Linda Boson Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svensson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-06-20 0.2 Linda Boson Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svensson"

Transkript

1 Dkumenthistrik Datum Versin Namn Kmmentar Linda Bsn Dkumentet skapas Linda Bsn Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svenssn Linda Bsn Uppdateringar baserat på Intervju med Lars Sandin Linda Bsn Uppdateringar gjrda av Jan A Svenssn har accepterats/infgats i dkumentet Linda Bsn Uppdateringar utifrån avstämningsmöte med Anders Nilssn, Jan A Svenssn, Mirsada Hrmic, Lars Sandin, Anna Strindberg Linda Bsn Uppdateringar baserade på knthanteringsmöte med Mirsada Hrmic, Lars Sandin ch Katarina Öryd samt efterföljande review av Jan A Svenssn Linda Bsn Uppdateringar enligt möte med Anders Nilssn Linda Bsn Uppdateringar under ch efter möte med Anders Nilssn, Gustaf Stawåsen, Marcus Strm ch Jan A Svenssn Linda Bsn Uppdateringar under ch efter möte med Gustaf Stawåsen. Flyttat en del generella stycken till tjänstekatalgens generella villkr Linda Bsn Uppdateringar baserat på granskning av (ch möte med) Jan A Svenssn Linda Bsn Uppdatering med definitin av begreppet Användarknt samt infrmatin m knthantering Linda Bsn Sista översyn internt Linda Bsn Uppdatering med knfiguratinsbeskrivningar på begäran av Anna S Linda Bsn Uppdateringar kring kstnadshantering (en ttalprislapp)

2 Linda Bsn Tillägg kring funktin för skydd mt önskad kd Linda Bsn För gdkännande Tjänstebeskrivning Namn på tjänsten: Generell IT-säkerhet Tjänsteägare: N N Tjänsten i ett Livscykelperspektiv Bakgrund*: Tjänsten har tagits fram för att säkerställa en säker (i linje med lagkrav ch villkr i ingångna avtal) hantering av IT-verksamhet ch elektrnisk data/infrmatin inm Götebrgs Stad. Vissa av kmpnenterna i denna tjänst (t ex virusskydd ch spamfilter) har ingått i Stadsnätsbegreppet tidigare. Trts att kmpnenterna härmed istället blir en del av tjänsten Generell IT-säkerhet mfattas de frtfarande av tidigare KS beslut ( , Dnr 1001/04). Denna versin av tjänsten skapades under Q i syfte att göra mrådet systemberende ch för att samla alla säkerhetslösningar i en ch samma tjänst/tjänstebeskrivning. Tjänstens funktinalitet har dck funnits ch levererats i någn frm alltsedan IT-stöd började användas inm kmmunen. Nuläge: Tjänsten innebär idag att alla Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster nyttjar generella ch systemberende IT-säkerhetslösningar sm uppfyller Nivå 1 enligt Riktlinjer för infrmatinssäkerhet i Götebrgs Stad (se författningssamlingen). Enligt tjänstens förvaltningsplan kmmer tjänsten att levereras utan förändringar minst under kalenderåret Framtid**: I tjänstens förvaltningsplan planeras för en utveckling för att kunna stödja Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster sm har behv av säkerhetslösningar enligt Nivå 2. Detta innebär t ex att IAM kmmer att stödja federatiner ch därmed integratin med extern part. Förvaltningsplanen innehåller ckså planer för införande av funktin för skydd för webb sm förebygger ch kntrllerar att bilagr sm skickas/laddas ned inte innehåller skadlig kd. En uppdatering av webbfiltret planeras ckså så att detta kmmer mfatta webbtrafik baserad både på http ch https. Dessutm planeras framtagande av åtgärdsplan efter penetreringsrapprten samt PwC-arbetet. Definitin av tjänsten

3 Tjänsten erbjuder generella säkerhetslösningar sm uppfyller Götebrgs Stads krav på ITtjänster för Kmmungemensamma IT-stöd ch Administrativa tjänster. Tjänsten är bligatrisk för alla IT-användare inm Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster i Götebrgs stad. Ntera att det även finns ett antal specifika säkerhetslösningar sm hanteras endera sm tillval i denna tjänst eller sm separata tjänster. De specifika säkerhetslösningarna är dck inte bligatriska. Användarkntt är nyckeln för att använda både denna ch andra IT-tjänster. Detta knt avser de uppgifter (t ex användarnamn & lösenrd) sm en användare behöver för att kunna kmma åt den IT-miljö inm Staden sm han/hn förväntas kunna/behöva ha åtkmst till. Detta knt behöver ftast kmpletteras med specifika (verksamhets-)system uppgifter/kntn. Att använda ett persnunikt Användarknt är en bligatrisk förutsättning för all användning av Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster. Målbeskrivning för tjänsten Genm att tjänsten appliceras/används i alla IT-tjänster uppfylls Riktlinjerna för infrmatinssäkerhet i Götebrgs Stad för Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster avseende dessa säkerhetslösningar. Detta kan exempelvis innebära att endast rätt persner får tillgång ch åtkmst efter behv till viss data/infrmatin/it-tjänster ch att datan skyddas mt avsiktliga eller icke gdkända uppdateringar. Det innebär ckså att infrmatin m händelser (t ex vem sm använt vad ) i IT-miljön lggas ch kan analyseras. Ett ytterligare mål med tjänsten är att säkerställa möjligheten till drift ch tillgänglighet i hela IT-leveransen. Ntera att tjänsten ger de tekniskt krrekta förutsättningarna för att uppfylla Riktlinjerna för infrmatinssäkerhet. Själva användandet av tjänsten måste ske i enlighet med Riktlinjerna för infrmatinssäkerhet, Regler för IT-användare i Götebrgs Stad samt övriga tillämpliga styrdkument för att fullständig efterlevnad mt gällande säkerhetsprinciper ska kunna garanteras. Tjänstens funktinalitet Ur ett användarperspektiv utförs tjänsten varje gång en användare vill använda en ITtjänst/kmma åt viss elektrnisk data/infrmatin. Allt användaren behöver göra för att tjänsten ska utföras är att på begäran ange sitt användarnamn ch lösenrd (ch i förekmmande fall även sitt e-tjänstekrt). Funktinerna i tjänsten utförs i bakgrunden utan att användaren märker annat än resultatet av tjänsten (dvs åtkmst till den aktuella ITtjänsten/datan/infrmatinen kan eller kan inte ske). Ur ett tekniskt perspektiv appliceras tjänsten ckså på all användning av IT-tjänster ch elektrnisk data/infrmatin sm initieras av IT-tekniska resurser (t ex servers) ch sm manifesteras sm tekniska aktiviteter.

4 1. IAM (Identitet ch behörighetshantering) a. Identifiering av persner, tjänster ch funktiner * b. Verifiering av identitet (persner, tjänster ch funktiner )* c. Reglering av systemspecifik resurshantering kpplat till den centrala identiteten (åtkmst till infrmatin, tjänster ch funktiner)* Tjänsten ska innehålla en katalg ( autentiseringskatalgen ) med ständigt uppdaterad identitets- ch behörighetsinfrmatin m anställda, elever ch medbrgare sm har tillgång till stadens IT-tjänster/system. * Knthantering (skapa, underhålla, avsluta knt) sker sm en del av denna funktin ch ska utföras enligt gällande regelverk inm Götebrgs Stad. * 2. Lggar ch övervakning a. Dkumentering av händelser för resurser, persner, tjänster ch funktiner * b. Autmatisk ch manuell analys (teknisk) av lggar* c. Kntinuerlig övervakning ch realtidsbevakning av IT-miljöns säkerhetsstatus såsm bevakning av säkerhetslarm. Inkluderar även bevakning av följsamhet mt regelverk samt sårbarhetsdetektering * Det ska finnas en central övervakningspunkt sm övervakar ch larmar för samtlig aktiv utrustning. Lggarna kan hanteras på lika sätt berende på vilket system det gäller. Lgg- ch larmnivåer stäms av årligen. Viss lggkrrelering förekmmer. * 3. Gränsskydd sm säkerställer grundläggande avgränsning mellan säkerhetszner. Gränsskyddet avser säkerställande av den kmmunikatin sm sker mellan staden ch externa parter samt internt mellan lika kntrllerade interna gränser (säkerhetszner). Skyddet gör att man inte får åtkmst mellan de lika znerna. *Detta sker antingen genm lgisk/fysisk separering alternativt ett regelverk. Inm en zn levereras alltid en grundnivå av åtkmst för att tillgdse funktinalitet såsm ex. övervakning ch AntiVirus. * De centrala säkerhetsznerna är * gemensam zn för ADM + PED Zn för ADM Management-zn Zn för externt nåbara tjänster

5 Zn för Internet De är bligatriska för alla användare ch är en förutsättning för att Intraservices leverans till Staden ska kunna fungera.* Övriga specifika säkerhetszner riktade till verksamheter beskrivs i tjänstebeskrivningen för Stadsnätet/WAN. 4. Knfiguratinsbeskrivningar (Cnfiguratin Baselines, ITIL) för samtliga hårdvarr sm används i leveransen samt riktlinjer/krav på knfiguratiner hs de enheter sm ska kunna anslutas (t ex av användare) till stadens nätverk / It-miljöer. Knfiguratinsbeskrivningarna säkerställa säkerhetsnivåer ch drift-leveransmöjlighet inm samtliga IT-tjänster. Beskrivningarna ska sm minimum innehålla infrmatin m gdkända / bligatriska a. Operativsystem (prdukt ch versin) b. Säkerhetspatchar (versin) c. Antiviruslösningar (prdukt ch versin) d. Serverprgramvarr / middleware-prdukter (i relevanta fall) Knfiguratinsbeskrivningarna ska årligen gdkännas av tjänsteägare på Beställarfunktinen. De knfiguratinsbeskrivningar sm specificerar krav på användaranslutna enheter ska efter gdkännandet publiceras av leverantören på Supprtprtalen. 5. Tjänst för skydd mt önskad infrmatin/ kd upptäckts- ch skyddsåtgärder mt önskad infrmatin ch kd såsm a. Virusskydd ch Malwareskydd. Skydd mt skadlig kd (för nättrafik, klienter, USB-minnen, NAS ch e-pst) innefattar skydd mt malware (virus, trjaner, maskar, spyware, adware ch övrig önskad mjukvara) ch arbetar dels med fördefinierade uppdateringar av kända ht, samt, på servrar/klienter, ckså heuristisk skanning sm söker på beteendemönster ch filuppbyggnad för att detektera ht sm ännu inte blivit definierade sm malware. b. Spamskydd. Skydd mt önskad e-pst i frm av massutskick av reklam. Filtrering sker på central nivå i ett skräppstfilter (även kallat spamskydd). Kntrll sker på både inkmmande ch utgående e-pst ch arbetar både pr- ch reaktivt c. Webbfiltrering. För webbfiltreringen är standardskyddet lika berende på zntillhörighet. Alla säkerhetszner har dck en basfiltrering av säkerhetsrelaterade ht ch barnprngrafi. Följande skydd gäller per Zn: TEKN/ ADM/ DCORE/DC INTERNET - - inget utöver basfiltrering

6 PED filtreras även spel PUB / GÄSTNÄT filtreras prr ch lämpligt innehåll såsm t ex hatprpaganda, lagliga aktiviteter eller drger, bskyrt ch/eller våldsamt innehåll d. Abuseanmälningar. Samtliga inkmna ärenden (t ex upptäckt av barnprrförekmst) till abuselådan ska hanteras.* Användarhandledning Sm IT-användare i Götebrgs Stad har man ett persnligt ansvar att följa de regler sm är beslutade ch sm finns tydliggjrda i dkumentet Regler för IT-användare i Götebrgs Stad. Ntera att det kan finnas förvaltningsspecifika tillägg till detta dkument. E/Regler%20f%C3%B6r%20IT-anv%C3%A4ndare%20ver%201.pdf Tillvalstjänster E-tjänstekrt: För användare av vårdsystem i reginen (VGR) måste e-tjänstekrt beställas sm tillval till Användarkntt. Beställ via Beställningsprtalen. För mer inf m e-tjänstkrt se tjänstebeskrivning IT-arbetsplats. Utökad webbfiltrering* En förvaltning kan beställa filtrering av fler webb-platser än standard. Filtreringen bygger på kategrier, ex spärra humr, spel ch det finns dessutm lika nivåer inm varje kategri. Utökad lggning ch lgganalys* Dessa funktiner kan skräddarsys utifrån specifika behv i verksamhets-system. Förändring av nätverksåtkmst (IPS ch/eller brandvägg)*: Beställs via Servicecentrum. Begäran utvärderas mt gällande säkerhetsplicy. Ibland rekmmenderas andra lösningar än prtöppning för att uppnå önskad verksamhetseffekt. För verksamhetssystem kan analys/rekmmendatin avseende Disaster/Recvery-skydd beställas separat. Målgrupp för tjänsten Tjänsten är bligatrisk för alla användare (inklusive tekniska tjänster/användare) av Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster. Med användare i detta fall avses förtrendevalda, anställda, entreprenörer, inhyrd persnal, knsulter ch leverantörer samt elever i verksamheter sm bedrivs av Götebrgs Stad

7 Tjänsten är även bligatrisk för alla kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster även m dessa nyttjas av andra användare än van nämnda. Tjänstens arkitektur/uppbyggnad Grundtjänst från leverantör (tekniskt perspektiv ch tjänsteperspektiv)* Kmmunikatinsmiljön består av ett centralt sk. cre (transprt ch sammanbindningsnät) sm är fördelat över de båda siterna. Mt detta kpplas de lika blcken: VPN - Denna del hanterar L2L ch klient VPN. Redudant över de båda siterna. Datacenter Cre - Detta är den interna datacenter miljön sm hanterar de gemensamma resurserna för ADM/PED samt de gemensamma manageringsmiljöerna. Redundant över de båda siterna. Datacenter Internet - Detta är datacenter miljön sm hanterar miljöer sm är externt nåbara. Redundant över de båda siterna. WAN - Här ansluter stadsnätsanslutna kunder mt de interna miljöerna ch mt de kmmungemensamma systemen. Här ansluter man även indirekt mt de gemensamma internet förbindelserna. Redundant över de båda siterna. Här finns znerna: ADM/PED/PUB ch TEK. Utöver de lika blcken består miljön även av redundanta Internet kpplingar fördelat över de båda siterna. Redundansen är även på peratörsnivå. De lika znerna är lgiskt åtskilda genm hela stadsnätet fram till ch med de båda central siterna. Även vissa lgsiska separeringar finns inm respektive zn. ADM ch PED har viss gemensam nåbarhet, ex. AD. För att nå dessa gemensamma resurser passerar man igenm lika lager av brandväggar samt djupare intrångsdetektin. Znen PUB har ingen möjlighet att nå de interna resurserna. Denna zn passerar igenm en brandvägg med ett granulärt filter innan internet åtkmst ges. Znen Tek har nrmalt sett ingen eller väldigt begränsad åtkmst, ch då endast mt en specifik del inm znen ADM. Packetlgic utrustningen är placerad mt Internetperatörerna ch används primärt för att kunna utföra djupa trafikanalyser ch felsökning. Denna utrustning går även att strypa ch kntrllera hur bandbredden ch trafiken får användas. Webbfilter funktinen är placerad i CORE ch i Internet miljön. CORE hanterar znerna ADM ch PED. Internet hanterar znen PUB. Detta gäller även för Barnprngrafifiltret då denna miljö använder samma tekniska lösning sm webbfiltret. Samtliga delar inm kmmunikatinsmiljön använder dels CS-MARS ch dels syslg NG. Skillnaden är i spartid ch krrelering, dvs. CS-MARS har krtare spartid med krrelering ch

8 tvärtm med Syslg NG. CS-MARS har ett antal säkerhetsrelaterade larm uppsatta för kmmunikatinsmiljön. Respektive systems lggar ch larm variererar ch revideras löpande efter behv. Verktyget Netadmin är ett verktyg sm driftas ch ägs av nuvarande nätleverantören, Gthnet. Detta verktyg håller kll på samtliga kundförbindelser samt avlämningsutrustning. Micrsft SCOM övervakar på varierande nivå samtliga servrar ch på en enklare nivå avseende nätutrustning. Här finns en mängd larm funktiner uppsatta för att kntrllera så att miljön fungerar sm sig bör. Tjänstekmpnenter/teknik (t ex HW, SW dkumentatin, datafiler) IAM (Identity and Access Management) IBM Tivli Directry Server (TDS) Micrsft ILM Lggar ch övervakning Micrsft SCOM Syslg NG Netadmin Cisc Security Mnitring, Analysis, and Respnse System (CS-MARS) +Respektive systemlgg. Gränsskydd Cisc FWSM Cisc ASA Packetlgic Cisc IPS 4270 Sensr Tjänst för skydd mt önskad infrmatin/ kd upptäckts- ch skyddsåtgärder Virusskydd klienter/server Kaspersky Business Space Security Gvernment users Kaspersky BusinessSpace Security Educatin users Webbfiltrering Cisc IrnPrt M670 Cisc IrnPrt S670

9 Cisc IrnPrt Web Reputatin Filters Cisc IrnPrt Web Usage Cntrls Cisc IrnPrt Anti-Malware (McAfee Verdict Engine) Spamskydd Cisc IrnPrt M670 Cisc IrnPrt C670 Virus Outbreak Filters Sphs Anti-Virus Barnprrfilter Cisc IrnPrt M670 Cisc IrnPrt S670 Cisc IrnPrt Web Reputatin Filters Cisc IrnPrt Web Usage Cntrls Cisc IrnPrt Anti-Malware (McAfee Verdict Engine) Antispyware Kaspersky Business Space Security Gvernment users Kaspersky BusinessSpace Security Educatin users Tjänsteaktiviteter/prcess sm är unika för tjänsten:* Abusehanteringsprcessen. CERT-avtal finns. Tjänsteresurser/ människr **: Anders Nilssn, Operativt tjänsteansvarig Samverkan eller berenden till tjänster inköpt från eventuell annan leverantör*: Denna tjänst samverkar med alla andra kmpnenter i IT-miljön, avsett var dessa prduceras. Publicering Tjänsten är en IT-infrastrukturtjänst ch presenteras ch beskrivs inm ramen för ITinfrastrukturtjänster. Tjänsten ingår Giit.

10 Leveransmdell* Tjänsten levereras av IntraService. Tjänsten knsumeras Inm alla förvaltningar ch blag sm använder Kmmungemensamma ITstöd ch administrativa tjänster Villkr/förutsättningar för leverans För att ta del av denna tjänst krävs ett Användarknt till IT-miljön inm Götebrgs Stad. Detta levereras via tjänsten IT-arbetsplats, se detaljer för beställningsrutin nedan. Servicenivåer Generell IT-säkerhet Typ Öppettid Tillgänglighet Övrigt Standard Minst i nivå med den högst kravställda tjänsten Ska utföras på all användning av ITtjänster / elektrnisk infrmatin. Avser användning initierad av såväl människa sm IT-tekniska resurser. Katastrfplaneringsnivå Tjänsten uppfyller den generella katastrfplaneringsnivå sm anges för IT-infrastrukturtjänster i Generella Villkr. Beställningsrutin För användare beställs denna tjänst via tjänsten IT-arbetsplats, (standardnivå) i Beställningsprtalen. Då Användarknt beställs/levereras ingår denna tjänst liksm övriga delar av Giit autmatiskt. Beställningsförfarandet är i samklang med dkumentet Regler för infrmatinssäkerhetsansvar för chefer i Götebrgs Stad. Se Tjänstebeskrivning IT-arbetsplats för detaljer m leveranstider mm. För verksamhetssystem är funktinaliteten i denna tjänst autmatiskt inbyggd i alla driftplattfrmar sm erbjuds inm Götebrgs Stad. Pris / kstnadsfördelning Tjänsten erbjuds endast i en Servicenivå. Kstnaden för denna fördelas ut inm ramen för Giit. Tillvalstjänsten webbfiltrering kstar inget.

11 Beställarfunktinens interna detaljer avseende kstnadshantering** Leverantörens kstnadsspecifikatin ska levereras årligen ch avse den ttala kstnaden för tjänsten. Beställarfunktinen gör ett generellt påslag på ttalkstnaden för tjänsten för att täcka sina persnalkstnader. Mätning ch rapprtering** Nedanstående rapprter/mätetal levereras månatligen till Beställarfunktinen. Endast störningar sm pririterats sm Hög eller Medel ingår i rapprteringen Väsentliga störningar/brister under mätperiden Krt beskrivning över de nya väsentliga störningar sm har uppstått under periden samt infrmatin m dess påverkan ch åtgärder. Väsentliga störningar/brister per systemmråde/tjänstemråde de senaste 12 månaderna Ttalt antal störningar/brister per systemmråde (rullande 12 månader) Löpande uppdaterad lista över årets alla störningar. Presenteras i PwerPint frmat Trender ch mönster Incident analys samt förslag till förbättringar Inf betr. aktiviteter ch åtgärder sm pågår eller planeras ch sm kan kmma att ha påverkan på störningar/brister. Vilka åtgärder kmmer att behöva vidtas? Uppföljning av status från utestående åtgärder Uppföljning av i tidigare möten bestämda aktiviteter & åtgärder. Har vi uppnått det förväntade resultatet? Sammanställning av SLA avvikelser/brtt för alla systemmråden

12 Infrmatin m genmsnittlig nertid per SLA bjekt under de tre (3) senaste månaderna. Analys per SLA brtt, rsak ch föreslagna åtgärder

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Active Directory design Uppsala universitet

Active Directory design Uppsala universitet Benämning Utredning AD design, Uppsala universitet Ansvarig Pelle Lindé, IT-strategiska avd Nils Byström, Avd f IT ch inköp Marcus Trstenssn, Atea Skapat Senast sparat 2008-06-10 10:56 2009-03-31 15:12

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Att införa internetprotokollet IPv6

Att införa internetprotokollet IPv6 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Datum 2011-XX-YY Att införa internetprotokollet IPv6 En praktisk beskrivning för offentlig sektor Remissversion 2011-09-08 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Diarienummer 11-157

Läs mer