Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN"

Transkript

1 Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu e uppdragsverksamhet? Åtta förvaltigar «Vadå, fis det sju till?» Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm. hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

2 Välkomme som medarbetare i Sala kommu! Kommue är e mågfacetterad orgaisatio. Hos oss arbetar måga olika professioer lärare, udersköterskor, igejörer, ekoomer, vaktmästare, socialsekreterare, barskötare, livsmedelsispektörer med flera yrkeskategorier. Lista över de olika professioera ka göras låg. Alla behövs för att vi ska kua fullgöra kommues uppdrag eligt lokala politiska beslut i kommufullmäktige, kommustyrelse och våra ämder me också uppdrage vi har utifrå lagstiftige. I Sala kommu ska vi arbeta eligt devise Ekelt, effektivt och medborgarväligt. Det ställer krav på oss att återkommade omvärdera vårt arbete så att vi ite fastar i gamla rutier som ite lägre ger resultat. Du som är y medarbetare är e viktig resurs i detta städiga förbättrigsarbete. Du kommer med ya ögo, ställer frågor och har erfareheter frå adra arbetsplatser. Hur kommues olika verksamheter fugerar är viktigt för ivåara. Vi behöver alla fugerade vatte- och avloppsät, söröjig, plaerig för bostadsbyggade och företagsetablerigar, förskolor, skolor och äldreomsorg. Me kommues verksamheter ska också vara väl fugerade arbetsplatser. Precis som vi arbetar med att ha ett gott bemötade i mötet med kommuivåara så är det viktigt att vi har ett gott bemötade mot varadra på arbetsplatse. Vi är varadras arbetsmiljö. I gällade samverkasavtal för Sala kommu står att vi eftersträvar e tillåtade omgivig som visar tro på mäiskors kreativitet och förmåga att ta asvar. Jag hoppas att du som är yaställd käer att de ada präglar di ya arbetsplats! JENNY NOLHAGE, KOMMUNCHEF Iehåll Sala kommus visio och uppdrag... Företagskultur... Sala kommu som arbetsgivare... Persoalpolitik och riktlijer... FAS = Föryelse, Arbetsmiljö och Samverka... FAQ A Ö... Så styrs Sala kommu... Medborgarförslag... Sammaträdesdagar... Kommues tre förvaltigar... Lö... Friskvård & Persoalföreige Frisk... Företagshälsovård... Semester-/klämdagar... Sjukdom/ Vård av sjukt bar... Telefoi med support: 0... IT-ehetes helpdesk:... Felamäla fastigheter: 0... Post och allmäa hadligar... E-post... och itraätet... Silverarket... 0 Sala After Work... 0 Medborgarkotoret: E kort presetatio av Sala kommu som arbetsgivare Att vara medarbetare hos Sala kommu Sala kommu Box 0 SALA Asvarig utgivare Jae Allasso,, MEDBORGARKONTORET 0 Tryck: Kotorservice, Sala kommu, 0

3 Sala kommus visio och uppdrag VISIONEN för kommuala ämder, bolag och styrelser i Sala kommu: År 0 har Sala kommu passerat 000 ivåare och är ett lågsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommue. KOMMUNERNAS VERKSAMHET grudar sig i ågot som kallas lokalt självstyre. De iebär att medborgara tillsammas sköter måga av sia agelägeheter lokalt. På det sättet fattas beslute ära de som berörs. Fler blir delaktiga och makte sprids. Det stärker demokrati. skrev Sverige uder Europarådets kovetio om lokalt självstyre. Det iebär att Sverige bestämt sig för att garatera vissa grudläggade priciper. Eligt kovetioe iebär det lokala självstyret, att varje kommu både har rätt och möjlighet att iom rame för lagstiftige sköta e stor del av de offetliga agelägehetera på eget asvar och i medborgaras itresse. Samtliga Sveriges kommuer har uppgifter som de eligt lag måste utföra. Det är till exempel socialtjäst, skola, pla- och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, avfallshaterig, rehållig, räddigstjäst, civil beredskap, vatte och avlopp. Utöver dessa uppgifter utför också Sala kommu e del arbete på frivillig basis, till exempel kultur- och fritidsverksamhet. Det yttersta asvaret för alla kommues verksamheter har kommufullmäktige. I SALA KOMMUN ÄR VI CIRKA 000 MEDARBETARE. Lärare, socialsekreterare, udersköterska, fritidsledare och måga adra spelar e stor roll i mäiskors liv. Me det krävs e hel del aat för att uppå ett bra samhälle. För att vi ska få e vacker stad krävs till exempel duktiga samhällsplaerare och parkarbetare. Ret vatte och värme kräver igejörer av olika slag. Allt detta igår i det kommuala uppdraget. Företagskultur I VARJE VERKSAMHET UTVECKLAS EN SPECIELL KULTUR som har att göra med uppdraget, de ledare och medarbetare som arbetar där och de som har arbetat där. De brukar beämas företags-kultur oavsett om det gäller privat, statlig eller kommual verksamhet. Kulture formas med tide och sätter sig i väggara. Nya medarbetare apassar sig med tide till de värderigar som råder. För att ädra e kultur krävs e samsy om hur ma vill ha det. I e sud miljö är förhålladet mella ledig och medarbetare förtroedefullt. Där är medarbetara delaktiga geom att vara egagerade och ta asvar för si ege och verksamhetes utvecklig. Ett bra klimat käeteckas av respekt, asvarstagade, öppehet och e vuxe kommuikatio. För att åstadkomma e såda kultur fis det fallgropar att udvika. Till exempel kulturer som är uppbyggda på idividuell kokurres, där det fis osyliga regler som gör mäiskor osäkra. Där är kommuikatioe fylld med dolda budskap och ofta äve med skämt för att skapa e god stämig på yta. E aa fallgrop är är iformatioskaalera ite fugerar väl, är kulture ite är öppe eller är det fis brister i kudorieterige. Då ökar riske för skvallerkultur. I Sala kommu stödjer vi e kultur som präglas av professioalitet och arbetsglädje. Till vår hjälp har vi blad aat beskriva förhålligssätt och arbetsmetoder (FAS) samt olika styrdokumet som till exempel våra policys. Vi vet att - oavsett hur måga dokumeterade metoder och policys vi har - är det vår förmåga att samarbeta och respektera varadra som präglar de kultur vi gemesamt skapar. Nyckelorde är delaktighet, egagemag, respekt, tillit och förtroede. Det är så vi vill ha det på våra arbetsplatser! Jae Allasso, Persoalchef

4 Sala kommu som arbetsgivare SALA KOMMUN är e arbetsgivare som har kuskap, vilja, förmåga och tillfälle att fortsätta utvecklas. Varje medarbetare påverkar resultatet med si arbetsisats! Det pågår ett städigt utveckligsarbete i samverka med de fackliga orgaisatioera. Arbetet bedrivs systematiskt geom att gemesamma mål bryts er till hadligsplaer för varje verksamhetsområde. Vägledade är de förhålligssätt som beskrivs i våra policys. GENOM DELAKTIGHET får varje medarbetare högre kompetes och bättre möjligheter att utveckla och utvecklas. Verksamhets- och arbetsmiljöfrågor ska hateras så ära de som berörs som möjligt. SÅ HÄR SER DE OLIKA SAMVERKANSNIVÅERNA UT frå medarbetarsamtal mella chef/medarbetare till cetral samverkasgrupp: PERSONALPOLITIK OCH RIKTLINJER PERSONALPOLITIKEN uttrycker kommues och persoales pricipiella iställig i persoalfrågor. Persoaladmistrativa riktlijer uttrycker hur olika persoalärede ska hateras. PERSONALPOLITIKEN SYFTAR TILL att tillförsäkra kommue ödvädig kompetes för bästa verksamhetsutvecklig att ta tillvara de mäskliga tillgågara på sådat sätt att ma ka arbeta och vidareutvecklas i överesstämmelse med gällade samverkasavtal att åstadkomma ehetlighet vid bedömigar i persoaladmiistrativa frågor I PERSONALPOLITIKEN igår flera delområde: persoalplaerig, persoalrörlighet, persoalutvecklig, persoaliformatio, arbetsmiljö, samverka och mediflytade, orgaisatio, och arbetsledig. FAS = FÖRNYELSE, ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN Samverka bygger på allas vår förmåga att kommuicera och samarbeta. Persoalpolitiska värderigar samt lagar och avtal ligger till grud för arbetet med persoaladmiistrativa riktlijer. KOMMUNSTYRELSEN HAR ÖVERGRIPANDE ANSVAR för persoalpolitike. Samverka sker eligt FAS 0-avtalet. FAS 0 Syftet med FAS är att hjälpa oss att förbättra vår förmåga att samarbeta, att städigt utveckla oss själva och vår befattig samt att vära om vår ege och adras hälsa och arbetsglädje kort sagt: bidra till att höja vår totala livskvalitet. Och de här figure beskriver vad de olika samverkasmötea är täkta att hadla om: Cetral samverkasgrupp Övergripade strategier Riktlijer för: Rehabiliterig Kompetesutvecklig Omställig Rekryterig Itroduktio Persoalpolitik Löepolitik MBL, AML Övertalighet Omplacerig Rehabiliterig Löesättig Kollektivavtal Tvister FörSam, VerkSam, KotorSam, ESam Lokal samverkasgrupp Persoalplaerig Orgaisatio Ekoomi och budget Uppföljig Kompetesutvecklig SAM Åtgärder för jämställdhet Iformatio frå arbetsplatsträff Iformatio frå Cesam Arbetsplatsträff Arbetsiehåll Uppdrag och mål SAM Mågfald Löekriterier Iformatio frå samverkasgrupp Övriga frågor relaterade till arbetsplatse

5 FAQ A Ö ADRESS- OCH NAMNÄNDRING Flyttat? Det är viktigt att meddela di chef och löekotoret på kommue om du byter adress eller ädrar am. ANSTÄLLNINGSAVTAL/-BEVIS Ett exemplar skriver du uder och lämar till ärmaste chef, det adra exemplaret behåller du själv. ARBETSMILJÖFRÅGOR Sypukter som rör di arbetsmiljö ska i första had lämas till di chef, i adra had till skyddsombudet. Du ka äve ta upp dia sypukter i medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar. I cetrala och lokala samverkasgrupper behadlas arbetsmiljöfrågor i bred bemärkelse eligt FAS-modelle. ARBETSTID Arbetstidera följer cetrala och lokala kollektivavtal. Hur arbetstider redovisas varierar. Tala med di chef om hur det är på di arbetsplats. BETYG/INTYG Har du vidareutbildat dig? Läma då betyg eller ityg till löekotoret på kommue. FACKLIGA ORGANISATIONER Det fis fackliga orgaisatioer iom Sala kommu. De har till uppgift att främja verksamhetes och medarbetaras positiva utvecklig. Samverka sker huvudsaklige geom FAS-modelle, alterativt geom MBL-förhadlig. FAS står för Föryelse, Arbetsmiljö och Samverka. Sala kommu har teckat kollektivavtal om att tillämpa FAS. Läs mer på sida. FLEXTID För arbetstagare som har tjästgörig må- fre, 0 timmar i vecka förekommer flextid eligt lokalt kollektivavtal. Närmare iformatio lämas av di chef. FRISKVÅRD Läs mer på sida. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Företagshälsovårdes huvuduppgift är förebyggade vård och vård av sjukdomar som uppkommit i sambad med arbetet. Läs mer på sida. FÖRSÄKRINGAR Trygghet är viktigt. All persoal är försäkrad geom arbetsmarkadsförsäkrigar eligt kollektivavtal. Blakett fis på persoalkotoret på kommue. Har du frågor om försäkrig, ta kotakt med di chef eller persoalkotoret på kommue. IT-REGEL Kommues datorer är arbetsredskap och ska huvudsaklige avädas som sådat. Det råder ett absolut förbud mot att besöka iteretsidor med olagligt eller kräkade iehåll. KOMPETENSUTVECKLING Du och di chef har gemesamt asvar för iitiativtagade, geomförade och resultat. Kompetesutvecklig är ite bara teoretisk utbildig och kurser uta äve adra lärade situatioer till exempel arbetsrotatio. LAGAR OCH AVTAL Udrar du över lagar och avtal? Titta i PAhadboke på itraätet. Lö och aställigsvillkor för medarbetare regleras i våra kommuala kollektivavtal. LEDARPOLICY Sala kommus ledarpolicy ager det förhålligssätt som är gemesamt för alla aställda. Du hittar de på itraätet. LEDIGHET MED LÖN Vid vissa speciella tillfälle ka du få kortare ledighet med lö. Till exempel vid ära ahörigs svårare sjukdom eller bortgåg och begravig ka såda ledighet beviljas. Ledighet med lö ka äve ges vid vissa fackliga ledigheter. Fråga di chef eller persoalkotoret på kommue om detta. LÖN De :e varje måad utbetalas löe. Läs mer på sida. LÖNESYSTEM Sala kommu aväder sig av två system för registrerig av arbetad tid och avvikelser: «Mi Lö» och «Besched». LÄKARBESÖK Akuta läkarbesök får göras uta löeavdrag. Övriga läkarbesök och tadläkarbesök ska ske utaför arbetstid (se gällade kollektivavtal). MEDARBETARSAMTAL Varje år geomförs medarbetarsamtal då du och di chef tillsammas diskuterar och följer upp mål- och utveckligspla. På itraätet fis e mall som vägledig. MEDBORGARKONTOR På bottevåige i Stadshuset ka du få svar på det mesta som rör kommue. PASSAGE OCH LARM Kortläsare fis uppsatta vid måga av kommues arbetsplatser. Kort för dessa hateras av tekiska kotoret. Beställig görs av persoalasvarig chef. PENSION Iför det du fyller år kommer du att få e skriftlig förfråga om du vill fortsätta arbeta till år eller avgå med pesio. PA-HANDBOK Det fis e persoalhadbok på itraätet. Hör med di chef eller persoalkotoret om det är ågot särskilt du letar efter. POST Sala kommus Kotorsservice fis i ärhete av Medborgarkotoret och haterar kommues i- och utgåede post. REPRO Kommues cetrala tryckeri är placerat i ärhete av Medborgarkotoret. Här ka du få hjälp med större kvatiteter kopierig och lite specialefterbehadlig. RESERÄKNING Har du varit ute och rest iom jobbet? Rapportera då i löesystemet. SEMESTER Alla har rätt till semester. Se sida. SJUKDOM/VÅRD AV BARN Om du blir sjuk eller är hemma med vård av sjukt bar ska du amäla detta geom att riga 0-. På samma telefoummer gör du också friskamäla samt amäla om åter frå fråvaro på grud av vård av sjukt bar. Läs mer på sida. OBS! Registrera äve i löesystemet. SKATTSEDEL När du är yaställd ska du läma aktuell skattsedel till löekotoret på kommue, tillsammas med evetuellt jämkigsbeslut. SKYDDSFÖRESKRIFTER För de flesta arbete fis skyddsföreskrifter som exempelvis vid arbete med kemikalier, truckar, lyftdo, maskier med mera. Föreskrifter ska följas och tillämpas. Alla föreskrifter fis på Arbetsmiljöverkets hemsida, TJÄNSTLEDIGHET Om du vill vara tjästledig (= ledig uta lö) ska du tala med di chef. Vilka regler som gäller följer lag och kollektivavtal och varierar beroede på orsake till varför du sökt ledighet. Dessa regler ager till exempel hur lågt i förväg asöka ska lämas, att arbetsgivare i vissa fall ka säga ej, eller skjuta upp, sökt ledighet. Tala med di chef om du vill veta mer. TYSTNADSPLIKT Alla som arbetar iom Sala kommu omfattas av tystadsplikt. Det är, eligt lag, förbjudet att föra vidare uppgifter om eskild persos förhållade. UPPSÄGNING Uppsägig görs skriftligt och lämas till persoalasvarig chef. Vid byte av aställig mella förvaltigar görs ige skriftlig uppsägig. ÖVERTID Övertid utyttjas efter behov och eligt övereskommelse i förväg med di chef. För detta fis speciella regler som di chef ka berätta mer om.

6 SÅ STYRS SALA KOMMUN MÅLET MED DEN NYA ORGANISATIONEN som trädde i kraft de juli 0 är att de politiska styrige ska bli tydligare och att fokus läggs på kvalitetsarbete, medborgardialoger och lågsiktiga strategier för ökad iflyttig och utvecklig av kommue. KOMMUNFULLMÄKTIGE (KF) består av ledamöter och är kommues högsta politiska församlig som beslutar i alla ärede och frågor av större vikt för kommue. Det gäller till exempel mål och riktlijer för kommues verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, orgaisatio och arbetsformer samt årsredovisig och val av ledamöter och ersättare i kommues ämder. Kommufullmäktige består i av fyra fasta beredigar: Presidieberedig, Beredige för Samhällsbyggad och hållbar utvecklig, Beredige för Folkhälsa samt Demokratiberedig. Kommufullmäktiges presidium asvarar för ledig och samordig av kommues övriga fullmäktigeberedigar. Beredige för Samhällsbyggad och hållbar utvecklig asvarar för att redovisa förslag till kommues lågsiktiga utvecklig iom fysisk plaerig, ärigsliv, kultur och turism samt klimat, eergi och miljö. Beredige har ledamöter. I sitt uppdrag arbetar beredige med medborgardialoger Beredige för Folkhälsa asvarar för att redovisa förslag till hur kommue ka bidra till att skapa e god hälsa, goda livsvillkor och levadsvaor för salabora. Beredige har valda ledamöter. I sitt uppdrag arbetar beredige med medborgardialoger Beredige för Demokrati asvarar för att utveckla former för samverka med och deltagade frå kommuivåara i de politiska processe. Beredige har io ledamöter. I sitt uppdrag arbetar beredige med medborgardialoger KOMMUNSTYRELSEN (KS) asvarar för att kommuverksamhete bedrivs i elighet med de mål som fullmäktige bestämt, att lagar och förordigar följs och att våra skattemedel aväds på ett ädamålseligt sätt. Kommustyrelse har femto ledamöter. Kommustyrelse har fyra utskott: Ledigsutskott, Samhällsbyggadsutskott, Kultur- och fritidsutskott och Arbetsgivarutskott. Kommustyrelses ordförade är kommualrådet Per-Olov Rapp (S). Oppositiosledare är Carola Guarsso (C). ÖVRIGA NÄMNDER utöver kommustyrelse är Bildigs- och läradeämde, Vård- och omsorgsämde samt e Jävsämd. Bildigs- och läradeämde fullgör kommues uppgifter iom förskoleoch fritidshemsverksamhet och det offetliga skolväsedet för bar och ugdomar samt vuxas lärade, vari igår SFI (Sveska för ivadrare), komvux och särvux, gymasieskola, gymasiesärskola Vård- och omsorgsämde asvarar för ärede som berör socialtjäst, öppa verksamheter, äldre- och hadikappomsorg, itegratio, arbetsmarkadsåtgärder samt samordig av alkohol- och drogfrågor samt trygghetsfrågor. Jävsämde fullgör alla ärede och all mydighetsutövig eligt gällade lagstiftig i ärede där äredea riktar sig mot kommues ega verksamheter och objekt, huvudsaklige iom bygg- och miljöområdet Här hittar du 0 års schemalagda sammaträde för kommufullmäktige, kommustyrelse, övriga ämder och utskott (med reservatio för ädrigar). På hemsida hittar du äve kallelser, hadligar och mötesprotokoll för politiska sammaträde. Medborgarförslag DEN SOM är folkbokförd i kommue får väcka ärede i fullmäktige (medborgarförslag). ETT MEDBORGARFÖRSLAG ska vara skriftligt och uderteckat av e eller flera persoer. ska iehålla amförtydligade, adress och telefoummer. får bara behadla ett äme per medborgarförslag. väcks geom att det lämas i till Sala kommu, eller vid ett sammaträde med fullmäktige. Ett medborgarförslag ka bara behadlas i sak i fullmäktige om det ligger iom fullmäktiges befogehetsområde. Fullmäktige ka i vissa fall överlåta till kommustyrelse eller aa ämd att besluta i äredet. Förslagsställare ska i så fall uderrättas om vilke ämd som i fortsättige kommer att hadlägga äredet. Om fullmäktige har överlåtit äredet till e ämd gäller ite följade bestämmelser som avser hadläggige i fullmäktige. Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige ka fatta beslut iom ett år frå det att förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställare uderrättas. De som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige är förslaget behadlas. Kommustyrelse ska två gåger per år redovisa de medborgarförslag som ite har beretts färdigt samt redovisa verkställadet av bifalla medborgarförslag. Redovisige ska göras på fullmäktiges ordiarie sammaträde i april och oktober. Blakette för medborgarförslag hittar du på hemsida uder Självservice. Sammaträdesdagar KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i geomsitt e gåg per måad, oftast sista mådage i måade, kvar i år är sammaträde de oktober, ovember och december. Normalt sammaträder kommufullmäktige kl.00 i Ekebyskolas aula, me ett par gåger om året sammaträder fullmäktige på aa ort i kommue. Kommufullmäktiges sammaträde är öppa för allmähete KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDER i geomsitt e gåg per måad, oftast i mitte av måade, kvar i år är sammaträde de oktober, ovember och december. Kommustyrelse asvarar för att kommuverksamhete bedrivs i elighet med de mål som fullmäktige bestämt, att lagar och förordigar följs och att våra skattemedel aväds på ett ädamålseligt sätt. Kommustyrelse har femto ledamöter. Här ka du se alla sammaträdestider: Sammaträdestider höste 0

7 Kommues tre förvaltigar e sabbpresetatio Kommustyrelses förvaltig (KSF) VÅR VERKSAMHET. KSFs uppgift är dels att serva och biträda kommustyrelse i arbetet med de strategiska frågora, dels att svara för verkställadet av kommufullmäktiges och kommustyrelses ataga visioer och fokuserade mål, beslutade delmål/åtagade samt de kommugemesamma admiistrativa service. ANTAL MEDARBETARE 0 tillsvidareaställda. KOMMUNCHEF Jey Nolhage, 0-0 0, e-post: BESÖKSADRESS Rådhuset, Torget B, Sala. Postadress: Kommustyrelses förvaltig, Box 0, Sala. Fax: 0-0 E-post: VÅR ORGANISATION. Kommustyrelses förvaltig har sju kotor. Medborgarkotor: Kotoret asvarar för både extera och itera fuktioer. De extera service till kommues ivåare iehåller: medborgarkotor, kotaktceter, turistbyrå, eergirådgivig, kosumet- och skuldrådgivig, överförmydarhadläggig och kommuarkiv. De itera service iehåller cetrala fuktioer för admiistratio, it, kotorsservice och juridik Kotorschef Silvaa Eelo-Jasso 0-0, e-post: Samhällsbyggadskotor: Samhällsbyggadskotoret asvarar för kommues verksamheter för plaerig och utvecklig samt för mydighetsutövige iom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet, iklusive alkoholtillståd. Kotoret asvarar äve för ärede rörade bostadsapassigsbidrag samt samhällsbetalda resor som färdtjäst och skolskjuts. Kotorschef Magus Muhr-Holmberg 0-0, e-post: Tekiskt kotor: Tekiska kotoret asvarar för uderhåll, drift och utvecklig av kommues ifrastruktur och resursavädig. Kotoret har det övergripade verksamhetsasvaret för flödet av eergi, vatte och material iom Sala kommu. Kotorschef Göra Åkesso 0-, e-post: Ekoomikotor: Ekoomikotoret asvarar för utvecklig, samordig och plaerig av kommues ekoomi vilket iebär ett asvar för de ekoomiska styrige, fiasiell plaerig och policys samt riktlijer med akytig till ekoomi och verksamhet. Kotorschef: Leart Björk 0-0, e-post: Persoalkotor: Persoalkotoret asvarar i ett kommuövergripade perspektiv för utvecklig, samordig och plaerig av kommues persoal- och arbetsgivarfrågor. Persoalkotor består av persoalchef, förhadlare, HR-kosulter, löestrateg och löehadläggare. Kotorschef Jae Allasso 0-, e-post: Kultur- och fritidskotor: Driver kultur- och fritidsverksamhet för att ge kommues ivåare möjligheter till ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet. Kotorschef: Roger Nilsso 0-, e-post: Räddigstjäste Sala-Heby Räddigstjäste Sala-Heby arbetar för ivåara i både Sala och Heby kommuer. Våra båda kommuera har slutit ett civilrättsligt avtal, där Sala kommu förbider sig att utföra räddigstjäste äve iom Heby kommu. T f. Räddigschef Ove Jasso 0-, e-post: Skolförvaltige (SKF) VÅR VERKSAMHET. På Bildigs- och läradeämdes uppdrag och delegatio asvarar förvaltige för kommues hela utbildigsverksamhet för bar, ugdomar och vuxa. SKF asvarar för verksamhete iom förskola, grudskola, förskoleklass, fritids, särskola och kulturskola, gymasieskola, gymasiesärskola, vuxeutbildig, SFI-sveska för ivadrare och särvux. VÅR ORGANISATION. Det fis grudskoleheter och förskolor plus familjedaghem. Gymasieskola fis på Kugsägsgymasiet i Sala tätort och Ösby aturbruksgymasium utaför Saladamm. Särskola är lokaliserad på flera olika platser. Kulturskola fis på Kugsägsgymasiet. Vuxas lärade fis på Gymasiegata. ANTAL MEDARBETARE 0 tillsvidareaställda. FÖRVALTNINGSCHEF. Skolchef JueA Wicet 0-0 0, e-post: BESÖKSADRESS Drottiggata, Sala. Postadress: Skolförvaltige, Box 0, Sala, Fax: 0-. E-post: Vård- och omsorgsförvaltige (VOF) VÅR VERKSAMHET. Kommue har eligt socialtjästlage det yttersta asvaret för ivåaras försörjig och livsförig. Geom vård- och omsorgsförvaltige garaterar kommue dea trygghet för ivåara geom verksamhet för att ge stöd, service och omvårdad åt persoer i Sala kommu som av olika skäl ite själva klarar av si vardagssituatio. VÅR ORGANISATION. VOF består av följade sex eheter: idivid- och familjeomsorg, samordig av alkohol- och drogfrågor, äldreomsorg, jämte kommual hälso- och sjukvård samt hemsjukvård, stöd och service eligt LSS till vissa persoer med fuktiosedsättig, flyktigmottagade, arbetsmarkadsåtgärder. Socialkotoret fis på Kugsgata, samordigsteam Sala och flyktigmottagige fis på Gymasiegata och arbetsmarkadsehete på N. Esplaade. ANTAL MEDARBETARE. 0 tillsvidareaställda. FÖRVALTNINGSCHEF. Vård- och omsorgschef Ageta vo Schotig 0-0 0, BESÖKSADRESS Fredsgata, Sala. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltige, Box 0, Sala, 0-0. Fax: 0-. E-post:

8 Lö DIN LÖN bestäms vid de årliga löeöversye geom medarbetarsamtal och utifrå löekriterier som gäller i de verksamhet där du jobbar och som tagits fram i samverka med de fackliga orgaisatioera. Löekriteriera är verksamhetsspecifika. VID LÖNEÖVERSYN har du möjlighet att välja att avstå di löeökig och göra e löeväxlig så att löeökige betalas i som pesiospremie. Hör med di chef eller med Ageta Larm-Eriksso på persoalkotoret. DIN LÖN betalas ut de :e varje måad. Iträffar de :e på e helg betalas löe ut sista vardage före. Lö utbetalas via Sala Sparbak. Vill du ha di lö i aa bak ordar du detta själv. Friskvård & Persoalföreige Frisk FRISKVÅRD fis i olika former iom kommue. För att uppmutra aktiviteter som främjar hälsa och välbefiade subvetioerar Sala kommu vissa motiosaktiviteter. Alla medarbetare är dessutom automatiskt medlemmar i FRISK, kommues sport- och friskvårdsföreig. Kommue betalar di medlemsavgift. FRISK ANORDNAR AKTIVITETER, exempelvis kommumästerskap i golf och olika riksmästerskap, till exempel orieterig, terräglöpig, golf och bowlig. FRISK står för hela eller e del av amäligsavgifte. FRISK arragerar äve Hälsoruset, gå luka löp. Vi arragerar prova-på aktiviteter, allt frå sport till hatverk. Ett gäg FRISK:are träffas e gåg i vecka och spelar iebady. Du är alltid välkomme att höra av dig till styrelse med förslag på kurser, föreläsigar, aktiviteter och likade. INFORMATION OM FRISKS VERKSAMHET får du i Silverarket, geom flygblad på di arbetsplats eller via mail om du har e-postadress. OM DU VILL KONTAKTA FRISK Aki Ohlso, ordförade i FRISK 0-0, e-post: Företagshälsovård SALA KOMMUN har avtal med företagshälsovårde PREVIA, FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS HUVUDUPPGIFT är förebyggade vård och vård av sjukdomar som uppkommit i sambad med arbetet. När det gäller övrig sjukvård hävisas du till di familjeläkare. AV FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN KAN MAN OCKSÅ FÅ HJÄLP om ma har psykosociala problem. Väd dig först till di persoalasvariga chef alterativt direkt till persoalkotoret om du ite ka tala om ditt problem med di chef. Semester-/klämdagar SEMESTER. Alla har rätt till full semester om ma har arbetat ett år. Du som är måadsaställd och uder 0 år har dagars semester, du som är 0 år har dagar och du som är över 0 år har semesterdagar per år. Semesteråret räkas frå de jauari till december. Di chef asvarar för att semesterledighet på di arbetsplats plaeras och förläggs utifrå verksamhetes krav och medarbetaras öskemål. Regler och beräkig gällade semester följer gällade kollektivavtal. KLÄMDAGAR är estaka arbetsdagar som ifaller mella e helgdag och e aa arbetsfri dag. Hel klämdag regleras geom att flextidssaldot miskas med de tid ma skulle gjort om klämdage varit e valig arbetsdag. Halv dag för de som har flextid regleras på motsvarade sätt. Observera att arbetsdage vid halva klämdagar får avslutas tidigast kl..0, om det ega arbetschemat ite medger aat, och att basbemaig ska fias vid varje förvaltig. Iformatio om vilka dagar som är klämdagar kommer frå kommues persoalkotor i börja av varje år. Sjukdom/ Vård av sjukt bar OM DU ÄR SJUK ELLER ÄR HEMMA FÖR VÅRD AV BARN ska du amäla detta geom att riga 0-. Numret går till företagshälsovårde PREVIA, där du får prata med e företagssköterska, som ka ge råd och förslag till behadlig. Behöver du vård som ite företagshälsovårde ka tillhadahålla ka rådet vara att kotakta di familjeläkare. För de flesta arbetsplatser räcker det med detta samtal för att amäla fråvaro. Dock fis det verksamheter där medarbetare äve måste riga aat ummer för att exempelvis kalla i vikarier. Ta reda på hur det är på di arbetsplats! NÄR DU BLIR FRISK ELLER ÅTER EFTER VÅRD AV BARN ska du friskamäla dig på samma ummer, 0-. Det är viktigt att du ite glömmer att göra friskamäla. Du måste äve registrera fråvaro i löesysteme «Mi lö«eller «Besched«. RÄTT TILL SJUKLÖN räkas frå de dage sjukamäla görs. Evetuell fråvaro tidigare betraktas som «ej giltigt förfall». De första två veckora betalar arbetsgivare sjuklöe förutom e karesdag. Är du sjuk lägre ä e vecka måste du läma i ett läkarityg. Frå dag femto betalar Försäkrigskassa di sjukpeig. FÅR DU PROBLEM med di hälsa hjälper arbetsgivare dig geom rehabiliterigsisatser. Hur det ska gå till är reglerat i olika lagar, kollektivavtal och policys. Det är både e rättighet och e skyldighet för dig och di chef att delta aktivt i det arbetet. Du ka läsa mer om rehabiliterig på itraätet.

9 E-post Telefoi med support: 0 med katalogtjäste Trio. I Trio söker du itera ummer och lägger i di fråvaro, t.ex. är du är på sammaträde eller luch. Du behöver e ege iloggig för att kua aväda systemet, och de får du om du mejlar sala.se. Trio hittar du via: SALA KOMMUN ANVÄNDER IP-TELEFONI Itraätet: Mia system: Trio sök (eller direkt via: trio.sala.se/pow i webbläsare). SALA KOMMUN ANVÄNDER E-POST-SYSTEMET OUTLOOK som, förutom de valiga e-post fuktioera, äve har e kalederfuktio geom vilke du ka boka till exempel sammaträde, sammaträdeslokaler eller bil. Via Outlook kommer du också åt itraätet, som du ka läsa om i separat faktaruta eda. och itraätet PÅ HEMSIDAN fis Kotaktceters helpdesk hjälper dig via: 0-0 väldigt mycket matyttig iformatio, äve för dig som arbetar på kommue. Här ka du hitta de seaste yhetera som rör Sala kommu, hämta blaketter, söka efter kotaktuppgifter och mycket mera. IT-ehetes helpdesk: DATORN, NÄTVERKET OCH INTRANÄTET är för måga av oss medarbetare ödvädiga arbetsverktyg. Me iblad gör de ite som vi vill uta driver oss till förtvivlas brat. Då käs det tryggt att hjälp fis till hads. IT-ehetes helpdesk år du på: 0- Felamäla fastigheter: 0 OM NÅGOT SOM HÖR TILL FASTIGHETEN går söder på di arbetsplats gör du e felamäla till Lokalförvaltara. Det ka till exempel vara att ett trasigt lysrör som måste bytas eller e trasig dörr. Du år lokalförvaltara på: 0-0 Post och allmäa hadligar «NÄR JAG GÅR PÅ SEMESTER, VEM KOLLAR DÅ MIN POST?» Det är varje aställds plikt att se till att de post och e-post som kommer i uder semestertider, ledighet eller sjukdom blir öppad. Eligt sekretesslage ska allmäa hadligar som kommer i till kommue registreras uta dröjsmål. Detta är e del av offetlighetspricipe som ger alla medborgare möjlighet att ta del av allmäa hadligar hos mydigheter och förvaltigar i syfte att öka medborgaras isy i hur samhället styrs, både lokalt och i hela ladet. Om poste ite öppas uder semestertider, ledighet eller sjukdom ka kommue till och med bli JO-amäld. För att postöppige ska fugera skrivs e fullmakt där de aställde ger registrator och/eller särskild utsedd tjästema rätte att öppa poste och e-poste. «VAR FÅR JAG TAG I DEN DÄR FULLMAKTEN DÅ?««Jo, du kotaktar registrator på kommustyrelses förvaltig.» INTRANÄTET Vårt itraät utvecklas, och vissa delar fis reda publicerat. Här ka du hitta iter iformatio till exempel protokoll och dokumet, läkar, skapa forum och arbetsgrupper. Du hittar itraätet via postlåda i Outlook. På grud av de fortlöpade utvecklige ka iehåll, struktur och utseede ka ädras uta förvarig - me igetig kommer att försvia.

10 Silverarket SILVERARKET ÄR NAMNET på vår persoaltidig. Tidige berättar om vad som häder i kommue och de kommuala bolage. Alla medarbetare ka skriva isädare och tipsa redaktioe om saker och tig som tidige ka ta upp. SILVERARKET beställs till arbetsplatsera via e preumeratioslista och redaktioe består av represetater för alla kommuala förvaltigar och bolag. Silverarket fis på itraätet. Medborgarkotoret: 00 MEDBORGARKONTORET är kotoret för medborgarservice med sitt «frot office» i kommuhusets receptio som också irymmer kommues turistbyrå. Söker du iformatio om kommues verksamhet och kommues besöksmål, så väd dig till Medborgarkotoret i kommuhusets receptio: 0-00 alt. 0 eller Salafolder hämtar du på Medborgarkotoret SALA AFTER WORK SALA EFTER ARBETSTID erbjuder e härlig bladig av aktiviteter och fritidsliv mixat med kultur. NATUREN fis alltid ära i Sala. Upplev de till fots, på e cykel, i e kaot eller varför ite på hästsadel? Besök till exempel Svartådale och åk på guidade kaot- eller fiskesafaris, eller varför ite prova fågelskådig? Vill du istället uppleva cetrumära atur ka du vadra ågo av Gruvdammsrudas olika turer. Sala har också måga fia fiskesjöar. Besök förslagsvis Järdamme som har iplaterad ädelfisk. Me du ka äve prova fiskelycka i Ekeby dammar i stadsparke. p.s. glöm ite fiskekortet! SPORT & MOTION fis det mycket att välja blad, oavsett väder och vid. Sala erbjuder allt frå teis och bowlig till traditioellt kägelspel och fia motiosspår. Lärkas sportceter har aktiviteter för både stora och små. Här fis ACTIC-gym, solarium, motiosshall och ett familjeväligt bad med vågmaski och vatterutschbaa. Simhalle aordar också simskolor, babysim och vatteaerobics. Vill du ha lite lugare bad fis e -gradig varmvattebassäg i Sätra bru i aslutig till gym, spa-behadligar med mera. Vitertid fis det plogade skridskospår på Lågforse och räcker ite vädret till har du ishalle eller e preparerad utomhusbaa vid Lärkas sportceter. Där hittar du också e curlighall. STADSBIBLIOTEKET har ite bara böcker, talböcker eller dvd. Här ka du få lästips, boka dator med iteret, köpa orieterigskartor, scaa, kopiera eller faxa. Du ka äve boka lokal för idrott. Biblioteket har filialer i Rasta, Möklita och Västerfärebo. Dessutom fis det e y fi bokbuss som besöker hållplatser. KULTUREN i Sala bjuder rikligt på kulturarv, kyrkor, museer och kost i e härlig bladig. Sala silvergruva är e av världes bäst bevarade gruvmiljöer och är idag ett besöksmål med guidade turer er till 0 och meter, presetbodar, hatverkare, gruvmuseum, polismuseum och höghöjdsbaa. I övriga museer i Sala hittar du historiska objekt som kost, glas, lok, traktorer eller e besistatio frå 0-talet. Besök till exempel det levade hembygdsmuseet Väsby Kugsgård eller utforska Lilla Istabul, e ovalig trädgård full av moskéer och adra orietaliska objekt. Tycker du om kost? Besök Aguélimuseet med Sveriges största samlig av Salakostäre Iva Aguéli s måligar. Aguélimuseet hittar du på Kulturkvarteret Täljstee, som är e samligsplats för alla kulturitresserade. Täljstee bjuder på eveemag och aktiviteter året om, som till exempel utställigar och musikuderhållig. I Sala fis äve adra fia gallerier och atéljeér. Läs mer i «Vi ses i Sala«eller på 0

11 0 hus Prästgård A 0 0 Nya kyrkogårde Kom mu hus Lidhs plats g. Bergslagsgata NYBO g. Sala sockekyrka 0 Verkstadsg. Nybog. A-C NORRÄNGEN Skruvg. JOSEFSDAL Ljugg. Korg. SKUGGAN 0 Liljeg. Krokusg. Aspg. Roseg. A Församligs- s- hem Albert Målares g. Hyttväge Kalkbacksg. - Smedjeg. Lög. Skuggaväge Skruvg. Almg. Almg. Josefsdalsväge Fläderg. Tallg. Persdalsg. PERSDAL MAMRE Reture 0 0 Holmgresg. Sevég. Videg. DALHEMSLEDEN Mamreg. SALADAMMSVÄGEN Gärdestag. mot Gruvdammsruda Lågforse Trägg. Björkg. 0 Torsg. Norrmalmsg. Schwerig. Hyttväge Norrägsg. Poppelg. Spåg. Portvaktsg. Pilg. Cetrum/The Cetral Tow/Zetrum Sågarg. GÄRDESTA Utvärdshus B A-C Teater Idustrig. Tegelg. Sickarg. Museig. Syreg. Mås-Olsväge Väsby Kugsgård SALBERGA Lasarett Karpg. Lågforsbadet 0 NORRMALM Bruksg. JOHANNESBERG gräd MÅNS OLS Järvägsg. A Heberlegata C Hedabergsgata C Holmgresgata B Hushållargata E Hyttgata C, E Hyttväge B A Aguéligata C Albert Målares gata A Almgata A Aspgata A Axelias gata E Salbergaastalte Sagå Vårdcetral Silog. Tele Heberleg. Dammg. Lasarettsg. Dalg. Taxi Statiospla Stradväge 0 Åkraskola SILVERMYNTSG. Johaesbergsg. SANDVIKEN DALHEM 0 0 Sala Närsjukhus 0 gräd I Idustrigata B VÄSBYGATAN Kvarg. Skolstige 0 Förskola 0 0 Gust. Adolfsg. ÅKRA Åkrag. Kvartsgat. Vasag. DALHEMSLEDEN gräd J Jakobsbergsgata D Jakobsdalsgata D Johaesbergsgata C Josborgsstige E Josefsdalsväge B Järvägsgata B Portvaktsgata B Pråmgata C R Rektorsstige E Riggata D Rosebergsgata E Rosegata A Rådhusgata C Rådmasgata C Rörkröksgata E S Saladammsväge B Schwerigata B Sevégata B Silogata C Silvermytsgata C Skolstige C Skruvgata A Skräddargräd C Skuggaväge A Skyttegata E Slussväge D Smedjebropla C Smedjegata A Sickargata B Solägsgata D Sotargräd B Sportfältsgata C Spågata B Staafgata C Statiospla C Stockholmsväge D Torget C Stradväge C Svarvargräd C Sveagata D Swederusgata E Syrégata B Sågargata B Södra Brusgata D Södra Esplaade D Sörskogslede E T Tallgata B Tegelgata B Torsgata B Trädgårdsgata D Träggata B Turbogata E U Uppsalaväge D V Vallagata D Varggräd F Vasagata C Vegagata D Verkstadsgata A Videgata B Vitergata F, F Väsbygata C Västermalmsgata C Västeråslede D Västra Tulegata D Växthusgata D ÅÖ Åkragata C Åshagsgata E Ökebrogata C Östabergsgata C Östra Tulegata D Kugsgata Hyttgata Brusg. Rådmasg. Folkets Fredsg. 0 Aguélig. Rådhusg. Magasisg. Ekebygata Borgmästareg. Ekeby skola Bergsmasg. Socialkotor Kaplae Bio Drottiggata Kålgårdsgata Trädgårdsgata Norrbygata Torget Aa Gruvgata Kristia kyrka Mikaels gårde Norrmaska gårde Gilleg. Bråstag. RINGGATAN 0 Ekebydamm VÄSTERMALM Iva Aguélis Plats Karlag. g. Gröa gåge Bibliotek C gata Carl Fribergs 0 0 Hyttg. Kkv. Täljstee Aguélimuseet 0 Lillå Ekebygårde A-C Norra Esplaade Ökebrog. Östabergsg. Bergg. Gröa gåge Sportfältsg. Lillåstrad Simhall Eriksäsg. Norrbergsg. Malmg. Lärkas sportceter Folkets park RINGG. 0 0 Brusg. Lärkbacksskola Kugsg. 0 Folkets hus Kom mu hus Pråmå Pråmg. Ekeby skola Koloiträdgård Reigsverk Fredsg. Rådhusg. Borgmästareg. Aguélig. Magasisg. Ekebyg. K Kalkbacksgata A Karlagata C Karpgata B Klöverväge E Korgata A Krokusgata A Kugsgata C Kugsägsgata E Kvargata C Kvartsgata C Kålgårdsgata D Köpmagata D B Bagargräd B Bergestjeras väg D Berggata C Bergslagsgata D Bergsmasgata D Bielkes gata E Björkgata B Borgmästaregata C Borgm. Ludbergs pla C Bovigata E Brahegata D Bratigsgata D Brogata C Broäsgata E Bruksgata B Brusgata C Bryggerigata E Bråstagata D Gaturegister/Street List/Straße Liste Hedabergsg. Rådmasg. Drottigg. Västermalmsg. Lågg. Harmoiväge Prästgård Värmeverk JAKOBSDAL Bio Torget Aa Lidhs plats Hyttg. Gruvg. 0 Kristia kyrka Mikaels gårde Ludbergs pla Borgmästare Staafg. stedsg. Brog. Nord Bergsmasg. 0 0 B Norrmaska gårde B A Lågg. Lågg. VÄSBYGATAN Västra Mytg. C Carl Fribergs gata C Colligata E Fridhemsg. Norrbyg. Bråstag. A 0 Hemvärsgård Lärkträdsbacke Fritidsgård Förskola Stadsparke Brusparke Stureparke Mella- Damme Idrottshall Vattetor Vallaskola Jakobsbergsgårde Jakob Mats kvar 0 Pråmå Idrottsplats RINGGATAN RINGG. Tuleg. Göra Perssos gata Jakobsdalsg. Gröa gåge JOHANNISBÄCK Fridhemsg. Gilleg. Fabriksg. Trädgårdsg. Bergslagsg. Kålgårdsg. g. g. Gruvväge Esbergsg. Bratigsg. Slussv. L Latmaagata E Lasarettsgata C Liljegata A Lillå Strad C Ljuggata A Lottebergsgata E Ludagata E Låggata D Lärarstige E Lögata A D Dalgata C Dalhemslede A Dammgata B Drott. Christias väg F Drottiggata C Östra Tuleg. Fridhemsg. Markadsg. VÄSTERÅSLEDEN Fredsg. MELLANDAMMEN Bergestjeras väg VASASTADEN Jakobsbergsg. D Sofielud 0 A Hyttg. S. Brusg. Jakobsbergsg. UPPSALAVÄGEN A Östra Tuleg. Emausg. E Ebbagata E Ekebygata C Elevstige E Emausgata D Emmyludsgata E Eergigata E Eriksäsgata C Esbergsgata D 0 N 0 Collig. 0 Södra Esplaade Växthusg. Solägsg. EMAUS 0 0 JAKOBSBERG Norrby kyrka Fabriksg. GRAVHAGEN Kommuförråd Kugsägsg. Köpmag. KUNGSÄNGEN A pelle Forsellesg. Polhemsg. Swederusg. Hasselg. Gustafsborgsg. Östra Tuleg. Odig. Bergslagsg. M Magasisgata C Malmgata C Mamregata B Mariebergsgata E Markadsgata D Murargräd C Museigata B Mytgata C Målargräd C Mås-Olsväge B Sveag. A Collig. Ebbag. BRYGGERIET 0 Collig. Bovig. Eergig. Forsellesg. FAGERSTAVÄGEN Prästgård Gruvväge Josb.st. Polhemsg. Nytorpsg. 0 STOCKHOLMSVÄGEN Gravhagsg. F Fabriksgata D Fagerstaväge E Flädergata B Forsellesgata E Fredsgata C, D Fridhemsgata D Götag. Sveag. Hyttg. Polhemsg. 0 Gamla vattetoret NYÅKER Klöverväge Nyåkersg. Koloiträdgård Silvervalle Socialkotor Järvägsstatio Bradstatio Kretsloppsvaruhus Församligshem Bilprovig Fiskartorget Bagar- Skräddar- Murargräd Svarvargräd Sotar- Glimmergräd Valla- Brahe- Vegag. Smedjebropla Målar- Nytorps- Nybergsg. 0 Bryggerig. Hagabergsg 0 Klöverväge Hatverkareg. Rörkröksg 0 ÅSHAGEN Rosebergsg. EMMYLUND Gruvväge Broäsg. Ludag. E Bielkes gata N Nordstedtsgata C Norra Esplaade C Norrbergsgata C Norrbygata D Norrmalmsgata B Norrägsgata B Nybergsgata E Nybogata A Nytorpsgata E Nyåkersgata E G Gillegata D Glimmergata C Gravhagsgata E Gruvgata C Gruvväge E Gruvägsgata E Gustaf Adolfs gata C Gustafsborgsgata D Gymasiegata E Gärdestagata B Göra Perssos gata D Götagata E 0 Turbo Kugsägsskola Bråsta backe Gymasieskola Gymasieg. Gruvägsg. Rektorsst. Elevstig. Lärarst. Emmyludsg. Turbog. Lottebergsg. Latmaag. Styrars skola Axelias gata 0 Mariebergsg. Skytteg. HAGABERG SÖRSKOGSLEDEN Gruvväge Drottig Christias väg A-H Åshagsg. Sagå Fabriksg. larg. Hushållarg. SALA SÖRSKOGSLEDEN Pråmå Carl XI:s schakt O Odigata E Gamla gruvkyrkogårde Tistbrottet ÄNGSHAGEN STADSKARTA/CITY MAP/STADTPLAN 0 00 m VÄSTERÅSLEDEN SALA SILVERGUVA F P Persdalsgata A Pilgata B Polhemsgata E Poppelgata B H Hagabergsgata E Hatverkaregata E Harmoiväge C Hasselgata D Polismuseum Gruvmuseum Receptio Drottig Christias väg 0 Christiaschaktet Varggräd Viterg. 00 SALA KOMMUN -

12 SALA KOMMUN The muicipality of Sala 0 0 km e ofors Bysjöholmara Tyttb SALA KOMMUN D ård rrg He Västerbäbäck Tåga Hoväs Färja e alälv Tisjö sbä cke Forsbo Tiäset Sommarvägsjö Vivastbo Vitervägsjö Lilla Bårsjö Färebofjärdes atioalpark Altsjö Örlige SVERIGE Ägsta Rotfallssjö Bårsjö Gammelby K il Gammelbysjö Horkärrsjö så Acksjö Hallarsbo Mörtsjö Bärsjö Mårtsbosjö Nässelbo Bygdemuseum Berga Möklita Valsätra Rosshytta Storsjö rå ge Fa Alke Stebarke Bysjö Nykroge Hedåker Västerbykil Övre sjö Hudsjö Helgomossdamme Saladamm Ösby Skrivardamme Ekar Järdamme Olof Jos damm Sag å Ölsta Gräskärret Sagå Silvköpare Västerfärebo cke Laggarbo g Stävresjö Salbohed Lissjö Isätr abäck e Hällsta Sala Silvergruva Öja Salada Kila Varmsätra Grällsta Kumla kyrkby Sisjö Tärabadet SURAHAMMAR VÄSTERÅS Tore Domsaga: Västmalads domsaga Tära Glasmuseum Brusbo Tomta Bågbosjö Vad Lillå Lä: Västmalads lä Täraby Rasta Hällsjö Lilla Tillige Tigvastbo Låsta Tofte Tillige ke trabäc Varmsä Svart å Sätra Bru Lillå Måsbo Sätrabru Öster Vreige Rörbo sjö Sagå Orgelmuseum Norrbäck Traktormuseum Stallhammarhage Fläcksjö Öjesjö Avfallsstatio Smedsbo Fläckebo Lilla Galltjäre Galltjäre SALA Rigvalla Gussjö Svartådale Höskovsmosse Gullvalla Mås Ols Kolbäcksbro Hasjö Svartsjö Mot Gårdsjö Älgpark (ca0 km) e rab äc Vallsjö Isätra for s Östabäcks kloster Lissjö Isät Svartå Gärsjö Acktjäre Lå ke ad sbä Gorge Kärrbäckssjö Fallet Ljömsebosjö Tvä rh HEBY Sagå Prästhytt eå Broddbo Kråktjäre Kipkälla Lidsjö Jugasbo Igelsjö Lilla Hudsjö Alte Hörsjöfors Svartå Hälltjäre Hillige Stesjö Klövsjö äcke Lisjö Kvarsjö Björktjäre sb Storlju Myggsjö Norra Tappebosjö Vallsjö Björksjö Stesjö Kylige Paradiset Hörede e Grasjö Nedre sjö Bergssjö Skyltare Jordbro Södra Tappebosjö Sör ärd Lisjö Viggsjö Lasjö Frö stb ofj Storljuse Murå Vigelsbo Hällsjö Gorge Matsbo Bjurfors Lilljuse Gavelbarke Guve Höredesjö Vagssamlig Österbo Kilså Gårbarke Lågsjö Rompsjö Lissjö Stutsjö Klige Nordakil Foreby Målsjö NORBERG are Hall AVESTA Sala Stockholm Ladskap: Västmalad och Upplad Cetralort: Sala Area: km (:e i riket och :a i läet) Folkmägd: Befolkigstäthet: /km Kommukod: SALA KOMMUNVAPEN - tecke på skölde symboliserar silverbergsbruk. Det västra av de korslagda verktyge är e berghammare, eller koster, och det högra är ett bergjär. Bergsbruksymbole är gammal och iteratioell och tecket för metall varierar aturligtvis mella olika gruvor. Måskära är ett flera tuse år gammalt tecke för silver.

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Lediga tomter för småhus i Sala kommun

Lediga tomter för småhus i Sala kommun Gärsjön Långsjön Hörendesjön Vallsjön Björktjärnen Öjesjön Rörbo sjön Toften Lilla Tillingen Tillingen Hällsjön Fläcksjön Gussjön Stävresjön Knipkällan Ljömsebosjön Kylingen Södra Tappebosjön Norra Tappebosjön

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gustav II Adolf 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Maagemet (FM)? Per Lilliehor AB Defiitio Strategisk ledig och styrig av de resurser och tjäster som krävs för att efastighet ellerverksamhetska fugera effektivt. FM skall arbeta med att

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

Plats Problem Åtgärd Ansvarig Tidspla n Hall utanför tekniken. Ann- Kristin 3/3. Bottenplan utanför träslöjden,

Plats Problem Åtgärd Ansvarig Tidspla n Hall utanför tekniken. Ann- Kristin 3/3. Bottenplan utanför träslöjden, 20-03-02 Trygghetsvadrig på Hammarskola de 2/3 20. Närvarade: Alice Edwards 9b, KIS, Jimmy Evervall 9b, elevrådsrepresetat, Saa Sjöström 8b,KIS, Are Edvisso, samhällsbyggadsförvaltige, Eva Wållberg samhällsbyggadsförvaltige/jämställdhetsgruppe,

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016

GIS på länsstyrelserna. 7 dec 2016 GIS på lässtyrelsera 7 dec 2016 Idag Lässtyrelses roll GIS på lässtyrelse Tillhadahållade av geodata Plaerigskataloge Lässtyrelses roll och uppdrag Lässtyrelse Stockholm Vårt uppdrag och våra ambitioer

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET

Nyårsfesten! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET Nykvars kommutidig Nr 1-09 Nyårsfeste! SUCCÉ FÖR NATURFÖRSKOLAN! HUR SKA BESPARINGARNA GÖRAS? ÅRETS FÖRETAGARE I SADELN INFORMATION INFÖR EU-VALET TUTAN APRIL 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På grud av platsbrist

Läs mer

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN Vätterose Natur, kultur och idrott BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättigar

Läs mer

SundCom Group. Workshop 8 Med tillgång till statistik Nordic Connect november KÖPENHAMN

SundCom Group. Workshop 8 Med tillgång till statistik Nordic Connect november KÖPENHAMN SudCom Group Workshop 8 Med tillgåg till statistik Nordic Coect 11-12 ovember KÖPENHAMN 1 SudCom Group Ett kompetesföretag iom Telekom 2 Medarbetare Orgaisatio Tekik i samverka SudCom Group www.sudcom.se

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer