Fem skolor många vägar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem skolor många vägar"

Transkript

1 Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2011

2 Innehåll Förord...1 Inledning...2 Skolvägskartläggningen...3 Katarinaskolan, Karis... 3 Vikingaåsens Skola, Åland... 7 Seminarieskolan, Ekenäs...11 Sirkkala Skola, Åbo...14 Vikinga Skola, Vasa...17 Vad säger lagen om skolvägen och skoltransporter?...20 Polisens rekommen dationer om hur du rör dig säkert i trafiken...22 Avslutning...24 Folkhälsans Förbund, kampanjenheten Kartläggningen gjordes som ett slutarbete vid polisyrkeshögskolan i Tammerfors av yngrekonstaplarna Anette Tallqvist och Karl Jokela. Handledare: kampanjproducent Patrik Lindholm, Folkhälsans Förbund Foton: Anette Tallqvist och Karl Jokela Layout: ADD grafisk byrå

3 Förord För att bli färdig från polisskolans grundutbildning skall man producera ett slutarbete som på något sett tangerar polisarbetet. Detta arbete är utarbetat av polisstuderandena Annette Tallqvist och Karl Jokela från den svenskspråkiga polisutbildningens grundkurs G15. Då vi i augusti 2009 började vår utbildning verkade slutarbetet otroligt avlägset. Men tiden har gått fort och plötsligt var det dags att välja vad man ville skriva om. Folkhälsan har under flera års tid samarbetat med den svenskspråkiga polisutbildningen genom att erbjuda polisstuderanden en chans att hålla trafiklektioner för lågstadieelever. Vi tyckte båda att det här skulle vara ett bra och lärorikt sätt att göra vårt slutarbete. Förutom att vi skulle ges chansen att förbättra lågstadieelevers trygghet i trafik skulle vi få bra träning i skolpolisverksamhet. Speciellt hoppet om att slutarbetet faktiskt skulle kunna vara till nytta för någon istället för att bara samla damm i polisskolans bibliotek, fick oss motiverade. Vi hoppas att detta häfte och dess text är förståeligt både för lågstadiernas yngsta och äldsta elever, deras föräldrar och alla andra som kommer att bläddra igenom det. Karl Jokela Annette Tallqvist Polisyrkeshögskolan 1

4 Inledning Inom ramarna för vårt projekt har vi besökt fem lågstadieskolor i Svensk-Finland; Vikingaåsensskola i Åland, Sirkkala skolan i Åbo och Vikinga skolan i Vasa, samt Katarinaskolan i Karis och Seminarieskolan i Ekenäs. Före vi åkte ut på vår skolturné skickade Folkhälsan ut en enkät till föräldrarna. Meningen med frågeformuläret var att kartlägga elevernas skolväg, samt vilka platser på skolvägen som upplevs speciellt besvärliga. Samtidigt ville vi också forma oss en uppfattning om hur eleverna tar sig till och från skolan. Skolorna vi besökte omges av mycket olika omgivningar. Eleverna i Sirkkala skolan i Åbo tampas med storstadstrafik, emedan Vikingsåsens elever i Jomala på Åland tar sig fram längs mindre vägar. Om största delen av eleverna i Sirkkala skola har kombinerade cykel- och gångvägar att röra sig på, måste många av eleverna i Vikingaåsensskola gå längs vägrenar. Alla elever, oberoende av om de går i skola i Ekenäs, Vasa eller Karis, har oövervakade övergångsställen på sin skolväg. Att korsa vägar vid dessa övergångsställen verkar på basen av enkätsvaren vara ett genomgående orosmoment för föräldrarna. Många av föräldrarna som svarat på enkäten lyfter fram trafikbeteendet som ett problemområde. Bilister stannar inte för fotgängare vid övergångsställen, samt kör mot rött ljus och överhastighet på grund av brådska. Trafikanterna kommer inte ihåg att ta hänsyn till varandra och till att det finns barn längs med vägen, som inte alltid förstår eller kan trafikreglerna. Vi har under våra besök till skolorna hållit en lektion i trafikfostran, där vi gått igenom de vanligaste trafikreglerna. Eleverna har deltagit ivrigt och svarat med god framgång på våra frågor. Efter trafiklektionen har lärarna valt ut en eller två representanter ur varje årskurs, med vilka vi gått med i skolans närområde. Under vandringen har eleverna fått berätta om vilka ställen som de anser vara problematiska. Dessa har vi besökt för att se dem i verkligheten. Samtidigt hade vi en möjlighet att tillsammans med eleverna öva oss på hur man rör sig i trafiken. När skolbesöken var gjorda analyserade vi enkäterna föräldrarna lämnat in. Vi har lyft fram de områden och korsningar som nämnts flest gånger bland svaren. Nästan alla orter hade sina favoriter. Som exempel kan nämnas Bockska hörnet i Vasa, Raseborgsvägens och Flemmingsgatans korsning i Ekenäs och Österlånggatans och Nylandsgatans korsning i Åbo. Alla skolor verkar även ha problem med trafiken intill skolan. Bilar, bussar, cyklister och fotgängare måste samsas om trånga gator och vägar. När alla vill till och från skolan vid samma tidpunkt, är resultatet oundvikligen en livlig trafik. Därför är det extra viktigt att alla i trafiken respekterar de gemensamma spelreglerna och kommer ihåg att ta hänsyn till varandra. Vi hoppas på att vi har kunnat lyfta fram de väsentliga punkterna ur Era svar och att vi tillsammans kan väcka medvetenheten om vilka problemområden det finns i respektive region. Allt kan inte förändras, men redan en liten förbättring är mödan värd. 2

5 Nabogatan Malmgatan Bulevarden Karis Centralgatan Landsbrovägen Nils Grabbegatan Centralgatan Bangatan Skolvägskartläggningen Katarinaskolan, Karis Allmänt om skolan Katarinaskolan ligger i Karis centrum vid Nabogatan. Som granne har låg stadiet Karis Svenska Högstadium och Karis-Billnäs Gymnasium. En lite längre bit från skolan ligger yrkesskolan Axxell. Katarinaskolan har ca 300 elever och ett lärarkollegium på 21 lärare och 9 skolgångsbiträden. Till skolan tar sig eleverna främst med bilskjuts, cykel eller till fots. Eleverna som tillfrågades under polisens besök berättade att Bulevarden kan kännas otrygg då trafiken är som värst. Likaså upplevdes Nils Grabbegatan och Malmgatans korsning som svår och farlig. 3

6 Skolområdet Katarinaskolan omges av Nabogatan, Skolgatan och Bulevarden, samt Köpmansgatan. Trafiken på dessa gator är mycket livlig speciellt på morgonen och eftermiddagen när barnen åker till och från skolan med cykel eller till fots. Skolelever hämtas till skolan även med buss och många får skjuts av sina föräldrar. Närheten av både högstadiet och gymnasiet gör att trafiken på området ökar ytterligare. Området kring skolan kunde vara tryggare. Bulevarden är stundvis väldigt livligt trafikerad med dubbelriktad trafik. Det finns ingen tydlig busshållplats där barnen kan stiga av och på bussen. Föräldrarna har inte heller en tydligt markerad plats att stanna bilen på för att lämna av sina barn. Bulevarden saknar även en gångoch cykelväg på skolans sida och på Naboväg saknas den helt, men där är den för tillfället under byggnad. Bulevarden har farthinder för att sänka hastigheterna på vägen. För att förbättra trafiksäkerheten måste eleverna noga följa trafikreglerna. Enkelriktade gator kring skolan och en riktig busshållplats på skolans sida av vägen var förslag som föräldrar kom med i enkätsvaren. Ett annat alternativ som föreslås är att förbjuda trafiken framför lågstadiet helt och hållet. En gångväg på skolans sida av Bulevarden skulle också vara bra att bygga. Kanaltorget Kanaltorget är Landsbrovägens och Centralgatans korsning, samt i anslutning till den Bangatans och Landsbrovägens korsning. Landsbrovägen har två körfiler i samma riktning från Bangatan fram till Centralgatan. Den ena filen svänger till vänster och den andra fortsätter rakt fram eller till höger. Landsbrovägen har två filer i samma riktning även i den motsatta riktningen d.v.s. från Centralgatan till Bangatan. Parallellt med Bangatan in mot centrum löper också en mindre enkelriktad bilväg som slutar vid Landsbrovägen. Från den vägen får man endast till höger ut på Landsbrovägen. Landsbrovägens och Centralgatans korsning är jämlik, emedan Landsbrovägen har väjningsplikt i förhållande till Bangatan. För ett barn är Kanaltorget svårt att röra sig i på grund av att den är livligt trafikerad och för att det är svårt att förutse bilarnas körordning. Att korsa Landsbrovägen är speciellt otryggt vid Centralgatan, eftersom barnet måste korsa flera filer. Trafiksäkerheten kunde enligt flera föräldrar förbättras med t.ex. trafikljus, varningsskyltar som varnar för barn och bättre vägmarkeringar. Som exempel kan nämnas att vägmarkeringen för övergångsstället vid korsningen för Landsbrovägen och Bangatans parallellgata saknas helt. 4

7 Nils Grabbegatan x Malmgatan Korsningen vid Nils Grabbegatan och Malmgatan är likvärdig. Nils Grabbegatan är livligt trafikerad eftersom många kör längs med den in till centrum. Längs med vägen kör också tung trafik till och från byggena i centrum vilket ökar trafiken på vägen. Problemet i korsningen är den dåliga sikten. Bilister som kör längs med Nils Grabbegatan ser väldigt sent fotgängarna som skall över vägen, och fotgängarna ser i sin tur väldigt sent bilarna. Speciellt bilar som kommer upp för backen blir synliga rätt så sent. Sikten skulle enligt föräldrarna bli bättre om häckarna nära vägen fälldes. Eleverna och deras föräldrar berättade att väldigt få bilister stannar vid övergångsstället för fotgängare och kör överhastighet, vilket upplevs som ett problem. Polisen borde enligt föräldrarna vara aktivare i övervakningen av att trafikreglerna följs. Farthinder eller trafikljus längs med Nils Grabbegatan skulle förbättra trafiksäkerheten vid övergångsstället. Också förslag om att sänka hastighetsbegränsningen längs vägen eller att installera en trafikövervakningskamera nämndes. Järnvägsbron Järnvägsbron är en dubbelriktad väg där bilar, cyklister och fotgängare delar på utrymmet. Cyklister och fotgängarna har endast en smal gångväg att röra sig på. Under rusningstiden då barn går från och till skolan, är Järnvägsbron alltför smal. Flera föräldrar föreslog i enkätsvaren att järnvägsbron skulle göras bredare, att man skulle förbjuda motordrivna fordon helt och hållet eller bygga en skild bro för den lätta trafiken. Efter järnvägsbron går eleverna ner för den smala gångvägen till Bangatans och Dalgatans korsning. Denna korsning är väldigt livligt trafikerad. Bilar kan komma ner från järnvägsbron, från två olika håll på Bangatan samt ut från Lidl s parkering. Att stänga denna infart till Lidls parkering skulle redan göra trafiken i korsningen tydligare. Som det nu är så orsakar denna 5-vägs-korsning problem och faror för skolbarnen. Trafiken är väldigt tät längs med Bangatan och därför borde övergångsstället vara tydligare utmärkt och bättre skyddat. Farthinder längs med Bangatan skulle tvinga bilister att köra långsammare och minska på faran för skoleleverna. Bättre cykelvägar ända fram till skolan genom centrum behövs enligt föräldrarna också. Föräldrar och elever skulle enligt enkäterna känna sig tryggare om trafikljus skulle styra detta farliga ställe. Speciellt unga skolelever kan ha svårt att förstå vilken bil som får köra först och från vilket håll. Trafikljus är lättare att förstå. 5

8 Skolområdet är livligt trafikerat på morgon och eftermiddag. Viktigt att se efter före man går över vägen. Nabogatan Katarinaskolan i Karis / Karis Svenska lågstadium 6

9 Önningebyvägen Godbyvägen Lemlandsvägen Kalmarnäsvägen Mariehamn Skolvägskartläggningen Vikingaåsens Skola, Åland Allmänt om skolan Vikingaåsens skola är den största lågstadieskolan på Åland med 210 elever samt 33 anställda. Bredvid lågstadieskolan finns Kyrkby högstadieskola. I Vikingaåsens skola går eleverna från den egna kommunen Jomala, men i Kyrkby högstadium går elever från hela landskapet. Enligt enkätsvaren åker många av eleverna med skolbuss till och från skolan, många får även skjuts av sina föräldrar. Att gå och cykla är också populärt bland skoleleverna. Ur enkätsvaren framgår att många av föräldrarna är oroliga för barnens trygghet då de stiger av och på bussen. En stor del av skoleleverna måste gå eller cykla längs endast en vägren, men många har också möjlighet att tryggare ta sig fram längs kombinerade cykel- och gångvägar. 7

10 Skolgården Då man kör upp för Skolvägen och in på skolområdet slås man som bilist av en liten osäkerhet. Orsaken är att man kommer till en korsning som ser ut som en stor rondell. Men något rondellmärke finns det inte. Däremot finns det ett trafikmärke som förbjuder svängning till vänster. Utfarten från högstadiet har inte ett sådant förbudsmärke. Rakan där bussarna lämnar av eleverna på är märkt med ett påbudsmärke som anger enkelriktad väg. Problemet med märket förbjudet att svänga till vänster är att det kommer för tidigt. Ifall det skulle stå helt invid korsningen skulle det vara mycket tydligare. Så som det nu är kommer det mellan förbudsmärket och korsningen en mindre avfart till vänster in på en gårdsplan, så i princip förbjuder märket svängning in på gårdsplanen och inte vänstersväng in på skolområdet. Skolan har på eget bevåg målat vita markeringar på vägen som visar hur man skall köra, men en så livligt trafikerad område som denna borde absolut ha helt klara trafikmärken. Ifall det är meningen att vägen skall fungera som en rondell skall det finnas trafikmärken som anger detta, liksom trafikmärken som anger enkelriktad trafik. För Skolgatans övergångsställe varnas det med ett trafikmärke. Vid övergångsstället saknas dock trafikmärket för övergångsställe. Sådana skulle absolut behövas. Vita streck är nog målade över vägen, men trafikmärken skulle göra korsningen mycket tryggare för skoleleverna. På vintern ser bilister övergångsstället ännu sämre p.g.a. snön. Önningebyvägen Önningebyvägen sträcker sig från Godbyvägen till Lemlandsvägen. Vägen är smal och har nästan ingen vägren att cykla eller gå på. Vägen saknar även gatubelysning. Enligt enkätsvaren är vägavsnittet livligt trafikerad och hastigheterna på bilarna höga. Där kör även tunga fordon såsom stockbilar. Speciellt på vintern är sikten dålig p.g.a. mörker och snövallar, men även under andra årstider syns barnen dåligt. Längs Önningebyvägen rör sig barn också från Överby och Ytterby. De kommer till Önningebyvägen från Överbyvägen. I denna korsning finns inga övergångställen. Dessa omständigheter gör vägen otrygg för skolbarnen. För att öka tryggheten för barnen som rör sig längs Önningebyvägen föreslås gatubelysning samt att en gång- och cykelväg byggs. Alternativt kunde vägen breddas så att det finns en ordentlig vägren att röra sig på. Övergångsställen borde byggas på de ställen där fotgängare oftast korsar vägen. Lemlandsvägen och Kalmarnäsvägen Lemlandsvägen är en livligt trafikerad väg, som går från Nya Godbyvägen mot Lemland. Längs början av vägen finns gång- och cykelväg. Hastighetsbegränsningen varierar från 70 km/h till 90 km/h. Speciellt önskar föräldrarna i enkätsvaren att hastighetsbegränsningen skulle sänkas från 90 km/h till 70 km/h t.ex. fram till Lemströms kanal, eftersom många av barnen måste korsa Lemlandsvägen efter att de stigit på eller av bussen. 8

11 Lemlandsvägens och Kalmarnäsvägens korsning lyfts fram som en besvärlig korsning p.g.a. dålig sikt, livlig trafik och bilister som inte följer hastighetsbegränsningar. I enkätsvaren föreslås det att man skulle kunna bygga en rondell i korsningen. Farthinder och bättre övervakning av fortkörare skulle också göra korsningen säkrare. Det framkommer ur enkätsvaren att många barn står och väntar på bussen längs Kalmarnäsvägen där det är trångt, och på vissa ställen saknas även busshållplats. Att bygga busshållplatser och ordentliga övergångsställen samt farthinder vid uppsamlingsplatserna skulle öka trafiksäkerheten för skolbarnen. Också en ordentlig cykelväg önskas längs med Kalmarnäsvägen eftersom skolbarnen nu hamnar cykla längs med vägrenen tätt inpå trafiken. Godbyvägen & Klockargatan Godbyvägen börjar i rondellen där Lemlandsvägen, Österleden, Sjukhusvägen och Nya Godbyvägen möts. Den fortsätter parallellt längs Nya Godbyvägen ända tills den korsar Nya Godbyvägen. För att skoleleverna skall komma till Vikingaåsens lågstadieskola måste de ta sig fram längs denna väg, som både elever, föräldrar och lärare nämner som ett besvärligt vägavsnitt. Godbyvägen är väldigt smal med dubbelriktad trafik. Skolbarn förstår inte alltid att gå på led utan traskar på i små klungor en bit in på vägen. Då vi gick längs med vägen möttes en personbil och en buss. Som fotgängare måste vi gå så långt in mot diket som möjligt, och ändå var det knappt om utrymme. Längs Godbyvägen finns också flera oövervakade korsningar av vilka speciellt ofta nämndes övergångsställena vid St. Olofs kyrka och kommunkansliet. Tryggheten vid de oövervakade korsningarna kunde förbättras genom att tydligt märka ut övergångsställena och förbättra gatubelysningen. Bland svaren på enkätförfrågan föreslog en del föräldrar trafikljus eller farthinder. Skoleleverna och föräldrarna nämner också speciellt Godbyvägens och Klockargatans korsning som problematisk. Många elever kommer ut från skolområdet längs med Skolgatan, svänger ut till vänster på Godbyvägen, och skall sedan över till Klockargatan till höger. Ett övergångsställe finns men det kommer först efter korsningen. Detta leder till att eleverna springer över vägen före själva övergångsstället. Ett nytt övergångsställe på skolans sida av korsningen skulle förbättra trafiksäkerheten, liksom en gång- och cykelväg förutom längs Godbyvägen också längs Klockargatan. Skoleleverna som kommer från Sviby och måste korsa Nya Godbyvägen för att komma till Klockargatan, skulle enligt svaren i enkätförfrågan behöva en tunnel för att korsa vägen tryggt. 9

12 Korsningen vid Godbyvägen och Klockaregatan Infarten till Vikingaåsensskola 10

13 Ekenäs Baggövägen Flemingsgatan Raseborgsvägen Ladugårdsgatan Höjersvägen Skolvägskartläggningen Seminarieskolan, Ekenäs Allmänt om skolan Den 314 elever stora Seminarieskolan ligger nära Ekenäs kärncentrum. Seminarieskolan har som granne flere andra skolor. Längs Flemingsgatan finns både Ekenäs högstadium och finskspråkiga Mäntynummen koulu. Dessutom ligger simhallen vid samma väg. För mycket trafik, för höga hastigheter och farliga korsningar gör skolområdet till en utmanande miljö för skolbarnen. De flesta av skolbarnen kommer till skolan med cykel eller till fots. Flera kommer också med föräldrarnas skjuts eller med buss. De allra flesta hamnar korsa oövervakade övergångsställen under skolresan, men största delen kan ändå ta sig till skolan längs med gång- och cykelvägar. 11

14 Skolområdet Skolan omges av Flemingsgatan, Ladugårdsgatan och Höjersvägen. Invid skolan finns också en sportplan. Skolområdet är väldigt livligt trafikerad på morgon och eftermiddag då barn åker till och från skolorna. Bussar, taxin, bilar, cyklister och fotgängare får alla trängas om utrymme. Faromoment uppstår bl.a. då föräldrar som skjutsar sina barn till skolan lämnar av dem på Flemingsgatan. Något klart ställe där det skulle vara tryggt för bilister att stanna för en kort stund och släppa av sina barn finns inte, speciellt ifall busshållplatserna är upptagna. Detta leder till att föräldrar stannar med sina bilar lite här och där, vilket i sin tur leder till att barn kan komma springande ut på vägen var som helst. I enkäterna föreslog flera föräldrar att man istället kan köra in en bit på Höjersvägen, och där släppa av sina barn. Å andra sidan klagade vissa igen på just Höjersvägens säkerhet då skolbussar och bilister släpper av elever där. En annan korsning som enligt enkäten ger många gråa hår är Rosenvägens och Flemingsgatans korsning. Här är det samma problem som i resten av skolområdet, dvs. livlig trafik och många skolbarn. Ovanför skolan går Ladugårdsgatan. Här sker flera nära ögat -situationer då elever på väg mot cykelställningarna hamnar cykla i trafikströmmen. Fara uppstår också då föräldrar lämnar av sina barn. Dessutom syns övergångsstället vid Larssonsvägens och Ladugårdsgatans korsning dåligt p.g.a. slitage. Den lilla skogsdungen med stigen som kommer ner från Raseborgsvägen till Flemingsgatan är ett problem då cyklande elever kommer med hög hastighet och inte stannar upp vid bilvägen utan kör rakt över vägen. Speciellt farligt blir det under höst och vinter då det är mörkt. Ur enkätsvaren kom det flera förslag på hur man skulle kunna förbättra trafiksäkerheten kring skolområdet. Dessa var bl.a. lägre hastighetsbegränsningar, mera farthinder, mer trafikövervakning, bredare trottoarer och trafikljus till korsningarna. Raseborgsvägen x Flemingsgatan Raseborgsvägens och Flemingatans korsning är speciellt på morgonen och på eftermiddagen livligt trafikerad. Förutom skoleleverna som skall till skolorna längs Flemingsgatan belastas korsningen också av arbetsplatstrafik. Eftersom Raseborgsvägen sträcker sig igenom nästan hela Ekenäs, kör där mycket bilar på väg in mot centrum såväl som ut mot stamväg 25. Korsningen är speciellt otrygg för skoleleverna som skall korsa den gående, eftersom det kommer bilar från flera olika håll. Det är dessutom svårt för barnen att förutse bilarnas körordning på grund av att korsningen är likvärdig. Många av bilisterna har även bråttom att själva komma över korsningen, vilket leder till att chaufförerna inte alltid ordentligt hinner observera fotgängarna. I flera av enkätsvaren kom det fram olyckor eller nära-på situationer som skett just vid denna korsning. Skoleleverna berättade även själva att de upplever Raseborgsvägens och Flemingsgatans korsning som otrygg. 12

15 För att förbättra trafiksäkerheten i korsningen föreslår många av föräldrarna som svarat på enkätförfrågan trafikljus. Trafikljus är enligt svarandena det bästa alternativet för att göra korsningen tryggare, men också ökad polisövervakning önskas. Många av föräldrarna upplever att det för barnen överlag inte är tryggt att korsa Raseborgsvägen. Dels på grund av att bilisterna inte observerar barnen och dels på grund av höga hastigheter. Speciellt önskar man att övergångsstället vid den gamla begravningsplatsen skulle märkas ut tydligare t.ex. med trafikmärken som varnar för skolbarn. Hastigheterna kunde också sänkas med farthinder. Baggövägen Baggöbron ansluter Knipnäsudd med Gammelboda. Hastighetsbegränsningen på bron var tidigare 40 km/h, men har nu ändrats till 50 km/h. Föräldrarna upplever bron otrygg, eftersom fotgängarna och cyklisterna tvingas röra sig på en smal gång- och cykelbana tätt intill körfilen. Säkerheten på bron kunde förbättras genom att bygga ett räcke mellan gång- och cykelvägen samt körfilen. Seminarieskolan i Ekenäs Korsnigen vid Flemingsgatan och Raseborgsvägen 13

16 Åbo Nylandsgatan Tavastgatan Sirkkalavägen Observatoriegatan Kaskisgatan Österlånggatan Sirkkala Skola, Åbo Sirkkala skola i Åbo hittar man på Sirkkalavägen 20. I skolan finns det 317 elever från södra och sydöstra Åbo, samt St. Karins och Pemar. I Hovirinta skola, utlokaliserad till St. Karins, går 55 stycken av skolans elever. I skolan undervisas elever från första till sjätte årskursen. Skolans elever kommer på flera olika sätt till skolan. De flesta har angett att de åker med bil, men nästan lika många kommer gående eller cyklande. En stor del av eleverna åker också till och från skolan med den allmänna busstrafiken. Skolvägen innehåller för de flesta av eleverna såväl kombinerade cykel- och gångvägar såsom oövervakade övergångsställen. I Åbo går många av eleverna även till skolan längs en gångväg, men däremot är det få som behöver ta sig fram längs vägrenar. Skolvägskartläggningen 14

17 Skolområdet Runt Sirkkala skola är trafiken livlig under hela dagen, eftersom de båda stora gatorna, Östrerlånggatan och Nylandsgatan, omringar skolan. Eleverna måste tampas med trafiken förutom under skolvägen även under skoldagen, då t.ex. gymnastiktimmarna ibland hålls på den närbelägna sportplanen. Förutom Österlånggatan och Nylandsgatan består skolans kvarter av Sirkkalagatan och Observatoriegatan. För att komma till skolan måste de flesta av eleverna ta sig igenom Österlånggatans och Nylandsgatans korsning, samt Nylandsgatans och Sirkkalagatans korsning. Om korsningen vid Österlånggatan och Nylands gatan finns nedan ett eget kapitel. Korsningen vid Nylandsgatan och Sirkkalagatan har trafikljus, men den upplevs av föräldrarna ändå som en farlig plats. Nylandsgatan är mycket livligt trafikerad. Många bilister kör med hög hastighet och alla stannar inte i tid för rött ljus. För att förbättra trafiksäkerheten i korsningen önskar föräldrarna mer övervakning av polisen och trafikmärken som varnar för skolbarn. Övergångsstället till skolan på Sirkkalagatan upplever en del av föräldrarna som problematisk. Trafiken på gatan är ganska livlig och många lämnar av sina barn utanför skolan. I detta sammanhang är det viktigt att respektera reglerna som gäller i samband med att stanna invid ett övergångsställe, d.v.s. respektera 5-meters regeln. Bland svaren nämns också några gånger förslag om att installera trafikljus vid övergången till skolan. Nylandsgatan x Österlånggatan Nylandsgatans och Österlånggatans korsning är väldigt livligt trafikerad. Vid korsningen delar sig både Österlångatan och Nylandsgatan till en trefilig väg. Detta betyder att när skoleleverna skall korsa vägen måste de gå över sammanlagt fyra filer. Korsningen styrs av trafikljus. Busshållplatser orsakar att skolbarn flockas till vissa platser i korsningen. Både skolan och eleverna nämner busshållplatsen längs Nylandsgatan som farlig. Busshållplatsen finns där som bussen svånger från Österlånggatan till höger in på Nylandsgatan. För att se om deras buss är på kommande går eleverna ut på Nylandsgatan för att bättre se runt hörnet av Österlånggatan. Här skulle det vara viktigt att eleverna förstår hur farligt det är att springa ut på vägen, hur viktigt det är att synas, och hur svårt det för bilister kan vara att se dem. Föräldrarna som svarade på enkäterna önskade att polisen skulle övervaka detta område mera än vad det för tillfället görs. Speciellt det att hastigheterna och trafik ljusen följs måste enligt föräldrar övervakas mera. Det önskades också att då trafikljusen är ur spel skulle polisen kunna dirigera trafiken. Ett annat problem är övergångvägarnas trygghet. Bilar som svänger får grönt ljus samtidigt som fotgängarna, vilket sätter barnen i en farlig situation. Små skolbarn vilka inte syns så bra från bilar är speciellt utsatta. Längre gröna ljus åt fotgängarna skulle också vara bra. Skolan ligger lite i skymundan så det kan mycket väl hända att bilisterna inte vet att de kör förbi ett skolområde. Detta försämrar säkerheten. Varningsskyltar och/ eller varningsljus som varnar om skolbarn skulle kunna lösa detta problem. 15

18 Österlånggatan x Kaskisgatan Korsningen består av två livligt trafikerade vägar Österlånggatan och Kaskisgatan. Korsningen har trafikljus, men ändå upplever föräldrarna den som besvärlig. Även i denna korsning delar sig vägarna i flera körfiler. En del av svarandena önskar att hastigheterna på gatorna skulle sänkas t.ex. med hjälp av farthinder. Trafiksäkerheten kunde även i denna korsning, liksom i Nylandsgatans och Sirkkalagatans korsning, förbättras genom att sätta upp trafikmärken som varnar för skolbarn och genom att hålla vägmarkeringarna vid övergångställena i bra skick. Nylandsgatan x Tavastvägen Även i denna korsning är det fotgängarnas trygghet som enkätsvararna vill förbättra på. Att det är grönt ljus för svängande bilister och fotgängare samtidigt leder också här till farliga situationer. Skilt grönt för fotgängare och skilt för bilisterna skulle vara önskvärt. Även mera plats för fotgängare skulle vara bra. Ordentligt åtskilda cykelvägar med eventuellt egna trafikljus för cyklisterna föreslogs också i enkätsvaren. Det ansågs väldigt viktigt att trafikljusen fungerar i korsningen. Ifall trafikljusen är ur bruk önskas det av polisen trafik dirigering. Även i denna korsning skulle mera trafikövervakning behövas. Sirkkala skolan ligger i centrum av Åbo. Lätta trafiken kan få trångt på trottoarerna. Korsningen vid Nylandsgatan och Österlånggatan Sirkkala skola i Åbo 16

19 Gerbyvägen Alskatvägen Idrottsgatan Brändövägen Neptunsvägen Gustavsrovägen Frihetsvägen Tallbacksvägen Brändövägen Vasa Skolvägskartläggningen Vikinga Skola, Vasa Allmänt om skolan Vikinga skola är belägen cirka 2 km från Vasa centrum i stadsdelen Vikinga. I skolan går 243 elever från årskurs 1 till 6. De flesta av eleverna kommer från stadsdelarna Brändö, Vikinga, Vöråstan och Dragnäsbäck. Skolan har 17 klasslärare. Enligt enkätsvaren kommer många av eleverna till skolan antingen cyklande eller gående. Många körs även av föräldrarna, vilket givetvis ökar trafiken kring skolan. Av Vikinga skolans elever åker endast några med bussen till och från skolan. De flesta av eleverna har på sin skolväg oövervakade övergångsställen, men också i Vasa kan de flesta ta sig fram längs med kombinerade cykel- och gångvägar. Föräldrarna upplever att mopedister på kombinerade cykel- och gångvägarna försämrar trafiksäkerheten. 17

20 Skolområdet Vikinga skola omringas av Idrottsgatan, Alskatvägen, Brändövägen samt Neptunusvägen. Bredvid skolan finns en idrottsplan. Idrottsgatan är en smal gata som slutar i en återvändsgränd. Den är kantad med gångvägar på båda sidorna, men speciellt gångvägen på skolans sida är ganska smal. Trafiken längs Idrottsgatan är speciellt livlig på morgonen när skolan börjar och på eftermiddagen när skolan slutar. Trafiken längs gatan ökar också på grund av att den är en återvändsgränd. Speciellt vintertid när snövallarna försämrar sikten och trottoarerna inte plogas, blir gatan ännu smalare och trångare. Barnen som skall till skolgården korsar Idrottsgatan lite varstans och kommer inte ihåg att använda övergångsstället vid skolan. Även bilisterna skall komma ihåg att respektera reglerna om var man kan stanna längs en gata. Vid ett övergångsställe skall det vara fri sikt, vilket betyder att 5-meters regeln måste respekteras. I en del av enkätsvaren föreslår föräldrar farthinder för att sänka hastigheterna. Speciellt nämns farthindren i samband med Neptunusvägen och Idrottsgatans korsning. Någon förslår också att föräldrarna skulle lämna av sina barn före Holmvägen, så att de sedan kan svänga till vänster till Holmvägen för att inte köra in i återvändsgränden. Klara och tydliga trafikregler samt bra vägmarkeringar och tydliga trottoarer förbättrar trafiksäkerheten. Skolans personal tog också upp Brändövägens övergångsställe vid pizzerian. Vid övergångsstället finns blinkande varningsljus. Dessa ljus fungerar dock inte, vilket ger en falsk känsla av trygghet. Varningsljusen borde så fort som möjligt repareras. Eleverna har svårigheter när de skall korsa Brändövägen, eftersom bilisterna stannar dåligt för fotgängare som står vid övergångsstället och väntar på att komma över vägen. Alskatvägen x Brändövägen Flera föräldrar tog i enkätsvaren upp farorna längs med Alskatvägen, samt i Alskatvägens och Brändövägens korsning. Alskatvägen är en av huvudvägarna i Vasa vilket betyder att den är livligt trafikerad. I korsningen mellan Alskat- och Brändövägen delar sig vägarna i flera körfiler. Denna korsning är speciellt om morgonen och eftermiddagen väldigt livligt trafikerad, och längs vägarna kör också tung trafik. Korsningen mellan Brändövägen och Alskatvägen styrs av trafikljus. Problemet är att de gröna ljusen lyser enligt enkätsvaren för kort tid. Detta leder till att stressade bilister ibland kör mot gult eller rött ljus. För att göra saken värre har dessutom fotgängare och cyklister samtidigt grönt ljus som svängande bilister. För att förbättra trafiksäkerheten har en del av föräldrarna föreslagit att inställningarna på trafikljusen kunde ändras så att bilisterna skulle ha längre grönt ljus. Detta skulle eventuellt minska på bilisternas stress att hinna över korsningen medan det ännu är grönt. Rött ljus år motortrafiken då den lätta trafiken har grönt skulle också vara ett sätt att göra övergången tryggare. Ytterligare ett annat sätt att förbättra lätta trafikens säkerhet i korsningen skulle vara att bygga en tunnel under Alskatvägen. 18

21 Bockis hörnet (området: Gerbyvägen x Gustavsrovägen x Brändövägen) Det s.k. Bockis hörnet togs ofta upp i enkäterna, och är enligt flera ett mycket farligt ställe. Detta område består av Gerbyvägen, Gustavrovägen och Brändövägen samt deras korsningar. Korsningarna har inga trafikljus, vilket de flesta tycker att är dåligt. Bilar rullar på från flera olika håll, och övergångsställena är krävande för skolbarnen som skall över. Speciellt för mindre barn är detta område svårt och farligt p.g.a. trafiken. Det närliggande industriområdet innebär också att tung trafik kör igenom området. En åtgärd skulle kunna vara att sätta upp trafikljus i korsningarna. Trafikljusen skulle t.ex. kunna vara på under de klockslag då skolelever rör sig i trafiken. Ett annat alternativ kunde vara en rondell för bilarna, i kombination med en undereller övergång för lätta trafiken. Sänkta hastighetsbegränsningar och farthinder föreslogs också flera gånger i enkätsvaren. Speciellt förargligt uppfattas det att bilister inte stannar då barn skall över vägen vid övergångsställen. Korsningarnas säkerhet kunde också förbättras med förhöjda övergångsställen, varningsljus, farthinder eller trafikljus. Ytterligare ett förslag som kom i enkäterna var att man skulle kunna sätta upp trafikmärken som varnar för skolbarn. Tallbacksvägen x Frihetsvägen I närheten av skolan finns Tallbacksvägens och Frihetsvägens korsning. Denna korsning är helt invid Idrottsgatans och Frihetsvägens korsning. Skoleleverna måste korsa Frihetsvägen för att komma till Idrottsgatan. Enligt föräldrar som svarat på enkätförfrågan är övergångsstället vid Frihetsgatan farligt, eftersom en del bilister inte följer hastighetsbegränsningarna. Det finns redan farthinder längs Frihetsvägen, men svarandena önskar ännu flera. Brändövägens övergång vid pizzerian. Slitna vägmarkeringar och bristen på trafikljus gör övergången farlig. Vikinga skolan i Vasa 19

22 Vad säger lagen om skolvägen och skoltransporter? Vem står för kostnaderna om skolbarnet råkar ut för en olycka under skolvägen? Grundskoleelever som råkar ut för en olycka under skolvägen (på väg till eller hem från skolan) skall enligt lagen täckas av skolans försäkringar. Det viktiga att minnas här är att skolvägen är den kortaste och normala sträckan mellan skolan och hemmet. Om skolbarnet inte är på väg hem då olyckan inträffar, utan är någon annanstans, så täcker skolans försäkring inte olyckan. Materiella skador som t.ex. rivna kläder, oanvändbara hjälmar etc. ersätter skolan inte, utan skolans försäkringar täcker vården av skadorna. Kan jag få gratis skolskjuts åt mitt barn? Ifall barnets skolväg är över fem kilometer lång är kommunen/staden skyldig enligt lag att ordna kostnadsfri skolskjuts åt honom/henne. Men lagen säger också att barnet skall få gratis skolskjuts om skolvägen, i förhållande till barnets ålder eller andra omständigheter, är för farlig, svår eller ansträngande. Kommunerna tar själva ställning till och beslutar om vilka vägavsnitt som kan klassas som farliga. Ifall hemmet ligger på ett sådant område skall gratis skolskjuts ordnas fastän distansen till skolan skulle vara under 5 km. Fakta gällande skolbussar och skoltaxin: Flera elever tar sig till skolorna med skoltaxi eller -buss. Så att passagerarnas säkerhet skall upprätthållas har det stadgats flera regler som skall svara på frågor som t.ex. Hur många barn får trängas om utrymme i en skolbuss? Skall alla ha säkerhetsbälten etc. Här nedan är det som lagen säger angående detta. --Taxibilar få ha högst så många passagerare som det finns säkerhetsbälten. --I bussarna får det åka högst så många passagerare som det finns sittplatser antecknade i fordonets registerutdrag. --Hastigheten som skoltransporterna har får vara högst 80 km/h. --Fordonens dörrhandtag skall vara sådana att de inte skall gå att öppna av misstag. --Passagerarna skall inte behöva stiga ut på vägen, utan de skall släppas ut vid en hållplats eller vid vägens högra kant. --Fordonen som används vid skoltransport skall ha en fyrkantig gul skylt med texten Skolskjuts både fram och bak. Ifall en personbil används som skoltransport skall skyltarna bytas ut mot en triangelformad kupa på taket med texten Skolskjuts. - - Skolområdet skall ha en plats där skoltransportens passagerare kan släppas av tryggt och säkert. 20

23 Transport av små barn Vid transport av barn vars längd är under 135 cm är det viktigt (och lagstadgat) att använda barnstol eller -kudde, eftersom det är livsviktigt att säkerhetsbältet kommer på rätt höjd. Om ett litet barn är med om en kollision och har säkerhetsbältet över halsen kan det ha ödesdigra följder. En annan sak att tänka på är att inte låta små barn sitta i framsätet. Ifall bilen är med om en kollision och air bagen (som är gjord för att rädda vuxna människor) exploderar kan den vara direkt farlig för mindre barn. 21

24 Polisens rekommendationer om hur du rör dig säkert i trafiken Hur skall jag korsa en väg på ett säkert sätt? När du korsar en väg skall du använda dig av ett övergångsställe. Före du börjar gå över vägen är det viktigt att du kollar både till vänster och till höger, för att försäkra dig om att det inte kommer bilar. Om du ser bilar skall du bedöma hur långt borta de är och deras hastighet. Först efter det kan du gå över vägen, om du anser att det är tryggt. Korsa alltid vägen snabbt och säkert. Det är ingen plats att leka på. Hur skall jag korsa en väg som saknar ett övergångsställe? Om det inte finns ett övergångsställe och du måste ändå korsa vägen, skall du vara extra försiktig. Lämpligast väljer du ett ställe att korsa vägen på, där du kan se bra åt båda hållen. En raka passar t.ex. bra. Kom ihåg att när du korsar en väg utan övergångsställe måste du väja för bilarna. Vad skall jag göra om övergångsstället är delat med en refug? Ett övergångsställe som är delat med en refug, är bra på en väg som har flera körfiler. Det ger dig en möjlighet att korsa en körfil åt gången. Du skall stanna på refugen och på nytt kontrollera samma saker som när du korsar en väg utan en refug. Titta alltså på nytt till höger och vänster. Om det är säkert, fortsätt att gå över vägen. Om en bil saktar in vid ett övergångsställe och ger mig en möjlighet att gå över vägen, kan jag göra det? Kom ihåg att ändå först se efter att bilen verkligen stannar upp. Bäst är det att vänta ända tills bilen stannat helt, förrän du går över vägen. Kolla också till andra hållet före du börjar gå över. Det kan nämligen komma en bil därifrån, som inte har sett dig. 22

25 Hur skall jag korsa en väg med dubbla körfält? Om vägen har dubbla körfält måste du vara extra försiktig. Kontrollera alltid om det kommer bilar på körfältet bredvid, förrän du gå ut på vägen. Fast den första bilen stannar, betyder det inte automatiskt att bilarna som kommer körande bredvid skulle också ha sett dig. Hur skall jag korsa vägen som cyklist? Om du cyklar skall du stiga av cykeln och leda den över övergångsstället. Samma saker gäller som när du går. Titta både till höger och vänster, för att försäkra dig om att det inte kommer bilar. När du leder cykeln över övergångsstället, har du mera tid att se efter och bilisterna har mera tid att märka dig. På vilken sida av vägen skall jag gå, om går längs en väg som inte har en gång- eller cykelväg? Du skall gå på vägens vänstra sida, så att bilarna kör emot dig. På detta vis kan du bättre se bilarna som kommer körande längs vägen. Om sträckan du skall gå är kort och det skulle vara farligt att korsa vägen för att komma till vänstra sidan, kan du också gå den korta sträckan längs vägens högra sida. Huvudregeln är ändå att du skall använda vägens vänstra sida när du går. Om jag cyklar längs en likadan väg, på vilken sida av vägen skall jag göra det? Om du cyklar längs en väg utan cykelväg, skall du cykla på högra sidan av vägen. Hur stiger jag tryggt av bussen och korsar vägen efter det? När du stiger av bussen skall du först vänta på att bussen kör iväg, så att du kan se fritt till både vänster och höger. Efter att du konstaterat att det är tryggt att gå över vägen, kan du göra det. Kom ihåg att det är farligt att springa ut på vägen framför eller bakom en buss som lämnat av dig på busshållplatsen. På vilken sida av vägen ska man gå? Man ska gå på vänster sida av vägen så att man bättre kan observera bilarna som kommer körande på vägen. Då man cyklar använder man sig av högra sidan av vägen. Kan man röra sig till fots på höger sida om körbanan om man anser det vara säkrare än att använda vänster sida? Om man endast ska gå en kort sträcka längs med vägen kan det vara onödigt att korsa vägen. Då kan man gå en bit på högra sidan av vägen. Huvudregeln är ändå att man går på vänster sida och cyklar på höger sida om vägen. Övrigt som är bra att komma ihåg: IBilisterna ser dig bättre när du har en reflex. Speciellt när det blir mörkt är reflexen viktig. Kom ihåg 5-meters regeln när du parkerar framför ett övergångsställe. Respektera alla som rör sig i trafiken. 23

26 Avslutning Efter att vi under en intensiv vecka besökt alla fem lågstadieskolor, och några veckor senare fått färdigt vår rapport, kunde vi vara riktigt nöjda med vårt val av slutarbete. Alla lågstadieskolor hade tagit väl emot oss, och elevernas ivriga deltagande och goda attityd gjorde besöken både roliga och minnesvärda. Trots att skolorna låg i olika slags områden och miljöer fanns det vissa saker som dök upp om och om igen. Bilisters likgiltighet för fotgängare som väntar på att slippa över ett övergångsställe, brist på trafikmärken, trafikövervakning samt farthinder var endast några saker som togs upp i alla skolor. Ur enkätsvaren kom det fram att olovligt många av svaranden hade varit med om eller sett farlig trafiksituation längs barnens skolväg. Som en positiv sak kan sägas att trafiksäkerheten längs med skolvägen kan förbättras. Väl placerade varningsmärken, farthinder, trafikljus och sänkta hastighetsbegränsningar skulle ställvis kunna göra farliga vägavsnitt tryggare. Små gärningar, attitydförändringar och aktsamhet för andra är saker som gör trafiken säkrare. Ingen kan ta bort farorna helt och hållet. Men ifall vi alla anstränger oss att se efter lite mer, ge andra plats och att inte med andan i halsen ha så bråttom, skulle vi tillsammans göra skolvägarna och trafiken mycket tryggare och bättre för barnen. Ett stort och varmt tack åt skolorna som tog emot oss, deras elever som lyssnade och ivrigt deltog på våra föreläsningar samt åt föräldrarna som svarade på enkäterna. Ett varmt tack går också till Folkhälsans förbund och speciellt Patrik Lindholm som gjort detta arbete möjligt. 24

27

28

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2015 Innehåll Inledning...1 Korsnäs skola... 2 Allmänt om skolan...2 Strandvägen...2 Kyrkobyvägen...3 Övrigt...3 Dalsbruk

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA Lektion 1 Teori Trafiksäkerhet, regler och vägmärken Lektion 2 Repetition Besiktning av cykel Teoriprov Övriga lektioner Öva på att cykla Cykelskolan avslutas med: Cykelbanor

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 Larsmo kommun Direktiv för skolskjuts Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 1. Allmänt 3 1.1 Lagen 3 2. Principer för skolskjutsar 4 2.1 Tidtabeller 4 2.2 Anordnande 4 2.3 Väntetider 4 2.4 Av- och påstigningsplatser

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Planen godkänd i bildningsnämnden 27.1.2011 8 LOVISA STADS PRINCIPER FÖR SKOLSKJUTS INOM FÖRSKOLEUNDERVISNING

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011

Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011 Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011 Tessjö Tessjöbor har kontaktat trafiksektionen och uttryckt sin oro över den bristfälliga

Läs mer

Min skolskjuts på webben

Min skolskjuts på webben Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012 Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 12 Isabelle Petersson Säkra skolvägar isabelle.petersson@huddinge.se 13-02-07 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 METOD OCH REDOVISNING... 4 RESULTAT...

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD Vasa stad har som mål att få folk att cykla mera. Trafikmiljön i Vasa börjar utvecklas så att man

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Ett forskningsprojekt finansierat av Vägverkets Skyltfond EK50A 2003:6008

Ett forskningsprojekt finansierat av Vägverkets Skyltfond EK50A 2003:6008 Luleå 2005-04-14 PM Slutrapportering av forskningsprojektet Tessins väg, Malmö ett exempel på hur barn medverkar i processen om gatumiljöns förnyelse och i utvärderingen av effekten av ombyggnaden Ett

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

Trafiksäkerhetsteman i dagvården

Trafiksäkerhetsteman i dagvården 1 Trafiksäkerhetsteman i dagvården www.liikenneturva.fi Verktygsbacken för trafi kfostran 2 Trafi kundervisning för barn Ju yngre ett barn är desto mer handlar undervisningen om att fungera som modell.

Läs mer

Presentation av Väg 225

Presentation av Väg 225 Sorunddanet mars 2006 Presentation av Väg 225 och förbättringsområden En resa från Ösmokorset via Sorunda Ridskola Berga Ristomta Porthus Spångbro Fullbro och Frölunda Mars 2006 1 Sorundanet mars 2006

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD Snöröjning Vinter 2016 Snöröjning, vintercykling, sandning och annat som hör vintern till. En bilaga till dig som räcker hela vintersäsongen 2016. Foto Carina

Läs mer

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd)

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) PM 2004 RIII (Dnr 314-1468/2002) Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Anders Broberg (kd) anses

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS HÖSTEN 2013 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara s prioritering gällande säkerhet och trygghet för

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn. Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.se Till samtliga medlemmar SPARAS! Information från styrelsen Hastighetsbegränsning

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor

Bengtsfors kommuns reglemente för elevresor Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se REGLEMENTE Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer 2012.725.003 4, 2013-02-06 1(7) Bengtsfors kommuns reglemente

Läs mer

Regionfullmäktiges beslut den 15 juni 20L5 att anta ett förslag till detaljplan för del av Gotland Eskelhem

Regionfullmäktiges beslut den 15 juni 20L5 att anta ett förslag till detaljplan för del av Gotland Eskelhem Länsstyrelsen G OTL^ tt OS t.ätl BESLUT Datum Dnr 2015-10-07 403-2247 -2015 1(6) Anette och Hans Wilen Smidesvägen 15 U ng hanse Samfällig hetsförening c/o Kim Pettersson Smidesvägen 18 Gunnel Hellgren

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången

KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången STRÖMSTADS KOMMUN Sida 13 (33) Kommunstyrelsen 2012-09-12 KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången Kommunstyrelsen beslutar föreslå

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkända av bildningsnämnden 27.4.2011 Gäller fr.o.m. 6.6.2011 1 Innehållsförteckning 1. Lagstiftning angående skolresor...

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022

PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022 1 PLANFÖRSLAG GC-PLAN FÖR JOMALA KOMMUN 2012-2022 INLEDNING Jomala kommuns gång- och cykelvägplan är ett planeringsinstrument för utbyggnaden av kommunens gång- och cykelvägar. Dokumentet har benämnts

Läs mer

Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet

Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet Rapport av NTF Jämtlands län för Vägverket Region mitt 1 Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Sida 4 Sida 5 Sida 7 Sida 8 Sida 10 Bakgrund Före rullskidbanan åkning

Läs mer

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp RAPPORT 2012 VERSION 1.0 Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp Hassan Baghdarusefi 2012 II Innehållsförteckning Sammanfattning... V 1. Inledning... 1

Läs mer

Övergångsställen och cykelöverfarter

Övergångsställen och cykelöverfarter Övergångsställen och cykelöverfarter Vem är gående? Gående är den som går. Bestämmelser om gående gäller bl.a. även för den som åker rullskidor, rullskridskor eller spark leder cykel, moped eller motorcykel

Läs mer

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK Övningens mål Eleverna ska bli medvetna om hur deras resor till skolan bidrar till koldioxidutsläppen beroende på färdmedel. Sammanfattning av övningen På en bestämd dag noterar

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Fråga 1: Övergångsställen

Fråga 1: Övergångsställen Fråga 1: Övergångsställen Järbovägen/Kungsforsvägen som går rakt genom byn trafikeras dagligen av tung trafik. Många gång- och cykeltrafikanter behöver ta sig över vägen under en dag. Hur många övergångställen

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2013 Innehåll Förord...1 Skolvägskartläggningen...2 Malms skola Pargas... 2 Salpar skola Sibbo... 6 Smedsby Böle lågstadieskola...

Läs mer

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70)

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) 2013-03-08 LOS/AW Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har beretts möjlighet att

Läs mer

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch Cyklisters synbarhet Håkan Ter-Borch RAP. 11 Dec. 2005 SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 UTRUSTNING...7 SYFTE...8 METOD...8 TYP AV OBSERVATIONER...8 MÄTPLATSER:...8 Pendelstråk...8 Övriga cykelvägar...8

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer för skolskjuts Reviderade riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Upplands-Bro kommun. Fastställda av Utbildningsnämnden 2014-06-03 Un 32 kommun@upplands-bro.se 08-581 690 00 Skolskjuts enlig

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 vägmärkesförordningen (2007:90) och beslutar

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Vägmärkesförordning (2007:90)

Vägmärkesförordning (2007:90) Sida 1 av 41 SFS 2007:90 Källa: Rixlex Utfärdad: 2007-03-08 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:448 Vägmärkesförordning (2007:90) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 KNIVSTA KOMMUN SKOLSKJUTSREGLEMENTE Beslut i kommunfullmäktige FÖR FÖRSKOLEKLASS OCH 2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 SKOLSKJUTSREGLER

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Till Länsstyrelsen i Stockholms Län, via Byggnadsnämnden Danderyd:

Till Länsstyrelsen i Stockholms Län, via Byggnadsnämnden Danderyd: Till Länsstyrelsen i Stockholms Län, via Byggnadsnämnden Danderyd: Överklagan gällande tillfälligt bygglov för påbyggnad av paviljong för skolverksamhet, Skolan 20, Vasavägen 5, Stocksund Dnr 2013-0912

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer