Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppskatta lagerhållningssärkostnader"

Transkript

1 B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr, ds. d brtfallr m lagrhållning pphör. I allmänht är lagrhållningssärkstnadrna till iss dl rörliga ch till iss dl fasta. 1 Anändningsmråd Paramtrn lagrhållningssärkstnadr anänds i första hand id partifrmning för bstämning a knmisk rdrkantitt för lagrförda artiklar. Dn ingår xmplis i dn så kallad kadratrtsfrmln llr Wilsnfrmln. Lagrhållningssärkstnadr anänds ckså id dimnsinring a säkrhtslagr md hjälp a bristkstnadr. 2 Kstnadsslag sm är lagrhållningssärkstnadr Följand typr a kstnadr kan ppstå sm n följd a lagrhållning a artiklar. I dn mån d är aktlla i dt spcifika fallt bör d baktas id bräkning a lagrhållningssärkstnadr. 1 Kapitalkstnadr 7 Kstnadr för ärdminskning 2 Lkalkstnadr 8 Inntringskstnadr 3 Kstnadr för hyllr, ställag dyl 9 Administratia kstnadr 4 Kstnadr för hantringstrstning 10 Databhandlingskstnadr 5 Hantringskstnadr 11 Prsnalldningskstnadr 6 Försäkringskstnadr Kpia för prsnligt brk. Får j kpiras llr spridas. Stig-Arn Mattssn 1 Vrsin 2

2 Lagrhållningssärkstnadr fastställs på n förhållandis krtpridisk sikt, fta strlksrdningn tt år. På n sådan sikt kan kstnadsslag 2 4, 6 ch 9 11 btraktas sm fasta kstnadr mdan kstnadsslag 5 ch 8 är halfasta kstnadr. Kstnadsslag 1 ch 7 är i hdsak hlt rörliga. Kapitalkstnadn för tt lagr tgörs a räntkstnadr för dt kapital sm är bndt i lagrt. Tå hdaltrnati är möjliga för att bstämma hr hög dnna ränta bör ara. Dt kapital sm finns bndt i lagr har man llr kan tänka sig ha lånat på n bank llr från någn annan krditgiar. Dt är då rimligt att räntan skall sättas lika md id bsltstillfällt nrmal lånränta. Dt kapital sm finns bndt i lagr skll knna anändas till andra satsningar sm skll knna g förräntning. Dtta btraktlssätt innbär att man sr lagrhållning sm n instring i msättningstillgångar på ilkn man måst ställa samma kra på akastning sm från öriga altrnatit möjliga instringar. Dt andra synsättt innbär tt altrnatikstnadsrsnmang. Ett sådant synsätt är rimligt md tank på att lagrhållning förrsakas a bslt m rdrkantittr ch följaktlign är bsltsrintrad ch framtidsinriktad. Dt andra synsättt innbär sm rgl ckså tt btydligt högr förräntningskra på lagrkapitalt. Vilka förräntningskra man skall ställa arirar gntlign md tidn, brnd på ilka altrnatia instringar sm är aktlla. Praktiskt stt är dt därför lämpligast att låta räntkstnadn för kapital bndt i lagr ara n plicyariabl sm fastställs a förtagsldningn ch sm är tt ttryck för förtagsldningns nrmala förräntningskra på instringar. Kstnadslagn 2-6 ch 8-11 är sm an påpkats i hdsak fasta llr halfasta särkstnadr. Man kan därför ifrågasätta m dssa kstnadr örhdtagt skall baktas. Vanligtis inkldras d i snska förtag. Dtta är int nödändigtis hlt krrkt. Om bsltssitatinn gälld lagrhållning llr int lagrhållning r dt krrkt att bakta dm. Så är mllrtid int fallt i dt här sammanhangt. Bslt m rdrkantitt asr frågställningn lagrhålla mr llr mindr ch bör därför ndast mfatta rörliga särkstnadr. Om dt int a praktiska llr rdisningsmässiga skäl är sårt ch mständligt att islra dn rörliga dln a dssa kstnadsslag, bör dt göras. 3 Bräkning a lagrhållningssärkstnadr För bräkning a lagrhållningssärkstnadr kan följand arbtsgång tillämpas. Arbtsgångn byggr på att lagrhållningssärkstnadn bräknas sm n lagrhållningsfaktr ttryckt sm n prcntsats ch tt ärd mtsarand dt lagrärd sm artikln har i lagrrdisningn, xmplis dss standardpris, mdlpris llr FIFO-pris. Lagrhållningsfaktrn dlas pp i tå dlar, n plicybstämd dl sm mtsarar kapitalkstnadn ch n bräkningsdl sm mtsarar öriga kstnadsslag. 2

3 Arbtsgång 1. Fastställ kapitalkstnadn för arr i lagr sm n prcntsats gnm plicybslt. Dtta mtsarar dn första dln a lagrhållningsfaktrn. 2. Bräkna smma lagrhållningssärkstnadr för kstnadsslag 2-11 nligt an. 3. Uppskatta föräntat ttalt lagrärd i mdltal ndr dt kmmand årt. 4. Bräkna dn andra dln a lagrhållningsfaktrn gnm att diidra smma lagrsärkstnadr md ppskattat lagrärd ch mltiplicra md Bräkna lagrhållningsfaktrn gnm att smmra d prcntsatsr sm rhållits i stg 1 ch stg Bräkna lagrhållningssärkstnadn pr år för arj artikl gnm att mltiplicra lagrhållningsfaktrn md artiklns lagrärd ch diidra md 100. Exmpl På tt förtag har kapitalkstnadrna för arr i lagr fastställts till 15 %. D ttala lagrhållningssärkstnadrna xklsi kapitalkstnadr har bräknats till tkr. Undr kmmand år föräntas lagrärdt i mdltal ara 25 miljnr. Dtta innbär att lagrhållningsfaktrn blir 15 pls / = 15 pls 6.3 %, ds i rnda tal 21 %. För n nskild artikl md tt standardpris på 70 kr blir då lagrhållningssärkstnadn pr styck ch år lika md , ds kr. 4 Flkänslight id ppskattning a lagrhållningssärkstnadr För bräkning lagrhållningssärkstnadr är dt a intrss att ta i ilkn tsträckning flppskattningar pårkar knmisk rdrkantitt ch därmd smma lagrhållningssärkstnadr ch rdrsärkstnadr rspkti kapitalbindningn i lagr. Dnna flkänslight kan bräknas md hjälp a följand frmlr. SK SK 1 2 SKa SKa där SK rhållna smma lagrhållnings- ch rdrsärkstnadr SK smma lagrhållnings- ch rdrsärkstnadr id rkliga lagrhållningssärkstnadr 3

4 SKa rhålln kapitalbindning i msättningslagr SKa kapitalbindning id rkliga lagrhållningssärkstnadr ppskattad lagrhållningssärkstnadr rkliga lagrhållningssärkstnadr Aiklsr i smma lagrhållningssärkstnadr ch rdrsärkstnadr samt i kapitalbindning i prcnt för några lika xmpl på prcntlla flppskattningar i lagrhållningssärkstnadr bräknad md hjälp a anstånd frmlr framgår a ndanstånd tabll. Prcntlla fl i lagrhållningssärkstnadr Aikls i smma kstnadr +6,1 +1,6 +0,1 +0,1 +0,9 +2,1 Aikls i kapitalbindning +41,4 +19,5 +5,4-4,7-12,3-18,4 Tabll 1 Aiklsr från ptimala smma lagrhållningssärkstnadr ch rdrsärkstnadr samt från ptimal kapitalbindning i prcnt id några xmpl på prcntlla flppskattningar i lagrhållningssärkstnadr Om xmplis lagrhållningssärkstnadn ppskattas 30 % för högt llr för lågt blir smman a rdrsärkstnadr ch lagrhållningssärkstnadr ndast cirka 1 % rspkti 2 % högr än ptimalt. Ur ttalkstnadssynpnkt är sålnda bräkningn a knmisk rdrkantitt myckt känslig för flppskattningar i lagrhållningssärkstnadr. Samma typ a samband rådr ckså när andra anliga mtdr för bräkning a knmisk rdrkantitt anänds. Md asnd på kapitalbindning i msättningslagr är flkänslightn klart högr. Här gr n 30 % för låg lagrhållningssärkstnad pph till n 19 % för hög kapitalbindning i msättningslagr jämfört md dn kstnadsptimala nligt Wilsns frml ch id n 30 % för hög lagrhållningssärkstnad n 12 % för låg kapitalbindning. Hänsyn har då int tagits till att rdrkantittn ckså pårkar kapitalbindningn i säkrhtslagr, ds störr rdrkantittr ldr till lägr säkrhtslagr ch mänt. S handbksdl D66, Ordrkantittr md hänsyn tagn till säkrhtslagrstrlk. 5 Kmplttrand synpnktr ch anisningar Bräkningsmtdikn an innbär att artiklarnas lagrärd anänds sm fördlningsbas. I issa fall kan n sådan fördlningsbas ara i grösta lagt. Dt gällr bland annat m dt finns stra gnskapsskillnadr mllan lika artiklar. Exmplis kan issa artiklar tas t myckt fta, andra sällan i förhålland till dn ttala årsförbrkningn ch därmd kräa mr rsrsinsatsr för inntring. Md fördlningsbasn lagrärd får då d lågmsatta artiklarna "btala för" d högmsatta. Ett annat xmpl är skillnadr i lagrlymbh. Fördlningsbas lagrärd mdför då att förhållandis för höga kstnadr läggs på dyra artiklar md små lymkra jämfört md billigar ch lymkräand artiklar. Ett sätt att lösa sådana prblm är 4

5 att diffrntira lagrhållningsfaktrn på artiklgrppsniå. Kstnadsslag 7, ds. kstnadr för ärdminskning, sinn ch inkrans, kan m d rprsntrar förhållandis små blpp, llr m man nöjr sig md rlatit gra ppskattningar id bstämning a lagrhållningssärkstnadr, bhandlas på samma sätt sm d öriga kstnadsslagn, ds. så att artiklarna bär dssa kstnadr i prprtin till sina lagrärdn. Om ärdminskning, sinn, inkrans ch dylikt i strt stt är d samma för hla artiklsrtimntt är dtta tt båd praktiskt ch trtiskt rimligt förfarand. Finns dt därmt skillnadr sm int är försmbara bör n finar fördlning åstadkmmas. Så är xmplis fallt m issa artiklar llr artiklgrppr är mr stöldbgärliga, är a mr llr mindr mdtyp, är mr llr mindr känsliga för inkrans gnm lagrhållning samt m d har lika hållbarhtstidr. Man kan då sätta tt ärdminskningspålägg pr artiklgrpp i ställt. Ett ffktiar sätt att hantra riskr md att artiklar kan bli inkranta är att int inkldra mtsarand kstnadr i lagrhållningsfaktrn tan i ställt kmplttra bräkningn a rdrkantittr md gränsärdn för hr lång förbrkningstid man maximalt ill accptra. Om xmplis årsförbrkningn för n artikl är 1200 styck ch man int a risk för inkrans ill att dn kantitt sm bställs skall räcka i mr än tr månadr, bör rdrkantittn bgränsas till 300 styck. Md tt sådant förfarand blir dt möjligt att på tt xaktar ch knskntar sätt bgränsa önskärda liggtidr. Dt blir ckså lättar att diffrntira hantringn a lika artiklar md asnd på ars ch ns inkransrisk, ds. så att artiklar md låg inkransrisk tillåts ha störr rdrkantittr ch artiklar md str inkransrisk mindr rdrkantittr. Md tank på att smman a lagrhållningssärkstnadr ch rdrsärkstnadr är tämlign känslig md asnd på aiklsr från knmiskt ptimala rdrkantittr är dt i nrmalfallt hlt accptablt att anända sådana kmplttringsrglr. I snska förtag anänds i allmänht lagrhållningsfaktrr sm är strlksrdningn %. I nstaka fall förkmmr änn högr ärdn, ftast brnd på höga förräntningskra på kapital. Rfrnslittratr Brnhard, P. (1999) Intgratd inntry managmnt, Jhn Wily & Sns, sid 315. Fgarthy, D. Blackstn, J. Hffman, T. (1991) Prdctin and inntry managmnt, Sth-Wstrn Pblishing C, sid 184. Hhnstin, L. (1982) Practical stck and inntry tchniqs that ct csts and impr prfits, Van Nstrand Rinhld Cmpany, sid 28. Jansn, R. (1987) Handbk f inntry managmnt, Prntic-Hall, sid 53. La Lnd, B. Lambrt, D. (1975) Inntry carrying csts: Significanc, cmpnnts, mans, fnctins, Intrnatinal Jrnal f Physical Distribtin, Vl. 6, N. 1, sid 51. 5

6 Lambrt, D. Stck, J. Ellram, L. (2005) Fndamntals f lgistics managmnt, McGraww-Hill, sid 153. Mattssn, S-A. (2002) Känslightsanalys a bställningspnktssystm, Frskningsrapprt, Instittinn för Tknisk Lgistik, Lnds Unirsitt. 6

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 13 Uppskatta lagerhållningssärkostnader Med lagerhållningssärkostnader avses alla de kostnader som hänger samman med och uppstår genom att

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Kroons Simcenter och Simbutiken.se ANNONS. Simbutiken.se

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Kroons Simcenter och Simbutiken.se ANNONS. Simbutiken.se ANNONS Hla dnna bilaga är n annons från Kroons Simcntr och Simbutikn.s ANNONS Simbutikn för alla Simbutikn.s SIMBUTIKEN/ KROONS SIMCENTER Vi är tt tablrat förtag inom bad och simning som startads 2001

Läs mer

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07.

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07. \)St nk 2007-11- O b 1 ntndnt Ptr Du Ritz Tkniska must, Box 27842 115 93 Stockholm Hundl. Angånd: Var md och skriv dn svnska T-historin! Vi vill ha din brättls snast dn 30111-07. Jörgn Lindlöf :född 1947

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #2 FEB 20 Nu är txt-tv tillbaka! Toppntur Ta sglbåtn till skidbackn Pröva lyckan! Vi bsökr Las Vgas Dt rullar! VOLVO KOMBI Häng md på n tidsrsa md gott om plats

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Vad finns i våra produkter?

Vad finns i våra produkter? Vad finns i våra produktr? Alo Vra-glé. Utmärkt hudmdl. Enzymrna gör dt inflammationshämmand (dt uppgs vara så ffktivt på ksm att dt ofta kan rsätta kortison) och antisptiskt. Dn är ävn sammandragand,

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS 9 KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS - srtimentsförändringar 1920-1960 på en fastighet i södra Småland : t... ~c-.,./ /' / /"./ - Översiktskårta KALMAR LÅ'NS LANDSTINGS SÖDRA SKOGSALLMÅ'NNING ung. skala 1:35000

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer