Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden"

Transkript

1 Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn

2 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn som vrktyg och förhållningssätt. GRUL sättr dt livslånga lärandt i fokus och vändr sig till alla vrksamhtr inom utbildningssktorn. Dn primära målgruppn är pdagogisk prsonal inom grundskolans snar år, gymnasiskolan, vuxnutbildning och på högskola. För mr information s Copyright Dnna simulation är Copyright GRUL och Smittskyddt Västra Götalandsrgionn Matrialt får fritt kopiras och användas i utbildningsvrksamht så läng källa angs. Vrsion 1.0 Layout och barbtning: Pr Wttrstrand Dsign: Carl Hath Frdrik Axlzon Bakgrund D snast årn har andln fall av könssjukdomar kontinurligt ökat i Svrig. Dt rör i synnrht klamydia, mn ävn xmplvis HIV är på frammarsch. Framförallt bland unga är dnna ökning mr framträdand än bland andra gruppr i samhällt. En av förklaringarna till ökningn bror på tt ökat smittoriskbtnd bland ungdomar. När dt talas om smittorisk-btnd så brukar tr faktorr nämnas som ökar riskn för att bli smittad av n könssjukdom: A. Bytr ofta sxulla partnrs. B. Sx i samband md påvrkan av alkohol llr andra drogr. C. Användr int kondom. Alla dssa tr faktorr är starkt bidragand orsakr till dn dramatiska ökningn av könssjukdomar bland ungdomar. Naturligtvis splar ävn andra faktorr in, xmplvis okunskap kring könssjukdomar och sxull hälsa-frågor. Dtta spl syftar till att sprida kunskap och förståls kring dssa tr smittorisk-btndn. Dtta skapar förutsättningar för att jobba md ungdomars attitydr och värdringar kring dssa frågor. Rollutdlning Gruppn placras på tt ld, så att d står sida vid sida, vända mot samma håll. Dt är bra om dt finns lit plats mllan dltagarna, så att d fritt kan röra sig. Framför linjn md dltagarna bhövr dt finnas gott om utrymm för dm att röra sig på. Dt går md fördl att gnomföra dnna övning i n lång korridor, tt klassrum, i n störr lokal llr utomhus. När dltagarna står på n linj dlas rollrna ut. Dltagarna ombds att rflktra n aning övr dn roll d har fått. Frågor att rflktra övr kan vara: Hur skull din familj kunna s ut? Hur trivs du i skolan? Vad gör du på hlgrna? Vad önskar du dig i livt? Hur sr din framtid ut? Vad tyckr du är roligt att göra? Vad tyckr du är tråkigt att göra? Dt finns 34 rollr i splt. D finns i båd n gymnasivrsion och n högstadivrsion. Rollrna är killar llr tjjr som varirar i åldr mllan år brond på vilkn vrsion som används. Dt splar ingn roll vilka rollr som dlas ut, dvs är dt färr än 34 dltagar går dt bra att slumpa ut rollrna. Dt gör int något om man dlar ut n kvinnlig roll till n man, llr tvärt om. Dt kan till och md förstärka upplvlsn av övningn för dltagarn. Dt går ävn bra att använda gymnasirollrna till högstadilvr och vic vrsa. Händlsförlopp När dltagarna har haft möjlight att rflktra några minutr övr sin roll så ombds d att lyssna på tt antal påståndn. Om påståndt stämmr in på rolln, dt vill säga om d kan svara Ja på påståndt, ska d ta tt stg framåt. Undrstryk att d ska välja som sin roll och int vad d själva tyckr. Dt är ävn viktigt att du poängtrar att dt int är n tävling och dt varkn är bättr llr sämr att ta få llr många stg. Hur långt stg d tar får avgöras av hur lokaln sr ut. Mn tt tips är att d tar rlativt korta stg så att d int för snabbt kommr övr hla rummt. Dltagarna kommr inldningsvis int vta om vad dt innbär att d tar många llr få stg undr övningn, dt vill säga att n roll tar många stg rprsntrar att dn har tt smittoriskbtnd som ökar sannolikhtn att prsonn skull kunna få llr rdan bär på n könssjukdom. För varj påstånd kommr dltagarna att bli mr och mr ojämnt fördlad i rummt. När man kan tyda n tillräckligt

3 3 / 11 stor skillnad mllan dltagarna avbryts övningn. Dt brukar sk runt ca frågor. Dltagarna ombds att stå kvar på dt ställ d har hamnat på, och titta sig omkring. Därftr inldr du som handldar ftrdiskussionn. Eftrarbt Eftrdiskussionn är tt av d viktigast momntn i splt. Rkommndrad tid för dnna diskussion är minst 20 minutr, mn gärna längr. Ordningn på frågorna är viktig, dt är n god idé att utgå ifrån varj individs upplvls i diskussionn för att på tt bra sätt fånga in gruppns upplvls. I samband md varj fråga är dt naturligtvis viktigt att ställa följdfrågor och följa upp dt som dltagarna sägr llr vad dltagarna faktiskt gjord. Inldningsvis undr ftrarbtt kan dt vara bra om dltagarna står kvar på sina platsr d har fått undr övningn. Eftr några frågor kan dt vara bra att alla sättr sig nr i n ring så att alla sr varandra bättr och på dt vist undrlättar kommunikationn. I diskussionn är dt viktigt att alla får komma till tals och bskriva sin bild av vad som händ. Dt är också viktigt att int skynda fram i diskussionn för att klargöra poängr, för att alla dltagar skall få chansn att prata av sig. Ett nklt sätt att föra diskussionn kring olika aspktr är att först titta på vad som händ i splt för att sdan lyfta blickn och titta på vad dt har för motsvaright i vrklightn. Går dt att jämföra d dilmman som finns i splt md riktiga händlsr? Här bifogas tt antal frågor och n övning som kan användas i ftrarbtt. Frågor att diskutra Om upplvlsn Hur var dt att spla n annan prson? Vad är poängn md att du fick n roll iställt för att svara på påståndna utifrån dig själv? Känds rollrna och påståndna ralistiska? Var dt vid något llr några tillfälln svårt att avgöra om du skull ta tt stg framåt llr int? Upplvd du att dt var stor skillnad mllan vilka val rolln gjord och vilka val du själv skull llr kund ha gjort? Hur känds dt att ta tt stg framåt? Hur känds dt att stå kvar? Hur känds dt att s någon annan ta tt stg framåt? Vilka rollr had d olika dltagarna i gruppn? Går dt att s några mönstr mllan vilka rollr som tog många stg framåt, jämfört md d rollr som stod still? Vad innbär dt att n roll tog tt stg framåt? Vad innbär dt om n roll slutat väldigt långt fram, llr väldigt långt bak i rummt? Hur ska dssa kunna förändras hos ungdomar? Om oskyddat sx Är dt viktigt att använda kondom? Varför/Varför int? Vad kan göras för att öka kondomanvändningn bland unga? Vilka riskr utsättr n prson sig för som int användr kondom när prsonn har oskyddat sx? Bytr ofta sxulla partnrs Är dt vanligt att ungdomar bytr sxpartnr ofta? Varför/Varför int? Vad är KK och on-night stand? Vad är ra tankar om dt? Vad kan vara viktigt att tänka på om n prson bytr sxpartnr ofta? Sx i samband md alkohol och andra drogr Finns dt tt samband mllan sx och alkohol? Vad bror dt på i så fall. Vilkn roll kan alkohol spla i n sxull situation? Vad är riskrna md att dricka md alkohol llr ta andra drogr i samband md sx? Vad är viktigt att tänka på när dt gällr sx när man är påvrkad av alkohol llr annan drog? Tips och förslag Tänk på att antckna vad som skr undr själva aktivittn, vad dltagarna gör och hur d rsonrar. Dt undrlättar myckt i ftrdiskussionn. Stanna till några gångr undr övningn och b dltagarna prsntra sina rollr. Dt kan väcka ftrtank och intrss hos dltagarna. S till att så många som möjligt får komma till tals undr ftrdiskussionn. S till att dltagarna int bara får rollr av samma kön. En variation är bäst. En bra uppföljning av splt kan vara att skriva nd d tankar och idér som kom upp vid ftrdiskussionn. Undr ftrdiskussionn är dt viktigt att poängtra att om din roll kom långt fram innbär dt int automatiskt att dn får n könssjukdom, mn riskn ökar. Likaså xmplvis att byta partnr ofta är ur tt smittoriskprspktiv ingt problm så läng som prsonrna användr kondom.

4 4 / 11 rollr, gymnasivrsion Vill, 18 år Pluggar samhäll. Htrosxull. Fstar myckt. Har alltid n massa nya flickvännr och olika KK. Ershad, 17 år Läsr Esttiskt program. Htrosxull. Coolast killn i skolan. Gör ofta hlt vilda sakr när han är fstar. Älskar sx och tjjr. Dmtrios, 17 år Pluggar fordon. Htrosxull. Fstar någon gång i månadn. Bytr flickvän ofta. Användr aldrig kondom vid sx. Jonathan, 16 år Pluggar sttiskt program. Homosxull. Är tillsammans md n kill. Trogn. Drickr ofta lit för myckt. Användr int kondom. Lukas, 18 år Pluggar barn och fritid. Htrosxull. Drickr int alkohol. Har tjj som ätr p-pillr. Älskar sin tjj. Erik, 17 år Pluggar musik. Htrosxull. Singl. Har bara sx md någon dt vrklign känns rätt md. Användr alltid kondom. Linus, 17 år Läsr mdia och dsign. Htrosxull. Har prcis blivit av md oskuldn md sin första flickvän. Drickr sällan och då alltid lit. Vt att dt är viktigt md kondom, mn samtidigt är han ovan vid dt. Joakim, 17 år Har prcis hoppat av skolan. Htrosxull. Anordnar gna fstr på hlgrna. Har n kk sdan n månad tillbaka. Vill gntlign ha något mr sriöst. Tyckr dt är tjjns ansvar att käka p-pillr. Användr int kondom. Aida, 15 år Prcis blivit ihop md sin första pojkvän och d har sx. Drickr väldigt sällan och då alltid lit. Vt att dt är viktigt md kondom, mn samtidigt gillar int hnns kill att använda dt.

5 5 / 11 Sbastian, 16 år Pluggar natur. Homosxull. Fstar n dl. Singl för tillfällt. Är otrogn ibland när han är i tt förhålland. Användr alltid kondom. Zoran, 18 år Går på fotbollsgymnasium. Bisxull. Är blyg när dt gällr killar och tjjr. Drickr för att få självförtrond Abb, 18 år Pluggar hotll och rstaurang. Htrosxull. Är ihop md n tjj sn två år tillbaka mn är otrogn md n kompis tjj. Drickr sällan alkohol. Har aldrig sx utan kondom. Ivan, 15 år Är oskuld mn vill ha sx snarast. Kan int så myckt om sx och tjjr. Vill gntlign vara tuff inför sina kompisar, mn är rätt osäkr. Carl, 16 år Går individullt program. Bisxull. Har prcis avslutat tt förhålland. På jakt ftr att träffa någon ny. Använd tidigar drogr mn har nu slutat. Gza, 17 år Går skogsbruksprogram. Htrosxull. Drickr ofta öl på hlgrna, mn blir sällan för full. Är olyckligt kär i sitt x. D har fortfarand sx ibland. Marcus, 18 år Pluggar till att bli snickar. Htrosxull. Eftr att ha hamnat i fyllcll drickr han int längr. Tävlar i hmlight md n kompis att få så många tjjr i säng som möjligt. Nattanit, 17 år Pluggar samhäll md miljöinriktning. Htrosxull. Fstar ofta. Har alltid n massa nya pojkvännr och KK. Har varit förlovad. Madlin, 15 år Dn populärast tjjn i skolan. Gör ofta hlt vilda sakr när hon är fstar. Älskar sx och äldr killar. Maria, 16 år Pluggar till frisör. Htrosxull. Fstar ofta, mn drickr int så myckt alkohol. Bytr pojkvän ofta. Användr ibland kondom vid sx. Noor, 17 år Pluggar på omvårdnadsprogram. Homosxull. Är i tt förhålland. Trogn. Drickr n dl och användr ibland drogr. Användr int prvntivmdl. Alxandra, 16 år Pluggar barn och fritid. Htrosxull. Drickr int alkohol. Ätr p-pillr. Älskar sin kill. Förlovad.

6 6 / 11 Zynp, 16 år Går individullt program. Htrosxull. Singl. Har bara sx md någon dt vrklign känns rätt md. Ätr int p-pillr. Användr alltid kondom. Sandra, 18 år Pluggar natur. Homosxull. Fstar n dl. Singl för tillfällt. Har varit otrogn förr mot tidigar flickvännr. Användr alltid prvntivmdl. Emma, 16 år Går på omvårdnadsprogrammt. Bisxull. Är blyg när dt gällr killar och tjjr. Drickr för att få självförtrond. Har ibland sx när hon är brusad. Användr sällan kondom. Niyosha, 18 år Pluggar hotll och rstaurang. Htrosxull. Är ihop md n kill sn två år tillbaka, mn är otrogn md n klasskompis. Drickr sällan alkohol. Har aldrig sx utan kondom. Flicia, 17 år Pluggar musik. Bisxull. Hållr på att avsluta sitt nuvarand förhålland. Kär i n kompis. Har falsklg och går ut n dl på krogn. Ida, 16 år Går på naturbruksgymnasium. Htrosxull. Drickr på hlgrna, mn blir sällan för full. Träffar n kill som hon har sx md, mn är int kär i honom. Kim, 17 år Pluggar samhäll. Htrosxull. Har haft sx md många jämfört md sina kompisar. Ska i sommar åka till Turkit md kompisar. Drickr int alkohol. Nadja, 16 år Läsr sttisk. Bisxull. Är nyförälskad och har prcis blivit ihop md n prson. Nadja trivs md sitt liv och längtar till sommarlovt då hon ska åka på språkrsa. Danny, 18 år Läsr samhällsprogrammt md humanistisk inriktning. Bisxull. Kan knappt int vänta till att få ta studntn. Har ibland sx, mn är singl för tillfällt. Vill, 16 år Fstar myckt. Har alltid n massa nya flickvännr och olika KK. Blv av md oskuldn i sjuan. Ershad, 15 år Coolast killn i skolan. Gör ofta hlt vilda sakr när han är fstar. Älskar sx och tjjr. Dmtrios, 14 år. Går i åttan. Htrosxull. Fstar någon gång i månadn. Bytr flickvän ofta. Användr aldrig kondom vid sx.

7 7 / 11 Linda, 18 år Har prcis hoppat av skolan. Htrosxull. Jobbar som DJ på hlgrna och kännr alla innmänniskor. Har n kk sdan n månad tillbaka. Vill gntlign ha något mr sriöst. Ätr p-pillr. Tyckr int dt är skönt md kondom. Emira, 17 år Går natur. Htrosxull. Är oskuld mn vill bli av md oskuldn. Kan int så myckt om sx, mn pratar gärna om dt. Hånglar ofta md killar. Ska åka till Grkland md kompisarna till sommarn. Sbb, 17 år Läsr hotll och rstaurang. Homosxull. Varit tillsammans i 1,5 år md samma kill. D användr alltid kondom när d har sx. I sommar ska d tågluffa nr till mdlhavt. Sbbs dröm är att bli bartndr Nina, 17 år Går än så läng Mdiaprogram. Trivs int bra. Htrosxull. Har varit singl i tt halvår. Vill int bli ihop md någon. Hånglar ibland md killar hon träffar på fstr. Ibland ldr dt till sx. Nina är n ansvarsfull prson. Linus, 15 år Har prcis blivit av md oskuldn md sin första flickvän. Drickr sällan och då alltid lit. Vt att dt är viktigt md kondom, mn samtidigt är han ovan vid dt. Joakim, 16 år Går i nian. Hatar skolan. Htrosxull. Anordnar gna fstr på hlgrna. Har n kk sdan n månad tillbaka. Vill gntlign ha något mr sriöst. Tyckr dt är tjjns ansvar att käka p-pillr. Användr int kondom. Zoran, 14 år Går i åttan. Ï hmlight vt Zoran int om han gillar tjjr llr killar. Är blyg när dt gällr killar och tjjr. Drickr för att få självförtrond. Har ännu int haft sx md någon annan prson.

8 8 / 11 Jonathan, 15 år Går i nian Homosxull. Är tillsammans md n kill. Trogn. Drickr ofta lit för myckt. Användr int kondom. Lukas, 16 år Drickr int alkohol. Älskar sin tjj. D har ännu int haft sx. Erik, 14 år Går i åttan. Htrosxull. Singl. Har haft sx n gång tidigar. Vill bara ha sx md någon dt vrklign känns rätt md. Användr alltid kondom. Sbastian, 16 år Går i nian. Homosxull. Fstar n dl. Singl för tillfällt. Är otrogn ibland. Har ännu int haft samlag md någon kill utan bara hånglat. Abb, 15 år Går i åttan. Htrosxull. Är ihop md n tjj sn två år tillbaka mn är otrogn md n kompis tjj. Drickr sällan alkohol. Har aldrig sx utan kondom. Ivan, 15 år Intrssrad av mopdr och film. Är oskuld mn vill ha sx snarast md sin flickvän. Kan int så myckt om sx och tjjr. rollr, högstadivrsion Madlin, 15 år Dn populärast tjjn i skolan. Gör ofta hlt vilda sakr när hon är fstar. Älskar sx och äldr killar. Användr ibland drogr. Maria, 16 år Fstar ofta, mn drickr int så myckt alkohol. Bytr pojkvän ofta. Användr aldrig kondom vid sx. Alxandra, 16 år Går i nian. Har fått gå om åttan. Htrosxull. Drickr int alkohol. Ätr p-pillr. Älskar sin kill. Förlovad.

9 9 / 11 Zynp, 16 år Singl. Har bara sx md någon dt vrklign känns rätt md. Ätr int p-pillr. Användr alltid kondom. Sandra, 15 år Går i nian. Homosxull. Fstar n dl. Singl för tillfällt. Har varit otrogn för mot tidigar flickvännr. Användr alltid prvntivmdl. Emma, 16 år Går i nian. Är blyg när dt gällr killar och tjjr. Drickr för att få självförtrond. Har int haft sx md någon prson än. Niyosha, 15 år Går i åttan. Htrosxull. Är ihop md n kill sn två år tillbaka mn är otrogn md n klasskompis. Drickr sällan alkohol. Har aldrig sx utan kondom. Ida, 15 år Drickr på hlgrna, mn blir sällan för full. Träffar n kill som hon har sx md, mn är int kär i honom. Kim, 14 år Går i åttan. Htrosxull. Har haft sx md väldigt många jämfört md sina kompisar. Hon tror att ha sx md många gör hnn populär. Drickr int alkohol. Klara, 16 år Går i nian. Bisxull. En social och utåtriktad prson. Olyckligt kär i n kompis partnr. Har ännu int haft sx md n annan prson. Alva, 16 år Blyg och har ganska få kompisar. Tillsammans md n tr år äldr kill. Vincnt, 15 år Går i åttan. Htrosxull. Är singl. Har haft oralsx md n tjj förra sommarn. Vill nu bli ihop md någon, mn har ännu int dn rätta. Satsar myckt på skolan och badminton. Gza, 15 år Går i åttan. Htrosxull. Drickr ofta öl på hlgrna, mn blir sällan för full. Är olyckligt kär i sitt x. Marcus, 16 år Eftr att ha hamnat i fyllcll på Valborgsmässoafton drickr han int längr. Tävlar i hmlight md n kompis att få så många tjjr i säng som möjligt. Nattanit, 15 år Fstar ofta. Har alltid n massa nya pojkvännr och KK. Har varit förlovad.

10 10 / 11 Linda, 16 år Fstar alltid på hlgrna och kännr alla och umgås mst md äldr prsonr. Har n kk sdan n månad tillbaka. Vill gntlign ha något mr sriöst. Ätr p-pillr. Tyckr int dt är skönt md kondom. Emira, 15 år Är oskuld, mn vill bli av md oskuldn. Kan int så myckt om sx, mn pratar gärna om dt. Hånglar ofta md killar. Ska åka till Grkland md kompisarna till sommarn. Jakob, 16 år Går i nian. Är osäkr på sin sxulla idntitt. Splar trummor i tt band. Har för någon vcka sdan haft sx md n annan prson för första gångn. Vt int om d kommr att bli tillsammans. Är osäkr på sina känslor för dn killn. Carl, 15 år Går i nian. Sr sig som htrosxull mn har haft sx md båd tjjr och killar. Har prcis avslutat tt förhålland. På jakt ftr att träffa någon ny. Använd tidigar drogr mn har nu slutat. Noor, 15 år Går i åttan. Har haft sx md två gångr. En gång md n kill och n gång md n tjj. Var väldigt nrvös båda gångrna hon had sx. Drickr n dl och användr ibland drogr. Användr int prvntivmdl. Aida, 15 år Prcis blivit ihop md sin första pojkvän och d har sx. Drickr väldigt sällan och då alltid lit. Vt att dt är viktigt md kondom, mn samtidigt gillar int hnns kill att använda dt. Flicia, 16 år Går i nian. Hållr på att avsluta sitt nuvarand förhålland. Kär i n kompis. Har falsklg och går ut n dl på krogn md sin äldr systr. Har ännu int haft sx md någon annan prson.

11 11 / 11 Påståndn för handldarn Välj bland dssa påståndn undr övningn. S till att använda ifrån alla dlarna. Du kan antingn välja ut påståndn slumpmässigt llr välja ut d du tyckr är bäst. S dock till att varira i vilkn ordning du tar påståndna. Jag tyckr int dt skull vara jobbigt att få n könssjukdom Jag skull aldrig gå och tsta mig och s om jag har n könssjukdom. Jag tyckr dt är pinsamt att gå till ungdomsmottagningn. Jag tänkr aldrig llr väldigt sällan på riskr md könssjukdomar. Jag bytr sxpartnr ofta. Dt händr att jag är otrogn och har sx md andra än min partnr. Jag har haft flra on night stands. När jag är brusad händr dt ibland att jag har onnight stands. Jag är ofta brusad och gör då sakr som jag int had gjort om jag varit nyktr. Alkohol får mig att må bra och att int tänka på morgondagn. Ibland när jag är brusad går jag längr när dt gällr sx än vad jag had gjort om jag var nyktr När jag har oralsx användr vi int kondom. Om jag llr prsonn jag har sx md användr P-pillr, användr vi int kondom. Jag användr sällan kondom när jag har sx. Jag tyckr att dt är skönar att ha sx utan kondom, därför användr jag int dt. Om jag skull ha sx md någon användr jag int kondom. Jag tyckr dt är krångligt att använda kondom Jag tyckr dt är pinsamt att säga till dn jag vill ha sx md att vi måst använda kondom. Avbrutt samlag är tt sätt undvika graviditt llr könssjukdomar som jag användr mig av. Jag tyckr dt är min partnrs ansvar att använda prvntivmdl.

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende

Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning insidan Kristn ungdomstidning 2015 jan fb mars april maj juni juli aug spt okt nov dc Vm är jag? Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Aktullt: Flyktingkrisn *!20151015 Styrd av lögnr? insidan Kristn

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om L HOSPITALS REGEL L Hospitals rgl (llr L Hopitals rgl ff( aa gg( ff ( aa gg ( används vid bräkning av obstämda uttryck av typ llr Sats (L Hospitals rgl Låt f och g vara två funktionr md följand gnskapr

Läs mer

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor FOKUSERAT www.fokusrat.s [På MAKT] Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar ingt på sin blogg Nummr 1 2008 Frdagn dn 22 fbruari 50 SEK 5 EURO Kalmarungdomar trotsar maktn md L Parkour 1 Rportag om Kalmars rikast

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt.

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Dt är skillnad på och smör. Ävn när dt gällr miljön. Till barn i förskola och skola rkommndrar Livsmdlsvrkt och lätt för smör och smörblandad produktr. En ny analys

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

Från avdelning till barngrupp fokus på barns utveckling och lärande

Från avdelning till barngrupp fokus på barns utveckling och lärande Från avdlning till barngrupp fokus på barns utvckling och lärand Institutionn för pdagogik, kommunikation och lärand Pia Williams Skolriksdag 2017 Institutionn för pdagogik, kommunikation och lärand www.gu.s

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna Södrtälj kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-05 Utbildningskontort.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN 2017-09~. 1 9 \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrlsn. ~cuildningsnämndn Kommundlsnämndrna 1 (3) Rvidring

Läs mer

Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e

Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e Vad påvrkar invstrar att välja hållbara invstringar? Vad är hållbara invstringar? TRE EXEMPEL Aktiv förvaltning Gustavia Blu Engin: svnskförvaltad fond inom förnybar nrgi och miljötknik. Fondn har tt globalt

Läs mer

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4:

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4: Nr 2/15 - Årgång 44 Nv Michal, sid 8: Jag sr mirakl i mitt arbt bland barnn... Ebnzr Hom, sid 4: Barnn är väldigt kärlksfulla och omtänksamma. BARN I NÖD www.barninod.s pg 90 05 75-2 I backspgln Som faddr

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07.

Ink 2007-11- O b. Hundl. Angående: Var med och skriv den svenska IT-historien! Vi vill ha din berättelse senast den 30111-07. \)St nk 2007-11- O b 1 ntndnt Ptr Du Ritz Tkniska must, Box 27842 115 93 Stockholm Hundl. Angånd: Var md och skriv dn svnska T-historin! Vi vill ha din brättls snast dn 30111-07. Jörgn Lindlöf :född 1947

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19 Lagrbladt En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svnsk Kärnbränslhantring AB O S K A R S H A M N 3 2009 Rosngrns vald Oskarshamn Sid 6 7 Malin spindln i bsöksnätt Sid 10 11 Iskalla sidor

Läs mer

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13 Sida 1 av 2 Viking Från: Til: Kopia: Skickat: Bifoga: Ämn: "Niklas Sidmat' "niklas.sidmar~schack.s;: "viking.ab~tlia.com;: "tk~schack.s;: dn 27 fbruari 201311:19 Prsonbvis_David_Brczs_2013 _02_25. pdf

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09 Wordlsammanställning av kursutvärdring Kommntar från kursldning: Utifrån dt som framgår av kursutvärdringn har kursn påvrkat synn på lärand och ävn dn gna lärarrolln. Dt framgår också att många fått inspiration

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll som n aktivitt: Län. Kommun. By llr områd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Dalarna Vansbro Hdmora Fotboll allt inom fotboll,

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Instruktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Dnna apparat får int användas av prsonr (inklusiv barn) md rducrad fysiska, snsoriska llr psykiska färdightr, llr av prsonr som saknar rfarnht och kunskap,

Läs mer

Ideologiska skiljelinjer

Ideologiska skiljelinjer Idologiska skiljlinjr Maria Oskarson Statsvtnskapliga institutionn Götborgs univrsitt Prsntation vid Arbtarrörlsns forskarnätvrks konfrns 7/12 21 om socialdmokratin, samhällsutvcklingn och mdborgarnas

Läs mer

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION NUMMER 1 2011 LEASEPLAN, SVERIGE OPERATIONELL BILLEASING DIN BILPARK I TRYGGA HÄNDER BiLtStr PEUGEOT 508 PEUGEOT ION vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN Ny VD LEDER LAGET SUPERMILJöBILSPREMIEN GåR

Läs mer

Fasta tillståndets fysik.

Fasta tillståndets fysik. Förläsning 17 Fasta tillståndts fysik. (Fasta ämnn: kristallr, mtallr, halvldar, supraldar) Atomr kan ävn bindas samman till fasta ämnn, huvudsaklign i kristallform där d är ordnad på tt rglbundt sätt.

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH ATLAS-xprimntt på CERN (wb-kamra idag på morgonn) 5A1247, modrn fysik, VT2007, KTH Laborationr: 3 laborationr: AM36: Atomkärnan. Handlar om radioaktivitt, absorbtion av gamma och btastrålning samt mätning

Läs mer

NAMN: 31 januari & 7 februari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppen.elmbv.se. Med hjalmen på!

NAMN: 31 januari & 7 februari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppen.elmbv.se. Med hjalmen på! dr ppn NAMN: 31 januari & 7 fbruari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppn.lmbv.s Md hjalmn på! 2 söndag När kärlkn sgrar 31 JANUARI SEPTUAGESIMA NÅD OCH TJÄNST JONA 3:10-4:11 FILIPPERBREVET 1:3-11

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

Öppenhet påp. olika marknader. Öppenhet för f r handel och kapitalrörelser. Handelsbalansunderskott. relser

Öppenhet påp. olika marknader. Öppenhet för f r handel och kapitalrörelser. Handelsbalansunderskott. relser Blanchard kapil 18-19 19 Dn öppna konomin Vad innbär öppnh? Vad bsämmr val mllan uländska och inhmska illgångar och varor? Vad bydr växlkursv xlkurs- och frfrågf gförändringar för f r BNP och handlsbalans?

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

INHEMSK, INDIVIDYELL,EFFEKTIV

INHEMSK, INDIVIDYELL,EFFEKTIV UTESPA OM NOVITEK NOVITEK -produktr har tillvrkats rdan i 20 år. Sammansättning och tillvrkning av bubblpoolar är cntrrad till stadn Salo i Finland. Vi har tillvrat övr 100 000 olika poolr hittills. INHEMSK,

Läs mer

Tony och Maria. 13:e september 2008. Vigsel kl. 16.00 på Tånga Hed, Vårgårda

Tony och Maria. 13:e september 2008. Vigsel kl. 16.00 på Tånga Hed, Vårgårda Tony och Maria 13: sptmbr 2008 Vigsl kl. 16.00 på Tånga Hd, Vårgårda Nu är dt gjort Vi har blivit frisrad, stylad och fotografrad ftr månadr av planrand Vi har nrvöst väntat undr dagn, lyssnat på vigslförättarn

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV RESEKOSTNADER OCH REPRESENTATION Bngt Sbring Sptmbr 2000 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inldning... 2 2. Rsultat av granskningn...

Läs mer

4.1 Förskjutning Töjning

4.1 Förskjutning Töjning Övning Stark/Svag Form, Fackvrk Rickard Shn 3--5 FEM för Ingnjörstillämpningar, SE5 rshn@kth.s 4. Förskjutning öjning a) Sökt: Visa att töjningn i lmntt är. du ösning: I grundkursn fick man lära sig att.

Läs mer

Svenska jordbrukets klimatpåverkan

Svenska jordbrukets klimatpåverkan Svnska jordbrukts klimatpåvrkan tt bräkningssätt där ävn livsmdlns innhåll av nrgirika kolbindningar värdras Förord I min tidigar roll som statlig tjänstman ingick att utvärdra jordbrukspolitikns miljöffktr.

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

5~ Atomer, joner och kemiska reaktioner

5~ Atomer, joner och kemiska reaktioner 146 Atomr, jonr och kmiska raktionr 5~---------------------------- --Ifl nhå 11 1 sid. 148 I atomns inr sid. 152 Priodiska systmt Mtallr Jonr -- sid. 156 sid. 162 Syror och basr 2 sid. 166 Saltr sid. 170

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

VANSBRO. Ritex Sko-centrum JULSKYLTNINGSEXTRA KÖPMANNAFÖRENING. e e. i Vansbro Fre-lör 20% rabatt på alla varor

VANSBRO. Ritex Sko-centrum JULSKYLTNINGSEXTRA KÖPMANNAFÖRENING. e e. i Vansbro Fre-lör 20% rabatt på alla varor ANNONSBLAD FÖR BJÖRBO, DALA-FLODA, FLEN, LÖVSJÖN Bsök Dala-Floda konomisk förning, Idrottsvägn 2, 785 44 Dala-Floda Ansvarig utgivar: Karin Zttrqvist Layout: Alotta Dsign Tryckri: Txt & Siffror E-post:

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

Föreläsning 5 och 6 Krafter; stark, elektromagnetisk, svag. Kraftförening

Föreläsning 5 och 6 Krafter; stark, elektromagnetisk, svag. Kraftförening Förläsning 5 och 6 Kraftr; stark, lktromagntisk, svag. Kraftförning Partiklfysik introduktion Antimatria, MP 13-1 Fynman diagram Kraftr och växlvrkan, MP 13-2 S ävn http://particladvntur.org/ 1 2 3 Mot

Läs mer

Aldrig för sent för vare sig kärlek eller sex. Då fick Ebbe en spark i häcken. Kålpudding, dillkött och oxrullader vilken glädje!

Aldrig för sent för vare sig kärlek eller sex. Då fick Ebbe en spark i häcken. Kålpudding, dillkött och oxrullader vilken glädje! Aldrig för nt för var ig kärlk llr x Sid 4 www.vgrgion. ::: nr 4. 2008 Då fick Ebb n park i häckn Sid 92 Nya prpktiv 24 idor om livt om äldr i Vätra Götaland Kålpudding, dillkött och oxrulladr vilkn glädj!

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll s n aktivitt: Län. Kmun. By llr råd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Hdmor a Dalarna Vansbro Nås Fotboll allt in fotboll, utbildning,

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet BR SOMMARBRISE ABACE, MÖDA lytta in i nytt bond i n ny stadsdl S din nya lägnht Dtaljrna som gör skillnad Vad splar bddn på n list för roll? Vi är övrtygad om att dt är hlt avgörand, hlhtn bstår av dtaljrna

Läs mer