Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll"

Transkript

1 Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson

2 Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING UPPDRAGET Bakgrund Syft Tillvägagångssätt KOMMUNÖVERGRIPANDE Styrand dokumnt Organisation KOMMUNSTYRELSEN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN BILDNINGSNÄMNDEN MEDBORGARNÄMNDEN HÄLSO- OCH OMSORGSNÄMNDEN ANALYS... 7 BILAGA 1: MATERIAL... 9 BILAGA 2: COSO-MODELLEN Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll 2

3 Rvisorrna Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av d förtrondvalda rvisorrna i Åstorps kommun granskat dn intrna kontrolln (IK) inom styrls och nämndr md syft att få n bild av och bdöma dt IK-arbt som bdrivits huvudsaklign undr Dt finns i Åstorps kommun n god och tydlig grundstruktur för hur dn intrna kontrolln ska bdrivas. Uppföljning skr skriftligt till rspktiv nämnd och bhandlas vid samma tillfäll som bslut fattas om plan för kommand års intrnkontrollarbt. Därftr görs kommunövrgripand sammanställningar övr rapportr och planr som går vidar till KS. Nämndrna tar ansvar för arbtt, mn dt kan utvcklas yttrligar. Ett utvcklingsområd är bruttorisklistor. En välfungrand intrn kontroll känntcknas av att dn bdrivs inom viktiga områdn som har valts utifrån n grundligt gnomförd riskanalys, samt att dn vid bhov ldr till d åtgärdr som krävs för att säkrställa organisationns måluppfyllls. Vrksamhtns mål bör baktas när riskrna analysras och värdras, d v s d bör omfatta hla vrksamhtsområdt för att undvika för stort fokus på konomi och administration. Ingn av nämndrnas risk- och väsntlightsanalysr innfattar n bruttorisklista, utan nbart riskrna som ingår i kontrollplann har värdrats. Inom bildningsnämndns vrksamhtsområd har risk- och väsntlightsdiskussionr förts om andra möjliga riskr, mn diskussionn har int dokumntrats. Kommunstyrlsn kan göra n samlad analys av årts intrnkontrollarbt och ta ställning till om dn intrna kontrolln är tillräcklig i kommunn. KS kan vidar åtrkoppla sin bdömning övr utfört arbt till nämndrna. Ett forum för intrn kontroll md åtrkommand träffar och blysning av goda xmpl kan vara tt sätt att hålla intrnkontrollarbtt lvand. Värt att bgrunda är också kontrollmiljön; dn intrna kontrolln bör gnomsyra hla organisationn och vara väl intgrrad i vrksamhtn. Ldningn på olika nivår ansvarar för att all prsonal involvras och ngagras i arbtt md riskbdömning och riskhantring och att dt är känt vm som ansvarar för att förbyggand åtgärdr gnomförs. Att involvra all prsonal på alla nivår i arbtt md att idntifira och bdöma riskr i vrksamhtn är tt sätt att utvckla intrnkontrollkomptnsn i organisationn och att bygga brdskap för att hantra fl och bristr. Utbildning och information om intrn kontroll bör gs kontinurligt och bör ävn finnas md vid introduktionn av nyanställda. Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll 3

4 Rvisorrna 1 Uppdragt 1.1 Bakgrund Ernst & Young har på uppdrag av d förtrondvalda rvisorrna i Åstorps kommun granskat dn intrna kontrolln (IK) inom styrls och nämndr. 1.2 Syft Syftt md granskningn är att få n bild av och bdöma dt IK-arbt som har bdrivits huvudsaklign undr Tillvägagångssätt Granskningn har sktt gnom intrvjur md ansvariga tjänstmän och gnom dokumntstudir av aktulla dokumnt för nämndrnas IK-arbt (s bilaga 1). 2 Kommunövrgripand 2.1 Styrand dokumnt Intrnkontrollarbtt inom kommunn bdrivs utifrån tt rglmnt som fastställds 2003 och som innfattar syft, lagrum, organisation, uppföljning samt n mall för nämndrnas intrna kontrollplanr. 2.2 Organisation Kommunstyrlsn har dt övrgripand ansvart för intrn kontroll i kommunn. Rspktiv nämnd ansvarar för dn intrna kontrolln inom sitt vrksamhtsområd och rapportrar gnomfört intrnkontrollarbt till kommunstyrlsn. KS godkänd vid sitt sammanträd i fbruari 2010 Gnomförd intrn kontroll 2010 samt Plan för Åstorps kommuns intrna kontroll 2011, md tilläggt att bildningsnämndn ska öka antalt stickprovstillfälln till två undr punktn åtgärdsprogram årskurs 8. 3 Kommunstyrlsn Arbtt md intrn kontroll inom kommunstyrlsns vrksamhtsområd har bdrivits utifrån antagn intrnkontrollplan. Granskningsområdn 2010 utgjords av attstrglr, lvrantörsfakturor, ärndhantring, avtal, lönr och arvodn, utbtalningar, pnsionsavgift Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll 4

5 Rvisorrna samt rapportring till KPA. Granskningn har främst utförts av förvaltningns controllr, mn ävn upphandlingsansvarig, konom för samhällsbyggnadskontort, lönkonsultr, prsonalstratg och kommunskrtrarn har dltagit. Dokumntation görs av dn som utfört granskningarna. Alla granskningar rapportras till förvaltningns controllr som sammanställr rsultatn. Samtliga kontrollmomntn är gnomförda och rsultatt åtrrapportrads till KS i januari. Vid samma tillfäll bhandlads plann för 2011 års intrnkontrollarbt. Plann omfattad samma granskningsområdn som förgånd år. Plann godkänds md tilläggt att dn ska komplttras md att kontroll av arvodn ska göras på samma sätt som rätt pnsionsavgift kontrollras. Kommntarr: Vi har notrat att samtliga kontrollmomnt från 2010 har flyttats övr till 2011 trots att 5 av 8 granskningsområdn 2010 gnomförts utan anmärkning. Dt motivras md att d är väsntliga för vrksamhtn och att n omorganisation nylign har gnomförts vilkt gör dt viktigt att säkrställa att rutinrna fortsatt fungrar. En riskanalys är gnomförd mn nbart riskrna som ingår i kontrollplann har värdrats. En förutsättning för n ffktiv intrn kontroll är n riskanalys som säkrställr att rätt kontrollr görs. Vi bdömr att n mr gnomgripand riskanalys, md utgångspunkt i vrksamhtns mål, bidrar till att n mr systmatiskt hantring av vrksamhtns riskr. 4 Bygg- och miljönämndn Nämndns intrnkontrollarbt har undr 2010 utgått från dn plan som antogs i dcmbr En risk- och västntlightsanalys liggr till grund för d utvalda kontrollområdna som omfattad: bygglov för yttrand som rör miljökontorts vrksamht, fakturring av tillsynsavgiftr, diariföring, bhovsbdömning av dtaljplanr och tillstånd för brandfarliga varor. Samtliga kontrollmomnt är gnomföra. Dn prson som gnomfört kontrollrna har dokumntrat rsultatn. Åtrrapportring skdd till nämndn i dcmbr och vid samma tillfäll fattads bslut om intrnkontrollplan för Md hänvisning till att gjorda kontrollr undr 2010 säkrställt tt antal rutinr inom nämndns vrksamhtsområd riktas 2011 års granskning mot dlvis nya granskningsområdn. Förvaltningschfn har tagit fram plann md hänsyn tagn till vrksamhtns mål, mn någon ny risk- och väsntlightsanalys gjords int. Kommntarr: Dt är positivt att granskningn övrgår till nya kontrollområdn md motivring att rutinr har säkrställts utifrån förgånd års granskning. En förutsättning för n ffktiv intrn kontroll är n riskanalys som säkrställr att rätt kontrollr görs. Vi bdömr att n gnomgripand risk- och väsntlightsanalys, md utgångspunkt i vrksamhtns mål, skull bidra till att n mr systmatiskt hantring av vrksamhtns riskr. 5 Bildningsnämndn Bildningsnämndn fastställd IK-plann för 2010 i dcmbr Granskningsområdna för 2010 gälld attstrglr, lvrantörsfakturor, kontanthantring, åtgärdsprogram för lvr som riskrar att int nå måln i årskurs 8 och förningsbidrag. Granskningn har utförts Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll 5

6 Rvisorrna främst av förvaltningns konom, mn ävn utvcklingsldarn och barnomsorgsassistntn har dltagit. Granskningn dokumntras i fastställda mallar som sparas. Kontrollrna är gnomförda och rsultatt rapportrads till nämndn i dcmbr samtidigt som bslut fattads om intrnkontrollplan för Framtagandt av plann förgicks av att förvaltningschfn, utvcklingsldarn och konomn gjord risk- och väsntlightsanalysr av tt antal rutinr som xmplvis likabhandlingsplanr och ordningsrglr. Då gradringn av dssa rutinr blv låg bstår plann för 2011 av i stort stt samma granskningsområdn som förgånd år. Risk- och väsntlightsdiskussionn har muntlign rdovisats för bildningsnämndns utskott. Utövr plann gnomförs sdan 2010 nkätr ställda till barn/lvr, föräldrar, prsonal och andra utövar som tt mdl att stämma av måluppfyllls av nämndns mål. En utvärdringsplan har tagits fram för yttrligar analys av måluppfylllsn. Dtta kommr att rsultra i årliga rapportr övr måluppfylllsn som framövr kommr att knytas an till arbtt md intrn kontroll. Kommntarr: Dt är positivt att risk- och väsntlightsanalysr av andra möjliga kontrollområdn har gnomförts och rdovisats för utskottt. Bruttolistan har dock j dokumntrats. Att knyta an utvärdringsplann och kommand rapportr övr måluppfylllsn till arbtt md intrn kontroll är anglägt för att undvika för stort fokus på konomi och administration. 6 Mdborgarnämndn Nämndns intrnkontrollarbt har undr 2010 utgått från dn plan som antogs i dcmbr Kontrollområdna omfattad dokumntation barn och unga, dokumntation vuxnärndn, förhandsbdömningar och kassarutinr. Granskningarna har gnomförts och vissa bristr har idntifirats. Ldningsgruppn har diskutrat rsultatt av granskningarna och förslag på åtgärdr har tagits fram. Arbtt åtrrapportrads till nämndn i dcmbr, samtidigt som bslut fattads om intrnkontrollplan för Två av d fyra granskningsområdna är samma som förgånd år, mdan två är nya. Nytt för 2011 är att mdborgarnämndn kommr att ingå i socialnämndn. Kommntarr: Dt finns n tydlig koppling mllan kontrollområdn och vrksamhtns mål vilkt är positivt. 7 Hälso- och omsorgsnämndn Hälso- och omsorgsnämndn fastställd IK-plann för 2010 i dcmbr Kontrollområdna omfattad dlgationsanmälan, social dokumntation, privata mdl inom LSS, hantring av kundkort och inköpsrkvisitionr, lokal mdicinhantring och HSL dokumntation. Samtliga kontrollr är gnomförda, och visad på n hl dl bristr. Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll 6

7 Rvisorrna Arbtt åtrrapportrads till nämndn i dcmbr, samtidigt som bslut fattads om intrnkontrollplan för Samtliga kontrollområdn från förgånd år kvarstår för att kunna följa bristr och förbättringsområdn. Nytt för 2011 är att hälso- och omsorgsnämndn kommr att ingå i socialnämndn. Kommntarr: Dt är positivt att kontrollområdna kvarstår, då bristr påvisads undr förgånd år. En riskanalys är gnomförd mn nbart riskrna som ingår i kontrollplann har värdrats. En förutsättning för n ffktiv intrn kontroll är n riskanalys som säkrställr att rätt kontrollr görs. Vi bdömr att n mr gnomgripand riskanalys, md utgångspunkt i vrksamhtns mål, bidrar till att n mr systmatiskt hantring av vrksamhtns riskr. 8 Analys Dt finns i Åstorps kommun n god och tydlig grundstruktur för hur dn intrna kontrolln ska bdrivas. Uppföljning skr skriftligt till rspktiv nämnd och bhandlas vid samma tillfäll som bslut fattas om plan för kommand års intrnkontrollarbt. Därftr görs kommunövrgripand sammanställningar övr rapportr och planr som går vidar till KS. Sammanställning övr nämndrnas dokumntrad intrnkontrollarbt 2010: Bskrivning organisation och ansvar Strukturrad/ dokumntrad risk- och väsntlightsanalys IKplan 2010 IKplan 2011 Rapport till gn styrls /nämnd för IK 2010 Rapport till KS för IK 2010 Antal kontrollmomnt 2010 KS 8 Bygg- och miljönämnd 5 Bildningsnämnd Mdborgarnämnd 5 4 Hälso- och omsorgsnämnd 6 Tcknförklaring till tabll ovan: = förkommr Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll 7

8 Rvisorrna Som framgår av tablln ovan tar nämndrna ansvar för arbtt, mn dt kan utvcklas yttrligar. Ett utvcklingsområd är bruttorisklistor. En välfungrand intrn kontroll känntcknas av att dn bdrivs inom viktiga områdn som har valts utifrån n grundligt gnomförd riskanalys, samt att dn vid bhov ldr till d åtgärdr som krävs för att säkrställa organisationns måluppfyllls. Vrksamhtns mål bör baktas när riskrna analysras och värdras, d v s d bör omfatta hla vrksamhtsområdt för att undvika för stort fokus på konomi och administration. Dt är av vikt att idntifira och värdra d väsntligast riskrna som kan göra att vrksamhtn int når sina mål, följr gälland lagar och/llr bristr i dn finansilla rapportringn. Dt är ävn viktigt att prioritra, planra och gnomföra aktivittr som förbyggr llr rducrar dssa prioritrad riskr. Ingn av nämndrnas risk- och väsntlightsanalysr innfattar n bruttorisklista, utan nbart riskrna som ingår i kontrollplann har värdrats. Inom bildningsnämndns vrksamhtsområd har risk- och väsntlightsdiskussionr förts om andra möjliga riskr, mn diskussionn har int dokumntrats. Kommunstyrlsn kan göra n samlad analys av årts intrnkontrollarbt och ta ställning till om dn intrna kontrolln är tillräcklig i kommunn. KS kan vidar åtrkoppla sin bdömning övr utfört arbt till nämndrna. Ett forum för intrn kontroll md åtrkommand träffar och blysning av goda xmpl kan vara tt sätt att hålla intrn kontrollarbtt lvand. Värt att bgrunda är också kontrollmiljön; dn intrna kontrolln bör gnomsyra hla organisationn och vara väl intgrrad i vrksamhtn. Ldningn på olika nivår ansvarar för att all prsonal involvras och ngagras i arbtt md riskbdömning och riskhantring och att dt är känt vm som ansvarar för att förbyggand åtgärdr gnomförs. Att involvra all prsonal på alla nivår i arbtt md att idntifira och bdöma riskr i vrksamhtn är tt sätt att utvckla intrnkontrollkomptnsn i organisationn och att bygga brdskap för att hantra fl och bristr. Utbildning och information om intrn kontroll bör gs kontinurligt och bör ävn finnas md vid introduktionn av nyanställda. Åstorp dn 29 mars 2011 Ann-Mari Ek Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll 8

9 Rvisorrna Bilaga 1: Matrial Kontaktr: Annika Tublén, controllr kommunstyrlsförvaltningn Mikal Fors, samhällsbyggnadsnhtschf Ingla Lundgrn, konom - bildningsförvaltningn Dokumnt: Rglmnt intrn kontroll Åstorps kommun Intrn kontroll - Uppföljning 2010 Intrn kontroll Plan 2011 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll 9

10 Rvisorrna Bilaga 2: COSO-modlln Dn intrnationllt mst vdrtagna mtodn för att utvckla dn intrna styrningn och kontrolln är dn s.k. COSO-modlln 1. Enligt COSO är intrn kontroll dfinirat som n procss, utförd av n organisations styrls, ldning och annan prsonal, utformad för att g rimlig försäkran om att måln uppfylls inom följand katgorir: ffktivitt och produktivitt i vrksamhtn tillförlitlig finansill rapportring ftrlvnad av tillämpliga lagar och rglr. För att förbättra dn intrna styrningn och kontrolln har fm cntrala komponntr idntifirats. För dssa rdogörs kortfattat ndan. Hur dssa komponntr förhållr sig till varandra framgår av figurn. Kontrollmiljön Kontrollmiljön angr tonn i n organisation och påvrkar kontrollmdvtnhtn hos dss mdarbtar. Dt är grundn för alla andra komponntr inom intrn kontroll och rbjudr ordning och struktur. Faktorr som innfattas av kontrollmiljön är intgritt, tiska värdn, komptnsn hos mdarbtarna i organisationn, ldningns filosofi och ldarstil, dt sätt på vilkt ldningn fördlar ansvar och bfognhtr och organisrar och utvcklar dss mdarbtar samt dn uppmärksamht och vägldning som ldningn gr. Vrksamhtns målformulring är n dl av kontrollmiljön och har btydls för idntifiringn av riskr. Kontrollmiljö Information och kommunikation Riskvärdring Kontrollaktivitt Uppföljning och utvärdring Rglmnt intrn kontroll 1 Th Committ of Sponsoring Organizations of th Tradway Commission Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll 10

11 Rvisorrna Riskvärdring Varj organisation mötr många olika riskr av xtrnt och intrnt ursprung som måst värdras. En förutsättning för riskvärdringn är att tablrad mål finns knutna till olika nivår som är intrnt konsistnta. Riskvärdringn är idntifiringn och analysn av rlvanta riskr för att uppnå måln och utgör basn för att bstämma hur riskrna ska hantras. Eftrsom konomiska, branschmässiga, rglringsspcifika och vrksamhtsmässiga villkor kommr att förändras, bhövs mkanismr för att idntifira och hantra d särskilda riskr som är förknippad md förändringar. Riskvärdringn bör alltid dokumntras i syft att förtydliga systmatikn i intrnkontrollarbtt. Kontrollaktivittr Kontrollaktivittr är d riktlinjr och rutinr som bidrar till att säkrställa att ldningns dirktiv gnomförs. D bidrar till att säkrställa att nödvändiga åtgärdr vidtas för att hantra riskr för att organisationns mål int uppnås. Kontrollaktivittr ägr rum inom hla organisationn, på alla nivår och i alla funktionr. D innfattar n rad aktivittr av olika slag såsom godkännandn, attstr, vrifikationr, avstämningar, gnomgångar av vrksamhtns rsultat, säkrandt av tillgångarna, samt åtskillnad av tjänstrollr och uppgiftr. Information och kommunikation Rlvant information måst idntifiras, fångas, och förmdlas i n sådan form och inom n sådan tidsram att d anställda kan utföra sina uppgiftr. Informationssystm gnrrar rapportr som innhållr vrksamhtsmässig och finansill information och uppgiftr om rglftrlvnadn som gör dt möjligt att driva och styra vrksamhtn. D anställda måst förstå sin gn roll i dt intrna styr- och kontrollsystmt samt hur nskilda aktivittr påvrkar andras arbt. D måst ha n kanal för att kommunicra btydlsfull information uppåt. Uppföljning och utvärdring Intrna styr- och kontrollsystm bhövr övrvakas, följas upp och utvärdras n procss som bstämmr kvalittn på systmts rsultat övr tidn. Dt åstadkoms gnom löpand övrvakningsåtgärdr och uppföljningar, sparata utvärdringar llr n kombination av dssa. Löpand övrvakningsåtgärdr och uppföljningar ägr rum undr vrksamhtns gång. Dt finns synrgiffktr och kopplingar mllan d nämnda komponntrna, som formar tt sammanhållt systm som ragrar dynamiskt på ändrad förutsättningar. Dt intrna styroch kontrollsystmt är sammanhållt md organisationns vrksamht och finns till av grundläggand vrksamhtsmässiga skäl. Intrn styrning och kontroll blir ffktivast om kontrollrna är inbyggda i organisationns infrastruktur och ingår som n väsntlig dl av organisationn. Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll 11

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INTERN KONTROLL. Bengt Sebring Juni 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2003:1

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INTERN KONTROLL. Bengt Sebring Juni 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2003:1 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV INTERN KONTROLL Bngt Sbring Juni 2003 Sida: 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 UPPDRAG... 4 SYFTE OCH METOD... 4 BAKGRUND... 4 Intrn Kontroll... 5 Rvision av Intrn

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV RESEKOSTNADER OCH REPRESENTATION Bngt Sbring Sptmbr 2000 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inldning... 2 2. Rsultat av granskningn...

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Databaser om olyckor och risker

Databaser om olyckor och risker - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDNIMGS VERKET - -OU rapport Databasr om olyckor och riskr RADDMINGS VERKET 1999 Räddningsvrkt, Karlstad Risk- och miljöavdlningn Bställningsnummr P2 1-273199

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning Dnna rapport utgör n dlrapport i vårt arbt md att granska dn intrna kontrolln

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 3/2003

Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 3/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2003-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

del av Innerstaden 2:34 m.fl.

del av Innerstaden 2:34 m.fl. Dnr: SBK 2013/161 Miljökonskvnsbskrivning Dtaljplan för dl av cntrum dl av Innrstadn 2:34 m.fl. Lulå kommun Norrbottns län SAMRÅDSHANDLIN 2014-06 1 Mdvrkand öljand prsonr har aktivt mdvrkat vid framtagand

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09

Sammanställning av kursutvärdering PBL/Case ht 09 Wordlsammanställning av kursutvärdring Kommntar från kursldning: Utifrån dt som framgår av kursutvärdringn har kursn påvrkat synn på lärand och ävn dn gna lärarrolln. Dt framgår också att många fått inspiration

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Revisionsrapport Sydskånska gymnasieförbundet. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport Sydskånska gymnasieförbundet. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 2010 Sydskånska gymnasiförbundt Granskning av intrn kontroll Jakob Smith och Emma Rosandr mars 2011 Sydskånska gymnasiförbundts rvisorr Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D Förord Arvid Lindmans 60-årsfond instiftads 1922, som n gåva till partits dåvarand ordförand i samband md födlsdagn, ftr n insamling bland mdlmmar och sympatisörr. Fondns

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv Vurdring for og av læring Haldn 7 april 2011 Haldn 7 april 2011 Vurdring for og av læring Ett allmänt och uropiskt prspktiv Götborgs univrsitt Institutionn för pdagogik och spcialpdagogik gudrun.rickson@pd.gu.s

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

Från avdelning till barngrupp fokus på barns utveckling och lärande

Från avdelning till barngrupp fokus på barns utveckling och lärande Från avdlning till barngrupp fokus på barns utvckling och lärand Institutionn för pdagogik, kommunikation och lärand Pia Williams Skolriksdag 2017 Institutionn för pdagogik, kommunikation och lärand www.gu.s

Läs mer

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001

Bengt Sebring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2001 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV JÄVSFÖRHÅLLAN- DEN VID UPPHANDLING Bngt Sbring OKTOBER 2001 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 3 1 BAKGRUND

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 12 Uppskatta rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar Md rdrsärkstnadr för tillrkningsartiklar ass alla d kstnadr sm tör dn dirkta ärdförädlingn är förknippad

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Svenska jordbrukets klimatpåverkan

Svenska jordbrukets klimatpåverkan Svnska jordbrukts klimatpåvrkan tt bräkningssätt där ävn livsmdlns innhåll av nrgirika kolbindningar värdras Förord I min tidigar roll som statlig tjänstman ingick att utvärdra jordbrukspolitikns miljöffktr.

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll s n aktivitt: Län. Kmun. By llr råd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Hdmor a Dalarna Vansbro Nås Fotboll allt in fotboll, utbildning,

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt.

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Dt är skillnad på och smör. Ävn när dt gällr miljön. Till barn i förskola och skola rkommndrar Livsmdlsvrkt och lätt för smör och smörblandad produktr. En ny analys

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV HANTERING AV MASKINER OCH INVENTARIER Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn SAMMANFATTNING... 3 1. Inldning... 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Syft/avgränsning...

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings NEWATERHOUSE@DPERs Rvisionsrapport* Granskning av årsrdovisning 2009 Hylt kommun 12 mars 2010 Ingr Andrsson Carl-Magnus Stnsson NaWATERHOUSECWPERS IC Innhållsförtckning 1 Sammanfattning 3 2 Inldning

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

ERCO Hi-trac strömskena

ERCO Hi-trac strömskena 72 2000 0q (RAL9002) Längd 2000mm Produktbskrivning Panl-profil: aluminium, pulvrlackrad. Ovansidan: tomprofil, för fastsättning av övrkoppling llr täckprofilr. Undrsidan: strömskna. 4 isolrad kopparldar

Läs mer

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om

Anmärkning1. L Hospitals regel gäller även för ensidiga gränsvärden och dessutom om L HOSPITALS REGEL L Hospitals rgl (llr L Hopitals rgl ff( aa gg( ff ( aa gg ( används vid bräkning av obstämda uttryck av typ llr Sats (L Hospitals rgl Låt f och g vara två funktionr md följand gnskapr

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Företag - Skatteverkets kontroll på webben

Företag - Skatteverkets kontroll på webben Förtag - Skattvrkts kontroll på wbbn Du har nu möjlight att stämma av mot Skattvrkts kontrollr innan du lämnar in din dklaration. På dt här sättt så slippr du som förtagar n hl dl onödiga frågor från Skattvrkt.

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport 7/2008 Februari 2009 Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf Nils Persson Stig Andersson Hanna Ershytt Innehållsförteckning

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV LÖNEKOSTNADER. Bengt Sebring December 2003 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 6/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV LÖNEKOSTNADER. Bengt Sebring December 2003 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 6/2003 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV LÖNEKOSTNADER Bngt Sbring Dcmbr 2003 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 3 1 INLEDNING... 4 2 UTFALL AV ANALYSER... 4 2.1 Övrgripand analysr... 4 2.2 Existns

Läs mer

Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment TEN2 (Analys) Datum: 21 augusti 2015 Skrivtid 8:15 12:15. Examinator: Armin Halilovic Undervisande lärare: Elias Said

Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment TEN2 (Analys) Datum: 21 augusti 2015 Skrivtid 8:15 12:15. Examinator: Armin Halilovic Undervisande lärare: Elias Said Kurs: HF9 Matmatik, Momnt TEN (Anals) atum: augusti 5 Skrivtid 8:5 :5 Eaminator: Armin Halilovic Undrvisand lärar: Elias Said För godkänt btg krävs av ma 4 poäng. Btgsgränsr: För btg A, B, C,, E krävs,

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Företag - Skatteverkets kontroll på webben

Företag - Skatteverkets kontroll på webben Förtag - Skattvrkts kontroll på wbbn Du har nu möjlight att stämma av mot Skattvrkts kontrollr innan du lämnar in din dklaration. På dt här sättt så slippr du som förtagar n hl dl onödiga frågor från Skattvrkt.

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

Greenhouse Gas Protocol Report for Opus Bilprovning. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen juli 12, 2015 av Our Impacts för U&W

Greenhouse Gas Protocol Report for Opus Bilprovning. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen juli 12, 2015 av Our Impacts för U&W Grnhous Gas Protocol Rport for Opus Bilprovning Bräkningspriod: 2014 Framtagn juli 12, 2015 av Our Impacts för U&W Rdovisningsdtaljr Konsolidringsmodll (Consolidation Approach) Vrksamhtskontroll Organisatorisk

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll som n aktivitt: Län. Kommun. By llr områd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Dalarna Vansbro Hdmora Fotboll allt inom fotboll,

Läs mer

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna

.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN ~ \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrelsen. ~cuildningsnämnden Kommundelsnämnderna Södrtälj kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-05 Utbildningskontort.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN 2017-09~. 1 9 \-1:/' -., Dnr... :'.IbY..R.~... ~:.~~~mmunstyrlsn. ~cuildningsnämndn Kommundlsnämndrna 1 (3) Rvidring

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges läkarförbund Strategi2020

Verksamhetsplan för Sveriges läkarförbund Strategi2020 Fullmäktig 2016 Vrksamhtsplan för Svrigs läkarförbund Stratgi2020 Förbundsstyrlsn förslår n vrksamhtsplan md fmårig horisont. Vrksamhtsplann kallas därför stratgi. Dn lyfts trots dt till Fullmäktig årlign

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Granskning av intern kontroll Ann-Mari Ek Lennart Öhrström Mars 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Metod

Läs mer

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH ATLAS-xprimntt på CERN (wb-kamra idag på morgonn) 5A1247, modrn fysik, VT2007, KTH Laborationr: 3 laborationr: AM36: Atomkärnan. Handlar om radioaktivitt, absorbtion av gamma och btastrålning samt mätning

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13

Matchresultat rond 6 Elitserien Allsvenskan 2012/13 Sida 1 av 2 Viking Från: Til: Kopia: Skickat: Bifoga: Ämn: "Niklas Sidmat' "niklas.sidmar~schack.s;: "viking.ab~tlia.com;: "tk~schack.s;: dn 27 fbruari 201311:19 Prsonbvis_David_Brczs_2013 _02_25. pdf

Läs mer

TENTAMEN Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment: TEN2 (analys) Datum: Lördag, 9 jan 2016 Skrivtid 13:00-17:00

TENTAMEN Kurs: HF1903 Matematik 1, Moment: TEN2 (analys) Datum: Lördag, 9 jan 2016 Skrivtid 13:00-17:00 TENTAMEN Kurs: HF9 Matmatik, Momnt: TEN anals atum: Lördag, 9 jan Skrivtid :-7: Eaminator: Armin Halilovi Rättand lärar: Frdrik Brgholm, Elias Said, Jonas Stnholm För godkänt btg krävs av ma poäng Btgsgränsr:

Läs mer