Revisionsrapport Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar"

Transkript

1 Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011

2 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING UPPDRAGET Bakgrund och syft Mtod och avgränsning REGELVERK OCH LAGSTIFTNING Lagn om offntlig upphandling Upphandlingspolicyn Iakttaglsr och kommntarr ORGANISATION OCH GENOMFÖRANDE Kommunns upphandlingsvrksamht Iakttaglsr och kommntarr Samhällsbyggnadskontorts upphandlingar Iakttaglsr och kommntarr Intrn kontroll avsnd upphandlingsområdt Iakttaglsr och kommntarr STICKPROV Samhällsbyggnadsnämndn BILAGA Hylt kommun Granskning av upphandlingar, fbruari

3 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av d förtrondvalda rvisorrna i Hylt kommun gnomfört n granskning av upphandlingsvrksamhtn inom samhällsbyggnadsnämndns områd. Syftt md granskningn är att bdöma hur upphandlingar hantras i förhålland till lagstiftning och intrna riktlinjr samt att bdöma SBN:s intrna kontroll av upphandlingsvrksamhtn. Eftr gnomförd granskning har vi följand synpunktr Upphandlingspolicy och anvisningar till dnsamma finns och rvidras vid bhov. Inldningsvis notrar vi att kommunns upphandlingspolicy tydligt stadgar kommunstyrlsns och ansvarig nämnds ansvar för att upphandlingsärndn hantras korrkt. Vidar framgår att uppföljning av upphandlingsvrksamhtns rglftrlvnad ska gnomföras kontinurligt, vilkt tord förstärka dn intrna kontrolln. Dt finns inom kommunn n upphandlingsgrupp som bstår av förträdar för kommunns olika kontor och som möts rglbundt. Hylt kommun förfallr nligt vår bdömning därför ha n organisatorisk övrbyggnad som stödjr upphandlingsförfarandt inom kommunn. Hylt kommun köpr upphandlingstjänstr av Gislavds kommun. Enligt vår bdömning är dt oklart om avtalt är förnligt md LOU vars grundprincip är att konomiska transaktionr mllan n upphandland myndight och n annan juridisk association ska vara förmål för upphandling. Vidar skapar avtalt, nligt vår bdömning, int tillräckliga incitamnt åt partrna att agra ffktivt då tt fastpris är övrnskommt utan krav på prstation llr mål. Avtalt mllan kommunrna ställr krav på Hylt kommuns mdvrkan i upphandlingarna. Inom ramn för granskningn har vi notrat att förträdar för samhällsbyggnadskontort ansr att dras bställning gnom tt anskaffningsbslut räckr för att Gislavds kommun ska göra n upphandling. Av avtalt mllan kommunrna framgår dock att Hylt kommun ska bsätta arbtsgrupprna md komptnt prsonal, dssa arbtsgruppr ska sdan tillsammans md förträdar för Gislavds kommun utarbta och sammanställa anbudsundrlag. Vår slutsats är att samhällsbyggnadskontort måst bistå md framtagandt av undrlag inför upphandlingn, främst gnom d s.k. anbudsundrlagn. Uppföljningarna av upphandlingsförfarandt syns gnomföras kontinurligt i nlight md gälland riktlinjr. Frågan om upphandling har vidar varit upp i kommunns ldningsgrupp som vidtagit åtgärdr. Kunskap om bristr i upphandlingn (dvs. här stor andl otillåtna dirktupphandlingar) är därför kända av bslutsfattar. Eftrsom bristrna funnits undr flra år utan avsvärd förbättring bör ansvariga bslutsfattar (särskilt ansvarig nämnd/kommunstyrls) övrväga om vidtagna åtgärdr varit ffktiva. Stickprovt i dnna rapport, s avsnitt 4, visar på avsvärda bristr i upphandlingsförfarandt vid samhällsbyggnadsnämndns områd. Av d åtta lvrantörr som vi granskad saknad fm avtal i nlight md LOU, där avtaln uppnbarlign int var upphandlad llr löptidn had gått ut. Sammantagt köpt kommunn varor och tjänstr för 6,8 miljonr kronor 2009 av d fm lvrantörrna. Av d tr åtrstånd lvrantörrna har vi haft kommntarr angånd upphandlingn för yttrligar två av dssa. Hylt kommun Granskning av upphandlingar, fbruari

4 1 Uppdragt 1.1 Bakgrund och syft Ernst & Young har på uppdrag av d förtrondvalda rvisorrna i Hylt kommun gnomfört n granskning av upphandlingsvrksamhtn inom samhällsbyggnadsnämndn. Syftt md granskningn är att bdöma hur upphandlingar hantras i förhålland till lagstiftning. Granskningn ska utgöra tt undrlag för kommunns rvisorr att uttala sig om upphandlingar skr i nlight md LOU. Granskningn avsr att blysa övrvägandn inför upphandling, att gnomförandt skr i nlight md lagstiftning och intrna riktlinjr samt att bdöma dn intrna kontrolln av upphandlingsvrksamhtn. Rvisionsfrågor Vilka övrvägandn görs inför upphandling? Följr samhällsbyggnadsnämndn lagn om offntlig upphandling? Finns policy/riktlinjr för hur upphandlingar ska hantras inom kommunn? Kartlägg och bdöm nämndns intrnkontrollarbt avsnd upphandling. Tst av intrn kontroll gnom stickprov Finns rfordrlig dokumntation för upphandlingar i nlight md lagstiftningn? Kontrollra att upphandlingar gnomförts när så är påbjudt. Kontrollra att upphandlingarna följr rglvrkt. 1.2 Mtod och avgränsning Dokumntstudi avsnd riktlinjr och normr. Intrvjur md förvaltningschf samt ansvariga för upphandling inom nämndns områd samt kommunjurist tillika upphandlingssamordnar har gnomförts. Kontroll av rglftrlvnad och följsamht gntmot avtal avsnd upphandlingar har sktt gnom stickprov. Granskningn avgränsas till samhällsbyggnadsnämndns områd. Stickprovn har valts ut från lvrantörsrskontran i konomisystmt. Sammantagt har 20 av samhällsbyggnadskontorts största lvrantörr undr 2009 och 2010 (t.o.m. oktobr 2010) övrsiktligt granskats och därftr har 8 lvrantörr valts ut för stickprovt. Stickprovt har gnomförts gnom att upphandlingsförfarandt granskats och vntulla bristr i förfarandt påtalas. Gnomgång av väsntliga dokumnt (t.x. annons, förfrågningsundrlag, anbud, öppningsprotokoll, anbudsprövning, tilldlningsbslut och avtal) har gnomförts i syft att bdöma upphandlingsförfarandt. Hylt kommun Granskning av upphandlingar, fbruari

5 2 Rglvrk och lagstiftning 2.1 Lagn om offntlig upphandling Lagn om offntlig upphandling (LOU) rglrar inköp och upphandlingar inom offntlig vrksamht. Lagstiftningn och int minst rättspraxis förändras fortlöpand. D snast störr förändringarna trädd i kraft dls dn 1 januari 2008 och dls dn 15 juli Förändringarna som trädd i kraft dn 1 januari 2008 avsåg framförallt hur upphandling av ramavtal ska sk. D viktigast förändringarna i LOU från dn 15 juli 2010 brör sanktionsmöjlightrna i form av att avtal kan ogiltigförklaras. Vidar gs Konkurrnsvrkt möjlightr att driva rättsprocssr avsnd framförallt otillåtna dirktupphandlingar. Dtta utan att dt finns n målsägar i form av n annan lvrantör som övrklagat llr på annat sätt anmält tt, i dras tyck, oriktigt förfarand. Upphandland myndightr användr sig ofta av ramavtal. Md ramavtal avss nligt 5 kap. LOU tt avtal som ingås mllan n llr flra upphandland myndightr och n llr flra lvrantörr i syft att fastställa villkorn för snar tilldlning av kontrakt undr n givn tidspriod. Ett ramavtal kan avs varor, tjänstr llr byggntrprnadr. Värdt av tt ramavtal ska bräknas till dt högsta sammanlagda värdt av samtliga d kontrakt som planras undr ramavtalts löptid (3 kap. 13 LOU). Rglrna i LOU bträffand ramavtal gällr för upphandlingar såväl övr som undr trösklvärdna. Ramavtalts löptid ska vara maximalt fyra år (inklusiv options- och förlängningsklausulr) om dt int finns särskilda skäl (5 kap. 3 LOU). Särskilda skäl kan utgöras av t.x. tt avgränsat projkt som bräknas pågå något längr tid än fyra år och som int har någon naturlig fortsättning när projktt avslutats. Ett annat skäl kan vara att upphandlingn mdför stora invstringar för lvrantörn som ska skrivas av undr avtalstidn. Ändringarna som trädd i kraft dn 15 juli 2010 i upphandlingslagstiftningn rör främst övrprövningsprocssn i upphandlingsmål. Bland annat införs n så kallad avtalsspärr, som innbär att dt är förbjudt för n upphandland myndight och nht att ingå avtal dirkt ftr tt tilldlningsbslut. Vidar rsätts bgrppt lågt värd md n fast bloppsgräns som angs i lagtxtn motsvarand 15 procnt av trösklvärdt. Dt innbär att dirktupphandling kan sk till tt värd om cirka kronor, räknat övr hla avtalspriodn. Dt blir ävn möjligt att ogiltigförklara upphandlingskontrakt som ingåtts i strid md lagn. En hlt ny sanktion införs, upphandlingsskadavgift, som kan dömas ut av n förvaltningsdomstol ftr ansökan av Konkurrnsvrkt. Upphandlingsskadavgiftn (17 kap. 4 LOU) får int utgöra mr än 10 procnt av kontraktsvärdt llr högst 10 miljonr kronor. 2.2 Upphandlingspolicyn Kommunfullmäktig rvidrad dn 30 sptmbr 2010 kommunns upphandlingspolicy. I policyn angs att ansvarsfördlningn inom kommunn är att kommunstyrlsn har dt övrgripand ansvart för att gälland lag samt antagna rglr och anvisningar för upphandling ftrlvs. Vidar har rspktiv nämnd ansvarar för upphandling inom nämndns vrksamhtsområd. Dn nämnd vars förvaltning llr motsvarand som brustit i handläggningn av upphandlingsärnd svarar själv för kostnadr och vntullt skadstånd vid övrprövning i domstol. Vidar finns i dokumntt angivt att kommunjuristn i samvrkan md konominhtn och upphandlingsgruppn kontinurlig ska följa upp nämndrnas upphandlingsvrksamht och avtalstroht m.m. Hylt kommun Granskning av upphandlingar, fbruari

6 I anvisningar för inköp och upphandling i Hylt kommun år 2010 angs bl.a. upphandlingssamordnarns roll och ansvar. Upphandlingssamordnarn har nligt anvisningarna flra stödjand och informrand rollr avsnd upphandlingar inom kommunn. Funktionn ska bl.a. vara kommunns allmänna xprtfunktion avsnd upphandlingar och lämna övrgripand juridiskt stöd, vidar ska samordnarn vara sammanhålland och lda kommunns upphandlingsgrupp och också initira och samordna kommungmnsamma upphandlingar. Upphandlingssamordnarn ska också vara kontaktprson gntmot Gislavds upphandlingsnht, som har tt avtal md Hylt kommun om att gnomföra vissa upphandlingar. Anvisningarna tas fram av kommunjuristn i samråd md kommunns upphandlingsgrupp och bslutas av kommunns ldningsgrupp. Anvisningarna ska rvidras n gång pr år Iakttaglsr och kommntarr Vi notrar att kommunns upphandlingspolicy tydligt stadgar kommunstyrlsns och ansvarig nämnds ansvar för att upphandlingsärndn hantras korrkt. Vidar framgår att uppföljning av upphandlingsvrksamhtns rglftrlvnad ska gnomföras kontinurligt, vilkt tord förstärka dn intrna kontrolln. 3 Organisation och gnomförand 3.1 Kommunns upphandlingsvrksamht För att hantra d särskilda krav som dn kommunala upphandlingn mdför har Hylt kommun tablrat n upphandlingsgrupp som bstår av kommunjuristn, n konom och därutövr förträdar för d olika kontorn samt Bostadsstiftlsn Hyltbostädr. Vid mötna förs minnsantckningar och gruppn träffas ungfär n gång i månadn. Upphandlingsgruppn har vid bhov ävn hand om intrna utbildningar llr informationsträffar. Gruppns uppgift är nligt anvisningarna för inköp och upphandling bl.a.: initira tcknand av avtal/ramavtal på varor och tjänstr där så bdöms lämpligt, informra om kontorts dirktupphandlingar, bvaka att kommunns upphandlingar skr i nlight md gälland lagar, kommunns upphandlingspolicy och anvisningar, agra som stöd och rsurs för vrksamhtrna vid inköp och upphandling, ansvara för att information från upphandlingsgruppn sprids ut i organisationn. Vidar har kommunn två avtalsdatabasr, n för fastightsavtal och n för övriga avtal t.x. varor och tjänstr. Databasrna fungrar som tt avtalsrgistr där mdarbtar som ska göra inköp kan söka på lvrantörr. Undr 2009 förstärkts avtalshantringn i kommunn gnom xtra prsonal som skull tills att samtliga avtal bvarads i kommunns cntralarkiv och att d lads in digitalt i konomisystmt i n avtalsrskontra/motsvarand. Som stöd för upphandlingsgnomförandt har Hylt kommun tt samarbtsavtal md Gislavds kommun. Avtalt omfattar int byggntrprnadr. I åtagand ingår: gmnsamma ramavtalsupphandlingar, kommunspcifika upphandlingar och konsultation i upphandlingsfrågor. Som tilläggstjänst rbjudr Gislavds kommun nligt avtalt information och fortbildning av LOU samt lktroniskt upphandlingsstöd. I avtalt angs att Hylt kommun ska bsätta arbtsgruppr som har n oprationll funktion i arbtt och att dssa arbtsgruppr tillsammans md Gislavds kommun ska utarbta och sammanställa Hylt kommun Granskning av upphandlingar, fbruari

7 anbudsundrlag. Tjänstn som rglras gnom avtalt md Gislavds kommun är int i sig upphandlad. Enligt kommunns anvisningar strävar Hylt kommun ftr att upphandla ramavtal för alla frkvnta varu- och tjänstgruppr. Samtliga anställda som gör inköp är skyldiga att känna till och använda d ramavtal som kommunn tcknat. Kommunns anställda är därutövr skyldiga att inrapportra d bhov av varor/tjänstr som int täcks av bfintliga avtal till dltagarn i upphandlingsgruppn på sitt kontor Iakttaglsr och kommntarr Avtal mllan Hylt kommun och Gislavds kommun Enligt vår bdömning är dt oklart om avtalt avsnd upphandlingstjänstr mllan Hylt och Gislavds kommun är förnligt md LOU. Grundprincipn nligt LOU är att konomiska transaktionr mllan n upphandland myndight och n annan juridisk association ska vara förmål för upphandling. Rlationn avsnd upphandlingar mllan två kommunr har mllrtid int varit förmål för rättslig prövning varför rättslägt ännu int är uttolkat. Inom ramn för utrdningsarbtt inför att prmannta d s.k. Tckalrglrna i svnsk lagstiftning har bl.a. Konkurrnsvrkt påtalat bhovt av att utrdarn också baktar inköp/upphandlingar mllan kommunr och landsting. Hylt kommun bör nligt vår bdömning vrka för att omförhandla avtalt mllan Hylt och Gislavds kommun i syft att prissätta rspktiv avrop, om möjligt md timpris så att upphandlingar som krävr störr insatsr kostar mr. Enligt vår bdömning skapar nuvarand avtalskonstruktion int tillräckliga ffktivittsincitamnt för avtalspartrna. Gislavds kommun får sin rsättning om ca kronor pr år oavstt n tillfrdsställand llr mindr tillfrdsställand prstation, och Hylt kommun har inga incitamnt att bgränsa antalt bställningar via s.k. anskaffningsbslut ftrsom d rdan btalar tt fast pris för alla upphandlingar. Hylt kommun har int hllr incitamnt att undrlätta upphandlingn gnom att bistå md rsursr undr arbtts gång, prist blir dtsamma oavstt. Organisationsfrågor Hylt kommun förfallr nligt vår bdömning ha n organisatorisk övrbyggnad som stödjr upphandlingsförfarandt inom kommunn. Upphandlingspolicy och anvisningar till dnsamma finns och rvidras vid bhov, upphandlingsgruppn bstår av förträdar för kommunns olika kontor och möts rglbundt. Av upphandlingsgruppns minnsantckningar framgår nligt vår uppfattning int om samhällsbyggnadskontorts avsaknad av ramavtal diskutrats och hantrats i form av handlingsplanr, åtgärdr osv. i gruppn. Av minnsantckningarna från mötn mllan förträdar för Hylt och Gislavds kommun framgår att samhällsbyggnadskontorts ramavtal diskutrats. 3.2 Samhällsbyggnadskontorts upphandlingar Inom samhällsbyggnadsnämndns områd upphandlas årlign för stora blopp, tt utdrag ur lvrantörsrskontran visar att xtrna lvrantörr blastar områdt md ca 41,7 miljonr kronor för 2009, dssa siffror inkludrar normal tknisk förvaltning, VA och avfallsområdt. Hylt kommun Granskning av upphandlingar, fbruari

8 Kontort har n mdlm i upphandlingsgruppn, därutövr användr kontort sig av Gislavds kommun för upphandlingar, förutom vid byggntrprnadr då upphandling skr md hjälp av xtrn konsult. Enligt uppgift vid intrvjun upphandlar kontort alltid nligt LOU om kostnadn bräknas bli mr än kronor. Dt finns dock lvrantörr som avropas för mindr blopp mn åtrkommand, vilkt gör att dn sammanlagda kostnadn blir högr än kronor. Av intrvjun framkom att samhällsbyggnadskontort skickat övr n lista md önskad upphandlingar till Gislavds kommun. I sptmbr 2009 i möt mllan Hylt och Gislavds kommunr framkom att upphandlingsavdlningn i Gislavds kommun ftrfrågad att samhällsbyggnadskontort prioritrad d olika önskmåln. Vid intrvjun framkom att flra upphandlingar fortfarand int var klara bl.a. maskinntrprnad, slamsugningsntrprnad och hantvrkstjänstr. Hantvrkstjänstr ska snar ha färdigställts och gälla från och md Förträdar för samhällsbyggnadskontort framförd åsiktn att upphandlingstjänstn var köpt från Gislavds kommun som skull lvrra upphandlingsrsultatn och godkända lvrantörr. Av minnsantckningar från möt mllan Hylt och Gislavds kommun framgår att arbtt i d arbtsgruppr som tar fram anbudsundrlag o. dyl. kan utvcklas och ffktivisras. Samhällsbyggnadskontort ansr dock att komptnt prsonal från kontort ingår i arbtsgrupprna och ftrlysr tt störr ngagmang från Gislavds kommun. Vid två tillfälln d snast årn har upphandlingsvrksamhtn inom kommunn granskats (2006 och 2009), dn första granskningn avsåg hla kommunns upphandlingar mdan dn andra granskningn särskilt avgränsads till samhällsbyggnadsnämndns områd. Båda granskningarna visad på stora dirktupphandlingar till följd av avsaknad av ramavtal, inom samhällsbyggnadsnämndns områd Iakttaglsr och kommntarr Dt förkommr nligt vår bdömning, n uppfattning om att flra bställningar, var och n undr gränsvärdt, kan avropas utan upphandling trots att dt sammanlagda värdt övrstigr gränsvärdt om kronor. Notra också att bloppsgränsn int gällr pr år utan övr hla avtalspriodn. Inom ramn för granskningn har vi notrat att förträdar för samhällsbyggnadskontort ansr att dras bställning gnom tt anskaffningsbslut räckr för att Gislavds kommun ska göra n upphandling. Av avtalt mllan kommunrna framgår dock att Hylt kommun ska bsätta arbtsgrupprna md komptnt prsonal, dssa arbtsgruppr ska sdan tillsammans md förträdar för Gislavds kommun utarbta och sammanställa anbudsundrlag. Vår slutsats är att samhällsbyggnadskontort måst bistå än mr md framtagandt av undrlag inför upphandlingn, främst gnom d s.k. anbudsundrlagn. Samhällsbyggnadsnämndn bör nligt vår uppfattning säkrställa att tillräckliga rsursr och komptns finns inom kontort för att hantra områdts upphandlingsfrågor och uppfylla Hylt kommuns åtagandn nligt avtalt md Gislavds kommun. Vidar kan int kontort fortsätta att handla upp tjänstr utan korrkt upphandling. Dt är nligt vår bdömning oaccptablt att nya ramavtal int upphandlats för slamsugningstjänstr, maskinntrprnörr och hantvrkstjänstr, trots att d gamla avtaln löpt ut för flra år sdan. Av granskningn från 2006 framgår att slamsugningstjänstrna upphandlads utan ramavtal rdan vid dtta tillfäll. Dn är främst nämndns ansvar att lagstiftningn följs, mn dt yttrsta ansvart åvilar nligt kommunallagn kommunstyrlsn. Hylt kommun Granskning av upphandlingar, fbruari

9 Om Gislavds kommun nligt kommunrnas avtal int kan säkrställa att Hylt kommun har ramavtal upphandlad i nlight md lagstiftningn, bör nämndn/styrlsn övrväga andra altrnativ. Dtta gällr givtvis undr förutsättning att samhällsbyggnadskontort uppfyllt sin dl av avtalt, s andra styckt i dtta avsnitt. 3.3 Intrn kontroll avsnd upphandlingsområdt Enligt uppgift vid intrvjutillfällt har int kontrollr gnomförts i nämndns intrnkontrollplanr undr d snast årn. Därmot har upphandlingsgruppn nligt policy och anvisningar tt ansvar att årlign följa upp kommunns upphandlingar. Samhällsbyggnadskontort gnomför nligt uppgift ävn fakturakontrollr där t.x. timpris kontrollras gntmot avtalsprisr. I Uppföljning av Hylt kommuns inköp år 2009 bskrivr upphandlingsgruppn vilka åtgärdr som vidtagits på snar tid och md anldning av tidigar uppföljningar. Bland annat har kommunns ldningsgrupp bslutat att köptrohtn ska öka och att arbtt md lktronisk handl ska inldas. Rsultatt av uppföljningn 2009 visad på n fortsatt stor andl otillåtna dirktupphandlingar, int minst inom samhällsbyggnadskontort Iakttaglsr och kommntarr Uppföljningarna syns gnomföras kontinurligt i nlight md gälland riktlinjr. Frågan om upphandling har vidar varit upp i kommunns ldningsgrupp som vidtagit åtgärdr. Kunskap om bristr i upphandlingn (dvs. här stor andl otillåtna dirktupphandlingar) är därför kända av bslutsfattar. Eftrsom bristrna funnits undr flra år utan avsvärd förbättring bör ansvariga bslutsfattar (särskilt ansvarig nämnd/styrls) övrväga om vidtagna åtgärdr varit ffktiva. Stickprovt i dnna rapport, s avsnitt 4, visar på avsvärda bristr i upphandlingsförfarandt vid samhällsbyggnadsnämndns områd. Av d åtta lvrantörr som vi granskad saknad fm avtal i nlight md LOU, där avtaln uppnbarlign int var upphandlad llr löptidn had gått ut. Sammantagt köpt kommunn varor och tjänstr för 6,8 miljonr kronor 2009 av d fm lvrantörrna. För d tr åtrstånd lvrantörrna har vi haft kommntarr avsnd upphandlingn llr dokumntationn av väsntliga handlingar för yttrligar två av dssa. Hylt kommun Granskning av upphandlingar, fbruari

10 4 Stickprov 4.1 Samhällsbyggnadsnämndn Granskningn av upphandling inom samhällsbyggnadsnämndn har inkludrat dls n övrsiktlig formaliagranskning avsnd gnomförda upphandlingar och dls n bdömning av upphandlingsförfarandt. Vi har utifrån n lista övr gnomförda upphandlingar undr 2009 och 2010 slumpmässigt valt ut åtta lvrantörr av d 20 största lvrantörrna inom nämndns områd. Rsultatt rdovisas ndan. AB Hylt rörbolag total kostnad total kostnad Kommunn had tt ramavtal md bolagt från 2005 avsnd hantvrkstjänstr. Från 2007 finns n bställningsskrivls som avsr årn 2007 till och md 2008 avsnd fastightsundrhåll Rör. Undr 2010 har bolagt nligt uppgift från kommunn int haft något giltigt ramavtal. Samhällsbyggnadskontort ska ha bställt n upphandling avsnd hantvrkstjänstr från Gislavds kommun undr höstn Enligt uppgift är dnna nu gnomförd och avtal på områdt finns från och md januari 2011 Kommntar Avtal ska nu finnas avsnd hantvrkstjänstr, fastightsundrhåll Rör. Därmd har kommunn i dnna dl förutsättningar att avropa från korrkta avtal framövr. Fortum Markts AB total kostnad total kostnad År 2005 gnomförd kommunn tillsammans md stiftlsn Hyltbostädr n upphandling av l. Avtalt gälld från dn 1 januari 2006 till dn 31 dcmbr 2008 md möjlight till två års förlängning, dvs. till utgångn av Tilldlningsbslut till anbudsgivarna har int kunnat prsntras vid granskningn. Kommntar Kommunn har haft tt giltigt ramavtal md bolagt undr d granskad årn 2009 och Därmot vill vi påminna kommunn att lagstiftningn (5 kap. 3 LOU) numra är tydlig avsnd att ramavtalts löptid får uppgå till maximalt fyra år (inklusiv options- och förlängningsklausulr) om dt int finns särskilda skäl för längr löptid. Att tilldlningsbslut skickas ut är av stor btydls för upphandlingn ftrsom avtalt int trädr i kraft förrän övrklagandpriodn om tio dagar löpt ut. Om tilldlningsbslutn j skickats ut har int övrklagandpriodn påbörjats och avtalns laglight kan ifrågasättas. Alla väsntliga handlingar för upphandlingn ska sparas i nlight md nämndns dokumnthantringsplan. Hylt kommun Granskning av upphandlingar, fbruari

11 Joma slamsugningssrvic AB total kostnad total kostnad Hylt kommun har tt avtal md Johansson Maskinstation HB, undrtcknat dn 4 oktobr Idag drivs vrksamhtn av Joma slamsugningssrvic AB. Kommntar Eftrsom avtalt md lvrantörn stäckr sig tillbaka till början av 1990-talt har kommunn sannolikt aldrig upphandlat slamsugningstjänstr nligt LOU. Tidigar rvisionsrapportr, som avsr årn 2006 och 2009, har notrat att stora dirktupphandlingar avropats gntmot dt avtal som upprättats mllan kommunn och bolagt. Ävn kommunns gna uppföljningar har idntifirat påtalad bristr i upphandlingsförfarandt. Vår rkommndation är att nämndn snarast säkrställr att n ramavtalsupphandling avsnd slamsugningstjänstr gnomförs. B&M Bngtssons Åkri AB total kostnad total kostnad Bfintligt avtal mllan kommunn och B&M Bngtssons åkri AB avsr priodn dn 1 april 2005 till och md dn 31 mars 2007, md möjlight till tt års förlängning. Kommntar Gislavds kommun ska för Hylt kommuns räkning gnomföra n ramavtalsupphandling av maskinntrprnörr. Samhällsbyggnadskontort har undr sommarn/höstn 2009 kommunicrat bhovt av upphandlingn. Samhällsbyggnadsnämndn och yttrst kommunstyrlsn har ansvart för att lagstiftningn ftrlvs, nuvarand ordning förfallr int fungra tillfrdsställand och altrnativa lösningar bord undrsökas. Malmström Edström Arkitktr Ingnjörr AB total kostnad total kostnad Dt ramavtal som kommunn avropat gntmot avsr priodn 2006 till och md Arbtt som arkitktrna utförd blv försnat och stora dlar av kostnadn kom därför att blasta Ett nytt ramavtal uppgs vara undr upphandling. Kommntar För d fall arbtt drar ut på tidn bör samhällsbyggnadskontort tills att avtalt innhållr förlängningsklausulr, dock bör löptidn sammantagt int övrstiga fyra år. NCC Construction AB total kostnad total kostnad Hylt kommun Granskning av upphandlingar, fbruari

12 Upphandling gnomförd 2008 och avsr VA Torup cntrum, VA sanring Idrottsgatan och vrdandigatan. Kommntar Gnomförd granskning har int föranltt några kommntarr. Ohlssons i Landskrona AB total kostnad total kostnad Förfrågningsundrlagt för upphandlingn är datrat dn 5 april 2006 och avsr upphandling av hämtning av hushållsavfall. Avtalts löptid är på fm år md möjlight till maximalt två års förlängning. Av förfrågningsundrlagt framgår att upphandlingn ska sk gnom att dt konomiskt mst fördlaktiga anbudt antas. Som utvärdringskritrir angs angivt totalpris, rfrnsr, kvalitt, miljö och fordonspark. Hur d olika kritrirna ska utvärdras för att rhålla olika poäng framgår int. T.x. framgår int hur olika fordon i fordonsparkn ska vägas mot varandra. Av utvärdringn framgår att alla inkomna anbud får högst poäng på alla utvärdringskritrir utom prist som därför blir dirkt avgörand. Tilldlningsbslut till anbudsgivarna har int kunnat prsntras vid granskningn. Kommntar Ramavtal om maximalt sju år är längr än var lagstiftningn stipulrar. Om upphandlingn krävr att lvrantörrna köpr in/förfogar övr nya fordon för att nå upp till högt ställda miljökrav kan nligt vår bdömning långa avtalstidr vara tt särskilt skäl, i dnna upphandling har inga särskilda krav på fordonn ställts vilkt talar mot n löptid om maximalt sju år. Anbudsutvärdringn är i ralittn n utvärdring ftr lägsta pris. Skull dtta angtts från början skull upphandlingn förnklats, båd för anbudsgivarna och för kommunn. Att tilldlningsbslut skickas ut är av stor btydls för upphandlingn ftrsom avtalt int trädr i kraft förrän övrklagandpriodn om tio dagar löpt ut. Om tilldlningsbslutn j skickats ut har int övrklagandpriodn påbörjats och avtalns laglight kan ifrågasättas. Alla väsntliga handlingar för upphandlingn ska sparas i nlight md nämndns dokumnthantringsplan. Svrkrs EL AB total kostnad total kostnad Kommunn had tt ramavtal md bolagt från 2005 avsnd hantvrkstjänstr. Från 2007 finns n bställningsskrivls som avsr årn 2007 till och md 2008 avsnd fastightsundrhåll El. Undr 2010 har bolagt nligt uppgift från kommunn int haft något giltigt ramavtal. Samhällsbyggnadskontort ska ha bställt n upphandling avsnd hantvrkstjänstr från Gislavds kommun undr höstn 2009, som nligt uppgift nu gällr från 2011, dock har upphandlingn av l övrklagats och rättslig prövning kommr att sk. Hylt kommun Granskning av upphandlingar, fbruari

13 Kommntar Hantvrksavtaln avsnd fastightsundrhåll El har ännu int vunnit laga kraft då tvist förliggr. Hylt kommun ansvarar själv för att giltiga avtal md lvrantörr finns, här har rspktiv nämnd tt uttalat ansvar i upphandlingspolicyn och dss anvisningar. Kommunns intrna riktlinjr angr vidar att rspktiv nämnd ansvarar själv för kostnadr och vntullt skadstånd vid övrprövning i domstol. I samband md förändringarna i LOU dn 15 juli 2010 ökar sanktionsmöjlightrna för domstolar och ansvariga myndightr vid övrträdlsr mot lagstiftningn. Bland annat kan avtal som köpts in gnom n s.k. otillåtn dirktupphandling numra ogiltigförklaras och upphandlingsskadsavgift utdömas. Hylt, dn 8 fbruari 2011 Jakob Smith Bilaga 1 Intrvjuad prsonr i granskningn Lars Johansson förvaltningschf, Samhällsbyggnadskontort Pål Albing administrativ chf, Samhällsbyggnadskontort Hnrik Kllgrn VA-chf, Samhällsbyggnadskontort Josfin Gunnarsson konom Kristin Kinandr konom Carolina Winklr upphandlingsjurist, Kommunldningskontort Hylt kommun Granskning av upphandlingar, fbruari

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV RESEKOSTNADER OCH REPRESENTATION Bngt Sbring Sptmbr 2000 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inldning... 2 2. Rsultat av granskningn...

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 3/2003

Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 3/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2003-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna Södrtälj kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-05 Utbildningskontort.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN 2017-09~. 1 9 \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrlsn. ~cuildningsnämndn Kommundlsnämndrna 1 (3) Rvidring

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV JÄVSFÖRHÅLLAN- DEN VID UPPHANDLING Bngt Sbring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 3 1 BAKGRUND

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning Dnna rapport utgör n dlrapport i vårt arbt md att granska dn intrna kontrolln

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

del av Innerstaden 2:34 m.fl.

del av Innerstaden 2:34 m.fl. Dnr: SBK 2013/161 Miljökonskvnsbskrivning Dtaljplan för dl av cntrum dl av Innrstadn 2:34 m.fl. Lulå kommun Norrbottns län SAMRÅDSHANDLIN 2014-06 1 Mdvrkand öljand prsonr har aktivt mdvrkat vid framtagand

Läs mer

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om L HOSPITALS REGEL L Hospitals rgl (llr L Hopitals rgl ff( aa gg( ff ( aa gg ( används vid bräkning av obstämda uttryck av typ llr Sats (L Hospitals rgl Låt f och g vara två funktionr md följand gnskapr

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

Kommunrevisionen 2011-03-04. På vårt uppdrag har Ernst & Young AB granskat upphandhngar inom samhällabyggnadsnämndens

Kommunrevisionen 2011-03-04. På vårt uppdrag har Ernst & Young AB granskat upphandhngar inom samhällabyggnadsnämndens HYLTE Kommunrevisionen 2011-03-04 Samhällsbyggnadsnämnden(SBN) Kopia till Kommunstyreisen för könnedom Granakning av upphandlingar 4114 4avr `ner På vårt uppdrag har Ernst & Young AB granskat upphandhngar

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel Installation, drift oh skötsl Villalpanna 250 Arklstorpsvägn 88 tl 044-22 63 20 info@varmbaronn.s 291 94 Kristianstad fax 044-22 63 58 www.varmbaronn.s ELOMAX_250_v2_sv_2010-09-23_4.13 utg: v.4.13 Ersättr:

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D Förord Arvid Lindmans 60-årsfond instiftads 1922, som n gåva till partits dåvarand ordförand i samband md födlsdagn, ftr n insamling bland mdlmmar och sympatisörr. Fondns

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn SAMMANFATTNING... 3 1. Inldning... 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Syft/avgränsning...

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings NEWATERHOUSE@DPERs Rvisionsrapport* Granskning av årsrdovisning 2009 Hylt kommun 12 mars 2010 Ingr Andrsson Carl-Magnus Stnsson NaWATERHOUSECWPERS IC Innhållsförtckning 1 Sammanfattning 3 2 Inldning

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

5,(21,7 Erik Karlsson Vice ordförande

5,(21,7 Erik Karlsson Vice ordförande HYLTEKOMMUN SAMHÄLL~ADSKONTORET Hyltekommun 1013-03-07 Kommunrevisionen. Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige Diatient DiariepIanbetiOn Uppföljningsgranskningav upphandlingsverksamheten

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09 Wordlsammanställning av kursutvärdring Kommntar från kursldning: Utifrån dt som framgår av kursutvärdringn har kursn påvrkat synn på lärand och ävn dn gna lärarrolln. Dt framgår också att många fått inspiration

Läs mer

Företag - Skatteverkets kontroll på webben

Företag - Skatteverkets kontroll på webben Förtag - Skattvrkts kontroll på wbbn Du har nu möjlight att stämma av mot Skattvrkts kontrollr innan du lämnar in din dklaration. På dt här sättt så slippr du som förtagar n hl dl onödiga frågor från Skattvrkt.

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Databaser om olyckor och risker

Databaser om olyckor och risker - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDNIMGS VERKET - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDMINGS VERKET 1999 Räddningsvrkt, Karlstad Risk- och miljöavdlningn Bställningsnummr P2 1-273199

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Svenska jordbrukets klimatpåverkan

Svenska jordbrukets klimatpåverkan Svnska jordbrukts klimatpåvrkan tt bräkningssätt där ävn livsmdlns innhåll av nrgirika kolbindningar värdras Förord I min tidigar roll som statlig tjänstman ingick att utvärdra jordbrukspolitikns miljöffktr.

Läs mer

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13 Sida 1 av 2 Viking Från: Til: Kopia: Skickat: Bifoga: Ämn: "Niklas Sidmat' "niklas.sidmar~schack.s;: "viking.ab~tlia.com;: "tk~schack.s;: dn 27 fbruari 201311:19 Prsonbvis_David_Brczs_2013 _02_25. pdf

Läs mer

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet BR SOMMARBRISE ABACE, MÖDA lytta in i nytt bond i n ny stadsdl S din nya lägnht Dtaljrna som gör skillnad Vad splar bddn på n list för roll? Vi är övrtygad om att dt är hlt avgörand, hlhtn bstår av dtaljrna

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015

HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015 HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015 PRISUTVECKLING PÅ FÖRBRUKNINGSMEDIA 1996-NU HSB ENERGIAVTAL Full kontroll på r förbrukning och ra utgiftr för förbrukningsmdia.

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät INFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER 2 2 0 1 2 Undrsökningn där du kan göra skillnad Dags för årts hyrsgästnkät Är du nöjd llr missnöjd md din lokal och ditt torg? Vad gör att du trivs md lokaln och torgt?

Läs mer

2. Bestäm en ON-bas i det linjära underrummet [1 + x, 1 x] till P 2 utrustat med skalärprodukten

2. Bestäm en ON-bas i det linjära underrummet [1 + x, 1 x] till P 2 utrustat med skalärprodukten MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: 6 januari 03 Skrivtid:

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

Företag - Skatteverkets kontroll på webben

Företag - Skatteverkets kontroll på webben Förtag - Skattvrkts kontroll på wbbn Du har nu möjlight att stämma av mot Skattvrkts kontrollr innan du lämnar in din dklaration. På dt här sättt så slippr du som förtagar n hl dl onödiga frågor från Skattvrkt.

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19 Lagrbladt En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svnsk Kärnbränslhantring AB O S K A R S H A M N 3 2009 Rosngrns vald Oskarshamn Sid 6 7 Malin spindln i bsöksnätt Sid 10 11 Iskalla sidor

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INTERN KONTROLL. Bengt Sebring Juni 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2003:1

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INTERN KONTROLL. Bengt Sebring Juni 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2003:1 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INTERN KONTROLL Bngt Sbring Juni 2003 Sida: 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 UPPDRAG... 4 SYFTE OCH METOD... 4 BAKGRUND... 4 Intrn Kontroll... 5 Rvision av Intrn

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV FÖRENINGSBIDRAG

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV FÖRENINGSBIDRAG ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV FÖRENINGSBIDRAG Bngt Sbring, ordf. Tord Stursson, 1: v ordf Stig Andrsson, 2 v ordf Nils Prsson Januari 2006 Ulf Prsson GRANSKNINGSRAPPORT 4/2005 1 Sammanfattning...3 1 Inldning...4

Läs mer

Ideologiska skiljelinjer

Ideologiska skiljelinjer Idologiska skiljlinjr Maria Oskarson Statsvtnskapliga institutionn Götborgs univrsitt Prsntation vid Arbtarrörlsns forskarnätvrks konfrns 7/12 21 om socialdmokratin, samhällsutvcklingn och mdborgarnas

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt.

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Dt är skillnad på och smör. Ävn när dt gällr miljön. Till barn i förskola och skola rkommndrar Livsmdlsvrkt och lätt för smör och smörblandad produktr. En ny analys

Läs mer

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20.

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20. Sidan 1 av 41 AVDELNING 1 Miljöfarlig vrksamht för vilkn tillstånds- llr anmälningsplikt gällr nligt 5 llr 21 förordningn (1998:899) om miljöfarlig vrksamht och hälsoskydd samt viss annan vrksamht, s k

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer