Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2014-08-31"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn Dlårsrapprt Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr Vrksamhtns kstnadr Summa nttkstnadr ! i Nttinvstringar D flsta vrksamhtrna inm srvicförvaltningn har hittat sina frmr ftr förvaltningsrganisatinn. Fkus finns nu på förbättringsarbt i lika frmr. Bilpl ch knfrns srvic står närmast på tur att vidarutvcklas. Pridn har, såsm d snast årn, övrskuggats av knmiska svårightr inm måltidssrvic ch fastightsavdlningn. Åtgärdr har vidtagits inm d båda vrksamhtsmrådna. Stra invstringar sm funnits på agndan undr pridn är färdigställandt av LSS-bndt på Virksvägn, m- ch tillbyggnad av Klagstrps skla ch förskla. Dssutm har arbtt md att nrgiffktivisra fastightsbståndt tagit tt rdntligt avstamp. ringsfasn av m- ch tillbyggnad av Lillvång/Vannhögssklan har varit mfattand ch utmynnat i tt förslag där ävn n ny idrttshall ingår. Förslag för utmhusbad i Andrslöv har prsntrats undr vårn mn åtrkallats. Frtsatt planringsarbt pågår för placring av badt.

2 Viktiga händlsr Lkalförsörjningsavdlningn Undr vårn 2014 crtifirads lkalvårdarna nligt PRYL:s krav ftr att gnmgått n lkalvårdsutbildning, Arbtt md att färdigställa nya intrnhyrsavtal sm ska gälla fr m 2015 avslutads undr pridn. Fastightsavdlningn Vrksamhtn har undr innvarand år har präglats av främst tt antal störr invstringsprjkt ch undrhållsarbtn samt bhv av avtal ch upphandlingar, därutövr har intnsiv knmisk uppföljning md hänsyn till förgånd års undrsktt mt budgt varit n priritrad dl. Måltidssrvic Måltidssrvic har undr störr dln av årt arbtat md dt bsparingskrav sm bslutats av kmmunfullmäktig sm n knskvns av rsurstilldlning till bildnings- ch scialnämndn avsnd köp av måltidr. Effktrna av bsparingn kmmr att märkas undr Arbtt md upphandling av nytt livsmdlsavtal har pågått undr pridn, avtalt ska träda I kraft undr IT-avdlningn På uppdrag av kmmunldningsförvaltningn har installatin av tt publikt trådlöst nät gnmförts ch dt finns idag tillgängligt på Rådhustrgt, huvudbiblitkt, biblitksfilialn i Andrslöv samt turistbyrån. Vrksamhtsuppföljning Lkalförsörjningsavdlningn Cntralsklan har frm årsskiftt övrlämnats till tkniska nämndn för vidar försäljning till xtrn fastightsägar ch bslut m rivning av Köpingsklan har fattats av kmmunstyrlsn vilkt innbär att utnyttjad lkalytr minskar md knappt m 2. Fastightsavdlningn Inm ramn för undrhåll har utövr löpand undrhållsåtgärdr tt antal störr prjkt gnmförts såsm xmplvis mläggning ch islring av Södrslättshallns tak Arbtt md långsiktiga nrgibsparingsåtgärdr pågår, tt antal åtgärdr främst avsnd byt av uppvärmningskällr ch islring har gnmförts ch kmmr att följas av yttrligar åtgärdr för ptimring av installatinr för värm vntilatin m.m. Arbtt md undrhållsplanring pågår, undr årt pågår statusbsiktningar sm kmmr utgöra grund för långsiktigt arbt, dssa implmntras i förvaltningns fastightssystm för ptimal uppföljning

3 Måltidssrvic Måltidssrvic arbtar md att följa Kstplicyns intntinr gälland klgiska ch närprducrad livsmdl ch anpassa matsdlarna därftr samt miljöstyrningsrådts baskrav gälland djurhållning, hållbart fisk samt tiskt hållbara livsmdl. Måltidssrvic har tillsammans md scialförvaltningn tagit fram tt nytt systm för att kyla matlådrna sm lvrras till biståndstagar inm rdinärt bnd. Dt nya systmt innbär att man nu förpackar matn i mdifirad atmsfär ch därmd kan minimra antalt lvransr pr vcka till n pr kund vilkt minskar distributinskstnadn för scialförvaltningn. Samhall tar frtfarand hand m all administratin kring bställningn av matprtinrna samt transprt till kund, mn Måltids srvic skötr packningn av matlådrna i kökt på Gröningn, I ktbr kmmr tt nytt tillagningskök att stå färdigt i Klagstrp, Dtta innbär att inga mattransprtr bhövs till Klagstrp sm blir självförsörjand till förskla ch skla ch därmd uppfylla intntinrna i kstplicyn m tillagning av måltidn så nära knsumnt sm möjligt, IT-avdlningn För samrdning av kmmunns utskriftsmiljö har påbörjats införand av tt cntralt utskriftshantringssystm. Systmt kmmr att ffktivisra utskriftshantringn ch minska utskriftsvlymrna. Eftr tstr av mddland ch knfrnssystmt LYNC kmmr installatin i str skala att gnmföras undr årt ch tt antal knfrnsrum kmmr att utrustas md vidknfrnsmöjlight. Uppgradringn av prativsystmt på dt administrativa nätt är slutförd ch uppgradring av datrrna på utbildningsnätt pågår för fullt ch bräknas vara klart till årsskiftt, I samband md införand av MEX, mbil växlanknytning, i str skala görs så att ägandt av mbiltlfnr ch fasta tlfnr övrgår till IT-avdlningn ch att växlanknytningn hädanftr hyrs ut till förvaltningarna sm n tjänst där tlfnn ingår. Upphandlingsavdlningn Upphandlingsavdlningn arbtar vidar md att förnkla upphandlingsarbtt ch sprida kunskap n ffntlig upphandling ch inköp inm kmmunn ch till lkala näringsidkar. Måluppfyllls Flrtalt av srvicnämndns ffktmål kan int rdvisas för pridn då mätningarna avsnd måluppfyllls rdvisas på hlårsbasis. Bdömningn är dck att d flsta indikatrr kmmr att uppnås för kalndrårt för att uppfylla ffktmåln.

4 Eknmi D rdvisad intäktrna uppgår till 260,3 mnkr ch d rdvisad kstnadrna uppgår till 262,8 mnkr dvs n nttkstnad på -2,5 mnkr sm i förhålland till pridbudgtn, -1,9 mnkr, gnrrar n budgtavvikls på -0,6 mnkr. Fördlat på d lika vrksamhtsmrådna skiljr sig rsultatn åt; lkalvårdn rdvisar tt övrsktt på 0,1 mnkr, IT/Tlfni övrsktt 0,6 mnkr, upphandlingsavdlningn övrsktt 0,7 mnkr, fastightsavdlningn undrsktt 0,9 mnkr samt måltidssrvic undrsktt 2,2 mnkr. Dssutm förliggr ngativa avviklsr avsnd tryckri ch intrnpstn, 0,5 mnkr samt vrkstadn på Sjövik md 0,1 mnkr. Mmsbidragt gr 0,5 mnkr i övrsktt mt budgtn, nämndn 0,1 mkr samt övrgripand inm förvaltningn rdvisar tt övrsktt på 0,7 mkr Vad avsr hlårsprgnsn för srvicnämndns vrksamhtsmrådn gör förvaltningn bdömningn att undrskttt blir 5 mnkr. Största dln av undrskttt, 4 mnkr, ärhänförligt till måltidssrvic. Rstrand dl, 1 mnkr, avsr till största dln vaktmästri/tryckri ch intrnpst. Srvicnämndn rdvisad i samband md dlårsbkslutt n prgns pr på tt undrsktt på 8 mnkr. Dt prgnstisrad undrskttt har till största dln minskat gnm n ökad knmisk blysning av fastightsavdlningn, samt md minskad mdiakstnadr ch mpriritringar inm vrksamhtn. Dt frtsatta arbtt för att få knmin i balans innbär tt gmnsamt ansvarstagand för förvaltningns kstnadr rstrand dl av årt samt priritring av förslagna åtgärdr. Dtta gmnsamma arbt ska rsultra i n kstnadsminskning mtsvarand 1 mnkr. Åtgärdsförslagt avsnd knmi i balans för måltidssrvic är förmål för plitisk bhandling sm sparat ärnd av srvicnämndn, bildningsnämndn, scialnämndn ch kmmunstyrlsn. Åtrrapprtring till kmmunstyrlsn bräknas sk undr snar dln av årt. Trts d framtagna åtgärdsförslagt är dt ändå viktigt att påpka säkrhtn kring fastightsavdlningns kstnadr ftr vintrns vntulla framfart i slutt av årt.

5 Invstringar Ett antal invstringsprjkt har hantrats undr pridn i lika fasr, störr prjkt kmmntras ndan: Rådhusts mbyggnad Status ring nligt uppdrag av m ch tillbyggnad av Rådhust Utrdning, förstudir ch prjktring har bdrivits i mgångar sdan 2010 * ring ch förkalkylring pågår Kstnadr ch förslag till åtgärdr har rdvisats, Bslut m frtsatt hantring av prjktt avvaktas Övrig infrmatin Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK Om ch tillbyggnad av Klagstrps skla Status ring för m ch tillbyggnad av Klagstrps skla avsnd tillbyggnad av 3 avdlningar förskla, kök, matsal samt mbyggnad för främst slöjdsalar (kök ch matsal finns j idag på sklan) har gnmförts Inhyrda mindr förskllkalr i Södra Åby ch Klagstrp kmmr rsättas md d nya försklavdlningarna Kök, matsal ch slöjdsalar i Klagstrps kmmunhus rsätts md nya lkalr inm sklan Omdispnring av mark/lkytr inm sklan krävs Bfintlig ljpanna byts mt vårmpumpslösning Prduktln pågår Färdigställand skr höstn Övrig infrmatin Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK

6 Nybyggnatin av LSS-bnd Västrvang - kv. Knastn Status 0 ring för nybyggnatin av LS S-gruppbnd m 6 lägnhtr inm fastightn Kv, Knastn har gnmförts 0 Färdigställt vårn 2014 Slutrglring pågår Övrig infrmatin Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK Knstgräsplan Smyghamn Status t avsr nyanläggning av knstgräsplan i Smyghamn. Markarbtn är färdigställda Tillfällig användning md grusbläggning har utförts Knstgräs installrads smmarn 2014 Slutrglring pågår Övrig infrmatin Ttal budgt SEK - xkl finansiringsbidrag från förning Upparbtad kstnadr SEK Enrgiffktivisring Status Övrig infrmatin t avsr tt långsiktigt nrgiffktivisringsprgram i kmmunns fastightr basrat på analys utförd 2012 «Åtgärdr pågår frtlöpand Hittills utförda åtgärdr, Installatin av slvärm Alstadhmmt, byt värmkälla Väståkrasklan, Alstadhmmt, Alstad skla, tilläggsislring Gyll rsursskla, Köping idrttshall, Östra sklan, Klämmans förskla m,m. Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK

7 Invstringsanslagt är n sammanvägning av tt antal mindr nskilda invstrings för nrgibsparand åtgärdr sm tidigar funnits i budgt Byt knstgräs Andrslöv Status t avsr mläggning av knstgräsplan i Andrslöv Markarbtn klara Installatin av knstgräs utförds smmarn 2014 Slutrglring pågår Övrig infrmatin Budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK Knstgräs Vångavalln D plan Status t avsr nyanläggning av knstgräsplan samt parkring Markarbtn klara Installatin av knstgräs utförds smmarn 2014 Slutrglring pågår Övrig infrmatin Budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK

8 43370 Ny förskla cntrala Trllbrg Status «t avsr prjktring för till byggnad av 2 bfintliga försklr, Grtrudsgårdn ch Granlunda» Förstudir har gnmförts Tillbyggnad av Grtrudsgårdn rfrdrar ändring av dtaljplan varför Granlunda förskla priritras. ring ch upphandling av m ch tillbyggnad av Granlunda förskla har färdigställts «Grtudsgårdn avvaktas md hänsyn till att nödvändiga dtaljplanförändringar int kan gnmföras i nulägt md hänsyn till utsläppsrättightr för Trllbrg AB * Yttrligar lkalisrings ch utvcklingsmöjlightr för försklvrksamht i d cntrala dlarna pågår Övrig infrmatin Upparbtad kstnadr SEK Ttal budgt SEK - avsr prjktring Invstring vntilatinsanläggningar Status 8 t avsr mbyggnad vntilatinssystm md tillhörand följdåtgärdr i frm av uppdatring av brandkrav m.m. på Bäckasklan Åtgärdr avsr att uppnå rfrdrligt trmiskt Himat i lkalrna ch brör ävn värmsystm ch husknstruktin Arbtn är i slutfas ch bsiktningar ch slutrglring pågår Övrig infrmatin Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK - dl av kstnadr hänförs till nrgiffktivisring ch kmmr rglras inm dt prjktt

9 43410 Ombyggnad av kök måltidsvrksamht Status t avsr rnvring ch upprustning av strkök i nlight md myndightskrav. Kök på Grtudsgårdn, Södrängn, Ajgldingrska ch Smyghamns försklr samt Alstads äldrbnd har rnvrats för att kunna gdkännas för frtsatt vrksamht Yttrligar åtgärdr kmmr frtgå Övrig infrmatin «Budgt Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK Entréparti Södrslättshalln Status «t avsr rnvring ch mbyggnad av fasad, ntré ch fajfunktin inm Södrslättshalln md hänsyn till tidsanpassning, gälland krav på utrymning, tillgänglight, nrgiförbrukning Bfintliga fasad ch ntréfunktinr från början av 1970 talt har i sin hlht byggts m t färdigställds vårn 2014 Slutrglring pgår Enrgiffktivisrand åtgärdr har utförts i prjktt för framtida sänkta driftskstnadr Övrig infrmatin 8 Ttal budgt SEK 8 Ttal kstnad SEK Ombyggnad av kök ch rstaurang Södrslättshalln Status t avsr ttal mbyggnad av bfintligt gatukök till rstaurangkök md pizzafuktin ch bar/srvringsdl t färdigställds vintrn 2013/14 Omfattand åtgärdr för installatinr främst för värm, vattn, vntilatin ch strköksutrustning

10 10 (13) har gnmförts Rstaurangdln har tidsanpassats md hänsyn till akustik, tillgänglight, brandkrav tc, Enrgiffktivisrand åtgärdr har utförts i prjktt för framtida sänkta driftskstnadr Övrig infrmatin Budgt Ttal budgt SEK Ttal kstnad SEK Pilvallssklan m ch tillbyggnad av A, B, D byggnadr Status t avsr m ch tillbyggnad av brörda byggnadr samt mbyggnad av utmiljö Prduktin pågår * Ombyggnad av byggnad B färdisgställds smmarn 2014 Rivning, m ch tillbyggnad av byggnad D pågår ring av byggnad A samt utmiljö pågår Övrig infrmatin Ttal budgt SEK Upparbtad kstnadr SEK Vannhög/Lillvång m ch tillbyggnad Status t avsr prjktring för m ch tillbyggnad av Vannhögsklan ch Lillvångssklan md tillhörand idrtts ch friytr t är myckt mfattand ch brör såväl sklvrksamht sm fritidsvrksamht ring pågår Övrig infrmatin Ttal budgt SEK - avsr prjktring Upparbtad kstnadr SEK

11 Prsnalrdvisning Anställda Antalt anställda inm förvaltningn uppgår till 253 tillsvidaranställda, 18 visstidsanställda ch 45 timavlönad. Antalt årsarbtar för pridn har ökat marginllt i jämförls md 2013, från 152,3 till 154,8. Inm fastightsavdlningn har n ntrprnadingnjör, n byggprjktldar rkrytrats, två fastightsvärdar ch n drifttknikr rkrytrats. Inm måltidssrvic pågår tt arbt md att anpassa vrksamhtn utifrån dt bsparingskrav sm uppgår till ca 4 mnkr. En övrsyn av bmanningn på d lika kökn pågår. Antalt mdarbtar inm lkalvårdn har ökat undr årt pga att tt tital lkalvårdar inm försklan har övrgått från bildningsförvaltningn till srvicförvaltningn på bildningsförvaltningns uppdrag. Inm upphandlingsavdlningn pågår rkrytring av n upphandlar. Undr prldn har systmansvarig för dkumnthantringssystmt EMMA avslutat sin anställning på gn bgäran, i samband md dnna vakans har tjänstn övrflyttats till kmmunldningsförvaltningns avdlning för stratgi ch kmmunikatin. Sjukfrånvar Sjukfrånvarn ökar från 6,1 prcnt till 6,4 prcnt. Frånvarn ökar kraftigt bland männn, från 4,1 prcnt till 5,9 prcnt,. För kvinnrna minskar sjukfrånvarn från 6,9 prcnt till 6,6 prcnt. Frånvarn dag 1-14 ch dag sm minskar båda md 0,4 prcntnhtr Frånvarn övr 90 dagar ökar kraftigt, från 0,9 prcnt till 2,8 prcnt. Ökningn av frånvarn är i åldrsgrupprna år ch 50- år, mdan frånvarn minskar i åldrsgruppr -29 år, minskar sjukfrånvarn från 4,4 prcnt till 2,8 prcnt. Bland kvinnrna minskar frånvarn i åldrsgruppn -29 år md 0,3 prcntnhtr ch i åldrsgruppn år md 1,1 prcntnhtr, mdan dt i åldrsgruppn 50- år ökar sjukfrånvarn md 0,5 prcnt. Bland männn ökar sjukfrånvarn i åldrsgruppn år md 2,3 prcntnhtr till 3,4 prcnt ch i åldrsgruppn 50- år md 2,3 prcntnhtr till 8,2 prcnt.

12 Förväntad utvckling Srvicförvaltningn bildads 2011 ch har sdan dss haft uppdragt att bygga upp rsultatnhtr. En kmmun kan prcis sm förtag ställa m sina nhtr till rsultatnhtr gnm att använda intrnprisr. En rsultatnht ska kunna påvrka båd intäktr ch kstnadr, För att intrnprissättningn ska fungra måst tydliga splrglr/förväntningar ch rllr tydliggöras. Dtta görs gnm att avtal upprättas sm båd bskrivr vad sm skall utföras ch till vilkn kvalitt, mn ckså klargör vilkn prissättningsmdll sm ska gälla. En rsultatnht måst ha möjlightn att övr tid kunna utvckla bfintliga ch nya tjänstr sm ftrfrågas av kärnvrksamhtn. Att använda självkstnadsprissättning är möjligt m kalkyln mdgr utrymm för att övr tid kunna användas för att utvckla ch anpassa vrksamhtr ch tjänstr. Srvicförvaltningns vrksamhtr har inldningsvis int fått rätt förutsättningar för att lyckas md att lva upp till att bli n välfungrand intrn tjänstlvrantör. Dn knmiska situatinn sm byggr på histriska budgtrar vid övrgångn, ch llr bfintliga avtal ch splrglr måst förändras. Srvicförvaltningn har sdan startn haft knmiska svårightr främst inm fastightsavdlningn ch måltidssrvic. Från ch md 2015 kmmr avtal att rglra såväl intrnhyrr ch måltidr. Mn ävn övriga vrksamhtr inm srvicförvaltningn skall rglras md avtal, vilkt innbär att lkalvårdn ch IT ss övr för att ha undrtcknad avtal md kundrna undr år arbtt md att Införa avtal, är dt av största vikt att kundrna är tydliga md vad sm ska lvrras ch till vilkn kvalitt. Dck är dt int bara kundrnas önskmål sm styr hlt ch hållt. När dt gällr till xmpl intrnhyrrna, måst ckså hänsyn tas till kmmunns långsiktiga ägand ch förvaltning av fastightrna. Undr höstn 2014 påbörjas utrdningar gälland bilpl ch tjänstcyklar, vilka båda kan lda till nya tjänstr inm förvaltningn. Därutövr har dt uppstått n Intrssförfrågan m att s övr knfrnsrum, knfrnsanläggningar ch knfrns srvic. För att bidra till att ffktivisra lkalrsursanvändningn är dt viktigt att srvicförvaltningn tillsammans md övriga förvaltningar arbtar fram n långsiktig stratgisk lkalförsörjning, tt gnmarbtat dkumntstyrt prcssflöd kring bställning, inhyrning, prjktring ch ny- m ch tillbyggnatin. Andra xmpl sm ffktivisrar lkalrsursanvändningn ch ldr till minskad lkalkstnadr pr lv tctra är xmplvis; att tillsammans md Trllbrgshm bygga förkla i bttn av tt flrfamiljshus ch rglra ägand md n trdimnsinll fastightsbildning. att införa standardisrad försklbyggnadr för att minska prjktringskstnadr sm ldr till lägr invstringar. att öka lkalanvändningn gnm att införa flxibla lkalr ch samutnyttja dssa mllan lika vrksamhtr/hyrsgästr.

13 År 2020 har Trllbrg antagit målt att vara n fssilfri kmmun, Dtta innbär att arbtt md nrgiffktivisringar ch nrgiinvstringar i altrnativa nrgikällr kmmr att intnsifiras. Dn nya tknikn mdför ckså till att dt vid m-, ny- ch tillbyggnatin kan uppföras så kallad smarta fastightr. Dtta för att bhvsstyra användningn av värm ch vntilatin, samt visa på hur ch i vilkn utsträckning sm lkalrna har använts. Därutövr måst ävn arbtt md införandt av n bilpl lda till att vi minskar bhvt av fssila bränsln. Kmmunns fastightr ch byggnadr måst anpassas utifrån n pågånd klimatförändring. Dtta kan göras gnm att vi arbtar för att; uppföra LOD-systm, lkalt mhändrtagand av dagvattn md fördröjningsmagasin, bygga Gröna tak, gröna väggar, gröna sklgårdar ch gröna bndn, Trllbrgs ska vara n framgångskmmun md hög livskvalitt ch långsiktigt hållbar tillväxt, Trllbrgs kmmun har målsättningn att vara mdbrgar år 2025, En srvicförvaltning md rätt förutsättningar är n aktiv srvicrganisatin, sm kan hjälpa till att skapa rätt förutsättningar för att kmmunn ska klara av att nå visinn ch bflkningsmålt. Vilkt innbär att förvaltningn båd måst arbta md att skapa hlhtsnytta inm d tjänstr sm tillhandahålls, samt att tillsammans md övriga förvaltningar skapa hlhtsnytta för Trllbrg. Dt görs bäst gnm att kmmunn tillsammans anammar n samsyn ch tt klkt, långsiktigt ch hållbart stratgiskt, taktiskt ch prativt samarbt. SERVICENÄMNDEN

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20.

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20. Sidan 1 av 41 AVDELNING 1 Miljöfarlig vrksamht för vilkn tillstånds- llr anmälningsplikt gällr nligt 5 llr 21 förordningn (1998:899) om miljöfarlig vrksamht och hälsoskydd samt viss annan vrksamht, s k

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH ATLAS-xprimntt på CERN (wb-kamra idag på morgonn) 5A1247, modrn fysik, VT2007, KTH Laborationr: 3 laborationr: AM36: Atomkärnan. Handlar om radioaktivitt, absorbtion av gamma och btastrålning samt mätning

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Flyktingfrågan regional samordning. Ana Norlén, PKN 2015-12-11

Flyktingfrågan regional samordning. Ana Norlén, PKN 2015-12-11 Flyktingfågan ginal amdning Ana Nlén, PKN 2015-12-11 En myckt antängd ituatin Lägbild Dt finn int n mall Excllfil yft få n gmnam bild ch kunna tnd inm lika mådn, nkl ifyllnad Rappting fån/till MSB natinll

Läs mer

Utökad gymnasieskola i Knivsta KS-2011/649

Utökad gymnasieskola i Knivsta KS-2011/649 Göran Nilssn FÖRSLAG TILL BESLUT Kmmunstyrelsens rdförande 2011-11-01 Kmmunstyrelsen Utökad gymnasieskla i Knivsta KS-2011/649 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar att uppdra till Kmmunfastigheter

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

del av Innerstaden 2:34 m.fl.

del av Innerstaden 2:34 m.fl. Dnr: SBK 2013/161 Miljökonskvnsbskrivning Dtaljplan för dl av cntrum dl av Innrstadn 2:34 m.fl. Lulå kommun Norrbottns län SAMRÅDSHANDLIN 2014-06 1 Mdvrkand öljand prsonr har aktivt mdvrkat vid framtagand

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt.

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt. Minnesanteckningar möte med tramplintekniska kmmittén Stckhlm lördagen den 5 mars (Nya) Idrttens Hus; Skansbrgatan 7 Skanstull Närvarande: Luise Nrdenberg (rdförande, vid tangenterna), Mats Göranssn, Thérèse

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 3/2003

Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 3/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2003-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel Installation, drift oh skötsl Villalpanna 250 Arklstorpsvägn 88 tl 044-22 63 20 info@varmbaronn.s 291 94 Kristianstad fax 044-22 63 58 www.varmbaronn.s ELOMAX_250_v2_sv_2010-09-23_4.13 utg: v.4.13 Ersättr:

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV JÄVSFÖRHÅLLAN- DEN VID UPPHANDLING Bngt Sbring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 3 1 BAKGRUND

Läs mer

UNIKA MASKINER FÖR LÖNSAMMA PROJEKT SPARA:

UNIKA MASKINER FÖR LÖNSAMMA PROJEKT SPARA: 2 MÅN ÖPPET KÖP 2 ÅRS GARANTI WORLD SERVICE LÄGSTA PRIS GARANTI Innhår: 5 st. 1/4 hysor 6-13 mm. 1 st. 1/4 spärrnyck md 8 mm ring, ängd 90 mm. 1 st. 1/4 bits-adaptr md snabbkopping. 1 st. adaptr för 1/4

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

lär dig mer om Olivolja

lär dig mer om Olivolja är dig mr m GREKISK Oivja Oivja? Dt är nyckn ti ating gtt. Jag får fta frågan m varför jag säjr grkisk ivja när dt rdan finns så många från andra ändr. För att dn är gdar brukar jag svara. Grkrnas urådriga

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015

HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015 HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015 PRISUTVECKLING PÅ FÖRBRUKNINGSMEDIA 1996-NU HSB ENERGIAVTAL Full kontroll på r förbrukning och ra utgiftr för förbrukningsmdia.

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Globala energitrender Konsekvenser för global säkerhetspolitik och klimat

Globala energitrender Konsekvenser för global säkerhetspolitik och klimat Glbala energitrender Knsekvenser för glbal säkerhetsplitik ch klimat 1 Flk ch Försvar 19 nvember 2014 Kansliet för strategisk analys (UD SA) 2 En RK-gemensam funktin - intern tankesmedia. SA hanterar inte

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer