Active Directory design Uppsala universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Active Directory design Uppsala universitet"

Transkript

1 Benämning Utredning AD design, Uppsala universitet Ansvarig Pelle Lindé, IT-strategiska avd Nils Byström, Avd f IT ch inköp Marcus Trstenssn, Atea Skapat Senast sparat : :12 Prjekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr UFV 2009/413 Revisin 2.0 Filnamn AD-design UU-ATEA 2.0.dc Active Directry design Uppsala universitet

2 Innehållsförteckning 1 Active Directry design, Uppsala universitet Sammanfattning Förslag Inledning Syfte ch mål Mål Bakgrund Utredningens arbete Deltagare Befintlig miljö Nätverksinfrastruktur DHCP DNS Beskrivning av funktinalitet vid lika DNS-förfrågningar i dagsläget Slagning av.lcal namn från UUs AD-nät Slagning på tjänstenamn inm UU Slagning på externt namn WINS PUblic Key infrastructure Användare Lösenrd Skyddade användare Server, Klient ch skrivare Krav ch behv på ny design Generella krav Förvaltning ch styrning Utbildning / Kmpetens Infrmatinsplan Krisplan Redundans Testning Universitetets centrala AD-drift Lkal hantering av student-, persnal- ch datrkntn Student lggar in mt AD Anställd lärare lggar in mt AD Extern gäst lggar in mt AD Metd för distributin av prgram till klientdatrer Design, överväganden ch förslag Inledning Namnstandard Active Directry design Alt 1: En skg med en dmän Alt 2: Två skgar med en dmän i varje, en för anställda ch en för studenter Sid 2

3 5.3.3 Alt 3: En skg med två subdmäner. En tppdmän, en för anställda ch en för studenter Active Directry överväganden DHCP DNS Träd ch dmänstruktur Organisatinsenheter (OU) Fysiska överväganden (Siter) Operatin Masters (FSMO Rller) Schema Master Dmain Naming Master RID Master PDC Emulatr Infrastructure Master Glbal Catalg Read Only Dmain Cntrller Passwrd Replicatin Plicy Prestaged RODC installatin Install Frm Media (IFM) vid DCPROMO Fine grained passwrd plicies Active Directry Snapsht Auditing BitLcker Infrastruktur Bakgrund Fysisk nätstruktur Remte Installatin Server (RIS) DNS Förslag på funktinalitet vid lika DNS-förfrågningar Slagning på lkalt datrnamn från UUs AD-nät Slagning på tjänstenamn inm UUs AD-nät Slagning på externt namn Extern klient slår efter AD-datrnamn Extern klient slå efter funktinsnamn WINS Siter ch Subnät PKI Organizatinal Units Administrativ rllfördelning Användarkntn Lösenrd Skyddade persnuppgifter Kntinfrmatin för andra perativsystem Datrer/klienter Rekmmendatiner för datrkntn Lösningar för att hantera klienter Servrar Skrivare Säkerhetsgrupper Distributed filesystem (DFS) Sid 3

4 DFS-namespace DFS-R Windws Firewall with Advanced Security Trusts Frest wide authenticatin Selective authenticatin Grup Plicy Objects Länkning ch möjligheter med plicys Viktiga Grup Plicy-scenarin Hantering av Grup Plicies med LpBack prcessing Ändra sökväg för Raming Prfile via Grup Plicies Nya funktiner i Windws Server Migrering ch systemval Driftsättning av AD AD-servrar Frtlöpande driftskstnader vid ITI Migreringsprjket Kstnader Migreringsmetder Operativsystemsval Exchange-överväganden Sid 4

5 1 Active Directry design, Uppsala universitet 1.1 SAMMANFATTNING En migrering till ett gemensamt Active Directry (AD) enligt alternativ 1 (se sektin 5.3.1) skulle innebära stra fördelar för universitetet då det innebär en mer kstnadseffektiv administratin, samtidigt sm det erbjuder persnalen en standardiserad ch strukturerad IT-miljö med tydliga samrdningsvinster. Bland annat kan antalet AD-servrar minskas kraftigt. All anställd persnal ch alla studenter har idag en användaridentitet i AKKA, en UpUnet-id. I den nuvarande AD-installatinen används denna UpUnet-id för studenterna. Utredningen finner att UpUnet-id skall användas även för anställda. Det blir lättare för persnalen att ha ett användarnamn för IT-systemlösningar inm universitetet. UpUnet-id kan autmatiskt exprteras från AKKA till AD. Med ett gemensamt AD får vi lättare att ta fram helhetslösningar ch säkerställa efterlevnaden av lagar, regler ch föreskrifter. (Här kan nämnas förändringen i sekretesslagen m skyddade persnuppgifter sm trädde i kraft 2006). Inm universitetet bildas fta arbetsgrupper med deltagare från ett flertal institutiner ch centrumbildningar. Utredningen har tagit fasta på behvet av att kunna ge en arbetsgrupp behörighet till gruppgemensamma resurser. Ett nytt AD skall även göra det enklare att tillgängliggöra såväl centrala sm lkala gemensamma resurser. Inm utredningen har mråden sm delegering av behörighet inm AD på institutinsnivå/mtsvarande varit en str fråga. Strävan har varit att medge frihet lkalt på institutinsnivå ch samtidigt skapa en tydlighet i regler kring säkerhet ch hantering av kntn ch resurser. Förslag ch behv har utvärderats både inm den primära arbetsgruppen, IT-frum samt direkt med förslagsställare. Arbetsgruppen har vid två tillfällen rdnat seminarium där IT-intendenter ch DA har bjudits in. Vid dessa seminarier har frågr ch förslag, viktiga för utredningen, tagits upp ch diskuterats. En riskanalys har genmförts med fkus på acceptans av föreslagen lösning. Ett antal punkter har bearbetats ch resultatet av detta har påverkat förslagets utfrmning. Universitetets nya AD ingår i förvaltningsbjektet Teknisk plattfrm ch utredningen föreslår att det till AD referensgruppen tillförs minst tre representanter sm utses av IT-intendenter ch att IT-frum skall vara en naturlig diskussinspartner för förvaltningsrganisatinen. 1.2 FÖRSLAG Utredningen föreslår följande: att nytt AD driftssätts snarast under vt att strukturen skall vara en (1) skg med en (1) dmän. AKKA är universitetets huvudkatalg. Användarkntn i AD för anställda ch studenter skall vara UpUnet-id ch dessa skall exprteras från AKKA till AD. De kntattribut sm ägs av AKKA skall inte kunna ändras i AD. Om dessa uppgifter behöver ändras skall detta utföras i AKKA. Kntattribut sm inte ägs av AKKA skall kunna ändras av behörig IT-ansvarig. att lösenrd C i AKKA skall användas i AD. Återställning av lösenrd C i AKKA skall överföras till AD inm några minuter. Sid 5

6 Återställning av lösenrd C i AD skall överföras till AKKA inm några minuter. Om detta inte är möjligt skall funktinen för lösenrdsbyte i AD inte användas ch tekniskt inaktiveras. att metd för hantering av skyddade persnuppgifter skall tas fram ch användas. att en CA-tjänst etableras i AD-miljön. Detta behöver utredas särskilt. att administratinsrättighet ch administratinsbehörighet delegeras på OU-nivå till utsedd IT-ansvarig på campus/institutinsnivå ch denne tilldelar därefter rättighet/behörighet till IT-persnal inm campus/institutin. Detta enligt föreslagna regler. Fulla rättigheter/behörigheter till OU delegeras till utsedd IT-ansvarig. Tvåpartsautentisering skall införas, snarast möjligt, för administrativa åtgärder. att ett införande- ch migreringsprjekt beställs med uppdraget att införa nytt AD ch planera ch bistå institutiner/campus med migrering. att tillsammans med Windws-gruppen, nätgruppen ch IRT-enheten lägga förslag på nätsäkerhetslösning angående t ex ruterfilter/accesslistr ch bistå med den implementatinen. att arbeta fram en redundansplan ch driftsätta den. att arbeta fram en krisplan. att tillsammans med förvaltaren ta fram systemförvaltningsbeskrivning ch överlämna driftsatt AD till förvaltning. att analysera utbildningsbehv ch ta fram en utbildningsplan. att ta fram dkumentatin. att beakta alla övriga detaljförslag sm finns i detta förslagsdkument. 2 Inledning 2.1 SYFTE OCH MÅL Syftet med denna rapprt är att utvärdera ch presentera ett förslag på gemensamt AD för universitetet ch dess lika institutiner ch mtsvarande. Fkus ligger på en kstnadseffektiv struktur med delegerad administratin för att tillgdse de lika behv sm finns vid institutinerna ch mtsvarande inm Uppsala universitet (UU). Utredningen är avgränsad till att föreslå en design av AD avseende struktur i skg, dmän ch rganisatinsenheter (Organizatinal Units, OU) med beaktande av grundläggande funktinalitet, driftsäkerhet ch IT-säkerhet. Målsättningen med denna utredning är att hitta förutsättningar ch möjligheter att införa ett gemensamt AD för UUs institutiner ch mtsvarande. Utredningen ger förslag på hur AD kan implementeras Mål De mål ch/eller nytteffekter sm vi vill uppnå med ett nytt AD är: Användaridentiteter är gemensamma för universitetet. Ger möjlighet att lättare skapa säkerhetsgrupper med användare från flera institutiner ch mtsvarande. Lättare för våra användare eftersm UpUnet-id skall användas i AD. Användare får samma användarnamn i fler tjänster ch system inm universitetet. Minskad kntadministratin med autmatiserad användarkntexprt från AKKA till AD. Universitetet får en gemensam plattfrm för framtida system ch IT-lösningar. Sid 6

7 Minskad lkal administratin. Minskad central administratin. Minskat antal servrar med uppgift att driva AD. Fler OS än Windws kan använda AD. 2.2 BAKGRUND I dagsläget består universitetet av flera AD-skgar, dmäner eller subdmäner. Det finns en gemensam rtdmän, uu.lcal, sm Avd f IT ch inköp (tidigare IT-stöd) administrerar. Under denna rtdmän ligger ca 26 underdmäner, en för respektive institutin eller mtsvarande. Varje institutin bestämmer ch ansvarar själva för den underdmän de använder. Rtdmänen innehåller samtliga studentkntn, centrala servrar ch andra gemensamma resurser för universitetet medan subdmänerna innehåller resurser (ex datr-, persnal- ch övriga kntn) för aktuell institutin eller mtsvarande. Varje subdmän har minst två AD-dmän kntrllantservrar (DC). Dagens AD är inte kstnadseffektivt med ca 60 AD-servrar ch det administrativa arbetet försvåras av en kmbinatin av det stra antalet subdmäner ch säkerhetsgränser i vårt IP-nät sm inte ger full tillgång till hela AD från varje arbetsplats. 2.3 UTREDNINGENS ARBETE Utredningsarbetet har bedrivits dels genm arbetsmöten ch dels genm inhämtning av erfarenheter från andra rganisatiner. Knsulter från Atea har i flera mment deltagit i arbetet. Utredningen har haft str nytta av främst knsulten Marcus Trstenssn med hans djupa ch breda kunskaper m AD ch gedigna erfarenhet från rganisatiner sm i mycket liknar Uppsala universitet. Gruppens arbete har rapprterats vid IT-frum där även sakfrågr har diskuterats. Vidare har många lösningsdetaljer testats av Nät ch serverdrift på Avdelningen för IT ch inköp. Förslag ch behv har utvärderats både inm den primära arbetsgruppen, IT-frum samt direkt med förslagsställare. Arbetsgruppen har vid två tillfällen rdnat seminarium där IT-intendenter ch DA har bjudits in. Vid dessa seminarier har frågr ch förslag, viktiga för utredningen, tagits upp ch diskuterats. En riskanalys har genmförts med fkus på acceptans av föreslagen lösning. Ett antal punkter har bearbetats ch resultatet av detta har påverkat förslagets utfrmning. Rapprt från riskanalysen bifgas utredningen (Bilaga 3) 2.4 DELTAGARE Följande persner har deltagit i arbetet sm ligger sm grund för detta dkument: Från Uppsala universitet Pelle Lindé, IT-strategiska avdelningen Nils Byström, Avd f IT ch inköp Pål Axelssn, Avd f IT ch inköp Emil Lundberg, BMC Gustav G-Wall, BMC Jel Fredrikssn, Institutinen för infrmatinsteknlgi Leif Kullberg, Juridiska Institutinen Mikael Österberg, Institutinen för teknikvetenskaper Från ATEA Marcus Trstenssn Peter Lutteman Sid 7

8 3 Befintlig miljö 3.1 NÄTVERKSINFRASTRUKTUR UUs lika institutiner ch enheter är i huvudsak sammanlänkade med gigabit-förbindelser. Varje institutin består av ett eller flera subnät sm administreras lkalt bakm respektive ruter på institutinen. 3.2 DHCP Institutinerna vid universitetet tillämpar idag en mängd lika strategier för hur man hanterar IPnummerstilldelning för klienter; för servrar används genmgående fasta IP-nummer. Berende på institutin används fasta IP-nummer även på klienter eller tilldelning av IP-nummer via DHCP men låst till MAC-adress eller helt fri tilldelning av IP-nummer via DHCP i flera fall används två eller fler av alternativen i kmbinatin. DHCP-tjänsterna drivs uteslutande lkalt vid varje institutin eller intendentur. I de fall då DHCP-servern inte är placerad på samma lgiska nätverk (vlan) sm klienten definieras en sk DHCP-helper i rutern sm pekar ut vilken DHCP-server sm skall användas. 3.3 DNS I dagsläget används Micrsfts DNS för namnupplösning inm för Windws-miljön. Namnupplösning för andra perativsystem ch funktiner sm expneras utanför UUs nät hanteras av DNS-servrar sm inte är Windwsbaserade. Namnet på universitetets centrala AD är i dag uu.lcal Beskrivning av funktinalitet vid lika DNS-förfrågningar i dagsläget Slagning av.lcal namn från UUs AD-nät 1. (1) Klienten efterfrågar IP-adressen för srv.inst.uu.lcal av AD-DNSen. 2. (8) AD-DNSen returnerar svar m IP-adressen för srv.inst.uu.lcal till Klienten. 3. (10) Klienten kan nå servern srv.inst.uu.lcal. Sid 8

9 Slagning på tjänstenamn inm UU 1. (1) Klienten efterfrågar IP-adressen för filer.inst.uu.se av AD-DNSen. 2. (2) Frågan vidarebefrdras till UUs huvud-dns då den inte finns med i AD-DNSen. 3. (7) UUs huvud-dns returnerar IP-adressen för filer.inst.uu.se till AD-DNS servern. 4. (8) AD-DNSen returnerar svar m IP-adressen för filer.inst.uu.se till Klienten. 5. (10) Klienten kan nå servern filer.inst.uu.se Slagning på externt namn 1. (1) Klienten efterrågar IP-adressen för av AD-DNSen. 2. (2) Frågan vidarebefrdras till UUs huvud-dns då den inte finns med i AD-DNSen. 3. (3) UUs huvud-dns ställer frågan till Rt-DNS m var man kan få infrmatin m frtg.se. 4. (4) Rt-servern returnerar IP-adress till den DNS-server sm har hand m frtg.se till UUs huvud-dns. 5. (5) UUs huvud-dns frågar frtg-dns m vilken IP-adress har. 6. (6) Frtg-DNS returnerar IP-adress till UUs huvud-dns. 7. (7) UUs huvud-dns returnerar IP-adressen för till AD-DNSen. 8. (8) AD-DNSen returnerar svar m IP-adressen för till Klienten. 9. (9) Klienten kan nå servern 3.4 W INS I dagsläget används WINS då det finns många äldre system ch applikatiner sm kräver det. 3.5 PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE I nuläget har universitetet en CA-tjänst för utfärdande av certifikat för lika behv. Lösningen är inte ADintegrerad. 3.6 ANVÄNDARE UU har i dag ca användarkntn (6500 persnal ch studenter). Samtliga studentkntn finns i rtdmänen, uu.lcal medan kntn för persnal finns i respektive institutin eller mtsvarande underdmän. Universitet använder ett egenutvecklat system för katalg- ch behörighetsadministratin, med systemnamnet AKKA. Systemet exprterar ch kntrllerar i dagsläget befintliga studentkntn ch studentgrupper till AD två ggr per dygn. Persnalkntn ch persnalgrupper hanteras manuellt i respektive underdmän. Vissa säkerhetsgrupper för persnalkntn skapas av AKKA i AD, medan systemet UPPDOK hanterar studenternas säkerhetsgrupper i AD. UPPDOK utbyter i sin tur infrmatin med AKKA för att medlemskapet i grupperna skall bli krrekt. För mer detaljerad beskrivning av studentkntn, se dkumentet Studentkntn i Active Directry Lösenrd UU har i dag en fastställd lösenrdsplicy. Lösenrd hanteras via en lösenrdsprtal i AKKA sm alla användare i dmänen använder för att byta lösenrd. Detta är nödvändigt för att lösenrdsbytet ska slå igenm hs de system sm använder sig av kntt. Sid 9

10 Användare (idag endast studenter) sm exprteras från AKKA till AD kan, men ska inte byta lösenrd själva på kntt via Windws/AD. Om lösenrdet ändras i AD kmmer det ändå att skrivas över vid nästa exprt från AKKA Skyddade användare Det finns behv av att skydda alla attribut utm användarnamnet (sm inte innehåller hela för- ch efternamnet på användaren) på kntn för de med skyddade persnuppgifter. Mängden kntn av denna karaktär är så pass str att en manuell hantering av kntn är lämplig. En mer ingående utredning för att autmatisk dölja attribut på användarnivå har påbörjats i befintlig miljö. Den utredningens status redvisas i Bilaga SERVER, KLIENT OCH SKRIVARE Hantering av servrar/klienter ch skrivare sker av administratörer på de lika institutinerna eller mtsvarande. Det finns i dag ca datrkntn i den nuvarande rtdmänen, uu.lcal samt subdmäner. Dessvärre är det svårt att lämna mer exakta uppgifter på perativsystem ch versiner för dessa datrer. Dessa uppgifter bör endast ses sm en ungefärlig fingervisning för hur många datrer sm kan behöva hanteras vid en framtida migrering. 4 Krav ch behv på ny design 4.1 GENERELLA KRAV Utgångspunkten är en gemensam dmän där alla nuvarande dmäner ch dess resurser migreras in. Anledningen till att vi utgår från en specifik dmänmdell är att fördelarna med just en dmän väger tungt ch är många. Nedan kmmer vi att fkusera på denna målsättning ch belysa dess fördelar ch nackdelar. Grundtanken är att delegera administratin ch ansvar till respektive campus/intendentur/institutin på OU-nivå för att de ska kunna hantera sina egna bjekt ch inställningar. Vissa generella inställningar, sm exempelvis säkerhetsinställningar, kmmer att vara tvingande medan andra inställningar ch/eller funktiner kan ses sm riktlinjer ch rekmmendatiner. Varje institutin eller mtsvarande ska kunna administrera sina egna bjekt ch resurser. Designen ska möjliggöra en enkel ch knsekvent administratin av hela universitetets alla användare, system ch resurser. Vid behv ska nya verksamheter/delar inm universitetet enkelt kunna läggas till eller tas brt från ADstrukturen. Det ska även vara lätt att flytta befintliga resurser ch bjekt mellan institutiner/mtsvarande vid behv. Det ska vara möjligt för den föreslagna dmänen ch miljön att samexistera med den nuvarande under en övergångsperid. Designen ska erbjuda möjligheter till framtida samarbeten med externa aktörer såsm Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Flera lika klient- ch serverplattfrmar ska stödjas (t ex Windws, OS X, Linux ch Unix). Universitetets AD skall förvaltas ch styras med mål att på bästa sätt stödja verksamheten, öka effektiviteten samt eftersträva minskade kstnader. AD skall i möjligaste mån stödja de perativsystem (OS) sm används vid universitetet. Operativsystemen Micrsft Windws 2000 ch senare har gtt till mycket gtt stöd i AD. Andra OS, sm t ex Mac OSX, Slaris, Sid 10

11 Linuxvarianter, har varierad nivå av stöd. För dessa OS är det viktigt att i framtiden ge bästa möjliga funktinella stöd även m det löses med parallella samarbetande katalgtjänster (se Katalgutredning, UFV 2007/2024). Lkala administratörer på institutiner eller intendenturer skall vid behv själva kunna ange nya lösenrd åt användare. Detta är viktigt för den övergripande funktinaliteten i AD-designen då detta annars kan utgöra en flaskhals vid lkal användarsupprt. Möjlighet att styra sökväg för raming prfiles, inlggningsskript ch hemkatalger på OU-nivå ska vara möjlig. Detta pga svårheten att delegera denna behörighet i AKKA på kntnivå till specifika administratörer eller mtsvarande. Rekmmenderad autentiseringsmekanism vid inlggning i AD ch övriga verksamhetssystem är Kerbers. Windws-maskiner från versin 2000 eller nyare autentiserar primärt med detta prtkll, medan Mac- ch Linuxklienter kräver Samba versin 3 eller nyare. Stöd för LM ch NTLM v1 sm autentiseringsmekanism kmmer att blckeras inm dmänen. NTLM v2 kmmer dck att finnas kvar sm alternativ metd. För mer infrmatin, se UUs säkerhetspraxis för Windws-miljöer: 4.2 FÖRVALTNING OCH STYRNING AD är en viktig kmpnent i IT-administratörens vardag ch det är viktigt att detta IT-system förvaltas aktivt för att möta verksamhetens behv men även säkerhetsmässiga krav. Universitetet har infört systemförvaltningsmdellen pm 3 ch det nya ADt ingår i förvaltningsbjektet Teknisk plattfrm ch kmmer att förvaltas enligt dess förvaltningsplan. Syftet med förvaltningsplanen för Teknisk plattfrm är att klargöra vad sm ska göras i förvaltningsarbetet samt hur förvaltningen ska utföras ch styras. Utredningen föreslår att det till AD referensgruppen tillförs minst tre representanter sm utses av IT-intendenter ch att IT-frum skall vara en naturlig diskussinspartner för förvaltningsrganisatinen.. Detta säkerställer att verksamheten får direkt inflytande ch stra möjligheter att delta i vidare utveckling ch anpassning av universitetets AD. 4.3 UTBILDNING / KOMPETENS Det är viktigt att alla sm arbetar med administratin i ett gemensamt verktyg har erfrderlig kmpetens för uppgiften. Förvaltaren av AD bör använda en utbildningsplan för att säkerställa att IT-ansvariga med lika rller ch placeringar har tillräckligt hög kmpetens. Avdelningen för IT ch inköp har tidigare rdnat ch erbjudit vidareutbildning för IT-ansvariga, DA, tekniker mm. Detta ser utredningen sm en bra lösning ch en väg att gå i framtida förvaltning. För att underlätta vid bemanning av rller föreslår även utredningen att förvaltaren ställer i förväg kända kmpetenskrav på de sm skall ges administrativa rättigheter ch behörigheter i AD. 4.4 INFORMATIONSPLAN Förvaltaren bör arbeta efter en infrmatinsplan för att säkerställa att rätt infrmatin når rätt medarbetare vid rätt tillfälle. Detta är en större fråga än bara för AD. Det är alltid viktigt att medarbetare i rganisatinen känner till vilka resurser sm finns att använda ch dess syfte. 4.5 KRISPLAN Kriser sm härrör till AD kan uppstå när sm helst. Det kan röra sig m intrång, uttrång, virusangrepp mm. Det är viktigt att denna htbild regelbundet analyseras ch att mtåtgärder planeras. Uppdaterade ch aktuella planer för hur UU skall agera vid lika typer av krisartade prblem måste finnas. Utredningen finner att detta frtlöpande skall ingå i förvaltningsuppdraget. Sid 11

12 4.6 REDUNDANS Det är viktigt att UUs AD upprätthåller hög driftsäkerhet utan flaskhalsar. Analys ch planering av redundans ch lastbalansering kmmer att vara ett frtlöpande förvaltningsarbete. 4.7 TESTNING En målsättning med nytt AD är att det även skall användas för andra OS än Windws. Tillräcklig funktinalitet skall därför upprätthållas även för andra OS både i den ursprungliga designen ch i framtida förändringar. Det ställer följaktligen högre krav på testning innan förändringar eller nya funktiner införs. 4.8 UNIVERSITETETS CENTRALA AD-DRIFT UUs centrala AD driftas av enheten för nät ch serverdrift på Avdelningen för IT ch inköp. Denna enhet ansvarar för infrastrukturen i AD ch har till uppgift att upprätthålla funktinerna i AD, kpplingen mt AKKA samt att ge stöd ch supprt till universitetets övriga AD-administratörer. De centrala driften skall i enlighet med förvaltningsplanen: Hantera DCs Hantera övergripande Grup Plicies (enligt förvaltningsgruppens direktiv). Delegera ch administrera behörighet till lika administrativa kntn ch grupper. Skapa ch ppulera säkerhetsgrupper i AD. Lägga in ch ändra attribut på användarkntn, ex HmeFlder, RamingPrfile. Säkerställa vissa säkerhetskrav för tvåpartsautentisering av administrativa kntn (t ex smarta krt). Kalla till öppet AD-seminarium förslagsvis en gång per termin till vilket alla IT-intendenter, IT-ansvariga ch DA skall inbjudas. 4.9 LOKAL HANTERING AV STUDENT-, PERSONAL- OCH DATORKONTON Vid institutin/campus administreras AD av lkal AD-administratör. Lkal AD-administratör skall kunna: Skapa ch ppulera säkerhetsgrupper i AD. Skapa ch återställa datrkntn. Lägga in ch ändra attribut, sm inte ägs av AKKA, på användarkntn. Omfattar ex sökvägar för prfilch hemmakatalg. Lägga in ch ändra attribut på datrkntn. Ändra inställningar för sökväg till raming prfile, hemkatalg, inlggningsskript mm via GPO. Skapa ch redigera egna under-ou. Skapa ch redigera egna GPOer. Skapa lkala/tillfälliga kntn, ex för en inhyrd kurs. Sid 12

13 Viktigt att beakta är att lika prfiler måste kunna användas på samma användarknt, eftersm lika förutsättningar (ex installerade prgram) kräver lika inställningar berende på fysisk plats. Ytterligare önskvärda egenskaper i AD belyses genm följande scenaris: Student lggar in mt AD Behöver nå av administratör förutbestämda utdelningar (hemkatalg, student-delningar, förutbestämda skrivare). Skall kunna: Lgga in med användarknt i AD från Windws-, Mac- ch Linux-klienter Anställd lärare lggar in mt AD Behöver nå förutbestämda utdelningar (hemkatalg, avdelnings-delningar) ch även andra resurser, ex skrivare, labbdatrer mm på anställda-nätet samt kunna lgga in i studentdatrsalar ch kunna få tillgång till sin hemkatalg. Skall kunna: Lgga in med användarknt i AD från Windws-, Mac- ch Linux-klienter. Nå sin hemkatalg från studentdatrerna Extern gäst lggar in mt AD Behöver kunna lgga in i AD-anslutna datrer. För krttidsgäster räcker nrmalt med tillgång till trådlösa nätet. Skall kunna: Lgga in med användarknt i AD från Windws-, Mac- ch Linux-klienter Metd för distributin av prgram till klientdatrer Prgramdistributin skall kunna ske på lika sätt. 5 Design, överväganden ch förslag 5.1 INLEDNING I designförslaget utgår vi ifrån de krav ch behv sm framkmmit under förarbetet med rapprten, såsm wrkshps, intervjuer ch löpande möten inm AD-gruppen. Designen ska i så str utsträckning så möjligt även följa best practices, vara framtidssäkert ch flexibel. 5.2 NAMNSTANDARD I ett samarbetsprjekt sm spänner över flera delar av verksamheten kmmer det att vara av yttersta vikt att ha en definierad namnstandard. Namnstandarden bör ta hänsyn till att någn frm av identifierare skall användas på system för att kunna avgöra deras placering ch funktin. I universitetets fall kan institutinsförkrtning vara lämplig sm prefix på resurser ch kntn sm inte hanteras autmatiskt. Namnstandard för de lika delarna i denna AD-design behandlas separat, se Bilaga 1. Sid 13

14 5.3 ACTIVE DIRECTORY DESIGN Avgörande skillnader mellan just skgar ch dmäner är att skgen utgör en säkerhetsgräns, medan dmänerna endast utgör administrativa gränser. Detta är viktigt att tänka på vid valen av dmän- eller skgmdell. Vissa prdukter såsm Exchange, Sharepint, SMS/SCCM installeras på skgnivå, ch kan inverka strategiskt vid själva valet av skgmdell. Observera att dessa prdukter likväl kan fungera väl mellan skgar berende på syfte, knfigurering ch lösning. I UUs fall pågår utredningar inm de mråden sm prdukterna van representerar, men det är inte i skrivande stund fastställt på vilket sätt de skall fungera eller samverka mellan eventuella skggränser. Eftersm skgen utgör en säkerhetsgräns har ingående diskussiner skett beträffande krav på separatin av grupperingen studenter ch persnal. Någt direkt krav på separatin av dessa grupperingar på dmän- eller skgnivå har inte kunnat ses. Nedan listas tre alternativa skg- ch dmänmdeller där vi lyfter fram några av de mest framträdande för- ch nackdelarna Alt 1: En skg med en dmän Denna mdell utgör den, ur en administrativ synvinkel mest fördelaktiga lösningen. Det sm talar mt just denna mdell är de behv av segmentering/separering av persnal ch studentmiljöer sm finns. Men då UU sedan länge arbetat med teknik för segmentering av nät ch användare bör inte detta behv utgöra någt prblem i en denna dmänmdell. Fördelar Bättre samrdningsmöjligheter för gemensamma system ch lösningar sm ex Exchange, SMS 2003/Cnfiguratin Manager ch Sharepint. Bättre central överblick ch kntrll på Universitetets IT-miljö. Färre antal dmänkntrllanter (servrar) krävs för att upprätthålla redundans i dmänen. Enklare att implementera universitetsgemensamma lösningar, t ex system sm medger single sign n eller system sm bara kan hantera en autentiseringskälla (ex en dmän). Administratörer på institutins- eller intendenturnivå behöver endast administrera en miljö för studenter ch persnal. T ex förändringar i GPOer, OU-struktur, skrivare, skript mm. Säkerhetsinställningar sm lösenrdskmplexitet, etc, på dmännivå är inte längre ett argument då dmänen föreslås vara Windws Server 2008 Frest- ch Dmain functinal level. Nackdelar Mer kmplext arbete m åtkmst för vissa användare eller grupperingar i rganisatinen skall begränsas/blckeras. Reglering av administratörsrättigheter på datrbjekt måste ske med GPOs ch funktinen Restricted Grups, vilket kan innebära extra arbete vid förändringar ch lika språkversiner på klienter. Sid 14

15 Vid etablering av trust mt andra aktörer kmmer kntn från både persnal ch elever att bli betrdda autmatiskt då de tillhör samma dmän (detta kan dck hanteras med sk Selective Authenticatin; se punkt för mer infrmatin beträffande denna teknik) Alt 2: Två skgar med en dmän i varje, en för anställda ch en för studenter. De trusts sm sätts upp mellan skgarna kan vid behv tillämpa lika säkerhetsinställningar åt lika håll. Dvs studentskgen kan ha Frest Wide Authenticatin på den trust sm litar på persnalskgen, medan persnalskgen kan ha Selective Authenticatin på trusten mt studentskgen. Fördelar Tydliga säkerhetsgränser. Intrångsförsök från studentskgen mt persnalskgen kräver mer aktiv insats av förövaren vilket innebär enklare bevisföring vid mtåtgärder eller åtal. Om dmain- eller enterprise-adminknt kmprmetteras drabbas nödvändigtvis inte den andra skgen. Åtkmst till resurser mellan skgar kan ske via trust ch även sk Selective Authenticatin, vilket ger en hårdare kntrll av åtkmst mellan skgar (se punkt för mer infrmatin beträffande denna teknik). Enklare att hantera krav på tillgänglighet ch inställningar såsm GPOer, skript mm för persnal- ch studentsystem då dessa blir klart skilda åt. Nackdelar Få samrdnings- ch strdriftsfördelar kan utnyttjas (jfr Alt 1) Administratörer på institutins- eller intendenturnivå måste hantera dubbla miljöer för studenter ch persnal. T ex förändringar i GPOer, OU-struktur, skrivare, skript mm. Flera dmäner ch skgar att administrera centralt. Alla mment ch knfigureringar i den ena dmänen måste fta utföras på samma sätt i den andra. Ex förändringar i GPOer, OU-struktur, skript, system såsm SharePint etc. Fler dmänkntrllanter krävs då två dmäner existerar. Ökad administratin kring beslut då det kan vara svårt att avgöra vad sm tillhör student respektive persnal i vissa lägen. Ökad administratin vid behörighetshantering mellan skgarna. Replikering av kntn ch grupper mellan skgar krävs m samma Exchange-rganisatin skall användas för båda skgarna. Uppdelade student- ch persnalnät krävs då DNSerna för respektive dmän inte kan hantera delade IPnät vid bakåtuppslag. Sid 15

16 5.3.3 Alt 3: En skg med två subdmäner. En tppdmän, en för anställda ch en för studenter. Fördelar Skilda dmängränser för dmain-admins ch användare. Om dmain-admin kmprmetteras i en dmän drabbas inte den andra dmänen eller skgen sm helhet. Enklare samrdningsmöjligheter för gemensamma system ch lösningar sm ex Exchange, SMS 2003/Cnfiguratin Manager ch Sharepint då de installeras på skgnivå. Enklare att spärra autentisering av användare på IP-nivå. Enklare att hantera krav på tillgänglighet ch inställningar såsm GPOer, skript mm för persnal- ch studentsystem då dessa blir klart skilda åt. Nackdelar Flera dmäner att administrera centralt. Alla mment ch knfigureringar i den ena dmänen måste fta utföras på samma sätt i den andra. Ex förändringar i GPOer, OU-struktur, skript, system såsm SharePint etc. Vid etablering av trust mt andra aktörer kmmer kntn från både persnal ch elever att bli betrdda autmatiskt då de tillhör samma skg. Dmänerna i sig själva utgör ingen säkerhetsgräns då de litar ömsesidigt på varandra åt båda håll (detta förhållande går inte att bryta). Ökad administratin kring beslut då det kan vara svårt att avgöra vad sm tillhör student respektive persnal i vissa lägen. Kan medföra ökad kmplexitet vid trust-förhållanden mt externa aktörer. 5.4 ACTIVE DIRECTORY ÖVERVÄGANDEN AD är en katalgtjänst i Micrsft Windws 2003/2008 där all administratin av bl.a. dmäner, grupper ch användare numera sköts. I ch med att AD är en mycket viktig funktin så måste fler saker tas i beaktande innan man uppgraderar eller nyinstallerar en nätverksmiljö. Det finns ckså detaljer sm man inte kan ändra i efterhand utan att behöva göra mfattande åtgärder. Följande kmpnenter måste man knfigurera på ett krrekt sätt för att få ett väl fungerande Windws 2003/2008 nätverk. UUs nya AD föreslås, avsett val av design, att installeras sm Windws Server 2008 Active Directry ch befinna sig läget Frest- ch Dmain Functinal Level Sid 16

17 5.4.1 DHCP DHCP sm basal nätverkstjänst har den administrativa fördelen att man slipper knfigurera IP-inställningar på varje enskild datr i nätverket. Men det är ckså ett krav från SUNET att vi kan identifiera vem sm befinner sig på universitetets nätverk vid varje given tidpunkt, varför alternativet med fri tilldelning av IP-adresser via DHCP utan lggning inte är acceptabelt i UUs nät. Det är utredningens förslag att antingen fast IP-nummerstilldelning ch/eller DHCP-baserad tilldelning låst till MAC-adress används vid varje AD-anslutet nät. Vidare föreslås att DHCP-servrarna samlkaliseras med RODC ch RO-DNS (exvis vid varje intendentur) för att inte utöka antalet servar i nödan. I den mån DHCP-servrar redan är i drift eller m institutin/intendentur så önskar skall det vara möjligt att driva denna tjänst på annat sätt. DHCP är liksm DNS en plattfrmsberende standard, så stödet för lika klienter finns avsett vilken DHCPserver man väljer att använda. Dck är det så att man på lgiska nät (vlan) där DHCP-tjänster skall finnas tillgängliga måste bestämma sig för vilken av tjänsterna (AD-baserad DHCP eller ej) man skall använda sig av, då det av tekniska skäl bara kan förekmma en DHCP-server per vlan. Detta blir analgt med hanteringen av DNSdmäner ch IP-nätverk i avsnittet nedan DNS Micrsft använder DNS (Dmain Name System) för att gruppera ch hålla reda på alla Windws dmäner i AD. DNS används även då en klient lggar in på nätverket ch ska kmma åt lika resurser, t.ex. en server. Designen av DNS-arkitekturen blir därmed en central ch viktig del i den ttala implementatinen. Det är viktigt att man har rätt struktur före implementatinen av AD eftersm den kan vara svår att ändra på i efterhand. Micrsft rekmmenderar att man håller DNS-strukturen i AD intern ch inte expnerar den ut mt Internet. En fördel med Micrsfts DNS är att den kan integreras i AD ch på så sätt sprida DNS-databasen över flera servrar för redundans. Funktiner sm SRV-recrds, dynamic- ch secure updates samt scavenging är ckså funktiner sm fungerar mycket bra med Micrsfts integrerade DNS. Designen skall ge möjlighet till både dynamisk ch manuell registrering av datrkntn i DNS Träd ch dmänstruktur Eftersm AD använder en hierarkisk struktur finns det nya terminlgier sm beskriver hur allt ska knfigureras. Den första dmänen sm uppgraderas eller installeras med Windws 2008 blir tree rt (tppdmän) över hela AD. Om man senare lägger till dmäner till den nya strukturen kmmer dessa dmäner att bli child dmains (underdmäner) Organisatinsenheter (OU) En rganisatinsenhet (OU) fungerar sm en katalg på en hårddisk där man kan gruppera användare för att lättare hitta ch administrera dem. Det finns i princip två huvudskäl att bygga en OU struktur. Dels för att enkelt ch effektivt applicera Grup Plicy Objects (GPO), dels för att delegera administrativa behörigheter till en OU Fysiska överväganden (Siter) För att bättre kntrllera replikeringstrafiken mellan dmänkntrllanter ch för att säkerställa att användare lggar in mt den närmaste servern använder man siter. En site brukar definieras sm ett eller flera IP-subnät av gd LAN-kvalitet, i praktiken lkala nätverk. Replikeringen mellan dmänkntrllanter inm en site skiljer sig från replikeringen mellan siter. Inm en site sker replikeringen mellan dmänkntrllanter när en förändring gjrts medan replikeringen mellan siter sker schemalagt på vissa tider ch där trafiken dessutm är kmprimerad. Sid 17

18 5.4.6 Operatin Masters (FSMO Rller) Vissa funktiner kan endast utföras på ett enda ställe i taget. Dessa rller kallas Operatin Masters-rller. Det finns två rller sm är unika för hela AD-skgen; Schema Master ch Dmain Naming Master medan RID Master, PDC Emulatr ch Infrastructure Master är unika rller i varje dmän Schema Master Schema Master hanterar uppdateringar på AD schemat. För att uppdatera schemat i en AD-skg så måste du ha tillgång till denna Dmain Naming Master Dmain Naming Master hanterar funktiner när dmäner läggs till eller tas brt ifrån en AD-skg RID Master RID Master tilldelar varje dmänkntrllant i dmänen en nummerserie av ID. Eftersm AD använder sig av multimaster replikering så krävs det att alla dmänkntrllanter kan tilldela alla resurser unika SID. Dessa SID byggs upp av de unika nummerserier sm varje dmänkntrllant får ifrån RID Master PDC Emulatr Om en dmän innehåller datrer med perativsystem tidigare än Windws 2000, eller m det finns dmänkntrllanter sm kör NT så fungerar PDC emulatr sm en NT4 PDC. Den svarar då på anrp ch kan replikera dessa till eventuella BDC sm kör NT4 server. Även m alla servrar ch klienter kör Windws 2000 eller senare versiner så fyller PDC Emulatr frtfarande vissa funktiner. Vid lösenrdsbyte så tar det tid innan lösenrdet synkrniseras över till alla dmänkntrllanter, därför så kmmer alltid ett lösenrd kntrlleras mt PDC Emulatr innan en inlggning slutligen nekas. De är dessutm invlverade i tidssynkrniseringen Infrastructure Master Infrastructure Master är ansvarig för att uppdatera grupp till användare referenser när medlemskap i en grupp förändras. Om miljön består av flera dmäner där inte alla dmänkntrllanter ckså är Glbal Catalg måste Glbal Catalg tjänsten skiljas från Infrastructure Master-rllen Glbal Catalg Glbal Catalg (GC) fungerar sm en telefnkatalg; den innehåller en kmplett ch indexerad versin av sin egen dmän databas ch några av de vanligaste delarna för sökning från andra dmäner. GC ska aldrig placeras på en dmänkntrllant sm har FSMO-rllen Infrastructure Master m inte alla andra dmänkntrllanter ckså är GC eller miljön endast består av en enda dmän Read Only Dmain Cntrller En Read Only Dmain Cntrller (RODC) är en ny typ av rll sm en 2008 dmänkntrllant (DC) kan inneha. En RODC innehåller ett urval av läsbara delar från AD, vilket gör att känslig data såsm vissa inlggningskntn mm inte behöver lagras lkalt på servern ch därmed utgöra en säkerhetsriskt vid ex stöld eller lkalt intrång. RODC är en rll sm väljs då en dmänkntrllant installeras (exempelvis genm kmmandt dcprm.exe). Sid 18

19 En RODC kan alltså inte agera ensam i AD utan kräver en Windws Server 2008 dmänkntrllant uppströms med läs/skrivbart AD. Alla ändringar sker mt en läs- ch skrivbar dmänkntrllant sm sedan replikerar nedströms till RODC. Bland de nya funktinerna märks: Endast läsbar AD-databas En-vägs replikering Cachning av endast valda användares credentials Admin-separatin Read-Only DNS Egenskaperna för de bjekt sm replikeras inm dmänen kan filtreras så att endast utvalda bjekts egenskaper replikeras. För att undvika möjlig kmprmettering av AD skall då samtliga servers i AD ha minst 2008-nivå på AD. I händelse av att en RODC blir stulen kan administratören ta brt serven ut AD utan att behöva demta den på sedvanligt sätt. I samband med brttagningen av servern kan användare vars inlggningsuppgifter lagrats på servern tvingas till lösenrdsbyte. Namn/knt-ID för dessa användare kan i samband med nedtagningen exprteras till en separat textfil för inläsning i det system sm hanterar lösenrd m ett sådant används. Se bild nedan Passwrd Replicatin Plicy Till dmänkntrllanter av typen RODC listas ett antal default-grupper sm reglerar vilka kntn sm ska lagras i RODCns lösenrds-cache. Defaultinställningen är att inga lösenrd lagras utan alla inlggningssessiner authentiseras mt en vanlig dmänkntrllant. Se bild nedan. Sid 19

20 Om det är lämpligt, så kan kan alltså de användare ch datrer sm vanligtvis lggar in på sajten läggas till sm mtsvarande grupper i RODCns Passwrd Replicatin Plicy. Vilket alltså ger att de kan autentisera mt RODCn vid ett eventuellt avbrtt på förbindelsen mt de centrala dmänkntrllanterna Prestaged RODC installatin RODC-datrkntn kan skapas i förväg i dmänen ch därmed tillåta andra än Dmain Admins att installera dmänkntrllanten sm RODC. Detta kräver att servern tilldelas det skapade datrnamnet, men inte görs till medlem i dmänen innan kmmandt dcprm.exe körs (då den autmatiskt blir dmänmedlem). I UUs fall kan Prestaged RODC installatin vara ett intressant alternativ för att kunna delegera installatinen av rllen sm DC till ett knt sm inte är medlem av gruppen Dmain Admins. Sid 20

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning:

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Medieplan för nygrundat aktiebolag

Medieplan för nygrundat aktiebolag Medieplan för nygrundat aktieblag En utredning över prgram- ch tjänstutbud för kstnadseffektiva kntrs- ch internetlösningar Rbert Gripenberg Examensarbete Infrmatins- ch medieteknink Förnamn Efternamn

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning... 1 Innehåll i CDn / DVDn... 1 Systemförutsättningar... 3 Knventiner

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Att införa internetprotokollet IPv6

Att införa internetprotokollet IPv6 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Datum 2011-XX-YY Att införa internetprotokollet IPv6 En praktisk beskrivning för offentlig sektor Remissversion 2011-09-08 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Diarienummer 11-157

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer