Revisionsrapport Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten"

Transkript

1 Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010

2 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING INLEDNING SYFTE OCH AVGRÄNSNING METOD ÖVERFÖRMYNDARENS VERKSAMHET UTDRAG UR LAGSTIFTNING ÖVERFÖRMYNDARENS UPPDRAG ORGANISATION FÖRMYNDARE GOD MAN OCH FÖRVALTARE TILLSYN EKONOMI BOKSLUT DOKUMENTATION AKTER ÅRSRÄKNINGAR OCH SLUTRÄKNINGAR ARVODEN STYRANDE DOKUMENT Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn, sptmbr (10)

3 Sammanfattning På uppdrag av d förtrondvalda rvisorrna i Hylt kommun har Ernst & Young AB granskat övrförmyndarvrksamhtn i kommunn. Syftt md granskning är att blysa styrning och uppföljning. Granskningn innfattar ävn procssn för rkrytring av god män/förvaltar samt granskningn av årsräkningar och sluträkningar. Granskningn omfattar int övrförmyndarns handläggning och bdömning i nskilda ärndn. Styrning och uppföljning Något datorstöd i form av program spcillt utvcklat för administrationn av övrförmyndarvrksamht används int i Hylt kommun. Vi rkommndrar kommunn att utrda bhovt av att införskaffa tt datastöd vilkt ävn skull undrlätta vid vntull bortavaro av övrförmyndarn samt till kommand ftrträdar. Dt finns int något rglmnt, intrna mål llr intrn kontrollplan upprättad för övrförmyndarn. För att Kommunfullmäktig ska kunna utöva styrning och uppföljning av övrförmyndarvrksamhtn bör tt rglmnt upprättas. Övrförmyndarn rkommndras också upprätta intrna mål och n intrn kontrollplan, vilka också bör följas upp. Rkrytring Historiskt har dt int varit svårt att rkrytra god män och förvaltar i kommunn. Rkrytringn byggr främst på prsonlig känndom och kontakt varför några kontrollr i rgl int gnomförs av nya god män och förvaltar. För att stärka procssn vid rkrytringn rkommndras kommunn att kontrollra så att prsonn int finns md i blastningsrgistrt llr i kronofogdmyndightns rgistr. Vi rkommndrar också att någon form av ansökan llr dokumntrad prsntation görs av dn som ska förordnas. Rutinn för rkrytring finns int dokumntrad. Att dokumntra rutinn och skapa n chcklista som förvaras tillsammans md övriga rkrytringsdokumnt skull förstärka dn intrna kontrolln och ävn undrlätta om n rsättar llr n ny övrförmyndar ska tjänstgöra. Granskning av årsräkningar Granskningn som utförs bdöms i allt väsntligt vara tillräcklig. Dt framgår dock int alltid på årsräkningarna vad som har stämts av mot undrlag och vilka kontrollr som sktt. Dt är önskvärt att vidtagna granskningsåtgärdr tydligar framgår av årsräkningn. Att dokumntra granskningn gnom att fylla i n chcklista skull tydliggöra vilka granskningsinsatsr som ska göras och vilka som gjorts. Vi rkommndrar också övrförmyndarn att införa n rutin för att kontrollra och säkrställa att samtliga årsräkningar vrklign har kommit in och har granskats. Ekonomi Arvodn till god män och förvaltar avsnd år 1 utbtalas först år 2. Någon priodisring av arvodskostnadrna skr int. Enligt god rdovisningssd ska kostnadrna priodisras mllan årn. Arvodskostnadrna för god män och förvaltar uppgår i Hylt kommun till ca 200 tkr pr år. Vi bdömr sammanfattningsvis att övrförmyndarvrksamhtn i Hylt kommun, trots ovan nämnda synpunktr, i övrigt bdrivs på tt ändamålsnligt sätt. Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn, sptmbr (10)

4 1 Inldning 1.1 Syft och avgränsning På uppdrag av d förtrondvalda rvisorrna i Hylt kommun har Ernst & Young AB granskat övrförmyndarvrksamhtn i kommunn. Syftt md granskning är att granska övrförmyndarns vrksamht gnom att blysa styrning och uppföljning. Granskningn innfattar ävn procssn för rkrytring av god män/förvaltar samt granskningn av årsräkningar och sluträkningar. Granskningn omfattar int övrförmyndarns handläggning och bdömning i nskilda ärndn. 1.2 Mtod Granskningn basras på uppgiftr framkomna dls vid intrvju md övrförmyndarn och hans rsättar dls vid dokumntstudir. 2 Övrförmyndarns vrksamht 2.1 Utdrag ur lagstiftning Förmyndar ska förvalta omyndigas tillgångar och förträda dm i anglägnhtr som rör tillgångarna. [ ] Förmyndarn förträdr i övrigt dn omyndig när dtta int nligt lag skall föras av någon annan. (Föräldrabalkn (1949:381, 1995:974) 12 kap. 1 ) God män och förvaltar ska i dn mån dt följr av dras förordnand, bvaka rättn för d prsonr som d förträdr, förvalta dras tillgångar och sörja för dras prson. Ävn om dt int framgår av förordnandt, omfattar dn god mannns llr förvaltarns uppdrag int sådana tillgångar som har ställts undr särskild förvaltning. (Föräldrabalkn (1949:381, 1995:974) 12 kap. 2 ) Förmyndar, god män och förvaltar ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldightr och alltid handla på dt sätt som bäst gagnar dn nskild. (Föräldrabalkn (1949:381, 1995:974) 12 kap. 3 ) Dn nskilds mdl ska i skälig omfattning användas för hans llr hnns upphäll, utbildning och nytta i övrigt. D mdl som int används för sådana ändamål ska placras så att tillräcklig trygght finns för dras bstånd och så att d gr skälig avkastning. (Föräldrabalkn (1949:381, 1995:974) 12 kap. 4 ) Förmyndar, god män och förvaltar ska fortlöpand föra räknskapr övr sin förvaltning och göra antckningar om sina åtgärdr i övrigt. Föräldrar är dock skyldiga att föra räknskapr och göra antckningar ndast i dn utsträckning som kan anss bhövligt md hänsyn till gndomns omfattning och omständightrna i övrigt. (Föräldrabalkn (1949:381, 1995:974) 12 kap. 5 ) Förmyndar, god män och förvaltar ska s till att pngar och värdpappr som tillhör dn nskild förvaras så att d int sammanblandas md tillgångar som ställförträdarn annars förvaltar. Om dn nskild ägr värdhandlingar llr annars har rättightr på grund av så- Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn, sptmbr (10)

5 dana handlingar, svarar förmyndarn, dn god mannn llr förvaltarn för att bhövliga rgistrringar och anmälningar görs. (Föräldrabalkn (1949:381, 1995:974) 12 kap. 6 ) I viktiga frågor ska förmyndarn, om dt lämplign kan sk, höra dn omyndig, om dn omyndig har fyllt sxton år, samt dn omyndigs mak llr sambo. God män och förvaltar har motsvarand skyldightr i förhålland till dn nskild samt dn nskilds mak llr sambo. (Föräldrabalkn (1949:381, 1995:974) 12 kap. 7 ) 2.2 Övrförmyndarns uppdrag Övrförmyndarn bdrivr myndightsutövning och står undr tillsyn av Länsstyrlsn. Övrförmyndarns vrksamhtr bstår dls av att utöva tillsyn övr förmyndarskap där barnn ägr mdl övrstigand åtta basblopp, fast gndom llr tillgångar md villkor om särskild övrförmyndarkontroll, dls av att rkrytra god män och förvaltar till prsonr som nligt bslut i tingsrättn ska ha god man llr förvaltar. Dt är också övrförmyndarns uppgift att vid bhov byta god män och förvaltar. Då tt uppdrag avslutats ntldigas god mannn/förvaltarn ftr bslut i tingsrättn. Övrförmyndarn ska administrra och s till att övrförmyndarvrksamhtn bdrivs på tt ändamålsnligt sätt. Granskningn och kontrolln av god männns och förvaltarnas konomiska rdovisningar är n stor dl i dt administrativa arbtt. 2.3 Organisation I n kommun ska dt finnas antingn n övrförmyndar llr n övrförmyndarnämnd. I Hylt kommun finns dt förstnämnda. Kommunfullmäktig har fattat bslut om dlgationsordning till övrförmyndarn md rätt att vidardlgra till kommunns kommunjurist vid bhov. Övrförmyndarn i Hylt kommun har sitt kansli i kommunhust och träffas varj onsdag mllan kl Övrförmyndarn angr dock att han ofta får samtal ävn undr andra tidpunktr samt till sin bostad. Övrförmyndarn är int anställd av kommunn utan är politiskt tillsatt och arvodras för sina tjänstr. I d fall dn ordinari övrförmyndarn vntullt skull vara borta har kommunns kommunjurist funktionn och dlgationn som rsättar. Hittills har dt dock ndast varit tt fåtal gångr som rsättar bhövt träda in i övrförmyndarns roll. Övrförmyndarn i Hylt kommun har visst samarbt md d andra övrförmyndarna i länt vilka kan rådfrågas vid bhov. Svrigs Kommunr och Landsting har n tjänstman som är spcialist på övrförmyndarvrksamht och som ävn kan rådfrågas vid bhov. Kommunfullmäktig har bslutat att undrsöka möjlightrna och konskvnsrna av tt samarbt avsnd övrförmyndarvrksamhtn md Halmstad kommun. Övrförmyndarns kansli i Halmstad kommr om förslagt blir vrklight att hantra handläggningn och dn administrativa dln. Syftt md tt vntullt samarbt uppgs vara att kunna upprätthålla kvalitt och komptns. Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn, sptmbr (10)

6 Bhovt av godmän och förvaltar mddlas vanlign övrförmyndarn antingn från någon av kommunns förvaltningar, främst omsorgskontort llr dirkt från huvudmannns anhöriga. En ansökan som bskrivr bhovt skickas antingn dirkt till tingsrättn llr via övrförmyndarn. Övrförmyndarn lämnar alltid sitt utlåtand innan bslut fattas av tingsrättn. Övrförmyndarn i Hylt kommun har i juli ärndn varav 63 ärndn avsr god manskap, 8 avsr förvaltarskap och 21 ärndn avsr förmyndarskap. D flsta god män/förvaltar har ndast tt uppdrag mn dt förkommr tt par styckn som har upp till 5 ärndn. År 2006 fanns totalt 88 övrförmyndarärndn i Hylt kommun vilkt innbär att totalt antal ärndn varit på n rlativt konstant nivå d snast årn. 2.4 Förmyndar Dn som är undr 18 år är omyndig och får int själv råda övr sin gndom llr åta sig förbindlsr utövr vad som ska gälla på grund av lag llr villkor vid förvärv gnom gåva, tstamnt llr förmånstagarförordnand. För omyndiga ska dt därför finnas n förmyndar. Normalt är dn omyndigs föräldrar/vårdnadshavar förmyndar och förvaltar tillgångarna. Då n omyndig har tillgångar övrstigand åtta basblopp, ägr fast gndom llr om övrförmyndarn finnr särskilda skäl att kontrollra förvaltningn kan dn omyndig stå undr kontrollrad förvaltning hos övrförmyndarn. Dn omyndig kan också ha fått tillgångar undr villkor att d står undr övrförmyndarkontroll. Förmyndarn ska årlign lämna in årsräkning övr dn omyndigs tillgångar till övrförmyndarn. Vägvrkt och Kronofogdmyndightn är nligt lag skyldig att lämna uppgiftr till kommunrnas övrförmyndar/övrförmyndarnämnd när omyndiga rgistrras i dras rgistr. Lagns syft är att minska antalt skuldsatta barn och ungdomar. Övrförmyndar/övrförmyndarnämnd rhållr också uppgiftr från brottsoffrmyndightn och försäkringsbolag och liknand i d fall omyndiga rhållr rsättning från försäkring llr skadstånd som övrstigr tt prisbasblopp. I Hylt kommun sparas dssa dokumnt mn några vidar åtgärdr utförs int. Övrförmyndarn rhållr sålds information om att undrårig ska stå undr kontrollrad förvaltning i d fall tillgångarna kommr från t x tt skadstånd llr liknand. I övriga fall kommr int information som undrårigas tillgångar till övrförmyndarns känndom om int förmyndarn själv anmälr dt. 2.5 God man och förvaltar God man llr förvaltar bhövs för prsonr (huvudmän) som int själva kan bvaka sin rätt, förvalta sin gndom llr sörja för sin prson. Dt kan vara frågan om prsonr som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd llr liknand bhövr hjälp md konomisk förvaltning, rättshandlingar, prsonlig omvårdnad tc. Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn, sptmbr (10)

7 En god man är ndast tt biträd till huvudmannn vilkn har kvar sin rättshandlingsförmåga. Dtta btydr att dn god mannn måst inhämta huvudmannns samtyck till alla störr rättshandlingar utom d som brör dn dagliga hushållningn. Saknar huvudmannn förmåga att kunna g sitt samtyck är god mannn bhörig att själv förta rättshandlingar inom ramn för sitt förordnand och för huvudmannns bästa. Är dt n ingripand åtgärd ska dn god mannn inhämta nära anhörigas samtyck om huvudmannn int kan g något. En förvaltar har inom ramn för sitt förordnand nsam bhöright att förta rättshandlingar för huvudmannns räkning utan att inhämta hans/hnns samtyck. I Hylt kommun skr rkrytringn av god män och förvaltar vanlign gnom kontaktr. Dt är också vanligt förkommand att n släkting llr närstånd till huvudmannn förordnas som god man llr förvaltar. Övrförmyndarn annonsrar int ftr nya god män och förvaltar. Övrförmyndarn upplvr dock att dt blir svårar att hitta god män och förvaltar. Innan n god man llr förvaltar förordnas får han/hon muntlig information om vad uppdragt innbär. Någon skriftlig ansökan krävs int. Nya god män och förvaltar rhållr också bokn Handbok för övrförmyndar av Erik Shlin. Någon kontroll av nya god män och förvaltar skr int mot kronofogdns rgistr llr mot brottsrgistrt. Int hllr någon annan kontroll skr. Enligt övrförmyndarn är d som förordnas välkända av övrförmyndarn och i kommunn. Från dt att n ansökan görs om att n prson bhövr n god man llr förvaltar, till att bslut om förordnand fattas, kan dt ta allt från några vckor upp till tt par månadr. Ansökningsblanktt, prsonbvis samt läkarintyg skickas till tingsrättn. Antingn skickas dokumntn in av övrförmyndarn llr dirkt av dn sökand. När dt är frågan om att byta ställförträdar så gör övrförmyndarn dtta själv. Om dt finns någon som är rdo att åta sig uppdragt kan dtta byt gå snabbt. Då är dt oftast frågan om bara några dagar. Vid kortar bortavaro för n god man llr förvaltar sätts int någon rsättar in. Kommntar För att stärka procssn vid rkrytring av god män och förvaltar bör kontroll sk mot dls kronofogdmyndightns rgistr samt mot blastningsrgistrt. Vi rkommndrar också att någon form av ansökan llr dokumntrad prsntation görs av dn som ska förordnas. Rutinn för rkrytring finns int dokumntrad. Att dokumntra rutinn och skapa n chcklista som förvaras tillsammans md övriga rkrytringsdokumnt skull förstärka dn intrna kontrolln och ävn undrlätta om rsättarn llr n ny övrförmyndar ska tjänstgöra. 2.6 Tillsyn Länsstyrlsn är tillsynsmyndight för Svrigs övrförmyndar och övrförmyndarnämndr. Snast tillfällt då Länsstyrlsn övrgripand granskad övrförmyndarn i Hylt kommun var dn 17 novmbr Några notringar/anmärkningar framkom int vid dnna granskning. Länsstyrlsn granskad också övrförmyndarn undr 2008 och int hllr då riktads dt några anmärkningar mot kommunns handläggning. Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn, sptmbr (10)

8 Inga nskilda skriftliga klagomål llr anmälningar har inkommit till Länsstyrlsn i Halland avsnd övrförmyndarn i Hylt kommun. Därmd har int hllr Länsstyrlsn riktat några anmärkningar mot övrförmyndarn avsnd nskilda fall. 3 Ekonomi 3.1 Bokslut Tkr 2010* Kommunbidrag Utfall Avvikls * rdovisat rsultat pr augusti. Övrförmyndarns konomi och bokslut hantras av prsonal på kommunkontorts konominht. För 2010 har övrförmyndarn rhållit 229 tkr i kommunbidrag och pr augusti 2010 rdovisas n avvikls från budgtn md -6 tkr rhöll övrförmyndarn 222 tkr i kommunbidrag och rdovisad tt undrskott på -41 tkr rhölls 208 tkr i kommunbidrag och tt ngativt rsultat rdovisads på -41 tkr. Dn nskilt största kostnadspostn hos övrförmyndarn avsr kostnadr för arvodn till god män och förvaltar. Arvodn till god män och förvaltar avsnd år 1 utbtalas först år 2. Någon priodisring av arvodskostnadrna skr int. Enligt god rdovisningssd ska kostnadrna priodisras mllan årn. Arvodskostnadrna för god män och förvaltar uppgår i Hylt kommun till ca 200 tkr pr år. Kommntar Övrförmyndarn har rdovisat tt ngativt rsultat d snast årn. Kostnadrna för arvodn till god män och förvaltar, vilka utgör största dln av kostnadsmassan, är dock svåra att påvrka då arvodna styrs av bhovt från huvudmännn. 4 Dokumntation 4.1 Aktr För varj huvudman upprättas n akt där samtliga dokumnt som rör huvudmannn förvaras. Dokumntn i aktrna liggr i kronologisk ordning md dt snast dokumntt övrst. En förtckning övr vilka dokumnt som förvaras i aktn finns alltid. Något datorstöd i form av program spcillt utvcklat för övrförmyndarvrksamht används int i Hylt kommun. Kommntar Vi rkommndrar kommunn att utrda bhovt av att införskaffa tt program spcillt utformat för administrationn av övrförmyndarvrksamht. Ett datorstöd skull ävn undrlätta vid vntull bortavaro av övrförmyndarn samt till kommand ftrträdar. Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn, sptmbr (10)

9 4.2 Årsräkningar och sluträkningar Samtliga god män och förvaltar ska snast dn första mars, årt ftr uppdragt utförts, lämna in n årsräkning pr uppdrag till övrförmyndarn. I årsräkningn ska alla inkomstr och utgiftr som rör huvudmannn rdovisas samt kontoutdrag från bank/utdrag från Värdpapprscntraln (VPC) llr liknand bifogas. I d fall ovanliga llr stora transaktionr har ägt rum bgärs kvitton/undrlag in. Om d transaktionr som sktt är av mr normal karaktär och är rimliga i förhålland till tidigar år bgärs inga kvitton in. Om god manskapt llr förmyndarskapt av n llr annan anldning skull upphöra ska n sluträkning lämnas till övrförmyndarn snast n månad ftr upphörandt. I dcmbr varj år skickar övrförmyndarn hm tt brv till samtliga god män, förvaltar och förmyndar där d informras om att d ska skicka in n årsräkning, blanktt till årsräkning/sluträkning samt n rdogörlsblanktt bifogas. I sändlsn framgår också datum för inlämnandt. För att säkrställa att d sociala avgiftr som d huvudmän som själva btalar arvod till sina god män/förvaltar btalas till skattvrkt skr hantringn via kommunns lönkontor. Huvudmannn rhållr n faktura md arvod till god mannn/förvaltarn plus sociala avgiftr. När kommunn därftr rhållit btalningn från huvudmannn görs n utbtalning av arvodt till god mannn/förvaltarn och kommunn hantrar d sociala avgiftrna och kontrolluppgiftrna till skattvrkt. Samtliga årsräkningar och sluträkningar granskas av övrförmyndarn. Vid granskningstillfällt kontrollras att d ingånd balansrna för årt är d samma som d utgånd balansrna förgånd år. Rdovisad mllanhavandn md bank/vpc llr liknand kontrollras mot kontoutdrag. Kopia på kontoutdrag sparas vanlign tillsammans md årsräkningn. Vidar görs n rimlightsbdömning jämfört md tidigar år övr inkomstr och utgiftr. I vissa fall stäms yttrligar postr av mot kvitton/undrlag. En bock sätts jämt kontrollrat blopp. Ändringar i lagstiftningn från dn 1 januari 2009 innbär att övrförmyndar/övrförmyndarnämnd numra kan bgära in uppgiftr dirkt från bankr och liknand i d fall dt anss bhövas. Uppgiftr kan dock ndast inhämtas avsnd prsonr som rdan har n god man llr förvaltar. Eftr avslutad granskning notras dt på årsräkningn/sluträkningn om dn är granskad md llr utan anmärkning samt datum för granskningn tillsammans md övrförmyndarns signatur. Någon dokumntrad rutinbskrivning finns dock int och någon chcklista för granskningn används int. I augusti sptmbr brukar samtliga årsräkningarna vara färdiggranskad. God männn och förvaltarna rhållr sitt arvod strax ftr granskningn är klar. Kommntar Övrförmyndarns granskning bdöms i allt väsntligt vara tillräcklig. Dt framgår dock int alltid på årsräkningarna vilka uppgiftr som har stämts av mot undrlag och vilka kontrollr som sktt. Dt är önskvärt att vidtagna granskningsåtgärdr tydligar framgår av årsräkningn. Att dokumntra granskningn gnom att fylla i n chcklista skull tydliggöra vilka granskningsinsatsr som ska göras och vilka som gjorts. Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn, sptmbr (10)

10 En dokumntrad rutin skull också tydliggöra och förnkla om n rsättar llr n ny övrförmyndar tillsätts. Vi rkommndrar också övrförmyndarn att införa som rutin för att kontrollra och säkrställa att samtliga årsräkningar vrklign har kommit in och har granskats. 4.3 Arvodn Svrigs Kommunr och Landsting gr ut rkommndationr på arvodsnivår för god män och förvaltar mn dt är övrförmyndarn/övrförmyndarnämndn i rspktiv kommun som bstämmr storlkn av arvodt. Arvod kan btalas ut för uppdrag att förvalta gndom, sörja för prson llr bvaka rätt. Vad som ingår i uppdragt och vad arvod btalas för framgår av förordnandt. I Hylt kommun lämnar god männn och förvaltarna in n rdogörls till övrförmyndarn övr vad d gjort undr årt. Rdogörlsn lämnas in tillsammans md årsräkningn. Md utgångspunkt från dnna rdogörls och utifrån hur myckt dn god mannn/förvaltarn rhållit i arvod förgånd år gör övrförmyndarn n rimlightsbdömning och bstämmr därftr storlkn på årts arvod. Vanlign liggr arvodt på ca 8 tkr pr ärnd. 4.4 Styrand dokumnt För övrförmyndarn i Hylt kommun finns int några intrna mål llr någon intrnkontrollplan upprättad. Dt finns int hllr något rglmnt upprättat för övrförmyndarn. Kommntar Övrförmyndarn rkommndras upprätta n intrn kontrollplan md tillhörand kontrollmål. Av plann bör dt också framgå vm som ska utföra kontrollrna, till vm utförda kontrollr ska rapportras samt hur ofta kontrollrna ska gnomföras. Ävn om övrförmyndarvrksamhtn är styrd av lagar rkommndrar vi att intrna mål och vrksamhtsmål upprättas årlign, vilka också bör följas upp. För att Kommunfullmäktig ska kunna utöva styrning och uppföljning av övrförmyndarvrksamhtn bör tt rglmnt upprättas. Hlsingborg dn 16 sptmbr 2010 Karin Hansson Ernst & Young AB Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn, sptmbr (10)

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna Södrtälj kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-05 Utbildningskontort.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN 2017-09~. 1 9 \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrlsn. ~cuildningsnämndn Kommundlsnämndrna 1 (3) Rvidring

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV JÄVSFÖRHÅLLAN- DEN VID UPPHANDLING Bngt Sbring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 3 1 BAKGRUND

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV RESEKOSTNADER OCH REPRESENTATION Bngt Sbring Sptmbr 2000 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inldning... 2 2. Rsultat av granskningn...

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning Dnna rapport utgör n dlrapport i vårt arbt md att granska dn intrna kontrolln

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 3/2003

Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 3/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2003-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Företag - Skatteverkets kontroll på webben

Företag - Skatteverkets kontroll på webben Förtag - Skattvrkts kontroll på wbbn Du har nu möjlight att stämma av mot Skattvrkts kontrollr innan du lämnar in din dklaration. På dt här sättt så slippr du som förtagar n hl dl onödiga frågor från Skattvrkt.

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn SAMMANFATTNING... 3 1. Inldning... 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Syft/avgränsning...

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

del av Innerstaden 2:34 m.fl.

del av Innerstaden 2:34 m.fl. Dnr: SBK 2013/161 Miljökonskvnsbskrivning Dtaljplan för dl av cntrum dl av Innrstadn 2:34 m.fl. Lulå kommun Norrbottns län SAMRÅDSHANDLIN 2014-06 1 Mdvrkand öljand prsonr har aktivt mdvrkat vid framtagand

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13 Sida 1 av 2 Viking Från: Til: Kopia: Skickat: Bifoga: Ämn: "Niklas Sidmat' "niklas.sidmar~schack.s;: "viking.ab~tlia.com;: "tk~schack.s;: dn 27 fbruari 201311:19 Prsonbvis_David_Brczs_2013 _02_25. pdf

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20.

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20. Sidan 1 av 41 AVDELNING 1 Miljöfarlig vrksamht för vilkn tillstånds- llr anmälningsplikt gällr nligt 5 llr 21 förordningn (1998:899) om miljöfarlig vrksamht och hälsoskydd samt viss annan vrksamht, s k

Läs mer

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D Förord Arvid Lindmans 60-årsfond instiftads 1922, som n gåva till partits dåvarand ordförand i samband md födlsdagn, ftr n insamling bland mdlmmar och sympatisörr. Fondns

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap

Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren i Tingsryds kommun Information om godmanskap och förvaltarskap Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken (Lag 1949:381). Personer som på grund av sjukdom,

Läs mer

ERCO Hi-trac strömskena

ERCO Hi-trac strömskena 72 2000 0q (RAL9002) Längd 2000mm Produktbskrivning Panl-profil: aluminium, pulvrlackrad. Ovansidan: tomprofil, för fastsättning av övrkoppling llr täckprofilr. Undrsidan: strömskna. 4 isolrad kopparldar

Läs mer

BAKÅTVÄND ELLER FRAMÅTVÄND BILBARNSTOL FÖR DEM MELLAN ETT OCH FEM ÅR - en kategoridataanalys med logistisk regression

BAKÅTVÄND ELLER FRAMÅTVÄND BILBARNSTOL FÖR DEM MELLAN ETT OCH FEM ÅR - en kategoridataanalys med logistisk regression Statistiska Institutionn BAKÅTVÄND ELLER FRAMÅTVÄND BILBARNSTOL FÖR DEM MELLAN ETT OCH FEM ÅR - n katgoridataanalys md logistisk rgrssion Ylva Brg och Christina Brummr Uppsats i statistik poäng Nivå 4-6

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

Företag - Skatteverkets kontroll på webben

Företag - Skatteverkets kontroll på webben Förtag - Skattvrkts kontroll på wbbn Du har nu möjlight att stämma av mot Skattvrkts kontrollr innan du lämnar in din dklaration. På dt här sättt så slippr du som förtagar n hl dl onödiga frågor från Skattvrkt.

Läs mer

Ideologiska skiljelinjer

Ideologiska skiljelinjer Idologiska skiljlinjr Maria Oskarson Statsvtnskapliga institutionn Götborgs univrsitt Prsntation vid Arbtarrörlsns forskarnätvrks konfrns 7/12 21 om socialdmokratin, samhällsutvcklingn och mdborgarnas

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment TEN2 (Analys) Datum: 21 augusti 2015 Skrivtid 8:15 12:15. Examinator: Armin Halilovic Undervisande lärare: Elias Said

Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment TEN2 (Analys) Datum: 21 augusti 2015 Skrivtid 8:15 12:15. Examinator: Armin Halilovic Undervisande lärare: Elias Said Kurs: HF9 Matmatik, Momnt TEN (Anals) atum: augusti 5 Skrivtid 8:5 :5 Eaminator: Armin Halilovic Undrvisand lärar: Elias Said För godkänt btg krävs av ma 4 poäng. Btgsgränsr: För btg A, B, C,, E krävs,

Läs mer

Databaser om olyckor och risker

Databaser om olyckor och risker - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDNIMGS VERKET - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDMINGS VERKET 1999 Räddningsvrkt, Karlstad Risk- och miljöavdlningn Bställningsnummr P2 1-273199

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09 Wordlsammanställning av kursutvärdring Kommntar från kursldning: Utifrån dt som framgår av kursutvärdringn har kursn påvrkat synn på lärand och ävn dn gna lärarrolln. Dt framgår också att många fått inspiration

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om L HOSPITALS REGEL L Hospitals rgl (llr L Hopitals rgl ff( aa gg( ff ( aa gg ( används vid bräkning av obstämda uttryck av typ llr Sats (L Hospitals rgl Låt f och g vara två funktionr md följand gnskapr

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Tilda Lindell 13 juni 2014 Granskning av överförmyndarverksamheten Vallentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4:

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4: Nr 2/15 - Årgång 44 Nv Michal, sid 8: Jag sr mirakl i mitt arbt bland barnn... Ebnzr Hom, sid 4: Barnn är väldigt kärlksfulla och omtänksamma. BARN I NÖD www.barninod.s pg 90 05 75-2 I backspgln Som faddr

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämndens gällande delegationsordning är från 995-06-06, 3, med kompletteringar 996-03-0,. Då nya ansvarsområden tillkommit för överförmyndarnämnden

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM

Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun INFORMERAR OM Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn (under 18 år) ta emot en gåva utan större formkrav. Till

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet BR SOMMARBRISE ABACE, MÖDA lytta in i nytt bond i n ny stadsdl S din nya lägnht Dtaljrna som gör skillnad Vad splar bddn på n list för roll? Vi är övrtygad om att dt är hlt avgörand, hlhtn bstår av dtaljrna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings NEWATERHOUSE@DPERs Rvisionsrapport* Granskning av årsrdovisning 2009 Hylt kommun 12 mars 2010 Ingr Andrsson Carl-Magnus Stnsson NaWATERHOUSECWPERS IC Innhållsförtckning 1 Sammanfattning 3 2 Inldning

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

27 Maj 2016 Scandic Infra City Upplands Väsby Stockholm

27 Maj 2016 Scandic Infra City Upplands Väsby Stockholm 27 Maj 2016 candic Infra City Upplands Väsby tockholm GÖR GÖR DET DET RÄTT RÄTT FRÅN FRÅN BÖRJAN! BÖRJAN! Horsrail staktsystm i plast md spännfunktion Horsrail staktsystm i plast md spännfunktion Dags

Läs mer

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH ATLAS-xprimntt på CERN (wb-kamra idag på morgonn) 5A1247, modrn fysik, VT2007, KTH Laborationr: 3 laborationr: AM36: Atomkärnan. Handlar om radioaktivitt, absorbtion av gamma och btastrålning samt mätning

Läs mer

TENTAMEN Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment: TEN2 (analys) Datum: Lördag, 9 jan 2016 Skrivtid 13:00-17:00

TENTAMEN Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment: TEN2 (analys) Datum: Lördag, 9 jan 2016 Skrivtid 13:00-17:00 TENTAMEN Kurs: HF9 Matmatik, Momnt: TEN anals atum: Lördag, 9 jan Skrivtid :-7: Eaminator: Armin Halilovi Rättand lärar: Frdrik Brgholm, Elias Said, Jonas Stnholm För godkänt btg krävs av ma poäng Btgsgränsr:

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Tentamen i Matematik 1 HF1901 (6H2901) 8 juni 2009 Tid:

Tentamen i Matematik 1 HF1901 (6H2901) 8 juni 2009 Tid: Tntamn i Matmatik HF9 H9 juni 9 Tid: Lärar:Armin Halilovic Hjälpmdl: Formlblad Inga andra hjälpmdl utövr utdlat formlblad Fullständiga lösningar skall prsntras på alla uppgiftr Btygsgränsr: För btyg A,

Läs mer