FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling Objekt:

2 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare: Torbjörn Karlsson, Trafikverket Konsult: WSP Sverige AB Box Falun Tel Lena Jernberg Jenny Norén Kenny Dolleris Daniel Larsson Roberth Carling Uppdragsansvarig/ Samhällsplanering Trafikplanering Vägutformning Miljö/GIS Oberoende granskare Titel: Förstudie; Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa; Orsa kommun, Dalarnas län; objektnummer Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket, Region Mitt Kontaktperson: Torbjörn Karlsson Uppdragsansvarig: Lena Jernberg Tryck: WSP Distributör: Trafikverket, Box 417, Gävle, telefon: Falu kommun Rättviks kommun Mora kommun Orsa kommun Gävle kommun Sandvikens kommun Hofors kommun Ökad rörlighet för såväl människor som varor och tjänster är ett tydligt drag i den pågående ekonomiska och sociala utvecklingen. EU- projektet Gävle-Dala utvecklingsstråk vill förstärka de positiva effekterna av denna utveckling genom att knyta samman och utveckla regionen längs stråket Gävle- Falun-Mora-Orsa. Genom projektet Gävle-Dala utvecklingsstråk vill de deltagande kommunerna och Trafikverket genom ett samarbete bidra till att skapa bättre förutsättningar för näringslivets utveckling. Angreppssättet är att betrakta sträckan Gävle-Falun- Mora-Orsa som ett sammanhängande stråk som är beroende av såväl den lokala som den interregionala utvecklingen.

3 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 BRISTER, PROBLEM OCH SYFTE... 2 AKTUALITET... 2 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH BESLUT... 2 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER... 3 PROJEKTMÅL... 3 VÄGPLANERINGS- OCH VÄGPROJEKTERINGSPROCESSEN... 4 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 4 MARKANVÄNDNING... 4 TRAFIK OCH TRAFIKANTER RESOR OCH TRANSPORTER... 6 MILJÖ, VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR, ASPEKTER OCH INTRESSEN BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR TÄNKBARA ÅTGÄRDER OCH DESS KONSEKVENSER FYRSTEGSPRINCIPEN ANALYS AV TÄNKBARA ÅTGÄRDER EFFEKTER OCH KONSEKVENSER KOSTNADER RISKHANTERING MÅLUPPFYLLELSE OCH PRIORITERING AV ÅTGÄRDER SAMRÅD VÄGHÅLLNINGMYNDIGHETENS STÄLLNINGSTAGANDE FORTSATT ARBETE PRÖVNING ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING BILAGOR SAMRÅDSREDOGÖRELSE LÄNSSTYRELSENS BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN KÄLLFÖRTECKNING Sammanfattning En stor del av näringen i Orsa utgörs av turism, både under sommar- och vintersäsong med bl. a. rovdjurscentrum och skidanläggning vid Grönklitt. Större delen av turistströmmarna använder väg 1000 som förbinder samhället Orsa med Grönklitts anläggning. Turismen är under stark expansion vilket innebär en ökad trafik genom samhället. En ny bergtäkt på Bjusberget genererar även tung trafik i området. Ortsbefolkningen upplever idag trafikmiljön längs väg 1000 som otrygg eftersom passager samt gång- och cykelvägar bitvis saknas. Orsa kommun medverkar i EU-projektet Gävle-Dala utvecklingsstråk, som syftar till att utveckla näringslivet längs stråket mellan Gävle och Dalarnas fjällvärld. Orsa kommun har tillsammans med Trafikverket inom ramen för EU-projektet valt att studera trafiksäkerheten på en del av väg 1000 i denna förstudie. Gemensamt för hela sträckan är: * att vägen är smal och har inget utrymme för oskyddade trafikanter * många dåligt utformade anslutningar/korsningar * siktproblem * saknar tillgängliga och säkra busshållplatser * dåligt utformade zoner för postlådor * dålig vägvisning och gatubelysning Tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen är: * Tung trafik kan förbjudas på väg 1000 genom Orsa. När nya bron över Unnån är färdig kan tung trafik istället ledas väg 1003 till väg 45. * Kollektivtrafiken mellan Mora, Orsa och Grönklitt bör förbättras så att fler kan åka tåg och buss till skid- och rovdjurscentret. * Antalet utfarter ses över, stängs alternativt förbättras. Sidoområdet bör siktröjas. * Utrymme bör skapas för de oskyddade trafikanterna. * Vägvisning och belysning ses över och förbättras. * Gestaltningsåtgärder på delar inom tättbebyggt område. 1

4 Bakgrund Brister, problem och syfte Orsa är en mindre kommun där stora traditionella industrier saknas. En stor del av näringen utgörs av turism, både under sommar- och vintersäsong med bl a rovdjurscentrum och skidanläggning vid Grönklitt. Större delen av turistströmmarna använder väg 1000 som förbinder samhället Orsa med Grönklitts anläggning. Turismen är under stark expansion vilket innebär en ökad trafik genom samhället. En planerad bergtäkt på Bjusberget kommer även att generera tung trafik i området. Ortsbefolkningen upplever idag trafikmiljön längs väg 1000 som otrygg eftersom passager samt gång- och cykelvägar bitvis saknas. Orsa kommun medverkar i EU-projektet Gävle-Dala utvecklingsstråk, som syftar till att utveckla näringslivet längs stråket mellan Gävle och Dalarnas fjällvärld. Orsa kommun har därför tillsammans med Trafikverket inom ramen för EUprojektet valt att studera trafiksäkerheten på en del av väg 1000 i denna förstudie. Geografisk avgränsning Förstudien behandlar förutsättningarna för förbättringar av trafiksäkerheten på väg 1000 på delen från korsningen med Fryksåsvägen (väg 1002) till korsningen med Lillågatan och Parkgatan, totalt en sträcka på ca 3 km. Vägen har delats upp i delsträckor för vilka problem och åtgärdsbehov beskrivs i förstudien. Aktualitet Det finns inga pengar avsatta för åtgärder på väg 1000 i Länsplanen för regional transportinfrastruktur Förstudien kommer att vara ett underlag för Region Dalarna, Trafikverket och Orsa kommun för diskussion om vilka åtgärder som kan vara aktuella. Åtgärderna ska sedan prioriteras mot pengar i planen (sk. pottpengar för trafiksäkerhetsåtgärder). Tidigare utredningar och beslut Det finns en fastställd arbetsplan för väg 1003 vid Unnån (Vägverket 2008). Bärighetsåtgärder på väg 1003 och ny bro över Unnån kommer att påbörjas under I samband med detta kommer även en del av väg 1003 genom Hansjö att byggas om till så kallad bymiljöväg med ett körfält och avgränsade gång och cykelfält på respektive sida av vägen. När det gäller väg 1000 finns inga tidigare utredningar eller beslut. Kommunen har beslutat om att ändra detaljplanen vid Hallingvägen/ Ridhusvägen, men ännu inte påbörjat arbetet. 2 Figur 1. Förstudieområde och väg-/gatunamn

5 Övergripande mål och strategier Transportpolitiska mål Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har Regeringen också satt funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller allvarligt skadas. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Trafikverkets verksamhet syftar till att uppnå de transportpolitiska målen. Målet genomsyrar vägprocessen, inklusive förstudieskedet. Regionala mål I Strategi för miljöanpassade transporter i Dalarna som tagits fram av Vägverket, Banverket, Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, 2009 framgår följande mål för 2020 som berör förstudien: * Transportsystemet och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i stads-, kultur- och naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- och säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön. Hänsyn ska också tas till att transportsystemet ska vara jämlikt och jämställt. * Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda. Lokala mål I översiktsplanen från juni 1994 finns övergripande mål som är vägledande för planeringen inom kommunen: Följande mål har anknytning till infrastrukturplaneringen: * att skapa förutsättningar för en bibehållen och ökad sysselsättning i kommunen * att ge riktlinjer för bebyggelsehantering, bevarande, areella näringar, exploatering, kommunikationer osv. * att utveckla en turistnäring byggd på de för kommunen unika tillgångarna i form av natur och kultur * att värna om vår natur så att landskapet inte utarmas, värdefulla naturmiljöer inte exploateras i onödan och att arter inte utrotas Kommunstyrelsen i Orsa antog 2009 en Strategi för Tillväxt och Välfärd. I strategin är väg 1000 upptagen som en viktig faktor för utvecklingen av kommunen. Väg 1000 behöver uppgraderas för cyklister och gående och för att klara trycket från trafikanter till och från det snabbt växande turistområdet Grönklitt. I strategin finns även en ambition att genomföra ett cykelprojekt tillsammans med bl. a. Mora kommun och cykelorganisationer, där en första åtgärd är att med enkla medel förbättra skyltning och tätortsnära passager längs Siljansleden runt Orsasjön. Projektmål Följande effektmål har satts upp för projektet: * God tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter att färdas längs och tvärs väg * Framkomligheten för arbetspendlare, godstransportörer och turister som använder väg 1000 ska vara fortsatt god. * Tillgängligheten för gående och cyklande samt resande med kollektivtrafik ska särskilt beaktas med tanke på långsiktig hållbarhet. * Efterlevnaden av skyltade hastigheter ska bli bättre än idag. 3

6 Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen Vägplaneringsprocessen består av följande skeden: * Förstudie * Vägutredning * Arbetsplan * Bygghandling En förstudie är således det första steget i Trafikverkets planeringsprocess för vägåtgärder. Förstudien ska utgöra underlag för samråd med andra myndigheter, organisationer och allmänhet. Den ska också utgöra underlag för länsstyrelsens beslut om miljöpåverkan samt skapa en plattform för den fortsatta processen. Förstudien ska kunna användas som underlag för fortsatt detaljprojektering av de föreslagna åtgärderna. Vägutredningen är det andra steget i planeringen av ett vägprojekt. Den behöver bara göras om det nns alternativa vägkorridorer. Det är inte aktuellt i detta projekt. Arbetsplanen visar mer i detalj var vägen ska gå och hur den kommer att se ut. I arbetsplanen ingår en miljökonsekvensbeskrivning som ska godkännas av länsstyrelsen. Bygghandlingen är en teknisk handling som visar bland annat detaljprojektering av exakta utföranden för alla detaljer i anläggningen och vilka vägmarkeringar, skyltar och tra ksignaler m.m. som ska nnas. Bygghandlingen är underlag till förfrågningsunderlaget vid upphandling av den entreprenör som ska utföra byggnadsåtgärderna. I mindre projekt kan smärre trafiksäkerhetsåtgärder byggas inom det normala drift- och underhållet av vägen så länge inte ny mark krävs för åtgärderna. Befintliga förhållanden Markanvändning Förstudieområdet är en del av Orsa samhälle. Markanvändningen inom förstudieområdet är främst bostäder, skola, kommunal omsorg, jordbruk samt anläggningar för rekreation och friluftsliv. Befolkning och bebyggelse Förstudieområdet omfattar ett flertal bostadsområden som på större delen av vägsträckan ligger nära vägen. Det är både mindre gårdsbildningar, villaområden och områden med flerfamiljshus. I förstudieområdets närområde ligger byn Hansjö med 950 invånare. Näringsliv och sysselsättning Kommunen är största arbetsgivaren med 650 anställda. Största privata företaget är Orsa Grönklitt med 75 anställda tätt följt av Siljan Buss med 60 anställda. Framtidstron är stor i Orsa med ett aktivt företagsnätverk och god tillväxt inom områdena besöksnäring, mark och transport, träförädling och företagstjänster. Turistanläggningen vid Grönklitt har idag över 2800 bäddar, restauranger, 12 liftar, 23 nedfarter, 70 km längdspår och Europas största björnpark. I Grönklittsgruppen ingår även bl. a. Orsa camping och Tomteland i Mora. Orsa camping har ca 70 stugor för uthyrning och plats för 800 husvagnar. Grönklittsgruppen kommer att utöka verksamheten de närmaste åren vilket ökar behovet av fungerande infrastruktur till och från området. Siljan Schakt har öppnat en ny bergtäkt på Bjusberget. Viktiga start- och målpunkter Viktiga start- och målpunkter (se figur 2) inom och i anslutning till förstudieområdet är: * Orsa centrum * Orsa camping * Brantuddens daghem * Kyrkbyns skola (åk F-6, 220 elever) * Orsa skolan (åk 7-9, 273 elever) * Idrottsanläggningen Lillåvallen * Sporthallen * Orsa ridklubb * Kyrkogården 4

7 * Bostadsområden och omkringliggande byar (bl a Hansjö med 950 invånare). * Siljansleden * För genomfartstrafiken på väg 1000 är skidanläggningen och rovdjurscentrum en dominerande start- och målpunkt, men även besökande och boende i Våmhus samt till industriområdet i Östnor i Mora. Kommunala planer, framtida markanvändning Det finns en översiktsplan för Orsa som vann laga kraft Utöver den finns en fördjupad översiktsplan för Centrum och en fördjupad översiktsplan för Grönklitt. De fick status som fördjupad översiktsplan samtidigt som Översiktsplanen antogs Väg 1000 går delvis genom och angränsar till ett antal detaljplaner (se figur 3 och 4): Figur 2. Viktiga start- och målpunkter i anslutning till förstudieområdet. Figur 3. Gällande detaljplaner vid Sandhed. 5

8 Figur 4. Gällande detaljplaner vid Kyrkogården och Lillågatan/Parkgatan. * Dp 1, laga kraft * Dp 9, laga kraft * Dp 50, laga kraft * Dp 63, laga kraft * Dp 75, laga kraft * Dp 85, laga kraft Trafik och trafikanter resor och transporter Vägnätet och biltrafik För att definiera olika vägars standard särskiljer Trafikverket fyra typer av vägar; Nationella stamvägar, Regionala stråk, Lokala stråk och Övriga vägar. Väg 1000 är allmän väg och ett lokalt stråk med genomfartskaraktär. Den har en viktig betydelse för turistnäringen i regionen. Väg 1000 som även heter Lillågatan och Våmhusvägen i Orsa har bitvis dålig standard både i plan och i profil samt bristande ytjämnhet. Vägbredden varierar mellan 5,5 m-8 m och många korsningar/anslutningar har dålig trafikteknisk utformning. Hastigheten varierar mellan 40 och 60 km/h (tidigare 50 och 70 km/h). Det finns inga mätningar av vilken hastighetsnivå som hålls på vägen. Orsa kommun tar för närvarande fram en hastighetsplan för kommunen där många hastigheter kommer att anpassas till det nya hastighetssystemet enligt Rätt fart i staden. Tung trafik trafikerar idag väg 1000 genom Orsa p.g.a. att bron över Unnån inte har full bärighet (Bärighetsklass 2). En ny bro byggs under 2011, vilket innebär att den tunga trafiken sedan kan välja vägen via Trafikflödet är, enligt Trafikverkets mätningar från 2003: * Delen från väg 1002 till korsning väg 1003: 850 fordon/dygn (Årsdygnstrafik, ÅDT) varav 80 tunga fordon. * Delen från korsning med 1003 till korsning med Hansjövägen: 1620 fordon/dygn (ÅDT) varav 50 st tunga fordon. * Delen från korsning med Hansjövägen-Parkgatan: 2920 fordon/dygn (ÅDT) varav 120 tunga fordon. Mätningen är gammal och ger inte en rättvis bild av trafikflödet. En ny mätning bör utföras för att få fram en bild av hur flödet ser ut under året. Grönklitt har högsäsong under vinter och sommar vilket troligen ger ett högre flöde på delar av väg 1000 som enligt 2003-års mätning är lågt. Kollektivtrafik Sträckan trafikeras av busslinjerna 104, 118 och 119. Busslinje 104, Edsbyn- Furudal-Orsa-Mora, trafikerar väg 1000 med två turer per dag. Den angör Hansjö, Kyrkbyns skola och Orsa skola. Busslinje 118, Orsa-Grönklitt, går enbart under perioden 20 juni-21 augusti med två turer/dag. Busslinje 119, Orsa-Hansjö-Hornberga-Orsa, går fyra turer/dag med en extra tur på fredagar. Utöver den lokala och regionala kollektivtrafiken ordnar olika bussbolag resor för turister till Grönklitt, bl. a. går den s.k. Fjällexpressen från Stockholm till Grönklitt med två turer i veckan. 6

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09. Objektnummer 86 11603

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09. Objektnummer 86 11603 FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09 Objektnummer 86 11603 Beställare Vägverket Region Mälardalen Box 1140 Besöksadress: Tullgatan 8 631 80 Eskilstuna Tfn: 0771-119

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Förstudie Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Vellinge kommun, Skåne 2010-12-17 Beslutshandling 0 Dokumenttitel: Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 669, Iggesund- Sörforsa, del Iggesund- Pappersavan. Huddiksvall kommun, Gävleborgs län. Samrådshandling 2011-01-25 Objekt: 83158730

FÖRSTUDIE Väg 669, Iggesund- Sörforsa, del Iggesund- Pappersavan. Huddiksvall kommun, Gävleborgs län. Samrådshandling 2011-01-25 Objekt: 83158730 FÖRSTUDIE Väg 669, Iggesund- Sörforsa, del Iggesund- Pappersavan Huddiksvall kommun, Gävleborgs län Samrådshandling 2011-01-25 Objekt: 83158730 Konsult: WSP SverigeAB Box 1007 791 10 Falun Tel: 023-45964

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Korsning väg 83/696 Järvsö

Korsning väg 83/696 Järvsö SAMRÅDSUNDERLAG Korsning väg 83/696 Järvsö Ljusdals kommun, Gävleborgs län Vägplan 2015-05-20 Projektnummer: 143999 Dokumenttitel: Korsning väg 83/696 Järvsö Skapat av: Sweco Dokumentdatum: 2015-05-20

Läs mer

Förstudie. Väg 80 genom Hofors. Hofors kommun, Gävleborgs län 2010-04-07. Objektsnummer: 83859770. Förstudie rv 80 - genomfart Hofors 1

Förstudie. Väg 80 genom Hofors. Hofors kommun, Gävleborgs län 2010-04-07. Objektsnummer: 83859770. Förstudie rv 80 - genomfart Hofors 1 Förstudie Väg 80 genom Hofors Hofors kommun, Gävleborgs län 2010-04-07 Objektsnummer: 83859770 Förstudie rv 80 - genomfart Hofors 1 Projektgrupp: Hofors kommun: Viveka Sohlén Projektledare Hofors kommun

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER

FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten FÖRENKLAD ÅTGÄRDSVALSSTUDIE VÄG 40 GENOM LANDVETTER Bullerskydd PUBLIKATION 2015:01 Titel: Datum: Beställare: Kontakt: Förenklad åtgärdsvalsstudie Väg 40

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Väg 301 Furudal. Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län. Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830

GRANSKNINGSHANDLING. Väg 301 Furudal. Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län. Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830 GRANSKNINGSHANDLING Väg 301 Furudal Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830 Dokumenttitel: Väg 301 Furudal, Gång- och cykelväg. Skapat av: EQC

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

ALLMÄNNA INTRESSEN - Kommunikationer

ALLMÄNNA INTRESSEN - Kommunikationer Kommunikationer Det övergripande målet för Sveriges transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

Byastuga, torsdagen den 10 november 2011

Byastuga, torsdagen den 10 november 2011 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Byastämmor 2011 Skribent: Caroline Alvesson Byastämma i Olseröd Byastuga, torsdagen den 10 november 2011 Närvarande Kristianstads kommun representeras av Kalle Heise (mp), Anders

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha.

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha. Granskningshandling Dnr: BN 2014/12 215 Ändring 2 av del av detaljplan S 35 för Stranden 19:7 i Mora kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING januari 2015 Handlingar Planbeskrivning (denna handling), januari

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Plan- Lommavägen genomförandebeskrivning

Plan- Lommavägen genomförandebeskrivning JÄRNVÄGSPLAN FÖRSTUDIE Flackarp-Arlöv, fyra spår Plan- Lommavägen genomförandebeskrivning - Korsning med Södra Utställningshandling stambanan 2013-xx-xx Samrådshandling 2012-06-11 1. Samgranskningskoncept

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162 KOMMUNIKATIONER Allmänt Kommunens utgångspunkter: Tillgång till goda kommunikationer är av yttersta betydelse för utvecklingen av näringslivet och för möjligheten att bo och leva i Lysekil. Det är därför

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 70, delen Borlänge - Djurås. Borlänge kommun och Gagnefs kommun, Dalarnas län. 2011-11-25 Objekt: 83859571

FÖRSTUDIE Väg 70, delen Borlänge - Djurås. Borlänge kommun och Gagnefs kommun, Dalarnas län. 2011-11-25 Objekt: 83859571 FÖRSTUDIE Väg 70, delen Borlänge - Djurås Borlänge kommun och Gagnefs kommun, Dalarnas län 2011-11-25 Objekt: 83859571 Konsult: WSP Sverige AB Box 1007 791 10 Falun Tel: 023-459 40 Roberth Carling Jenny

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Så här gjorde Falun Borlänge

Så här gjorde Falun Borlänge Nya hastighetsgränser i tätort: Så här gjorde Falun Borlänge Ett samarbetsprojekt med Rätt hastighet för en attraktiv kommun Idéskrift Rätt hastighet för en attraktiv kommun Flera kommuner genomför hastighetsöversyner.

Läs mer

Esarpsvägen, väg 798 FÖRSTUDIE. Vägen mellan Esarp och Genarp samt Esarps by Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län

Esarpsvägen, väg 798 FÖRSTUDIE. Vägen mellan Esarp och Genarp samt Esarps by Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län FÖRSTUDIE Esarpsvägen, väg 798 Vägen mellan Esarp och Genarp samt Esarps by Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län Förslagshandling 2011-02-10 Objekt: 8850771 Tyréns AB Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Trafikverket här börjar resan!

Trafikverket här börjar resan! Trafikverket här börjar resan! Den 1 april 2010 startar Trafikverket. Då avvecklas Banverket, Vägverket och SIKA. Trafikverket kommer att ansvara för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen. Det

Läs mer

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.15 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Sven Lundgren

Läs mer

Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder. Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna

Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder. Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder Projektet Arbetsmetoder cykelleder för cykelturism och arbets- och skolpendling / Cykelleder i Dalarna Länsplan 2014-2025 steg 1-åtgärder Projektet är ett 2-årigt projekt

Läs mer

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott SAMRÅDSUNDERLAG Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott Västerås kommun, Västmanlands län 2013-03-15 Objekt: 106949 Följande tjänstemän och konsulter har deltagit i arbetet med denna samrådsunderlag:

Läs mer

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun Diarienummer: 13SPN/0398 Datum:2013-05-20 Författare: Paula Rönnbäck, Patrik Stenberg Förvaltning/ kontor: SBK/planenhet E-post: paula.ronnback@varmdo.se patrik.stenberg@varmdo.se Förslag på platser för

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7)

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7) ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7) Stationen Klotter Klottersanering Banverket Västttrafik/Vägenhete Stationen Klotter Banverket är meddelat och arbetar för en långsiktig lösning Nedgången till tunneln

Läs mer

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel

Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Mötesplats Skåne 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne två goda exempel Malmö 16 augusti 2013 Så kan kollektivtrafiken utveckla Skåne Skåne en region med stora möjligheter men också med betydande

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 273 Dnr KS 2013-000764 214 Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 1: Södermälarstrand-Tomteboda, YST003

Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 1: Södermälarstrand-Tomteboda, YST003 Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 1: Södermälarstrand-Tomteboda, YST3 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Cykeltrafiken i Stockholms innerstad har ökat markant på senare år,

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR TRAFIK TILL OCH FÖRBI HEMMESTA

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR TRAFIK TILL OCH FÖRBI HEMMESTA ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR TRAFIK TILL OCH FÖRBI HEMMESTA Trivector VÄLKOMMEN! 2 PROGRAM 9.30 Välkomna Introduktion Om ÅVS-processen, var står vi nu? Förstå situationen förutsättningar, problem och mål (ca

Läs mer

FÖRSTUDIE Cykel i Ostsektorn. Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län. Samrådshandling 2011-02-07 Objekt: 101518

FÖRSTUDIE Cykel i Ostsektorn. Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län. Samrådshandling 2011-02-07 Objekt: 101518 FÖRSTUDIE Cykel i Ostsektorn Nacka och Värmdö kommun, Stockholms län Samrådshandling 2011-02-07 Objekt: 101518 Titel: Förstudie Cykel i Ostsektorn Utgivningsdatum: Februari 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Stråkanalys Projekt Fjällvägen

Stråkanalys Projekt Fjällvägen Stråkanalys Projekt Fjällvägen Riksväg 83/84 är en ca 40 mil lång interregional pulsåder mellan Tönnebro och norska gränsen. Riksvägarna länkar samman fyra kommuner. Söderhamns, Bollnäs och Ljusdals kommuner

Läs mer

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder Ortsutveckling: Arbetsgrupp: Trafik, boende, estetik och miljö Tema: Trafik Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder 1. Förutsättningar för utveckling Väghållningsansvar

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Granskningshandling Dnr: BN 2012/6-215 Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Hur samrådet har bedrivits Förslaget

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Eskilstuna kommun Hastighetsplan 2 (38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Bakgrund 4

Läs mer

Väg 174, GC-väg Väjern

Väg 174, GC-väg Väjern FÖRSTUDIE Väg 174, GC-väg Väjern Sotenäs kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2012-10-18 Objekt: 130904 1 Titel: Förstudie väg 174, GC-väg Väjern Utgivningsdatum: 2012-10-18 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010 september 2010 TITEL: Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp tätort Dnr:. BESTÄLLARE: Tekniska nämnden - Falköpings Kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Johan Larsson HANDLÄGGARE: Christina

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 229 Bytespunkt Norra Sköndal. Stockholms stad, Stockholms län. Maj 2011 Objekt: 8485530

FÖRSTUDIE Väg 229 Bytespunkt Norra Sköndal. Stockholms stad, Stockholms län. Maj 2011 Objekt: 8485530 FÖRSTUDIE Väg 229 Bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad, Stockholms län Maj 2011 Objekt: 8485530 2 Titel: Förstudie Väg 229 Bytespunkt Norra Sköndal Objektnummer: 8485530 Utgivningsdatum: Maj 2011 Utgivare:

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Samrådsmöte Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Dagordning 1. Presentation av oss från Trafikverket och Sweco 2. Syfte med dagens möte 3. Bakgrund till projektet 4. Vägplaneringsprocessen 5. Förutsättningar

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Väg 1000 genom Orsa, delen Lillån - Fryksåsvägen

Väg 1000 genom Orsa, delen Lillån - Fryksåsvägen GRANSKNINGSHANDLING Väg 1000 genom Orsa, delen Lillån - Fryksåsvägen Orsa kommun, Dalarnas län Vägplanbeskrivning 2014-12-19 Projektnummer: 102734 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 417, 801 05

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

Väg 50 genom Enviken Falu kommun, Dalarnas län

Väg 50 genom Enviken Falu kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 50 genom Enviken Falu kommun, Dalarnas län Maj 2013 Objekt: 130832 Titel: Förstudie väg 50 genom Enviken Utgivningsdatum: maj 2013 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Torbjörn Karlsson

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer