Korsning väg 83/696 Järvsö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korsning väg 83/696 Järvsö"

Transkript

1 SAMRÅDSUNDERLAG Korsning väg 83/696 Järvsö Ljusdals kommun, Gävleborgs län Vägplan Projektnummer:

2 Dokumenttitel: Korsning väg 83/696 Järvsö Skapat av: Sweco Dokumentdatum: Dokumenttyp: Samrådsunderlag Projektnummer: Version: 0.5 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Marcus Wester, Trafikverket Uppdragsansvarig: Marie Åhlander, Sweco. Ansvarig miljö: Maria Andersson, Sweco. Distributör: Trafikverket Telefon:

3 Innehåll 1 Sammanfattning Beskrivning av projektet Planläggningsprocessen Bakgrund Tidigare utredningar Ändamål och projektmål Fyrstegsprincipen Avgränsningar Förutsättningar Markanvändning Befolkning och bebyggelse Trafik- och vägförhållanden Ledningar Kommunala planer Riksintressen Areella näringar Intressen och aspekter Landskapsbild Kulturmiljö Naturmiljö Rekreation och friluftsliv Rennäring Potentiellt förorenade områden Åtgärdsförslag Korsningsutformning Föreslagna åtgärder på anslutningsvägar Väg 696 (Rödmyravägen) Gamla landsvägen Stängning av anslutningar på väg Stängning av in- och utfart mot fastighet Öje 8: Stängning av anslutning mot Hedenlundsvägen Busshållplatser Ordnad passage Gångbanor Effekter och deras tänkbara betydelse

4 5.1 Markanvändning Befolkning och bebyggelse Trafik och vägförhållanden Kommunala planer Riksintressen Intressen och aspekter Landskapsbild Kulturmiljö Naturmiljö Rekreation och friluftsliv Potentiellt förorenade områden Samråd Fortsatt arbete Planläggning Viktiga frågeställningar Källor Bilaga 1 Översiktsplan 4

5 1 Sammanfattning Väg 83 är idag hårt trafikerad och beskrivs som en problematisk vägsträcka genom Järvsö. Vägen sträcker sig från Tönnebro (väg E4) till Ånge (väg E14) och anses vara av särskild betydelse för regional trafik. Korsningen mellan väg 83 och väg 696 (Rödmyravägen) har brister och behöver förbättras. Väg 83 trafikeras dels av boende längs vägen, turism, service och besökande till dessa samt näringslivets transporter. Under vintersäsongen är trafikflödet högt genom korsningen upp mot Järvsöbacken. Trafikverket har beslutat att ta fram handlingar för vänstersvängsfält, bussfickor samt gång- och cykelväg från busshållplatserna fram till korsningen. Därigenom säkerställs en bättre framkomlighet och säkerhet för samtliga trafikanter. Projektet innebär att utforma ett förslag på en ny förbättrad utformning av korsningen väg 83/696 (Rödmyravägen). Korsningen ska anpassas till lastbilstrafik och utformas med ett norrgående vänstersvängsfält, gång- och cykelvägar samt nya busshållplatser. Vägplanens samrådsunderlag ska utgöra ett underlag för Länsstyrelsen beslut om projektet antas få betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte. Riksintressen för kulturmiljö, naturmiljö, friluftsliv och turism finns inom 1 km radie från den berörda korsningen. Landskapet i sin helhet har höga naturvärden i form av ett riksintresse för naturmiljö, ett vattenskyddsområde och stora våt- och betesmarker. Förslaget bedöms dock inte ha någon nämnvärd påverkan på de aktuella riksintressena i området. Boende i området får en tillkommande bussficka och den befintliga bussfickan förbättras, vilket ger ökad säkerhet för de som reser kollektivt. Korsningen blir tydligare med förbättrade anslutningsvägar, vilka även minskar i antal, och förses med en genomgående gångbana. Detta leder till att risken för olyckor minskar samtidigt som tillgängligheten förbättras. Förslaget innebär i stort en förbättring för samtliga trafikanter, så väl som för gång- och cykeltrafikanter som för bil-och kollektivtrafik. 5

6 2 Beskrivning av projektet 2.1 Planläggningsprocessen Samtliga investeringsåtgärder som innebär att permanent ändra väganläggningen och dess standard omfattas av den formella planläggningsprocessen. Detta innebär att en vägplan ska tas fram för projektet. Vägplanen innehåller information om var den nya vägen ska gå, hur den ska utformas samt vilka åtgärder som ska vidtas för att förebygga störningar. I början av planläggningen tas ett underlag fram för hur projektet kan påverka miljön samrådsunderlag. Utifrån samrådsunderlaget tar Länsstyrelsen beslut om projektet kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Om så är fallet behöver en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) upprättas. Om projektet däremot inte innebär betydande miljöpåverkan kan ett planförslag med en integrerad miljöbeskrivning utformas. Samrådssynpunkter ska arbetas in i planen och när denna är klar ska den ställas ut så alla berörda kan lämna sina synpunkter. Samråd regleras i väglagen och syftet är att inhämta stöd och förankra t ex miljöbedömningens innehåll, effekter och konsekvenser, skyddsåtgärder, projektmål mm. Alla samråd ska dokumenteras i en samrådsredogörelse som också visar hur inkomna synpunkter har beaktats och miljöfrågorna ska särskilt belysas och bemötas. När planen är fastställd kan vägarbetet påbörjas. De olika planläggningsskedena redovisas i Figur nedan. SAMRÅDSUNDERLAG SAMRÅDSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING FASTSTÄLLELSEHANDLING Skickas till Länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan (BMP) Vägplanen utformas. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram om Länsstyrelsen beslutat att projektet utgör BMP Figur Planläggningsprocessen för vägplan Planförslaget ställs ut för granskning Planen skickas för fastställelse på Trafikverket Vägplaneringen förutsätter samordning med den kommunala planeringen och plan- och bygglagen. Ett vägprojekt måste samordnas med översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. I detaljplanelagda områden kan ett vägprojekt medföra behov av ändringar i gällande detaljplaner eller upprättande av nya. 2.2 Bakgrund Väg 83 är idag hårt trafikerad och beskrivs som en problematisk vägsträcka genom Järvsö. Den aktuella korsningen är främst belastad under vinterhalvåret då det är många som besöker skidanläggningen Järvsöbacken. Korsningen mellan väg 83 och väg 696 (Rödmyravägen) har brister och behöver förbättras. De problem som har lyfts fram är framför allt att korsningen är 6

7 otydlig med snäv svängradie för större fordon, att busshållplats med plattform saknas i norrgående riktning samt att säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter är bristfällig. Se figur Trafikverket har därför beslutat att ta fram handlingar för vänstersvängsfält, bussfickor samt gång- och cykelväg från hållplatserna fram till korsningen. Figur Bild väg 83/696. Befintlig korsning med snäv radie för trafik norrifrån. (Foto Sweco 2014) 2.3 Tidigare utredningar Trafikverket har tagit fram ett PM, daterad som redovisar vilka alternativ som diskuterats, motiv till bortval samt slutligt åtgärdsförslag. 2.4 Ändamål och projektmål Trafikverkets uppgift är att utveckla och förvalta det statliga vägnätet. Dess verksamhet ska bidra till att det är möjligt att nå de tranportpolitiska mål som är fastställda av riksdagen. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktig transportförsörjning för medborgare och näringsliv i Sverige. Dessa mål är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transportområdet. Det övergripande transportpolitiska målet innehåller två huvudmål: Funktionsmålet som berör resans eller transportens tillgänglighet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska även vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 7

8 Hänsynsmålet som handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska även bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. Syftet med vägplanen är att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten för korsningen väg 83/696. Syftet är även att uppfylla nationella -, regionala -, och kommunala transport- och miljömål samt satt projektmål. Projektmålet för väg 83/696 är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten i den aktuella korsningen genom att bygga ett vänstersvängsfält, bussfickor samt gångbanor. Därigenom säkerställer man framkomligheten och säkerheten för samtliga trafikanter. 2.5 Fyrstegsprincipen Fyrstegsprincipen är en metod för att hitta rätt omfattning av åtgärder för att lösa problem och brister i transportsystemet, se Figur Enligt metoden analyseras åtgärder i fyra steg. Inom steg 1 ses möjligheten över att påverka transportefterfrågan och val av transportsätt. Inom steg 2 åtgärdsförslag fram för ett effektivare sätt att nyttja det befintliga vägnätet. Inom steg 3 ges förslag på olika förbättringsåtgärder och ombyggnationer på befintlig sträcka. Steg 4 genomförs om inte behoven kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det innebär större åtgärder som investeringar i nya vägar eller större ombyggnadsåtgärder. För att uppnå projektmålet bedöms åtgärder inom fyrstegsprincipens steg 3 vara nödvändiga. De åtgärder som anses vara nödvändiga för att uppnå projektmålet är att bredda korsningen och flytta den något norrut i nytt läge, stänga/flytta befintliga utfarter, uppföra ny gångbana och att förlänga den befintliga gångbanan samt att ny bussficka etableras. Figur Fyrstegsprincipen 8

9 2.6 Avgränsningar Vägplanen omfattar ombyggnation av korsning väg 83/696 i centrala Järvsö, Gävleborgs län. Vägplanens avgränsning framgår av Figur Samrådsunderlaget fokuserar på de intresseområden som antas kunna beröras av de föreslagna åtgärderna. Kulturmiljön, naturmiljön och friluftsliv bedöms vara de miljöaspekter som kommer att beröras mest. I detta dokument redovisas de förutsättningar, skadeförebyggande åtgärder samt effekter och konsekvenser som anses vara relevanta för planen. Figur Karta över utredningsområdet 3 Förutsättningar 3.1 Markanvändning Befolkning och bebyggelse 2013 hade Järvsö församling ca 4300 invånare. Bebyggelsen i området har karaktäriserats i den fördjupade översiktplanen för Järvsö (Ljusdals kommun, 2014) som blandad bostadsbebyggelse med rötter 9

10 från 1600-tal fram till nutid. En del av fastigheterna i det aktuella området ligger nära vägen på den västra sidan av väg 83. Ett bostadsområde, med blandad bebyggelse, ligger längs med Hedenlundsvägen. Området är vackert beläget med utsikt över öppna jordbruksmarker. Precis i närheten av den aktuella korsningen finns den enda utfarten från bostadsområdet. Utfarten har dålig sikt eftersom den ligger i en uppförsbacke och i en kurva, se figur Figur Bild väg 83/696. Utfart från Hedenlundsvägen. (Foto Sweco 2014) Trafik- och vägförhållanden Den aktuella sträckan av väg 83 trafikerades år 2010 av ca 5590 fordon/dygn (årsmedeldygnstrafik, ÅDT), varav 422 var tung trafik. Vägen trafikeras dels av boende längs vägen, turism, service och besökande till dessa samt näringslivets transporter. Under vintersäsongen är trafikflödet högt genom korsningen upp mot Järvsöbacken. Inom utredningsområdet finns idag en gång- och cykelväg på sträckans västra sida fram till befintlig bussficka. Hastighet utefter väg 83 förbi korsningen är 50 km/h. Vägen är belagd och har bärighetsklass BK1. Väg 83 är rekommenderad av Länsstyrelsen för tranporter av farligt gods (primär väg). Kollektivtrafik finns utefter väg 83. Sträckan trafikeras av X-trafik med busslinje 51 mellan Ljusdal och Bollnäs samt busslinje 57 mellan Ljusdal och Karsjö. 10

11 Olyckor Olycksstatistiken har hämtats från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), vilket är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet bygger på uppgifter både från polisen och sjukvården. Utdrag ur STRADA visar att under åren 2005 till 2014 har det inträffat en lindrig mötesolycka på väg 83 vid korsning med länsväg 696. I mötesolyckan var fyra personbilar inblandade Ledningar Befintliga markledningar (EL, Tele, VA och bredband) finns i området. Ledningar och tekniska anläggningar kan komma i konflikt med vägförslaget. Detta utreds vidare och åtgärdas i kommande arbete med vägplanen Kommunala planer I den fördjupade översiktsplanen för Järvsö (Ljusdals kommun, 2014) beskrivs väg 83 som problematisk då lokaltrafik, turisttrafik, tung trafik, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter är tvungna att samsas om det smala gaturummet. Enligt planen finns det lägen för ny bostadsbebyggelse utmed Bergvägen som löper parallellt med väg 83 på den västra sidan om den aktuella korsningen. Vissa delar är redan detaljplanerade för bostäder. Trafiken genom korsningen och uppför Tuvavägen kan komma att öka något när bostäderna byggs. Skidanläggningen på norra sidan av Öjeberget växer med fler anläggningar och backnära boende. Det finns detaljplanerad mark för bostäder, hotell och parkeringar. Trafiken genom den aktuella korsningen kan komma att öka när anläggningen växer. Det nuvarande campingområdet intill väg 83 anses inte ha ett optimalt läge då den är utsatt för störningar från väg 83 och järnvägen. Kommunen föreslår att campingen flyttas och att nuvarande campingområde istället bebyggs för centrumändamål eller bostäder. Enligt kommunen är området i närheten av korsningen inte detaljplanelagt Riksintressen Följande riksintressen finns inom 1 km radie från den berörda korsningen. Riksintresse kulturmiljö Riksintresset Järvsö centralbygd ligger ca 350 meter ifrån den berörda korsningen. Motivering till utnämningen av riksintresset lyder enligt följande: Odlingslandskap i dalgångsbygd med ovanligt stora slåtter- och betesmarker, representativ hälsingebebyggelse från och 1800-talet med anknytning till protoindustrin samt sockencentrum (Riksantikvarieämbetet, 2014). 11

12 Stora delar av de ovanligt stora slåtter- och betesmarker som omnämns i motiveringen ligger mellan det aktuella projektet och älven Ljusnan. Bebyggelsen och sockencentrum är beläget i en annan del av riksintresset. Riksintresse naturmiljö Lite mer än 500 meter ifrån den berörda korsningen ligger området nedre Mellanljusnan som är av riksintresse för naturmiljö. Älvdalen anses ha ett mycket högt naturvärde. Viktiga inslag i riksintresset är vattendraget, våtmarkerna och odlingslandskapet som tillsammans hyser en rik flora och fauna. Området har dessutom en intressant berggrundsmorfologi. Riksintresse friluftsliv Den berörda korsningen ingår i området Ljusnans dalgång som är av riksintresse för friluftsliv. Aktiviteter som är viktiga för friluftslivet i området är bad, cykling, fritidsfiske, kanotpaddling, kulturstudier, utförsåkning och forsränning. Riksintresse kust, turism och friluftsliv Området vid korsningen ingår i riksintresset Ljusnan mellan Färila och Bergvik. Inom riksintresseområdet ska turism och friluftsliv (främst rörligt friluftsliv) särskilt beaktas vid ingrepp i miljön Areella näringar Den aktuella korsningen är belägen på gränsen mellan det lågglänta jordbrukslandskapet som omger älven Ljusnan och de mer högglänta skogsmarkerna som tydligt avgränsar älvdalen. Området närmast projektområdet består främst av bebyggd miljö men även mindre jordbruksmarker. 12

13 13

14 3.2 Intressen och aspekter Intressen och aspekter beskrivs huvudsakligen inom en radie på 500 meter ifrån den aktuella korsningen. Områden med höga miljöintressen som exempelvis riksintressen beskrivs inom en radie på 1 km. Miljöintressena redovisas på respektive karta Landskapsbild Landskapet vid förslaget präglas av närheten till älven Ljusnan som slingrar sig fram genom traktens lägre delar. De bördiga markerna som omger älven brukas aktivt som åkermarker. Enstaka lador ligger glest utspridda i odlingslandskapet. Åkermarken sträcker fram till den östra sidan av väg 83. Landskapet på den västra sidan av vägen är betydligt mer kuperat och markerna är skogsbeklädda. Figur Utsikt från Hedenlundsvägen över mindre åkermarker med enstaka äldre lador.(foto Sweco 2014) Den övergripande riktningen i landskapet vid Järvsö följer älven, järnvägen och väg 83 i nord sydlig riktning. Sikten mot älven från den aktuella korsningen är skymd av vegetation och bebyggelse. Det finns några korta utblickar över åkermark och siktlinjerna är långa längs med vägarna. Den aktuella korsningen är en knutpunkt mellan följande vägar: Väg 83 sträcker sig hela vägen från Tönnebro (väg E4) till Ånge (väg E14). Vägen anses vara av särskild betydelse för regional trafik. Gatunamnet för väg 83 genom Järvsö är Turistvägen. Väg 696 är en mindre väg som sträcker sig från Järvsö till Stocksbo. Vägen är den enda avfarten från väg 83 i västlig riktning inom samhället Järvsö. Den utgör även tillfarten till skidområdet Järvsöbacken. Gatunamnet för väg 696 vid korsningen är Rödmyravägen Den Gamla landsvägen är en äldre vägdragning av väg 83 som finns bevarad i landskapet som en lokal slinga. 14

15 Hedenlundsvägen är en grusad lokalgata som leder in i ett bostadsområde med varierad bebyggelse. Tuvavägen är en liten lokalgata som fungerar som tillfartsväg till bostadsbebyggelse. Tuvavägen fungerar även som en gång- och cykelväg till Järvsöbacken Kulturmiljö Informationen om kulturmiljön i området har hämtats från Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriets historiska kartor. Inga kulturhistoriska lämningar i skog inom 500 meter ifrån den berörda korsningen har identifierats i Skogsstyrelsen underlag. Figur Ekonomiska kartan från 1955 över Skriksvik visar den gamla landsvägens sträckning (Karta: Lantmäteriet). Figur Idag är den Gamla landsvägen norr om korsningen (i mitten av bilden) bevarad som en lokal slinga parallellt med väg 83 (till höger i bild).(foto Sweco 2014) 15

16 Riksintresse kulturmiljö Riksintresset Järvsö centralbygd börjar cirka 200 meter ifrån projektområdet. Se vidare under kapitlet Riksintressen. Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Norra Helsingland Järvsö centralbygds odlingslandskap är upptaget i bevarandeprogrammet för Norra Hälsingland. Det har högsta bevarandevärde, klass 1, på en trestegsskala. Den aktuella korsningen ligger strax utanför avgränsningen för bevarandeprogrammet som i stort överensstämmer med riksintresset Järvsö centralbygd. Vägnät På den historiska kartan från år 1955 över Skriksvik (Lantmäteriet) syns den gamla landsvägens sträckning, se figur Kurvan vid kyrkbyn är idag uträtad över åkermarken och den gamla vägens sträckning är bevarad som en lokal slinga som ansluter till väg 83 vid den aktuella korsningen, se figur Kulturhistoriska lämningar Kulturmiljölagen (1988:950) skyddar alla fornlämningar. Inom en radie på 500 meter ifrån den aktuella korsningen finns en milsten (Järvsö 32:1). Milstenen har inskriptionen F:A:U:Granstedt Fornlämningen står längs väg 83 cirka 400 meter ifrån den aktuella korsningen. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och miljöer Inför framtagandet av en ny fördjupad översiktsplan inventerades bebyggelsen i Järvsö av Länsmuseet i Gävleborg (2013). Ett objekt finns i korsningens omedelbara närhet (Järvsö-kyrkby 7:25) men bostadshuset totalförstördes i en brand senare samma år som inventeringen. 16

17 17

18 3.2.3 Naturmiljö Information om naturmiljön i området har hämtats från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Inga naturvärden har identifierats i Skogsstyrelsen underlag inom 500 meter ifrån den berörda korsningen. Figur En biotopskyddad trädallé kantar campingplatsen söder om den aktuella korsningen. (De närmaste två byggnaderna är borttagna).(foto Sweco 2014) Riksintresse naturmiljö Riksintresset nedre Mellanljusnan börjar cirka 500 meter ifrån projektområdet. Se vidare under kapitlet Riksintressen. Naturvårdsprogram Det aktuella projektområdet ligger inom området nedre Mellanljusnan i Ljusdals kommuns naturvårdsprogram. Det ligger även i närheten av de områden som har avgränsats till Kyrkbyängarna -Vågaängarna och Öjeberget, Kramstatjärn m.m. Området nedre Mellanljusnan täcker förutom projektområdet en stor del av älvdalen, hela vägen från Ljusdal i norr till kommungränsen i söder. Landskapet karaktäriseras av den stora älven, jordbruksmark och de höga skogsklädda bergen. Vattenskyddsområde Vattenskyddsområdet Kyrkbyn 1.23 sträcker sig som närmast cirka 550 meter ifrån korsningen. Våtmarksinventering Cirka 550 meter ifrån korsningen finns en stor våtmark Strand vid Ljusnan 1 km norr om Järvsö som är upptagen i Länsstyrelens våtmarksinventering. Våtmarken har naturvårdsklass vissa naturvärden. 18

19 Ängs- och betesmarksinventeringen På ett avstånd av cirka 500 meter ifrån korsningen är en betesmark som kallas för kyrkbyängarna upptagen i ängs- och betesmarkinventeringen. Området har hävdklass möjlig äng. Generellt biotopskydd En generellt biotopskyddad allé har identifierats längs med väg 83 cirka 100 meter söder om korsningen, se figur En bäck finns inom 500 meter från korsningen. Den ligger ca 250 meter norr om korsningen. 19

20 20

21 3.2.4 Rekreation och friluftsliv Information om rekreation och friluftsliv har hämtats från Länsstyrelsen och Ljusdals kommun. Figur Den berörda korsningen utgör avtagsväg till Järvsöbacken för bilister, cyklister och gående. Riksintressen Projektet ingår i området nedre Mellanljusnan som är av riksintresse för friluftsliv. Det ingår även i området Ljusnan mellan Färila och Bergvik som är av riksintresse för kust, turism och friluftsliv (främst rörligt friluftsliv). Se vidare under kapitlet Riksintressen. Skidanläggning Väster om den aktuella korsningen ligger skidområdet Järvsöbacken. För att komma till anläggningen svänger resenären av väg 83 i korsningen och följer sedan väg 696 upp för backen. Gående och cyklister kan istället följa Tuvavägen/Bergvägen uppför berget. Det finns en busshållplats i korsningen för de som vill åka kollektivt till skidanläggningen. Bussfickan i södergående riktning är kort och smal och det saknas helt en bussficka i norrgående riktning vilket innebär en säkerhetsrisk för resenären. Järvsöbacken har 19 nedfarter och utsikt över Järvsö. Camping Det finns två campingplatser inom 500 meter ifrån den berörda korsningen. En av dessa ligger cirka 100 meter söder om korsningen och den andra ligger uppe vid skidanläggningen på Öjeberget. Campingen som ligger söder om korsningen ska eventuellt flyttas, se vidare under avsnittet Kommunala planer. 21

22 Cykelvägar och promenadstråk En gång- och cykelväg följer väg 83 genom Järvsö och avslutas vid den aktuella korsningen. Därefter övergår sträckan i blandtrafik längs med den Gamla landsvägen och Tuvavägen/Bergvägen. 22

23 23

24 3.2.5 Rennäring Ingen renskötsel bedrivs i området enligt tillgängligt underlag. Voernese sameby har vinterbete vid kusten. Rennäringen behandlas inte vidare i rapporten Potentiellt förorenade områden Inom en radie på 500 meter ifrån det aktuella projektområdet finns ett potentiellt förorenat område i Länsstyrelsens underlag. Objektet består av en förbränningsanläggning på motsatt sida av järnvägen. En undersökning av stenkolstjära har genomförts av asfalten i den berörda korsningen inom ramen för projektet. Bedömningen gjordes genom spraytest och UV-lampa samt lukttest i enlighet med Vägverkets publikation 2004:90. Resultatet av undersökningen indikerade ingen tjärförekomst. 4 Åtgärdsförslag 4.1 Korsningsutformning I det framarbetade förslaget har korsningen Väg 83/696 förskjutits norrut vilket har lett till att korsningen samtidigt rätas upp. Den har även fått en tydligare utformning med anpassade radier för fordonstypen Lps 24 m (lastbil med påhängsvagn med en längd på upp till 24 m). Den nya korsningsutformningen är nu anpassad för lastbilstrafik och bedöms ge trafiken en tydligare hänvisning in och ut från väg 696 (Rödmyravägen). Se Bilaga 1 Korsningen utformas med refuger försedda med kantsten. Vid in- och utfarter utförs kantstenen som fasad och försänkt. Den säkra passagen mellan busshållplatserna förses med kantsten som försänks helt och delvis för att motsvara kraven för tillgänglighetsanpassning. 4.2 Föreslagna åtgärder på anslutningsvägar Väg 696 (Rödmyravägen) Väg 696 (Rödmyravägen) utformas till att bli den överordnade primärvägen efter att korsningen passerats från väg 83. Vägen rätas upp, samtidigt som de anslutande vägarna Gamla landsvägen och Tuvavägen får tydligare in- och utfarter. Fastighet Öje 8:22 innehar näringsverksamhet och har idag en otydlig och bred in-och utfart mot Rödmyravägen, som leder till en större parkeringsyta. Denna fastighet föreslås få i ny in-och utfart från Tuvavägen. Korsningen mot Tuvavägen utformas med tydligare kurvradier som visar att infarten är en sekundärväg i förhållande till Rödmyravägen. Genom dessa åtgärder tydliggörs Rödmyravägen då anslutningsvägar förtydligas samt att konfliktpunkterna minskar genom färre in-och utfarter. 24

25 4.2.2 Gamla landsvägen Anslutningen mot Gamla Landsvägen har flyttats från korsningspunkten längre västerut på väg 696 (Rödmyravägen). Anledningen till detta är att befintlig anslutning mot Gamla vägen inte går att anpassa på ett bra sätt i det nya korsningsalternativet. Gamla landsvägens anslutning mot Rödmyravägen har även förtydligats genom att den nu föreslås anläggas vinkelrät mot Rödmyravägen. 4.3 Stängning av anslutningar på väg Stängning av in- och utfart mot fastighet Öje 8:46 Fastigheten Öje 8:46, som ligger på den västra sidan av väg 83, direkt söder om korsningen har idag två in- och utfarter försedda med försänkt kantsten på den förbipasserande gångbanan. Endast fastighetens norra in- och utfart används för biltrafik. Den södra in- och utfarten, som är försedd med port och leder till fastighetens innergård, föreslås därmed stängas för fordonstrafik. Detta leder till att den förbipasserande gångbanan endast behöver förses med nedsänkt kantsten på ett ställe förbi denna fastighet Stängning av anslutning mot Hedenlundsvägen I aktuellt förslag föreslås anslutningen mot Hedenlundsvägen att stängas. Genom denna lösning kommer de trafikproblem som finns i korsningen väg 83/Hedenlundsvägen att försvinna. Ny ersättningsväg med anslutning mot bostadsområdet kring Hedenlundsvägen kommer att utredas i senare skede. 4.4 Busshållplatser Den befintliga busshållplatsen på den västra sidan av väg 83 har i förslaget fått en ny utformning. Den nya utformningen blir mer utrymmeskrävande och bidrar till valet av att skjuta korsningen väg 83/696 något norrut. På den östra sidan av väg 83 föreslås ny busshållplats etableras ca 60 m söderut från korsningspunkten. Gångbana från väg 696 (Rödmyravägen) respektive Hedenlundsvägen kopplas till de båda busshållplatserna. Busshållplatserna tillgänglighetsanpassas, utrustas med ledstråk och utformas enligt VGU:s (Vägar och gators utformning) standard. 4.5 Ordnad passage En passage över väg 83 föreslås. Denna förses med ledstråk och placeras mellan de båda busshållplatserna för bättre säkerhet och framkomlighet för de oskyddade trafikanterna. Övergången utformas med en mittrefug som är 2 m bred för att rymma såväl barnvagnar som cyklar. 4.6 Gångbanor Samtliga nya gångbanor (gäller både nydragning samt förlängning av befintlig gångbana) utformas med kantsten. Ny gångbana föreslås på den östra sidan av 25

26 väg 83, som leder gående från Hedenlundsvägen till och från den nya busshållplatsen. Denna gångbana föreslås bli 1,5 m bred. På den västra sidan finns en befintlig gångbana, som har en bredd på 2,5 m. Denna gångbana förlängs med samma bredd och ansluts mot Tuvavägen, som nyligen har anpassats för gång- och cykeltrafik (blandtrafik). 5 Effekter och deras tänkbara betydelse 5.1 Markanvändning Befolkning och bebyggelse Förslaget innebär att boende vid Hedenlundsvägen får en ny tillfartsväg till sina hus. Den nya ersättningsvägen med anslutning mot bostadsområdet kommer att utredas i ett senare skede av processen. Boende i närområdet får en ny bussficka och den befintliga bussfickan förbättras vilket ger ökad säkerhet för de som reser kollektivt. Nuvarande utfart från Hedenlundsvägen kommer endast att vara tillgänglig för gående och cyklister. En kort gång- och cykelväg anläggs från utfarten till den nya busshållplatsen för att öka säkerheten och tillgängligheten för de boende Trafik och vägförhållanden Väg 83 är hårt trafikerad och beskrivs som problematisk i kommunens fördjupade översiktplan. När korsningen blir tydligare minskar risken för olyckor, inte minst med farligt gods. Förslaget underlättar framkomligheten för kollektivtrafiken då en ny bussficka anläggs och den befintliga bussfickan får en bättre standard Kommunala planer Förslaget innebär att säkerheten i den aktuella korsningen ökar vilket förbättrar tillgängligheten till den nya bebyggelsen som är aktuell vid Bergvägen och till skidanläggningen som expanderar på Öjeberget Riksintressen När säkerheten i den berörda korsningen ökar blir tillgängligheten till skidanläggningen, Järvsöbacken bättre vilket är positivt för friluftslivets riksintresseområden. Förslaget bedöms inte påverka övriga riksintressen i området. 5.2 Intressen och aspekter Landskapsbild Den Gamla landsvägen får av säkerhetsskäl en ny påfart. Omdragningen innebär att vägen inte längre får en lång rak vägdragning sett ifrån korsningen utan istället får en krok precis i början. Det gör att vägens långa raka siktlinje bryts upp. 26

27 Den berörda korsningen är en viktig knutpunkt mellan väg 83 och väg 696. Förslaget gör att korsningen blir tydligare och det blir lättare för resenären att lokalisera sig i området Kulturmiljö Förslaget innebär en omdragning av påfarten till den Gamla landsvägen från väg 83. Det kan göra att det blir svårare för besökaren att uppleva den historiska kopplingen mellan den Gamla landsvägen och väg 83. Inga kända kulturhistoriska lämningar finns inom ett sådant avstånd att de riskerar att bli direkt påverkade av projektet Naturmiljö Landskapet i sin helhet har höga naturvärden i form av ett riksintresse för naturmiljö, ett vattenskyddsområde och stora våt- och betesmarker. Dessa bedöms dock inte bli påverkade av projektet. I korsningens närmiljö finns en generellt biotopskyddad allé och en bäck. Dessa bedöms inte bli påverkade av projektet. Korsningen bedöms vara en liten åtgärd som inte kommer att påverka de intressen som är upptagna i naturvårdsprogrammet för Gävleborg Rekreation och friluftsliv Projektet innebär en förbättring av trafiksäkerheten för besökande till skidanläggningen, Järvsöbacken. Förslaget innebär en förbättring för både biloch kollektivtrafik. Eftersom området redan utsätts för mycket störningar har kommunen föreslagit att campingplatsen flyttas i den fördjupade översiktsplanen för Järvsö (Ljusdals kommun, 2014). Gående och cyklister som färdas längs med väg 83 på den befintliga gång- och cykelvägen får göra en ny krok för att kunna fortsätta norrut längs med den Gamla landsvägen. Den nya omvägen kan göra att det blir svårare för gående och cyklister att lokalisera sig i området Potentiellt förorenade områden Ingen potentiellt förorenad mark som är upptagen i Länsstyrelsens underlag bedöms bli påverkad av projektet. 6 Samråd Samråd kommer att ske med dem som bedöms kunna beröras av projektet. Synpunkter från samråden kommer att tas tillvara under det fortsatta planeringsarbetet. 27

28 7 Fortsatt arbete 7.1 Planläggning Föreliggande dokument benämnt samrådsunderlag kommer att samrådas med markägare, berörda myndigheter, allmänhet och andra intressenter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse. Samrådsunderlaget tillsammans med samrådsredogörelsen utgör grund för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan (BMP). Om beslut om BMP tas ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas tillsammans med vägplanens kommande samrådshandling där samrådssynpunkter ska vara inarbetade. När samrådshandlingen är klar övergår den till granskningshandling för vägplan. Granskningshandlingen ställs ut för granskning innan den fastställs av Trafikverket. Skyddsåtgärder för aktuella åtgärder kommer att behandlas i kommande vägplan. 7.2 Viktiga frågeställningar Under byggtiden kan störningar som intrång, buller, luftföroreningar, vibrationer och damning uppstå. Detta kan drabba främst de boende, trafikanter och friluftslivet. Då arbetet är tidsbegränsat kommer det sannolikt inte att medföra bestående effekter på miljön. 28

29 8 Källor Rapporter Ljusdals kommun (2014), Fördjupad översiktsplan för Järvsö. Vägverket (2004). Hantering av tjärhaltiga beläggningar. Publikation 2004:90. Riksantikvarieämbetet (2014). Riksintressen för kulturmiljövården Gävleborgs län (X). Trafikverket (2015). PM, Väg 83 ny korsningsutformning Järvsö Digitalt material Lantmäteriet. Geodata, Sverige bit för bit. Tillgänglig:> Hämtat: Lantmäteriet. Historiska kartor. Tillgänglig: > Hämtat: Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas GIS-tjänster. Tillgänglig:> Hämtat: Riksantikvarieämbetet. Fornsök. Tillgänglig: > Hämtat:> STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Olycksstatistik hämtat

30 Trafikverket, Box 417, Gävle. Besöksadress: Norra Kungsgatan 1 Telefon: , Texttelefon:

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-06-02 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Väg 579 GC-väg, Ockelbo - Wij trädgårdar

Väg 579 GC-väg, Ockelbo - Wij trädgårdar SAMRÅDSUNDERLAG Väg 579 GC-väg, Ockelbo - Wij trädgårdar Ockelbo kommun, Gävleborgs län VÄGPLAN, 2016-02-26 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.3.0 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post:

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv

Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv GRANSKNINGSHANDLING Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv Kristianstad kommun och Bromölla kommun, Skåne län Plan- och miljöbeskrivning 2014-11-10 Projektnummer: 133719 Dokumenttitel: Granskningshandling,

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Förstudie Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Vellinge kommun, Skåne 2010-12-17 Beslutshandling 0 Dokumenttitel: Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott SAMRÅDSUNDERLAG Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott Västerås kommun, Västmanlands län 2013-03-15 Objekt: 106949 Följande tjänstemän och konsulter har deltagit i arbetet med denna samrådsunderlag:

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Väg 2012, Gång och cykelväg, Sjuntorp-Glösemosse

Väg 2012, Gång och cykelväg, Sjuntorp-Glösemosse VÄGPLAN Väg 2012, Gång och cykelväg, Sjuntorp-Glösemosse Trollhättans stad, Västra Götalands län Samrådsunderlag, 2013-07-05 Projektnummer: 130919 Dokumenttitel: Vägplan, Väg 162, Gång- och cykelväg, Sjuntorp

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Väg 301 Furudal. Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län. Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830

GRANSKNINGSHANDLING. Väg 301 Furudal. Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län. Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830 GRANSKNINGSHANDLING Väg 301 Furudal Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830 Dokumenttitel: Väg 301 Furudal, Gång- och cykelväg. Skapat av: EQC

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Tänkt lokalisering på stranden i rött 1(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar...

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter Vägalternativ 1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet Antal sidor: : 54 50 Göteborg, augusti

Läs mer

Jonseredsvägen samt William Gibsons väg i Jonsered

Jonseredsvägen samt William Gibsons väg i Jonsered Jonseredsvägen samt William Gibsons väg i Jonsered Beställare: Uppdragsledare: Kvalitetsgranskare: Trafik: Denis Nähring, Partille Kommun Susanna Ohlin, Sweco Civil Charlotte Berglund, Sweco TransportSystem

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Rastplats vid väg 90, Sollefteå

Rastplats vid väg 90, Sollefteå SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats vid väg 90, Sollefteå Sollefteå kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142452 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha.

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha. Granskningshandling Dnr: BN 2014/12 215 Ändring 2 av del av detaljplan S 35 för Stranden 19:7 i Mora kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING januari 2015 Handlingar Planbeskrivning (denna handling), januari

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

Trafikförsörjning Stenshuvud via Svabesholm Simrishamns kommun

Trafikförsörjning Stenshuvud via Svabesholm Simrishamns kommun Trafikförsörjning Stenshuvud via Svabesholm Simrishamns kommun Förstudie 2004-05-03 Objekt 50262 9 1593 1593.01 587 1594 1572 1550 Vitaby Sankt Olof 9 1594 1596 1597 1599.01 1587 1596 1602 1598 Kivik 1600

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk 1(8) Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i mars 2004 Reviderad juni 2004 PLANBESKRIVNING Handlingar Planens

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2014-08-11 Dnr KS 0232/14 ljusdal.se PLANBESKRIVNING Planhandlingar

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Gång- och cykelväg, längs väg 394, Mettä-Dokkas

Gång- och cykelväg, längs väg 394, Mettä-Dokkas PLAN- OCH MILJÖBESKRIVNING Gång- och cykelväg, längs väg 394, Mettä-Dokkas Gällivare kommun, Norrbottens län Objekt: 886105, TRV 2014/4034 Datum: 2014-05-30 GRANSKNINGSHANDLING Dokumenttitel: Plan- och

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Singel Fotgängare Cykel Moped MC Personbil. Personbil 9(-, -, 9) 3(-, -, 3) 13(-, 1, 12) 6(-, -, 6) 4(-, 1, 3) 21(-, 1, 20)

Singel Fotgängare Cykel Moped MC Personbil. Personbil 9(-, -, 9) 3(-, -, 3) 13(-, 1, 12) 6(-, -, 6) 4(-, 1, 3) 21(-, 1, 20) Under 5årsperioden har det inträffat 31 stycken olyckor med oskyddade trafikanter. Av dessa var 1 svår olycka och 30 lindriga olyckor. Tabell 2 visar konfliktolyckor mellan de två primära trafikelementen.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning väg 19 Kristianstad-Broby, delen Kristianstad-Bjärlöv Kristianstad kommun, Skåne län Förslagshandling 2010-09-24, kompletterad 2010-10-13 Projektnummer: 88 1065

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde)

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 22 oktober 2010 A N

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

DETALJPLAN. Samhällsutvecklingsförvaltningen DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN. Samhällsutvecklingsförvaltningen DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2011-06-09 Dnr KS 15/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Översiktsbild över

Läs mer

Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen

Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen f SAMRÅDSUNDERLAG Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen Halmstad kommun, Hallands Län Vägplan 2014-03-19 Projektnummer: 130 131 Dokumenttitel: Samrådsunderlag. Väg 601, delen Tiarpsallén-kustvägen, Halmstad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09. Objektnummer 86 11603

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09. Objektnummer 86 11603 FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09 Objektnummer 86 11603 Beställare Vägverket Region Mälardalen Box 1140 Besöksadress: Tullgatan 8 631 80 Eskilstuna Tfn: 0771-119

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse

Samrådsmöte. Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Samrådsmöte Väg 2012, GC-väg Sjuntorp Glösemosse Dagordning 1. Presentation av oss från Trafikverket och Sweco 2. Syfte med dagens möte 3. Bakgrund till projektet 4. Vägplaneringsprocessen 5. Förutsättningar

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg

Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg SAMRÅDSUNDERLAG Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Vägplan 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.1.0 Trafikverket

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun

Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun 1(12) Antagandehandling Dnr Ädh 1106-2006 Dnr planmodul: P 06/0017 Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun Planområdet med planerade

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

HANDLINGAR PLANENS SYFTE PLANDATA. Lägesbestämning

HANDLINGAR PLANENS SYFTE PLANDATA. Lägesbestämning HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser samt illustration Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsägarförteckning PLANENS SYFTE Planens syfte är att fastställa de befintliga verksamheterna. Området

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

Gång- och cykelväg Västanvik Karlsarvet längs väg 938, delen Mejeriplan (Matsolles gattu) Jobs boden (Iluvägen) Leksands kommun, Dalarnas län

Gång- och cykelväg Västanvik Karlsarvet längs väg 938, delen Mejeriplan (Matsolles gattu) Jobs boden (Iluvägen) Leksands kommun, Dalarnas län Uppdragsnr: 10170215 GRANSKNINGSHANDLING Gång- och cykelväg Västanvik Karlsarvet längs väg 938, delen Mejeriplan (Matsolles gattu) Jobs boden (Iluvägen) Leksands kommun, Dalarnas län Vägplanbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR. Samhällsutvecklingsförvaltningen Plan och bygg SLOTTE 5:4 BRYGGERIET LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR. Samhällsutvecklingsförvaltningen Plan och bygg SLOTTE 5:4 BRYGGERIET LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2011-01-26 Dnr KS 0035/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen Plan och bygg SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN SLOTTE 5:4 BRYGGERIET LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet; gårdsbyggnad,

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Upprättad dec 2008 Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Slutsats av behovsbedömningen / Motivering Omvandlingen från fritidshusbebyggelse till ett villaområde med kommunalt

Läs mer