Förstudie slutrapport Lerums Kommun, Västra Götaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland"

Transkript

1 Förstudie slutrapport Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

2 Dokumenttitel: Förstudie Beslutshandling, Västra Stambanan Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik. Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Dokumenttyp: Rapport Ärendenummer: TRV 2010/34318 Projektnummer: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Per Rosquist Uppdragsansvarig: Per Rosquist Distributör: Trafikverket, Göteborg, telefon:

3 Innehåll 1. Motiv Ändamål med projektet Projektmål Bakgrund Vad projektet har föranletts av Tidigare utredningar och beslut Studerade alternativ Alternativ 1 Två förbigångspår i Stenkullen Alternativ 2 Ett förbigångsspår i Lerum och ett i Stenkullen Nollalternativet Avfärdade alternativ...10 Lerum...10 Stenkullen...10 Öster om Floda Planer och bestämmelser som berör utredningskorridorerna Kommunala planer Riksintressen och Natura 2000 områden Miljöpåverkan Alternativ 1 två förbigångspår i Stenkullen Alternativ 2 ett förbigångsspår i Stenkullen och ett i Lerum Jämförande utvärdering och bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelse Miljö Ekonomi Synpunkter och yttranden som kommit in Slutsats TRV 2010/34318

4 1. Motiv 1.1 Ändamål med projektet Västra Stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Den förbinder två av Sveriges storstadsregioner med varandra. Den är också viktig för det regionala resandet i Göteborgsområdet. Banan har även stor betydelse för transport av gods som passerar genom Göteborgs Hamn som är Nordens största hamn och som gör Västra Götalands till landets viktigaste exportregion. Efterfrågan på attraktiva pendlingsmöjligheter, ökad persontågstrafik med snabbtåg samt fler godstransporter på banan har medfört att kapacitetstaket i praktiken är uppnått. Systemet är känsligt för störningar vilket renderar förseningar och återställningsförmågan är svag. År 2012 sker en avreglering av persontrafiken och 2013 införs trängselskatter i Göteborg. Detta tillsammans med en förväntad ökning av godstrafik ställer på några års sikt krav på en trafikering som banan i dag inte medger. Projekt Västra Stambanan, Göteborg-Skövde punktinsatser för effektivare tågtrafik består av 8-10 delprojekt innehållande olika åtgärder som förbigångsspår och ombyggnad av befintliga bangårdar. Ändamålet med projektet är att skapa förutsättningar för fler tåg under högtrafikperioderna och ett robust system som ger en mer tillförlitlig och tillgänglig tågtrafik. Att öka person- och godstrafiken ger positiva effekter på regionutveckling då snabba och effektiva kommunikationer skapar förutsättningar för attraktiva pendlingsmöjligheter och öka tillgängligheten till arbetsmarknaden. Detta är i linje med de transportpolitiska övergripande mål som är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet 1.2 Projektmål Målet med hela projektet, dvs alla de 8-10 delprojekten, är att ge förutsättningar för ökad trafik under högtrafikperioderna från 8,5 tåg per timme och riktning till 10 tåg per timme och riktning vilket innebär en ökning med ca 15 %. Detta medverkar till ett effektivare resande både på lång distans och på pendelavstånd genom fler tåg på attraktiva tider med en högre tillförlitlighet. En tätare trafikering och robustare system bidrar även till att överföra godtrasporter till tåg som är ett miljömässigt bättre alternativ till vägtrafik. Detta delprojekt avser att bygga två cirka 900 meter långa förbigångsspår (med 770 m hinderfrihet) ett i var riktning ungefär mitt på sträckan Göteborg-Alingsås. Spårens längd skall anpassas till långa godståg och den geografiska placeringen ska ur spårgeometriskt perspektiv vara god så att godstågen lätt skall kunna nå marschfart efter förbigång. Hänsyn till miljövärden skall tas vid placering av förbigångsspåren.

5 1.3 Bakgrund Vad projektet har föranletts av Västra stambanan har idag en mycket differentierad trafik. På banan går såväl långsamma godståg som snabba persontåg och pendeltåg med många uppehåll. Detta leder till att antalet tåg begränsas främst på grund av de olika tågtypernas hastighet. Genom att ge möjligheter för snabbare tåg att förbigå långsamma godståg skapas förutsättningar för en effektivare trafikering som innebär att fler tåg kan gå per timme. Dagens förhållanden med begränsade möjligheter att låta tåg passera varandra innebär också att störningar i form av förseningar är svåra att komma tillrätta med. När de väl uppstått kan de ligga kvar under lång tid. På sträckan Alingsås-Göteborg finns idag förbigångsspår i Lerum och Floda. Spåret i Lerum är avsett för tåg mot öster men fungerar inte bra för denna trafik då det ligger alldeles före en 3 km lång stigning med maxlutning (10 promille). Godståg som stannar på förbigångsspåret i Lerum tar därför lång tid på sig för att komma upp i marschfart. Spåret i Floda, för tåg mot Göteborg är kort, endast 500 m, vilket innebär att spåret inte kan användas för förbigång av långa godståg. Dessutom används spåret för vändning av lokaltåg vilket innebär att det ofta är upptaget under högtrafik Tidigare utredningar och beslut Idéstudie Västra Stambanan, delen Alingsås-Göteborg, mars 2000 Förstudie Floda - Aspen, mars 2001 Järnvägsutredning för fyrspår på sträckan Floda-Aspen, augusti 2004.I juni 2009 beslutade dåvarande Banverket att den fortsatta planeringen för fyrspår på sträckan läggs ner. Genomförandetiden bedömdes alltför lång då behovet av att ge möjlighet för utveckling av person- och godstrafik kräver åtgärder i närtid- Fyrkopplade pendlingståg, Alingsås-Göteborg, Göteborg - Kungsbacka, december Plattformsförlängningar av befintliga plattformar, Stråkstudie Västra Stambanan, mars Framtida trångsektorplan Göteborg-Alingsås, mars Kapacitetshöjande åtgärder Göteborg Skövde, maj TRV 2010/34318

6 2. Studerade alternativ Översiktskartan nedan visar de utredningsområden för alternativen som studerats i förstudien. I förstudien har två alternativ studerats och jämförts mot varandra och nollalternativet. Förstudien avser en utbyggnad av två förbigångsspår, ett i riktning mot Göteborg och ett i riktning mot öster, ungefär mitt på sträckan Göteborg- Alingsås. I väster begränsas möjliga platser av järnvägstunnlarna öster om Jonsered, vilket innebär att läget för förbigångspåren skall vara öster om Aspens lokaltågstation. För att göra bäst nytta ur trafikeringssynpunkt i riktning väster ut skall förbigångsspåren ligga väster om Floda. Av spårgeometriska skäl är tänkbar placering begränsad till två sträckor, en i Lerum och en i Stenkullen. Utredningsområdet är därför uppdelat i två delområden. Under arbetet med förstudien har som ett resultat av samrådet med allmänheten även möjligheterna att lokalisera förbigångsspåren till ett läge öster om Floda vid Ubbared studerats översiktligt.

7 2.1 Alternativ 1 Två förbigångspår i Stenkullen Två förbigångsspår, ca 900 meter långa, byggs norr om befintlig järnväg och öster om Stenkullens station. Efter ombyggnation och inläggning av nya växlar blir det södra befintliga spåret och det norra nya spåret förbigångsspår. Nya växlar mellan de genomgående spåren anläggs på var sida om förbigångsstationen. Utbyggnaden norrut medför att den parallellt liggande Stenkullevägen med gång- och cykelväg kommer att behöva flyttas 10 m norrut under en cirka 500 m lång sträcka. Detta kommer förmodligen även att medföra att den närmsta raden hus i Vattenfallsbyn behöver flyttas. Vibrations- och bullerskyddsåtgärder kan bli aktuella. Bild 1. Sträckning i alternativ 1 7 TRV 2010/34318

8 2.2 Alternativ 2 Ett förbigångsspår i Lerum och ett i Stenkullen I Lerum anläggs ett nytt cirka 800 m långt förbigångsspår för tåg med riktning västerut mellan befintlig järnväg och väg E20 och ett avkörningsskydd byggs mellan det nya spåret och vägen. En mindre ombyggnad av bangården kommer att krävas i den västra delen. En framtida utbyggnad av ytterligare spår för förbigång av persontåg i Lerum försvåras av utbyggnad av förbigångsspår. Vibrations- och bullerskyddsåtgärder kan bli aktuella. Bild 2. Lerum alternativ 2

9 I Stenkullen ser förslaget likt ut alternativ 1 med skillnaden att bara ett spår byggs och att Stenkullevägen med gång/cykelbana kommer att behöva flyttas cirka 5 m norrut under en cirka 500 m lång sträcka. Vibrations- och bullerskyddsåtgärder kan bli aktuella. Bild 3. Stenkullen alternativ 2 ett spår i Stenkullen 9 TRV 2010/34318

10 2.3 Nollalternativet Nollalternativet är i detta fall Jämförelsealternativ och innebär att inga förbigångspår byggs och förhållandena för trafiken blir därmed fortsatt som idag. 2.4 Avfärdade alternativ Under arbetet med förstudien har många olika förslag som bedömts som ej genomförbara m h t byggbarhet, miljökonsekvenser, kostnad, framtida utveckling, trafikal funktion etc. och avfärdats efter översiktlig studie. Lerum I Lerum har olika varianter med sidoplattformar och tre respektive fyra spår studerats men avfärdats då dessa varianter inte medfört en förbättring, krävt omfattande bangårdsombyggnader eller direkt försvårat en framtida utveckling av tågtrafiken i Lerum. Stenkullen Placering av förbigångsspår söder om befintliga spår mot Säveån har avfärdats då ett intrång i skyddat Natura2000-område inte har kunnat undvikas. Öster om Floda Alternativet att placera ett förbigångsspår öster om Floda vid Ubbared har avfärdats. Huvudorsaken är att denna lokalisering har brister i ett trafikalt perspektiv. En lokalisering öster om Floda ger få valmöjligheter vad gäller utformning av tidtabellerna och är därmed mindre robust än en placering väster om Floda. De geografiska förutsättningarna med Ubbaredstunnlarna i väster och relativt kurvig bana leder till att förbigångsspåren måste placeras i ett område med en komplicerad geoteknik som medför kostnadskrävande och omfattande åtgärder för att bli byggbart. Under byggnadstiden kommer det att bli stora störningar på tågtrafiken. Sammanfattningsvis uppfyller en lokalisering av förbigångsspåren öster om Floda inte projektets ändamål om ett robust system som ger en mer tillförlitlig och tillgänglig trafik. 3. Planer och bestämmelser som berör utredningskorridorerna 3.1 Kommunala planer Utredningsområdet i Lerum omfattas av byggnadsplan för södra delen av Lerums stationssamhälle, LB20 fastställd 1963, och är betecknad område för järnvägsändamål. I Lerums översiktsplan ÖP2008 finns planer redovisade bl.a. på ett nytt resecentrum. Det nya resecentrat samt utveckling av centrum med nya bostäder och handel planeras till 2012 och framåt.

11 Gällande Stenkullen är utredningsområdet detaljplanelagt, LD128 som fastslogs 1996, och avser fastigheterna i Vattenfallsbyn. I planbestämmelserna står det bland annat att husen varken får rivas eller flyttas. I kommunens ÖP2008 nämns en flytt av Stenkullens station västerut men det finns inga planer på att genomföra detta de närmaste åren. 3.2 Riksintressen och Natura 2000 områden Utredningsområdet i Lerum ligger inom järnvägsområdet och saknar naturvärden. Säveåns som flyter norr om utredningsområdet är av riksintresse för naturvård I Stenkullen ligger utredningsområdet väldigt nära och parallellt med Säveån som är ett Natura 2000-skyddat området, och är även riksintresse för naturvård och naturreservat. EU: s gemenskapslagsstiftning när det gäller naturvård och bevarandet av biologisk mångfald vilar på två lagtexter; fågeldirektivet och artoch habitatdirektivet. Tillsammans ska det skyddade områden som varje medlemsstat utser, bilda ett nätverk (Natura 2000). Direktivens syfte är framförallt att bibehålla eller återställa en gynnsam status för bevarandet av vissa typer av livsmiljöer och för populationer av vissa arter. Det handlar om livsmiljöer vars naturliga utbredningsområde inom EU-länderna är mycket litet eller har krympt avsevärt. Bestämmelserna innebär att det krävs tillstånd för att vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett skyddat område. 11 TRV 2010/34318

12 3.3 Miljöpåverkan Alternativ 1 två förbigångspår i Stenkullen Detta alternativ påverkar varken natur- eller boendemiljön i Lerum då ingen byggnation görs. I Stenkullen medför inte projektet någon direkt påverkan på det området kring Säveån som är skyddade genom att vara Natura2000-område, naturreservat och riksintresse. Under byggskedet finns det dock en risk att Säveåns vatten grumlas. Detta kan dock begränsas genom förebyggande skyddsåtgärder och bedöms inte ge betydande påverkan på miljön. Kungsfiskarens häckningslokaler bedöms inte heller att påverkas. Det vattendrag i Stenkullen som fyller en ekologisk funktion som biflöde till Säveån kan efterutbyggnaden fylla samma funktion då den trumma den idag rinner i förlängs. Risken att påträffa förorenade massor under byggnation bedöms som liten. När det gäller buller kommer skyddsåtgärder att bli aktuella längs den sträcka där utbyggnad av ytterligare spår görs. Den samlade effekten bedöms bli att färre kommer vara bullerstörda efter åtgärderna. Dock kan de hus, i den sk Vattenfallsbyn som ligger närmast Stenkullevägen och järnvägen komma att behöva flyttas eller lösas in för att klara de riktlinjer som gäller för acceptabla ljudnivåer. Vibrationskrav uppfylls genom åtgärder som exempelvis KC-pelare eller inlösen/flytt av berörda hus. Även här är bedömningen att färre kommer att vara drabbade av för höga vibrationer efter åtgärder i projektet. De hus som ligger i riskzon för flyttning/inlösen tillhör den sk Vattenfallsbyn som har ett byggnadsminnesvärde men är ej av riksintresse Alternativ 2 ett förbigångsspår i Lerum och ett i Stenkullen I Lerum innebär det inga förändringar av nuvarande förhållanden gällande natur- och kulturmiljön. När det gäller buller och vibrationer bedöms det bli en förbättring av nuvarande förhållande genom de buller- och vibrationsåtgärder som görs. Risk finns att påträffa förorenade massor inom stationsområdet. För Stenkullen gäller samma påverkan som i alternativ Jämförande utvärdering och bedömning av måluppfyllelse 4.1 Måluppfyllelse Både alternativ 1 och alternativ 2 uppfyller målet med att skapa förutsättningar för en ökad och mer robust trafikering. Alternativen uppfyller även målen när det gäller funktion, dvs. byggnation av förbigångspår anpassade för godståg och har en bra geografisk placering ut spårgeometriskt perspektiv.

13 När det gäller störningar under byggtid kommer alternativ 2 med en utbyggnad i Lerum framförallt beroende på begränsat utrymme för byggnation medföra störningar på pågående tågtrafik. En byggnation i Lerum försvårar även framtida utbyggnader till fyrspårsstation och utveckling av lokaltågstrafiken. Nollalternativet medför att dagens kapacitetsbrist ökar i takt med efterfrågan och dagens problem med brist på punktlighet består eller förvärras. 4.2 Miljö Inget av alternativen bedöms medföra betydande påverkan på den omgivande miljön. Ur kulturhistorisk synpunkt har dock alternativ 2 dock en påverkan på Vattenfallsbyn. I alternativ 2 är risken att träffa på förorenade massor något förhöjd. Vid nollalternativet sker ingen förändring mot hur det är idag. Gällande boendemiljön blir den något bättre där byggnation sker i och med de buller- och vibrationsåtgärder som då utförs. Utförs inget av alternativen blir dagens nivåer oförändrade. 4.3 Ekonomi Ur samhällsekonomisk synpunkt gjordes en bedömning för hela projektet under våren 2009 som visar en god samhällsekonomisk nytta med en nettonuvärdeskvot (NNK) på +0,67 vilket innebär att samhället får 1,67 kr tillbaka för varje 1 kr som investeras. Den stora vinsten utgörs av restidsvinster samt ökade biljettintäkter. En ökad turtäthet ger en NNK på +2,67 kr. Kostnaden för alternativ 1 har bedömts till 180 Mkr och för alternativ 2 bedömdes den till 310 Mkr (prisnivå ). 5. Synpunkter och yttranden som kommit in Samråd har skett enligt lagen om byggande av järnväg och enligt de interna anvisningar som finns för Trafikverket. Regelbundna möten har genomförts med representanter för Länsstyrelsen, Lerums kommun och Västtrafik. En tidvis bemannad samrådsutställning var uppställd under två veckor i slutet av 2009 i Lerums kommunhus. I samband med samrådsutställningen inkom ca 20 yttrande och synpunkter av både positiv och negativ art med fördelning hälften av varje. (Samrådsredogörelse redovisas i Förstudien) De negativa synpunkterna berörde i huvudsak de buller- och vibrationer som upplevs mycket besvärande redan idag. Boende i både Lerum och Stenkullen kräver buller- och vibrationsdämpande åtgärder på bägge ställen oavsett om det byggs något eller ej. Många av de boende som är negativa till förbigångsspåren vill att ny järnväg skall byggas norr om Aspen och/eller att förbigångsspåren skall förläggas öster 13 TRV 2010/34318

14 om Floda. Kritik har även framförts att åtgärderna bara är på kort och medellång sikt. Förstudiens förslagshandling skickades ut på remiss och i denna förordar Trafikverket alternativ 1 och bedömer även att nästa steg är järnvägsplan. Skälen till att alternativ 1 förordas är måluppfyllelse, hanterbara störningar under byggtiden, ingen begräsning för framtida utvecklingsmöjligheter inom Lerums stationsområde och den lägre kostnaden. Remissinstanserna var: Lerums kommun, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgsregionens kommunalförbund, Svenska Naturskyddsföreningen, Västra Stambanegruppen samt Branschföreningen tågoperatörerna. Svar har inkommit från alla utom Branschföreningen tågoperatörerna. Dessutom har Järnvägsföreningen i Lerum/Björn Stare och Studiecirkeln God miljö i centrum inkommit med synpunkter. Länsstyrelsen beslutade att projektet inte medför betydande miljöpåverkan och i sitt yttrande över förstudien ser Länsstyrelsen positivt på åtgärder som medför ökat kollektivresande. Länsstyrelsen rekommenderar även att buller- och vibrationsåtgärder längs hela sträckan skall övervägas i det fortsatta arbetet. Nedan redovisas inkomna synpunkter med Trafikverkets kommentarer uppdelade under rubrikerna: Ändamål, Planeringsprocessen och Buller. Övergripande om projektet, Ändamålet Lerums kommun ställer sig positiva till en utbyggnad av två förbigångsspår i Stenkullen. Man anser att projektmålen bör kompletteras med en tydligare ambition från Trafikverkets sida om att värna och förbättra miljön kring järnvägen avseende såväl buller och vibrationer, natur och kulturmiljö. Länsstyrelsen förordar alternativ 1 och anser att det är viktigt att det finns möjlighet till att bygga ett väl fungerande resecentrum. Västra Götalandsregionen förordar en utbyggnad anligt alternativ 1, två förbigångsspår i Stenkullen och att en utbyggnad prioriteras så att den kan genomföras så snart som möjligt. Västtrafik förordar alternativ 1 utifrån att detta alternativ ger större flexibilitet i Lerum för framtida utveckling av järnvägen. Man anser också att detta alternativ ger större handlingsfrihet för fortsatt planering av resecentrum än alternativ 2 Göteborgsregionens kommunalförbund ser positivt på det arbete som Trafikverket påbörjat med punktinsatser för effektivare tågtrafik. Man instämmer i trafikverkets rekommendation om att fortsätta planeringsarbetet för att bygga i enlighet med alternativ 1, två förbigångsspår i Stenkullen. Svenska naturskyddsföreningen välkomnar en utbyggnad av förbigångsspår i Lerum/Stenkullen och hoppas att projektet genomförs skyndsamt.

15 Västra stambanegruppen anser att det är tillfredsställande att Trafikverket påbörjat planering av förstärkning av kapaciteten på Västra Stambanan. Av de redovisade alternativen så förordar man en utbyggnad av 2 spår i Stenkullen. Trafikverkets kommentar: Trafikverket anser att förstudien visar att det enda genomförbara alternativet är en utbyggnad av två spår i Stenkullen. Bakgrunden är att en utbyggnad av ett spår i Lerum och ett i Stenkullen är betydligt kostsammare samt att detta senare även försvårar framtida utveckling av järnvägen genom att det finns risk för att man får svårt att i framtiden bygga om Lerums station för ökad persontågstrafik. Vad gäller projektmål kommer Trafikverket att följa de riktlinjer som finns för aktuellt planeringsfall dvs väsentlig ombyggnad av befintlig järnväg. Järnvägsföreningen och God miljö i Lerum Båda två efterlyser en långsiktig plan för hur Västra stambanan skall utvecklas. Järnvägsföreningen begär att Trafikverket skall genomföra en Järnvägsutredning som omfattar även en lokalisering av förbigångsspår vid Uddared (öster om Floda). Trafikverkets kommentar: Föreslagna åtgärder syftar till att förbättra Västra Stambanan på kort och medellång sikt. En lokalisering av förbigångsspår öster om Floda ger mindre robust järnväg och är därför inte aktuell. I ett långsiktigt perspektiv kan andra åtgärder än här föreslagna bli aktuella. Planeringsprocessen Lerums kommun anser det inte som självklart att planeringsskedet järnvägsutredning utesluts. Som ett alternativ till järnvägsutredning kan man tänka sig att en mer omfattande Miljökonsekvensbeskrivning som redovisar miljöpåverkan för både alternativ 1 och 2 tas fram. Kommunen ställer sig också tveksamt till att Trafikverket förutsätter att ytterligare behov av spår i anslutning till Lerums station. Man förutsätter att ytterligare utbyggnader av spår i Lerum görs på ett sådant sätt att planerat resecentrum Resum kan genomföras enligt framtaget förslag. Kommunen förutsätter att Trafikverket fortsätter arbeta med den långsiktiga lösningen Två ytterligare spår på sträckan mellan Alingsås och Göteborg. Vad gäller en utbyggnad i Stenkullen erfordras att en ny detaljplan tas fram. Länsstyrelsen anser att i den fortsatta planeringen bör analysen av miljökonsekvenser inriktas på buller och vibrationer samt på Säveåns naturvärden (N2000-område). Trafikverkets kommentar: Enligt Trafikverkets uppfattning visar förstudien klart att det bara finns ett alternativ, två spår i Stenkullen, att gå vidare med. Ytterligare fördjupning avseende en utbyggnad i Lerum inom ramen för en järnvägsutredning erfordras 15 TRV 2010/34318

16 därför inte. Nästa skede i planeringsprocessen blir därmed järnvägsplan där det valda alternativet utformas i detalj. Inom ramen för järnvägsplan upprättas även en MKB vilken skall godkännas av Lst. För flyttning av Stenkullenvägen blir nästa skede att upprätta arbetsplan. Vad gäller en större utbyggnad av ytterligare spår på sträckan Göteborg- Alingsås så hänger denna ihop med eventuella beslut om Götalandsbanan. Vid en utbyggnad av en Götalandsbanan innebär det troligen att ytterligare större utbyggnader längs Västra Stambanan skjuts långt in i framtiden. Om Götalandsbanan inte är trolig ökar behoven av att utveckla Västra Stambanan. Trafikverket kommer i detta fall att förutsättningslöst utreda förutsättningarna för ytterligare utbyggnad av Västra Stambanan Buller Lerums kommun anser att en utbyggnad av järnvägen i Lerum måste understödja riksdagens miljökvalitetsmål ang God bebyggd miljö. Man anser att förstudien inte på ett tydligt sätt visar vilka bullerskyddsåtgärder som kan bli aktuella i de olika alternativen samt att i det i det fortsatta arbetet behöver redovisas vad de planerade kapacitetsåtgärderna innebär ur bullersynpunkt över hela sträckan genom Lerums kommun och inte bara där järnvägen byggs om. I första hand anser man att åtgärder mot buller skall genomföras utmed Västra Stambanan i hela kommunen. I andra hand att det vid en byggnation enligt alternativ 1 görs bullerskyddsåtgärder även Lerums tätort. Man anser vidare att åtgärder skall genomföras så att miljökvalitetsmålet om buller klaras. De kvalitetsnivåer som anges för planeringsfallet Väsentlig ombyggnad av bana skall tillämpas. Resonemangen för åtgärder mot vibrationer följer de för buller, ovan. Länsstyrelsen anser att åtgärder som minskar störningarna av ökat antal tåg längs hela järnvägssträckan genom kommunen måste övervägas i det fortsatta arbetet. Göteborgsregionens kommunalförbund menar att Trafikverket i sitt fortsatta arbete i dialog med Lerums kommun skall med hänsyn till de störningar som projektet medför skall söka finna bästa möjliga lösningar och att man inte enbart skall begränsa sig till den nu studerade sträckan. Svenska Naturskyddsföreningen anser att åtgärder för att begränsa buller utmed Västra Stambanan i centrala Lerum bör genomföras snarast oavsett om utbyggnad sker av förbigångsspår i Lerum eller ej. Trafikverkets kommentar: I det fortsatta arbetet kommer av regeringen fastställd policy för åtgärder mot buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik att tillämpas. I detta fallet innebär det att planeringsfallet Väsentlig ombyggnad av bana kommer att ligga till grund för bedömning av åtgärder mot störande buller. Inom ramen för projektet kommer bullerskyddsåtgärder att genomföras där ombyggnad sker dvs

17 ungefär mellan Stenkullen station och plankorsningen vid Hunstugan ca 1 km öster ut. Åtgärder mot buller och vibrationer utmed Västra Stambanan i övrigt genomförs inom ramen för det Nationella projektet för åtgärder mot buller från spårtrafik, etappmål 2. Som exempel planeras i samarbete med Lerums kommun en bullerskärm utmed järnväg och E-20 i centrala Lerum. 6. Slutsats Behovet av att öka kapaciteten på Västra Stambanan har varit stort länge och med tanke på den ökning av både persontrafik och godstrafik som bedöms att ske de närmaste åren är genomförandet av punktåtgärder nödvändigt om de transportpolitiska och regionala trafikmålen skall kunna uppnås. Under utredningen har två huvudalternativ med flera varianter studerats för att få fram var det är lämpligt att bygga för att få så stor nytta som möjligt ur tekniskt, trafikalt och ekonomiskt perspektiv samtidigt som hänsyn till omgivande miljö tas. Flera har avfärdats för att de inte uppfyller de mål som ställts för projektet. De två alternativen : alternativ 1; Två spår i Stenkullen och alternativ 2; Ett spår i Lerum och ett spår i Stenkullen är bägge rent tekniskt byggbara. En utbyggnad i Lerum medför, förutom en högre kostnad och större störningar på befintlig tågtrafik under byggnation, att framtida utvecklingsmöjlighet av stationsområdet i Lerum försvåras. Utbyggnad av förbigångsspår öster om Floda i Ubbared har inte bedömts som rimlig att genomföra m h t att en utbyggnad här inte uppfyller ändamålet med projektet. Byggnation av två förbigångsspår i Stenkullen uppfyller både trafikpolitiska målen och de projektmål som satts upp med bl.a. krav på funktion och minimerat intrång i omgivande miljö. En viktig faktor är även att störningarna på befintlig tågtrafik under byggnation blir mindre. Den avsevärt lägre kostnaden ger större samhällsekonomisk nytta och mer järnväg för pengarna. Slutsatsen av förstudien är därför att nästa steg är att genomföra en järnvägsplan för utbyggnad av två förbigångsspår i Stenkullen. Trafikverkets bedömning efter sammanvägning av det som framkommit i förstudien och inkomna yttranden över denna är att fortsatt arbete ska inriktas på alternativ 1, två spår i Stenkullen. Nästa steg i planeringsprocessen blir därmed att: Utarbeta järnvägsplan inklusive MKB för banutbyggnaden. Utarbeta (väg) arbetsplan för omläggningen av Stenkullenvägen. Revidera gällande detaljplaner i anslutning till väg- och järnvägsutbyggnaderna. 17 TRV 2010/34318

18

19 Bilaga 1 Inkomna yttranden på remiss TRV 2010/34318

20

21 21 TRV 2010/34318

22

23 23 TRV 2010/34318

24

25 25 TRV 2010/34318

26

27 27 TRV 2010/34318

28

29 29 TRV 2010/34318

30

31 31 TRV 2010/34318

32

33 33 TRV 2010/34318

34

35 35 TRV 2010/34318

36

37 37 TRV 2010/34318

38

39 39 TRV 2010/34318

40

41 41 TRV 2010/34318

42

43 Trafikverket, , Göteborg. Besöksadress: Stampgatan 34. Telefon: TRV 2010/34318

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

ÄLVDALSBANAN 2009-07-01

ÄLVDALSBANAN 2009-07-01 ÄLVDALSBANAN 2009-07-01 Mora Älvdalens Järnväg AB Byggtid 1898 1900 Trafik MVJ t o m 1909 Broförbindelse över Österdalälven i Mora år 1896. FRMJ Trafikerades av GDJ under åren 1909 1948. Banan förstatligades

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid 11 januari 8 februari 2010 Öppet hus 26, 27 och 28 januari 2010

Läs mer

Förslag till beslut 2014-11-05 LJ 2014/1239. Förvaltningsnamn Avsändare. Landstingsstyrelsen föreslås besluta

Förslag till beslut 2014-11-05 LJ 2014/1239. Förvaltningsnamn Avsändare. Landstingsstyrelsen föreslås besluta 1(1) 2014-11-05 LJ 2014/1239 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Remissyttrande över Åtgärdsvalsstudien Västra stambanan genom Västra Götaland, ärendenummer TRV 2012/55297 Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

FÖRSTUDIE Bergslagsbanan, Gävle - Storvik. Gävle och Sandvikens kommun, Gävleborgs län. Slutrapport 2011-05-30 Dnr TRV 2010/28058

FÖRSTUDIE Bergslagsbanan, Gävle - Storvik. Gävle och Sandvikens kommun, Gävleborgs län. Slutrapport 2011-05-30 Dnr TRV 2010/28058 FÖRSTUDIE Bergslagsbanan, Gävle - Storvik Gävle och Sandvikens kommun, Gävleborgs län Slutrapport 2011-05-30 Dnr TRV 2010/28058 Titel: Förstudie Bergslagsbanan, Gävle - Storvik, Gävle och Sandvikens kommun,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket 1 Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val Christer Löfving, Trafikverket 10 11 12 Höghastighet i omvärlden Sedan länge satsar Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Benelux på höghastighet.

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER Detta dokument syftar till att beskriva bakgrunden till de val av linjesträckningar och stationsorter Sverigeförhandlingen beslutat att starta

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Allmänt Vägvalet anser att de föreslagna detaljplanerna inte bör genomföras. Motiveringen framgår nedan: Tågtunneln i Göteborg (Västlänken) var från början ett

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015 E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet Samråd December 2014 januari 2015 Vägplan ger markåtkomst för vägen Planläggning Åtgärdsval Utredningsarbete VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Läs mer

8.14 Samlad bedömning

8.14 Samlad bedömning 8.14 Samlad bedömning I detta och tidigare kapitel har förutsättningarna för och effekterna av en dragning av Norrbotniabanan inom respektive korridor redovisats. För att ge en mer helhetlig bild görs

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338)

Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338) Till Trafikverket Region Väst 405 33 Göteborg goteborg@trafikverket.se Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338) Efter att ha tagit del av

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Rapport Ärendenr: TRV 2011/ 66920 Trafikverket Tore Edbring Kapacitetscenter 2011-09-27 Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Remissversion Sammanfattning Kapacitetsbegränsningar uppkommer på de delar av

Läs mer

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. IC-förbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE Samrådshandlingar 1 (6) 2015-06-23 Dnr PLAN.2015.4 Planbeskrivning Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten ÅKAREN 1 i detaljplan för kv. PANTEN, STALLET, TULLEN m. fl. i stadsdelen Östertull,

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station Klartecken för Varbergstunneln Utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår har pågått i många år. Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan. Mattias Samuelson 0767-244150 MOS 2010.1397 2011-12-14 1(6) Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-14, 152, har

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samråd UTLÅTANDE P 08004 Detaljplan för Södertälje Dubbelspår inom Södertälje Centrum Södertälje Hamn

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samråd UTLÅTANDE P 08004 Detaljplan för Södertälje Dubbelspår inom Södertälje Centrum Södertälje Hamn SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan och Bygg 1(9) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samråd UTLÅTANDE P 08004 Detaljplan för Södertälje Dubbelspår inom Södertälje Centrum Södertälje Hamn 2008-10-24 BESLUT Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Utvidgat spårväxelbyte, Skåre, Värmlandsbanan Karlstads kommun, Värmlands län

Utvidgat spårväxelbyte, Skåre, Värmlandsbanan Karlstads kommun, Värmlands län FÖRSTUDIE Utvidgat spårväxelbyte, Skåre, Värmlandsbanan Karlstads kommun, Värmlands län Förslagshandling 2011-03-22 Rapport nummer TRV 2010/76807 Beställare: Trafikverket Investering Projektledare: Sofi

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-03-14 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-22 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Bilaga 2 resecenter och stadsutveckling

Bilaga 2 resecenter och stadsutveckling Bilaga 2 resecenter och stadsutveckling 1.1. Inledande OH- Bilder vid seminarium/ workshop i Piteå den 31 mars 2009 Bild 2 Bild 1 Bild 3 1 1.2. Minnesanteckningar från seminariet den 31 mars 2009 Tid:

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen:

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen: Vid handelsområdet i Väla lokaliseras den norra ändhållplatsen av spårvägen mellan Väla centrum och IKEA, spårvägen lokaliseras söderut under Djurhagshusvägen och Ängelholmsleden (E4) till norra änden

Läs mer

Trångsektorsplan Mälardalen

Trångsektorsplan Mälardalen RAPPORT Trångsektorsplan Mälardalen Planeringsförutsättningar Tågplan T14 Ärendenummer: TRV 2012/69702 Dokumenttitel: Trångsektorsplan Mälardalen, tågplan T14 Skapat av: Armin Ruge Dokumentdatum: 2012-11-19

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Behovsbedömning. Gruvstugan 1:9 med närområde SAMRÅDSHANDLING 1(11) SPN 2014/0364 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Behovsbedömning. Gruvstugan 1:9 med närområde SAMRÅDSHANDLING 1(11) SPN 2014/0364 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Behovsbedömning 1(11) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 17 april 2015 SAMRÅDSHANDLING 2(11) 1 Behovsbedömningens syfte Enligt

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025

Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025 1 2015-09-08 Trafikverket trafikverket@trafikverket.se Ralf Grahn Dnr 2015/Lu55 Er ref: Dnr TRV 2015/63202 Handläggare: Mattias Andersson Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025 Svensk

Läs mer

ÖSTRANDS MASSAFABRIK GRANSKNINGSUTLÅTANDE

ÖSTRANDS MASSAFABRIK GRANSKNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling 2015-09-30 Sid 1 DETALJPLAN ÖSTRANDS MASSAFABRIK Östrand 3:4 m.fl, Västernorrlands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING 2015-09-30 GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE Berörda Detaljplanens

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11

Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11 Ert datum Er beteckning Leveransdivisionen Planering Box 1070 SE-172 22 SUNDBYBERG Sverige Besöksadress: Landsvägen 50A Telefon 08-762 20 20 Telefax www.banverket.se Rapport Trångsektorsplan Göteborg -

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 Utlåtande 2010:129 RIII (Dnr 311-1704/2010) Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Detaljplan

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Samrådsmöte Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Dagordning 1. Presentation av oss från Trafikverket och Sweco 2. Syfte med dagens möte 3. Bakgrund till projektet 4. Vägplaneringsprocessen 5. Förutsättningar

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Behovsbedömning. Bilaga 1. Samrådshandling. PROGRAM till detaljplan för kvarteret JÄRNSKOG Tidaholms centralort, Tidaholms kommun Västra Götalands län

Behovsbedömning. Bilaga 1. Samrådshandling. PROGRAM till detaljplan för kvarteret JÄRNSKOG Tidaholms centralort, Tidaholms kommun Västra Götalands län Bilaga 1 TIDAHOLMS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Dnr:2014/133 Röd linje visar programområdet Samrådshandling Behovsbedömning PROGRAM till detaljplan för kvarteret JÄRNSKOG Tidaholms centralort, Tidaholms

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Mätning av vibrationer i befintliga byggnader inför utbyggnad av bostadsområde i området Strandängen i Jönköping.

Mätning av vibrationer i befintliga byggnader inför utbyggnad av bostadsområde i området Strandängen i Jönköping. Mätning av vibrationer i befintliga byggnader inför utbyggnad av bostadsområde i området Strandängen i Jönköping. Beställare: Sweco Upprättad av: Magnus Sunnervik/. Granskad av: Bertil Krüger/. 1 ALLMÄNT

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

6. Effekter. 6.1 Planerad markanvändning. 6.2 Intrång på fastigheter

6. Effekter. 6.1 Planerad markanvändning. 6.2 Intrång på fastigheter 6. Effekter 6.1 Planerad markanvändning Nollalternativet Det finns idag ett antal områden för planerad bebyggelse utmed befintlig järnväg. Ingen planerad markanvändning står i direkt konflikt med dagens

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Yttrande över program för Älta centrum.

Yttrande över program för Älta centrum. 1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-02-02 KFKS 2012/696-214 Planenheten Nacka kommun 131 81 Nacka Yttrande över program för Älta centrum. Sammanfattning En fördjupad översiktsplan bör tas fram för Älta

Läs mer