Fem skolor många vägar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem skolor många vägar"

Transkript

1 Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2015

2 Innehåll Inledning...1 Korsnäs skola... 2 Allmänt om skolan...2 Strandvägen...2 Kyrkobyvägen...3 Övrigt...3 Dalsbruk skola, åk Allmänt om skolan...4 Skolvägen...4 Dragsfjärdsvägen... 5 Dalsbruksvägen... 5 Övrigt...6 Höjdens skola, åk Allmänt om skolan...7 Elevernas skolväg och trafik runt skolan...7 Stamväg Att tänka på... 8 Övrigt...8 Mattlidens skola, åk Allmänt om skolan...9 Farliga platser i anknytning till skolvägen...9 Elever som kommer med buss... 9 Cyklister, fotgängare och skjutsande föräldrar...10 Övrigt Näfsby skola, åk Allmänt om skolan Hammarlandsvägen...12 Trafikfaror Övrigt Cyklisten i trafiken...15 Testa dina trafikkunskaper!...16 Vad betyder följande trafikmärken?...16 Polisens rekommendationer om hur du rör dig säkert i trafiken...17 Hur skall jag korsa en väg på ett säkert sätt? Om en bil saktar in vid ett övergångsställe och ger mig möjlighet att gå över vägen, vad skall jag tänka på? Hur skall jag korsa vägen som cyklist? På vilken sida av vägen skall jag gå, och på vilken sida cyklar man? Hur stiger jag tryggt av bussen och korsar vägen? Hur rör jag mig tryggt i mörker? Vad säger lagen om skolvägen och skoltransporter...19 Vem står för kostnaderna om skolbarnet råkar ut för en olycka under skolvägen? Kan jag få gratis skolskjuts åt mitt barn? Transport av små barn Avslutning...20 Folkhälsans Förbund, kampanjenheten Kartläggningen gjordes som ett slutarbete vid polisyrkeshögskolan i Tammerfors av yngrekonstaplarna Knut Westerlund, Robin Hagberg och Mathias Eriksson. Handledare: kampanjproducent Patrik Lindholm, Folkhälsans Förbund Layout: ADD grafisk byrå

3 Inledning Skolvägskartläggning är ett trafikprojekt som riktar sig till lågstadieskolor i Svenskfinland. Projektets målsättning är att göra skolelevernas skolväg tryggare och lära ut grundläggande trafikregler angående hur man rör sig tryggt i trafiken som fotgängare och cyklist. Projektet verkställdes under våren 2015, genom ett samarbete mellan Folkhälsan och Polisyrkeshögskolan. Projektet går ut på att polisstuderanden besöker av Folkhälsan utvalda lågstadieskolor och gör en kartläggning över hur barnens skolväg kunde göras tryggare. Detta år stod Korsnäs skola, Dalsbruks skola, Höjdens skola, Mattlidens skola och Näfsbyskolan i tur. På förhand hade enkäter skickats ut till skolelevernas föräldrar. I enkäterna fick föräldrarna ta ställning till hur de upplever sitt barns trygghet i trafiken då barnet förflyttar sig från den egna ytterdörren till skolgården. I enkäten fanns det möjlighet för föräldrarna att ge både ris och ros angående trafikarrangemangen längs med barnets skolväg, med tanke på trafiksäkerheten. Under skolbesöken inleddes programmet med en trafiklektion för hela skolan. Under trafiklektionen togs bl.a. till tals de viktigaste trafikmärken som fotgängare och cyklist, vikten av användning av cykelhjälm, säkerhetsbälte samt reflexanvändningen i skymning och mörker. Barnen fick under trafiklektionen även berätta om sina egna trafikupplevelser, såväl positiva som negativa upplevelser. Efter den gemensamma trafiklektionen valdes det ut två elever från varje årskurs. De utvalda skoleleverna gick tillsammans med oss ut i trafikområdet i närheten av skolan. Vi bekantade oss med korsningarna kring skolan som upplevts som farliga enligt enkäterna, och gav tips till barnen angående hur de skall röra sig i trafiken. I denna rapport kan du bekanta dig med resultatet av skolvägskartläggningen Vi har kort skrivit om varje skolbesök och gett förslag på vad som kunde förbättras för att skoleleverna skulle ha en tryggare skolväg. Vi hoppas att denna broschyr skall väcka tankar kring vikten av barnens säkerhet i trafiken samt fungera som trafik informationskälla för läsaren. Knut Westerlund, Robin Hagberg, Mathias Eriksson 1

4 Skolvägskartläggningen Korsnäs skola Allmänt om skolan Korsnäs skola finns på Kyrkobyvägen 126 i Korsnäs kyrkby i kommunen Korsnäs, Österbotten. Skolan är en byskola som omfattar årskurserna 1 6, och har ca 80 elever. Barnen tar sig till skolan till fots, med cykel, med skoltaxi eller blir körda med personbil av sina föräldrar. Strandvägen Genom Korsnäs går den livligt trafikerade Strandvägen. Strandvägen är en landsväg med hastighetsbegränsningen 80 km/h. På Strandvägen kör det även mycket tungtrafik. På det vägparti som korsar Korsnäs, är hastighetsbegränsningen sänkt till 60 km/h. Korsnäs skola befinner sig ett stenkast från Strandvägen, på Strandvägens västra sida. Några av eleverna som rör sig till fots eller med cykel är tvungna att korsa Strandvägen, då de tar sig till skolan. På vissa av ställena där eleverna är tvungna att korsa Strandvägen är hastighetsbegränsningen 80 km/h. I närheten av skolan har Strandvägen endast ett övergångsställe. Längs med Strandvägen löper det på västra sidan en kombinerad cykel- och gångbana. På den kombinerade cykel- och gångbanan rör sig cyklister och mopeder med hård fart och det gör att man som fotgängare får se upp för att inte bli påkörd. Skolvägskartläggningen På Strandvägens kombinerade cykel- och gångbanan är det livlig cykel- och mopedtrafik. Det är viktigt att du som fotgängare rör dig på någondera kanten. 2

5 Kyrkobyvägen Kyrkobyvägen, där även Korsnäs skola är belägen, nämndes i enkätsvaren som en farlig väg. Kyrkobyvägen är en väldigt smal och kurvig väg som går från Strandvägen genom Korsnäs kyrkby. Vägen är dåligt upplyst och har väldigt dålig sikt pga. växtlighet. De flesta av barnen rör sig på Kyrkobyvägen då de tar sig till skolan. Framförallt korsande av Kyrkobyvägen utanför skolan har kommit fram i enkäterna som en farlig plats då övergången sker strax efter en kurva. Mitt i kurvan finns det ett förfallet hus som skymmer sikten märkbart i kurvan. Enligt enkäterna har det uppstått flera nära-på situationer precis utanför skolan. När vi var på besök i skolan kunde vi konstatera att bilisterna kör med väldigt hög fart förbi skolan, fastän det finns skyltar innan skolområdet som varnar för barn i trafiken. För att åtgärda problemen utanför skolgården så kunde det byggas farthinder med övergångsställen, som skulle göra att bilister är tvungna att minska hastigheten. Längs med hela Kyrkobyvägen kunde det höga gräset och buskarna röjas, så att sikten för trafikanterna skulle förbättras. I enkäterna har majoriteten av föräldrarna nämnt Kyrkobyvägen som en farlig plats för sitt barn. Det är dock endast inte korsande av vägen utanför skolan som är farligt, utan även korsande av anslutningsvägar till Kyrkobyvägen. Anslutningsvägar, så som Idrottsvägen och Bovägen, har även ansetts som otrygga pga. bilisters höga hastighet i samband med dålig sikt. Många av föräldrarna har föreslått i enkäterna att hastighetsbegränsningen kunde sänkas till 30km/h på hela Kyrkobyvägen. Vi tycker att det låter som ett bra sätt att minska farorna längs med Kyrkobyvägen. Längs med Kyrkobyvägen som är en smal och kurvig väg, är det dålig sikt i kurvorna på grund av bl.a. förfallna byggnader och växtligheten. Det är riskfyllt för barnen att korsa vägen. Övrigt Korsnäs skolgård kändes som en säker plats att röra sig på. Barnen som kommer med cykel till skolan behöver inte cykla på huvudvägen som leder in till skolgården, utan de kan cykla rakt fram till cykelskjulet längs med grusvägar som rundar skolgården. Skoltaxin kör in på skolgården och stannar framför dörren. Det ansåg vi att är en väldigt positiv sak med tanke på tryggheten för barnen. Under trafiklektionen i skolan kom det fram att många av barnen kör med moped på hemgården och i dess nära omgivning. Vi vill påminna er om att man utan körrätt till moped, endast får framföra mopeden på ett inhägnat område. 3

6 Dalsbruk skola, åk 1 6 Allmänt om skolan Dalsbruk skola är belägen på Kimitoöns södra spets i sydvästra Finland. Skolan är för elever i årskurs 1 6 och de är totalt till antalet ca 110 elever. Precis bredvid Dalsbruk skola finns även Dalsbruk skola för årskurs 7 9, där eleverna sedan fortsätter när de blir äldre. Skolvägen De flesta av barnen i Dalsbruk skola kommer till skolan med skolbuss eller skoltaxi på grund av lång skolväg, men det är även en stor del som tar sig till fots eller med cykel till skolan. Det är även några elever som är tvungna att använda sig av förbindelsebåtar eller färja för att komma sig till skolan. Barnen i Dalsbruk påpekade vid vårt besök allt från övergångsställen som hade dålig sikt till vägar som var livligt trafikerade och hastighetsbestämmelserna inte följdes. Hög överhastighet verkade vara vanligt. Skolvägskartläggningen I Dalsbruk har cykelhjälmens användning minskat bland eleverna. Detta är oroväckande! Cykelhjälmen räddar liv, men endast då du använder den. Bildkälla: Liikenneturva. 4

7 I Dalsbruk har man en bra parkeringsplats där barnen stiger av skoltaxin och där föräldrar som skjutsar sina barn också kan lämna av/plocka upp sina barn. Men parkeringen är också en del av cykel- och gångbanan, så se upp ifall du cyklar här så att bilar som svänger in hit har upptäckt dig! Dragsfjärdsvägen Den här vägen går från Dragsfjärd till Dalsbruk och många av eleverna som kommer med skolbuss till skolan stiger av och på längs med Dragsfjärdsvägen. Vägen är livligt trafikerad framför allt just när skolan börjar och slutar. Hastighetsbegränsningen är 80km/h på stor del av vägen. Enligt enkäten som skickades till föräldrarna är man oroliga för när det samlas många elever på samma av och på stigningsplatser. Eleverna leker på dessa smala platser som är placerade intill en livligt trafikerad väg. Korsningen där Skinnarviksvägen korsar Dragsfjärdsvägen verkade enligt enkäten ganska farlig. Bilister som kommer längs med Skinnarviksvägen från vardera riktningen har STOP-märken. Hastighetsbegränsningen är dock 80 km/h också genom korsningsområdet. På vardera sidan av Dragsfjärdsvägen i korsningen finns det busshållsplatser. Elever som väntar på bussen här, måste beroende på vilken riktning som de kommer ifrån, gå över Dragsfjärdsvägen. Speciellt vintertid, vid skymning och dåligt väglag, kan det vara farligt, speciellt eftersom här inte finns någon gatubelysning. Längs med Dragsfjärdsvägen finns det flera korsningar som liknar denna. Trafiksäkerheten på Dragsfjärdsvägen skulle kunna förbättras med att sänka hastigheten igen till 60km/h på vissa områden. Det har tidigare funnits 60-områden men i något skede har hastigheten höjts till 80 km/h igen. Skyltar som varnar för barn skulle även vara på sin plats ifall det är många barn på ett ställe. Dalsbruksvägen Största problemet i samband med Dalsbruksvägen är att den måste korsas för att stiga av och på bussar. Ett annat problem är även att här finns en bra kombinerad cykel- och gångbana, men framför allt de äldre eleverna fuskar med att använda den på grund av en tung uppförsbacke. De cyklar alltså ut på Dalsbruksvägen för att undvika backen och sedan in igen på cykelbanan när de passerat backen. Det är viktigt att poängteras att det är farligt och att cykelbanan bör användas. Från Dalsbruksvägen går även en infart till en liten parkeringsplats utanför skolan där många föräldrar lämnar av sina barn trots att lärarna har uppmanat föräldrarna att inte göra det. Den här infarten korsar nämligen cykelbanan som leder till båda skolorna. Här kan uppstå många farosituationer om någon svänger in på parkeringsplatsen utan att se efter och någon kommer cyklande längsmed cykelbanan till skolan. 5

8 Från Dalsbruk centrum använder sig en del av parkvägen när de skall cykla mellan skolan och centrum eller på kvällarna när de är ut och träffar kompisar. Se upp, här är bra skyddsvägar, men dålig sikt och tyvärr körs det ofta överhastighet! Övrigt Det har klagats på att många elever har slutat att använda cykelhjälm. Detta är mycket oroväckande och väldigt mycket på föräldrarnas ansvar, speciellt i de yngre klasserna. Detta bör verkligen tas upp för diskussion! Något som vi tycker var positivt under vårt besök var bland annat de nya blinkande skyddsvägsskyltarna och tunneln till idrottsplanen. 6

9 Skolvägskartläggningen Höjdens skola, åk 1 6 Allmänt om skolan Höjdens skola är belägen i Tenala, Raseborg i Finlands sydvästra del. Skolan som är för årskurserna 1 9 har ca 210 elever. Tenala är en by ute på landsbygden, ca 13 km från Ekenäs. Skolan är belägen centralt i Tenala, och förbi skolan går Bromarvvägen som är livligt trafikerad. Många av eleverna har lång skolväg och kommer med skolbuss/ skoltaxi till skolan. De eleverna som bor närmare Tenala byn tar sig med cykel eller till fots till skolan. Elevernas skolväg och trafik runt skolan Skolan har ett mycket bra läge med tanke på trafiksäkerheten. Det finns många cykel- och gångbanor som leder till skolan från många olika håll och även en tunnel som går under Bromarvvägen. Denna tunnel och en del av cykel- och gångbanorna går även från skolan till byns centrum, där även många av de äldre skoleleverna spenderar tid på fritiden. Även inne i Tenala centrum fanns det gott om trottoarer och övergångsställen. Tack vare detta ansågs även denna väg vara en rätt säker väg till skolan, trots att eleverna går/ cyklar rakt genom byn. Av enkäterna, som föräldrarna fyllde i angående barnens skolväg, framkom det att föräldrarna framförallt är oroliga för barnen då de rör sig över skolans parkeringsplats, då skolan börjar och slutar. Skolan har en relativt stor parkeringsplats där både skoltransporterna och föräldrarna lämnar av barnen. Enligt vad det framkom i enkäterna, så är det livlig trafik på skolans parkeringsplats. Bland bilarna och bussarna rör sig barnen till fots och med cykel. Bredvid skolan byggs det ett nytt daghem. Bygget medför att det för tillfället är extra mycket trafik till och från skolans parkeringsplats. I Tenala har för några år sedan byggts en kombinerade cykel- och gångbana till byn, vilket vi uppfattade som något väldigt positivt under skolbesöket. Största delen av barnen kan röra sig på de kombinerade gång- och cykelvägarna, då de går och cyklar till skolan. 7

10 Korsningen närmast skolan, där Bromarvvägen och Sockenvägen möts, är livligt trafikerad, men där finns ordentliga cykel- och gångbanor samt skyddsvägar från alla riktningar.! Stamväg 52 Många elever som kommer till skolan måste röra sig på stamväg 52 under sin skolväg. Det har framgått ur enkäterna att det vore önskvärt med en lättrafikled längs med stamväg 52 mellan Tenala och Österby, eftersom vägen är livligt trafikerad och det rör sig även tungtrafik på vägen. Man är tvungen att cykla eller gå på sidan av vägen och vägrenen är mycket smal. Även i framtiden, när barnen börjar köra moped, har det tagits upp i enkäterna att mopedister har dåligt med utrymme och det bidrar till farliga omkörningar etc. Att tänka på Ett litet minus för trafiksäkerheten vid Höjdens skola är skolans bakgård som har en sluttning. Eleverna berättar att bollar ofta rullar ner och över vägen som går där förbi. Framförallt nu när bygget av daghemmet pågår, så är vägen mera trafikerad och ett barn som springer efter en boll över en väg är ett klassiskt exempel på en farosituation. Övrigt Under vårt besök i Höjdens skola framkom det bland största delen av eleverna använder cykelhjälm när de cyklar och reflexväst när det är mörkt ute. Det här är något som skall komma hemifrån och vi är glada att se att föräldrarna har varit noga med att påpeka vikten av att använda skyddsutrustning och sunt förnuft i trafiken. 8

11 Skolvägskartläggningen Mattlidens skola, åk 1 6 Allmänt om skolan Mattlidens skola ligger helt bredvid Västerleden i Mattby, Esbo. Det är en skola för årskurs 1 9 och totala antalet elever är ca 650. Vi har besökt lågstadiet i Mattlidens skola, det vill säga årskurs 1 6. Eftersom trafiken är mycket livlig i Esbo, speciellt under rusningstrafik på morgon och eftermiddag, var Mattlidens skola en intressant skola att bekanta sig med. De flesta barnen i åk 1 6 rör sig mellan hemmet och skolan antingen med lokaltrafiken (bussar) eller med föräldrars skjuts. Därför fokuserade vi mycket på trafiksäkerheten längs med vägpartiet från hållplatser, där barnen stiger av och på bussen, till skolans ytterdörr. Vi bekantade oss även med cykel- och gångbanorna i skolans närhet, eftersom en del av barnen även kom cyklande eller till fots till skolan. Det bör nämnas att vid tidpunkten för besöket i Mattlidens skola gjordes det stora vägbyggen och metroprojekt som störde trafiken i skolans närhet. Detta gjorde att trafiksäkerheten knappast var på samma nivå som den brukar vara, och det här är omständigheter som gör det ännu viktigare att betona iakttagelseförmåga och extra försiktighet i trafiken. Farliga platser i anknytning till skolvägen Elever som kommer med buss En stor del av eleverna i Mattliden kommer till skolan med lokaltrafikens bussar och en stor del stiger av och på bussarna vid Gräsadalens hållplats just nedanför skolan. Trots att det inte är lång väg till skolan härifrån finns det många faromoment, eftersom det är en mycket livligt trafikerad väg. Neste-bensinstationen och metroprojektet ökar tungtrafiken, och vid rondellen där Gräsadalen övergår i Mattgårdsvägen finns övergångsställen utan trafikljus. 9

12 Man skall vara noga med att poängtera åt eleverna att de ser till att övrig trafik har sett dem före de korsar övergångställen exempelvis vid rondellen. Vi de övergångställena där det saknas trafikljus, kan det finnas risk att bilister inte hinner upptäcka barn som springer eller annars inte följer med övrig trafik. Framförallt är det svårare för bilister att upptäcka barn i trafiken vid skymning/ regn- och snöfall. Kom därför även ihåg att använda reflex, även fast du åker buss till skolan! Vid den närbelägna rondellen berättar barnen att det kan vara svårt att komma över eftersom alla bilar har bråttom och inte stannar när barnen skall över vägen. Cyklister, fotgängare och skjutsande föräldrar Det finns bra med tunnlar i skolans närhet vilket förstärker trafiksäkerheten för barnen då de rör sig till skolan. Men trots detta uppstår det ändå farosituationer i närheten av skolgården. Stor del av farosituationen som uppstår, är då föräldrarna lämnar av sina barn utanför skolgården. Trafiken ökar runt skolan på morgon och eftermiddag eftersom föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan. Här kan det lätt uppstå farliga situationer när föräldrar har bråttom och i stressen inte tänker på hur viktigt det är att vara försiktig i skolans närområde. Av informationen som vi har fått från enkäten som skickades ut i samband med detta arbete, framgår det att den livliga morgon- och eftermiddagstrafiken ses som ett problem. Därför ber vi föräldrar som skjutsar sina barn att tänka på att skolan samt dess närmiljö är en plats där det rör sig mycket lätt- trafik och framför allt barn. Fastän barnen har fått information om hur de skall röra sig i trafiken ligger även ansvaret hos föräldrarna. Tänk på att föregå med gott exempel och att ta det lugnt och säkert när du rör dig i trafiken med ditt barn. 10

13 Farthinder är ett bra sätt att sänka hastigheten och uppmärksamma att här rör sig mycket lättrafik. På bilden ovan syns stället utanför skolgården där föräldrar lämnar av sina barn, då de skjutsar barnen till skolan med bil. Övrigt Förslag på förbättringar i skolans närområde, som skulle gynna en stor del av skolans elever är bland annat blinkande skyddsvägsskyltar. Dessa skulle varna övrig trafik effektivt när barn skall passera övergångsställen, speciellt effektiva skulle de vara under det mörka halvåret. Exempelvis vid rondellen kunde man se detta som en stor förbättring, eftersom där inte finns trafikljus. 11

14 Näfsby skola, åk 1 6 Allmänt om skolan Näfsby lågstadieskola ligger på Krokgränd 8 i kommunen Hammarland på Åland. Skolan omfattar årskurserna 1 6. Det sammanlagda elevantalet under skolåret 2015/2016 uppgår till 114. Hammarlandsvägen Näfsby skola ligger alldeles intill Hammarlandsvägen, även kallat Eckeröleden. Landsvägen går från Eckerö i väster in till huvudorten Mariehamn. Tidvis kan Hammarlandsvägen vara rätt livligt trafikerad då färjorna anländer och avgår från hamnen i Eckerö. Utanför skolan är hastighetsbegränsningen 90 km/h, vilket är en alldeles för hög begränsning. Inte nog med att vägen går förbi en lågstadieskola, sikten är även väldigt begränsad för skolbussar och taxin som svänger ut från Krokgränd ut på Hammarlandsvägen. Tyvärr, finns det ingen cykel- och gångbana till och från skolan längs med Hammarlandsvägen. Det betyder att det egentligen inte finns möjlighet att ta sig till och från skolan på ett säkert sätt varken till fots eller med cykel. Skolvägskartläggningen 12

15 Sikten vid infarten till skolan är skymd på grund av växtlighet och en liten backe. Därför skulle det vara motiverat att sänka hastigheten för att förebygga farosituationer i samband med in- och utsvängning till skolan. Trafikfaror Trafikfarorna i närområdet kring skolan är ganska få eftersom nästan alla elever åker buss eller taxi. Det är förmodligen de två säkraste sätten att ta sig till skolan på. Vid på- och avstigning gäller det förstås att vara försiktig, speciellt vintertid då väglaget kan vara halt. Det är viktigt att man inte springer till eller från taxin, vilket påpekades för eleverna. Några av eleverna berättade att det kan vara rätt stökigt i skolbussen eller skoltaxin och att det finns vissa som inte använder säkerhetsbältet, eftersom man vill leka med sina vänner. Polisen vill påminna om att säkerhetsbältet alltid skall användas i skolbuss och skoltaxi. Enligt enkäterna verkar de flesta föräldrarna tycka att deras barn har en relativt säker skolväg. Många föräldrar nämnde dock också problemet med landsvägen utanför skolan. Sikten är dålig och det är för hög hastighetsbegränsning. Både lärare och elever berättade även om platsen där skolskjutsarna och föräldrarna lämnar av eleverna som en potentiell risk. Avlämningsplatsen är väldigt nära där eleverna leker. Eleverna berättade att fotbollar och dylikt ofta rullar ut på avlämnings platsen, och vissa elever berättade att de upplevt nära ögat situationer i samband med att de sprungit och hämtat bollar. 13

16 Här stiger barnen av skolbussar och skoltaxin. Till höger syns en idrottsplan och som man kan se på bilden finns det även en skyddsväg dit. Mycket bra! Övrigt Då man jämför de fem lågstadieskolorna som vi besökt har eleverna i Näfsby skola ett av de säkraste trafikområdena. Hastigheten är dock som nämnt hög, och man skulle kunna öka trafiksäkerheten markant genom att sänka hastigheten vid skolans infart från Hammarlandvägen. Detta skulle öka tiden att reagera och därmed förebygga farosituationer. 14

17 Cyklisten i trafiken --Cykeln ses som ett fordon, därför är du skyldig att följa samma trafikregler som med ett motordrivet fordon då du rör dig i trafiken. Några exempel är: --Cykla på vägens högra sida/ högra väggren (undantag ifall det finns cykelväg). --Du ska väja för övrig trafik vid triangel och stopmärke. --Du ska väja för fordon från höger. --Enligt lag är det obligatoriskt att använda cykelhjälm då du cyklar. Viktigt är att granska att cykelhjälmens rem är tillräckligt spänd, så att hjälmen hålls på plats ifall du faller. --Barn under tolv år får cykla på gångbana. --När du cyklar i skymning och mörker bör du ha en framlykta på cykeln som avger vitt eller ljusgult ljus. --Cykeln skall vara försedd med en ringklocka. VEM VÄJER? SVAR: Bilen Då bilen svänger i korsningen måste den väja för dig som cyklar och går över övergångsstället. Kom ändå ihåg bilen nödvändigtvis inte har sett dig. Var försiktig! Bildkälla: Liikenneturva VEM VÄJER? SVAR: Bilen Då bilen har triangel måste den väja för dig som cyklar över övergångsstället. Märk väl att utan triangeln så skulle bilen i vilket fall som helst väja för cykeln pga. högerregeln Bildkälla: Liikenneturva VEM VÄJER? SVAR: Cyklisterna Då du cyklar över en väg där cykelbanan fortsätter på andra sidan vägen, skall du som cyklist väja för bilarna. Ifall du stiger av cykeln och leder den över skyddsvägen, har bilarna väjningsplikt. Bildkälla: Liikenneturva POLISEN PÅMINNER: Du som rör dig med cykel skall hålla sig till den högra kanten då du rör dig på en kombinerad cykel- och gångbana. Ifall du leder cykeln räknas du som en fotgängare. Du som rör sig med cykel skall passera en annan vägtrafikant på dennes vänstra sida. Kontrollera cykelns skick regelbundet, framförallt bromsarna. Visa klara riktningstecken med armarna då du tänker svänga med cykel. När du cyklar med dina vänner, cykla i led inte i bredd! Undvik att lyssna på musik då du rör dig i trafiken eftersom det försämrar din uppmärksamhet till övrig trafik. En cykel får förses med en baklampa som avger rött ljus. 15

18 Testa dina trafikkunskaper! Vad betyder följande trafikmärken? Bildkälla: liikennevirasto.fi och finlex.fi 1. Varning för vägkorsning. 2. Fordonstrafik förbjuden. Kom ihåg att din cykel även räknas som ett fordon! 3. Cykelbana och gångbana som löper parallellt. 4. Väjningsplikt i korsning. Du skall väja för alla som kommer från korsande vägar. 5. Förbjuden körriktning. 6. Gågata. Här får man gå och cykla. Om man cyklar skall man lämna fotgängare fri passage och anpassa hastigheten enligt den. 7. Påbjuden körriktning. Du skall köra i någon av pilarnas riktning. Det är förbjudet att köra i någon annan riktning än pilarna visar. 8. Ett rött blinkande ljus som ges från fordonet samtidigt med ett blått blinkande larmljus av en polis- eller tullman betyder att det fordonet som kör framför måste köra ut till vägkanten och stanna. 9. Tilläggsskylt. Anger en dubbelriktad cykelväg som korsar vägen. 16

19 Polisens rekommendationer om hur du rör dig säkert i trafiken Hur skall jag korsa en väg på ett säkert sätt? När du korsar en väg skall du i mån av möjlighet använda dig av ett övergångsställe. Finns det inget övergångsställe i närheten skall du vara extra försiktig. Korsa då vägen på ett ställe där du kan se bra åt båda hållen. Inte mitt i en kurva. Före du börjar gå över vägen är det viktigt att du tittar åt båda hållen för att försäkra dig om att det inte kommer några bilar. Om det inte kommer några bilar kan du gå över vägen. Korsa alltid vägen rakt och snabbt utan att springa. Kom ihåg att du måste väja för bilarna om du inte går över vägen på ett övergångsställe. Om en bil saktar in vid ett övergångsställe och ger mig möjlighet att gå över vägen, vad skall jag tänka på? Se till att bilen verkligen stannar före du går över vägen. Kom ihåg att också titta åt det andra hållet, så det inte kommer bilar därifrån. Om vägen har fler än en fil som går åt samma håll är det viktigt att du kommer ihåg att det kan komma fler än en bil från samma håll. Se till att alla har sett dig före du går över vägen. Hur skall jag korsa vägen som cyklist? Om du cyklar skall du stiga av cykeln och leda den över övergångsstället. Samma tillvägagångssätt som då du promenerar gäller. Titta både till höger och vänster för att försäkra dig om att det inte kommer några bilar. När du leder cykeln över vägen har du mera tid att se dig för, och bilisterna har lättare att se dig, än om du cyklar. Bildkälla: Liikenneturva På vilken sida av vägen skall jag gå, och på vilken sida cyklar man? Som fotgängare rör man sig på vägens vänstra sida. Om du endast skall gå en kort sträcka och det skulle vara farligt att korsa vägen för att komma till vänstra sidan, kan du också gå den korta sträckan längs med högra sidan. Huvudregeln är ändå att du skall använda vägens högra sida när du går. Då du cyklar längs en väg som inte har någon cykelväg skall du cykla på högra sidan. 17

20 Hur stiger jag tryggt av bussen och korsar vägen? När du stiger av bussen skall du först vänta på att bussen kört iväg, så att du kan se fritt till både höger och vänster. Kom ihåg att det är mycket farligt att springa ut framför eller bakom en buss som lämnat av dig på hållplatsen. Hur rör jag mig tryggt i mörker? Det viktigaste och kanske svåraste då man rör sig i trafiken som fotgängare eller cyklist är att synas för resten av trafikanterna. I mån av möjlighet är det att rekommendera att man försöker använda vägavsnitt där det finns cykel eller gångbanor under dygnets mörka timmar. Finns det inte gång eller cykelbana skall man sträva till att röra sig på vägavsnitt med belysning. Man kan förbättra sin egen säkerhet märkbart genom sitt klädval då man rör sig ute i mörkret. Man skall undvika att ha helt mörka kläder som syns dåligt. Sträva till att ha på dig mera färggranna kläder som sticker ut från resten av omgivningen så ser de övriga trafikanterna dig bättre. Då man rör sig i trafiken i mörker är reflex ett måste. Helst skall man använda reflexväst, eftersom att den gula färgen syns bra och de stora reflekterande ytorna är mycket större än vanliga små reflex. Se till att reflexen är hela och rena samt att de är placerade på ställen så att de syns bra. En reflex som är placerat på benet eller armen syns oftast ganska bra eftersom att det rör på sig då man går. För en cyklist är det också väldigt viktigt att synas då det blir mörkt. Det står skrivet i lagen att en cyklist måste utrusta sin cykel med lampa framtill och rött reflex baktill. Man skall även ha reflex på hjulens ekrar. Röd blinkande lampa baktill på cykeln är att rekommendera, då syns man ännu bättre. Även fast cykeln är bra utrustad bör cyklisten tänka på att kä sig så att han syns, reflexväst är att rekommendera. Bildkälla: Liikenneturva 18

21 Vad säger lagen om skolvägen och skoltransporter Vem står för kostnaderna om skolbarnet råkar ut för en olycka under skolvägen? Grundskoleelever som råkar ut för en olycka under skolvägen (på väg till eller hem från skolan) skall enligt lagen täckas av skolans försäkringar. Det viktiga att minnas här är att skolvägen är den kortaste och normala sträckan mellan skolan och hemmet. Om skolbarnet inte är på väg hem då olyckan inträffar, utan är någon annanstans, så täcker skolans försäkringar inte olyckan. Materiella skador som t.ex. rivna kläder oanvändbara hjälmar etc. ersätter skolan inte, utan skolans försäkringar täcker vården av skadorna. Kan jag få gratis skolskjuts åt mitt barn? Ifall barnets skolväg är över fem kilometer lång är kommunen/staden skyldig enligt lag att ordna kostnadsfri skolskjuts åt honom/henne. Men lagen säger också att barnet skall få gratis skolskjuts om skolvägen, i förhållande till barnets ålder eller omständigheter är för farlig, svår eller ansträngande. Kommunerna tar själva ställning till och beslutar om vilka vägavsnitt som kan klassas som farliga. Ifall hemmet ligger på ett sådant område skall gratis skolskjuts ordnas även om resan till skolan skulle vara under 5 km. Transport av små barn Vid transport av barn vars längd är under 135 cm är det viktigt (och lagstadgat) att använda barnstol eller sittkudde, eftersom att det är livsviktigt att bältet sitter på rätt höjd. Om ett litet barn hamnar i en kollision och har säkerhetsbältet över halsen kan det ha ödesdigra konsekvenser. En annan viktig sak att tänka på är att inte låta små barn sitta i framsätet. Ifall bilen hamnar i en kollision och air bagen (som är gjord för att rädda vuxna människor) exploderar kan den vara direkt farlig för ett litet barn. Fakta gällande skolbussar och skoltaxi: Taxibilar får högst ha så många passagerare som det finns säkerhetsbälten. I bussar får det åka höst så många passagerare som det finns sittplatser antecknade i bussens registerutdrag. Hastigheten som skoltransporterna kör får vara högst 80 km/h. Fordonens dörrhandtag skall vara sådana att de inte går att öppna av misstag. Passagerarna skall inte behöva stiga ut på vägen utan de skall släppas av på en hållplats eller vid vägens högra kant. Fordonen som används vid skoltransport skall ha en fyrkantig gul skylt med texten skolskjuts både fram och bak. Ifall en personbil används som skoltransport skall skyltarna bytas ut mot triangelformad kupa på taket med texten skolskjuts. Skolområdet skall ha en plats där skoltransportens passagerare kan släppas av tryggt och säkert. 19

22 Avslutning Efter besöken till de fem skolorna i Svenskfinland, kan vi konstatera att området runt alla skolor har någonting som kunde förbättras, för att öka tryggheten i trafiken för barnen. Problemen med trafiksäkerheten som finns kring skolorna skiljer sig dock mycket från varandra. De stora skillnaderna kan lätt reflekteras till miljön som skolan befinner sig i. Skolorna vi har besökt finns i såväl små orter med lite trafik som i städer med livligare trafik. Under det tillfället vi besökte skolorna hade även några av skolorna problem med byggprojekt intill skolorna som orsakade att tryggheten i miljön försämrades. Ett problem som vi påträffade i varje skola var otryggheten, då barnen rör sig strax intill skolan vid morgon- och eftermiddagstrafikrusningen. Föräldrar som har bråttom till jobbet då de lämnar av sina barn vid skolan, det trafikkaos som uppstår när taxin, bussar och personbilar skall stanna utanför skolan samt skolelever på sina cyklar med hög fart. Dåliga förhållanden så som skymning, snöfall, regn etc. gör det extra farligt för barnen att röra sig i trafiken. Det är viktigt att du som trafikant anpassar situationshastigheten då du rör dig i närheten av skolor, och håller ögonen öppna för barn i trafiken. Det framkom under trafiklektionerna att barnens trafikkunskap skolorna emellan inte varierade så mycket, men att attityden mot trafiksäkerheten skilde sig markant. Under trafiklektionen frågades bl.a. huruvida barnen använder cykelhjälm ifall de cyklar till skolan eller på fritiden. I några av skolorna var det majoriteten av barnen som sträckte upp handen som tecken på att de använder. I de skolor där användningen av cykelhjälm var mindre, frågades orsaken till detta. Skoleleverna berättade att de inte använde cykelhjälm pga. att deras äldre syskon inte heller använder. De tyckte inte att det var coolt med cykelhjälm. Några barn berättade även att de har med sig cykelhjälmen, men att den var fäst på styret eller i ryggsäcken, då de cyklar. Det är viktigt att barnen förstår vikten av att använda cykelhjälm. Som äldre syskon är det viktigt att föregå med gott exempel till sina yngre syskon. Som polis är det även viktigt att påminna att det är skrivet i lagen att en cyklist skall använda cykelhjälm. Vi vill tacka Folkhälsan, framförallt Patrik Lindholm för ett bra samarbete. Vi är väldigt glada över att alla fem skolor tagit emot oss med så positiv attityd till projektet. För oss har det har varit ett roligt och givande projekt. Ett stort tack till elever, lärare och föräldrar i de skolor vi fick besöka. 20

23 21

24

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2011 Innehåll Förord...1 Inledning...2 Skolvägskartläggningen...3 Katarinaskolan, Karis... 3 Vikingaåsens Skola, Åland...

Läs mer

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA Lektion 1 Teori Trafiksäkerhet, regler och vägmärken Lektion 2 Repetition Besiktning av cykel Teoriprov Övriga lektioner Öva på att cykla Cykelskolan avslutas med: Cykelbanor

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 Larsmo kommun Direktiv för skolskjuts Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 1. Allmänt 3 1.1 Lagen 3 2. Principer för skolskjutsar 4 2.1 Tidtabeller 4 2.2 Anordnande 4 2.3 Väntetider 4 2.4 Av- och påstigningsplatser

Läs mer

Min skolskjuts på webben

Min skolskjuts på webben Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012 Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 12 Isabelle Petersson Säkra skolvägar isabelle.petersson@huddinge.se 13-02-07 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 METOD OCH REDOVISNING... 4 RESULTAT...

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Planen godkänd i bildningsnämnden 27.1.2011 8 LOVISA STADS PRINCIPER FÖR SKOLSKJUTS INOM FÖRSKOLEUNDERVISNING

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 KNIVSTA KOMMUN SKOLSKJUTSREGLEMENTE Beslut i kommunfullmäktige FÖR FÖRSKOLEKLASS OCH 2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 SKOLSKJUTSREGLER

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Trafikskadestöd 020-49 48 00 Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 9.00-11.30

Trafikskadestöd 020-49 48 00 Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 9.00-11.30 En trafikolycka medför många gånger problem för de inblandade och deras anhöriga. Vissa problem kanske kan lösas med ett enkelt telefonsamtal. Detta gäller även för Dig som är anhörig eller vittne. Trafikskadestöd

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Trafiksäkerhetsteman i dagvården

Trafiksäkerhetsteman i dagvården 1 Trafiksäkerhetsteman i dagvården www.liikenneturva.fi Verktygsbacken för trafi kfostran 2 Trafi kundervisning för barn Ju yngre ett barn är desto mer handlar undervisningen om att fungera som modell.

Läs mer

Skoltaxi inom Piteå kommun

Skoltaxi inom Piteå kommun Skoltaxi inom Piteå kommun Till dig som har blivit beviljad skolskjuts Skoltaxi Piteå kommun 1 Gå till hållplatsen Var i tid Vänta på bilen Välkommen till skoltaxi Vi på skolskjutsteamet har tillsammans

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011

Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011 Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011 Tessjö Tessjöbor har kontaktat trafiksektionen och uttryckt sin oro över den bristfälliga

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion)

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) HÄLSA 2011 Undersökning finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) 1 T4017, ruotsi SVARSANVISNINGAR Svara genom att ringa in det alternativ som bäst beskriver Er egen situation

Läs mer

NU KÖR VI! TILLSAMMANS.

NU KÖR VI! TILLSAMMANS. NU KÖR VI! TILLSAMMANS. TILL ALLA FOTBOLLSFARSOR, KARATEMAMMOR OCH CURLING- FÖRÄLDRAR. Visst är det viktigt att stötta sitt barns fritidsintresse. Men behöver man verkligen skjutsa barnen med bilen hit

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkända av bildningsnämnden 27.4.2011 Gäller fr.o.m. 6.6.2011 1 Innehållsförteckning 1. Lagstiftning angående skolresor...

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik?

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? www.shuferi.se Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? A och B. A och C. B och D. C och D. Vem får parkera på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade?

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD Snöröjning Vinter 2016 Snöröjning, vintercykling, sandning och annat som hör vintern till. En bilaga till dig som räcker hela vintersäsongen 2016. Foto Carina

Läs mer

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY I Hogslaby järnåldersbyn INFORMATION LÄGERSKOLA WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY BOTKYRKA KOMMUN Informationsmaterial för era besök i Hogslaby I denna mapp har ni all praktisk information ni behöver inför besöket.

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

Övergångsställen och cykelöverfarter

Övergångsställen och cykelöverfarter Övergångsställen och cykelöverfarter Vem är gående? Gående är den som går. Bestämmelser om gående gäller bl.a. även för den som åker rullskidor, rullskridskor eller spark leder cykel, moped eller motorcykel

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Fråga 1: Övergångsställen

Fråga 1: Övergångsställen Fråga 1: Övergångsställen Järbovägen/Kungsforsvägen som går rakt genom byn trafikeras dagligen av tung trafik. Många gång- och cykeltrafikanter behöver ta sig över vägen under en dag. Hur många övergångställen

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

Presentation av Väg 225

Presentation av Väg 225 Sorunddanet mars 2006 Presentation av Väg 225 och förbättringsområden En resa från Ösmokorset via Sorunda Ridskola Berga Ristomta Porthus Spångbro Fullbro och Frölunda Mars 2006 1 Sorundanet mars 2006

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Min dagbok. Av: Iris Frick

Min dagbok. Av: Iris Frick Min dagbok Av: Iris Frick September Lördagen den 8 -Mamma! Sluta vara så tråkig, jag vill inte städa. Mamma och pappa är som två poliser som säger att jag ska göra en sak ena sekunden och något annat

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Det fanns inga frågor som berörde äldrenämndens verksamheter.

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2013 Innehåll Förord...1 Skolvägskartläggningen...2 Malms skola Pargas... 2 Salpar skola Sibbo... 6 Smedsby Böle lågstadieskola...

Läs mer

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK Övningens mål Eleverna ska bli medvetna om hur deras resor till skolan bidrar till koldioxidutsläppen beroende på färdmedel. Sammanfattning av övningen På en bestämd dag noterar

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

BMX tränings- kompendium

BMX tränings- kompendium 2014 BMX tränings- kompendium Skapat av: Mikael Johnsson, Filip Svanberg och Robin Mattsson Innehåll 1. Uppvärmningar... 4 1.1 Uppvärmning på bana variant 1... 4 1.2 Uppvärmning på bana variant 2.... 4

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch Cyklisters synbarhet Håkan Ter-Borch RAP. 11 Dec. 2005 SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 UTRUSTNING...7 SYFTE...8 METOD...8 TYP AV OBSERVATIONER...8 MÄTPLATSER:...8 Pendelstråk...8 Övriga cykelvägar...8

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema?

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? Lupp 2009 Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) A. JA 194 36,7 B. NEJ 334 63,3 Total 528 100 100% (528/528) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? A. Bra 129

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2008:46 Utkom från trycket den 19 februari 2008 utfärdad den 31 januari 2008. Regeringen föreskriver att 3 kap. 17

Läs mer

Thomas i Elvsted Kap 3.

Thomas i Elvsted Kap 3. Kap 3 Nu börjar träningen Imre, inte Ymre När kommer din pappa, frågar jag Lappen, vi kanske ska dela upp innan. Han är redan hemma, han jobbar på Metallen med datorer, säger Lappen, så vi ska nog strax

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se REGLEMENTE Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer 2012.725.003 4, 2013-02-06 1(7) Bengtsfors kommuns reglemente

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 vägmärkesförordningen (2007:90) och beslutar

Läs mer

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe Övergångsställen Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe Du ska ta hänsyn till fordonens hastighet och hur nära de är när du ska gå ut på ett övergångsställe. Korsa körbana eller cykelbana utan

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Vägmärkesförordning (2007:90)

Vägmärkesförordning (2007:90) Sida 1 av 41 SFS 2007:90 Källa: Rixlex Utfärdad: 2007-03-08 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:448 Vägmärkesförordning (2007:90) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000 Rapport 11 Restidsmätning i Linköping TRAFIK Rapporten är upprättad av Stadsbyggnadsgruppen, Magdalena Hägg på uppdrag av Teknik- och samhällsbyggnadskansliet, Christer Nilsson och i samarbete med Vägverket.

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna.

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna. Tips Lära känna varandra Vid första träffen är det viktigt att man lär känna varandra. Det ger trygghet för hela gruppen och individen. Alla kommer också att lära sig namnen fortare vilket är bra för både

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

SFS 1998:1276 Beteckning Betydelse

SFS 1998:1276 Beteckning Betydelse Svensk författningssamling Trafikförordning; utfärdad den 17 september 1998. SFS 1998:1276 Utkom från trycket den 13 oktober 1998 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010

TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 TEC Täby Extreme Challenge 10-11 april, 2010 Banbeskrivning i bild Bilderna är till som hjälp för den som vill testa banan innan den snitslas dagarna innan loppet Se även övriga banbeskrivningar på hemsidan

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer