Langstad, Joakim Skans, Jonatan Åman, Luay Fnjan, Martin Ek Hammar, chaufför Bodn Carina Hultrström, lokalvårdar Örbro Namfon Lindholm, tvättbiträd Örbro Ivta Gail, Supapron Buaton, Andrs Jangnäs, tvättbiträd Karlskrona Emil Eriksson, maskin och undrhåll Bodn Imad Alzanouri, Nacr Abbacha, Pirr Holmbrg, tvättbiträd Karlskrona Tobias Gillsbrg, Anna Olsén, inköpar Örbro Anglica är Txtilias nya intrnrvisor I förra numrt av Tam Txtilia annonsrad vi om nya intrnrvisorr. Eftr gnomfört urval och intrvjur har vi glädjn att välkomna Anglica Jacobsson till intrnrvisorsgruppn, sägr Marcus Murling. Anglica har n lång yrksbakgrund inom produktion på Txtilia i Långsl. Jag har alltid varit intrssrad av att arbta för att förbättra sakr och dt här ska bli jättspännand, sägr Anglica. Txt: Jnny Sjögrn Foto: Elin Carlsson Anglica var alltså n av d sökand till rolln som Txtilias intrnrvisor. Jag har jobbat läng på Txtilia och jag sökt till dn här rolln ftrsom jag såg n chans att använda mina yrkskunskapr på tt nytt sätt. Vidar sägr Anglica: jag sr dt som n stor chans att utvcklas och utmanas som prson! Bland d gnskapr som ftrsökts fanns båd nyfiknht och vilja att förbättra arbtssätt och dt förstod vi att Anglica har stort mått av. Bland annat dltog Anglica i Txtilias utbytsprogram förra årt och undr dt gångna årt har hon dltagit i n lokal arbtsgrupp i Långsl. Gruppn har haft som uppgift att ta fram förslag på förbättringar inom d arbtsmiljöområdn som kan bli bättr i Långsl. Vidar har gruppn ansvarat för att kommunicra förslagn till ldningn för få förbättringarna gnomförda. Gnomgått tuff utbildning Undr tr dagar i dcmbr dltog Anglica i dn intrnrvisorutbildning, som alla nya rvisorr på Txtilia gnomgår. Utbildningn hålls av tt xtrnt utbildningsförtag i Stockholm. Dt var n myckt tuff utbildning och jag lärd mig otroligt myckt, brättar Anglica. Förutom att man får n ordntlig gnomgång av lagar och krav innhållr utbildningn n hl dl grupparbtn samt övningar i intrvjutknik. Dt var väldigt många tortiska bgrpp och för mig blir dt n stor utmaning att koppla dm till vrklightn på Txtilia, sägr Anglica. Marcus, som är Txtilias rvisionsldar, brättar att han är myckt glad övr att Anglica tillträdr dn nya rolln. Anglica kommr dfinitivt att komplttra gruppn väl, båd md sin yrksrfarnht och prsonlight. Att vi dssutom får n rprsntant från yttrligar n nht är myckt positivt, sägr Marcus. Ävn Anglica sr fram mot dn kommand vårns arbt som intrnrvisor. Nu sr jag vrklign fram mot att träffa d andra intrnrvisorrna och använda d kunskapr som jag fick på utbildningn, brättar Anglica. Nästa intrnrvision kommr att sk undr april och maj 2014 och dt är alltså n grupp md sju styckn intrnrvisorr som kommr att gnomföra dn på samtliga nhtr. Jag sr dt som n stor chans att utvcklas och utmanas som prson, sägr Anglica Jacobsson om sitt nya uppdrag som intrnrvisor. Txtilias intrnrvisorr Louis Fataki Lna Engman Anglica Jacobsson Abraham Janssn Mikal Hrrgård Carina Hultstdt Marcus Murling 2 3

3 Mdarbtarundrsökning och nkät om värdringar visar vilka vi är Årts mdarbtarnkät visar båd positiva och ngativa trndr. Totalt stt för hla Txtilia har mdarbtarindx ökat från 65 % till 67 %. Dn största ökningn står framförallt nhtn i Långsl för. Dras totala indx ökad från 52 % till 62 % i år! Txt: Jnny Sjögrn Ansvarstagand är vår viktigast värdring För sjund årt i rad gnomförds Txtilias mdarbtarundrsökning. För att kunna jämföra rsultatt på tt nklt sätt bräknas tt indx, för båd dt totala rsultatt och för varj påstånd. Förra årt sjönk svarsfrkvnsn något i jämförls md tidigar år. I år ökad dn därmot md 5 %. Högst svarsfrkvns visad Örbro nhtn (94 %). På flra nhtr har man xmplvis gått ignom nkätn md prsonaln och olika dlar av ldningn har funnits tillgänglig för frågor, för att på så sätt öka dltagandt. Ävn i år visar rsultatt att vårt kundfokus och ngagmang är stort! Vi upplvr också att vi har god kunskap om vilka rsultat som förväntas. Vi måst därmot bli bättr på att tillvarata allas åsiktr och synpunktr och skapa dlaktight, något som framkommr ävn i år. Ett områd som också får lågt värd, mn som % Diagrammt visar dt sammanlagda rsultatt för hla Txtilia och varj nht. Högsta möjliga 77 rsultat är 100 % ändå har förbättrats md 10 %, är upplvlsn av mningsfulla utvcklingssamtal md sin närmast chf. Dn nht som har gjort dn största förbättringn är Långsl. På närmar 90 % av nkätns alla påståndn har prsonaln fyllt i att man upplvr n förbättring jämfört md förra årt. Bra jobbat! I samband md årts mdarbtarundrsökning fanns ävn möjlightn att vara md och påvrka vilka Txtilias värdringar ska vara framövr. Många svarad att dt var svårt att välja och rangordna bland d sju som prsntrads i nkätn. Dt var dock myckt tydligt att dn absolut viktigast värdringn för många är ansvarstagand. Dt fanns också möjlight att lägga till gna förslag på värdringar, utövr d som prsntrads. Bland d gna förslagn är profssionll, ffktiv och framåtsträvand d allra vanligast. Dt som händr nu är att Txtilias ldning kommr att arbta vidar md rsultatt och koka nr listan till dt som kommr att gälla för framövr, d.v.s. d värdringar som ska hjälpa oss att alltid välja rätt btnd, båd gntmot varandra inom Txtilia och mot våra kundr. Dt som kommr bli allra viktigast Rsultatt från värdringsomröstningn 1. Ansvarstagand 2. Kvalittsmdvtn 3. Trovärdig 4. Lyhörd 5. Kostnadsmdvtn 6. Värdskapand 7. Rspktfull att formulra framövr är: vad btydr xmplvis ansvarstagand för just dig? Förslag på andra värdringar Profssionll Effktiv Framåtsträvand Hj, Elin Calrsson, platschf i Långsl Långsl förbättrad sitt rsultat md hla 10 % jämfört md Vad tänkr du om dt? Dt är naturligtvis jättroligt! Eftrsom Långsls svarsfrkvns i princip är oförändrad jämfört md förra årt känns dt ju som att vi kan lita på att rsultatt vrklign gr n rättvis bild av hur prsonaln upplvr sin arbtsplats. Undr årt som gått har prsonal från varj avdlning dltagit i n arbtsgrupp i syft att jobba md d områdn som fick lågt rsultat förra årt. Gruppn börjad md att gå ignom förra årts rsultat ordntligt och ta fram d områdn som man vill s förbättringar inom. Sdan har man arbtat fram olika förslag på förändringar som kan göras för att dt ska bli bättr. En dl av d förslagn har gnomförts, andra int. Exmplvis har informations- och mötsformrna ändrats n dl. I årts nkät om upplvlsn av hur välinformrad man är om vad som händr på Txtilia visar rsultatt n förbättring från 36 % till 57 %. Dt är roligt! En stor dl av nyttan md arbtsgruppn tror jag också har varit att prsonaln upplvr att vi har vlat lyssna och ta tillvara på synpunktr. På närmr 90 % av nkätns påståndn har ni förbättrat rsultatt jämfört md förra årt. Hur känns dt? Dt känns jättbra! Ävn om vi har ganska låga värdn på vissa påståndn känns dt bra att vi visar n positiv trnd. Dt visar ju att sakr och ting går åt rätt håll! Örbro Rimbo Långsl Karlskrona Bodn Örbro HK Totalt 4 5

4 Kundnöjdhtn ökar ävn i år Förbättring långsiktig lösning på n avvikls En stor dl av Txtilias förbättringsarbt handlar om att förbättra något, xmplvis tt arbtssätt, som Undr höstn har vi som vanligt gnomfört Txtilias kundundrsökning (NKI) där alla kundr får möjlight att brätta hur nöjda, llr missnöjda, d är md vår srvic. Glädjand nog visar rsultatt att våra kundrs nöjdht ökar ävn dtta år, från 86 % till 87 %. bättring är när man gnomför n långsiktig åtgärd på något som int fungrar som dt bord, dvs. när man lösr n uppkommn avvikls. Txt: Pttr Nilsson Txt: Jnny Sjögrn V arj år sättr vi upp tt mål för dn övrgripand nöjdht n. För 2013 var målt satt till 87 %, vilkt innbär att vi klarar dt målt. Undrsökningn bstår av tt antal huvudkatgorir: Bhjälplight, Tillgänglight, Kontakt/Tydlight, Snabbht/Rätt tid, Åtrkoppling, Gnomförand och Bmötand. I år kan vi konstatra att vi ävn klarar dt uppsatta målt för katgorin Gnomförand på 84 %. Dnna kat gori har stadigt ökat sdan Områdn att förbättra Vi strävar hla tidn mot att förbättra kvalittn på våra tjänstr och vår srvic. Därför är dn här undr sökningn tt väldigt bra hjälpmdl för oss att kunna hitta områdn där vi kan bli bättr. Vi sr xmplvis att i katgorirna bmötand och bhjälplight har vi tappat poäng sdan förra årt. Rsultatt av hla undrsöknin gn kommr att analysras noggrant och lda till konkrta förbättringsåtgärdr och handlingsplanr. ght älpli h B t gligh n ä g Till t ligh d y T / takt Kon tt t id /Rä t h bb Sna ling opp k r Åt nd f öra m o G n d ötan B m Nöjd Kund-Indx (NKI) I NKI-undrsökningn ställr vi frågor som bland annat handlar om: Kommr våra lvransr i rätt tid? Hållr våra txtilir god kvalitt? Är dt lätt att kontakta oss? Får kundrna dn hjälp d bhövr? 86 % E tt xmpl på när n avvikls har ltt till tt förbättrings förslag på Txtilia är när n tikttskrivar på packningn i Rimbo krånglad och ldd till tid slösri när prsonaln på packningn tvingads gå till annan skrivar istäl lt. Dt som också had obsrvrats var att problmt int uppstod vid dn andra tikttskrivarn (som var kopplad till n annan dator som såg btydligt nyar ut) trots att man utförd xakt samma arbt där. Md dtta som undrlag kund IT-avdlningn snabbt konstatra att problmt kund åtgärdas gnom att byta ut dn gamla datorn vid tikttskrivarn som krånglad. Att rapportra och bskriva n avvikls på tt bra sätt i Prim Cas är alltså tt myckt ffktivt och viktigt undrlag för att n långsiktig förbättring ska kunna gnomföras. En krångland tikttskrivar blv förmål för n avviklsrapport i Prim Cas. 89 % 91 % 85 % 83 % 84 % 88 % lt Tota 87 % Foto: Trs Andrsson Hj, Marja Pitikäinn, kundsrvicchf i Rimbo 6 rdan fungrar mn som kan göras bättr, dvs. smartar, nklar, säkrar osv. Ett annat xmpl på för- Rimbonhtn har ökat sin totala nöjdht md 3 % sdan förra årt. Hur känns dt? Jättroligt! Dt känns bra ftrsom vissa kat gorir till och md har stigit md flra poäng. Vad tror du dt är som gjort att ni har förbättrat rsultatt? Intrnt har vi arbtat myckt md kvalitt, båd på utförand och mntalt. Man ska alltid tänka hur skull jag vilja ha dt? Kundrna är mr kräsna idag än tidigar och dt spglas i gnomförandt. Hlhtn måst vara bra. Vi har satsat myckt just på åtrkoppling, snabbht och bhjälplight så att kundn kän nr sig väl omhändrtagn. Vilka områdn bhövr ni, nligt dig, bli ännu bättr på? Lvranskvalittn på plagg stickr ut väldigt tydligt så dt måst vi jobba md, samt åtrkoppling. Ävn tydlight och bmötand är alltid viktigt för hlhtn. Tävling vinn n smart skärbräda Svara rätt på frågorna och du har chansn att vinna n smart skärbräda md löstagbar sidoskål. Skärbrädan är dsignad av VINGA - Sasid Lisur Living. Skicka in dina svar till tillsammans md ditt namn och kontaktuppgiftr snast 28 fbruari. Lycka till! 1. Hur lång är utbildningn som Anglica Jacobsson gnomgått för att bli intrnrvisor på Txtilia? 3. Vilkn katgori får högst rsultat i årts NKI-undr sökning? a) 5 dagar b) 1 dag c) 3 dagar a) Gnomförand b) Kontakt / Tydlight c) Bmötand 2. Md hur många procnt ökad svarsfrkvnsn i årts mdarbtarundrsökning? 4. Vad htr portaln där alla mdar btar kan rapportra avviklsr? a) 7 % b) 5 % c) 10 % Vinn n smart skärbräda md löstagbar sidoskål. a) Prim Cas b) AVPort c) Bst Part 7

5 VD:n har ordt Något att vara stolt övr Nu är jul- och nyårshlgrna övr för dn här gångn och många av oss har fått lit väldbhövlig ldight. För n dl av oss har dt dock, liksom alltid vid dssa hlgr, krävts övrtid för att säkrställa våra lvransr. Just vid ldightr och högtidr blir dt xtra tydligt att våra kundrs vrksamht faktisk går 7 dagar i vckan, 52 vckor om årt. Vi, som n vrksamhtskritisk lvrantör till vårdn, måst anpassa oss ftr dt, för utan vår lvrans stannar vårdn. Faktum är att varj dag bär människor inom svnsk sjukvård våra klädr. Varj dag bäddas mr än bäddar md bäddlinn från Txtilia, d flsta patintbäddar. Stt i dt prspktivt blir dt väldigt tydligt varför vår lvranssäkrht och kvalité är så viktig. Dt är därför väldigt roligt att s att ftr n lit trvand start på 2013 så har lvranssäkrhtn d snast vckorna sammanlagt lgat övr vårt mål på 97 % och trndn pkar uppåt. Bra jobbat! Jag pratad i förra Tam Txtilia om att varj krona räknas och jag får ibland frågor om vad vi skall prioritra: kvalité och lvranssäkrht llr låga kostnadr? Svart är självklart båda, och däri liggr ingt motsatsförhålland. Ldningsgruppn, platschfrna och driftldningn har undr vårn och höstn gått n utbildning i Lan-managmnt. En av principrna i Lan är rätt från mig, d.v.s. procssr och arbtssätt skall vara utformad så att dt blir nklt att göra rätt och kvalitén blir inbyggd i systmt. Varj stg i procssn garantrar korrkt lvrans till nästa stg. På så sätt undviks mrarbt och omarbt och därmd också kostnadr. Kort sagt är vi alla n viktig dl av dn kdja som ldr fram till n bra lvrans och därmd nöjda kundr. Stort tack för dt gångna årt och för r som jobbat övr undr julhlgn stort tack för r insats! Dn btydr myckt, int bara för Txtilia, utan för tusntals människor runt om i vårt land i bhov av vård. Dt är något att vara stolt övr! Frdrik Lagrkvist VD/Koncrnchf Kontaktr Huvudkontor Örbro Idrottsvägn 35 Box Örbro Txtilia Bodn Vrkstadsvägn 12 Box Bodn Carina Hultstdt - kundsrvicchf Rogr Nilsson - platschf Txtilia Örbro Idrottsvägn 35 Box Örbro Katarina Edlund-Skjutar - kundsrvicchf Niklas Alpvik - platschf Txtilia Rimbo Ekdalsvägn Box Rimbo Marja Pitikäinn - kundsrvicchf Mario Taus - platschf Txtilia Långsl Nygatan Långsl Elin Carlsson - platschf Txtilia Karlskrona Lyckbyvägn 7 Box Karlskrona Antt Eriksson - kundsrvicchf Michal König - platschf 8

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION NUMMER 1 2011 LEASEPLAN, SVERIGE OPERATIONELL BILLEASING DIN BILPARK I TRYGGA HÄNDER BiLtStr PEUGEOT 508 PEUGEOT ION vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN Ny VD LEDER LAGET SUPERMILJöBILSPREMIEN GåR

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

Termik & Tapas. VM i Manilla Svagt lyft överraskade. Paramotor Hur funkar det egentligen? Nära ögat Lär av andras misstag

Termik & Tapas. VM i Manilla Svagt lyft överraskade. Paramotor Hur funkar det egentligen? Nära ögat Lär av andras misstag HYPOXIA Skärmtryckt Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2007 VM i Manilla Svagt lyft övrraskad Paramotor Hur funkar dt gntlign? Nära ögat Lär av andras misstag Trmik & Tapas Skärmflygsmstr i södra Spanin

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #2 FEB 20 Nu är txt-tv tillbaka! Toppntur Ta sglbåtn till skidbackn Pröva lyckan! Vi bsökr Las Vgas Dt rullar! VOLVO KOMBI Häng md på n tidsrsa md gott om plats

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Kroons Simcenter och Simbutiken.se ANNONS. Simbutiken.se

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Kroons Simcenter och Simbutiken.se ANNONS. Simbutiken.se ANNONS Hla dnna bilaga är n annons från Kroons Simcntr och Simbutikn.s ANNONS Simbutikn för alla Simbutikn.s SIMBUTIKEN/ KROONS SIMCENTER Vi är tt tablrat förtag inom bad och simning som startads 2001

Läs mer

Årets NKI-undersökning genomförd

Årets NKI-undersökning genomförd Nummer 3 2011 Nya befattningar på Textilia från 2012 Årets NKI-undersökning genomförd Stort kundfokus - det visar medarbetarundersökningen Ledaren Spännande möjligheter under 2012 För femte året i rad

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

8-punkts strategi som ny arbetsledare

8-punkts strategi som ny arbetsledare 8-punkts strategi som ny arbetsledare HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions Din 8-punkts strategi som ny

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Visst är det skönt med lite varmare

Visst är det skönt med lite varmare HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad Valt md ffktr lägr ä fyra år Har du frågor krig rgi och

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Jessica har chefen på distans

Jessica har chefen på distans Nummer 1 2011 Premiär! Jessica har chefen på distans Jonas minskar elförbrukningen i Långsele Minna: Jag mår bäst av regelbunden träning Ledaren Smått & gott Arbetsglädje på Textilia Häromveckan läste

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer