Linda Boson Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svensson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-06-20 0.2 Linda Boson Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svensson"

Transkript

1 Dkumenthistrik Datum Versin Namn Kmmentar Linda Bsn Dkumentet skapas Linda Bsn Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svenssn Linda Bsn Uppdateringar baserat på Intervju med Lars Sandin Linda Bsn Uppdateringar gjrda av Jan A Svenssn har accepterats/infgats i dkumentet Linda Bsn Uppdateringar utifrån avstämningsmöte med Anders Nilssn, Jan A Svenssn, Mirsada Hrmic, Lars Sandin, Anna Strindberg Linda Bsn Uppdateringar baserade på knthanteringsmöte med Mirsada Hrmic, Lars Sandin ch Katarina Öryd samt efterföljande review av Jan A Svenssn Linda Bsn Uppdateringar enligt möte med Anders Nilssn Linda Bsn Uppdateringar under ch efter möte med Anders Nilssn, Gustaf Stawåsen, Marcus Strm ch Jan A Svenssn Linda Bsn Uppdateringar under ch efter möte med Gustaf Stawåsen. Flyttat en del generella stycken till tjänstekatalgens generella villkr Linda Bsn Uppdateringar baserat på granskning av (ch möte med) Jan A Svenssn Linda Bsn Uppdatering med definitin av begreppet Användarknt samt infrmatin m knthantering Linda Bsn Sista översyn internt Linda Bsn Uppdatering med knfiguratinsbeskrivningar på begäran av Anna S Linda Bsn Uppdateringar kring kstnadshantering (en ttalprislapp)

2 Linda Bsn Tillägg kring funktin för skydd mt önskad kd Linda Bsn För gdkännande Tjänstebeskrivning Namn på tjänsten: Generell IT-säkerhet Tjänsteägare: N N Tjänsten i ett Livscykelperspektiv Bakgrund*: Tjänsten har tagits fram för att säkerställa en säker (i linje med lagkrav ch villkr i ingångna avtal) hantering av IT-verksamhet ch elektrnisk data/infrmatin inm Götebrgs Stad. Vissa av kmpnenterna i denna tjänst (t ex virusskydd ch spamfilter) har ingått i Stadsnätsbegreppet tidigare. Trts att kmpnenterna härmed istället blir en del av tjänsten Generell IT-säkerhet mfattas de frtfarande av tidigare KS beslut ( , Dnr 1001/04). Denna versin av tjänsten skapades under Q i syfte att göra mrådet systemberende ch för att samla alla säkerhetslösningar i en ch samma tjänst/tjänstebeskrivning. Tjänstens funktinalitet har dck funnits ch levererats i någn frm alltsedan IT-stöd började användas inm kmmunen. Nuläge: Tjänsten innebär idag att alla Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster nyttjar generella ch systemberende IT-säkerhetslösningar sm uppfyller Nivå 1 enligt Riktlinjer för infrmatinssäkerhet i Götebrgs Stad (se författningssamlingen). Enligt tjänstens förvaltningsplan kmmer tjänsten att levereras utan förändringar minst under kalenderåret Framtid**: I tjänstens förvaltningsplan planeras för en utveckling för att kunna stödja Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster sm har behv av säkerhetslösningar enligt Nivå 2. Detta innebär t ex att IAM kmmer att stödja federatiner ch därmed integratin med extern part. Förvaltningsplanen innehåller ckså planer för införande av funktin för skydd för webb sm förebygger ch kntrllerar att bilagr sm skickas/laddas ned inte innehåller skadlig kd. En uppdatering av webbfiltret planeras ckså så att detta kmmer mfatta webbtrafik baserad både på http ch https. Dessutm planeras framtagande av åtgärdsplan efter penetreringsrapprten samt PwC-arbetet. Definitin av tjänsten

3 Tjänsten erbjuder generella säkerhetslösningar sm uppfyller Götebrgs Stads krav på ITtjänster för Kmmungemensamma IT-stöd ch Administrativa tjänster. Tjänsten är bligatrisk för alla IT-användare inm Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster i Götebrgs stad. Ntera att det även finns ett antal specifika säkerhetslösningar sm hanteras endera sm tillval i denna tjänst eller sm separata tjänster. De specifika säkerhetslösningarna är dck inte bligatriska. Användarkntt är nyckeln för att använda både denna ch andra IT-tjänster. Detta knt avser de uppgifter (t ex användarnamn & lösenrd) sm en användare behöver för att kunna kmma åt den IT-miljö inm Staden sm han/hn förväntas kunna/behöva ha åtkmst till. Detta knt behöver ftast kmpletteras med specifika (verksamhets-)system uppgifter/kntn. Att använda ett persnunikt Användarknt är en bligatrisk förutsättning för all användning av Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster. Målbeskrivning för tjänsten Genm att tjänsten appliceras/används i alla IT-tjänster uppfylls Riktlinjerna för infrmatinssäkerhet i Götebrgs Stad för Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster avseende dessa säkerhetslösningar. Detta kan exempelvis innebära att endast rätt persner får tillgång ch åtkmst efter behv till viss data/infrmatin/it-tjänster ch att datan skyddas mt avsiktliga eller icke gdkända uppdateringar. Det innebär ckså att infrmatin m händelser (t ex vem sm använt vad ) i IT-miljön lggas ch kan analyseras. Ett ytterligare mål med tjänsten är att säkerställa möjligheten till drift ch tillgänglighet i hela IT-leveransen. Ntera att tjänsten ger de tekniskt krrekta förutsättningarna för att uppfylla Riktlinjerna för infrmatinssäkerhet. Själva användandet av tjänsten måste ske i enlighet med Riktlinjerna för infrmatinssäkerhet, Regler för IT-användare i Götebrgs Stad samt övriga tillämpliga styrdkument för att fullständig efterlevnad mt gällande säkerhetsprinciper ska kunna garanteras. Tjänstens funktinalitet Ur ett användarperspektiv utförs tjänsten varje gång en användare vill använda en ITtjänst/kmma åt viss elektrnisk data/infrmatin. Allt användaren behöver göra för att tjänsten ska utföras är att på begäran ange sitt användarnamn ch lösenrd (ch i förekmmande fall även sitt e-tjänstekrt). Funktinerna i tjänsten utförs i bakgrunden utan att användaren märker annat än resultatet av tjänsten (dvs åtkmst till den aktuella ITtjänsten/datan/infrmatinen kan eller kan inte ske). Ur ett tekniskt perspektiv appliceras tjänsten ckså på all användning av IT-tjänster ch elektrnisk data/infrmatin sm initieras av IT-tekniska resurser (t ex servers) ch sm manifesteras sm tekniska aktiviteter.

4 1. IAM (Identitet ch behörighetshantering) a. Identifiering av persner, tjänster ch funktiner * b. Verifiering av identitet (persner, tjänster ch funktiner )* c. Reglering av systemspecifik resurshantering kpplat till den centrala identiteten (åtkmst till infrmatin, tjänster ch funktiner)* Tjänsten ska innehålla en katalg ( autentiseringskatalgen ) med ständigt uppdaterad identitets- ch behörighetsinfrmatin m anställda, elever ch medbrgare sm har tillgång till stadens IT-tjänster/system. * Knthantering (skapa, underhålla, avsluta knt) sker sm en del av denna funktin ch ska utföras enligt gällande regelverk inm Götebrgs Stad. * 2. Lggar ch övervakning a. Dkumentering av händelser för resurser, persner, tjänster ch funktiner * b. Autmatisk ch manuell analys (teknisk) av lggar* c. Kntinuerlig övervakning ch realtidsbevakning av IT-miljöns säkerhetsstatus såsm bevakning av säkerhetslarm. Inkluderar även bevakning av följsamhet mt regelverk samt sårbarhetsdetektering * Det ska finnas en central övervakningspunkt sm övervakar ch larmar för samtlig aktiv utrustning. Lggarna kan hanteras på lika sätt berende på vilket system det gäller. Lgg- ch larmnivåer stäms av årligen. Viss lggkrrelering förekmmer. * 3. Gränsskydd sm säkerställer grundläggande avgränsning mellan säkerhetszner. Gränsskyddet avser säkerställande av den kmmunikatin sm sker mellan staden ch externa parter samt internt mellan lika kntrllerade interna gränser (säkerhetszner). Skyddet gör att man inte får åtkmst mellan de lika znerna. *Detta sker antingen genm lgisk/fysisk separering alternativt ett regelverk. Inm en zn levereras alltid en grundnivå av åtkmst för att tillgdse funktinalitet såsm ex. övervakning ch AntiVirus. * De centrala säkerhetsznerna är * gemensam zn för ADM + PED Zn för ADM Management-zn Zn för externt nåbara tjänster

5 Zn för Internet De är bligatriska för alla användare ch är en förutsättning för att Intraservices leverans till Staden ska kunna fungera.* Övriga specifika säkerhetszner riktade till verksamheter beskrivs i tjänstebeskrivningen för Stadsnätet/WAN. 4. Knfiguratinsbeskrivningar (Cnfiguratin Baselines, ITIL) för samtliga hårdvarr sm används i leveransen samt riktlinjer/krav på knfiguratiner hs de enheter sm ska kunna anslutas (t ex av användare) till stadens nätverk / It-miljöer. Knfiguratinsbeskrivningarna säkerställa säkerhetsnivåer ch drift-leveransmöjlighet inm samtliga IT-tjänster. Beskrivningarna ska sm minimum innehålla infrmatin m gdkända / bligatriska a. Operativsystem (prdukt ch versin) b. Säkerhetspatchar (versin) c. Antiviruslösningar (prdukt ch versin) d. Serverprgramvarr / middleware-prdukter (i relevanta fall) Knfiguratinsbeskrivningarna ska årligen gdkännas av tjänsteägare på Beställarfunktinen. De knfiguratinsbeskrivningar sm specificerar krav på användaranslutna enheter ska efter gdkännandet publiceras av leverantören på Supprtprtalen. 5. Tjänst för skydd mt önskad infrmatin/ kd upptäckts- ch skyddsåtgärder mt önskad infrmatin ch kd såsm a. Virusskydd ch Malwareskydd. Skydd mt skadlig kd (för nättrafik, klienter, USB-minnen, NAS ch e-pst) innefattar skydd mt malware (virus, trjaner, maskar, spyware, adware ch övrig önskad mjukvara) ch arbetar dels med fördefinierade uppdateringar av kända ht, samt, på servrar/klienter, ckså heuristisk skanning sm söker på beteendemönster ch filuppbyggnad för att detektera ht sm ännu inte blivit definierade sm malware. b. Spamskydd. Skydd mt önskad e-pst i frm av massutskick av reklam. Filtrering sker på central nivå i ett skräppstfilter (även kallat spamskydd). Kntrll sker på både inkmmande ch utgående e-pst ch arbetar både pr- ch reaktivt c. Webbfiltrering. För webbfiltreringen är standardskyddet lika berende på zntillhörighet. Alla säkerhetszner har dck en basfiltrering av säkerhetsrelaterade ht ch barnprngrafi. Följande skydd gäller per Zn: TEKN/ ADM/ DCORE/DC INTERNET - - inget utöver basfiltrering

6 PED filtreras även spel PUB / GÄSTNÄT filtreras prr ch lämpligt innehåll såsm t ex hatprpaganda, lagliga aktiviteter eller drger, bskyrt ch/eller våldsamt innehåll d. Abuseanmälningar. Samtliga inkmna ärenden (t ex upptäckt av barnprrförekmst) till abuselådan ska hanteras.* Användarhandledning Sm IT-användare i Götebrgs Stad har man ett persnligt ansvar att följa de regler sm är beslutade ch sm finns tydliggjrda i dkumentet Regler för IT-användare i Götebrgs Stad. Ntera att det kan finnas förvaltningsspecifika tillägg till detta dkument. E/Regler%20f%C3%B6r%20IT-anv%C3%A4ndare%20ver%201.pdf Tillvalstjänster E-tjänstekrt: För användare av vårdsystem i reginen (VGR) måste e-tjänstekrt beställas sm tillval till Användarkntt. Beställ via Beställningsprtalen. För mer inf m e-tjänstkrt se tjänstebeskrivning IT-arbetsplats. Utökad webbfiltrering* En förvaltning kan beställa filtrering av fler webb-platser än standard. Filtreringen bygger på kategrier, ex spärra humr, spel ch det finns dessutm lika nivåer inm varje kategri. Utökad lggning ch lgganalys* Dessa funktiner kan skräddarsys utifrån specifika behv i verksamhets-system. Förändring av nätverksåtkmst (IPS ch/eller brandvägg)*: Beställs via Servicecentrum. Begäran utvärderas mt gällande säkerhetsplicy. Ibland rekmmenderas andra lösningar än prtöppning för att uppnå önskad verksamhetseffekt. För verksamhetssystem kan analys/rekmmendatin avseende Disaster/Recvery-skydd beställas separat. Målgrupp för tjänsten Tjänsten är bligatrisk för alla användare (inklusive tekniska tjänster/användare) av Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster. Med användare i detta fall avses förtrendevalda, anställda, entreprenörer, inhyrd persnal, knsulter ch leverantörer samt elever i verksamheter sm bedrivs av Götebrgs Stad

7 Tjänsten är även bligatrisk för alla kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster även m dessa nyttjas av andra användare än van nämnda. Tjänstens arkitektur/uppbyggnad Grundtjänst från leverantör (tekniskt perspektiv ch tjänsteperspektiv)* Kmmunikatinsmiljön består av ett centralt sk. cre (transprt ch sammanbindningsnät) sm är fördelat över de båda siterna. Mt detta kpplas de lika blcken: VPN - Denna del hanterar L2L ch klient VPN. Redudant över de båda siterna. Datacenter Cre - Detta är den interna datacenter miljön sm hanterar de gemensamma resurserna för ADM/PED samt de gemensamma manageringsmiljöerna. Redundant över de båda siterna. Datacenter Internet - Detta är datacenter miljön sm hanterar miljöer sm är externt nåbara. Redundant över de båda siterna. WAN - Här ansluter stadsnätsanslutna kunder mt de interna miljöerna ch mt de kmmungemensamma systemen. Här ansluter man även indirekt mt de gemensamma internet förbindelserna. Redundant över de båda siterna. Här finns znerna: ADM/PED/PUB ch TEK. Utöver de lika blcken består miljön även av redundanta Internet kpplingar fördelat över de båda siterna. Redundansen är även på peratörsnivå. De lika znerna är lgiskt åtskilda genm hela stadsnätet fram till ch med de båda central siterna. Även vissa lgsiska separeringar finns inm respektive zn. ADM ch PED har viss gemensam nåbarhet, ex. AD. För att nå dessa gemensamma resurser passerar man igenm lika lager av brandväggar samt djupare intrångsdetektin. Znen PUB har ingen möjlighet att nå de interna resurserna. Denna zn passerar igenm en brandvägg med ett granulärt filter innan internet åtkmst ges. Znen Tek har nrmalt sett ingen eller väldigt begränsad åtkmst, ch då endast mt en specifik del inm znen ADM. Packetlgic utrustningen är placerad mt Internetperatörerna ch används primärt för att kunna utföra djupa trafikanalyser ch felsökning. Denna utrustning går även att strypa ch kntrllera hur bandbredden ch trafiken får användas. Webbfilter funktinen är placerad i CORE ch i Internet miljön. CORE hanterar znerna ADM ch PED. Internet hanterar znen PUB. Detta gäller även för Barnprngrafifiltret då denna miljö använder samma tekniska lösning sm webbfiltret. Samtliga delar inm kmmunikatinsmiljön använder dels CS-MARS ch dels syslg NG. Skillnaden är i spartid ch krrelering, dvs. CS-MARS har krtare spartid med krrelering ch

8 tvärtm med Syslg NG. CS-MARS har ett antal säkerhetsrelaterade larm uppsatta för kmmunikatinsmiljön. Respektive systems lggar ch larm variererar ch revideras löpande efter behv. Verktyget Netadmin är ett verktyg sm driftas ch ägs av nuvarande nätleverantören, Gthnet. Detta verktyg håller kll på samtliga kundförbindelser samt avlämningsutrustning. Micrsft SCOM övervakar på varierande nivå samtliga servrar ch på en enklare nivå avseende nätutrustning. Här finns en mängd larm funktiner uppsatta för att kntrllera så att miljön fungerar sm sig bör. Tjänstekmpnenter/teknik (t ex HW, SW dkumentatin, datafiler) IAM (Identity and Access Management) IBM Tivli Directry Server (TDS) Micrsft ILM Lggar ch övervakning Micrsft SCOM Syslg NG Netadmin Cisc Security Mnitring, Analysis, and Respnse System (CS-MARS) +Respektive systemlgg. Gränsskydd Cisc FWSM Cisc ASA Packetlgic Cisc IPS 4270 Sensr Tjänst för skydd mt önskad infrmatin/ kd upptäckts- ch skyddsåtgärder Virusskydd klienter/server Kaspersky Business Space Security Gvernment users Kaspersky BusinessSpace Security Educatin users Webbfiltrering Cisc IrnPrt M670 Cisc IrnPrt S670

9 Cisc IrnPrt Web Reputatin Filters Cisc IrnPrt Web Usage Cntrls Cisc IrnPrt Anti-Malware (McAfee Verdict Engine) Spamskydd Cisc IrnPrt M670 Cisc IrnPrt C670 Virus Outbreak Filters Sphs Anti-Virus Barnprrfilter Cisc IrnPrt M670 Cisc IrnPrt S670 Cisc IrnPrt Web Reputatin Filters Cisc IrnPrt Web Usage Cntrls Cisc IrnPrt Anti-Malware (McAfee Verdict Engine) Antispyware Kaspersky Business Space Security Gvernment users Kaspersky BusinessSpace Security Educatin users Tjänsteaktiviteter/prcess sm är unika för tjänsten:* Abusehanteringsprcessen. CERT-avtal finns. Tjänsteresurser/ människr **: Anders Nilssn, Operativt tjänsteansvarig Samverkan eller berenden till tjänster inköpt från eventuell annan leverantör*: Denna tjänst samverkar med alla andra kmpnenter i IT-miljön, avsett var dessa prduceras. Publicering Tjänsten är en IT-infrastrukturtjänst ch presenteras ch beskrivs inm ramen för ITinfrastrukturtjänster. Tjänsten ingår Giit.

10 Leveransmdell* Tjänsten levereras av IntraService. Tjänsten knsumeras Inm alla förvaltningar ch blag sm använder Kmmungemensamma ITstöd ch administrativa tjänster Villkr/förutsättningar för leverans För att ta del av denna tjänst krävs ett Användarknt till IT-miljön inm Götebrgs Stad. Detta levereras via tjänsten IT-arbetsplats, se detaljer för beställningsrutin nedan. Servicenivåer Generell IT-säkerhet Typ Öppettid Tillgänglighet Övrigt Standard Minst i nivå med den högst kravställda tjänsten Ska utföras på all användning av ITtjänster / elektrnisk infrmatin. Avser användning initierad av såväl människa sm IT-tekniska resurser. Katastrfplaneringsnivå Tjänsten uppfyller den generella katastrfplaneringsnivå sm anges för IT-infrastrukturtjänster i Generella Villkr. Beställningsrutin För användare beställs denna tjänst via tjänsten IT-arbetsplats, (standardnivå) i Beställningsprtalen. Då Användarknt beställs/levereras ingår denna tjänst liksm övriga delar av Giit autmatiskt. Beställningsförfarandet är i samklang med dkumentet Regler för infrmatinssäkerhetsansvar för chefer i Götebrgs Stad. Se Tjänstebeskrivning IT-arbetsplats för detaljer m leveranstider mm. För verksamhetssystem är funktinaliteten i denna tjänst autmatiskt inbyggd i alla driftplattfrmar sm erbjuds inm Götebrgs Stad. Pris / kstnadsfördelning Tjänsten erbjuds endast i en Servicenivå. Kstnaden för denna fördelas ut inm ramen för Giit. Tillvalstjänsten webbfiltrering kstar inget.

11 Beställarfunktinens interna detaljer avseende kstnadshantering** Leverantörens kstnadsspecifikatin ska levereras årligen ch avse den ttala kstnaden för tjänsten. Beställarfunktinen gör ett generellt påslag på ttalkstnaden för tjänsten för att täcka sina persnalkstnader. Mätning ch rapprtering** Nedanstående rapprter/mätetal levereras månatligen till Beställarfunktinen. Endast störningar sm pririterats sm Hög eller Medel ingår i rapprteringen Väsentliga störningar/brister under mätperiden Krt beskrivning över de nya väsentliga störningar sm har uppstått under periden samt infrmatin m dess påverkan ch åtgärder. Väsentliga störningar/brister per systemmråde/tjänstemråde de senaste 12 månaderna Ttalt antal störningar/brister per systemmråde (rullande 12 månader) Löpande uppdaterad lista över årets alla störningar. Presenteras i PwerPint frmat Trender ch mönster Incident analys samt förslag till förbättringar Inf betr. aktiviteter ch åtgärder sm pågår eller planeras ch sm kan kmma att ha påverkan på störningar/brister. Vilka åtgärder kmmer att behöva vidtas? Uppföljning av status från utestående åtgärder Uppföljning av i tidigare möten bestämda aktiviteter & åtgärder. Har vi uppnått det förväntade resultatet? Sammanställning av SLA avvikelser/brtt för alla systemmråden

12 Infrmatin m genmsnittlig nertid per SLA bjekt under de tre (3) senaste månaderna. Analys per SLA brtt, rsak ch föreslagna åtgärder

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Tillstånd till kameraövervakning med drönare

Tillstånd till kameraövervakning med drönare Datum Diarienr 1 (5) 2016-11-16 22-2016 Till samtliga länsstyrelser Tillstånd till kameraövervakning med drönare Inledning Högsta förvaltningsdmstlen har i en dm meddelad den 21 ktber 2016 i mål nr 78-16

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige Mlntjänster från Micrsft En checklista för vårdrganisatiner i Sverige Att börja använda mlntjänster inm sjukvården är inte längre en fråga m, utan frågan är snarare när. Men vilken mlnlösning ska man välja?

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Policy Wastetofuel på Facebook

Policy Wastetofuel på Facebook Helsingbrg 2012-03-15 Plicy Wastetfuel på Facebk Facebk Facebk är ett scialt nätverk, sm i dagsläget är det mest använda i Sverige. Syfte med Facebk: Föra dialg med målgrupper Starta diskussiner Skapa

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

... 18... 19 Skicka. Skapa läkarintyg... 20

... 18... 19 Skicka. Skapa läkarintyg... 20 15 februari i 2013 1 Center för ehälsa i samverkan Hrnsgatan 20, 118 82 Stckhlm Peter Lindgren, 070-661 62 59 www.cehis.se inf@cehis.se Krav på landsting ch jurnalsystemsleverantörer Intygstjänster 2013

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet.

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet. TV4-GRUPPEN Kmmunikatinsmyndigheten PTS Enheten för samtrafik Bx 5398 102 49 Stckhlm Attn: Ylva Mälarstig Stckhlm den 20 augusti 2009 Yttrande rörande PTS marbetade förslag till beslut avseende grssistmarlmaden

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Användarvillkor. SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012

Användarvillkor. SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 Användarvillkr För att ha tillgång till denna Webbplats måste du vara över den tillåtna åldern för alkhlknsumtin i det land du br i. Vänligen lämna denna Webbplats genast

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

Bakgrund. Den nya version av standarden som fastställdes i början av 2015 innebär en anpassning till digital modellering.

Bakgrund. Den nya version av standarden som fastställdes i början av 2015 innebär en anpassning till digital modellering. Prjekt BSAB 2.0 Bakgrund I takt med att digital mdellering av hus ch anläggningar blir allt mer avancerad ökar behvet av gemensam klassifikatin ch beskrivning av bjekt. Behvet ch de ptentiella vinsterna

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006)

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006) ANVÄNDARMANUAL Versin 2.3.3 (Juni 2006) Eurmed Netwrks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stckhlm. Tel. 08-54 58 99 99 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ÅTERFÖRSÄLJARE...3 DIKTERING...3 DIKTERING...4 Diktatlista...

Läs mer

Roller och funktioner

Roller och funktioner Central signering Hur fungerar lösningen tekniskt ch juridiskt Stefan Santessn, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.cm Per Furberg, Setterwalls Per.Furberg@Setterwalls.se Rller ch funktiner Signeringsfunktin

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER RIKTLINJERNA HAR SOM SYFTE ATT BESKRIVA SANERINGSMETODER SOM: FÖRORD SYFTET MED RIKTLINJERNA ÄR EFFEKTIVA NÄR DET GÄLLER ATT AVLÄGSNA MIKROBIELLA FÖRORENINGAR MÖJLIGGÖR ATT BRUKARE OCH SANERINGSPERSONAL

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet.

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet. 2015-04-08 Klas Lindblm Chefscntrller, Fastighetskntret 08 560 39 Klas.Lindblm@eker.se Internkntrll 2014 - Rapprt Dnr TN14/39-017 Innehåll 1. LOU. Upphandling...1 2. Leveranskntrll...3 3. Hög arbetsbelastning.

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Affärssystemsanalys och processer Tricati

Affärssystemsanalys och processer Tricati Affärssystemsanalys ch prcesser Tricati Ett sammandrag av Andreas Anderssn (33500) ch Sören Jnssn (32661) ch Wilhelm Törnrs (32378) Kurs: Integrerade affärsprcesser Kursansvarig: Franck Tétard Ämne: Infrmatinssystem

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER

TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER SPI:s vägledning för skyddsplan i enlighet med ADR-S kapitel 1.10 för tankbilstransprter av petrleumprdukter. Rekmmendatinen är fastställd av SPI:s driftkmmitté i mars 2006

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom E-pst 2015-02-05 1 (6) Skapat av Versin: 1.0 ITM Deans ffice Anvisning avseende e-pstkmmunikatin för anställda inm administratinen på ITM-sklan (Kursiverad text nedan är från KTH:s regelverk.) E-pstkmmunikatin

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer