Nationella hastighetsprojektet 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella hastighetsprojektet 2001"

Transkript

1 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat

2 Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse för vilka följder en olycka får. Farten dödar enligt vägverket 18 personer varje år och sänkta medelhastigheter har stor trafiksäkerhetspotential. Därför har ett nationellt treårigt hastighetsprojekt initierats tillsammans med medlemsorganisationerna. Syfte Att lyfta en debatt i hastighetsfrågan kring behovet av säkra hastighetsgränser. Att engagera medlemsorganisationerna till att bli effektiva ambassadörer för en bättre hastighetsanpassning. Omfattning Projektet omfattar i Stockholms län sju vägar år 1. Här följer först en bakgrundsinformation och där efter en presentation av respektive väg med underrubrikerna, "Inventering av trafikmiljön, Hastighetsmätningar, Enkätundersökningar och den debattartikel som skrivits om respektive väg. Val av vägsträckor Deltagare ur medlemsorganisationerna som är med i projektet år 1 har valt vägar för vilka man har ett lokalt engagemang och god kännedom om. Intention har varit att välja olycksdrabbade vägar eller vägar där hastighetsgränsen inte stämmer överens med vägens utformning. De vägar som valts har olika hastighetsbegränsningar, en 7-sträcka, fem -sträckor och en 3-sträcka har studerats. Vägarna är spridda i länet från Roslagen i norr till Södertälje i söder och är av olika karaktär. Ett par vägar går genom ett landsbygdslandskap och andra går genom en tätort. Inventering av trafikmiljön Den inventering av trafikmiljön som redovisas för varje väg är gjord av, och nedtecknad av medlemsorganisationen men har delvis redigerats för en mer enhetlig framställning. Hastighetsmätningar Att de som deltagit i projektet tyckt sig uppleva höga hastigheter har varit avgörande för val av väg. Den känsla man haft har visat sig stämma väl med verkligheten. På samtliga sju studerade vägavsnitt ligger medelhastigheten enligt mätningarna över den tillåtna. Enkätundersökningar et enkätintervjuer som gjorts på respektive sträcka varierar. Bara på tre av vägarna har intervjuer gjorts med fler än 1 bilister. Till de mindre vägarna i tätorter har det varit svårt/ mycket tidskrävande att träffa på bilister som kör på vägen. Totalt har 378 bilister intervjuats i Stockholms län. Genomgående kan sägas att de intervjuade i regel tycker att rådande hastighetsbegränsning är lagom. Samtidigt är det många som upplever trafiksäkerhetsbrister och tycker att medelhastigheten är hög. Intervjuerna har sammantaget visat att deltagarnas uppfattning kring höga hastigheter på aktuella vägar i stor utsträckning delas av bilisterna.

3 Fortsatt opinionsbildning Det som redovisas i den här lägesrapporten är kartläggningsdelen av projektet år 1 samt de debattartiklar som skrivits för respektive väg. Former för fortsatt opinionsbildning inåt den egna organisationen, väghållare, polis och trafikanter arbetas nu fram i samarbete med MO. Projektets fortsättning år År måste antalet intervjuer på flera av vägarna bli fler för att resultatet ska bli mer vederhäftigt. Det är inte säkert att alla de vägar som valts är lämpliga att fortsätta arbeta med även år, kanske bör någon eller några av vägarna ersättas av andra. Fler medlemsorganisationer engageras i projektet och ytterligare vägar blir aktuella. år. 3

4 1. Väg 7 Ljusterö pensionärsförening har valt att arbeta med väg 7 - sträckan mellan Åkersberga och Roslags Kulla, en sträcka på ca 18 km. 1.1 Inventering av trafikmiljön Den aktuella vägsträckan är en tvåfältig väg utan vägrenar. Vägen är klassificerad som huvudled och sedan hösten 1999 gäller bashastigheten 7 km/tim. Tidigare var 9 km/tim föreskriven med lokala trafikföreskrifter till 7 km/tim på tre kortare avsnitt mellan Åkersberga och Roslaga Kulla. Inför vinterperioden 1999/ sänktes hastigheten av trafiksäkerhetsskäl till bashastigheten. Efter vinterperioden återinfördes emellertid inte 9 km/tim. Vägsträckan är en tvåfältig väg utan vägrenar. Projektgruppen tyckte vid en subjektiv bedömning att medelhastigheten i rusningstid (morgon och kväll) klart överstiger den lagliga medan tempot upplevs som något lugnare vid lågtrafik. Omkörningsförbud råder på fem trafikkänsliga avsnitt mellan Åkersberga och Roslags Kulla. Förbuden är föreskrivna vid trevägskorsningar och där sikten är skymd vid backkrön. Vägen trafikeras av bussar i linjetrafik med destination Ljusterö och Norrtälje. Vid busshållplatserna finns väl tilltagna bussfickor med väntkurer. Beträffande sidoområdena kan konstateras att vägen är dragen genom ett bergrikt område varför en eventuell avåkning i stor utsträckning kommer att resultera i att bilen kommer att stoppas upp av berg eller andra mindre förlåtande hinder. En människa skulle då utsättas för mer våld än hennes kropp tål. Utefter den aktuella vägsträckan finns inte några markerade övergångsställen och ej heller har några särskilda åtgärder vidtagits för att gångtrafikanter skall kunna passera vägen på ett trafiksäkert sätt. Vägsträckan Åkersberga- Roslags Kulla är hårt trafikerad - speciellt under sommarperioden då inslaget av fritidsboenden är stort. Även om det inte finns några mätningar rörande oskyddade trafikanter utefter vägen torde dessa utgöra en relativt liten del av trafikflödet. 1. Enkätundersökning 1 personer har intervjuats var av, 79 män och 7 kvinnor. Tillsammans kör de sträckan 88 gånger på en vecka. Hur upplever du medelhastighen på vägsträckan? Mkt hög 3 Ganska hög 38 Lagom Låg Vet ej

5 Upplever du att hastigheterna har förändrats under senaste året? 3 1 Ja, högre Ingen skillnad 3 Ja, lägre 8 Vet ej De som svarat Ja, betydligt högre hastigheter och ja, något högre hastigheter har förts samman och visas tillsammans i stapeln, Ja, högre och de som svarat något respektive betydligt lägre hastigheter visas i stapeln Ja, lägre. 3 personer har svarat: Ja, betydligt högre hastigheter 3 personer har svarat: Ja, någon högre hastigheter personer har svarat: Ingen skillnad 31 personer har svarat: Ja, något lägre hastigheter 1 person har svarat: Ja, betydligt lägre hastigheter 8 personer har svarat: Vet ej Tycker du att nuvarandehastighetsgräns på sträckan är lämplig? För hög Lagom För låg Vet ej

6 Upplever du den aktuella vägsträckan som trafiksäker? 8 3 Ja Nej Vet ej Kan du ge exempel på vad som inte är trafiksäkert på sträckan? Föremål i sidoområdena Mötande trafik Oskyddade trafikanter Korsningar Vilt Annat Bilisternas spontana kommentarer och exempel på varför vägen inte är trafiksäker: - Snöröjningen behöver bli bättre - Mycket bilar som svänger vänster. Korta avstånd, smal väg - Vill ha cykelbana - Vägren farlig - fel hastighetsgräns, för låg - Vägren saknas () - För smal vägren - Behöver breddas () - Trång, vägen behöver breddas - Smal väg - Smal och krokig () - Krokig väg - Smal och krokig saknar vägrenar - Smal men OK vid 7 km/tim - Låg hastighet - en del har bråttom - en del inte - dålig rytm - Dålig trafikrytm pga 7-begränsningen. Omkörningarna har ökat - Mycket omkörningar - Farliga omkörningar - Tokiga omkörningar - För höga hastigheter - Medelhastigheten för hög - Korta avstånd mella fordon - Vet ej, hinner inte titta på sidan av vägen - Traktorer

7 1.3 Hastighetsmätningar Hastighetsmätningar i båda riktningarna har utförts den 1:e oktober kl ca km väster om Roslags Kulla och den 17:e oktober kl vid p-plats vid avfart mot Skeppsdal. Medelhastigheten för samtliga fordon uppmättes till 83 km/tim (8,8). et mätta fordon är 311 stycken. Det fordon som höll högst hastighet körde 13 km/tim. 1. Debattartikel Vägverket måste ta sitt ansvar Sex av tio upplever väg 7 mellan Åkersberga och Roslags Kulla som trafikfarlig. Medelhastigheten ligger långt över tillåten hastighet. Ändå är det ett fåtal som tycker att det går för fort. Det är tydligt att vägverket måste ta sitt ansvar och genomföra åtgärder för att få acceptans för skyltad hastighet. Vi har gjort hastighetsmätningar och intervjuer längs med vägen för att se hur fort det går och hur bilisterna upplever trafiksäkerheten. Resultaten visar att det finns problem som måste lösas. Skyltad hastighet var ända fram till för två år sedan 9 km/tim. Idag är det tillåtet att köra 7 km/tim. Några åtgärder för att få ner hastigheten har dock inte gjorts och därför respekteras inte skyltad hastighet. Medelhastigheten var i vår mätning 83 km/tim. Alltså 13 km/tim över tillåten hastighet. Många påpekade i våra intervjuer (vi tillfrågade drygt 1 bilister om trafiksäkerheten på sträckan) att mötande trafik, vilt och föremål i sidoområdena upplevdes som trafikfarligt. Om en älg springer ut på vägen och en bilist kommer i 7 km/h eller 9 km/h är skillnaden betydande. Skillnaden handlar om förarens möjlighet att överleva. Under 199-talet inträffade över 8 svåra personskadeolyckor på sträckan. Fler allvarliga olyckor får inte ske. Vi anser att det är vägverkets ansvar att se till att skyltad hastighet kan accepteras. Att skyltad hastighet sänktes från 9 km/tim till 7 km/h är positivt för trafiksäkerheten men då 7 km/tim inte respekteras är det vägverkets ansvar att åtgärder för bättre hastighetsanpassning vidtas. 7

8 . Genetaleden.1 Inventering av trafikmiljön Genetaleden i Södertälje tar sin början vid trafikljusen Järnagatan och går i ostvästlig riktning förbi bostadsområdena Vibergen - Högloft fram förbi Coop Forum och Scania Rinken. Gatan är rak och har avskild gång- och cykelbana. Utmed mätsträckan finns bullerplank uppsatt på vägens båda sidor. Oskyddade trafikanter passerar vägen, då det finns bostadsområden på båda sidor, och här finns obevakade övergångsställen. Ett av dessa kommer ut bakom bullerplanket - här krävs att bilisten håller rätt hastighet och uppsikt då en konfliktsituation kan uppstå. Sikten på Genetaleden är god men gatubelysningen kan vara bättre just vi övergångsställena. Om en oskyddad trafikant skulle bli påkörd på ett av övergångställena är det troligt att kroppen skulle utsättas för mer våld än den tål. För en skyddad trafikant i en bil som håller rätt hastighet får vägen nog anses ganska trafiksäker vad gäller sidoområdena, om hon eller han skulle köra av vägen är det en sluttning upp mot bullerplanket. Genetaleden är huvudled och väjningsplikt råder från de anslutande gatorna. Gruppen upplever dock inte att hatigheten sänks nämnvärt vid anslutningarna. Om en bilist från anslutande gata av någon anledning inte skulle respektera väjningsplikten kan en allvarlig olycka inträffa då hastigheterna inte är låga i korsningspunkterna. På vägen kör mycket tung trafik och gruppen tycker att vägens standard är god.. Enkätundersökning 11 personer har besvarat enkäten, var av 3% män och 37% kvinnor. De flesta gör flera resor i veckan på vägen. Tillsammans gör de 11 personerna som besvarat enkäten resor per vecka på sträckan. 8

9 Så här har man svarat på övriga frågor: Hur upplever du medelhastigheten på sträckan? 8 Mkt hög 3 Ganska hög 1 Lagom Låg Vet ej Upplever du att medelhastigheten har förändrats under senaste året? 8 3 Ja, högre 1 Inge skillnad Ja, lägre 1 Vet ej Betydligt högre Tycker (1) du att nuvarande Ingen skillnad (1) Betydligt lägre () Något högre hastighetsgräns (9) på Något sträckan lägre () är Vet ej (1) lämplig? För hög Lagom För låg Vet ej Upplever du den aktuella vägsträckan som trafiksäker? Ja Nej Vet ej 9

10 Kan du ge exempel på vad som inte är trafiksäkert på sträckan? 1 1 Korsningar Mötande trafik Vilt Oskyddade trafikanter Annat personer har svarat annat, nedan följer deras kommentarer: - Allt för många svänger av vägen utan att blinka - Farliga omkörningar - Gärna en gång och cykelväg bredvid - I samband med ishockeymatcher i Scaniarinken. Då upplevs vägen som smal. - Vid km/tim är vägen säker. Annars inte. Gående ska ha reflex..3 Hastighetsmätningar Medelhastigheten på Genetaleden i höjd med Vibergen uppmättas till (,8) km/tim. Totalt mättes hastigheten på 79 fordon den 3/1, 9. till 11. och 1. till 17.. Det fordon som körde fortast körde 93 km/tim. 31% eller 7 av de 79 hastighetsmätta fordonen höll en hastighet inom hastighetsbegränsningen. 1

11 . Insändare Genetaleden - farlig för oskyddade trafikanter En majoritet av bilisterna anser att medelhastigheten på Genetaleden är hög eller ganska hög. Vår hastighetsmätning visar också att medelhastigheten är för hög, km/h. Tillåten hastighet är km/h. Riksdag och regering har antagit ett trafiksäkerhetsprogram kallat Nollvisionen. Nollvisionen innebär att vi inte ska acceptera att någon dödas eller skadas svårt i trafiken. Om en svår olycka sker ska orsaken utredas så att samma olycka inte händer igen. Samma system som flyget har arbetat efter under lång tid. På Genetaleden finns ett antal obevakade övergångställen. Vår hastighetsmätning visar att bilarnas medelhastighet är km/h. I den hastigheten har en oskyddad trafikant som blir påkörd mycket liten chans att överleva. Kör bilen i 3 km/h har vi ökat den oskyddade trafikantens chans att överleva till 9 procent om han eller hon skulle bli påkörd. I vår mätning körde en bilist hela 93 km/tim. Det är väghållarens ansvar att hastighetssäkra gångpassagerna Bilisterna förlorar någon minut på en lägre hastighet, de oskyddade trafikanterna överlever. 11

12 3. Birkavägen 3.1 Inventering av trafikmiljön Birkavägen tar sin början vid trafikljusen Stockholmsvägen och går i nordlig riktning mot bostadsområdena Grusåsen- Brunnsäng och Ritorp. Gatan har dubbelriktad trafik och är rak och bred och har gång- och cykelbana på västra sidan och gångbana på östra sidan. Hastighetsbegränsningen är km/tim. Gatan är i gott skick så till vida att den gör det möjligt att köra fort. Gatan är ganska rak och det finns obevakade övergångställen vid de olika gatukorsningarna. Det finns även gott om in- och utfarter till fastigheterna längs vägen, i vilka det också bor många barn och äldre. Vid en eventuell kollision med ett fordon löper oskyddade trafikanter risk att förolyckas med tanke på det våld det skulle bli fråga om i de hastigheter som nu är på vägen. Längs med vägen rör sig både många barn och äldre och det finns förskolor på vägens båda sidor. Birkavägen är huvudled och det råder väjningsplikt för anslutande gator. Hastigheten sänks inte nämnvärt i samband med att bilister passerar de anslutande gatorna. Om en kollision sker i en av korsningarna kan följderna bli allvarliga eftersom hastigheterna i bland är höga. Belysningsstolparna längs vägen är inte förlåtande och om en bil håller hög hastighet när den kör av vägen kan konsekvenserna bli allvarliga. Gruppens subjektiva bedömning är att hastigheterna ofta är betydligt högre än de tillåtna km/tim. Sikten är god vilket i och för sig kan locka bilister att hålla en högre hastighet än de borde, men trots att det finns belysning är det ganska mörkt längs vägen efter när solen gått ner. 3. Enkätundersökning 11 personer har intervjuats. Tillsammans kör de sträckan 98 ggr per vecka. Hur upplever du medelhastigheten på sträckan? 8 3 Mkt hög 8 Ganska hög 9 Lagom Låg Vet ej 1

13 Upplever du att hastigheterna har förändrats under senaste året? Ja, högre Ingen skillnad Ja, lägre Vet ej 1 1 Tycker du att nuvarande hastighetsgräns på sträckan är lämplig? För hög Lagom För låg Vet ej Upplever du den aktuella vägsträckan som trafiksäker? Ja Nej Vet ej Kan du ge exempel på vad som inte är trafiksäkert på vägsträckan? Korsningar Oskyddade trafikanter Annat Annat: - Bussfickor saknas och gångtrafik där det ej är övergångställe. - Felaktigt parkerade fordon utanför Birkabaren - Utfarter 13

14 3.3 Hastighetsmätningar Hastighetsbegränsningen på Birkavägen är km/tim. Hastighetsmätningar har gjorts i höjd med Algatan den :a oktober år 1 mellan kl och Hastigheten mättes för 78 fordon och medelhastigheten var 1 km/tim. Högsta uppmätta hastighet var 9 km/tim. % av fordonen kör inom hastighetsbegränsningen. 3. Debattartikel Birkavägen - farlig för oskyddade trafikanter En majoritet av bilisterna anser att medelhastigheten på Birkavägen är hög eller ganska hög. Tillåten hastighet är km/h. Vår hastighetsmätning visar att medelhastigheten är 1 km/h. En hastighet som ger oskyddade trafikanter liten chans att överleva när olyckan är framme. Riksdag och regering har antagit ett trafiksäkerhetsprogram kallat Nollvisionen. Nollvisionen innebär att vi inte ska acceptera att någon dödas eller skadas svårt i trafiken. Om en svår olycka sker ska orsaken utredas så att samma olycka inte händer igen. Samma system som flyget har arbetet efter under lång tid. På Birkavägen finns ett antal obevakade övergångställen. Vår hastighetsmätning visar att bilarnas medelhastighet är 1 km/h. I den hastigheten har en oskyddad trafikant som blir påkörd mycket liten chans att överleva. Kör bilen i 3 km/h har vi ökat den oskyddade trafikantens chans att överleva till 9 procent om han eller hon skulle bli påkörd. Under år inträffade 1 stycken polisrapporterade olyckor på Birkavägen. Nu arbetar Södertälje kommun med en trafiknätsanalys som väntas bli klar till sommaren. Vi hoppas att de oskyddade trafikanternas säkerhet på Birkavägen tas med i analysen och att åtgärder för att få ner hastigheten presenteras. Det är väghållarens ansvar att sänka skyltad hastighet och hastighetssäkra gångpassagerna. Vi anser att vi ska ge de oskyddade trafikanterna den ökade möjligheten att överleva. Bilister förlorar någon minut på en lägre hastighet, de oskyddade trafikanterna överlever. 1

15 . Frestavägen.1 Inventering av trafikmiljön Frestavägen utgör vägförbindelsen mellan norra Täby och delar av Vallentuna med Upplands Väsby, E och Arlanda. Vägen har mycket skiftande standard från god i anslutning till Upplands Väsby till mycket låg inom Täby kommun. En stor arbetspendling förekommer längs vägen. Trafiken är tidvis mycket tät och linjebusstrafik förekommer längs vägen. Tillåten hastighet är här km/tim. Vägen har inte högsta standard och den går genom ett rent jordbrukslandskap inom resterande del av Täby kommun. En stor återvinningsanläggning har tillfart till vägsträckan. Det finns bilister som inte har förståelse och respekt för hastighetsgränsen p g a att tät bebyggelse saknas längs delar av vägen och man förväntar sig inte att möta oskyddade trafikanter här. Vägen är smal och krokig samtidigt som hastigheterna bedöms vara höga. Mötande trafik kommer ofta i hög hastighet och en kollision med mötande fordon kan få allvarliga konsekvenser. Hastigheterna är också för höga för att de oskyddade trafikanternas liv och hälsa ska kunna garanteras i linje med nollvisionen.. Enkätundersökning Enkätdelen omfattar på Frestavägen 1 personer. Dessa 1 personer gör tillsammans 9 resor på vägen under en vecka. Tycker du att nuvarande hastighetsgränser på sträcka är lämpliga? För hög Lagom För låg Vet ej 1

16 Upplever du sträckan som trafiksäker? Ja Nej Vet ej Upplever du att hastigheten har förändrats på sträckan under senaste året? 1 1 Ja, högre 11 Ingen skillnad Ja, lägre 1 Vet ej Hur upplever du medelhastigheten på vägsträckan? Mkt hög 1 Ganska hög 3 Lagom Låg Vet ej 1

17 Kan du ge exempel på vad som inte är trafiksäkert på sträckan? Mötande trafik Oskyddade trafikanter 3 Annat Annat: - För krokig - Frestakorsningen - Edsberg. En rad telefonstolpar på raksträckan, obehagligt nära vägen. - Vägsträckan är ej säker vid utfarten vid Hagby gård.3 Hastighetsmätningar På den aktuella delen av Frestavägen är hastighetsbegränsningen km/tim. Den exakta platsen för mätningarna ligger ca m efter avfarten till återvinningsanläggningen, vid Sollentunagränsen. Hastighetsmätningen är utförd i båda riktningarna den 1:a oktober mellan kl. 1. och Totalt mättes hastigheten på 99 fordon. Medelhastigheten var km/tim, högsta uppmätta hastighet är 8 km/tim. Endast % av fordonen kör inom hastighetsbegränsningen.. Insändare Hög medelhastighet på Frestavägen Medelhastigheten ligger långt över tillåten hastighet på Frestavägen. Det visar hastighetsmätningar som vi har gjort. Våra mätningar visar att medelhastigheten på Frestavägen är km/h. Alltså 1 km/h över tillåten hastighet. Intervjuer vi gjort visar också att många tycker att det är för hög hastighet på sträckan, men att km/h är lagom tillåten hastighet. Vi anser att Täby kommun, ansvarig väghållare, måste ta ansvar och genomföra åtgärder så att km/h respekteras. Det är också viktigt att gångpassager hastighetssäkras så att säkerheten blir hög för de oskyddade trafikanterna. 17

18 . Grindtorpsvägen Grindtorpsvägen har studerats av Täby PRO och SPF i samarbete. Under den senaste -årsperioden har inga polisrapporterade trafikolyckor förekommit. Vägen har valts för att många äldre känner stor oro då fordonen håller en hög hastighet trots att många oskyddade trafikanter rör sig längs vägen..1 Inventering av trafikmiljön Grindtorpsvägen som har hastighetsbegränsning km/tim och utgör matargata till bostadsområdet Grindtorp i Täby. Området är bebyggt med flerfamiljsbostäder. Bostadsområdet byggdes under -talet och matargatan fick en trafiktekniskt god standard. Gatan har förhållandevis breda körbanor och är försedd med gång- och cykelbanor. Trafikarbetet på vägen är betydande och busstrafiken utgör en viktig del av trafiken. Vid busshållplatsen Grindtorp Norra finns en trafiksignal för att underlätta för gångtrafiken. Genom att området byggdes på -talet och många av de som flyttade in då fortfarande bor kvar är inslaget av äldre trafikanter ganska stort. Grindtorpsvägens breda körbanor inbjuder till hastigheter som överskrider de tillåtna km/h. Vid hållplatsen Grindtorp Norra väljer många, även äldre, kollektivresenärer att korsa vägen i direkt anslutning till busshållplatsen i stället för att gå till det signalreglerade övergångsstället ca 3 m bort. Genom vägens bredd har äldre gångtrafikanter svårt att hinna över utan att känna sig osäkra. Om en oskyddad trafikant skulle bli påkörd i en så hög hastighet som km/tim är risken stor att hon eller han inte skulle överleva, där skyddade och oskyddade trafikanter möts måste trafikmiljön utformas utifrån det våld människokroppen tål.. Enkätundersökning personer har intervjuats och tillsammans gör de 11 enkelresor på vägen under en vecka. Hur upplever du medelhastigheten på vägstäckan? 1 8 Mkt hög 7 Ganska hög 9 Lagom Låg Vet ej Betydligt högre (3) Ingen skillnad () Betydligt lägre (1) Något högre (11) Något lägre (1) Vet ej (3) 18

19 Upplever du att hastigheten på vägsträckan har förändrats under det senaste året? Ja, högre Ingen skillnad Ja, lägre 3 Vet ej Tycker du att nuvarande hastighetsgräns på sträckan är lämplig? För hög Lagom För låg Vet ej Upplever du den aktuella sträckan som trafiksäker? Ja Nej Vet ej 19

20 Vad är det de som svarat annat inte upplever som trafiksäkert? - Buskar i sidoområdena. Korsningar från parkeringar och butiker - Det är många som använder vägen i Näsbydal som genomfart - Hastigheten är för hög. Ingen håller, skymd korsning och utfart i kurvan - Häck intill Näsbydalsvägen. Många gamla hindras vid övergångställena. - Utfart från parkering. Grindtorpsvägen i mycket dåligt skick - Cyklister kör genom busshållplatsen där folk står och väntar Kan du ge exempel på vad som inte är trafiksäkert? Föremål i sidoområdena Mötande trafik Oskyddade trafikanter Korsningar Vilt Annat.3 Hastighetsmätningar Den tillåtna hastigheten på Grindtorpsvägen är km/tim. Mätningar har skett vid busshållplatsen Grindtorp Norra den 8:e oktober 1 mellan klockan 1.3 och 17.. Totalt har hastigheten mätts för 8 fordon. MOs hastighetsmätningar visar på en medelhastighet av km/h. Högsta uppmätta hastighet är 7 km/tim. 1% av fordonen kör inom tillåten hastighetsgräns.

21 . Debattartikel Kommunen måste ta ansvar för de gåendes säkerhet Tillåten hastighet på Grindtorpsvägen är km/h. Vår hastighetsmätning visar att medelhastigheten är km/h. En hastighet som ger oskyddade trafikanter liten chans att överleva när olyckan är framme. Riksdag och regering har antagit ett trafiksäkerhetsprogram kallat nollvisionen. Nollvisionen innebär att vi inte ska acceptera att någon dödas eller skadas svårt i trafiken. Om en svår olycka sker ska orsaken utredas så att samma olycka inte händer igen. Samma system som flyget har arbetet efter under lång tid. På Grindtorpsvägen rör det sig många äldre oskyddade trafikanter. Det finns ett antal obevakade övergångställen. Vår hastighetsmätning visar att bilarnas medelhastighet är km/h. I den hastigheten har en oskyddad trafikant som blir påkörd mindre än tio procent chans att överleva. Kör bilen i 3 km/h har vi ökat den oskyddade trafikantens chans att överleva till 9 procent om han eller hon skulle bli påkörd. Intervjuer vi gjort visar att de flesta anser att km/h är en lagom hastighet på vägen, men då får medelhastigheten inte ligga så högt som km/h. Det är väghållarens ansvar att genomföra åtgärder på vägen så att skyltad hastighet respekteras. Det är också väghållarens ansvar att hastighetssäkra gångpassagerna. Ett arbete som måste genomföras innan olyckan är framme. 1

22 . Sandviksvägen Sandviksvägen som går genom Hässelby i västra Stockholm har studerats av Hässelby Trafiksäkerhetsgrupp i samarbete med PRO och SPF i Hässelby..1 Inventering av trafikmiljön Vägen är ca 11 m bred och har gång- och cykelbana på ena sidan och bara gångbana på den andra sidan. Vägen har en lång raksträck ca 1. km. som gärna blir en fartsträcka och efter den sträckan kommer en svag vänsterkurva som fortsätter med en raksträcka ca.. km fram till Fyrspannsgatan. Det finns en fyrvägskorsning, fem stycken påfartsvägar, samt tre stycken utfarter från parkering och bostadsområden. Vägen har fem obevakade övergångställen och fotgängare rör sig hela tiden längs vägen bland annat för att ta sig till busshållplatsen. Sidoområdena är förlåtande och sikten är förhållandevis bra. Vid två av korsningarna finns dock fyra stenstolpar utplacerade som gruppen inte anser vara bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Längs vägen finns också två daghem, och en liten bit där ifrån ytterligare ett. Alla tre är beroende av att förflytta sig utefter Sandviksvägen. Ett nytt område har kommit till efter det att vägen byggdes och trafikmiljön har förändrats. Trafiken har ökat i området och Sandviksvägen har kommit att bli en smitväg för bilister som vill slippa köerna i korsningen Lövstavägen- Blomsterkungsvägen. Barn är oberäkneliga och då det finns många utmed Sandviksvägen är det extra viktigt att bilisterna håller en låg hastighet för att ha beredskap att stanna när ett barn springer ut i gatan. Vid km/tim är stoppsträcken hela 7 meter. Med tanke på det våld människokroppen tål måste gångpassagerna vara hastighetssäkrade till 3 km/tim.. Enkätundersökning personer har intervjuats och tillsammans åker de 7 enkelresor på vägen varje vecka. Hur upplever du medelhastigheten på vägen? 3 1 Mkt hög Ganska hög Lagom Låg Vet ej

23 Tycker du att nuvarande hastighetsgräns på vägsträckan är lämplig? För hög Lagom För låg Vet ej Upplever du att hastigheten på vägsträckan har förändrats under det senaste året? 1 19 Ja, högre Ingen skillnad Ja, lägre Vet ej Betydligt högre (19) Ingen skillnad () Betydligt lägre () Något högre () Något lägre () Vet ej () Upplever du vägen som trafiksäker? Ja Nej Vet ej 3

24 Kan du ge exempel på vad som inte är trafiksäkert? 17 Föremål i sidoområdena Oskyddade trafikanter Korsningar Annat.3 Hastighetsmätningar Sandviksvägen har ett avsnitt med hastighetsbegränsning 3 km/tim och ett avsnitt med km/tim. Hastigheten har mätts på båda vägavsnitten. På 3-sträckan gjordes mätningen den 9:e oktober mellan kl 7.1 och 8.1. Hastigheten mättes för 18 fordon och medelhastigheten var vid tillfället 39,7 km/tim Det fordon som höll högst hastighet körde 7 km/tim och endast 9 % av fordonen körde inom tillåten hastighetsgräns. På -avsnittet gjordes mätningen den 3:e oktober mellan kl 7.3 och 8.1. Hastigheter mättes på totalt 19 fordon och medelhastigheten för de kontrollerade fordonen låg på km/tim. Högsta uppmätta hastighet var km/tim och totalt sett låg 9% av fordonen inom hastighetsbegränsningen.. Debattartikel Tillåten hastighet på Sandviksvägen är 3 km/h på vissa sträckor och km/h i övrigt. Vår hastighetsmätning visar att medelhastigheten på 3-sträckan var 39,7 km/h. Nio av tio körde för fort. Väghållaren måste ta sitt ansvar. Riksdag och regering har antagit ett trafiksäkerhetsprogram kallat nollvisionen. Nollvisionen innebär att vi inte ska acceptera att någon dödas eller skadas svårt i trafiken. Om en svår olycka sker ska orsaken utredas så att samma olycka inte händer igen. Samma system som flyget har arbetet efter under lång tid. På Sandviksvägen körde fem av tio bilister för fort på -sträcka. På 3-sträckan körde nio av tio för fort (totalt mätte vi hastighet på 8 fordon). En bilist körde 73 km/h på 3- sträckan. På Sandviksvägen finns fem obevakade övergångsställen. Inget av övergångsställena är hastighetssäkrat. Vi anser att väghållaren måste ta sitt ansvar för de oskyddade trafikanterna och genom förhöjda övergångställen, eller andra fartdämpande åtgärder, säkra hastigheten till 3 km/h vid övergångsställena. Om en oskyddad trafikant blir påkörd av en bil i 3 km/h har han eller hon cirka 8-9 procent chans att överleva. Om bilen håller en hastighet på km/h dör upp till fyra av fem personer. För barnens och de äldres skull kräver vi att väghållaren tar sitt ansvar så att dessa oskyddade trafikanter kan röra sig i trafiken utan att riskera sina liv.

25 7. Älvsjövägen En projektgrupp ur SKTF har valt att studera Älvsjövägen mellan rondellen vid Sjätte novembervägen och den signalreglerade korsningen vid Juvelerarvägen. 7.1 Inventering av trafikmiljön Vägavsnittet är en typisk genomfartsväg med ett körfält i vardera riktningen utom vid Juvelerarvägen där det finns ett extra körfält för svängande i vardera riktningen. Gångtrafiken är separerad från körbanan genom en parkremsa och stängsel. Gångtrafiken kan korsa vägen genom en gångpassage under vägen vid Kämpetorpsskolan. Det finns obevakade övergångsställen vid rondellen vid Sjätte novembervägen. Vid Juvelerarvägen finns signalreglerade övergångsställen. Vid den planskilda gångpassagen finns en busshållplats med trappor ned till gångvägen. Vägen är rak med en påtaglig förhöjning över gångpassagekonstruktionen. Detta gör att sikten är skymd mitt på vägsträckan. En bilist som åker av vägen kan klara detta ganska bra då det inte är några större nivåskillnader utmed vägen samt att parkremsan är relativt bred. Parkremsan har dock ganska kraftiga träd på jämna avstånd. 7. Enkätundersökning 11 personer har intervjuats, åtta män och en kvinna. Tillsammans gör de 7 enkelresor på sträckan under en vecka. Hur upplever du medelhastigheten på vägen? 3 1 Mkt hög Ganska hög Lagom Låg

26 Upplever du att hastigheten på vägen har förändrats under det senaste året? Ja, högre 3 Ingen skillnad Ja, lägre Vet ej Betydligt högre () Ingen skillnad (3) Betydligt lägre () Något högre () Något lägre () Vet ej () Upplever du vägen som trafiksäker? Ja Nej Vet ej Tycker du att nuvarande hastighetsgräns är lämplig? För hög Lagom För låg Vet ej

27 Två stycken har svarat annat, nämligen: - Cirkulationsplats i Älvsjö dålig. - Gäller vid färd från området mot Älvsjö! Ofta olyckstillbud. 7.3 Hastighetsmätningar Hastighetsbegränsningen på Älvsjövägen är km/tim. Hastigheten mättes den 1:a november mellan kl. 1. och 1.. Medelhastigheten låg enligt MOs mätningar på km/tim. Totalt mättes hastigheten för 11 personbilar. Det fordon som höll högst hastighet körde 79 km/tim, 1% höll en hastighet inom hastighetsbegränsningen. 7. Insändare Tillåten hastighet på Älvsjövägen är km/h. Vår hastighetsmätning visade på en medelhastighet på km/h. Vi anser att väghållaren måste hastighetssäkra Älvsjövägen. Under år 1 har medlemsorganisationer i NTF-rörelsen runt om i landet valt ut och studerat olika vägar där man tycker att hastigheten äventyrar trafiksäkerheten. Pensionärer ur SKTFs pensionärssektion har engagerat sig för Älvsjövägen. Säkerheten för de gående längs med Älvsjövägen är god tack vare de separerade gångvägarna, men fotgängarna använder inte alltid den gångtunnel som finns när de ska passera vägen. Bland annat vid Sjätte novembervägen och det obevakade övergångsstället passerar oskyddade trafikanter över vägen och det skapar säkerhetsproblem som måste åtgärdas. Bilar som kör i km/h ger en oskyddad trafikant mycket liten möjlighet att överleva vid en påkörning. Vid vår mätning körde en bil hela 79 km/tim. Hastigheterna på Älvsjövägen måste bli lägre. Vi anser att väghållaren måste hastighetssäkra gångpassagerna så att oskyddade trafikanter kan ta sig över vägen utan att riskera sitt liv. 7

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS HÖSTEN 2013 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara s prioritering gällande säkerhet och trygghet för

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Presentation av Väg 225

Presentation av Väg 225 Sorunddanet mars 2006 Presentation av Väg 225 och förbättringsområden En resa från Ösmokorset via Sorunda Ridskola Berga Ristomta Porthus Spångbro Fullbro och Frölunda Mars 2006 1 Sorundanet mars 2006

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Ett forskningsprojekt finansierat av Vägverkets Skyltfond EK50A 2003:6008

Ett forskningsprojekt finansierat av Vägverkets Skyltfond EK50A 2003:6008 Luleå 2005-04-14 PM Slutrapportering av forskningsprojektet Tessins väg, Malmö ett exempel på hur barn medverkar i processen om gatumiljöns förnyelse och i utvärderingen av effekten av ombyggnaden Ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1265 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver att 2 kap.

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp RAPPORT 2012 VERSION 1.0 Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp Hassan Baghdarusefi 2012 II Innehållsförteckning Sammanfattning... V 1. Inledning... 1

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2015 Innehåll Inledning...1 Korsnäs skola... 2 Allmänt om skolan...2 Strandvägen...2 Kyrkobyvägen...3 Övrigt...3 Dalsbruk

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Effekt av belysningsåtgärder. Strandgatan Eskilstuna. VTI notat 32 2004. VTI notat 32-2004

Effekt av belysningsåtgärder. Strandgatan Eskilstuna. VTI notat 32 2004. VTI notat 32-2004 VTI notat 32-2004 VTI notat 32 2004 Effekt av belysningsåtgärder på Strandgatan i Eskilstuna Foto: VTI Författare FoU-enhet Projektnummer 50431 Projektnamn Uppdragsgivare Hans Thulin, Susanne Gustafsson

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15

HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. 2004-11-17 Beslutshandling. Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 HASTIGHETSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Komplement till / vidareutveckling av Trafikplan Kungälv från 2001-10-15 2004-11-17 Beslutshandling KUNGÄLVS KOMMUN Tekniska kontoret / Samhällsbyggnadskontoret Nämndhuset

Läs mer

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe Övergångsställen Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe Du ska ta hänsyn till fordonens hastighet och hur nära de är när du ska gå ut på ett övergångsställe. Korsa körbana eller cykelbana utan

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Trafiknätsanalys i Munkedals tätort September 2001 Medverkande Munkedals kommun Lars Hultman Eva Grönberg J&W Samhällsbyggnad Catharina Rosenkvist Inger Jansson Inger Widstrand Trafiknätsanalys för Munkedals

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

Övergångsställen och cykelöverfarter

Övergångsställen och cykelöverfarter Övergångsställen och cykelöverfarter Vem är gående? Gående är den som går. Bestämmelser om gående gäller bl.a. även för den som åker rullskidor, rullskridskor eller spark leder cykel, moped eller motorcykel

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70)

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) 2013-03-08 LOS/AW Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har beretts möjlighet att

Läs mer

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16

Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/15926 144215 Väg 19, Kristianstad - Broby (huvudobjekt) Dokumenttitel Samråd Öppet hus Knislinge 2014-12-16 Plats: Snapphaneskolan,

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011

Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011 Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011 Tessjö Tessjöbor har kontaktat trafiksektionen och uttryckt sin oro över den bristfälliga

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 vägmärkesförordningen (2007:90) och beslutar

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

Begäran om anläggande av gång- och cykelväg utmed väg 1762 mellan väg 180 och Thåängens idrottsplats i Sandhult.

Begäran om anläggande av gång- och cykelväg utmed väg 1762 mellan väg 180 och Thåängens idrottsplats i Sandhult. Gatukontoret Borås Stad 501 80 Borås Begäran om anläggande av gång- och cykelväg utmed väg 1762 mellan väg 180 och Thåängens idrottsplats i Sandhult. Thåängens idrottsplats används av många, framförallt

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Januari 2011 Förord Dessa föreskrifter gäller vid arbete på gator och vägar inom Falköpings kommun där kommunen är väghållare. Föreskrifterna

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18 Ramböll Sverige AB --- Österåkers kommun Söralidsvägen Stockholm 2007-04-18 Österåkers kommun Datum 2007-05-04 Uppdragsnummer Utgåva/Status Leverans ver. 3 Stefan Thelander Stefan Thelander Johanna Appelberg

Läs mer

TRAFIKMILJÖN I NORRVIKEN NULÄGESRAPPORT

TRAFIKMILJÖN I NORRVIKEN NULÄGESRAPPORT TRAFIKMILJÖN I NORRVIKEN NULÄGESRAPPORT 2015-11-12 Theodor Bratt Björn Sax Kaijser Anja Quester den 12 november 2015 TRAFIKMILJÖN I NORRVIKEN NULÄGESRAPPORT Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning...

Läs mer

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD Snöröjning Vinter 2016 Snöröjning, vintercykling, sandning och annat som hör vintern till. En bilaga till dig som räcker hela vintersäsongen 2016. Foto Carina

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik?

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? www.shuferi.se Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? A och B. A och C. B och D. C och D. Vem får parkera på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade?

Läs mer

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500

2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-12 Ärendenr:TRV 2014/11500 Trafikverket Region Stockholm Daniel Andersson Trafikmiljö Besöksadress: Solnastrandväg 98 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Läs mer

FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD

FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD INNEHÅLL Trafikverkets plan Tidsanalys Olycksstatistik Boendemiljö Backaryd Alternativ till förbifart Miljöpåverkan Backaryds framtid Sammanfattning

Läs mer

Äldre oskyddade trafikanter

Äldre oskyddade trafikanter Äldre oskyddade trafikanter Sammanställning av utvärdering av informationsträffar Per-Åke Tjärnberg 2001 Notat 2 Sammanfattning Denna skrift är en sammanställning av enkätsvar från medverkande på informationsträffar

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-25 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMbt Kaplansgatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:026-147305 Beredningsunderlag

Läs mer

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn. Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.se Till samtliga medlemmar SPARAS! Information från styrelsen Hastighetsbegränsning

Läs mer

Bilagor Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Karta Kylösa Karta Kylösa Barnchecklista Tjänsteskrivelse- Skolskjutshållplats

Bilagor Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Karta Kylösa Karta Kylösa Barnchecklista Tjänsteskrivelse- Skolskjutshållplats Stefan Zangelin - as305 E-post: stefan.zangelin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-06-05 Dnr: 2015/1669-GSN-610 Grundskolenämnden Beslut- Skolskjuts hållplats Kylösa/Mälby Förslag till

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2011 Innehåll Förord...1 Inledning...2 Skolvägskartläggningen...3 Katarinaskolan, Karis... 3 Vikingaåsens Skola, Åland...

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08 Västermovägen på Brattberget 17 oktober 2013 2014-01-08 Innehåll 1 Bakgrund 2 1.1 Trygghetsundersökning... 2 2 Trygghetsvandring 3 2.1 Metod... 3 2.2 Trygghetsvandring kring Västermovägen på Brattberget...

Läs mer

KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången

KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången STRÖMSTADS KOMMUN Sida 13 (33) Kommunstyrelsen 2012-09-12 KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången Kommunstyrelsen beslutar föreslå

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED VÅREN 2014 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara Borås Stads prioritering gällande säkerhet och trygghet

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer