Linda Boson Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svensson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-06-20 0.2 Linda Boson Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svensson"

Transkript

1 Dkumenthistrik Datum Versin Namn Kmmentar Linda Bsn Dkumentet skapas Linda Bsn Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svenssn Linda Bsn Uppdateringar baserat på Intervju med Lars Sandin Linda Bsn Uppdateringar gjrda av Jan A Svenssn har accepterats/infgats i dkumentet Linda Bsn Uppdateringar utifrån avstämningsmöte med Anders Nilssn, Jan A Svenssn, Mirsada Hrmic, Lars Sandin, Anna Strindberg Linda Bsn Uppdateringar baserade på knthanteringsmöte med Mirsada Hrmic, Lars Sandin ch Katarina Öryd samt efterföljande review av Jan A Svenssn Linda Bsn Uppdateringar enligt möte med Anders Nilssn Linda Bsn Uppdateringar under ch efter möte med Anders Nilssn, Gustaf Stawåsen, Marcus Strm ch Jan A Svenssn Linda Bsn Uppdateringar under ch efter möte med Gustaf Stawåsen. Flyttat en del generella stycken till tjänstekatalgens generella villkr Linda Bsn Uppdateringar baserat på granskning av (ch möte med) Jan A Svenssn Linda Bsn Uppdatering med definitin av begreppet Användarknt samt infrmatin m knthantering Linda Bsn Sista översyn internt Linda Bsn Uppdatering med knfiguratinsbeskrivningar på begäran av Anna S Linda Bsn Uppdateringar kring kstnadshantering (en ttalprislapp)

2 Linda Bsn Tillägg kring funktin för skydd mt önskad kd Linda Bsn För gdkännande Tjänstebeskrivning Namn på tjänsten: Generell IT-säkerhet Tjänsteägare: N N Tjänsten i ett Livscykelperspektiv Bakgrund*: Tjänsten har tagits fram för att säkerställa en säker (i linje med lagkrav ch villkr i ingångna avtal) hantering av IT-verksamhet ch elektrnisk data/infrmatin inm Götebrgs Stad. Vissa av kmpnenterna i denna tjänst (t ex virusskydd ch spamfilter) har ingått i Stadsnätsbegreppet tidigare. Trts att kmpnenterna härmed istället blir en del av tjänsten Generell IT-säkerhet mfattas de frtfarande av tidigare KS beslut ( , Dnr 1001/04). Denna versin av tjänsten skapades under Q i syfte att göra mrådet systemberende ch för att samla alla säkerhetslösningar i en ch samma tjänst/tjänstebeskrivning. Tjänstens funktinalitet har dck funnits ch levererats i någn frm alltsedan IT-stöd började användas inm kmmunen. Nuläge: Tjänsten innebär idag att alla Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster nyttjar generella ch systemberende IT-säkerhetslösningar sm uppfyller Nivå 1 enligt Riktlinjer för infrmatinssäkerhet i Götebrgs Stad (se författningssamlingen). Enligt tjänstens förvaltningsplan kmmer tjänsten att levereras utan förändringar minst under kalenderåret Framtid**: I tjänstens förvaltningsplan planeras för en utveckling för att kunna stödja Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster sm har behv av säkerhetslösningar enligt Nivå 2. Detta innebär t ex att IAM kmmer att stödja federatiner ch därmed integratin med extern part. Förvaltningsplanen innehåller ckså planer för införande av funktin för skydd för webb sm förebygger ch kntrllerar att bilagr sm skickas/laddas ned inte innehåller skadlig kd. En uppdatering av webbfiltret planeras ckså så att detta kmmer mfatta webbtrafik baserad både på http ch https. Dessutm planeras framtagande av åtgärdsplan efter penetreringsrapprten samt PwC-arbetet. Definitin av tjänsten

3 Tjänsten erbjuder generella säkerhetslösningar sm uppfyller Götebrgs Stads krav på ITtjänster för Kmmungemensamma IT-stöd ch Administrativa tjänster. Tjänsten är bligatrisk för alla IT-användare inm Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster i Götebrgs stad. Ntera att det även finns ett antal specifika säkerhetslösningar sm hanteras endera sm tillval i denna tjänst eller sm separata tjänster. De specifika säkerhetslösningarna är dck inte bligatriska. Användarkntt är nyckeln för att använda både denna ch andra IT-tjänster. Detta knt avser de uppgifter (t ex användarnamn & lösenrd) sm en användare behöver för att kunna kmma åt den IT-miljö inm Staden sm han/hn förväntas kunna/behöva ha åtkmst till. Detta knt behöver ftast kmpletteras med specifika (verksamhets-)system uppgifter/kntn. Att använda ett persnunikt Användarknt är en bligatrisk förutsättning för all användning av Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster. Målbeskrivning för tjänsten Genm att tjänsten appliceras/används i alla IT-tjänster uppfylls Riktlinjerna för infrmatinssäkerhet i Götebrgs Stad för Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster avseende dessa säkerhetslösningar. Detta kan exempelvis innebära att endast rätt persner får tillgång ch åtkmst efter behv till viss data/infrmatin/it-tjänster ch att datan skyddas mt avsiktliga eller icke gdkända uppdateringar. Det innebär ckså att infrmatin m händelser (t ex vem sm använt vad ) i IT-miljön lggas ch kan analyseras. Ett ytterligare mål med tjänsten är att säkerställa möjligheten till drift ch tillgänglighet i hela IT-leveransen. Ntera att tjänsten ger de tekniskt krrekta förutsättningarna för att uppfylla Riktlinjerna för infrmatinssäkerhet. Själva användandet av tjänsten måste ske i enlighet med Riktlinjerna för infrmatinssäkerhet, Regler för IT-användare i Götebrgs Stad samt övriga tillämpliga styrdkument för att fullständig efterlevnad mt gällande säkerhetsprinciper ska kunna garanteras. Tjänstens funktinalitet Ur ett användarperspektiv utförs tjänsten varje gång en användare vill använda en ITtjänst/kmma åt viss elektrnisk data/infrmatin. Allt användaren behöver göra för att tjänsten ska utföras är att på begäran ange sitt användarnamn ch lösenrd (ch i förekmmande fall även sitt e-tjänstekrt). Funktinerna i tjänsten utförs i bakgrunden utan att användaren märker annat än resultatet av tjänsten (dvs åtkmst till den aktuella ITtjänsten/datan/infrmatinen kan eller kan inte ske). Ur ett tekniskt perspektiv appliceras tjänsten ckså på all användning av IT-tjänster ch elektrnisk data/infrmatin sm initieras av IT-tekniska resurser (t ex servers) ch sm manifesteras sm tekniska aktiviteter.

4 1. IAM (Identitet ch behörighetshantering) a. Identifiering av persner, tjänster ch funktiner * b. Verifiering av identitet (persner, tjänster ch funktiner )* c. Reglering av systemspecifik resurshantering kpplat till den centrala identiteten (åtkmst till infrmatin, tjänster ch funktiner)* Tjänsten ska innehålla en katalg ( autentiseringskatalgen ) med ständigt uppdaterad identitets- ch behörighetsinfrmatin m anställda, elever ch medbrgare sm har tillgång till stadens IT-tjänster/system. * Knthantering (skapa, underhålla, avsluta knt) sker sm en del av denna funktin ch ska utföras enligt gällande regelverk inm Götebrgs Stad. * 2. Lggar ch övervakning a. Dkumentering av händelser för resurser, persner, tjänster ch funktiner * b. Autmatisk ch manuell analys (teknisk) av lggar* c. Kntinuerlig övervakning ch realtidsbevakning av IT-miljöns säkerhetsstatus såsm bevakning av säkerhetslarm. Inkluderar även bevakning av följsamhet mt regelverk samt sårbarhetsdetektering * Det ska finnas en central övervakningspunkt sm övervakar ch larmar för samtlig aktiv utrustning. Lggarna kan hanteras på lika sätt berende på vilket system det gäller. Lgg- ch larmnivåer stäms av årligen. Viss lggkrrelering förekmmer. * 3. Gränsskydd sm säkerställer grundläggande avgränsning mellan säkerhetszner. Gränsskyddet avser säkerställande av den kmmunikatin sm sker mellan staden ch externa parter samt internt mellan lika kntrllerade interna gränser (säkerhetszner). Skyddet gör att man inte får åtkmst mellan de lika znerna. *Detta sker antingen genm lgisk/fysisk separering alternativt ett regelverk. Inm en zn levereras alltid en grundnivå av åtkmst för att tillgdse funktinalitet såsm ex. övervakning ch AntiVirus. * De centrala säkerhetsznerna är * gemensam zn för ADM + PED Zn för ADM Management-zn Zn för externt nåbara tjänster

5 Zn för Internet De är bligatriska för alla användare ch är en förutsättning för att Intraservices leverans till Staden ska kunna fungera.* Övriga specifika säkerhetszner riktade till verksamheter beskrivs i tjänstebeskrivningen för Stadsnätet/WAN. 4. Knfiguratinsbeskrivningar (Cnfiguratin Baselines, ITIL) för samtliga hårdvarr sm används i leveransen samt riktlinjer/krav på knfiguratiner hs de enheter sm ska kunna anslutas (t ex av användare) till stadens nätverk / It-miljöer. Knfiguratinsbeskrivningarna säkerställa säkerhetsnivåer ch drift-leveransmöjlighet inm samtliga IT-tjänster. Beskrivningarna ska sm minimum innehålla infrmatin m gdkända / bligatriska a. Operativsystem (prdukt ch versin) b. Säkerhetspatchar (versin) c. Antiviruslösningar (prdukt ch versin) d. Serverprgramvarr / middleware-prdukter (i relevanta fall) Knfiguratinsbeskrivningarna ska årligen gdkännas av tjänsteägare på Beställarfunktinen. De knfiguratinsbeskrivningar sm specificerar krav på användaranslutna enheter ska efter gdkännandet publiceras av leverantören på Supprtprtalen. 5. Tjänst för skydd mt önskad infrmatin/ kd upptäckts- ch skyddsåtgärder mt önskad infrmatin ch kd såsm a. Virusskydd ch Malwareskydd. Skydd mt skadlig kd (för nättrafik, klienter, USB-minnen, NAS ch e-pst) innefattar skydd mt malware (virus, trjaner, maskar, spyware, adware ch övrig önskad mjukvara) ch arbetar dels med fördefinierade uppdateringar av kända ht, samt, på servrar/klienter, ckså heuristisk skanning sm söker på beteendemönster ch filuppbyggnad för att detektera ht sm ännu inte blivit definierade sm malware. b. Spamskydd. Skydd mt önskad e-pst i frm av massutskick av reklam. Filtrering sker på central nivå i ett skräppstfilter (även kallat spamskydd). Kntrll sker på både inkmmande ch utgående e-pst ch arbetar både pr- ch reaktivt c. Webbfiltrering. För webbfiltreringen är standardskyddet lika berende på zntillhörighet. Alla säkerhetszner har dck en basfiltrering av säkerhetsrelaterade ht ch barnprngrafi. Följande skydd gäller per Zn: TEKN/ ADM/ DCORE/DC INTERNET - - inget utöver basfiltrering

6 PED filtreras även spel PUB / GÄSTNÄT filtreras prr ch lämpligt innehåll såsm t ex hatprpaganda, lagliga aktiviteter eller drger, bskyrt ch/eller våldsamt innehåll d. Abuseanmälningar. Samtliga inkmna ärenden (t ex upptäckt av barnprrförekmst) till abuselådan ska hanteras.* Användarhandledning Sm IT-användare i Götebrgs Stad har man ett persnligt ansvar att följa de regler sm är beslutade ch sm finns tydliggjrda i dkumentet Regler för IT-användare i Götebrgs Stad. Ntera att det kan finnas förvaltningsspecifika tillägg till detta dkument. E/Regler%20f%C3%B6r%20IT-anv%C3%A4ndare%20ver%201.pdf Tillvalstjänster E-tjänstekrt: För användare av vårdsystem i reginen (VGR) måste e-tjänstekrt beställas sm tillval till Användarkntt. Beställ via Beställningsprtalen. För mer inf m e-tjänstkrt se tjänstebeskrivning IT-arbetsplats. Utökad webbfiltrering* En förvaltning kan beställa filtrering av fler webb-platser än standard. Filtreringen bygger på kategrier, ex spärra humr, spel ch det finns dessutm lika nivåer inm varje kategri. Utökad lggning ch lgganalys* Dessa funktiner kan skräddarsys utifrån specifika behv i verksamhets-system. Förändring av nätverksåtkmst (IPS ch/eller brandvägg)*: Beställs via Servicecentrum. Begäran utvärderas mt gällande säkerhetsplicy. Ibland rekmmenderas andra lösningar än prtöppning för att uppnå önskad verksamhetseffekt. För verksamhetssystem kan analys/rekmmendatin avseende Disaster/Recvery-skydd beställas separat. Målgrupp för tjänsten Tjänsten är bligatrisk för alla användare (inklusive tekniska tjänster/användare) av Kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster. Med användare i detta fall avses förtrendevalda, anställda, entreprenörer, inhyrd persnal, knsulter ch leverantörer samt elever i verksamheter sm bedrivs av Götebrgs Stad

7 Tjänsten är även bligatrisk för alla kmmungemensamma IT-stöd ch administrativa tjänster även m dessa nyttjas av andra användare än van nämnda. Tjänstens arkitektur/uppbyggnad Grundtjänst från leverantör (tekniskt perspektiv ch tjänsteperspektiv)* Kmmunikatinsmiljön består av ett centralt sk. cre (transprt ch sammanbindningsnät) sm är fördelat över de båda siterna. Mt detta kpplas de lika blcken: VPN - Denna del hanterar L2L ch klient VPN. Redudant över de båda siterna. Datacenter Cre - Detta är den interna datacenter miljön sm hanterar de gemensamma resurserna för ADM/PED samt de gemensamma manageringsmiljöerna. Redundant över de båda siterna. Datacenter Internet - Detta är datacenter miljön sm hanterar miljöer sm är externt nåbara. Redundant över de båda siterna. WAN - Här ansluter stadsnätsanslutna kunder mt de interna miljöerna ch mt de kmmungemensamma systemen. Här ansluter man även indirekt mt de gemensamma internet förbindelserna. Redundant över de båda siterna. Här finns znerna: ADM/PED/PUB ch TEK. Utöver de lika blcken består miljön även av redundanta Internet kpplingar fördelat över de båda siterna. Redundansen är även på peratörsnivå. De lika znerna är lgiskt åtskilda genm hela stadsnätet fram till ch med de båda central siterna. Även vissa lgsiska separeringar finns inm respektive zn. ADM ch PED har viss gemensam nåbarhet, ex. AD. För att nå dessa gemensamma resurser passerar man igenm lika lager av brandväggar samt djupare intrångsdetektin. Znen PUB har ingen möjlighet att nå de interna resurserna. Denna zn passerar igenm en brandvägg med ett granulärt filter innan internet åtkmst ges. Znen Tek har nrmalt sett ingen eller väldigt begränsad åtkmst, ch då endast mt en specifik del inm znen ADM. Packetlgic utrustningen är placerad mt Internetperatörerna ch används primärt för att kunna utföra djupa trafikanalyser ch felsökning. Denna utrustning går även att strypa ch kntrllera hur bandbredden ch trafiken får användas. Webbfilter funktinen är placerad i CORE ch i Internet miljön. CORE hanterar znerna ADM ch PED. Internet hanterar znen PUB. Detta gäller även för Barnprngrafifiltret då denna miljö använder samma tekniska lösning sm webbfiltret. Samtliga delar inm kmmunikatinsmiljön använder dels CS-MARS ch dels syslg NG. Skillnaden är i spartid ch krrelering, dvs. CS-MARS har krtare spartid med krrelering ch

8 tvärtm med Syslg NG. CS-MARS har ett antal säkerhetsrelaterade larm uppsatta för kmmunikatinsmiljön. Respektive systems lggar ch larm variererar ch revideras löpande efter behv. Verktyget Netadmin är ett verktyg sm driftas ch ägs av nuvarande nätleverantören, Gthnet. Detta verktyg håller kll på samtliga kundförbindelser samt avlämningsutrustning. Micrsft SCOM övervakar på varierande nivå samtliga servrar ch på en enklare nivå avseende nätutrustning. Här finns en mängd larm funktiner uppsatta för att kntrllera så att miljön fungerar sm sig bör. Tjänstekmpnenter/teknik (t ex HW, SW dkumentatin, datafiler) IAM (Identity and Access Management) IBM Tivli Directry Server (TDS) Micrsft ILM Lggar ch övervakning Micrsft SCOM Syslg NG Netadmin Cisc Security Mnitring, Analysis, and Respnse System (CS-MARS) +Respektive systemlgg. Gränsskydd Cisc FWSM Cisc ASA Packetlgic Cisc IPS 4270 Sensr Tjänst för skydd mt önskad infrmatin/ kd upptäckts- ch skyddsåtgärder Virusskydd klienter/server Kaspersky Business Space Security Gvernment users Kaspersky BusinessSpace Security Educatin users Webbfiltrering Cisc IrnPrt M670 Cisc IrnPrt S670

9 Cisc IrnPrt Web Reputatin Filters Cisc IrnPrt Web Usage Cntrls Cisc IrnPrt Anti-Malware (McAfee Verdict Engine) Spamskydd Cisc IrnPrt M670 Cisc IrnPrt C670 Virus Outbreak Filters Sphs Anti-Virus Barnprrfilter Cisc IrnPrt M670 Cisc IrnPrt S670 Cisc IrnPrt Web Reputatin Filters Cisc IrnPrt Web Usage Cntrls Cisc IrnPrt Anti-Malware (McAfee Verdict Engine) Antispyware Kaspersky Business Space Security Gvernment users Kaspersky BusinessSpace Security Educatin users Tjänsteaktiviteter/prcess sm är unika för tjänsten:* Abusehanteringsprcessen. CERT-avtal finns. Tjänsteresurser/ människr **: Anders Nilssn, Operativt tjänsteansvarig Samverkan eller berenden till tjänster inköpt från eventuell annan leverantör*: Denna tjänst samverkar med alla andra kmpnenter i IT-miljön, avsett var dessa prduceras. Publicering Tjänsten är en IT-infrastrukturtjänst ch presenteras ch beskrivs inm ramen för ITinfrastrukturtjänster. Tjänsten ingår Giit.

10 Leveransmdell* Tjänsten levereras av IntraService. Tjänsten knsumeras Inm alla förvaltningar ch blag sm använder Kmmungemensamma ITstöd ch administrativa tjänster Villkr/förutsättningar för leverans För att ta del av denna tjänst krävs ett Användarknt till IT-miljön inm Götebrgs Stad. Detta levereras via tjänsten IT-arbetsplats, se detaljer för beställningsrutin nedan. Servicenivåer Generell IT-säkerhet Typ Öppettid Tillgänglighet Övrigt Standard Minst i nivå med den högst kravställda tjänsten Ska utföras på all användning av ITtjänster / elektrnisk infrmatin. Avser användning initierad av såväl människa sm IT-tekniska resurser. Katastrfplaneringsnivå Tjänsten uppfyller den generella katastrfplaneringsnivå sm anges för IT-infrastrukturtjänster i Generella Villkr. Beställningsrutin För användare beställs denna tjänst via tjänsten IT-arbetsplats, (standardnivå) i Beställningsprtalen. Då Användarknt beställs/levereras ingår denna tjänst liksm övriga delar av Giit autmatiskt. Beställningsförfarandet är i samklang med dkumentet Regler för infrmatinssäkerhetsansvar för chefer i Götebrgs Stad. Se Tjänstebeskrivning IT-arbetsplats för detaljer m leveranstider mm. För verksamhetssystem är funktinaliteten i denna tjänst autmatiskt inbyggd i alla driftplattfrmar sm erbjuds inm Götebrgs Stad. Pris / kstnadsfördelning Tjänsten erbjuds endast i en Servicenivå. Kstnaden för denna fördelas ut inm ramen för Giit. Tillvalstjänsten webbfiltrering kstar inget.

11 Beställarfunktinens interna detaljer avseende kstnadshantering** Leverantörens kstnadsspecifikatin ska levereras årligen ch avse den ttala kstnaden för tjänsten. Beställarfunktinen gör ett generellt påslag på ttalkstnaden för tjänsten för att täcka sina persnalkstnader. Mätning ch rapprtering** Nedanstående rapprter/mätetal levereras månatligen till Beställarfunktinen. Endast störningar sm pririterats sm Hög eller Medel ingår i rapprteringen Väsentliga störningar/brister under mätperiden Krt beskrivning över de nya väsentliga störningar sm har uppstått under periden samt infrmatin m dess påverkan ch åtgärder. Väsentliga störningar/brister per systemmråde/tjänstemråde de senaste 12 månaderna Ttalt antal störningar/brister per systemmråde (rullande 12 månader) Löpande uppdaterad lista över årets alla störningar. Presenteras i PwerPint frmat Trender ch mönster Incident analys samt förslag till förbättringar Inf betr. aktiviteter ch åtgärder sm pågår eller planeras ch sm kan kmma att ha påverkan på störningar/brister. Vilka åtgärder kmmer att behöva vidtas? Uppföljning av status från utestående åtgärder Uppföljning av i tidigare möten bestämda aktiviteter & åtgärder. Har vi uppnått det förväntade resultatet? Sammanställning av SLA avvikelser/brtt för alla systemmråden

12 Infrmatin m genmsnittlig nertid per SLA bjekt under de tre (3) senaste månaderna. Analys per SLA brtt, rsak ch föreslagna åtgärder

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige Mlntjänster från Micrsft En checklista för vårdrganisatiner i Sverige Att börja använda mlntjänster inm sjukvården är inte längre en fråga m, utan frågan är snarare när. Men vilken mlnlösning ska man välja?

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Roller och funktioner

Roller och funktioner Central signering Hur fungerar lösningen tekniskt ch juridiskt Stefan Santessn, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.cm Per Furberg, Setterwalls Per.Furberg@Setterwalls.se Rller ch funktiner Signeringsfunktin

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER

TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER SPI:s vägledning för skyddsplan i enlighet med ADR-S kapitel 1.10 för tankbilstransprter av petrleumprdukter. Rekmmendatinen är fastställd av SPI:s driftkmmitté i mars 2006

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Examinationsregler i medieteknik

Examinationsregler i medieteknik Dnr: DFM 2012/101 Regeldkument Examinatinsregler i medieteknik Beslutat av Ämneskllegiet i medieteknik 2012-06-19 Gäller från 2012-08-27 Innehåll Examinatinsregler i medieteknik 3 1. Vanliga examinatinsfrmer

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Mässguide Beställning // In- & Utflyttning // Öppettider // Godstransporter

Mässguide Beställning // In- & Utflyttning // Öppettider // Godstransporter Mässguide Beställning // In- & Utflyttning // Öppettider // Gdstransprter Inklusive två bilagr: Intyg minderårig ch Byggnatinsregler Beställning In- & Utflyttning Öppettider Gdstransprter Gd planering

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll PerkinElmer Singapre Pte Ltd 28 Ayer Rajah Crescent #04-01/08 Singapre 139959 C. Reg. N. 199707113D Phne 65 6868 1688 Fax 65 6779 6567 www.perkinelmer.cm Den 13en Maj 2015 Kära Kund, BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Affärssystemsanalys och processer Tricati

Affärssystemsanalys och processer Tricati Affärssystemsanalys ch prcesser Tricati Ett sammandrag av Andreas Anderssn (33500) ch Sören Jnssn (32661) ch Wilhelm Törnrs (32378) Kurs: Integrerade affärsprcesser Kursansvarig: Franck Tétard Ämne: Infrmatinssystem

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Accounting Update #36 December 2014

Accounting Update #36 December 2014 Kära läsare! När detta nummer publiceras är det ungefär en vecka kvar tills jul. Bråda tider. Bkslutstider. Vi ägnar därför den första artikeln till att guida er igenm vilka nyheter sm finns att beakta

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare Versin 4.3 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS Platsnummer: Persnlig kd: 1234 *(OBS - se undantag) https://www.webel-nline.se Telefn Sverige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

1: Apogee Preflight. Grundkunskaper för kursen För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha grundläggande kunskaper om Apogee och prepressarbete.

1: Apogee Preflight. Grundkunskaper för kursen För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha grundläggande kunskaper om Apogee och prepressarbete. 1: Apgee Preflight. Den grafiska prducenten förväntas ha specialistkunskaper m hur pdf-filer ska vara anpassade för en rad lika tryckmetder. Frtfarande levereras felaktigt anpassade pdf-filer till tryckeriet

Läs mer

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och Rutin för registrering av Mbipen i Järfälla kmmun registrering av tid ch Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Intrduktin... 5 1 Syfte införa Phnir Care med Mbipen i Järfälla kmmun...

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

Riktlinjer för digital referensservice

Riktlinjer för digital referensservice Riktlinjer för digital referensservice March 2005 INLEDNING "Termerna 'virtuell referenstjänst', 'digital referenstjänst', 'elektrnisk referenstjänst', 'infrmatinstjänster på Internet' ch 'referenstjänst

Läs mer

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6! Nya funktiner ch ändringar i CS Library från versin 3.2 till 3.6! Vi jbbar ständigt med att förnya ch förbättra CS Library för att den ska vara en ledande teknisk lösning för digitala biblitek. Här är

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer