ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161"

Transkript

1 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS Objek ktnummer:

2 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson Dokumenttitel: Arbetsplan, Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Utgivningsdatum: Dokumenttyp: Barnkonsekvensanalys Objektnummer: Utgivare: Trafikverket, Box 1170, Vänersborg, tfn Kontaktperson: Magnus Enhörning, Projektledare, tfn Konsult: Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, Göteborg Rådhuset Arkitekter AB, Box 114, Uddevalla Kontaktperson: Kent Sjöholm, Uppdragsledare, tfn Ann Andersson, Teknikansvarig landskap och gestaltning, tfn

3 Arbetsplan Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Barnkonsekvensanalys Objektnummer: Utgivningsdatum: Innehåll 1 BAKGRUND SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT KARTLÄGGNING OCH BESKRIVNING Barn som berörs av förslaget Målpunkter som finns utmed den planerade vägsträckningen Busshållplatser Hur barn rör sig i närområdet ANALYS AV KONSEKVENSER Effekter och konsekvenser för berörda barn Kompenserande åtgärder Risker under byggtiden Framtida planering inom närområdet SAMMANFATTNING Åtgärder REFERENSER Muntliga Skriftliga

4 Arbetsplan Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Barnkonsekvensanalys Objektnummer: Utgivningsdatum: Bakgrund Riksdagen har beslutat att FN:s konvention om barnets rättigheter ska genomsyra samhällets alla verksamheter. Olika aktörer ska samarbeta för att skapa en miljö för barnet som ger största möjligheter till överlevnad och utveckling. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem t.ex. utformningen av den fysiska miljön. Enligt Trafikverkets policy för barn ska Trafikverket arbeta inom vägtransportsystemet med FN:s konvention om barnets rättigheter som utgångspunkt. Barnkonsekvensanalys (BKA) är en metod för att på ett systematiskt sätt belysa hur barn och unga påverkas av ett beslut och att pröva och beskriva vilka åtgärder och utformningar som är de bästa för barn. Barnens perspektiv innebär att barnen tillfrågas och bidrar med synpunkter. Barnperspektivet formuleras av vuxna för barn. Barnens perspektiv skapas av barnen. 2 Syfte och tillvägagångssätt Barnkonsekvensanalyser ska användas i all planering och projektering av vägoch trafiklösningar som berör barn. De ska bidra till att finna anpassade lösningar för barn och utformas så att en hållbar utveckling främjas. Arbetet ska förankras hos allmänhet och samhälle, där även barn innefattas. Syftet med denna barnkonsekvensanalys är att undersöka hur barns miljö kan påverkas av en ny vägförbindelse (Nordlänken) och trafikplats mellan väg 161 och E6. Endast biltrafik kommer att tillåtas på den nya vägen. I samband med projektet kommer även en förlängning av en port för gång- och cykel under motorvägen att utföras. Denna barnkonsekvensanalys baseras på uppgifter från kommunens skolskjutsplanerare och enkät till en klass i årskurs sju, Norgårdenskolan. Utifrån uppgifter om skolskjutsar bedömdes att åringar som bor i området eller ofta passerar Torp var en bra målgrupp att intervjua genom besök och en enkät. Enkäten bestod av frågor samt en karta där eleverna fick göra noteringar. Enkäten genomfördes på en lektion i klassrummet efter en genomgång av aktuellt projekt. 26 elever svarade enskilt eller tillsammans. Knappt hälften av dessa elever bor så att de passerar Torpområdet på väg till skolan. I princip alla brukar besöka Torp köpcentrum på fritiden. Enkäten är sammanställd och ligger som bilaga till denna barnkonsekvensanalys. 4

5 Arbetsplan Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Barnkonsekvensanalys Objektnummer: Utgivningsdatum:

6 3 Kartläggning och beskrivning Arbetsplan Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Barnkonsekvensanalys Objektnummer: Utgivningsdatum: Barn som berörs av förslaget Det är endast några bostadshus och ett fåtal barn som direkt berörs av utbyggnaden av Nordlänken. Däremot berör delar av projektet skolvägar m m. Fokus har därför varit de skolbarn som går i mellan- eller högstadieklass på Herrestadsskolan och Norgårdenskolan. Skolorna ligger på ömse sidor utmed väg 44 cirka 1,5 km öster om Torpmotet på E6. Herrestadsskolan har elever från förskola till årskurs sex. Norgårdenskolan har elever från förskola till årskurs nio. Flera barn bor i villaområdet Smedseröd cirka 2 km nordost om den planerade Nordlänken. Förutom barn som bor i närheten har handelsområdet Torp ett mycket stort antal besökande varav en stor del är barn och ungdomar. Indirekt påverkar en ny väg och trafikplats barnen genom bättre framkomlighet i trafiken. 3.2 Målpunkter som finns utmed den planerade vägsträckningen Söder om Nordlänken ligger Västra Torps köpcentrum med olika typer av affärer, McDonalds osv. Det är en viktig målpunkt för många människor. Barn och ungdomar besöker affärerna även utan vuxna. 3.3 Busshållplatser Uppgifter om antal elever med skolskjuts är från vt Där projektet Nordlänken börjar i väster finns gång- och cykelvägar på båda sidor av väg 161. Den norra gång- och cykelvägen till busshållplatsen Hedkärr kommer att förändras. En passage över vägen föreslås öster om den nya cirkulationsplatsen som ska bidra till att sänka hastigheten för att öka trafiksäkerheten. Sex elever (gymnasie/grundskola) går av/på sin skolbuss här. Vid Tåbergsvägen vid väg 161 väster om Hedkärr går 47 elever (gymnasie/ grundskola) av/på sin skolbuss. På Hogstorpsvägen i Nordlänkens östra avslutning finns två busshållplatser, Torp Norra och Grytingen. Tolv elever går av/på sin skolbuss vid Grytingen medan inga elever går av/på sin skolbuss vid Torp Norra. Busshållplatsen används dock för avstigande till handelsområdet Torp. 3.4 Hur barn rör sig i närområdet Många barn och ungdomar tar sig till Torps köpcentrum med buss från bland annat Uddevalla centrum. När de inte åker bil med familjen tar de sig dit med buss, cykel eller till fots. I enkäten framkom att cirka 40 % cyklar till Torp. Det var lika vanligt som att åka buss. De flesta tycker att det är bra gång- och cykelvägar men några tycker att tunnlarna är mörka, klottrade och därför lite läskiga och otrygga. Några korsar väg 161 när det är långt till övergångsställe eller tunnel. De flesta använder dock dessa. 6

7 Arbetsplan Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Barnkonsekvensanalys Objektnummer: Utgivningsdatum: Klotter kan innebära att några barn upplever tunnlar/gc-portar som otrygga. Underhåll är viktigt för att tunnlar/gc-portar ska användas. Röjning av sly är ett exempel. Hälften av eleverna i enkäten har fritidsaktiviteter där de passerar Torp. Det sker oftast med bil, ibland med buss eller cykel. Några elever besöker människor som är bosatta i Torpområdet. Gång- och cykelvägen utmed Hogstorpsvägen kommer att bli något längre i och med att den läggs öster om trafikplatsen. Den kommer inte att ledas in i trafikplatsen utan ligger säkerhetsmässigt bra utan konfliktpunkter med bilar. 4 Analys av konsekvenser 4.1 Effekter och konsekvenser för berörda barn Effekter och konsekvenser som förslaget får för berörda barn beträffande trafiksäkerhet, tillgänglighet, fri rörlighet och hälsa kan vara av olika typ. En ny trafikplats och Nordlänk kommer att innebära att trafiken delas upp på fler möjliga vägsystem vad gäller biltrafik. Det får betydelse för ungdomarna främst när de passerar Torp med bil. När trafikmängden inte ökar på befintlig väg 161 kan det innebära bättre framkomlighet även för cyklister och gående vid övergångsställen. Det innebär att fler övergångsställen borde kunna anläggas på befintlig väg 161 mellan Bauhausområdet och Biltema/Plantagen. Flera stigar i gräset och iakttagelser av personer (både barn och vuxna) som tar genvägar visar ett behov av fler övergångsställen. Även elevernas svar i enkäten ger stöd för detta. Trafikplatsen och Nordlänken ska inte användas av cyklister och gående. Kommer ungdomar från Grytingen/Smedseröd med cykel eller moped att använda Nordlänken när de ska till kompisar väster om Torp och vice versa? Om det upplevs som enklare att använda Nordlänken än att ta sig igenom handelsområdet är det troligt att några trotsar förbudet med olycksrisk som följd. Utformningen av handelsområdets parkering samt gång- och cykelvägar är en fråga utanför projektet men betydelsefull för helheten av kommunikationssystemen på Torp. Sammantaget bör den nya trafikplatsen och Nordlänken innebära högre säkerhet där barnen rör sig. 7

8 Arbetsplan Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Barnkonsekvensanalys Objektnummer: Utgivningsdatum: En av gångstigarna mellan områdena söder och norr om väg 161. Cykelvägnätet kan förbättras med skyltning/vägvisning. Foto från gång- och cykelväg söder om väg Kompenserande åtgärder För att öka framkomligheten och säkerheten för barnen kan fler övergångsställen anläggas på befintlig väg 161. Skyltning/vägvisning kan öka användningen av befintlig port under väg 161. Den nya passagen vid den nya västra cirkulationsplatsen kan förses med varningsljus, som blinkar när någon ska passera vägen, för att ytterligare höja säkerheten. För att förhindra cyklister att använda Nordlänken kan tydlig skyltning och eventuellt staket mellan trafikplatsen och gång- och cykelvägen vid Hogstorpsvägen bidra till att leda cyklister till porten under E Risker under byggtiden Byggtrafik och transporter kommer att belasta det nuvarande trafiknätet. Risker vid passager med gång- och cykelvägar kan uppstå särskilt för barn och ungdomar som inte kan läsa trafikrörelserna och på grund av sin ålder har ett smalare synfält. 4.4 Framtida planering inom närområdet För närvarande byggs handelsområdet Östra Torp ut öster om E6. Porten under motorvägen blir mycket vikig för barn och ungdom och andra oskyddade trafikanter när de ska ta sig mellan områdena. Det är av stor betydelse att hela gångoch cykelvägssystemet är enkelt och tydligt inom handelsområdena. Ett exempel är att man från gång- och cykelvägen från porten under E6 kommer oskyddat rakt ut på parkeringen. Detta bör studeras och påverka framtida planering. En ny bussterminal planeras i närheten av gång- och cykelvägsporten. Planering pågår även för utbyggnad av handelsområdet söder om väg

9 Arbetsplan Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Barnkonsekvensanalys Objektnummer: Utgivningsdatum: Utbyggnad av bostadsbebyggelsen vid Smedseröd kan bli möjligt med nya detaljplaner. 5 Sammanfattning Den nya trafikplatsen och Nordlänken påverkar barn främst genom att de nya trafikanläggningarna avlastar nuvarande trafiksystem. Vägen Nordlänken ska inte användas av oskyddade trafikanter. Om den ändå kommer att nyttjas som genväg beror på framkomligheten främst för cyklister inom handelsområdet. 5.1 Åtgärder För närvarande byggs handelsområdet Östra Torp ut öster om E6. Porten under motorvägen blir viktig för barn och ungdom när de ska ta sig mellan områdena med cykel eller till fots. Porten kommer att breddas inom projektet Trimningsåtgärder för E6/väg 44/väg 161. Särskilt vikigt är belysning och underhåll för att barnen ska känna sig trygga när de använder porten. 6 Referenser 6.1 Muntliga Skolskjutsplanerare Hannele Fredriksson, Uddevalla kommun 6.2 Skriftliga Enkät till elever i årskurs sju enkätsvar. Bilaga Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen. Vägverket publ. 2005:37. Barnkonsekvensanalys. Försök och erfarenheter. Vägverket publ. 2004:200 9

10 Trafikverket, Box 1170, Vänersborg. Besöksadress: Vassbottengatan 14. Telefon: , Texttelefon:

11 ENKÄT FÖR BARNKONSEKVENSANALYS Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län Enkät till elever Sammanställning av 26 inkomna svar. Objektnummer: Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson

12 Bakgrund Barnkonsekvensanalys (BKA) är en metod för att på ett systematiskt sätt belysa hur barn och unga påverkas av ett beslut och att pröva och beskriva vilka åtgärder och utformningar som är de bästa för barn. Barnens perspektiv innebär att barnen tillfrågas och bidrar med synpunkter. Barnperspektivet formuleras av vuxna för barn. Barnens perspektiv skapas av barnen. Frågor Sammanställning av svar från besök i årskurs sju, Norgårdenskolan den 1 juni elever svarade, enskilt eller tillsammans. Kursiv text är inkomna svar. Kommentarer efter sammanställning i röd, kursiv text. 1. Var bor du? Plats (västerut) Antal Plats (norrut) Antal Plats (öster- /söderut) Antal Bokenäs: 1 Hogstorp: 2 Herrestad: 4 Dragsmark: 2 Torsbergs gård: Hällebäck: 1 Herrestadsfjället: 1 Stan (Unda): 1 2 Kissleberg: 2 Gunneröd: 1 Uddevalla: 2 Utby: 2 Hedkärr: 1 Hemma : 3 2. Har du tidigare gått på Herrestadskolan? Ja Nej Hur tar du dig oftast till skolan? Drygt hälften åker bil till skolan ofta eller ibland men buss hem jmf fråga 6. ( / = eller) Buss Buss 905 Buss 833 Buss/ bil Bil Bil/ cykel Bil/ gå Gå/ cykla Buss/ gå

13 4. Vilken väg tar du? Ca hälften passerar Torp. Hogstorpsvägen: 3 Förbi Torp: 2 Väg 161: 6 Bilvägar (Herrestad): 4 Gångväg till buss: 1 Förbi Herrestads skola: 1 E6: 1 Unda/Sunningen: 2 5. Om du åker skolbuss var går du på? Plats (västerut) Antal Plats (norrut) Antal Plats (öster- /söderut) Antal Högstale: 1 Hogstorp: 1 Sunningen: 2 Dragsmarks färjeläge: Finnsland: 1 Gunneröd: 1 Utby: 1 Hafsten: 1 1 Skredsviksvägen: 1 Uddevalla centrum: 3 6. Hur tar du dig oftast hem från skolan? Cirka en tredjedel oskyddat till fots/cykel. Cirka hälften åker alltid buss. Jmf fråga 3, drygt hälften åker bil till skolan ofta eller ibland. Buss Buss 905 Buss 833 Buss/ bil Bil Gå/ cykla Gå 7. Om du åker skolbuss var går du av? Plats (västerut) Bauhausrondellen Holma gångtunnel Antal Plats (norrut) 1 Torsbergs gård: 1 Skredsviksvägen: Utby: 1 Hogstorp: 1 Hafsten: 1 Forts nästa sida Antal Plats (öster- /söderut) 1 Sunningebacken 1 Uddevalla centrum: Antal 1 2 3

14 Gunneröd: 1 Finnsland: 1 Högstale: 1 Hällebäck 1 Dragsmarks färjeläge: 1 8. Åker du oftast direkt hem efter skolan? De flesta åker oftast direkt hem. Ja Ibland Kompis Torp Har du någon fritidsaktivitet där du passerar Torp? Hälften har fritidsaktiviteter där de passerar Torp och då oftast med bil. Ja Nej I så fall, vilken aktivitet och hur passerar du Torp? Dans i centrum, motorvägen: 1 Ishallen, konståkning, med bil: 1 Cyklar till kompisar på Smedseröd: 1 Ridning, bil, på väg 161: 1 Fotboll, bil: 5 Cross: 1 Teatern i stan: 1 Kompisar; bil/buss: 2 Familj: Brukar du åka/gå till någon/några platser på Torp på fritiden? Cirka två tredjedelar brukar åka till Torp på fritiden. Ja Nej Ibland Besöker boende på Torp Vilka är de viktigaste ställena, där du oftast är? Plats Antal Plats Antal Plats Antal Hemma: 2 Affärerna: 2 Olles leksaker: 1 Kompisar: 3 Elgiganten: 1 Maxihuset: 5 4

15 Skolan: 1 Ebgames: 1 ICA: 3 Torp Köpcentrum: 3 Inet: 1 Coophuset: 2 Torp: 4 Hööks: 1 McDonalds: 7 Gamla Torphuset Hur tar du dig till Torp på fritiden? Svaren visar att samma person använder olika färdsätt vid olika tillfällen. Vanligast med bil. Lika ofta med cykel som buss dvs drygt 40 %. En tredjedel går även dit. Buss Bil Cykel Gå Om du cyklar eller går, vilka vägar använder du? Använder cykelvägarna om det finns cykelväg. Hogstorpsvägen: 2 Cykelvägen vid väg 161: 3 Cykelvägen vid väg 44: 3 Går genom skogen (från Herrestad): 1 Bilväg/cykelväg (från Herrestad): 2 Gång- och cykelvägarna: 10 Gångväg förbi Herrestadsskolan: Hur upplever du cykelportarna/gångtunnlarna? Över hälften tycker att de är bra/ok. Läskig känsla: 3 Negativt att det är klottrat: 2 Mörka: 2 Bra: 10 Ok: 3 De är enkla och bra: 1 De blir ofta vattenfyllda: 1 De är bra för då slipper man vägen: 1 Mycket bra: Använder du alltid gångtunnlar och övergångställen eller händer det att du korsar vägen ändå? Över hälften använder gångtunnlar och övergångställen. Använder tunnel/övergångsställe: 15 Använder inte dem så ofta: 1 5

16 Korsar aldrig vägen med cykel: 1 Ja ibland när det är rött ljus och lite bilar: 1 Genar/korsar vägen ibland: 2 Korsar vägen: 1 Ja om tunnel/övergångsställe finns i närheten: Dina egna synpunkter på gång- och cykelvägarna kring Torp? Vägen där Ikea bygger nu är inte bra: 1 Tycker de är bra: 14 Bra att det finns många alternativ: 1 Tror att det kommer att bli bra: 1 De är bra men önskar fler övergångsställen: 1 Har inga synpunkter: 4 Rullband på trottoaren till Torp: Dina egna synpunkter om trafiken på och kring Torp? Det är bra: 10 Mycket trafik/bilar: 3 Rörigt: 1 Ok, men kommer att bli bättre: 2 Har inga synpunkter: 2 Hogstorpsvägen är jobbig just nu. Kan buss 833 åka en annan väg? När det blir bättre (på Torp) blir det mera trafik och svårare att ta sig fram men det blir nog bra ändå. Förslag på förbättringar som berör trafikfrågor/utemiljö: Parkeringshus, park på tak, cykelställ under tak, bättre tunnel mellan nya o gamla Torp, bättre busskur, mer växter. Vill ha en busshållplats mellan Bauhaus och Utby. Kan vara kaos i korsningen på 44, helt oplanerat bygge. Borde ha fler och bredare vägar. Tycker att det ser bra ut och hoppas att det inte blir mycket köer. Det beror på vilken dag det är. Känns som om det kommer att bli trångt. 6

17 MARKERINGAR OCH KOMMENTARER PÅ KARTAN: Här är jag minst Bauhaus: 4 Biltema: 3 Här är jag ofta Butiker öster om Bauhaus: 1 ICA mm: 7 Coop: 2 McDonalds: 5 Granngården, Herrestad : 1 Norgårdenskolan, Herrestad: 4 Önskemål och idéer Större McDonalds: 1 En till våning på affärshuset: 1 Parkeringshus: 1 Busshållplats mellan Bauhaus och Utby: 1 Port under väg 44 vid Undavägen: 1 7

18 Ö U Grytingen!( E6 Grytingen Coop U Torp Norra!( U Kärraån Hedkärr!( Ö Hedkärr Bauhaus ICA McDonald's Ö!( Torp Västra Torp U Biltema U!(!( Herrestads skola Väg 44 Herrestads skola Herrestad Norgården Tåbergsvägen!( Väg 161 Bogenbäcken Norgårdens skola Herrestad Övergångsställe Meter Gc-tunnel!( Hållplats Skala 1: i A4-format Rådhuset Arkitekter AB

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

På de sträckor där E 20 är 12 meter bred och ska byggas om till MLV med 2+1 körfält breddas vägen till 14 meter.

På de sträckor där E 20 är 12 meter bred och ska byggas om till MLV med 2+1 körfält breddas vägen till 14 meter. Bilaga 1 Region Väst 405 33 Göteborg Kruthusgatan 17 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Datum: 2007-10-18 INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR UTFORMNING AV KORTSIKTIGA ÅTGÄRDER PÅ E 20 ALINGSÅS ÖREBRO

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 705, gång- och cykelväg, Grytnäs-Ytterbyn Kalix kommun, Norrbottens län. TRV uppdragsnr:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 705, gång- och cykelväg, Grytnäs-Ytterbyn Kalix kommun, Norrbottens län. TRV uppdragsnr: SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 705, gång- och cykelväg, Grytnäs-Ytterbyn Kalix kommun, Norrbottens län TRV uppdragsnr: 880944 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR VÄG 705, GC-VÄG, GRYTNÄS-YTTERBYN... 5

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Lidköping och Götene kommuner, Västra Götalands län 2013-07-01 1 Titel:, Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Dokumentslag:

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80. Vägar och gators. utformning. Väg- och gatubelysning 2004-05 Utdrag ur: VV Publikation 2004:80 Vägar och gators utformning Väg- och gatubelysning 2004-05 Titel: Vägar och gators utformning, VGU Författare: Sektion Utformning av vägar och gator Kontaktpersoner: Jan

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Kommunikationer. Planeringsunderlag. Vägar. Utdrag ur 3 kap. 8 miljöbalken

Kommunikationer. Planeringsunderlag. Vägar. Utdrag ur 3 kap. 8 miljöbalken ÖP 2002 Tanums kommun 3 Allmänna intressen Kommunikationer Utdrag ur 3 kap. 8 miljöbalken "Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för... kommunikationer... skall så långt möjligt

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Motala cykelplan 2016-2030

Motala cykelplan 2016-2030 Motala cykelplan 2016-2030 Del 2 Behovsanalys Version 0.5 Remissversion Innehållsförteckning 1 Behovsanalys Motala cykelplan... 1 1.1 Användning och uppdatering av behovsanalysen... 1 1.2 Strategi för

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen.

Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen. Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Info kopia till Vägverket Riggert Andersson Remissyttrande Förbifart Stockholm från Villaägarna i ABC regionen. Villaägarna tar ej ställning för eller emot Förbifart

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05 E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012 Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 12 Isabelle Petersson Säkra skolvägar isabelle.petersson@huddinge.se 13-02-07 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 METOD OCH REDOVISNING... 4 RESULTAT...

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123

TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 TRANSPORTVÄGAR IDENTIFIERING AV LÄMPLIGA TRANSPORTVÄGAR INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: Innehållsförteckning Allmänt... 3 Transporter

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Torp Köpcentrum, norra delen UNDERÄTTELSEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Upprättad 11-08-30 Reviderad 14-02-19 Reviderad 14-09-26.

Torp Köpcentrum, norra delen UNDERÄTTELSEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Upprättad 11-08-30 Reviderad 14-02-19 Reviderad 14-09-26. UNDERÄTTELSEHANDLING Upprättad 11-08-30 Reviderad 14-02-19 Reviderad 14-09-26 Detaljplan för Torp Köpcentrum, norra delen (Herrestads-Torp 1:39 m fl). Uddevalla kommun och Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Bilagor Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Karta Kylösa Karta Kylösa Barnchecklista Tjänsteskrivelse- Skolskjutshållplats

Bilagor Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Karta Kylösa Karta Kylösa Barnchecklista Tjänsteskrivelse- Skolskjutshållplats Stefan Zangelin - as305 E-post: stefan.zangelin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-06-05 Dnr: 2015/1669-GSN-610 Grundskolenämnden Beslut- Skolskjuts hållplats Kylösa/Mälby Förslag till

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se REGLEMENTE Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer 2012.725.003 4, 2013-02-06 1(7) Bengtsfors kommuns reglemente

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA Lektion 1 Teori Trafiksäkerhet, regler och vägmärken Lektion 2 Repetition Besiktning av cykel Teoriprov Övriga lektioner Öva på att cykla Cykelskolan avslutas med: Cykelbanor

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Datum 2014-02-26. Detaljplan för planskild korsning mellan Sankt Olofsgatan och järnvägen, Uppsala kommun

Datum 2014-02-26. Detaljplan för planskild korsning mellan Sankt Olofsgatan och järnvägen, Uppsala kommun KS 4 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Göran Carlén Datum 2014-02-26 Diarienummer KSN- 2013-1198 Kommunstyrelsen Detaljplan för planskild korsning mellan Sankt Olofsgatan och järnvägen, Uppsala

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

Samrådsmöte E12 Röbäck-Norra länken

Samrådsmöte E12 Röbäck-Norra länken Samrådsmöte E12 Röbäck-Norra länken Innehåll Presentation: Syftet med mötet Presentation av deltagarna Planläggningsprocessen Markåtkomst och ersättningsfrågor Förutsättningar Miljö Presentation av planförslag

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2015.4352 2016-05-23 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 13:9 m.fl. Trummenäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Samrådshandlingen är upprättad av ABAKO Arkitektkontor AB 2010-04-06. Samrådsredogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad 2010-11-02.

Samrådshandlingen är upprättad av ABAKO Arkitektkontor AB 2010-04-06. Samrådsredogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad 2010-11-02. 1 (11) ARB 442 UTSTÄLLNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande förslag till detaljplan för TORP KÖPCENTRUM, norra delen (Herrestads-Torp 1:39 m fl) Uddevalla kommun Samrådshandlingen är upprättad av

Läs mer

1. Trafikförhållanden

1. Trafikförhållanden PM Uppdrag Nedervetil, detaljplan, trafikutredning i korsningen rv13/lv748/lv17946 Kund Dan Stenlund PM nr 1 Datum 30052016 Från Kopia till Mikko Uljas Christoffer Rönnlund 1. Trafikförhållanden Byområdet

Läs mer

Detta beslut vann laga kraft den 7 april 2004. Redogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad 2 december 2003

Detta beslut vann laga kraft den 7 april 2004. Redogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad 2 december 2003 UDDEVALLA KOMMUN Planen är antagen av kommunfullmäktige den 10 mars 2004 29. MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Detta beslut vann laga kraft den 7 april 2004. HE 129 UTSTÄLLNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd ARBETSPLAN E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd Kristianstad kommun, Skåne län Samrådsredogörelse 2013-05-03 Projektnummer: 881097 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: 881097 Samrådsredogörelse

Läs mer

Trygghetsvandring. i Piteå ett samarbete mellan polisen och Piteå kommun

Trygghetsvandring. i Piteå ett samarbete mellan polisen och Piteå kommun Trygghetsvandring i Piteå ett samarbete mellan polisen och Piteå kommun Trygga stimulerande miljöer Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö men kan också användas

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement VINSTA Terrängmodelleringen vid gång- och cykelöverfarten över Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen fungerar även som ett bullerskydd. Den möter söderut en vall, kombinerad med plank vid gång- och cykelpassagen

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263

Vägplan ny korsning väg 263 Samrådsunderlag Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vägplan för ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen i Ekerö kommun och Stockholms stad, Stockholms län, TRV 2012/19667

Vägplan för ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen i Ekerö kommun och Stockholms stad, Stockholms län, TRV 2012/19667 Samfundet S:t Erik Stockholm YTTRANDE 2016-03-01 Trafikverket Ärendemottagningen Planprövning Box 810 781 28 Borlänge trafikverket@trafikverket.se Vägplan för ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen i Ekerö kommun

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer