Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M"

Transkript

1 Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M

2 Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och arnan är Svnska Mässan. Undr tr dagar tävlar yrksskickliga ungdomar upp till 22 år i ca 30 olika yrksgrnar. Att tävla i yrksskicklight är n krävand prstation, klart i jämförls md vilkn idrottsgrn som hlst. Förutom att ta mdalj på SM har d tävland chans att få rprsntra dt Svnska Yrkslandslagt vid ftrföljand EuroSkills llr Yrks-VM. Förutom tävlingarna rbjudr dnna dynamiska arna tt fantastiskt studibsök för din klass. Här får bsökand lvr n myckt konkrt inblick i olika yrkn. Yrkn som kan bli dras framtida sysslsättning och inkomstkälla. Tävlings- och mässområdt är övrskådligt och gör att man på nära håll kan följa d tävlands kamp. För bsökar finns möjlight att dlta i olika tävlingar och att prova på olika yrkn. Exprtr och rprsntantr från branschorganisationr, yrksnämndr, skolor och förtag finns på plats och bistår md sina sammanlagda kunskapr. Som bsökar får du tips om hur utbildningarna fungrar, vilka skolor man kan söka samt vilka yrkn som har bäst framtidsutsiktr. Hlt nklt n unik möjlight för lvrna att få tankar och fundringar kring framtida yrks- och studival. Dtta matrial vändr sig till dig som har tänkt ta md din klass till Yrks-SM. Gnom att använda lärarhandldningn Yrks-SM Tur och rtur får lvrna jobba md uppgiftr och övningar md målt att d ska få ut dt bästa möjliga av sitt bsök. Matrialt gr ävn stöd för hur klassn kan arbta vidar ftr bsökt gnom att fånga upp d tankar och fundringar som lvrna bär md sig ftr Yrks-SM. Vad är tankn md Yrks-SM? Målt md Yrks-SM är att inspirra och g bsökand lvr fundringar kring framtida yrks- och studival. Att visa upp möjlightrna md yrksutbildningar, olika yrksgrnar och framtidn i dssa yrkn. Ett sätt att nå dit är att låta lvrna bli inspirrad av d yrksskickliga ungdomarna som tävlar på Yrks-SM. Dtta vnmang gr också n konkrt inblick i många yrkn och n möjlight att möta yrksaktiva ungdomar och n rad olika aktörr som kan spla n roll i lvrnas val av gymnasiutbildning och framtida yrksval. Målgrupp Målgruppn är primärt årskurs 8 som ännu int har gjort sitt gymnasival. Matrialt går ävn att använda i andra årskursr på grundskolans snar dl och gymnasit, i rlation till tt bsök på Yrks-SM. Koppling till Läroplann Dt finns många mål i Läroplann som kan kopplas till samt motivra tt bsök på Yrks-SM. Radrna ndan är hämtad ut Läroplann Lpo 94: Elvrna skall få n utbildning av hög kvalitt i skolan. D skall också få undrlag för att välja fortsatt utbildning. Dtta förutsättr att dn obligatoriska skolan nära samvrkar md d gymnasiala utbildningar som lvrna fortsättr till. Dt förutsättr också n samvrkan md arbtslivt och närsamhällt i övrigt. Mål att sträva mot Skolan skall sträva ftr att varj lv inhämtar tillräckliga kunskapr och rfarnhtr för att kunna träffa väl undrbyggda val av fortsatt utbildning och yrksinriktning. inhämtar tillräckliga kunskapr och rfarnhtr för att kunna granska olika valmöjlightr och ta ställning till frågor som rör dn gna framtidn, Riktlinjr få n inblick i närsamhällt och dss arbts-, förnings- och kulturliv och få känndom om möjlightr till fortsatt utbildning i Svrig och i andra ländr. Alla som arbtar i skolan skall vrka för att utvckla kontaktr md kultur- och arbtsliv, förningsliv samt andra vrksamhtr utanför skolan som kan brika dn som n lärand miljö och bidra till att motvrka sådana bgränsningar i lvns studi- och yrksval som grundar sig på kön llr social llr kulturll bakgrund. Lärarn skall bidra md undrlag för varj lvs val av fortsatt utbildning och mdvrka till att utvckla kontaktr md mottagand skolor samt md organisationr, förtag och andra som kan bidra till att brika skolans vrksamht och förankra dn i dt omgivand samhällt. Studi- och yrksvägldarn, llr dn prsonal som fullgör motsvarand uppgiftr, skall informra och väglda lvrna inför dn fortsatta utbildningn och yrksinriktningn och därvid särskilt uppmärksamma möjlightrna för lvr md funktionshindr samt vara till stöd för dn övriga prsonalns studi- och yrksorintrand insatsr.

3 Man kan ävn s dt utifrån tt jämställdhtsprspktiv ftrsom många av d yrkn som visas upp på Yrks-SM bhövr arbta för att få n jämnar könsfördlning hos sin framtida arbtskraft. I Läroplann bskrivs dt som att skolan har tt ansvar att aktivt och mdvtt främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlightr. Dt sätt på vilkt flickor och pojkar bmöts och bdöms i skolan, och d krav och förväntningar som ställs på dm, bidrar till att forma dras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har tt ansvar för att motvrka traditionlla könsmönstr. Dn skall därför g utrymm för lvrna att pröva och utvckla sin förmåga och sina intrssn obrond av könstillhöright. Aktörrna bakom Yrks-SM och dtta pdagogiska matrial Youth Skills Swdn Organisationn bakom Yrks-SM är Youth Skills Swdn. Dras arbt syftar till att höja statusn, intrsst och kvalitén för svnsk yrksutbildning. Bakom Youth Skills Swdn står tt trpartssamarbt mllan Svnskt Näringsliv, LO och Statn gnom Utbildningsdpartmntt, Skolvrkt och Intrnationlla Programkontort. Youth Skills Swdn arrangrar vartannat år (jämna år) svnska mästrskapn i yrksskicklight, Yrks-SM som uttagningstävling till Yrkslandslagt som tävlar i Yrks-VM (WorldSkills Comptition) och EuroSkills. Gnom Yrks- SM och dltagand i Yrks-VM och EuroSkills inspirras och motivras ungdomar till att sträva ftr att nå yrksskicklight i världsklass. GR, GR Utbildning och GRUL Dtta pdagogiska matrial är framtagt av GRUL (GR Upplvlsbasrad lärand), på uppdrag av Youth Skills Swdn. GR är n förkortning för Götborgsrgionns kommunalförbund och bstår av 13 kommunr. GR:s utbildningsavdlning, GR Utbildning, är n srvicorganisation md skolutvckling som spcialitt. Vrksamhtn omfattar n rad olika områdn såsom gymnasiintagning, utbildningssamvrkan, läromdl, pdagogiskt cntrum och skola-arbtslivskontaktr. GRUL är n dl av GR Utbildning och syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn som vrktyg och förhållningssätt. GRUL utvcklar årlign tt stort antal spl och mtodr för användning i skolan, utbildar pdagogr i upplvlsbasrat lärand samt mötr flra tusn lvr i dirkta lvinsatsr. Vilka yrkn finns att s på Yrks-SM? Yrkn från A till Y inom tknik, dsign, bygg, hantvrk, handl, industri och srvic: Arbtsldar, Billackrar, Bilmkanikr, Bilskadrparatör, CNC-fräsning, CNC-svarvning, Elinstallation, Florist, Frisör, Hamnkranförar, Industrilktrikr, Isolringsmontör, IT Data/Nätvrks - tknikr, Kyltknikr, Lastbilsmkanikr, Mkatronik, Murar, Målar, Omvårdnad, Prsonbilstknikr, Plattsättar, Plåtslagar, Svtsning, Tlkommunikation, Träarbt, Trädgårdsanläggar, Vntilationsplåtslagar, VVS-montör, Wbbdsign och Yrksförar. Författar: Kristin Rådsjö, Alxandr Hallbrg och Frdrik Axlzon Kontakt: Yrks SM: Annli Palm GR: Wictoria Kovats

4 YRKES-SM tur och rtur Dt är rsan som gör mödan värd Karin Boy Dnna lärarhandldning gr möjlight att på tt strukturrat sätt låta klassn arbta md Yrks-SM. Gnom att lvrna får förbrda sig inför bsökt får d n mr omfattand och intrssant upplvls av Yrks-SM. Dt är ftr bsökt viktigt att följa upp och jobba md d rflktionr lvrna bär md sig ftr sin dag på Svnska mässan. Hlt nklt, n rsa tur och rtur till Yrks-SM. Innhållt i dnna lärarhandldning syftar till att väcka tankar och fundringar hos lvrna kring gymnasival och framtidn. Konkrta mtodr gr möjlight att jobba xmplvis md värdringar och attitydr kring olika yrkn och lvrnas syn på sin framtid. Spl och övningar varvas md olika uppgiftr och skapar sammantagt tt lustfyllt och ngagrand lärand. Tankn är att lärar ska kunna välja fritt bland d övningar och uppgiftr som prsntras för att bygga n lktionsplanring som passar dn gna klassn. Procssn byggr på följand momnt Förbrdlsn låtr lvrna jobba md att öppna upp, inspirras och kalibrra sina tankar kring framtid, värdringar och attitydr kring olika yrkn och stundand gymnasival. Dnna dl sättr också Yrks-SM i sitt sammanhang och gr n målbild vad lvrna kan förvänta sig av bsökt. Mtodr som används i dnna dl gr olika övningar och ingångar att arbta md dtta avsnitt. Bsökt på själva Yrks-SM gr lvrna n paltt av upplvlsr och rfarnhtr. Dnna dl gr lvrna konkrta mål och uppgiftr att utföra undr bsökt och på så sätt skapa n struktur och stöd för att på bästa sätt få ut så myckt som möjligt att sitt bsök. Eftrarbtt ftr bsökt är n myckt viktig dl i procssn. Här gr handldningn stöd att fånga upp d tankar och som lvrna har md sig tillbaka ifrån bsökt på Yrks-SM. Dtta skr dls gnom att lvrna får rflktra övr Yrks-SM och d fundringar som väckts. Dt innbär ävn att på olika sätt arbta vidar md frågställningar som rör framtid och studi- och yrksval. Förbrdls Dssa övningar kan md fördl gnomföras innan Yrks- SM för att förbrda lvrna inför sitt bsök och få dm att komma igång md fundringar kring stundand gymnasival och framtidn. Du kan själv välja vilkn llr vilka du vill använda dig av. Ett förslag är också att visa trailrn om Yrks-SM som du hittar på

5 ÖVNING 1 OORDNING I KLASSEN Förbrdls: Ställ alla stolar i n ring så att alla sr varandra. Tid: minutr Dnna övning får lvrna att prsonlign ta ställning. Målt är att använda övningn som tt undrlag för diskussion kring gymnasival. Jag kollad på TV igår (uppvärmningsfråga) Gnomförand: Du ställr tt antal påståndn. Om n lv tyckr att påståndn stämmr övrns md vad d själva tyckr så rsr d sig upp och bytr plats md någon annan som också hållr md om påståndt. Finns dt int någon att byta md bhållr lvn sin plats. Eftr varj påstånd låtr du några lvr dla md sig av sina tankar kring frågan. När du har ställt tiotal frågor går du sdan övr till ftrdiskussionn. Eftrdiskussionn Exmpl på frågor som du kan ta upp i klassn: Vad tyckt ni om övningn? Var dt svårt llr lätt att bstämma sig? Vad handlad övningn om? Har ni börjat fundra kring gymnasivalt? Känns dt kul llr rnt av strssigt att välja till gymnasit? Är dt svårt att välja gymnasiprogram? Vad är viktigt att tänka på när ni väljr gymnasiprogram? Jag gillar pizza bättr än kbab och hamburgar (uppvärmningsfråga) Jag tyckr att många av mina kompisar pratar om gymnasivalt. Jag tror att d flsta vt vad d vill gå på gymnasit. Jag tyckr dt är viktigt att välja samma gymnasiprogram som mina kompisar. Jag tyckr dt är viktigt att välja tt gymnasiprogram som roligt. Jag tyckr dt är viktigt att välja tt gymnasiprogram som gr jobb. Jag tyckr dt är viktigt att välja tt gymnasiprogram som gr goda möjlightr att studra vidar. Jag tyckr att dt är viktigt att föräldrar är md och bstämmr vilkt gymnasiprogram dras barn ska gå. Jag tyckr att vissa gymnasiskolor är bättr än andra. Jag tyckr att dt är lätt att hitta information om olika gymnasiprogram. Jag vt vilkt gymnasiprogram som jag ska välja. Jag kännr till Yrks-SM. ÖVNING 2 - TANKEKARTOR Förbrdls: Varj grupp bhövr minst tt pappr i A4-storlk och n pnna. Gnomförand: Dla upp dltagarna i gruppr och s till att varj grupp har pappr och n pnna. Börja md att måla upp n ring på tavlan md tt yrk llr n yrkskatgori i. Måla sdan tr mindr ringar, skriv i rlatrad yrkn llr inriktningar och dra strck till dn stora ringn i mittn. Brätta sdan att grupprna ska göra gna tankkartor och s till att inga gruppr väljr samma yrk. G lvrna 5 minutr att göra tankkartor och brätta sdan att d ska rotra tt stg åt högr och lämna kvar sin tankkarta så att nästa grupp kan fortsätta på dn. G dm 5 minutr att slutföra sina tankkartor och gå sdan in i ftrdiskussion. Ett altrnativ är att ndast göra n tankkarta tillsammans på tavla i hlklass. Tid: minutr I dnna övning så kommr dltagarna att göra tankkartor tillsammans för att s hur långt ut d olika yrkna kan förgrna sig. Eftrdiskussionn Exmpl på frågor som du kan ta upp i klassn: Vad tyckt ni om övningn? Titta på tankkartorna tillsammans. Kan ni s något mönstr? Vilkn tankkarta blv störst? Vad bror dt på? Var dt några yrkn som förkom på flra olika tankkartor? Vad tror ni att man bhövr för utbildning för att få yrkt i d stora ringarna? Varför vald ni dn yrkskatgorin?

6 ÖVNING 3 - YRKESFILMER Förbrdls: Då filmrna utslutand finns på Intrnt så bhövr lvrna n dator md intrntuppkoppling. Dltagar: Dnna övning lämpar sig bäst att gnomföra individullt Tid: minutr I dnna övning så ska dltagarna s på filmr om d yrkn som förkommr på Yrks-SM. Filmrna gr möjlight att lära sig mr om dssa yrkn. Gnomförand: Låt lvrna gå in på llr och brätta för dm att d ska titta på minst 3 yrksfilmr som rprsntrar tt yrk som d tyckr vrkar intrssant. Låt dm titta och svara på följand sakr: Var yrkt som du trodd? Lärd du dig något nytt? Ändrad du uppfattning om något av yrkna? Varför? Vilkn utbildning bhövs? Vad är d tr största fördlarna md dt yrkt? Eftrdiskussionn Åtrsamla alla dltagar ftr att d stt filmrna och skrivit nr svar på alla frågor. Börja md att gå tt varv och låt dltagarna brätta d tr största fördlarna md yrkt utan att avslöja vilkt yrk dt är. Låt d övriga dltagarna försöka gissa yrkt och låt sdan dltagarn prsntra sina svar. Exmpl på frågor man kan ta upp i klassn: Vad tyckt ni om filmrna? Hur var dt att bsvara frågorna? Var dt några som vald samma yrk? Vad är tankarna kring dssa yrkn? Räckr dt md att gå n gymnasiutbildning llr bhövs dt vidarutbildning ftråt för att för att kunna jobba md yrkna i filmrna? Är dssa framtidsyrkn? Skull ni kunna tänka r att arbta md dssa yrkn? Ett altrnativ är att använda n projktor och s filmrna i hlklass och att d gruppvis bsvarar frågorna som finns md undr gnomförand. I dnna vrsion inkludras int gissningsmomntt. Dt går ävn att minska llr öka antalt filmr lvrna ska titta på, brond på hur myckt tid man har. ÖVNING 4 - YRKESVÄRDERINGSÖVNING Förbrdls: Du bhövr klippa upp d olika gnskapskortn. Tid: minutr I dnna övning så kommr lvrna att sortra olika ord kopplad till yrkskatgorir och värdra vad som är viktigt för dt yrkt. Dt kommr också utmana lvrna kring sina värdringar om olika yrkn samt få upp ögonn för yrkn som dltar på Yrks-SM. Gnomförand: Dla upp dltagarna i gruppr och s till att varj grupp har n uppsättning md varj gnskap i. Låt dm sdan välja ut n yrkskatgori som finns md på Yrks-SM (s faktaruta) och brätta att d ska välja ut d 5 viktigast gnskaprna man bord ha för att arbta inom dt yrkt. G dm 5-10 minutr till dtta. Brätta sdan att d ska ta bort yttrligar två och rangordna inbörds så att d får d 3 viktigast gnskaprna. Prsntra och diskutra md rstn av klassn. Eftrdiskussionn Exmpl på frågor som du kan ta upp i klassn: Vad tyckt ni om övningn? Var dt svårt llr lätt att välja ord? Hur gjord ni för att nas om vilka ord som skull väljas? Tror ni att prsonr som arbtar md dssa yrkn skull välja samma ord? Vad kännr ni till om dssa yrkn? Vilkn utbildning krävs? Hur tror ni n typisk arbtsdag sr ut för dssa olika yrkn? Välj ut något som xmpl. Skull ni kunna tänka r att arbta md dssa yrkn? Varför/Varför int?

7 ALLVARLIG GLAD MOTIVERAD SMART ANSVARSFULL HÅRD MÅLINRIKTAD SNABB BESTÄMD HÄNDIG ORÄDD SJÄLVSTÄNDIG DISCIPLINERAD INSIKTSFULL OTÅLIG SJÄLVSÄKER DISKRET KARISMATISK PRAKTISK STARK EFFEKTIV KOMPETENT PROFFSIG TÅLMODIG ENTUSIASTISK KREATIV PUNKTLIG UTBILDAD ENVIS LOJAL PÅLITLIG UTHÅLLIG ERFAREN LUGN RESULTATINRIKTAD UTÅTRIKTAD EXPERT MEDMÄNSKLIG ROLIG VAKSAM FÖRSIKTIG MODIG SAMARBETSVILLIG VÄLTRÄNAD

8 Bsök Yrks-SM bjudr på n dag fylld md spännand upplvlsr, mötn och tävlingar. Gnom att g lvrna några uppgiftr att jobba md undr dagn skapas förutsättningar för att d på bra sätt ska kunna använda tidn ffktivt och s till att få ut så myckt som möjligt av sitt bsök. ÖVNING 5 URSÄKTA, FÅR JAG STÄLLA EN FRÅGA? Förbrdls: Dltagarna bhövr förbrda sina intrvjufrågor innan d kommr till Yrks-SM. Du bhövr också dla in dltagarna i gruppr och låta dm välja yrkn att intrvjua (n kompltt förtckning övr yrkn som dltar på mässan finns på Om d int har haft möjlight att förbrda frågorna kan d använda sig av dssa frågor. Vilkn gymnasilinj gick du? Vad är dt bästa/sämsta md ditt yrk? Vad gör du n typisk arbtsdag? Varför tyckr du att jag ska jobba md ditt yrk i framtidn? Ett tips är att ha skrivit ut frågorna och dla ut dm på plats. Gnomförand: Varj grupp får 3 yrkn, ska hitta n prson som arbtar md rspktiv yrk samt intrvjua prsonrna. Eftr Yrks- SM så samlas dltagarna och sammanställr sina rsultat. Tid: Undr Yrks-SM Tankn md övningn är att lvrna ska intrvjua tt antal prsonr på Yrks-SM. Elvrna dlar in sig i gruppr och ska intrvjua 3 prsonr. Målt är att lära sig om yrkn som vrkar intrssanta. Eftrdiskussionn Exmpl på frågor som man kan ta upp i klassn: Vad tyckt ni om uppgiftn? Vad var svårt? Vad var lätt? Hur gick ni tillväga? Vm av d som ni intrvjuad var mst intrssant? Varför? Blv ni mr/mindr intrssrad av något yrk ftr att ni intrvjuat dt? Varför? Vad had d intrvjuad gått på gymnasit? Hur många av d som intrvjuads had vidarutbildat sig ftr gymnasit? Vad lärd ni r som ni int visst sdan tidigar? Skull ni kunna tänka r att jobba md något yrk som fanns rprsntrat på Yrks-SM? ÖVNING 6 YRKESSKÅDAR-SM Förbrdls Varj dltagar bhövr tt pappr och n pnna. Gnomförand På Yrks-SM brättar du för lvrna att d ska gnomföra n tävling. Undr 30 minutr ska lvrna springa runt och försöka att hitta så många olika yrkn som möjligt. För varj yrk d hittar får d 1 poäng och för varj unikt yrk som ingn annan grupp lyckas hitta så får d 3 poäng. För att få tt poäng så bhövr man skriva vilkt yrk dt är, prsonn som arbtar md dts namn och vart man hittad dt. Eftr 30 minutr ska dltagarna åtrsamlas och rdovisa sina rsultat llr bli diskvalificrad. Eftrdiskussion Exmpl på frågor som man kan ta upp i klassn när man kommit hm: Tid: 50 minutr Tankn md övningn är att dltagarna ska få n chans att utforska hla Yrks- SM gnom att få dirktkontakt md människor som arbtar inom olika yrkn. Vad tyckt ni om övningn? Var dt svårt llr lätt? Vilka yrkn hittads mst? Hur många unika yrkn hittads? Var dt någon som hittad tt yrk d aldrig hört talas om innan? Vilkt? Hur såg fördlningn mllan kvinnor och män ut? Vad kan dt bro på? Eftrarbt När lvrna kommr tillbaka ifrån sin dag på Yrks-SM är dt n god idé att du som pdagog fångar upp dras upplvls och att ni gmnsamt jobbar kring d uppgiftr d har haft på Yrks-SM. Därftr är dt bra att ta yttrligar några stg kring lvrnas fundringar kring studival och vad d vill göra i framtidn.

9 ÖVNING 7 TANKAR OM YRKES-SM G lvrna möjlight att stanna upp och rflktra kring bsökt på Yrks-SM. Förslag på frågor är: Vad tyckr ni om bsökt på Yrks-SM? Vad gjord ni undr dagn? Vilka pratad ni md? Var dt som ni had tänkt r? Vad var roligast/tråkigast? Lärd ni r något nytt? Vilka yrkn vrkad intrssanta/tråkiga? Skull ni kunna tänka r att jobba md något av yrkna i framtidn? Väckt bsökt tankar kring gymnasivalt? ÖVNING 8 DISKUTERA ÖVNINGARNA SOM GJORDES PÅ YRKES-SM Elvrna gnomförd undr bsökt kansk några av övningarna Ursäkta, får jag ställa n fråga? llr Yrksskådar- SM som finns md i handldningn. S till att diskutra dssa. Förslag på frågor finns bskrivna undr rspktiv övning undr avsnittt Bsök. ÖVNING 9 - VILKET YRKE PASSAR MIG? Förbrdls: Skriv nr alla lvrnas namn på lappar och ha n bhållar som du kan lägga lapparna i. Gnomförand: I dnna övning så ska lvrna bskriva varandra. För att dtta ska bli så ärligt som möjligt så lottar man fram vm man ska bskriva. Man ska int brätta vm dt är man har fått. När lvn blivit tilldlad n prson så ska man bsvara följand frågor och skriva nr dm på n lapp. Dt är ävn viktigt att skriva nd vm dt är man bskrivr och sitt gt namn så man vt vm som har skrivit lappn. 1. Vad är ditt namn? 2. Vm bskrivr du? 3. Bskriv några sakr som du tyckr att prsonn är bra på. 4. Vilka yrkn tror du att prsonn skull passa för och trivas md? G lvrna 5 minutr att gnomföra dtta på. Samla Tid: minutr Målt är att lvrna ska få tänka till kring sig själv och andra gälland vad man är bra på och vad man skull vilja arbta md. sdan in alla lappar. Eftr dt så kan du brätta att d ska gnomföra samma sak, fast nu md sig själva. D ska alltså försöka att använda sina gna åsiktr. G dltagarna 5 minutr att göra dtta. Slutlign dlar du ut d första lapparna till varj prson så att d kan jämföra sina gna tankar och åsiktr md hur dn andra sr på lvn. Eftrdiskussion Vill någon prsntra hur d bskrvs? Var dt svårt llr lätt att göra övningn? Var dt svårar llr lättar att bskriva sig själv än någon annan? Tyckr du att dn andras lapp stämd övrns md din gn lapp? Varför? Vad tänkr du kring yrkna som du själv och dn andra vald? Vad är dt viktiga att tänka på när man väljr vad man vill jobba md? Tror du att du kommr att ha samma jobb hla ditt liv?

10 ÖVNING 10 SJÄLVPORTRÄTT I FRAMTIDEN Förbrdls: Dltagarna bhövr pappr och pnna. Tid: minutr Dnna övning hjälpr dltagarna att skapa tt visullt CV och n krativ bild av sig själva. Dt blir n omväxland övning där lvrna tänkr och skrivr i olika omgångar. Gnomförand: Säg till dltagarna att d nu ska börja skriva listor. Du instrurar, d skrivr sin prsonliga lista. Låt d göra n lista i tagt och g dm runt 3-5 minutr att göra varj lista. 1. Dt här är jag bra på. Förklara att alla ska lista tr sakr d är bra på. 2. Dt här gillar jag. Alla listar tr sakr d gillar. 3. D här jobbn vill jag ha just nu. Alla listar tr yrkn d kan tänka sig att arbta inom. 4. Dt här vill jag att min framtid ska innhålla: Alla listar tr sakr som d tyckr är viktigt md dras framtid, t.x. hus, jobb, många vännr m.m. Elvrna ska nu skapa bildn av sig själva. Utgå ifrån: Att d ska göra n stor strckgubb som symbolisrar lvn i framtidn I övr vänstra hörnt: Dt jag är bra på I övr högra hörnt: Dt jag gillar I ndr vänstra hörnt: Dt jag vill arbta md I ndr högra hörnt: Dt här vill jag att min framtid ska innhålla G dltagarna minst 10 minutr för dtta och låt dm fylla papprt till bristningsgränsn. Eftrdiskussion När tidn är ut och alla har gjort sina porträtt så samlar du dltagarna i mittn och dlar in dm i smågruppr. I grupprna ska d sdan prsntra självporträttn och vad d står för. Därftr åtrsamlas alla i n hlgrupp för dn slutliga ftrdiskussionn. Förslag på frågor: Vad tyckr ni om övningn? Var dt svårt llr lätt? Varför gjord vi dt här? Fundrar ni kring framtidn? Tänkr ni på vad ni vill läsa på gymnasit? Är dt viktigt att välja rätt gymnasilinj? Tror ni att många jobbar md dt som d pluggad till? Vad är viktigt att tänka på när man väljr utbildning llr jobb? Vad skull ni vilja arbta md?

11 Vill du vta mr - Länktips Vill du llr dina lvr ha mr information kring Yrks-SM, gymnasival llr inspiration kring olika framtida yrksval finns här tt antal länkar där dt går att hitta mr information: Yrks-SM w w w. y s s. s Finns mr utförlig information om Yrks-SM GRUL w w w. g r u l. s Här hittar du mr information om GRUL, spl och upplvlsbasrat lärand Framtidsvalt w w w. d i t t v a l. n u Framtidsvalt innhållr förtags- och branschprsntationr. Här prsntras vrksamht, yrksgruppr och utbildningskrav. Framtidsvalt innhållr ävn prsntationr av d olika gymnasiprogrammn och allmän information om arbtsmarknadn. I matrialt finns arbtsuppgiftr som lärar och studivägldar kan använda på lktionstid. Framtidsvalt gs ut i två vrsionr: n till grundskolans snar dl och n till gymnasiskolan. Gymnasiguidn w w w. g y m n a s i g u i d n. s Tidningn Gymnasiguidns wbbsida som skall fungra som tt xtra hjälpmdl för att hitta n spcill skola llr utbildning. Jobbkoll w w w. j o b b k o l l. s TCO s sida som hjälpr dig att välja yrk. Bra tst och myckt bra information om sommarjobb och praktikplatsr FokusFramtid w w w. f o k u s f r a m t i d. s Tknikförtagns satsning på att tknikbasrad yrkn. Myckt bra info för dn som är intrssrad av natur-, tknik- llr linriktad gymnasiprogram. Gymnasival w w w. g y m n a s i v a l. n u Götborg stads sida md information och bra länkar till många gymnasiskolor samt viktig information om hur gymnasivalt går till i Götborgsrgionn. w w w. i n d r a n t. s Gymnasiintagningn i Götborgsrgionn informrar om alla skolor och utbildningar i Götborgsrgionn. Här finns ävn statistik, svar på vanliga frågor och många bra länkar. Gymnasikvalitt w w w. g y m n a s i k v a l i t t. s En mr avancrad sida där man kan jämföra olika gymnasiprogram md varandra på olika skolor. Prfkt för dn som har tt djupar intrss av situationn på arbtsmarknadn. Dn Brda Linjn w w w. d n b r d a l i n j n. s Tknikdlgationns sida om NV-programmt och dss brdd, fokusrar på d olika yrkn som NV kan lda till. Utbildningsinfo w w w. u t b i l d n i n g s i n f o. s Utbildningsinfo innhållr mängdr av matrial, vrktyg och länkar som kan hjälpa dig i ditt arbt md gymnasivalt. Båd för lvr, lärar och SYV. Gymnasium.s w w w. g y m n a s i u m. s Gymnasium.s är till för dig som sökr ftr tt gymnasiprogram som passar just dig. Gnom vår användarvänliga söktjänst kan du söka bland alla Svrigs gymnasiskolor på tt övrskådligt sätt. Du kan söka på följand paramtrar: skola, ort, program, inriktning, fritxt och du hittar all nödvändig kontaktinfo tillhörand varj skola. Young Rol Modls In School w w w. y r m i s. s Y.R.M.I.S. samarbtar md Youth Skills Swdn och har bland annat tt stort filmarkiv md unga yrksutövar. SACO w w w. s a c o. s / v a l j a g y m n a s i p r o g r a m Sacos sida för att hjälpa lvr att välja gymnasiprogram. Innhållr myckt fakta om nskilda yrkn.

12 Grafisk produktion av Trudd

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

LÄRARHANDLEDNINGSMATERIAL för skolor i Skåne.

LÄRARHANDLEDNINGSMATERIAL för skolor i Skåne. LÄRARHANDLEDNINGSMATERIAL för skolor i Skåne. Yrkes-SM 2016 Det perfekta studiebesöket. Den 11 13 maj 2016 arrangeras nästa svenska mästerskap i yrkesskicklighet. Platsen är Malmö och arenan är Malmömässan.

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv Vurdring for og av læring Haldn 7 april 2011 Haldn 7 april 2011 Vurdring for og av læring Ett allmänt och uropiskt prspktiv Götborgs univrsitt Institutionn för pdagogik och spcialpdagogik gudrun.rickson@pd.gu.s

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09 Wordlsammanställning av kursutvärdring Kommntar från kursldning: Utifrån dt som framgår av kursutvärdringn har kursn påvrkat synn på lärand och ävn dn gna lärarrolln. Dt framgår också att många fått inspiration

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D Förord Arvid Lindmans 60-årsfond instiftads 1922, som n gåva till partits dåvarand ordförand i samband md födlsdagn, ftr n insamling bland mdlmmar och sympatisörr. Fondns

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Levande Bibliotek. Gymnasieval och Framtiden. En lärarhandledning. som hjälper dina elever att gå från frågetecken till utropstecken

Levande Bibliotek. Gymnasieval och Framtiden. En lärarhandledning. som hjälper dina elever att gå från frågetecken till utropstecken Levande Bibliotek Gymnasieval och Framtiden En lärarhandledning som hjälper dina elever att gå från frågetecken till utropstecken Om Metodmaterialet Gymnasiedagarna 2011 Den 11-13 oktober 2011 arrangeras

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

Ideologiska skiljelinjer

Ideologiska skiljelinjer Idologiska skiljlinjr Maria Oskarson Statsvtnskapliga institutionn Götborgs univrsitt Prsntation vid Arbtarrörlsns forskarnätvrks konfrns 7/12 21 om socialdmokratin, samhällsutvcklingn och mdborgarnas

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

INHEMSK, INDIVIDYELL,EFFEKTIV

INHEMSK, INDIVIDYELL,EFFEKTIV UTESPA OM NOVITEK NOVITEK -produktr har tillvrkats rdan i 20 år. Sammansättning och tillvrkning av bubblpoolar är cntrrad till stadn Salo i Finland. Vi har tillvrat övr 100 000 olika poolr hittills. INHEMSK,

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät INFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER 2 2 0 1 2 Undrsökningn där du kan göra skillnad Dags för årts hyrsgästnkät Är du nöjd llr missnöjd md din lokal och ditt torg? Vad gör att du trivs md lokaln och torgt?

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Från avdelning till barngrupp fokus på barns utveckling och lärande

Från avdelning till barngrupp fokus på barns utveckling och lärande Från avdlning till barngrupp fokus på barns utvckling och lärand Institutionn för pdagogik, kommunikation och lärand Pia Williams Skolriksdag 2017 Institutionn för pdagogik, kommunikation och lärand www.gu.s

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

Databaser om olyckor och risker

Databaser om olyckor och risker - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDNIMGS VERKET - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDMINGS VERKET 1999 Räddningsvrkt, Karlstad Risk- och miljöavdlningn Bställningsnummr P2 1-273199

Läs mer

del av Innerstaden 2:34 m.fl.

del av Innerstaden 2:34 m.fl. Dnr: SBK 2013/161 Miljökonskvnsbskrivning Dtaljplan för dl av cntrum dl av Innrstadn 2:34 m.fl. Lulå kommun Norrbottns län SAMRÅDSHANDLIN 2014-06 1 Mdvrkand öljand prsonr har aktivt mdvrkat vid framtagand

Läs mer

Svenska jordbrukets klimatpåverkan

Svenska jordbrukets klimatpåverkan Svnska jordbrukts klimatpåvrkan tt bräkningssätt där ävn livsmdlns innhåll av nrgirika kolbindningar värdras Förord I min tidigar roll som statlig tjänstman ingick att utvärdra jordbrukspolitikns miljöffktr.

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07.

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07. \)St nk 2007-11- O b 1 ntndnt Ptr Du Ritz Tkniska must, Box 27842 115 93 Stockholm Hundl. Angånd: Var md och skriv dn svnska T-historin! Vi vill ha din brättls snast dn 30111-07. Jörgn Lindlöf :född 1947

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden H m24 Prislista w rw wbb rklam mdia swdn 20% RABATT gällr för nytcknad abonnmang ABONNEMANG Paktprisr gällr t.o.m -12-31 KATEGORIER BASIC STANDARD PREMIUM PREMIUM PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Halvår Hlår

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning insidan Kristn ungdomstidning 2015 jan fb mars april maj juni juli aug spt okt nov dc Vm är jag? Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Aktullt: Flyktingkrisn *!20151015 Styrd av lögnr? insidan Kristn

Läs mer

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror:

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror: Vi är tt förtag md tt starkt miljötänk där vi skapar produktr md hållbarht som vår mission. Vi utvcklar våra produktr md n god dsign, spännand lösnar som skall uppmuntra till n mr hållbar livsstil. Md

Läs mer

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor FOKUSERAT www.fokusrat.s [På MAKT] Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar ingt på sin blogg Nummr 1 2008 Frdagn dn 22 fbruari 50 SEK 5 EURO Kalmarungdomar trotsar maktn md L Parkour 1 Rportag om Kalmars rikast

Läs mer

Företag - Skatteverkets kontroll på webben

Företag - Skatteverkets kontroll på webben Förtag - Skattvrkts kontroll på wbbn Du har nu möjlight att stämma av mot Skattvrkts kontrollr innan du lämnar in din dklaration. På dt här sättt så slippr du som förtagar n hl dl onödiga frågor från Skattvrkt.

Läs mer

Fasta tillståndets fysik.

Fasta tillståndets fysik. Förläsning 17 Fasta tillståndts fysik. (Fasta ämnn: kristallr, mtallr, halvldar, supraldar) Atomr kan ävn bindas samman till fasta ämnn, huvudsaklign i kristallform där d är ordnad på tt rglbundt sätt.

Läs mer

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4:

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4: Nr 2/15 - Årgång 44 Nv Michal, sid 8: Jag sr mirakl i mitt arbt bland barnn... Ebnzr Hom, sid 4: Barnn är väldigt kärlksfulla och omtänksamma. BARN I NÖD www.barninod.s pg 90 05 75-2 I backspgln Som faddr

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION NUMMER 1 2011 LEASEPLAN, SVERIGE OPERATIONELL BILLEASING DIN BILPARK I TRYGGA HÄNDER BiLtStr PEUGEOT 508 PEUGEOT ION vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN Ny VD LEDER LAGET SUPERMILJöBILSPREMIEN GåR

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

Företag - Skatteverkets kontroll på webben

Företag - Skatteverkets kontroll på webben Förtag - Skattvrkts kontroll på wbbn Du har nu möjlight att stämma av mot Skattvrkts kontrollr innan du lämnar in din dklaration. På dt här sättt så slippr du som förtagar n hl dl onödiga frågor från Skattvrkt.

Läs mer

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19 Lagrbladt En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svnsk Kärnbränslhantring AB O S K A R S H A M N 3 2009 Rosngrns vald Oskarshamn Sid 6 7 Malin spindln i bsöksnätt Sid 10 11 Iskalla sidor

Läs mer

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH ATLAS-xprimntt på CERN (wb-kamra idag på morgonn) 5A1247, modrn fysik, VT2007, KTH Laborationr: 3 laborationr: AM36: Atomkärnan. Handlar om radioaktivitt, absorbtion av gamma och btastrålning samt mätning

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll som n aktivitt: Län. Kommun. By llr områd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Dalarna Vansbro Hdmora Fotboll allt inom fotboll,

Läs mer

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV JÄVSFÖRHÅLLAN- DEN VID UPPHANDLING Bngt Sbring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 3 1 BAKGRUND

Läs mer

NAMN: 31 januari & 7 februari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppen.elmbv.se. Med hjalmen på!

NAMN: 31 januari & 7 februari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppen.elmbv.se. Med hjalmen på! dr ppn NAMN: 31 januari & 7 fbruari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppn.lmbv.s Md hjalmn på! 2 söndag När kärlkn sgrar 31 JANUARI SEPTUAGESIMA NÅD OCH TJÄNST JONA 3:10-4:11 FILIPPERBREVET 1:3-11

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer