Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING Objektsnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970"

Transkript

1 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING Objektsnummer:

2 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket Rolf Wimark Projekteringsledare Vectura Konsult, WSP Sverige AB: Per-Olof Olofsson Tomas Andersson Kennet Hedin Stefan Elfving Titel: Förstudie; Väg 76 genom Furuvik; Gävle kommun, Gävleborgs län; objektnummer: Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Rolf Wimark Distributör: Trafikverket, Investering vägbyggnad, Box 186, , Härnösand telefon: , fax: BESLUTSHANDLING Förstudie väg 76 - Furuvik

3 SAMMANFATTNING Brister och problem Ombyggnaden av Ostkustbanan mellan Skutskär och Furuvik medför att väg 76 behöver byggas om. Trafiksituationen i centrala Furuvik är också otillfredsställande ur säkerhetssynpunkt, framförallt för oskyddade trafikanter. Dessa samsas idag med övrig trafik på väg 76 samt på ett par ställen korsar gång- och cykeltrafiken väg 76 och Ostkustbanan i plan. Trafikmängden på väg 76 förväntas öka. Projektmål Att skapa en säker vägsträcka och underlätta passager för GC-trafik. Tänkbara åtgärder Eftersom ombyggnad av järnväg sker över nuvarande vägsträckning för väg 76 är en planskild passage enda tänkbara åtgärden, vilket medför en ombyggnad av vägen längs den aktuella sträckan. Åtgärdsförslag Ombyggnad av väg 76 (Södra Kungsvägen) från busshållplatsen öster om bron över Dannemansvägen till Tröskenvägen som leder till Harnäsbadet. Gång- och cykelväg parallellt med Ostkustbanan på norra sidan. Flytt av busshållplatslägen vid Tröskenvägen samt ny GC-port under Rv76 med anslutning till Tröskenvägen. BESLUTSHANDLING Förstudie väg 76 - Furuvik 3

4 SAMMANFATTNING... 3 Näringsliv och sysselsättning... 7 Viktiga målpunkter BAKGRUND...6 BRISTER PROBLEM OCH SYFTE... 6 AKTUALITET... 6 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH BESLUT... 6 GEOOGRAFISK AVGRÄNSNING... 6 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER VÄGPLANERINGS- OCH VÄGPROJEKTERINGS- PROCESSEN... 6 VÄGPROJEKTET RIKSINTRESSEN... 7 Kommunala planer... 7 TRAFIK OCH TRAFIKANTER... 8 Biltrafik... 8 Kollektivtrafik... 8 GC-nätet och de oskyddade trafikanterna... 8 Trafiksäkerhet... 8 MILJÖ... 8 Naturmiljö... 8 Kulturmiljö... 8 Naturresurser BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 7 MARKANVÄNDNING... 7 Befolkning... 7 Rekreation och friluftsliv... 8 Buller... 9 Byggnadstekniska förutsättningar... 9 Bebyggelse BESLUTSHANDLING Förstudie väg 76 - Furuvik

5 3. FUNKTIONSANALYS...9 PROJEKTETS OMFATTNING TILLGÄNGLIGHET... 9 TRANSPORTKVALITET... 9 REGIONAL UTVECKLING RISKHANTERING KONFLIKTPUNKTER...11 TRAFIKSÄKERHET... 9 MILJÖ LANDSKAPSBILD/STADSBILD JÄMSTÄLLDHET MÅLUPPFYLLELSE SAMRÅD PROJEKTMÅL PROJEKTMÅL FORTSATT ARBETE NÄSTA STEG ÅTGÄRDSFÖRSLAG ANALYS AV TÄNKBARA ÅTGÄRDER EFFEKTER OCH KONSEKVENSER KOSTNADER BILAGOR Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga BESLUTSHANDLING Förstudie väg 76 - Furuvik 5

6 1. BAKGRUND Brister problem och syfte Motiven till nybyggnad av broar och ombyggnad av väg 76 i Furuvik är att Banverket planerar en omläggning av Ostkustbanan mellan Skutskär och Furuvik. Vid busshållplatsläget vid Tröskenvägen korsar gång- och cykeltrafik väg 76 i plan vilket skapar trafikfarliga situationer. Aktualitet Utbyggnad planerad i samband med Ostkustbanan. Byggstart preliminärt Tidigare utredningar och beslut Arbetsplan väg 76 genom Furuvik och väg 533 Furuviksvägen. Bro över Ostkustbanan inkl anslutningsvägar samt indragning av väg 526 Lövlundsvägen och väg 530 Ytterharnäsvägen Större delen av arbetsplanen från 1997 är nu realiserad, men på grund av att ombyggnaden av Ostkustbanan mellan Skutskär och Furuvik lades på is utfördes aldrig ombyggnaden av väg 76 på den för denna förstudie aktuella sträckan. Beslutet om indragning av väg 530 från har inte verkställts. Detta planeras att utföras i detta projekt. Banverket har tagit fram förstudie och järnvägsutredning för delen Skutskär - Furuvik. År 2009 tog Banverket beslutet att återuppta planerna på nytt dubbelspår mellan Skutskär och Furuvik. Dubbelspåret Skutskär - Furuvik planeras att byggas och det gamla spåret att rivas under Geografisk avgränsning Förstudieområdet är en kort vägsträcka, ca 1,2 km, och har endast lokalt influensområde. Övergripande mål och strategier Vägverkets samlade verksamhet syftar till att uppnå de tranpsortpolitiska målen som fastställts av riksdagen. Det övergripande målet är att säkerställa Målet genomsyrar vägprocessen inklusive förstudieskedet. Det övergripande målet stöds av två huvudmål: figur 1. Aktuell sträcka längs väg 76 i Furuvik är rödstreckad. Kartunderlag från Lantmäteriet/Metria Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Vägplanering- och vägprojekteringsprocessen Vägplaneringsprocessen består av följande skeden: Förstudie Vägutredning Arbetsplan Bygghandling 6 BESLUTSHANDLING Förstudie väg 76 - Furuvik

7 Förstudien är det första steget i Vägverkets planeringsprocess. Huvudsyftet med förstudien, som i huvudsak är ett inventerinsgskede, är att utgöra en bra plattform för eventuellt fortsatt planerings- och projekteringsarbete. Delsyften med en förstudie är att: skapa möjligheter till samråd, information och förankring ge en bild av de behov/problem som finns beskriva viktiga värden/kvaliteter i området utarbeta mål för projektet och det fortsatta arbetet beskriva tänkbara åtgärder och ge förslag på lösningar vara ett underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Vägutredningen är det andra steget i planeringen av ett vägprojekt. Den behöver göras om det finns alternativa vägkorridorer, vilket inte är fallet i detta projekt. Arbetsplanen visar mer i detalj var vägen ska gå och hur den kommer att se ut. För detta projekt finns en arbetsplan från 1997 som kommer att utgöra grund för den nya arbetsplanen. Bygghandlingen är en teknisk handling som visar bland annat detaljprojektering av exakta utföranden för alla detaljer i anläggningen och vilka vägmarkeringar, skyltar och trafiksignaler mm som ska finnas. Vägprojektet Väg 76 är en riksväg, som sträcker sig från Gävle (E4) i norr till Norrtälje (E18) i söder och går parallellt med Ostkustbanan genom Furuvik samhälle. Riksintressen Inga riksintressen förutom järnväg berörs av objektet. 2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Markanvändning -Befolkning I hela Furuviksområdet bestående av Sikvik, Furuvik och Harnäs bor ca personer. Harnäs gränsar till Skutskär med ca invånare i Älvkarleby kommun, Uppsala län. -Bebyggelse Området är ett utpräglat småhus- och fritidshusområde. I den fördjupade översiktsplanen FÖP Furuvik redovisas nya bostadsområden för ca 350 bostäder och en omvandling av ca fritidshus till permanentbostäder. -Näringsliv och sysselsättning Skolan/förskolan, Furuviksparken och Furuviks camping är de största arbetsplatserna i området. De flesta pendlar till arbetsplatser utanför Furuvik. -Viktiga målpunkter Skolan/Förskolan i Ytterharnäs är en viktig målpunkt i området. Furuviksparken och Furuviks Camping är de stora målpunkterna under sommarsäsongen. Harnäsbadet vid sjön Trösken är även en målpunkt under säsong. -Kommunala planer FÖP Furuvik, Översiktsplanen togs fram med detta projekt i beaktande. Detaljplan Furuvik från 1997 som togs fram i samband med ombyggnaden av centrala Furuvik och väg 76. Endast mindre avvikelser från planen görs på grund av att vägområdet tar mer mark i anspråk till följd av större utbredning av slänter än tidigare antagande. BESLUTSHANDLING Förstudie väg 76 - Furuvik 7

8 Trafik och trafikanter -Biltrafik Vid senaste mätningen 2006 var det totala trafikflödet (årsmedeldygn) för denna sträcka 8560 fordon/dygn varav 790 fordon/dygn var tung trafik. Hastigheten på väg 76 är idag 80 km/h från Järvsta till strax före anslutningen av Furuviksvägen. Därefter blir den 70 km/h till centrala Furuvik där den sänks till 50 km/h. Från anslutningen av Ytterharnäsvägen blir den återigen 70 km/h. Efter en ombyggnad förordar Trafikverket en höjning av hastigheten till 60 km/h genom centrala Furuvik och 80 km/h efter korsningen med Gösta Nygrens väg och österut. Väg 76 är rekommenderad väg för farliga transporter. Transporter med farligt gods sker längs väg 76, bl a från Skutskärs bruk, samt till och från Korsnäsverken. Ombyggnaderna bedöms förbättra säkerheten och minska olycksrisken för transporter med farligt gods jämfört med nuläge. -Kollektivtrafik Furuvik trafikeras av busslinjerna 501, 510 och 753. Dessa drivs av Upplands lokaltrafik. Pendeltåget Upptåget med trafik mellan Gävle och Upplands väsby gör uppehåll i Furuvik. Upptåget drivs av Upplands lokaltrafik. -GC-nätet och de oskyddade trafikanterna Gång- och cykelväg finns längs väg 76 från Hemlingby fram till den västra infarten av Furuvik. Det finns ett någorlunda sammanhängande cykelstråk som löper genom Furuvik från den västra infarten och nästan ända fram till korsningen mellan Norra Harnäsvägen och väg 76. Utmed detta stråk finns det några länkar där cykeltrafiken blandas med biltrafiken. Den del av järnvägen, genom Ytterharnäs, som kommer att utgå vid en ombyggnad av Ostkustbanan skulle kunna byggas om till cykelbana/lokalgata med blandtrafik. Detta redovisas i Gävle kommuns översiktsplan FÖP Furuvik. Vägverket Region Mälardalen har gjort en utredning som behandlar gcförbindelser längs väg 76 i Skutskär. Genom föreslagna gc-vägar i Furuvik knyts dessa ihop till ett fungerande gc-nät för området. -Trafiksäkerhet Under åren har 3 trafikolyckor skett på väg 76 mellan Dannemansvägen och Tröskenvägen, varav 2 varit singelolyckor. Inga personer har omkommit. Miljö -Naturmiljö Gävle kommuns ekologer har i arbetet med översiktsplanen FÖP Furuvik gjort bedömningen att ett område med äldre tallar längs aktuell sträcka har naturvärde klass 2, ett naturvärde av regional betydelse. Detta område berörs av den föreslagna GC-porten vid Tröskenvägen. Enligt länsstyrelsens underlagsmaterial förekommer den rödlistade arten Gulyxne inom förstudieområdet. Exakta koordinater saknas. Kommande MKB redogör för eventuella förekomster av rödlistade arter inom området samt hur de påverkas. Längs vägsträckan, i området mellan väg 76 och sjön Trösken, finns en större koloni av häckande häger. -Kulturmiljö Länsmuséet i Gävleborg har genomfört en arkeologisk utredning från Bomansberget till länsgränsen mot Uppland, Särskild arkeologisk utredning för OKB, sträckan Bomansberget-länsgränsen alt UA1, Valbo socken Gävle kommun. Den nya sträckningen för väg 76 ryms inom denna utredning. Inga kända fornlämningar av värde berörs av den nya sträckningen för väg 76. -Naturresurser Förbi Rönningen i östra Furuvik går väg 76 genom tätortsnära skogsmark norr om Furuviks camping. Förutsättningarna för skogsbruket i området påverkas inte. Enligt uppgift finns ett par brunnar i anslutning till det föreslagna läget för gc-porten vid Tröskenvägen. Brunnarnas läge och eventuell påverkan på dessa skall utredas vidare. -Rekreation och friluftsliv Furuvik har sedan 1890-talet utnyttjats som ett naturskönt strövområde vid havet och är numera också en rikskänd djur- och nöjespark. Parkområdet berörs inte av projektet. Söder om Furuviksparken och riksväg 76 ligger Furuviks camping - en trestjärning camping med ca 250 campingtomter. Campingplatsen bedöms bli mer bullerutsatt vid en utbyggnad av Ostkustbanan då den får järnväg närmare inpå sig. Även väg 76 hamnar närmare campingen, men går här i skärning 8 BESLUTSHANDLING Förstudie väg 76 - Furuvik

9 till skillnad från idag, vilket medför att bullervärdena blir något lägre än i nollalternativet. Skillnaden är dock närmast försumbar. Ett arbete med en ny detaljplan för camping vid Sandviksområdet är påbörjat av Gävle kommun. Infarten till den nya campingen är planerad från Gösta Nygrens väg. -Buller I miljökonsekvensbeskrivningen för arbetsplan väg 76 genom Furuvik från 1997 bedömdes sju fastigheter längs aktuell sträcka på väg 76 vara utsatta för ekvivalenta bullernivåer utomhus från vägtrafiken som överskrider 55 db(a). Efter ombyggnad bedömdes sex fastigheter fortfarande vara utsatta för bullernivåer som överskrider riktvärdet för bullernivå utomhus. Med de föreslagna åtgärderna bedömdes samtliga fastigheter utom en få ljudnivåer som ligger inom Naturvårdsverkets riktvärden utomhus. Fastighet 65:4>2 ligger så nära vägen att man bedömde att Naturvårdsverkets riktvärden för ekvivalent ljudnivå utomhus inte gick att uppfylla med rimliga åtgärder. Fastigheten är idag försedd med en bullerskyddsskärm som är anpassad efter den nya vägdragningen för väg 76. För samtliga fastigheter bedömdes maximalnivån inomhus klaras genom fönsteråtgärder. Nya bullerberäkningar är gjorda efter Förstudiens samrådsversion och dessa följer med denna förstudie som bilagor, maximal bullernivå - Bilaga 3 och ekvivalent bullernivå - Bilaga 4. I kommande MKB redovisas detaljerade bullerberäkningar för berörda fastigheter. Byggnadstekniska förutsättningar Markundersökningar utfördes i samband med framtagande av tidigare arbetsplan för Väg 76 under Omfattningen och resultat av de utförda undersökningarna framgår av särskilda handlingar Markundersökningar daterade Som underlag för de geotekniska bedömningarna har även resultat från tidigare undersökningar i området använts. Planerad sträckning för väg 76 går längs befintlig väg med undantag för ca 2/100 2/700 där vägen går över ängs- och skogsmark i skärning. Terrängen är relativt kuperad med lokala våtmarksområden. Markytan varierar mellan +10 och +15. Planerad väg går under blivande dubbelspår i km 2/650. Port för gc-väg planeras i km 3/187. Den nya sträckningen av väg 76 passserar ett våtmarksområde vid ca km 2/150-2/250. Jorden består av organisk jord som vilar på morän. Den organiska jorden utgörs av torv. En del av våtmarksområdet nyttjas som parkeringsplats. Där består jorden av fyllning på organisk jord. Grundvattenobservationer har utförts i lägen för bro och gc-port i km 2/080 respektive 2,5 m under markytan. I våtmarksområdena ligger grundvattenytan betydligt högre. Vattenavledningen kommer att ske i öppna diken och från järnvägsbron kommer vattnet att ledas i ledning till vägdike vid Gösta Nygrens Väg och vidare i befintligt dike som måste fördjupas. 3. FUNKTIONSANALYS Tillgänglighet Passage av väg 76 sker idag vid plankorsningen vid Tröskenvägen. Bostäder vid Rönningen har direktutfart till väg 76. Transportkvalitet Väg 76 genom Furuvik är till större delen nyligen ombyggd och har god teknisk standard. Regional utveckling Furuviksområdet gränsar till Skutskär i Älvkarleby kommun. Arbetspendling sker mellan kommunerna. Gång- och cykelbana finns nästan hela vägen från Gävle till Skutskär med undantag från denna korta sträcka, från centrala Furuvik till kommungränsen. Trafiksäkerhet Direktutfarter från bostäder vid Rönningen samt plankorsning vid Tröskenvägen/Ytterharnäsvägen och busshållplatser utgör trafikfarliga platser längs sträckan. Jorden består längs väg 76 och i nära omgivningar till vägen huvudsakligen av morän. Några våtmarksområden, som tidvis kan stå under vatten, förekommer vid sidan av väg 76. BESLUTSHANDLING Förstudie väg 76 - Furuvik 9

10 Miljö Ingen förändring av trafikmängden som följd av ombyggnaden förväntas. Vägen kommer att sänkas vilket bör förbättra ljudmiljön vid de befintliga bostäderna i Rönningen. Utsläppen påverkas i positiv riktning av jämnare trafikrytm om/då hastigheten sätts till 80 km/h på hela sträckan genom Furuvik. De påverkas i negativ riktning av att hastigheten genom centrala Furuvik höjs från 50 km/h till 60 Vid vägporten under järnvägen vid Rönningen kommer grundvattennivån att sänkas. Dagvattnet leds i ledning och dike åt norr. Diket kommer att behöva grävas djupare. GC-porten under Rv 76 vid Tröskenvägen bedöms inte sänka grundvattennivån. Dagvattnet leds i ledning och dike till befintligt dike längs Ytterharnäsvägen. Landskapsbild/stadsbild Landskapsbildsförändringarna vid en ombyggnad av väg 76 blir stora där vägen passerar under järnvägen vid Rönningen samt vid den nya gc-porten vid Tröskenvägens anslutning. Förbi Rönningen går väg 76 i skärning och passerar under den 80 meter långa järnvägsbron. Schakter för väg 76 och fyllnader för järnvägens höga bank ger kraftiga ingrepp i landskapsbilden, som kommer att upplevas såväl från vägen som från omgivningen. Väg och järnväg skär dessutom in i skogsridån norr om Furuviks camping. Jämställdhet Vid förra ombyggnaden av väg 76 genom Furuvik genomfördes förbättrande åtgärder avseende kollektivtrafiken, vilket borde ha påverkat kvinnors resande positivt eftersom kvinnor reser mer kollektivt än män. I detta projekt berörs även busshållplatser som flyttas och det föreslås förbättrade kommunikationer mellan bostadsområden och hållplatslägen. Att utforma dessa stråk och hållplatslägen så att de upplevs trygga och säkra är av stor vikt för att de kollektivtrafik. 4. PROJEKTMÅL Projektmål Målet är att skapa en säker vägsträcka och underlätta passager för GC-trafik. Motivet till en ombyggnad av väg 76 är en ombyggnad av ostkustbanan mellan Skutskär och Furuvik. Järnvägen passerar väg 76 på den för förstudien aktuella sträckan. Inom projektet ryms förutom passage av järnvägen också att Ytterharnäsvägen överlåts till kommunen, en ny cykelbana mellan Dannemansvägen och Gösta Nygrens väg samt GC-port mellan Ytterharnäsvägen och Tröskenvägen uinder väg 76. Busshållplatserna vid Ytterharnäsvägen/Tröskenvägen flyttas. 5. ÅTGÄRDSFÖRSLAG Analys av tänkbara åtgärder Eftersom ombyggnad av järnväg sker över nuvarande vägsträckning för väg 76 är en planskild passage enda tänkbara åtgärden, vilket medför en ombyggnad av vägen längs den aktuella sträckan. Någon förändring av trafikmängden som en konsekvens av ombyggnaden av väg 76 förväntas inte. Boende i Furuvik får säkrare passager över väg 76. med avseende på förflyttningsmönster och kontaktvanor för de boende i Furuvik. Framkomligheten för gående och cyklister blir totalt sett bättre i Furuvik med anläggande av ny gång- och cykelväg samt port under väg 76 där ny gc-väg byggs mellan Ytterharnäsvägen och Tröskenvägen. Busshållplatsläget vid Rönningen försvinner genom nedsänkningen av vägen och därmed får de boende i Rönningen lite längre att gå till närmaste busshållplats. Resenärerna till/från Rönningen kommer däremot att få en säkrare väg att gå till både hpl Furuvik och hpl Ytterharnäs (vid Tröskenvägen) via gångväg och GC-port. Kostnader Vägprojektet ingår som en del i ombyggnaden av järnvägen. Kostnader är inte relevant. Projektets omfattning Ombyggnad av väg 76 (Södra Kungsvägen) från busshållplatsen öster om 10 BESLUTSHANDLING Förstudie väg 76 - Furuvik

11 bron över Dannemansvägen till Tröskenvägen som leder till Harnäsbadet. Gång- och cykelväg parallellt med Ostkustbanan på norra sidan. Flytt av busshållplatslägen vid Tröskenvägen samt ny GC-port under Rv76 med anslutning till Tröskenvägen. Vid anslutningen mot Harnäsbadet (Tröskenvägen) tas anslutningsvägen mot Ytterharnäsvägen bort. Fastigheter som idag har direktutfart på väg 76 får genom projektet nya utfarter mot uppsamlingsgatan Gösta Nygrens väg. 6. RISKHANTERING Under kommande projektering görs en analys av arbetsmiljön där bland annat ska framgå att Trafikverkets krav på miljövänliga val vid val av drivmedel, oljor mm ska följas för att minska risken för föroreningar av omgivande mark och vatten. Konfliktpunkter Bostäder i Rönningen kan påverkas negativt under byggskedet, men bedöms få en bättre boendemiljö efter en ombyggnad. Furuviks camping påverkas negativt genom att mark tas i anspråk och parkeringsytor försvinner samt att tåg- och vägtrafik kommer närmare campingplatserna. Ett detaljplanearbete med en ny lokalisering av Furuviks camping norr om väg 76 är påbörjat. 7. MÅLUPPFYLLELSE Måluppfyllelse Föreslagna åtgärder för väg 76 bedöms uppfylla projektmålet att skapa en säker vägsträcka och underlätta passager för gång- och cykeltrafik. Vägverkets övergripande mål anses uppfyllas i den mån de ryms inom detta projekt. Funktionsmålet innebär förbättrad tillgänglighet, utformning, funktion, utvecklingskraft och jämställdhet. Åtgärdsförslaget innebär en anpassning till den nya sträckningen för ostkustbanan. Väg 76 får nya hållplatslägen för kollektivtrafiken med planskilda gång- och cykelvägar. Kollektivtrafiken främjar ett jämställt transportsystem då kvinnor i högre utsträckning än män nyttjar kollektivtrafiken. Reducering av utfarter och korsningar bidrar till ökad framkomlighet för bilister längs väg 76 samt bidrar till säkrare cykelstråk. Hänsynsmålet innebär ökad/förbättrad säkerhet, miljö och hälsa. Åtgärdsförslaget bidrar till förbättrad säkerhet längs vägen. Genom att vägen sänks ned förbättras boendemiljön för bebyggelsegruppen vid Rönningen. Mängden utsläpp påverkas inte nämnvärt med föreslagen åtgärd. 8. SAMRÅD Samråd Samrådsmöte med information om förstudien hölls i Skutskär, Folkets Hus 12/4 kl FORTSATT ARBETE Denna förstudie sänds till länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun samt olika intresseorganisationer för yttrande. Efter genomfört samråd och remisstid kommer en samrådsredogörelse att upprättas som bland annat redovisar hur och när information skett, vilka synpunkter som framförts på förstudien samt kommentarer till dessa. Utifrån detta underlag fattar länsstyrelsen beslut om objektet kan medföra betydande miljöpåverkan, enligt miljöbalkens definition. Därefter färdigställs förstudien och beslut fattas om det fortsatta projekteringsarbetet. Berörd länsstyrelse, kommun samt de som yttrat sig över förstudien eller deltagit i tidigare samråd kommer att informeras om beslutet. Nästa steg Nästa steg är att en arbetsplan upprättas. En gemensam miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för arbets- och järnvägsplan tas fram. 10. BILAGOR Bilaga 1. Illustrationsplan del av väg 76 vid Rönningen Bilaga 2. Illustrationsplan del av väg 76 vid Tröskenvägen Bilaga 3. Maximal bullernivå från väg 76 Bilaga 4. Ekvivalent bullernivå från väg 76 BESLUTSHANDLING Förstudie väg 76 - Furuvik 11

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Förstudie Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Vellinge kommun, Skåne 2010-12-17 Beslutshandling 0 Dokumenttitel: Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 669, Iggesund- Sörforsa, del Iggesund- Pappersavan. Huddiksvall kommun, Gävleborgs län. Samrådshandling 2011-01-25 Objekt: 83158730

FÖRSTUDIE Väg 669, Iggesund- Sörforsa, del Iggesund- Pappersavan. Huddiksvall kommun, Gävleborgs län. Samrådshandling 2011-01-25 Objekt: 83158730 FÖRSTUDIE Väg 669, Iggesund- Sörforsa, del Iggesund- Pappersavan Huddiksvall kommun, Gävleborgs län Samrådshandling 2011-01-25 Objekt: 83158730 Konsult: WSP SverigeAB Box 1007 791 10 Falun Tel: 023-45964

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

7.5 Rekreation och friluftsliv

7.5 Rekreation och friluftsliv Figur 7.4. Utsikt över Indalsälven från Kävstabron. 7.5 Rekreation och friluftsliv Indalsälvens dalgång, se figur 7.4, är klassad som riksintresse för friluftslivet. Detta område berör hela den norra halvan

Läs mer

Kalkyl PM. E20 förbi Hova

Kalkyl PM. E20 förbi Hova Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2008-05-06, 2008-06-12 samt 2008-07-08 Datum: 2008-07-08 Rev 2008-10-26 1(10) 1. Bakgrund E 20 är en viktig kommunikationsled som ingår i

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter Vägalternativ 1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet Antal sidor: : 54 50 Göteborg, augusti

Läs mer

Plan- Lommavägen genomförandebeskrivning

Plan- Lommavägen genomförandebeskrivning JÄRNVÄGSPLAN FÖRSTUDIE Flackarp-Arlöv, fyra spår Plan- Lommavägen genomförandebeskrivning - Korsning med Södra Utställningshandling stambanan 2013-xx-xx Samrådshandling 2012-06-11 1. Samgranskningskoncept

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län Förslagshandling 2010-09-24, kompletterad 2010-10-13 Projektnummer: 88 1065

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd ARBETSPLAN E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd Kristianstad kommun, Skåne län Samrådsredogörelse 2013-05-03 Projektnummer: 881097 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: 881097 Samrådsredogörelse

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Förstudie Väg 595, GC-väg Gagnefs kyrkby - resecentrum. Gagnef kommun, Dalarnas län. Slutrapport, juni 2013

Förstudie Väg 595, GC-väg Gagnefs kyrkby - resecentrum. Gagnef kommun, Dalarnas län. Slutrapport, juni 2013 Förstudie Väg 595, GC-väg Gagnefs kyrkby - resecentrum Gagnef kommun, Dalarnas län Slutrapport, juni 2013 Titel: Väg 595, GC-väg Gagnefs kyrkby - resecentrum Skede: Förstudie Utgivare: Trafikverket Projektledare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid 11 januari 8 februari 2010 Öppet hus 26, 27 och 28 januari 2010

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät

3 Vägnät och trafik. 3.1 Vägnät 3 Vägnät och trafik 3.1 Vägnät Väg 73 är av stor betydelse för regionen och ingår i huvudvägnätet. Väg 73 trafikförsörjer stora delar av Haninge kommun och förbinder kommunen med Stockholm och Nynäshamn.

Läs mer

Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning

Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning 2015-12-29 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2007/81-311 Kommunstyrelsen Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande. Sammanfattning

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning

Tingberg 3:72, Lödöse Trafikbullerutredning Tingberg 3:72, Lödöse Tingberg 3:72, Lödöse Beställare: Projektledare Konsult: Uppdragsledare Handläggare Lillemor Alvåker Furuskogsvägen 5 446 32 Älvängen Lillemor Alvåker GF Konsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

Väg 174, GC-väg Väjern

Väg 174, GC-väg Väjern FÖRSTUDIE Väg 174, GC-väg Väjern Sotenäs kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2012-10-18 Objekt: 130904 1 Titel: Förstudie väg 174, GC-väg Väjern Utgivningsdatum: 2012-10-18 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN 2012-07-03 1C140004.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Susanna Sandelius Peter Fors Uppsala 2012-07-03 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Korsning väg 83/696 Järvsö

Korsning väg 83/696 Järvsö SAMRÅDSUNDERLAG Korsning väg 83/696 Järvsö Ljusdals kommun, Gävleborgs län Vägplan 2015-05-20 Projektnummer: 143999 Dokumenttitel: Korsning väg 83/696 Järvsö Skapat av: Sweco Dokumentdatum: 2015-05-20

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Väg 570, gång- och cykelväg Kongahällavägen Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Väg 570, gång- och cykelväg Kongahällavägen Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg Kongahällavägen Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-11-07 Objekt nr: 130954 och 109773 Beställare:

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09. Objektnummer 86 11603

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09. Objektnummer 86 11603 FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09 Objektnummer 86 11603 Beställare Vägverket Region Mälardalen Box 1140 Besöksadress: Tullgatan 8 631 80 Eskilstuna Tfn: 0771-119

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Esarpsvägen, väg 798 FÖRSTUDIE. Vägen mellan Esarp och Genarp samt Esarps by Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län

Esarpsvägen, väg 798 FÖRSTUDIE. Vägen mellan Esarp och Genarp samt Esarps by Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län FÖRSTUDIE Esarpsvägen, väg 798 Vägen mellan Esarp och Genarp samt Esarps by Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län Förslagshandling 2011-02-10 Objekt: 8850771 Tyréns AB Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott SAMRÅDSUNDERLAG Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott Västerås kommun, Västmanlands län 2013-03-15 Objekt: 106949 Följande tjänstemän och konsulter har deltagit i arbetet med denna samrådsunderlag:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB till arbetsplan för Väg 35 Åtvidaberg- Linköping, Sandtorpet-Vårdsbergs kors

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB till arbetsplan för Väg 35 Åtvidaberg- Linköping, Sandtorpet-Vårdsbergs kors Miljökonsekvensbeskrivning, MKB till arbetsplan för Väg 35 Åtvidaberg- Linköping, Sandtorpet-Vårdsbergs kors Linköpings kommun, Östergötlands län 2012-12-04 rev 2015-10-15 Uppdragsnr: 106 909 koncept 2011-12-28

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET. Östhammars Kommun, Uppsala Län. SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397

Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET. Östhammars Kommun, Uppsala Län. SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397 Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET Östhammars Kommun, Uppsala Län SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397 Dokumenttitel: Arbetsplanens Beskrivning Skapat av: Rickard Sundström Dokumentdatum:

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Yta för eventuell färgkodning

Yta för eventuell färgkodning Järnvägsplan Skutskär-Furuvik samt arbetsplan väg 76 Del 2, Miljökonsekvensbeskrivning Utställelsehandling 2010-11-29, 2011-11-28 samt 2013-03-04 Reviderad 2012-02-16 och 2012-08-21 Yta för eventuell färgkodning

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Ny älvförbindelse, samråd för järnvägsplan och vattenverksamhet

Ny älvförbindelse, samråd för järnvägsplan och vattenverksamhet Ny älvförbindelse, samråd för järnvägsplan och vattenverksamhet Samråd 22 november 2012 Patrik Fridh, projektledare Dagordning Presentation Bakgrund Ny bro över Göta älv; förslag och konsekvenser Prövningsprocesser

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

ARBETSPLAN. VÄG 101, Tätortsåtgärder Skivarp Skurups Kommun. Objektnr 8850499 Upprättad 2009-08-20 Pärm 1

ARBETSPLAN. VÄG 101, Tätortsåtgärder Skivarp Skurups Kommun. Objektnr 8850499 Upprättad 2009-08-20 Pärm 1 ARBETSPLAN VÄG 101, Tätortsåtgärder Skivarp Skurups Kommun Objektnr 8850499 Upprättad 2009-08-20 Pärm 1 ARBETSPLAN Väg 101 Tätortsåtgärder Skivarp Skurups kommun Objektnr 8850499 Upprättad 2009-09-20 BESKRIVNING

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Samrådsmöte Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Dagordning 1. Presentation av oss från Trafikverket och Sweco 2. Syfte med dagens möte 3. Bakgrund till projektet 4. Vägplaneringsprocessen 5. Förutsättningar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av. ÖDESHÖG 9:32 M.FL. (Ny väg mellan Fabriksvägen och Grännavägen) Inom Ödeshögs kommun.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av. ÖDESHÖG 9:32 M.FL. (Ny väg mellan Fabriksvägen och Grännavägen) Inom Ödeshögs kommun. SAMRÅDSHANDLING Datum: 2011-02-07 Detaljplan för del av ÖDESHÖG 9:32 M.FL. (Ny väg mellan Fabriksvägen och Grännavägen) Inom Ödeshögs kommun Planområde Fabriksvägen Ny väglänk Ödeshögs tätort Grännavägen/Lv

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Väg 301 Furudal. Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län. Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830

GRANSKNINGSHANDLING. Väg 301 Furudal. Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län. Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830 GRANSKNINGSHANDLING Väg 301 Furudal Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830 Dokumenttitel: Väg 301 Furudal, Gång- och cykelväg. Skapat av: EQC

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

8.14 Samlad bedömning

8.14 Samlad bedömning 8.14 Samlad bedömning I detta och tidigare kapitel har förutsättningarna för och effekterna av en dragning av Norrbotniabanan inom respektive korridor redovisats. För att ge en mer helhetlig bild görs

Läs mer

FÖRSTUDIE. Gång- och cykelväg Björsbyn Reveln. Beslutshandling november 2009 Luleå kommun BD-8211851-597

FÖRSTUDIE. Gång- och cykelväg Björsbyn Reveln. Beslutshandling november 2009 Luleå kommun BD-8211851-597 FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Björsbyn Reveln Beslutshandling november 2009 Luleå kommun BD-8211851-597 Titel: Förstudie. Gång- och cykelväg Björsbyn Reveln Utgivningsdatum: 091125 Utgivare: Vägverket Region

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg

Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg SAMRÅDSUNDERLAG Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Vägplan 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.1.0 Trafikverket

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

FÖRSTUDIE Cykel i Ostsektorn. Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län. Samrådshandling 2011-02-07 Objekt: 101518

FÖRSTUDIE Cykel i Ostsektorn. Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län. Samrådshandling 2011-02-07 Objekt: 101518 FÖRSTUDIE Cykel i Ostsektorn Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län Samrådshandling 2011-02-07 Objekt: 101518 Titel: Förstudie Cykel i Ostsektorn Utgivningsdatum: Februari 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Förstudie Östborn, korsningen väg 850/862. Falu kommun, Dalarnas län Slutrapport 2013-05-28 Objektnr: 130851

Förstudie Östborn, korsningen väg 850/862. Falu kommun, Dalarnas län Slutrapport 2013-05-28 Objektnr: 130851 Förstudie Östborn, korsningen väg 850/862 Falu kommun, Dalarnas län Slutrapport 2013-05-28 Objektnr: 130851 Översiktskarta. Korsningen väg 850/862 ligger vid den blå pilen Titel: Förstudie korsningen väg

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

Objekt nr 10918. Väg 52, delen Grindstugan-Bo Hage Förstudie Förslagshandling 2006-06-01

Objekt nr 10918. Väg 52, delen Grindstugan-Bo Hage Förstudie Förslagshandling 2006-06-01 Objekt nr 10918 Väg 52, delen Grindstugan-Bo Hage Förstudie Förslagshandling 2006-06-01 VÄG 52 delen Grindstugan- Bo Hage FÖRSTUDIE 2006-06 - 01 VAP VA-Projekt AB har av Vägverket Region Mälardalen fått

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Anders Wallergård, Projektledare Stefan Jiverö, Byggledare Markförhandlare

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, komplettering Samhällsbyggnadskontoret Plan- och byggenheten ANTAGANDEHANDLING 1 (5) 2004-10-27 Detaljplan för SUNDBY STRAND 3 del av Toresunds-Sundby 1:1, Stallarholmen, Strängnäs Kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING,

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer