Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN"

Transkript

1 Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu e uppdragsverksamhet? Åtta förvaltigar «Vadå, fis det sju till?» Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm. hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

2 Välkomme som medarbetare i Sala kommu! Kommue är e mågfacetterad orgaisatio. Hos oss arbetar måga olika professioer lärare, udersköterskor, igejörer, ekoomer, vaktmästare, socialsekreterare, barskötare, livsmedelsispektörer med flera yrkeskategorier. Lista över de olika professioera ka göras låg. Alla behövs för att vi ska kua fullgöra kommues uppdrag eligt lokala politiska beslut i kommufullmäktige, kommustyrelse och våra ämder me också uppdrage vi har utifrå lagstiftige. I Sala kommu ska vi arbeta eligt devise Ekelt, effektivt och medborgarväligt. Det ställer krav på oss att återkommade omvärdera vårt arbete så att vi ite fastar i gamla rutier som ite lägre ger resultat. Du som är y medarbetare är e viktig resurs i detta städiga förbättrigsarbete. Du kommer med ya ögo, ställer frågor och har erfareheter frå adra arbetsplatser. Hur kommues olika verksamheter fugerar är viktigt för ivåara. Vi behöver alla fugerade vatte- och avloppsät, söröjig, plaerig för bostadsbyggade och företagsetablerigar, förskolor, skolor och äldreomsorg. Me kommues verksamheter ska också vara väl fugerade arbetsplatser. Precis som vi arbetar med att ha ett gott bemötade i mötet med kommuivåara så är det viktigt att vi har ett gott bemötade mot varadra på arbetsplatse. Vi är varadras arbetsmiljö. I gällade samverkasavtal för Sala kommu står att vi eftersträvar e tillåtade omgivig som visar tro på mäiskors kreativitet och förmåga att ta asvar. Jag hoppas att du som är yaställd käer att de ada präglar di ya arbetsplats! JENNY NOLHAGE, KOMMUNCHEF Iehåll Sala kommus visio och uppdrag... Företagskultur... Sala kommu som arbetsgivare... Persoalpolitik och riktlijer... FAS = Föryelse, Arbetsmiljö och Samverka... FAQ A Ö... Så styrs Sala kommu... Medborgarförslag... Sammaträdesdagar... Kommues tre förvaltigar... Lö... Friskvård & Persoalföreige Frisk... Företagshälsovård... Semester-/klämdagar... Sjukdom/ Vård av sjukt bar... Telefoi med support: 0... IT-ehetes helpdesk:... Felamäla fastigheter: 0... Post och allmäa hadligar... E-post... och itraätet... Silverarket... 0 Sala After Work... 0 Medborgarkotoret: E kort presetatio av Sala kommu som arbetsgivare Att vara medarbetare hos Sala kommu Sala kommu Box 0 SALA Asvarig utgivare Jae Allasso,, MEDBORGARKONTORET 0 Tryck: Kotorservice, Sala kommu, 0

3 Sala kommus visio och uppdrag VISIONEN för kommuala ämder, bolag och styrelser i Sala kommu: År 0 har Sala kommu passerat 000 ivåare och är ett lågsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommue. KOMMUNERNAS VERKSAMHET grudar sig i ågot som kallas lokalt självstyre. De iebär att medborgara tillsammas sköter måga av sia agelägeheter lokalt. På det sättet fattas beslute ära de som berörs. Fler blir delaktiga och makte sprids. Det stärker demokrati. skrev Sverige uder Europarådets kovetio om lokalt självstyre. Det iebär att Sverige bestämt sig för att garatera vissa grudläggade priciper. Eligt kovetioe iebär det lokala självstyret, att varje kommu både har rätt och möjlighet att iom rame för lagstiftige sköta e stor del av de offetliga agelägehetera på eget asvar och i medborgaras itresse. Samtliga Sveriges kommuer har uppgifter som de eligt lag måste utföra. Det är till exempel socialtjäst, skola, pla- och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, avfallshaterig, rehållig, räddigstjäst, civil beredskap, vatte och avlopp. Utöver dessa uppgifter utför också Sala kommu e del arbete på frivillig basis, till exempel kultur- och fritidsverksamhet. Det yttersta asvaret för alla kommues verksamheter har kommufullmäktige. I SALA KOMMUN ÄR VI CIRKA 000 MEDARBETARE. Lärare, socialsekreterare, udersköterska, fritidsledare och måga adra spelar e stor roll i mäiskors liv. Me det krävs e hel del aat för att uppå ett bra samhälle. För att vi ska få e vacker stad krävs till exempel duktiga samhällsplaerare och parkarbetare. Ret vatte och värme kräver igejörer av olika slag. Allt detta igår i det kommuala uppdraget. Företagskultur I VARJE VERKSAMHET UTVECKLAS EN SPECIELL KULTUR som har att göra med uppdraget, de ledare och medarbetare som arbetar där och de som har arbetat där. De brukar beämas företags-kultur oavsett om det gäller privat, statlig eller kommual verksamhet. Kulture formas med tide och sätter sig i väggara. Nya medarbetare apassar sig med tide till de värderigar som råder. För att ädra e kultur krävs e samsy om hur ma vill ha det. I e sud miljö är förhålladet mella ledig och medarbetare förtroedefullt. Där är medarbetara delaktiga geom att vara egagerade och ta asvar för si ege och verksamhetes utvecklig. Ett bra klimat käeteckas av respekt, asvarstagade, öppehet och e vuxe kommuikatio. För att åstadkomma e såda kultur fis det fallgropar att udvika. Till exempel kulturer som är uppbyggda på idividuell kokurres, där det fis osyliga regler som gör mäiskor osäkra. Där är kommuikatioe fylld med dolda budskap och ofta äve med skämt för att skapa e god stämig på yta. E aa fallgrop är är iformatioskaalera ite fugerar väl, är kulture ite är öppe eller är det fis brister i kudorieterige. Då ökar riske för skvallerkultur. I Sala kommu stödjer vi e kultur som präglas av professioalitet och arbetsglädje. Till vår hjälp har vi blad aat beskriva förhålligssätt och arbetsmetoder (FAS) samt olika styrdokumet som till exempel våra policys. Vi vet att - oavsett hur måga dokumeterade metoder och policys vi har - är det vår förmåga att samarbeta och respektera varadra som präglar de kultur vi gemesamt skapar. Nyckelorde är delaktighet, egagemag, respekt, tillit och förtroede. Det är så vi vill ha det på våra arbetsplatser! Jae Allasso, Persoalchef

4 Sala kommu som arbetsgivare SALA KOMMUN är e arbetsgivare som har kuskap, vilja, förmåga och tillfälle att fortsätta utvecklas. Varje medarbetare påverkar resultatet med si arbetsisats! Det pågår ett städigt utveckligsarbete i samverka med de fackliga orgaisatioera. Arbetet bedrivs systematiskt geom att gemesamma mål bryts er till hadligsplaer för varje verksamhetsområde. Vägledade är de förhålligssätt som beskrivs i våra policys. GENOM DELAKTIGHET får varje medarbetare högre kompetes och bättre möjligheter att utveckla och utvecklas. Verksamhets- och arbetsmiljöfrågor ska hateras så ära de som berörs som möjligt. SÅ HÄR SER DE OLIKA SAMVERKANSNIVÅERNA UT frå medarbetarsamtal mella chef/medarbetare till cetral samverkasgrupp: PERSONALPOLITIK OCH RIKTLINJER PERSONALPOLITIKEN uttrycker kommues och persoales pricipiella iställig i persoalfrågor. Persoaladmistrativa riktlijer uttrycker hur olika persoalärede ska hateras. PERSONALPOLITIKEN SYFTAR TILL att tillförsäkra kommue ödvädig kompetes för bästa verksamhetsutvecklig att ta tillvara de mäskliga tillgågara på sådat sätt att ma ka arbeta och vidareutvecklas i överesstämmelse med gällade samverkasavtal att åstadkomma ehetlighet vid bedömigar i persoaladmiistrativa frågor I PERSONALPOLITIKEN igår flera delområde: persoalplaerig, persoalrörlighet, persoalutvecklig, persoaliformatio, arbetsmiljö, samverka och mediflytade, orgaisatio, och arbetsledig. FAS = FÖRNYELSE, ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN Samverka bygger på allas vår förmåga att kommuicera och samarbeta. Persoalpolitiska värderigar samt lagar och avtal ligger till grud för arbetet med persoaladmiistrativa riktlijer. KOMMUNSTYRELSEN HAR ÖVERGRIPANDE ANSVAR för persoalpolitike. Samverka sker eligt FAS 0-avtalet. FAS 0 Syftet med FAS är att hjälpa oss att förbättra vår förmåga att samarbeta, att städigt utveckla oss själva och vår befattig samt att vära om vår ege och adras hälsa och arbetsglädje kort sagt: bidra till att höja vår totala livskvalitet. Och de här figure beskriver vad de olika samverkasmötea är täkta att hadla om: Cetral samverkasgrupp Övergripade strategier Riktlijer för: Rehabiliterig Kompetesutvecklig Omställig Rekryterig Itroduktio Persoalpolitik Löepolitik MBL, AML Övertalighet Omplacerig Rehabiliterig Löesättig Kollektivavtal Tvister FörSam, VerkSam, KotorSam, ESam Lokal samverkasgrupp Persoalplaerig Orgaisatio Ekoomi och budget Uppföljig Kompetesutvecklig SAM Åtgärder för jämställdhet Iformatio frå arbetsplatsträff Iformatio frå Cesam Arbetsplatsträff Arbetsiehåll Uppdrag och mål SAM Mågfald Löekriterier Iformatio frå samverkasgrupp Övriga frågor relaterade till arbetsplatse

5 FAQ A Ö ADRESS- OCH NAMNÄNDRING Flyttat? Det är viktigt att meddela di chef och löekotoret på kommue om du byter adress eller ädrar am. ANSTÄLLNINGSAVTAL/-BEVIS Ett exemplar skriver du uder och lämar till ärmaste chef, det adra exemplaret behåller du själv. ARBETSMILJÖFRÅGOR Sypukter som rör di arbetsmiljö ska i första had lämas till di chef, i adra had till skyddsombudet. Du ka äve ta upp dia sypukter i medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar. I cetrala och lokala samverkasgrupper behadlas arbetsmiljöfrågor i bred bemärkelse eligt FAS-modelle. ARBETSTID Arbetstidera följer cetrala och lokala kollektivavtal. Hur arbetstider redovisas varierar. Tala med di chef om hur det är på di arbetsplats. BETYG/INTYG Har du vidareutbildat dig? Läma då betyg eller ityg till löekotoret på kommue. FACKLIGA ORGANISATIONER Det fis fackliga orgaisatioer iom Sala kommu. De har till uppgift att främja verksamhetes och medarbetaras positiva utvecklig. Samverka sker huvudsaklige geom FAS-modelle, alterativt geom MBL-förhadlig. FAS står för Föryelse, Arbetsmiljö och Samverka. Sala kommu har teckat kollektivavtal om att tillämpa FAS. Läs mer på sida. FLEXTID För arbetstagare som har tjästgörig må- fre, 0 timmar i vecka förekommer flextid eligt lokalt kollektivavtal. Närmare iformatio lämas av di chef. FRISKVÅRD Läs mer på sida. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Företagshälsovårdes huvuduppgift är förebyggade vård och vård av sjukdomar som uppkommit i sambad med arbetet. Läs mer på sida. FÖRSÄKRINGAR Trygghet är viktigt. All persoal är försäkrad geom arbetsmarkadsförsäkrigar eligt kollektivavtal. Blakett fis på persoalkotoret på kommue. Har du frågor om försäkrig, ta kotakt med di chef eller persoalkotoret på kommue. IT-REGEL Kommues datorer är arbetsredskap och ska huvudsaklige avädas som sådat. Det råder ett absolut förbud mot att besöka iteretsidor med olagligt eller kräkade iehåll. KOMPETENSUTVECKLING Du och di chef har gemesamt asvar för iitiativtagade, geomförade och resultat. Kompetesutvecklig är ite bara teoretisk utbildig och kurser uta äve adra lärade situatioer till exempel arbetsrotatio. LAGAR OCH AVTAL Udrar du över lagar och avtal? Titta i PAhadboke på itraätet. Lö och aställigsvillkor för medarbetare regleras i våra kommuala kollektivavtal. LEDARPOLICY Sala kommus ledarpolicy ager det förhålligssätt som är gemesamt för alla aställda. Du hittar de på itraätet. LEDIGHET MED LÖN Vid vissa speciella tillfälle ka du få kortare ledighet med lö. Till exempel vid ära ahörigs svårare sjukdom eller bortgåg och begravig ka såda ledighet beviljas. Ledighet med lö ka äve ges vid vissa fackliga ledigheter. Fråga di chef eller persoalkotoret på kommue om detta. LÖN De :e varje måad utbetalas löe. Läs mer på sida. LÖNESYSTEM Sala kommu aväder sig av två system för registrerig av arbetad tid och avvikelser: «Mi Lö» och «Besched». LÄKARBESÖK Akuta läkarbesök får göras uta löeavdrag. Övriga läkarbesök och tadläkarbesök ska ske utaför arbetstid (se gällade kollektivavtal). MEDARBETARSAMTAL Varje år geomförs medarbetarsamtal då du och di chef tillsammas diskuterar och följer upp mål- och utveckligspla. På itraätet fis e mall som vägledig. MEDBORGARKONTOR På bottevåige i Stadshuset ka du få svar på det mesta som rör kommue. PASSAGE OCH LARM Kortläsare fis uppsatta vid måga av kommues arbetsplatser. Kort för dessa hateras av tekiska kotoret. Beställig görs av persoalasvarig chef. PENSION Iför det du fyller år kommer du att få e skriftlig förfråga om du vill fortsätta arbeta till år eller avgå med pesio. PA-HANDBOK Det fis e persoalhadbok på itraätet. Hör med di chef eller persoalkotoret om det är ågot särskilt du letar efter. POST Sala kommus Kotorsservice fis i ärhete av Medborgarkotoret och haterar kommues i- och utgåede post. REPRO Kommues cetrala tryckeri är placerat i ärhete av Medborgarkotoret. Här ka du få hjälp med större kvatiteter kopierig och lite specialefterbehadlig. RESERÄKNING Har du varit ute och rest iom jobbet? Rapportera då i löesystemet. SEMESTER Alla har rätt till semester. Se sida. SJUKDOM/VÅRD AV BARN Om du blir sjuk eller är hemma med vård av sjukt bar ska du amäla detta geom att riga 0-. På samma telefoummer gör du också friskamäla samt amäla om åter frå fråvaro på grud av vård av sjukt bar. Läs mer på sida. OBS! Registrera äve i löesystemet. SKATTSEDEL När du är yaställd ska du läma aktuell skattsedel till löekotoret på kommue, tillsammas med evetuellt jämkigsbeslut. SKYDDSFÖRESKRIFTER För de flesta arbete fis skyddsföreskrifter som exempelvis vid arbete med kemikalier, truckar, lyftdo, maskier med mera. Föreskrifter ska följas och tillämpas. Alla föreskrifter fis på Arbetsmiljöverkets hemsida, TJÄNSTLEDIGHET Om du vill vara tjästledig (= ledig uta lö) ska du tala med di chef. Vilka regler som gäller följer lag och kollektivavtal och varierar beroede på orsake till varför du sökt ledighet. Dessa regler ager till exempel hur lågt i förväg asöka ska lämas, att arbetsgivare i vissa fall ka säga ej, eller skjuta upp, sökt ledighet. Tala med di chef om du vill veta mer. TYSTNADSPLIKT Alla som arbetar iom Sala kommu omfattas av tystadsplikt. Det är, eligt lag, förbjudet att föra vidare uppgifter om eskild persos förhållade. UPPSÄGNING Uppsägig görs skriftligt och lämas till persoalasvarig chef. Vid byte av aställig mella förvaltigar görs ige skriftlig uppsägig. ÖVERTID Övertid utyttjas efter behov och eligt övereskommelse i förväg med di chef. För detta fis speciella regler som di chef ka berätta mer om.

6 SÅ STYRS SALA KOMMUN MÅLET MED DEN NYA ORGANISATIONEN som trädde i kraft de juli 0 är att de politiska styrige ska bli tydligare och att fokus läggs på kvalitetsarbete, medborgardialoger och lågsiktiga strategier för ökad iflyttig och utvecklig av kommue. KOMMUNFULLMÄKTIGE (KF) består av ledamöter och är kommues högsta politiska församlig som beslutar i alla ärede och frågor av större vikt för kommue. Det gäller till exempel mål och riktlijer för kommues verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, orgaisatio och arbetsformer samt årsredovisig och val av ledamöter och ersättare i kommues ämder. Kommufullmäktige består i av fyra fasta beredigar: Presidieberedig, Beredige för Samhällsbyggad och hållbar utvecklig, Beredige för Folkhälsa samt Demokratiberedig. Kommufullmäktiges presidium asvarar för ledig och samordig av kommues övriga fullmäktigeberedigar. Beredige för Samhällsbyggad och hållbar utvecklig asvarar för att redovisa förslag till kommues lågsiktiga utvecklig iom fysisk plaerig, ärigsliv, kultur och turism samt klimat, eergi och miljö. Beredige har ledamöter. I sitt uppdrag arbetar beredige med medborgardialoger Beredige för Folkhälsa asvarar för att redovisa förslag till hur kommue ka bidra till att skapa e god hälsa, goda livsvillkor och levadsvaor för salabora. Beredige har valda ledamöter. I sitt uppdrag arbetar beredige med medborgardialoger Beredige för Demokrati asvarar för att utveckla former för samverka med och deltagade frå kommuivåara i de politiska processe. Beredige har io ledamöter. I sitt uppdrag arbetar beredige med medborgardialoger KOMMUNSTYRELSEN (KS) asvarar för att kommuverksamhete bedrivs i elighet med de mål som fullmäktige bestämt, att lagar och förordigar följs och att våra skattemedel aväds på ett ädamålseligt sätt. Kommustyrelse har femto ledamöter. Kommustyrelse har fyra utskott: Ledigsutskott, Samhällsbyggadsutskott, Kultur- och fritidsutskott och Arbetsgivarutskott. Kommustyrelses ordförade är kommualrådet Per-Olov Rapp (S). Oppositiosledare är Carola Guarsso (C). ÖVRIGA NÄMNDER utöver kommustyrelse är Bildigs- och läradeämde, Vård- och omsorgsämde samt e Jävsämd. Bildigs- och läradeämde fullgör kommues uppgifter iom förskoleoch fritidshemsverksamhet och det offetliga skolväsedet för bar och ugdomar samt vuxas lärade, vari igår SFI (Sveska för ivadrare), komvux och särvux, gymasieskola, gymasiesärskola Vård- och omsorgsämde asvarar för ärede som berör socialtjäst, öppa verksamheter, äldre- och hadikappomsorg, itegratio, arbetsmarkadsåtgärder samt samordig av alkohol- och drogfrågor samt trygghetsfrågor. Jävsämde fullgör alla ärede och all mydighetsutövig eligt gällade lagstiftig i ärede där äredea riktar sig mot kommues ega verksamheter och objekt, huvudsaklige iom bygg- och miljöområdet Här hittar du 0 års schemalagda sammaträde för kommufullmäktige, kommustyrelse, övriga ämder och utskott (med reservatio för ädrigar). På hemsida hittar du äve kallelser, hadligar och mötesprotokoll för politiska sammaträde. Medborgarförslag DEN SOM är folkbokförd i kommue får väcka ärede i fullmäktige (medborgarförslag). ETT MEDBORGARFÖRSLAG ska vara skriftligt och uderteckat av e eller flera persoer. ska iehålla amförtydligade, adress och telefoummer. får bara behadla ett äme per medborgarförslag. väcks geom att det lämas i till Sala kommu, eller vid ett sammaträde med fullmäktige. Ett medborgarförslag ka bara behadlas i sak i fullmäktige om det ligger iom fullmäktiges befogehetsområde. Fullmäktige ka i vissa fall överlåta till kommustyrelse eller aa ämd att besluta i äredet. Förslagsställare ska i så fall uderrättas om vilke ämd som i fortsättige kommer att hadlägga äredet. Om fullmäktige har överlåtit äredet till e ämd gäller ite följade bestämmelser som avser hadläggige i fullmäktige. Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige ka fatta beslut iom ett år frå det att förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställare uderrättas. De som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige är förslaget behadlas. Kommustyrelse ska två gåger per år redovisa de medborgarförslag som ite har beretts färdigt samt redovisa verkställadet av bifalla medborgarförslag. Redovisige ska göras på fullmäktiges ordiarie sammaträde i april och oktober. Blakette för medborgarförslag hittar du på hemsida uder Självservice. Sammaträdesdagar KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i geomsitt e gåg per måad, oftast sista mådage i måade, kvar i år är sammaträde de oktober, ovember och december. Normalt sammaträder kommufullmäktige kl.00 i Ekebyskolas aula, me ett par gåger om året sammaträder fullmäktige på aa ort i kommue. Kommufullmäktiges sammaträde är öppa för allmähete KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDER i geomsitt e gåg per måad, oftast i mitte av måade, kvar i år är sammaträde de oktober, ovember och december. Kommustyrelse asvarar för att kommuverksamhete bedrivs i elighet med de mål som fullmäktige bestämt, att lagar och förordigar följs och att våra skattemedel aväds på ett ädamålseligt sätt. Kommustyrelse har femto ledamöter. Här ka du se alla sammaträdestider: Sammaträdestider höste 0

7 Kommues tre förvaltigar e sabbpresetatio Kommustyrelses förvaltig (KSF) VÅR VERKSAMHET. KSFs uppgift är dels att serva och biträda kommustyrelse i arbetet med de strategiska frågora, dels att svara för verkställadet av kommufullmäktiges och kommustyrelses ataga visioer och fokuserade mål, beslutade delmål/åtagade samt de kommugemesamma admiistrativa service. ANTAL MEDARBETARE 0 tillsvidareaställda. KOMMUNCHEF Jey Nolhage, 0-0 0, e-post: BESÖKSADRESS Rådhuset, Torget B, Sala. Postadress: Kommustyrelses förvaltig, Box 0, Sala. Fax: 0-0 E-post: VÅR ORGANISATION. Kommustyrelses förvaltig har sju kotor. Medborgarkotor: Kotoret asvarar för både extera och itera fuktioer. De extera service till kommues ivåare iehåller: medborgarkotor, kotaktceter, turistbyrå, eergirådgivig, kosumet- och skuldrådgivig, överförmydarhadläggig och kommuarkiv. De itera service iehåller cetrala fuktioer för admiistratio, it, kotorsservice och juridik Kotorschef Silvaa Eelo-Jasso 0-0, e-post: Samhällsbyggadskotor: Samhällsbyggadskotoret asvarar för kommues verksamheter för plaerig och utvecklig samt för mydighetsutövige iom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet, iklusive alkoholtillståd. Kotoret asvarar äve för ärede rörade bostadsapassigsbidrag samt samhällsbetalda resor som färdtjäst och skolskjuts. Kotorschef Magus Muhr-Holmberg 0-0, e-post: Tekiskt kotor: Tekiska kotoret asvarar för uderhåll, drift och utvecklig av kommues ifrastruktur och resursavädig. Kotoret har det övergripade verksamhetsasvaret för flödet av eergi, vatte och material iom Sala kommu. Kotorschef Göra Åkesso 0-, e-post: Ekoomikotor: Ekoomikotoret asvarar för utvecklig, samordig och plaerig av kommues ekoomi vilket iebär ett asvar för de ekoomiska styrige, fiasiell plaerig och policys samt riktlijer med akytig till ekoomi och verksamhet. Kotorschef: Leart Björk 0-0, e-post: Persoalkotor: Persoalkotoret asvarar i ett kommuövergripade perspektiv för utvecklig, samordig och plaerig av kommues persoal- och arbetsgivarfrågor. Persoalkotor består av persoalchef, förhadlare, HR-kosulter, löestrateg och löehadläggare. Kotorschef Jae Allasso 0-, e-post: Kultur- och fritidskotor: Driver kultur- och fritidsverksamhet för att ge kommues ivåare möjligheter till ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet. Kotorschef: Roger Nilsso 0-, e-post: Räddigstjäste Sala-Heby Räddigstjäste Sala-Heby arbetar för ivåara i både Sala och Heby kommuer. Våra båda kommuera har slutit ett civilrättsligt avtal, där Sala kommu förbider sig att utföra räddigstjäste äve iom Heby kommu. T f. Räddigschef Ove Jasso 0-, e-post: Skolförvaltige (SKF) VÅR VERKSAMHET. På Bildigs- och läradeämdes uppdrag och delegatio asvarar förvaltige för kommues hela utbildigsverksamhet för bar, ugdomar och vuxa. SKF asvarar för verksamhete iom förskola, grudskola, förskoleklass, fritids, särskola och kulturskola, gymasieskola, gymasiesärskola, vuxeutbildig, SFI-sveska för ivadrare och särvux. VÅR ORGANISATION. Det fis grudskoleheter och förskolor plus familjedaghem. Gymasieskola fis på Kugsägsgymasiet i Sala tätort och Ösby aturbruksgymasium utaför Saladamm. Särskola är lokaliserad på flera olika platser. Kulturskola fis på Kugsägsgymasiet. Vuxas lärade fis på Gymasiegata. ANTAL MEDARBETARE 0 tillsvidareaställda. FÖRVALTNINGSCHEF. Skolchef JueA Wicet 0-0 0, e-post: BESÖKSADRESS Drottiggata, Sala. Postadress: Skolförvaltige, Box 0, Sala, Fax: 0-. E-post: Vård- och omsorgsförvaltige (VOF) VÅR VERKSAMHET. Kommue har eligt socialtjästlage det yttersta asvaret för ivåaras försörjig och livsförig. Geom vård- och omsorgsförvaltige garaterar kommue dea trygghet för ivåara geom verksamhet för att ge stöd, service och omvårdad åt persoer i Sala kommu som av olika skäl ite själva klarar av si vardagssituatio. VÅR ORGANISATION. VOF består av följade sex eheter: idivid- och familjeomsorg, samordig av alkohol- och drogfrågor, äldreomsorg, jämte kommual hälso- och sjukvård samt hemsjukvård, stöd och service eligt LSS till vissa persoer med fuktiosedsättig, flyktigmottagade, arbetsmarkadsåtgärder. Socialkotoret fis på Kugsgata, samordigsteam Sala och flyktigmottagige fis på Gymasiegata och arbetsmarkadsehete på N. Esplaade. ANTAL MEDARBETARE. 0 tillsvidareaställda. FÖRVALTNINGSCHEF. Vård- och omsorgschef Ageta vo Schotig 0-0 0, BESÖKSADRESS Fredsgata, Sala. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltige, Box 0, Sala, 0-0. Fax: 0-. E-post:

8 Lö DIN LÖN bestäms vid de årliga löeöversye geom medarbetarsamtal och utifrå löekriterier som gäller i de verksamhet där du jobbar och som tagits fram i samverka med de fackliga orgaisatioera. Löekriteriera är verksamhetsspecifika. VID LÖNEÖVERSYN har du möjlighet att välja att avstå di löeökig och göra e löeväxlig så att löeökige betalas i som pesiospremie. Hör med di chef eller med Ageta Larm-Eriksso på persoalkotoret. DIN LÖN betalas ut de :e varje måad. Iträffar de :e på e helg betalas löe ut sista vardage före. Lö utbetalas via Sala Sparbak. Vill du ha di lö i aa bak ordar du detta själv. Friskvård & Persoalföreige Frisk FRISKVÅRD fis i olika former iom kommue. För att uppmutra aktiviteter som främjar hälsa och välbefiade subvetioerar Sala kommu vissa motiosaktiviteter. Alla medarbetare är dessutom automatiskt medlemmar i FRISK, kommues sport- och friskvårdsföreig. Kommue betalar di medlemsavgift. FRISK ANORDNAR AKTIVITETER, exempelvis kommumästerskap i golf och olika riksmästerskap, till exempel orieterig, terräglöpig, golf och bowlig. FRISK står för hela eller e del av amäligsavgifte. FRISK arragerar äve Hälsoruset, gå luka löp. Vi arragerar prova-på aktiviteter, allt frå sport till hatverk. Ett gäg FRISK:are träffas e gåg i vecka och spelar iebady. Du är alltid välkomme att höra av dig till styrelse med förslag på kurser, föreläsigar, aktiviteter och likade. INFORMATION OM FRISKS VERKSAMHET får du i Silverarket, geom flygblad på di arbetsplats eller via mail om du har e-postadress. OM DU VILL KONTAKTA FRISK Aki Ohlso, ordförade i FRISK 0-0, e-post: Företagshälsovård SALA KOMMUN har avtal med företagshälsovårde PREVIA, FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS HUVUDUPPGIFT är förebyggade vård och vård av sjukdomar som uppkommit i sambad med arbetet. När det gäller övrig sjukvård hävisas du till di familjeläkare. AV FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN KAN MAN OCKSÅ FÅ HJÄLP om ma har psykosociala problem. Väd dig först till di persoalasvariga chef alterativt direkt till persoalkotoret om du ite ka tala om ditt problem med di chef. Semester-/klämdagar SEMESTER. Alla har rätt till full semester om ma har arbetat ett år. Du som är måadsaställd och uder 0 år har dagars semester, du som är 0 år har dagar och du som är över 0 år har semesterdagar per år. Semesteråret räkas frå de jauari till december. Di chef asvarar för att semesterledighet på di arbetsplats plaeras och förläggs utifrå verksamhetes krav och medarbetaras öskemål. Regler och beräkig gällade semester följer gällade kollektivavtal. KLÄMDAGAR är estaka arbetsdagar som ifaller mella e helgdag och e aa arbetsfri dag. Hel klämdag regleras geom att flextidssaldot miskas med de tid ma skulle gjort om klämdage varit e valig arbetsdag. Halv dag för de som har flextid regleras på motsvarade sätt. Observera att arbetsdage vid halva klämdagar får avslutas tidigast kl..0, om det ega arbetschemat ite medger aat, och att basbemaig ska fias vid varje förvaltig. Iformatio om vilka dagar som är klämdagar kommer frå kommues persoalkotor i börja av varje år. Sjukdom/ Vård av sjukt bar OM DU ÄR SJUK ELLER ÄR HEMMA FÖR VÅRD AV BARN ska du amäla detta geom att riga 0-. Numret går till företagshälsovårde PREVIA, där du får prata med e företagssköterska, som ka ge råd och förslag till behadlig. Behöver du vård som ite företagshälsovårde ka tillhadahålla ka rådet vara att kotakta di familjeläkare. För de flesta arbetsplatser räcker det med detta samtal för att amäla fråvaro. Dock fis det verksamheter där medarbetare äve måste riga aat ummer för att exempelvis kalla i vikarier. Ta reda på hur det är på di arbetsplats! NÄR DU BLIR FRISK ELLER ÅTER EFTER VÅRD AV BARN ska du friskamäla dig på samma ummer, 0-. Det är viktigt att du ite glömmer att göra friskamäla. Du måste äve registrera fråvaro i löesysteme «Mi lö«eller «Besched«. RÄTT TILL SJUKLÖN räkas frå de dage sjukamäla görs. Evetuell fråvaro tidigare betraktas som «ej giltigt förfall». De första två veckora betalar arbetsgivare sjuklöe förutom e karesdag. Är du sjuk lägre ä e vecka måste du läma i ett läkarityg. Frå dag femto betalar Försäkrigskassa di sjukpeig. FÅR DU PROBLEM med di hälsa hjälper arbetsgivare dig geom rehabiliterigsisatser. Hur det ska gå till är reglerat i olika lagar, kollektivavtal och policys. Det är både e rättighet och e skyldighet för dig och di chef att delta aktivt i det arbetet. Du ka läsa mer om rehabiliterig på itraätet.

9 E-post Telefoi med support: 0 med katalogtjäste Trio. I Trio söker du itera ummer och lägger i di fråvaro, t.ex. är du är på sammaträde eller luch. Du behöver e ege iloggig för att kua aväda systemet, och de får du om du mejlar sala.se. Trio hittar du via: SALA KOMMUN ANVÄNDER IP-TELEFONI Itraätet: Mia system: Trio sök (eller direkt via: trio.sala.se/pow i webbläsare). SALA KOMMUN ANVÄNDER E-POST-SYSTEMET OUTLOOK som, förutom de valiga e-post fuktioera, äve har e kalederfuktio geom vilke du ka boka till exempel sammaträde, sammaträdeslokaler eller bil. Via Outlook kommer du också åt itraätet, som du ka läsa om i separat faktaruta eda. och itraätet PÅ HEMSIDAN fis Kotaktceters helpdesk hjälper dig via: 0-0 väldigt mycket matyttig iformatio, äve för dig som arbetar på kommue. Här ka du hitta de seaste yhetera som rör Sala kommu, hämta blaketter, söka efter kotaktuppgifter och mycket mera. IT-ehetes helpdesk: DATORN, NÄTVERKET OCH INTRANÄTET är för måga av oss medarbetare ödvädiga arbetsverktyg. Me iblad gör de ite som vi vill uta driver oss till förtvivlas brat. Då käs det tryggt att hjälp fis till hads. IT-ehetes helpdesk år du på: 0- Felamäla fastigheter: 0 OM NÅGOT SOM HÖR TILL FASTIGHETEN går söder på di arbetsplats gör du e felamäla till Lokalförvaltara. Det ka till exempel vara att ett trasigt lysrör som måste bytas eller e trasig dörr. Du år lokalförvaltara på: 0-0 Post och allmäa hadligar «NÄR JAG GÅR PÅ SEMESTER, VEM KOLLAR DÅ MIN POST?» Det är varje aställds plikt att se till att de post och e-post som kommer i uder semestertider, ledighet eller sjukdom blir öppad. Eligt sekretesslage ska allmäa hadligar som kommer i till kommue registreras uta dröjsmål. Detta är e del av offetlighetspricipe som ger alla medborgare möjlighet att ta del av allmäa hadligar hos mydigheter och förvaltigar i syfte att öka medborgaras isy i hur samhället styrs, både lokalt och i hela ladet. Om poste ite öppas uder semestertider, ledighet eller sjukdom ka kommue till och med bli JO-amäld. För att postöppige ska fugera skrivs e fullmakt där de aställde ger registrator och/eller särskild utsedd tjästema rätte att öppa poste och e-poste. «VAR FÅR JAG TAG I DEN DÄR FULLMAKTEN DÅ?««Jo, du kotaktar registrator på kommustyrelses förvaltig.» INTRANÄTET Vårt itraät utvecklas, och vissa delar fis reda publicerat. Här ka du hitta iter iformatio till exempel protokoll och dokumet, läkar, skapa forum och arbetsgrupper. Du hittar itraätet via postlåda i Outlook. På grud av de fortlöpade utvecklige ka iehåll, struktur och utseede ka ädras uta förvarig - me igetig kommer att försvia.

10 Silverarket SILVERARKET ÄR NAMNET på vår persoaltidig. Tidige berättar om vad som häder i kommue och de kommuala bolage. Alla medarbetare ka skriva isädare och tipsa redaktioe om saker och tig som tidige ka ta upp. SILVERARKET beställs till arbetsplatsera via e preumeratioslista och redaktioe består av represetater för alla kommuala förvaltigar och bolag. Silverarket fis på itraätet. Medborgarkotoret: 00 MEDBORGARKONTORET är kotoret för medborgarservice med sitt «frot office» i kommuhusets receptio som också irymmer kommues turistbyrå. Söker du iformatio om kommues verksamhet och kommues besöksmål, så väd dig till Medborgarkotoret i kommuhusets receptio: 0-00 alt. 0 eller Salafolder hämtar du på Medborgarkotoret SALA AFTER WORK SALA EFTER ARBETSTID erbjuder e härlig bladig av aktiviteter och fritidsliv mixat med kultur. NATUREN fis alltid ära i Sala. Upplev de till fots, på e cykel, i e kaot eller varför ite på hästsadel? Besök till exempel Svartådale och åk på guidade kaot- eller fiskesafaris, eller varför ite prova fågelskådig? Vill du istället uppleva cetrumära atur ka du vadra ågo av Gruvdammsrudas olika turer. Sala har också måga fia fiskesjöar. Besök förslagsvis Järdamme som har iplaterad ädelfisk. Me du ka äve prova fiskelycka i Ekeby dammar i stadsparke. p.s. glöm ite fiskekortet! SPORT & MOTION fis det mycket att välja blad, oavsett väder och vid. Sala erbjuder allt frå teis och bowlig till traditioellt kägelspel och fia motiosspår. Lärkas sportceter har aktiviteter för både stora och små. Här fis ACTIC-gym, solarium, motiosshall och ett familjeväligt bad med vågmaski och vatterutschbaa. Simhalle aordar också simskolor, babysim och vatteaerobics. Vill du ha lite lugare bad fis e -gradig varmvattebassäg i Sätra bru i aslutig till gym, spa-behadligar med mera. Vitertid fis det plogade skridskospår på Lågforse och räcker ite vädret till har du ishalle eller e preparerad utomhusbaa vid Lärkas sportceter. Där hittar du också e curlighall. STADSBIBLIOTEKET har ite bara böcker, talböcker eller dvd. Här ka du få lästips, boka dator med iteret, köpa orieterigskartor, scaa, kopiera eller faxa. Du ka äve boka lokal för idrott. Biblioteket har filialer i Rasta, Möklita och Västerfärebo. Dessutom fis det e y fi bokbuss som besöker hållplatser. KULTUREN i Sala bjuder rikligt på kulturarv, kyrkor, museer och kost i e härlig bladig. Sala silvergruva är e av världes bäst bevarade gruvmiljöer och är idag ett besöksmål med guidade turer er till 0 och meter, presetbodar, hatverkare, gruvmuseum, polismuseum och höghöjdsbaa. I övriga museer i Sala hittar du historiska objekt som kost, glas, lok, traktorer eller e besistatio frå 0-talet. Besök till exempel det levade hembygdsmuseet Väsby Kugsgård eller utforska Lilla Istabul, e ovalig trädgård full av moskéer och adra orietaliska objekt. Tycker du om kost? Besök Aguélimuseet med Sveriges största samlig av Salakostäre Iva Aguéli s måligar. Aguélimuseet hittar du på Kulturkvarteret Täljstee, som är e samligsplats för alla kulturitresserade. Täljstee bjuder på eveemag och aktiviteter året om, som till exempel utställigar och musikuderhållig. I Sala fis äve adra fia gallerier och atéljeér. Läs mer i «Vi ses i Sala«eller på 0

11 0 hus Prästgård A 0 0 Nya kyrkogårde Kom mu hus Lidhs plats g. Bergslagsgata NYBO g. Sala sockekyrka 0 Verkstadsg. Nybog. A-C NORRÄNGEN Skruvg. JOSEFSDAL Ljugg. Korg. SKUGGAN 0 Liljeg. Krokusg. Aspg. Roseg. A Församligs- s- hem Albert Målares g. Hyttväge Kalkbacksg. - Smedjeg. Lög. Skuggaväge Skruvg. Almg. Almg. Josefsdalsväge Fläderg. Tallg. Persdalsg. PERSDAL MAMRE Reture 0 0 Holmgresg. Sevég. Videg. DALHEMSLEDEN Mamreg. SALADAMMSVÄGEN Gärdestag. mot Gruvdammsruda Lågforse Trägg. Björkg. 0 Torsg. Norrmalmsg. Schwerig. Hyttväge Norrägsg. Poppelg. Spåg. Portvaktsg. Pilg. Cetrum/The Cetral Tow/Zetrum Sågarg. GÄRDESTA Utvärdshus B A-C Teater Idustrig. Tegelg. Sickarg. Museig. Syreg. Mås-Olsväge Väsby Kugsgård SALBERGA Lasarett Karpg. Lågforsbadet 0 NORRMALM Bruksg. JOHANNESBERG gräd MÅNS OLS Järvägsg. A Heberlegata C Hedabergsgata C Holmgresgata B Hushållargata E Hyttgata C, E Hyttväge B A Aguéligata C Albert Målares gata A Almgata A Aspgata A Axelias gata E Salbergaastalte Sagå Vårdcetral Silog. Tele Heberleg. Dammg. Lasarettsg. Dalg. Taxi Statiospla Stradväge 0 Åkraskola SILVERMYNTSG. Johaesbergsg. SANDVIKEN DALHEM 0 0 Sala Närsjukhus 0 gräd I Idustrigata B VÄSBYGATAN Kvarg. Skolstige 0 Förskola 0 0 Gust. Adolfsg. ÅKRA Åkrag. Kvartsgat. Vasag. DALHEMSLEDEN gräd J Jakobsbergsgata D Jakobsdalsgata D Johaesbergsgata C Josborgsstige E Josefsdalsväge B Järvägsgata B Portvaktsgata B Pråmgata C R Rektorsstige E Riggata D Rosebergsgata E Rosegata A Rådhusgata C Rådmasgata C Rörkröksgata E S Saladammsväge B Schwerigata B Sevégata B Silogata C Silvermytsgata C Skolstige C Skruvgata A Skräddargräd C Skuggaväge A Skyttegata E Slussväge D Smedjebropla C Smedjegata A Sickargata B Solägsgata D Sotargräd B Sportfältsgata C Spågata B Staafgata C Statiospla C Stockholmsväge D Torget C Stradväge C Svarvargräd C Sveagata D Swederusgata E Syrégata B Sågargata B Södra Brusgata D Södra Esplaade D Sörskogslede E T Tallgata B Tegelgata B Torsgata B Trädgårdsgata D Träggata B Turbogata E U Uppsalaväge D V Vallagata D Varggräd F Vasagata C Vegagata D Verkstadsgata A Videgata B Vitergata F, F Väsbygata C Västermalmsgata C Västeråslede D Västra Tulegata D Växthusgata D ÅÖ Åkragata C Åshagsgata E Ökebrogata C Östabergsgata C Östra Tulegata D Kugsgata Hyttgata Brusg. Rådmasg. Folkets Fredsg. 0 Aguélig. Rådhusg. Magasisg. Ekebygata Borgmästareg. Ekeby skola Bergsmasg. Socialkotor Kaplae Bio Drottiggata Kålgårdsgata Trädgårdsgata Norrbygata Torget Aa Gruvgata Kristia kyrka Mikaels gårde Norrmaska gårde Gilleg. Bråstag. RINGGATAN 0 Ekebydamm VÄSTERMALM Iva Aguélis Plats Karlag. g. Gröa gåge Bibliotek C gata Carl Fribergs 0 0 Hyttg. Kkv. Täljstee Aguélimuseet 0 Lillå Ekebygårde A-C Norra Esplaade Ökebrog. Östabergsg. Bergg. Gröa gåge Sportfältsg. Lillåstrad Simhall Eriksäsg. Norrbergsg. Malmg. Lärkas sportceter Folkets park RINGG. 0 0 Brusg. Lärkbacksskola Kugsg. 0 Folkets hus Kom mu hus Pråmå Pråmg. Ekeby skola Koloiträdgård Reigsverk Fredsg. Rådhusg. Borgmästareg. Aguélig. Magasisg. Ekebyg. K Kalkbacksgata A Karlagata C Karpgata B Klöverväge E Korgata A Krokusgata A Kugsgata C Kugsägsgata E Kvargata C Kvartsgata C Kålgårdsgata D Köpmagata D B Bagargräd B Bergestjeras väg D Berggata C Bergslagsgata D Bergsmasgata D Bielkes gata E Björkgata B Borgmästaregata C Borgm. Ludbergs pla C Bovigata E Brahegata D Bratigsgata D Brogata C Broäsgata E Bruksgata B Brusgata C Bryggerigata E Bråstagata D Gaturegister/Street List/Straße Liste Hedabergsg. Rådmasg. Drottigg. Västermalmsg. Lågg. Harmoiväge Prästgård Värmeverk JAKOBSDAL Bio Torget Aa Lidhs plats Hyttg. Gruvg. 0 Kristia kyrka Mikaels gårde Ludbergs pla Borgmästare Staafg. stedsg. Brog. Nord Bergsmasg. 0 0 B Norrmaska gårde B A Lågg. Lågg. VÄSBYGATAN Västra Mytg. C Carl Fribergs gata C Colligata E Fridhemsg. Norrbyg. Bråstag. A 0 Hemvärsgård Lärkträdsbacke Fritidsgård Förskola Stadsparke Brusparke Stureparke Mella- Damme Idrottshall Vattetor Vallaskola Jakobsbergsgårde Jakob Mats kvar 0 Pråmå Idrottsplats RINGGATAN RINGG. Tuleg. Göra Perssos gata Jakobsdalsg. Gröa gåge JOHANNISBÄCK Fridhemsg. Gilleg. Fabriksg. Trädgårdsg. Bergslagsg. Kålgårdsg. g. g. Gruvväge Esbergsg. Bratigsg. Slussv. L Latmaagata E Lasarettsgata C Liljegata A Lillå Strad C Ljuggata A Lottebergsgata E Ludagata E Låggata D Lärarstige E Lögata A D Dalgata C Dalhemslede A Dammgata B Drott. Christias väg F Drottiggata C Östra Tuleg. Fridhemsg. Markadsg. VÄSTERÅSLEDEN Fredsg. MELLANDAMMEN Bergestjeras väg VASASTADEN Jakobsbergsg. D Sofielud 0 A Hyttg. S. Brusg. Jakobsbergsg. UPPSALAVÄGEN A Östra Tuleg. Emausg. E Ebbagata E Ekebygata C Elevstige E Emausgata D Emmyludsgata E Eergigata E Eriksäsgata C Esbergsgata D 0 N 0 Collig. 0 Södra Esplaade Växthusg. Solägsg. EMAUS 0 0 JAKOBSBERG Norrby kyrka Fabriksg. GRAVHAGEN Kommuförråd Kugsägsg. Köpmag. KUNGSÄNGEN A pelle Forsellesg. Polhemsg. Swederusg. Hasselg. Gustafsborgsg. Östra Tuleg. Odig. Bergslagsg. M Magasisgata C Malmgata C Mamregata B Mariebergsgata E Markadsgata D Murargräd C Museigata B Mytgata C Målargräd C Mås-Olsväge B Sveag. A Collig. Ebbag. BRYGGERIET 0 Collig. Bovig. Eergig. Forsellesg. FAGERSTAVÄGEN Prästgård Gruvväge Josb.st. Polhemsg. Nytorpsg. 0 STOCKHOLMSVÄGEN Gravhagsg. F Fabriksgata D Fagerstaväge E Flädergata B Forsellesgata E Fredsgata C, D Fridhemsgata D Götag. Sveag. Hyttg. Polhemsg. 0 Gamla vattetoret NYÅKER Klöverväge Nyåkersg. Koloiträdgård Silvervalle Socialkotor Järvägsstatio Bradstatio Kretsloppsvaruhus Församligshem Bilprovig Fiskartorget Bagar- Skräddar- Murargräd Svarvargräd Sotar- Glimmergräd Valla- Brahe- Vegag. Smedjebropla Målar- Nytorps- Nybergsg. 0 Bryggerig. Hagabergsg 0 Klöverväge Hatverkareg. Rörkröksg 0 ÅSHAGEN Rosebergsg. EMMYLUND Gruvväge Broäsg. Ludag. E Bielkes gata N Nordstedtsgata C Norra Esplaade C Norrbergsgata C Norrbygata D Norrmalmsgata B Norrägsgata B Nybergsgata E Nybogata A Nytorpsgata E Nyåkersgata E G Gillegata D Glimmergata C Gravhagsgata E Gruvgata C Gruvväge E Gruvägsgata E Gustaf Adolfs gata C Gustafsborgsgata D Gymasiegata E Gärdestagata B Göra Perssos gata D Götagata E 0 Turbo Kugsägsskola Bråsta backe Gymasieskola Gymasieg. Gruvägsg. Rektorsst. Elevstig. Lärarst. Emmyludsg. Turbog. Lottebergsg. Latmaag. Styrars skola Axelias gata 0 Mariebergsg. Skytteg. HAGABERG SÖRSKOGSLEDEN Gruvväge Drottig Christias väg A-H Åshagsg. Sagå Fabriksg. larg. Hushållarg. SALA SÖRSKOGSLEDEN Pråmå Carl XI:s schakt O Odigata E Gamla gruvkyrkogårde Tistbrottet ÄNGSHAGEN STADSKARTA/CITY MAP/STADTPLAN 0 00 m VÄSTERÅSLEDEN SALA SILVERGUVA F P Persdalsgata A Pilgata B Polhemsgata E Poppelgata B H Hagabergsgata E Hatverkaregata E Harmoiväge C Hasselgata D Polismuseum Gruvmuseum Receptio Drottig Christias väg 0 Christiaschaktet Varggräd Viterg. 00 SALA KOMMUN -

12 SALA KOMMUN The muicipality of Sala 0 0 km e ofors Bysjöholmara Tyttb SALA KOMMUN D ård rrg He Västerbäbäck Tåga Hoväs Färja e alälv Tisjö sbä cke Forsbo Tiäset Sommarvägsjö Vivastbo Vitervägsjö Lilla Bårsjö Färebofjärdes atioalpark Altsjö Örlige SVERIGE Ägsta Rotfallssjö Bårsjö Gammelby K il Gammelbysjö Horkärrsjö så Acksjö Hallarsbo Mörtsjö Bärsjö Mårtsbosjö Nässelbo Bygdemuseum Berga Möklita Valsätra Rosshytta Storsjö rå ge Fa Alke Stebarke Bysjö Nykroge Hedåker Västerbykil Övre sjö Hudsjö Helgomossdamme Saladamm Ösby Skrivardamme Ekar Järdamme Olof Jos damm Sag å Ölsta Gräskärret Sagå Silvköpare Västerfärebo cke Laggarbo g Stävresjö Salbohed Lissjö Isätr abäck e Hällsta Sala Silvergruva Öja Salada Kila Varmsätra Grällsta Kumla kyrkby Sisjö Tärabadet SURAHAMMAR VÄSTERÅS Tore Domsaga: Västmalads domsaga Tära Glasmuseum Brusbo Tomta Bågbosjö Vad Lillå Lä: Västmalads lä Täraby Rasta Hällsjö Lilla Tillige Tigvastbo Låsta Tofte Tillige ke trabäc Varmsä Svart å Sätra Bru Lillå Måsbo Sätrabru Öster Vreige Rörbo sjö Sagå Orgelmuseum Norrbäck Traktormuseum Stallhammarhage Fläcksjö Öjesjö Avfallsstatio Smedsbo Fläckebo Lilla Galltjäre Galltjäre SALA Rigvalla Gussjö Svartådale Höskovsmosse Gullvalla Mås Ols Kolbäcksbro Hasjö Svartsjö Mot Gårdsjö Älgpark (ca0 km) e rab äc Vallsjö Isätra for s Östabäcks kloster Lissjö Isät Svartå Gärsjö Acktjäre Lå ke ad sbä Gorge Kärrbäckssjö Fallet Ljömsebosjö Tvä rh HEBY Sagå Prästhytt eå Broddbo Kråktjäre Kipkälla Lidsjö Jugasbo Igelsjö Lilla Hudsjö Alte Hörsjöfors Svartå Hälltjäre Hillige Stesjö Klövsjö äcke Lisjö Kvarsjö Björktjäre sb Storlju Myggsjö Norra Tappebosjö Vallsjö Björksjö Stesjö Kylige Paradiset Hörede e Grasjö Nedre sjö Bergssjö Skyltare Jordbro Södra Tappebosjö Sör ärd Lisjö Viggsjö Lasjö Frö stb ofj Storljuse Murå Vigelsbo Hällsjö Gorge Matsbo Bjurfors Lilljuse Gavelbarke Guve Höredesjö Vagssamlig Österbo Kilså Gårbarke Lågsjö Rompsjö Lissjö Stutsjö Klige Nordakil Foreby Målsjö NORBERG are Hall AVESTA Sala Stockholm Ladskap: Västmalad och Upplad Cetralort: Sala Area: km (:e i riket och :a i läet) Folkmägd: Befolkigstäthet: /km Kommukod: SALA KOMMUNVAPEN - tecke på skölde symboliserar silverbergsbruk. Det västra av de korslagda verktyge är e berghammare, eller koster, och det högra är ett bergjär. Bergsbruksymbole är gammal och iteratioell och tecket för metall varierar aturligtvis mella olika gruvor. Måskära är ett flera tuse år gammalt tecke för silver.

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer