Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län."

Transkript

1 Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer:

2 Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Dokumentdatum: DokumentID: Projektnummer: Version: 0.5 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Marita Karlsson, Trafikverket Uppdragsansvarig gång- och cykelpaketet Skaraborg: Karin Ahlbom, Vectura Uppdragsansvarig barnkonsekvensanalys: Ann Henrikson, Vectura Granskare: Malin Lindmark, Sören Hall, Vectura Tryck: Distributör: Trafikverket, Nygatan 17, Mariestad, telefon:

3 Innehåll 1 Bakgrund Syfte Metod Avgränsningar Kartläggning Intervju av barnen Frågor och sammanfattning av barnens svar Brukskvaliteter i Tolsjö omgivning Trafiksituation för oskyddade trafikanter Analys av konsekvenser Analys av alternativa åtgärder Barns rörelsefrihet Barns säkerhet Barns tillgänglighet till deras målpunkter Barns trygghet Barnkonventionen Kostnader för föreslagna åtgärder Samlad bedömning Barnens bästa - val av alternativ Diskussion Referenser Bilaga 1. Frågeformulär 3

4 Karta 1. Förstudiens utredningsområde. (Förstudien döptes om till vägplan vid årsskiftet 2013.) 4

5 1 Bakgrund I denna vägplan utreder Trafikverket förutsättningarna för en gång- och cykelväg utmed väg 2578, Läckövägen, mellan Lidköping och Läckö. Aktuell sträcka ligger strax norr om Lidköping och sträcker sig i nordsydlig riktning från Övre Stenhammar och norrut upp mot Tolsjö. I dagsläget saknas en gång- och cykelväg utmed vägen vilket innebär otillfredsställande trafiksäkerhet för framför allt oskyddade trafikanter. Projektet syftar till att skapa en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter mellan Lidköping och Läckö, samt öka möjligheterna för cykelturism och pendling med cykel till skola eller arbete. Väg 2578 Läckövägen är skyltad 80 km/h. Läckövägen har en årsmedeldygnstrafik på 3730 fordon varav 160 är tunga enligt mätningar från Dessa siffror är ett snitt över året, variationerna är stora. Det är minst dubbelt så mycket trafik på Läckövägen på sommaren jämfört med vintern. Anslutande väg 2577 genom Tolsjö har en skyltad hastighet på 40 km/h och trafikeras i snitt av 450 fordon per dygn, varav 30 är tunga fordon. I orten Tolsjö bor det 170 personer, varav det i finns 19 barn som går i låg-, mellan- och högstadiet. Vid samrådsmötet med allmänheten den 29 januari 2013 framkom frågor och synpunkter kring säkerheten vid passage över Läckövägen. Vägplanen föreslår att gång och cykelväg anläggs på den östra sidan av väg 2578, samt att man i nästa skede ska utreda utformning av passage över väg 2578 till Tolsjö. Denna barnkonsekvensanalys är ett viktigt underlag till utformning av passage över väg Syfte Syftet med barnkonsekvensanalysen är att utreda vilka brister och faror som kan påverka och försvåra barnens rörelsemönster att ta sig mellan viktiga punkter i barnens liv, tex mellan skola, bostad, föreningslokaler, bad med mera. Barnkonsekvensanalysen kommer att lyfta fram föreslagna och önskade åtgärder som tidigare kommit fram under utredningen, samt de förslag som barnen kommit med. En analys och konsekvensbedömning av de olika åtgärdsförslagen sker med utgångspunkt från barnens bästa. 3 Metod Barnkonsekvensanalysen fokuserar på barnens behov med avseende på lämplig utformning vid passage över Läckövägen. Metod och frågeställningar har sin grund i Vägverkets publikation 2005:37 Vägledning för barnkonsekvensanalys. Den arbetsmetod som görs i Barnkonsekvensanalysen genomgår följande steg: 1. Kartläggning I kartläggningsprocessen ingick att studera vilken kunskap som behövde hämtas in, vilka åldersgrupper som berörs, vilka kvaliteter och målpunkter som finns i området utifrån ett barnperspektiv. Stor hjälp bidrog Barn & Skola med för att kunna ta reda på hur många och vilka barn som berördes. Därefter togs kontakt med rektor på de två skolor, Stenhammarskolan och Dalängskolan, där de flesta av de berörda barnen gick. För ytterligare beskrivning se kapitel 5 Kartläggning. 5

6 2. Beskrivning Det som framkom under kartläggningen sattes in ett sammanhang och beskrevs i text och på kartor. 3. Analys av konsekvenser I analysen klargjordes motiven till förslagen och konsekvenserna av dessa. I första hand beskrevs hur de olika åtgärderna påverkar barnens rörelsefrihet och trygghet. I analysen skedde också en bedömning om hur barnkonventionens bestämmelser ska beaktas. 4. Samlad bedömning Vid den samlade bedömningen skedde en avvägning av alternativen med utgångspunkt på vad som är det bästa för barnen, med avseende på rörelsefrihet, tillgänglighet, säkerhet och miljö. 5. Utvärdering och uppföljning En återkoppling kommer att ske till de medverkande barnen genom att ett personligt brev kommer att skickas till barnen när barnkonsekvensanalysen är klar. I brevet kommer det finnas ett tack för medverkan och information om var de kan hitta mer information om det fortsatta arbetet med projektet. Barnkonsekvensanalysen kommer även att skickas till rektorerna på Stenhammarskolan och Dalängsskolan, samt till Lidköpings kommun och till enheten samhälle på Trafikverket. 4 Avgränsningar Det är i första hand de som bor på västra sidan om väg 2578 som är beroende av passage över Läckövägen. Det geografiska utredningsområdet har avgränsats till de barn som bor i Tolsjö, som ligger väster om Läckövägen. Då avstånden är stora i utredningsområdet har Trafikverket valt att rikta in sig på äldre barn och ungdomar som självständigt kan cykla längre sträckor. De åldersgrupper som är i fokus är dels 9-12 års åldern, vilka benämns som yngre barn och års åldern, vilka benämns som äldre barn. Det finns även fler barn som bor väster och norr om Tolsjö och som kan komma att beröras av en gång- och cykelpassage över Läckövägen. Likaså finns det barn som bor på östra sidan om vägen som kanske då och då har skäl att gå eller cykla till Tolsjö. Dessa personer påverkas av åtgärden, men då de inte påverkas i lika stor grad kommer deras rörelsemönster inte att utredas närmare i denna utredning. De barn som bor längre ifrån Tolsjö har längre till skolan samt andra målpunkter och det är inte lika troligt att dessa barn kommer att cykla lika ofta. Kunskap om de barn som bor öster om vägen bedöms även delvis kunna fås av de som bor i Tolsjö. 5 Kartläggning 5.1 Intervju av barnen Intervju har den 27 maj 2013 genomförts med fyra äldre barn, högstadieelever på Dalängsskolan. Utav dessa var det 1 flicka och 3 pojkar. Den 28 maj genomfördes intervjuer med yngre barn, mellanstadielever och 3:or på Stenhammarskolan. De var 8 stycken, varav 3 flickor och 5 pojkar. 6

7 I mötet med barnen/eleverna genomfördes först en liten introduktion kring projektet. Därefter fick barnen presentera sig och rita in på en karta var de bodde. Därefter fick alla barn var sitt häfte med information och frågor. Den person som höll i intervjuerna berättade om de olika frågorna och sedan skrev barnen ner sina svar. Efter att barnen svarat på första sidans frågor gjordes en avstämning och sedan presenterades de olika förslag som kommit upp tidigare under utredning och samråd. Därefter fick eleverna skriva en kommentar om de olika förslagen. Avslutningsvis diskuterades var barnen brukade cykla och om de hade några andra frågor eller idéer. För material som barnen fick, se bilaga Frågor och sammanfattning av barnens svar Passerar du denna korsning? Om ja hur ofta passerar du korsningen? (tex fyra gånger om dagen eller någon gång under veckan) Sammanfattning av svar: Alla barn passerar denna korsning minst 2 gånger per dag. Hur rör du dig oftast över korsningen? (Buss/bil/cykel eller annat färdsätt?) Sammanfattning av svar: De flesta barnen passerar korsningen med bil. En del barn åker buss regelbundet och en del cyklar ofta (minst två gånger om dagen). Vart ska du oftast när du passerar korsningen? Sammanfattning av svar: De flesta barnen ska till stan eller till norra delarna av stan såsom Stenhammar eller Sjölunda. De aktiviteter de ska till är till skolan, träningen och kompisar. Cyklar eller går du någon gång över korsningen? Sammanfattning av svar: Något mer än hälften av barnen cyklar eller går över korsningen ibland, allt ifrån två gånger om dagen till en gång i veckan. De cyklar inte lika ofta på vintern. De flesta utav dem som svarat ja på frågan cyklar. Om du går och cyklar över korsningen, vart ska du då? Sammanfattning av svar: Utav de äldre barnen som svarat ja på om de cyklar över korsningen ska de oftast till stan eller till Stenhammar. Utav de yngre barnen som svarat ja på frågan ska flera till skogen som ligger öster om Läckövägen. Andra målpunkter är Stenhammar och vänner. Använder du området kring korsningen över Läckövägen till något annat? Sammanfattning av svar: De flesta barnen svarade att de inte använde området kring korsningen till något annat. De svar som kom in var att de cyklade i skogen i närheten och att de red över korsningen. Hur upplever du området vid korsningen till Läckövägen? Sammanfattning av svar: De ord som barnen använde för att beskriva området var exempelvis: kommer mycket bilar i hög hastighet, normalt, farligt, trafikerat, som en väg med mycket bilar, tråkig. Hur vill du att passagen över Läckövägen ska se ut? Sammanfattning av svar: De flesta barnen svarade att de ville ha en tunnel. Några få barn svarade att det inte spelade någon roll hur passagen utformas. 7

8 Vad tycker du om de förslag som redan har kommit upp? Se kommande 6 sidor. 1. Passage med hastighetsdämpande utformning Sammanfattning av svar: De flesta barnen svarade att den här utformningen verkar bra och att den skulle passa. Några utav de yngre barnen svarade med ett mer tveksamt kanske. 2. Passage med skyltning Sammanfattning av svar: Det var mycket varierade svar gällande det alternativ, allt från svinbra till dålig och inget bra för hög hastighet. 3. Passage med signalreglering/trafikljus Sammanfattning av svar: Flera utav de yngre barnen tyckte att detta förslag var bra. Däremot var de äldre barnen mer skeptiska och svarade behövs inte i Tolsjö och passar bättre i tätort. 4. Passage med blinkfyr/cykelpassagevarning Sammanfattning av svar: Detta alternativ fick mycket olika kommentarer, både kommentarer som var positiva till förslaget och de som var mer negativa. 5. Passage via djurpassage Sammanfattning av svar: De äldre barnen var negativa till detta förslag eftersom att de trodde att de kommer att gena över korsningen ändå. Något mer än hälften av de yngre barnen var dock mycket positiva till detta förslag. Att det skulle vara en omväg tyckte de inte spelade någon roll. Att cykla genom en tunnel tyckte de var bra, för det var bland annat roligt ljud i tunnlar. Några av de yngre barnen var mer tveksamma till detta förslag. 6. Passage med planskild korsning Sammanfattning av svar: De äldre barnen tyckte att det var ett bra förslag, det verkar vara det säkraste och bästa. De flesta av de yngre barnen tyckte också att detta var ett bra förslag även om några tyckte att göra om djurpassagen var ännu bättre. Övriga kommentarer som kom upp under diskussionen. Både de äldre barnen och de yngre barnen använde även andra vägar när de skulle till stan och Stenhammar. Dessa vägar fick de rita in på karta, se Karta 2. Barns cykelvägar På slutet av diskussionen när de yngre barnen spånade fritt kom det även upp andra förslag. Ett förslag var en tunnel hela vägen till Stenhammar skolan, som exempelvis skulle tunneln kunna ligga under vägen. Den skulle även kunna vara av glas. 8

9 5.2 Brukskvaliteter i Tolsjö omgivning Se Karta 2. Barns cykelvägar - Lidköping som centralort är en stor målpunkt med service, kultur, handel och idrottsverksamhet. Till järnvägsstationen som ligger i centrala Lidköping är det 9 km. - Skolor: Stenhammarskolan F-5, (ca 4 km) Dalängsskolan 7-9, (ca 7,3 km) - Kompisar: Stenhammar (ca 3,5 km), Sjölunda (ca 3 km), Lidköping (ca 9 km) - Idrottsverksamhet, Lockörns IP (ca 4,5 km)- fotbollsträning, scouter - Skogen i Gösslunda (ca 1,6 km), cykling och lek - Utbyggnad i Sjölunda (ca 2,2-3,7 km beroende på väg). Sjölunda Ängs förskola är byggd och kommer att stå klar augusti Det finns även planer på att bygga en 1-6 skola. Det ska sedan även finnas en gymnastikhall som ska sådana mått att den är attraktiv för föreningslivet att hyra för inomhusträningar. Det finns inga stora målpunkter i Tolsjö dit många barn cyklar. De barn som cyklar till Tolsjö ska hem till kompisar. För målpunkter i Tolsjö som används av vuxna, se rapporten Vägplan Väg 2578 Lidköping Läckö, gång- och cykelväg utmed Läckövägen, Etapp 1 Övre Stenhammar Tolsjö. Samrådsunderlag Trafiksituation för oskyddade trafikanter I Tolsjö och i de landsbygdspräglade omgivningarna gäller så kallad blandtrafik, det vill säga det finns inga separata vägar för tex oskyddade trafikanter. I norra Stenhammar som är det närmsta bostadsområdet som tillhör Lidköping stad finns dock flera trafikseparerade gång- och cykelvägar. Det finns även trottoarer på vissa vägar. Väg 2578 Läckövägen ansluter till väg 44 Ringleden som går söderväst om Lidköping. Det finns ett antal planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik längs ringleden. Vid Brynåsa som ligger 4,7 km söder om Tolsjö finns den närmsta planskilda korsningen. 9

10 Karta 2. Barns cykelvägar 10

11 6 Analys av konsekvenser Konsekvensbedömningen görs endast på berörd korsning, passage, med den förutsättningen att det byggs en gång- och cykelväg öster om Läckövägen. För att göra en bedömning av olika alternativ som har framkommit görs en jämförelse med att korsningen ser ut såsom i befintlig situation. Vid bedömningen av konsekvenser har följande bedömningsgrunder använts, se tabell 1. Konsekvenserna utreds med avseende på barn som ska gå eller cykla över korsningen, samt hur de påverkar omgivande miljö och biltrafik. Tabell 1. Bedömningsgrund för värdering av konsekvenser Värdering Stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Likvärdigt med nollalternativet Liten positiv konsekvens Måttlig positiv konsekvens Stor positiv konsekvens Bedömningsgrund för värdering Värdet försvinner, påverkar många, stor konflikt med aktuellt intresse. Värdet minskar, skador uppstår, nya grupper människor drabbas, konflikt med intresse. Värdet påverkas negativt, ej obetydligt men behöver ej innebära skada. Värdet ändras inte eller i mindre och obetydlig grad. Värdet förstärks något. Värdet förbättras till viss del. Få (5-10) människor påverkas. Värdet förbättras markant. Många (> 10) människor påverkas. Tabell 2. Konsekvenser av olika åtgärder Alternativ Värden Barns rörelsefrihet Barn säkerhet Barns tillgänglighet till deras målpunkter Miljö Biltrafik på Läckövägen /Tolsjövägen 1. Passage med hastighetsdämpande utformning Liten positiv Stor positiv Stor positiv Likvärdigt Liten positiv det blir lättare för trafik att ta sig in och ut på Läckövägen 2. Passage med skyltning Liten positiv Liten negativ finns en risk att inge falsk trygghet till barn Stor positiv Likvärdigt Likvärdigt 3. Passage med signalreglering/trafikljus Liten positiv Liten negativ finns en risk att inge falsk trygghet till barn Stor positiv Likvärdigt Liten negativ framkomligheten minskar vid rödljus som kan skapa kö på sommaren. 4. Passage med blinkfyr/ cykelpassagevarning Liten positiv Liten negativ finns en risk att inge falsk trygghet till barn Stor positiv Likvärdigt Likvärdigt 11

12 5. Passage via djurpassage Måttlig positiv troligtvis kommer barn använda denna passage och korsning Måttlig positiv - yngre barn som använder den Måttlig negativ äldre barn kommer använda befintlig korsning Måttlig positiv - sträckan innebär 400 meter extra omväg. Liten negativbefintlig djurpassage är mer lämplig som ekologisk spridningsväg än vad en asfalterad tunnel är. Liten negativ Det finns en risk att barn kommer att gena över korsningen. 6. Passage med planskild korsning Stor positiv Stor positiv Stor positiv Liten negativ mer åkermark behöver tas i anspråk. Likvärdigt 6.1 Analys av alternativa åtgärder Ur ett barnperspektiv är en planskild korsning den mest trafiksäkra åtgärden under förutsättning att den lokaliseras rätt och därmed upplevs som en attraktiv underfart/överfart. Om en sådan säker lösning av olika skäl inte kan genomföras krävs särskilda åtgärder om barn ska korsa en väg i plan. Utifrån Nollvisionens intentioner krävs då normalt åtgärder som bidrar till en verklig fordonshastighet på högst 30 km/h. Denna hastighet innebär att ingen riskerar att dödas eller skadas svårt om en olycka likväl inträffar. Ett alternativ visserligen med lägre trafiksäkerhetseffekt än en planskildhet - är då att anordna farthinder. När det gäller trafiksignal för gående så är trafiksäkerhetseffekten tveksam och kan invagga oskyddade trafikanter i en falsk trygghet. En rödljuskörning som inte är helt ovanlig - kan få katastrofala följder. Detsamma gäller skyltsatta övergångsställen, där fordonsförare missar väjningsplikten mot gående. Strikt utifrån ett barnperspektiv så är barn inte mogna att vistas i trafikmiljöer där konflikt med bilar förekommer. Vid all nybyggnation bör därför planskildheter vara ett krav och finansieras via exploateringen. Detta bör även gälla i befintliga miljöer som inte är trafiksäkra. Om förhållandena inte tillåter detta kvarstår att säkra en låg fordonshastighet som ger såväl barn som fordonsförare bättre förutsättningar för att undvika en trafikolycka Barns rörelsefrihet De olika passagerna medför olika rörelsefrihet för barn. Ju mer som krävs av den som passerar i form av uppmärksamhet, tålamod och kommunikation med övriga trafikanter desto mer missgynnar det de yngre barnen. De yngre barnen kan lätt ta sig genom tunnlar medan övriga passagealternativ endast innebär en liten positiv konsekvens för de yngre barnen. Däremot har de äldre barnen en något större rörelsefrihet i de korsningsalternativ som är i plan. Barns möjlighet att trafiksäkert kunna hantera trafiksituationer är en viktig grund för barns rörelsefrihet. Det innebär också att barn får en utökad möjlighet att röra sig självständigt utan sina föräldrar. Idag finns det skolskjuts till barnen som bor i Tolsjö. Det går busstrafik mellan Tolsjö och Lidköping 6 gånger dagligen på vardagar, 2 gånger på lördagar och ingen på söndagen. Idag kan barnen därmed ta sig självständigt skolan via skolbuss. En trafiksäker gång- och cykelväg skulle dock öka barnens rörelsefrihet till deras fritidsaktiviteter. 12

13 Barns rörelsefrihet begränsas många gånger av att vuxna inte känner sig trygga. Idag är det många utav barnen som blir skjutsade till skola och andra aktiviteter i bil. Vid vägplanens samrådsmöte den 29 juni 2013 framkom att flera föräldrar upplevde en passage över Läckövägen som mycket farlig. Ju säkrare passagen över Läckövägen upplevs desto fler föräldrar kommer att låta sina barn att cykla eller gå över vägen, istället för att skjutsa dem Barns säkerhet Liksom för värdet rörelsefrihet missgynnas de yngre barnen av de passagealternativ som är i plan. Under tidsperioden har inga olyckor skett vid korsningen, varken med oskyddade trafikanter eller bilar inblandade Barns tillgänglighet till deras målpunkter Alla passagelösningarna medför att barnens tillgänglighet till deras målpunkter som ligger sydöst, alternativt österut, kommer att gynnas Barns trygghet Barns upplevelse av trygghet är en viktig faktor som påverkar barns rörelsefrihet i trafiken. Höga hastigheter på passarerande bilar försämrar upplevelsen av trygghet. Vid utformning av en planskild passage är det viktigt med utformningen tunneln för att den ska kännas inbjudande. Belysning är en viktig trygghetsaspekt vid utformning. 6.2 Barnkonventionen I FN:s konvention om barnets rättigheter finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Det finns 54 olika punkter med olika bestämmelser. Här nedan redovisas hur detta projekt överensstämmer med berörda punkter i barnkonventionen. Nr 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimmineras. Utifrån denna princip är det endast den planskilda korsningen som inte diskrimminerar någon åldersgrupp av barn. Nr 3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som berör barn. Detta kan projektet ta hänsyn till vid val av utformning av passage. Nr 6. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling Genom att göra säkerhetsförbättrande åtgärder vid korsningen ökar barns trygghet, rörelsefrihet och tillgänglighet till sina målpunkter. Ökad rörelsefrihet är en del i barns utveckling. Nr 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Vid intervjuerna har berörda barn i olika åldrar få uttrycka sin åsikt. 13

14 6.3 Kostnader för föreslagna åtgärder 1. Passage med hastighetsdämpande utformning: kr (ej belysning) 2. Passage med skyltning: kr 3. Passage med signalreglering/trafikljus: kr 4. Passage med blinkfyr/cykelpassagevarning: kr 5. Passage via djurpassage: kr 6. Passage med planskild korsning: 1,5-2 mkr kr 7 Samlad bedömning 7.1 Barnens bästa - val av alternativ Utifrån vad som är det bästa för barnen så föreslås en planskild korsning, med en attraktivt utformad gång- och cykeltunnel strax söder om befintlig korsning. Detta alternativ ger den mest trafiksäkra lösningen för barn. 7.2 Diskussion I dagens situation används också andra korsningar för passage över Läckövägen, se Karta 2. Barns cykelvägar. Om en gång- och cykelväg anläggs öster om Läckövägen kommer det mest gena alternativet att ta sig till målpunkterna vara att passera Läckövägen vid aktuell korsning. Detta innebär att fler kommer att använda analyserad korsning för passage till fots eller med cykel. Det föreslagna alternativet med en planskild korsning ger den mest trafiksäkra lösningen för barn och för samtliga oskyddade trafikanter, även vuxna. Detta alternativ bidrar till att uppfylla två av projektets syften, att skapa en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt att öka möjligheten för pendling med cykel till skola eller arbete. 14

15 8 Referenser Tidigare utredningar Trafikverket. Vägplan. Väg 2578 Lidköping Läckö, gång- och cykelväg utmed Läckövägen, Etapp 1 Övre Stenhammar Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län, Samrådsunderlag , Objektnummer: Faktaunderlag Barnkonventionen: (Hämtad ) Barn & Skola, Lidköpings kommun: Underlag angående barn kring Tolsjö Lidköping kommuns hemsida: (Hämtad ) Lidköpings kommun. Detaljplan för del av Led 2:4, Sjölunda skola, SAMHÄLLSBYGGNAD, PLAN BYGG, Antagen SBN , Laga kraft Olycksstatistik. Uttag på STRADA: : Befolkningsstatistik: M_MI38SM1203.pdf (Hämtad ) Vägar och gators utformning, VGU: (Hämtad ) Hastighet och gcm-passager: transportera/trafikera-vag/sakerhet-pa-vag/tillsammans-for-nollvisionen/aktuellt--- Tillsammans-for-Nollvisionen/ /Hastighetssakrade-overgangsstallen-minskarallvarliga-skador/ (Hämtad ) Bussturtäthet: &seqnr=1&ident=9f &req0hafasscrolldir=2 (Hämtad ) Handledningar Gummesson Margit, Larsson Thomas. Barnen och vägplaneringen. En kunskapsöversikt. Publikation 2005:27. Vägverket, Borlänge Gummesson Margit, Larsson Thomas, Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen, publ: 2005:37, ISSN , Vägverket Göteborg stad. (BKA) Barnkonsekvensanalys, barn och unga i fokus Larsson Thomas, Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalyser. Utgångspunkter för utveckling av barnperspektiv i planeringsunderlag publ: 2003:37, ISSN, , Vägverket, Borlänge 15

16 Trafikverket, Box 415, Mariestad. Besöksadress: Nygatan 17. Telefon: , Texttelefon: :

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

På de sträckor där E 20 är 12 meter bred och ska byggas om till MLV med 2+1 körfält breddas vägen till 14 meter.

På de sträckor där E 20 är 12 meter bred och ska byggas om till MLV med 2+1 körfält breddas vägen till 14 meter. Bilaga 1 Region Väst 405 33 Göteborg Kruthusgatan 17 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Datum: 2007-10-18 INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR UTFORMNING AV KORTSIKTIGA ÅTGÄRDER PÅ E 20 ALINGSÅS ÖREBRO

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263

Vägplan ny korsning väg 263 Samrådsunderlag Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

Diseröd. Kungälvs kommun. Trafik- och bullerutredning PM 2014-06-25

Diseröd. Kungälvs kommun. Trafik- och bullerutredning PM 2014-06-25 Diseröd Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning PM 2014-06-25 2 Box 1551 SE-401 51 Göteborg ÅF Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 30 09. 09 Säte i Stockholm.

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012 Barn och trafik en undersökning ur ett föräldraperspektiv Genomförd av NTF Väst 2012 Bakgrund och syfte Varje år skadas tusentals barn och ungdomar i olika trafikmiljöer. Trafikolyckor är den vanligaste

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022

PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022 1 PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022 INLEDNING Jomala kommuns gång- och cykelvägplan är ett planeringsinstrument för utbyggnaden av kommunens gång- och cykelvägar. Dokumentet har benämnts

Läs mer

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Dokumentinformation Titel: Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Serie nr: 2013:38 Projektnr:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 1: Södermälarstrand-Tomteboda, YST003

Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 1: Södermälarstrand-Tomteboda, YST003 Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 1: Södermälarstrand-Tomteboda, YST3 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Cykeltrafiken i Stockholms innerstad har ökat markant på senare år,

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Förstudie Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Vellinge kommun, Skåne 2010-12-17 Beslutshandling 0 Dokumenttitel: Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie

Läs mer

Bilagor Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Karta Kylösa Karta Kylösa Barnchecklista Tjänsteskrivelse- Skolskjutshållplats

Bilagor Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Karta Kylösa Karta Kylösa Barnchecklista Tjänsteskrivelse- Skolskjutshållplats Stefan Zangelin - as305 E-post: stefan.zangelin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-06-05 Dnr: 2015/1669-GSN-610 Grundskolenämnden Beslut- Skolskjuts hållplats Kylösa/Mälby Förslag till

Läs mer

Fråga 1: Övergångsställen

Fråga 1: Övergångsställen Fråga 1: Övergångsställen Järbovägen/Kungsforsvägen som går rakt genom byn trafikeras dagligen av tung trafik. Många gång- och cykeltrafikanter behöver ta sig över vägen under en dag. Hur många övergångställen

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-06-02 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Lidköping och Götene kommuner, Västra Götalands län 2013-07-01 1 Titel:, Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Dokumentslag:

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Motala cykelplan 2016-2030

Motala cykelplan 2016-2030 Motala cykelplan 2016-2030 Del 2 Behovsanalys Version 0.5 Remissversion Innehållsförteckning 1 Behovsanalys Motala cykelplan... 1 1.1 Användning och uppdatering av behovsanalysen... 1 1.2 Strategi för

Läs mer

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012 Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 12 Isabelle Petersson Säkra skolvägar isabelle.petersson@huddinge.se 13-02-07 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 METOD OCH REDOVISNING... 4 RESULTAT...

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Granskningshandling Dnr: BN 2012/6-215 Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Hur samrådet har bedrivits Förslaget

Läs mer

Korsning väg 83/696 Järvsö

Korsning väg 83/696 Järvsö SAMRÅDSUNDERLAG Korsning väg 83/696 Järvsö Ljusdals kommun, Gävleborgs län Vägplan 2015-05-20 Projektnummer: 143999 Dokumenttitel: Korsning väg 83/696 Järvsö Skapat av: Sweco Dokumentdatum: 2015-05-20

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer