Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN"

Transkript

1 Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu e uppdragsverksamhet? Åtta förvaltigar «Vadå, fis det sju till?» Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm. hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

2 Välkomme som medarbetare i Sala kommu! Kommue är e mågfacetterad orgaisatio. Hos oss arbetar måga olika professioer lärare, udersköterskor, igejörer, ekoomer, vaktmästare, socialsekreterare, barskötare, livsmedelsispektörer med flera yrkeskategorier. Lista över de olika professioera ka göras låg. Alla behövs för att vi ska kua fullgöra kommues uppdrag eligt lokala politiska beslut i kommufullmäktige, kommustyrelse och våra ämder me också uppdrage vi har utifrå lagstiftige. I Sala kommu ska vi arbeta eligt devise Ekelt, effektivt och medborgarväligt. Det ställer krav på oss att återkommade omvärdera vårt arbete så att vi ite fastar i gamla rutier som ite lägre ger resultat. Du som är y medarbetare är e viktig resurs i detta städiga förbättrigsarbete. Du kommer med ya ögo, ställer frågor och har erfareheter frå adra arbetsplatser. Hur kommues olika verksamheter fugerar är viktigt för ivåara. Vi behöver alla fugerade vatte- och avloppsät, söröjig, plaerig för bostadsbyggade och företagsetablerigar, förskolor, skolor och äldreomsorg. Me kommues verksamheter ska också vara väl fugerade arbetsplatser. Precis som vi arbetar med att ha ett gott bemötade i mötet med kommuivåara så är det viktigt att vi har ett gott bemötade mot varadra på arbetsplatse. Vi är varadras arbetsmiljö. I gällade samverkasavtal för Sala kommu står att vi eftersträvar e tillåtade omgivig som visar tro på mäiskors kreativitet och förmåga att ta asvar. Jag hoppas att du som är yaställd käer att de ada präglar di ya arbetsplats! JENNY NOLHAGE, KOMMUNCHEF Iehåll Sala kommus visio och uppdrag... Företagskultur... Sala kommu som arbetsgivare... Persoalpolitik och riktlijer... FAS = Föryelse, Arbetsmiljö och Samverka... FAQ A Ö... Så styrs Sala kommu... Medborgarförslag... Sammaträdesdagar... Kommues tre förvaltigar... Lö... Friskvård & Persoalföreige Frisk... Företagshälsovård... Semester-/klämdagar... Sjukdom/ Vård av sjukt bar... Telefoi med support: 0... IT-ehetes helpdesk:... Felamäla fastigheter: 0... Post och allmäa hadligar... E-post... och itraätet... Silverarket... 0 Sala After Work... 0 Medborgarkotoret: E kort presetatio av Sala kommu som arbetsgivare Att vara medarbetare hos Sala kommu Sala kommu Box 0 SALA Asvarig utgivare Jae Allasso,, MEDBORGARKONTORET 0 Tryck: Kotorservice, Sala kommu, 0

3 Sala kommus visio och uppdrag VISIONEN för kommuala ämder, bolag och styrelser i Sala kommu: År 0 har Sala kommu passerat 000 ivåare och är ett lågsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommue. KOMMUNERNAS VERKSAMHET grudar sig i ågot som kallas lokalt självstyre. De iebär att medborgara tillsammas sköter måga av sia agelägeheter lokalt. På det sättet fattas beslute ära de som berörs. Fler blir delaktiga och makte sprids. Det stärker demokrati. skrev Sverige uder Europarådets kovetio om lokalt självstyre. Det iebär att Sverige bestämt sig för att garatera vissa grudläggade priciper. Eligt kovetioe iebär det lokala självstyret, att varje kommu både har rätt och möjlighet att iom rame för lagstiftige sköta e stor del av de offetliga agelägehetera på eget asvar och i medborgaras itresse. Samtliga Sveriges kommuer har uppgifter som de eligt lag måste utföra. Det är till exempel socialtjäst, skola, pla- och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, avfallshaterig, rehållig, räddigstjäst, civil beredskap, vatte och avlopp. Utöver dessa uppgifter utför också Sala kommu e del arbete på frivillig basis, till exempel kultur- och fritidsverksamhet. Det yttersta asvaret för alla kommues verksamheter har kommufullmäktige. I SALA KOMMUN ÄR VI CIRKA 000 MEDARBETARE. Lärare, socialsekreterare, udersköterska, fritidsledare och måga adra spelar e stor roll i mäiskors liv. Me det krävs e hel del aat för att uppå ett bra samhälle. För att vi ska få e vacker stad krävs till exempel duktiga samhällsplaerare och parkarbetare. Ret vatte och värme kräver igejörer av olika slag. Allt detta igår i det kommuala uppdraget. Företagskultur I VARJE VERKSAMHET UTVECKLAS EN SPECIELL KULTUR som har att göra med uppdraget, de ledare och medarbetare som arbetar där och de som har arbetat där. De brukar beämas företags-kultur oavsett om det gäller privat, statlig eller kommual verksamhet. Kulture formas med tide och sätter sig i väggara. Nya medarbetare apassar sig med tide till de värderigar som råder. För att ädra e kultur krävs e samsy om hur ma vill ha det. I e sud miljö är förhålladet mella ledig och medarbetare förtroedefullt. Där är medarbetara delaktiga geom att vara egagerade och ta asvar för si ege och verksamhetes utvecklig. Ett bra klimat käeteckas av respekt, asvarstagade, öppehet och e vuxe kommuikatio. För att åstadkomma e såda kultur fis det fallgropar att udvika. Till exempel kulturer som är uppbyggda på idividuell kokurres, där det fis osyliga regler som gör mäiskor osäkra. Där är kommuikatioe fylld med dolda budskap och ofta äve med skämt för att skapa e god stämig på yta. E aa fallgrop är är iformatioskaalera ite fugerar väl, är kulture ite är öppe eller är det fis brister i kudorieterige. Då ökar riske för skvallerkultur. I Sala kommu stödjer vi e kultur som präglas av professioalitet och arbetsglädje. Till vår hjälp har vi blad aat beskriva förhålligssätt och arbetsmetoder (FAS) samt olika styrdokumet som till exempel våra policys. Vi vet att - oavsett hur måga dokumeterade metoder och policys vi har - är det vår förmåga att samarbeta och respektera varadra som präglar de kultur vi gemesamt skapar. Nyckelorde är delaktighet, egagemag, respekt, tillit och förtroede. Det är så vi vill ha det på våra arbetsplatser! Jae Allasso, Persoalchef

4 Sala kommu som arbetsgivare SALA KOMMUN är e arbetsgivare som har kuskap, vilja, förmåga och tillfälle att fortsätta utvecklas. Varje medarbetare påverkar resultatet med si arbetsisats! Det pågår ett städigt utveckligsarbete i samverka med de fackliga orgaisatioera. Arbetet bedrivs systematiskt geom att gemesamma mål bryts er till hadligsplaer för varje verksamhetsområde. Vägledade är de förhålligssätt som beskrivs i våra policys. GENOM DELAKTIGHET får varje medarbetare högre kompetes och bättre möjligheter att utveckla och utvecklas. Verksamhets- och arbetsmiljöfrågor ska hateras så ära de som berörs som möjligt. SÅ HÄR SER DE OLIKA SAMVERKANSNIVÅERNA UT frå medarbetarsamtal mella chef/medarbetare till cetral samverkasgrupp: PERSONALPOLITIK OCH RIKTLINJER PERSONALPOLITIKEN uttrycker kommues och persoales pricipiella iställig i persoalfrågor. Persoaladmistrativa riktlijer uttrycker hur olika persoalärede ska hateras. PERSONALPOLITIKEN SYFTAR TILL att tillförsäkra kommue ödvädig kompetes för bästa verksamhetsutvecklig att ta tillvara de mäskliga tillgågara på sådat sätt att ma ka arbeta och vidareutvecklas i överesstämmelse med gällade samverkasavtal att åstadkomma ehetlighet vid bedömigar i persoaladmiistrativa frågor I PERSONALPOLITIKEN igår flera delområde: persoalplaerig, persoalrörlighet, persoalutvecklig, persoaliformatio, arbetsmiljö, samverka och mediflytade, orgaisatio, och arbetsledig. FAS = FÖRNYELSE, ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN Samverka bygger på allas vår förmåga att kommuicera och samarbeta. Persoalpolitiska värderigar samt lagar och avtal ligger till grud för arbetet med persoaladmiistrativa riktlijer. KOMMUNSTYRELSEN HAR ÖVERGRIPANDE ANSVAR för persoalpolitike. Samverka sker eligt FAS 0-avtalet. FAS 0 Syftet med FAS är att hjälpa oss att förbättra vår förmåga att samarbeta, att städigt utveckla oss själva och vår befattig samt att vära om vår ege och adras hälsa och arbetsglädje kort sagt: bidra till att höja vår totala livskvalitet. Och de här figure beskriver vad de olika samverkasmötea är täkta att hadla om: Cetral samverkasgrupp Övergripade strategier Riktlijer för: Rehabiliterig Kompetesutvecklig Omställig Rekryterig Itroduktio Persoalpolitik Löepolitik MBL, AML Övertalighet Omplacerig Rehabiliterig Löesättig Kollektivavtal Tvister FörSam, VerkSam, KotorSam, ESam Lokal samverkasgrupp Persoalplaerig Orgaisatio Ekoomi och budget Uppföljig Kompetesutvecklig SAM Åtgärder för jämställdhet Iformatio frå arbetsplatsträff Iformatio frå Cesam Arbetsplatsträff Arbetsiehåll Uppdrag och mål SAM Mågfald Löekriterier Iformatio frå samverkasgrupp Övriga frågor relaterade till arbetsplatse

5 FAQ A Ö ADRESS- OCH NAMNÄNDRING Flyttat? Det är viktigt att meddela di chef och löekotoret på kommue om du byter adress eller ädrar am. ANSTÄLLNINGSAVTAL/-BEVIS Ett exemplar skriver du uder och lämar till ärmaste chef, det adra exemplaret behåller du själv. ARBETSMILJÖFRÅGOR Sypukter som rör di arbetsmiljö ska i första had lämas till di chef, i adra had till skyddsombudet. Du ka äve ta upp dia sypukter i medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar. I cetrala och lokala samverkasgrupper behadlas arbetsmiljöfrågor i bred bemärkelse eligt FAS-modelle. ARBETSTID Arbetstidera följer cetrala och lokala kollektivavtal. Hur arbetstider redovisas varierar. Tala med di chef om hur det är på di arbetsplats. BETYG/INTYG Har du vidareutbildat dig? Läma då betyg eller ityg till löekotoret på kommue. FACKLIGA ORGANISATIONER Det fis fackliga orgaisatioer iom Sala kommu. De har till uppgift att främja verksamhetes och medarbetaras positiva utvecklig. Samverka sker huvudsaklige geom FAS-modelle, alterativt geom MBL-förhadlig. FAS står för Föryelse, Arbetsmiljö och Samverka. Sala kommu har teckat kollektivavtal om att tillämpa FAS. Läs mer på sida. FLEXTID För arbetstagare som har tjästgörig må- fre, 0 timmar i vecka förekommer flextid eligt lokalt kollektivavtal. Närmare iformatio lämas av di chef. FRISKVÅRD Läs mer på sida. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Företagshälsovårdes huvuduppgift är förebyggade vård och vård av sjukdomar som uppkommit i sambad med arbetet. Läs mer på sida. FÖRSÄKRINGAR Trygghet är viktigt. All persoal är försäkrad geom arbetsmarkadsförsäkrigar eligt kollektivavtal. Blakett fis på persoalkotoret på kommue. Har du frågor om försäkrig, ta kotakt med di chef eller persoalkotoret på kommue. IT-REGEL Kommues datorer är arbetsredskap och ska huvudsaklige avädas som sådat. Det råder ett absolut förbud mot att besöka iteretsidor med olagligt eller kräkade iehåll. KOMPETENSUTVECKLING Du och di chef har gemesamt asvar för iitiativtagade, geomförade och resultat. Kompetesutvecklig är ite bara teoretisk utbildig och kurser uta äve adra lärade situatioer till exempel arbetsrotatio. LAGAR OCH AVTAL Udrar du över lagar och avtal? Titta i PAhadboke på itraätet. Lö och aställigsvillkor för medarbetare regleras i våra kommuala kollektivavtal. LEDARPOLICY Sala kommus ledarpolicy ager det förhålligssätt som är gemesamt för alla aställda. Du hittar de på itraätet. LEDIGHET MED LÖN Vid vissa speciella tillfälle ka du få kortare ledighet med lö. Till exempel vid ära ahörigs svårare sjukdom eller bortgåg och begravig ka såda ledighet beviljas. Ledighet med lö ka äve ges vid vissa fackliga ledigheter. Fråga di chef eller persoalkotoret på kommue om detta. LÖN De :e varje måad utbetalas löe. Läs mer på sida. LÖNESYSTEM Sala kommu aväder sig av två system för registrerig av arbetad tid och avvikelser: «Mi Lö» och «Besched». LÄKARBESÖK Akuta läkarbesök får göras uta löeavdrag. Övriga läkarbesök och tadläkarbesök ska ske utaför arbetstid (se gällade kollektivavtal). MEDARBETARSAMTAL Varje år geomförs medarbetarsamtal då du och di chef tillsammas diskuterar och följer upp mål- och utveckligspla. På itraätet fis e mall som vägledig. MEDBORGARKONTOR På bottevåige i Stadshuset ka du få svar på det mesta som rör kommue. PASSAGE OCH LARM Kortläsare fis uppsatta vid måga av kommues arbetsplatser. Kort för dessa hateras av tekiska kotoret. Beställig görs av persoalasvarig chef. PENSION Iför det du fyller år kommer du att få e skriftlig förfråga om du vill fortsätta arbeta till år eller avgå med pesio. PA-HANDBOK Det fis e persoalhadbok på itraätet. Hör med di chef eller persoalkotoret om det är ågot särskilt du letar efter. POST Sala kommus Kotorsservice fis i ärhete av Medborgarkotoret och haterar kommues i- och utgåede post. REPRO Kommues cetrala tryckeri är placerat i ärhete av Medborgarkotoret. Här ka du få hjälp med större kvatiteter kopierig och lite specialefterbehadlig. RESERÄKNING Har du varit ute och rest iom jobbet? Rapportera då i löesystemet. SEMESTER Alla har rätt till semester. Se sida. SJUKDOM/VÅRD AV BARN Om du blir sjuk eller är hemma med vård av sjukt bar ska du amäla detta geom att riga 0-. På samma telefoummer gör du också friskamäla samt amäla om åter frå fråvaro på grud av vård av sjukt bar. Läs mer på sida. OBS! Registrera äve i löesystemet. SKATTSEDEL När du är yaställd ska du läma aktuell skattsedel till löekotoret på kommue, tillsammas med evetuellt jämkigsbeslut. SKYDDSFÖRESKRIFTER För de flesta arbete fis skyddsföreskrifter som exempelvis vid arbete med kemikalier, truckar, lyftdo, maskier med mera. Föreskrifter ska följas och tillämpas. Alla föreskrifter fis på Arbetsmiljöverkets hemsida, TJÄNSTLEDIGHET Om du vill vara tjästledig (= ledig uta lö) ska du tala med di chef. Vilka regler som gäller följer lag och kollektivavtal och varierar beroede på orsake till varför du sökt ledighet. Dessa regler ager till exempel hur lågt i förväg asöka ska lämas, att arbetsgivare i vissa fall ka säga ej, eller skjuta upp, sökt ledighet. Tala med di chef om du vill veta mer. TYSTNADSPLIKT Alla som arbetar iom Sala kommu omfattas av tystadsplikt. Det är, eligt lag, förbjudet att föra vidare uppgifter om eskild persos förhållade. UPPSÄGNING Uppsägig görs skriftligt och lämas till persoalasvarig chef. Vid byte av aställig mella förvaltigar görs ige skriftlig uppsägig. ÖVERTID Övertid utyttjas efter behov och eligt övereskommelse i förväg med di chef. För detta fis speciella regler som di chef ka berätta mer om.

6 SÅ STYRS SALA KOMMUN MÅLET MED DEN NYA ORGANISATIONEN som trädde i kraft de juli 0 är att de politiska styrige ska bli tydligare och att fokus läggs på kvalitetsarbete, medborgardialoger och lågsiktiga strategier för ökad iflyttig och utvecklig av kommue. KOMMUNFULLMÄKTIGE (KF) består av ledamöter och är kommues högsta politiska församlig som beslutar i alla ärede och frågor av större vikt för kommue. Det gäller till exempel mål och riktlijer för kommues verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, orgaisatio och arbetsformer samt årsredovisig och val av ledamöter och ersättare i kommues ämder. Kommufullmäktige består i av fyra fasta beredigar: Presidieberedig, Beredige för Samhällsbyggad och hållbar utvecklig, Beredige för Folkhälsa samt Demokratiberedig. Kommufullmäktiges presidium asvarar för ledig och samordig av kommues övriga fullmäktigeberedigar. Beredige för Samhällsbyggad och hållbar utvecklig asvarar för att redovisa förslag till kommues lågsiktiga utvecklig iom fysisk plaerig, ärigsliv, kultur och turism samt klimat, eergi och miljö. Beredige har ledamöter. I sitt uppdrag arbetar beredige med medborgardialoger Beredige för Folkhälsa asvarar för att redovisa förslag till hur kommue ka bidra till att skapa e god hälsa, goda livsvillkor och levadsvaor för salabora. Beredige har valda ledamöter. I sitt uppdrag arbetar beredige med medborgardialoger Beredige för Demokrati asvarar för att utveckla former för samverka med och deltagade frå kommuivåara i de politiska processe. Beredige har io ledamöter. I sitt uppdrag arbetar beredige med medborgardialoger KOMMUNSTYRELSEN (KS) asvarar för att kommuverksamhete bedrivs i elighet med de mål som fullmäktige bestämt, att lagar och förordigar följs och att våra skattemedel aväds på ett ädamålseligt sätt. Kommustyrelse har femto ledamöter. Kommustyrelse har fyra utskott: Ledigsutskott, Samhällsbyggadsutskott, Kultur- och fritidsutskott och Arbetsgivarutskott. Kommustyrelses ordförade är kommualrådet Per-Olov Rapp (S). Oppositiosledare är Carola Guarsso (C). ÖVRIGA NÄMNDER utöver kommustyrelse är Bildigs- och läradeämde, Vård- och omsorgsämde samt e Jävsämd. Bildigs- och läradeämde fullgör kommues uppgifter iom förskoleoch fritidshemsverksamhet och det offetliga skolväsedet för bar och ugdomar samt vuxas lärade, vari igår SFI (Sveska för ivadrare), komvux och särvux, gymasieskola, gymasiesärskola Vård- och omsorgsämde asvarar för ärede som berör socialtjäst, öppa verksamheter, äldre- och hadikappomsorg, itegratio, arbetsmarkadsåtgärder samt samordig av alkohol- och drogfrågor samt trygghetsfrågor. Jävsämde fullgör alla ärede och all mydighetsutövig eligt gällade lagstiftig i ärede där äredea riktar sig mot kommues ega verksamheter och objekt, huvudsaklige iom bygg- och miljöområdet Här hittar du 0 års schemalagda sammaträde för kommufullmäktige, kommustyrelse, övriga ämder och utskott (med reservatio för ädrigar). På hemsida hittar du äve kallelser, hadligar och mötesprotokoll för politiska sammaträde. Medborgarförslag DEN SOM är folkbokförd i kommue får väcka ärede i fullmäktige (medborgarförslag). ETT MEDBORGARFÖRSLAG ska vara skriftligt och uderteckat av e eller flera persoer. ska iehålla amförtydligade, adress och telefoummer. får bara behadla ett äme per medborgarförslag. väcks geom att det lämas i till Sala kommu, eller vid ett sammaträde med fullmäktige. Ett medborgarförslag ka bara behadlas i sak i fullmäktige om det ligger iom fullmäktiges befogehetsområde. Fullmäktige ka i vissa fall överlåta till kommustyrelse eller aa ämd att besluta i äredet. Förslagsställare ska i så fall uderrättas om vilke ämd som i fortsättige kommer att hadlägga äredet. Om fullmäktige har överlåtit äredet till e ämd gäller ite följade bestämmelser som avser hadläggige i fullmäktige. Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige ka fatta beslut iom ett år frå det att förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställare uderrättas. De som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige är förslaget behadlas. Kommustyrelse ska två gåger per år redovisa de medborgarförslag som ite har beretts färdigt samt redovisa verkställadet av bifalla medborgarförslag. Redovisige ska göras på fullmäktiges ordiarie sammaträde i april och oktober. Blakette för medborgarförslag hittar du på hemsida uder Självservice. Sammaträdesdagar KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i geomsitt e gåg per måad, oftast sista mådage i måade, kvar i år är sammaträde de oktober, ovember och december. Normalt sammaträder kommufullmäktige kl.00 i Ekebyskolas aula, me ett par gåger om året sammaträder fullmäktige på aa ort i kommue. Kommufullmäktiges sammaträde är öppa för allmähete KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDER i geomsitt e gåg per måad, oftast i mitte av måade, kvar i år är sammaträde de oktober, ovember och december. Kommustyrelse asvarar för att kommuverksamhete bedrivs i elighet med de mål som fullmäktige bestämt, att lagar och förordigar följs och att våra skattemedel aväds på ett ädamålseligt sätt. Kommustyrelse har femto ledamöter. Här ka du se alla sammaträdestider: Sammaträdestider höste 0

7 Kommues tre förvaltigar e sabbpresetatio Kommustyrelses förvaltig (KSF) VÅR VERKSAMHET. KSFs uppgift är dels att serva och biträda kommustyrelse i arbetet med de strategiska frågora, dels att svara för verkställadet av kommufullmäktiges och kommustyrelses ataga visioer och fokuserade mål, beslutade delmål/åtagade samt de kommugemesamma admiistrativa service. ANTAL MEDARBETARE 0 tillsvidareaställda. KOMMUNCHEF Jey Nolhage, 0-0 0, e-post: BESÖKSADRESS Rådhuset, Torget B, Sala. Postadress: Kommustyrelses förvaltig, Box 0, Sala. Fax: 0-0 E-post: VÅR ORGANISATION. Kommustyrelses förvaltig har sju kotor. Medborgarkotor: Kotoret asvarar för både extera och itera fuktioer. De extera service till kommues ivåare iehåller: medborgarkotor, kotaktceter, turistbyrå, eergirådgivig, kosumet- och skuldrådgivig, överförmydarhadläggig och kommuarkiv. De itera service iehåller cetrala fuktioer för admiistratio, it, kotorsservice och juridik Kotorschef Silvaa Eelo-Jasso 0-0, e-post: Samhällsbyggadskotor: Samhällsbyggadskotoret asvarar för kommues verksamheter för plaerig och utvecklig samt för mydighetsutövige iom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet, iklusive alkoholtillståd. Kotoret asvarar äve för ärede rörade bostadsapassigsbidrag samt samhällsbetalda resor som färdtjäst och skolskjuts. Kotorschef Magus Muhr-Holmberg 0-0, e-post: Tekiskt kotor: Tekiska kotoret asvarar för uderhåll, drift och utvecklig av kommues ifrastruktur och resursavädig. Kotoret har det övergripade verksamhetsasvaret för flödet av eergi, vatte och material iom Sala kommu. Kotorschef Göra Åkesso 0-, e-post: Ekoomikotor: Ekoomikotoret asvarar för utvecklig, samordig och plaerig av kommues ekoomi vilket iebär ett asvar för de ekoomiska styrige, fiasiell plaerig och policys samt riktlijer med akytig till ekoomi och verksamhet. Kotorschef: Leart Björk 0-0, e-post: Persoalkotor: Persoalkotoret asvarar i ett kommuövergripade perspektiv för utvecklig, samordig och plaerig av kommues persoal- och arbetsgivarfrågor. Persoalkotor består av persoalchef, förhadlare, HR-kosulter, löestrateg och löehadläggare. Kotorschef Jae Allasso 0-, e-post: Kultur- och fritidskotor: Driver kultur- och fritidsverksamhet för att ge kommues ivåare möjligheter till ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet. Kotorschef: Roger Nilsso 0-, e-post: Räddigstjäste Sala-Heby Räddigstjäste Sala-Heby arbetar för ivåara i både Sala och Heby kommuer. Våra båda kommuera har slutit ett civilrättsligt avtal, där Sala kommu förbider sig att utföra räddigstjäste äve iom Heby kommu. T f. Räddigschef Ove Jasso 0-, e-post: Skolförvaltige (SKF) VÅR VERKSAMHET. På Bildigs- och läradeämdes uppdrag och delegatio asvarar förvaltige för kommues hela utbildigsverksamhet för bar, ugdomar och vuxa. SKF asvarar för verksamhete iom förskola, grudskola, förskoleklass, fritids, särskola och kulturskola, gymasieskola, gymasiesärskola, vuxeutbildig, SFI-sveska för ivadrare och särvux. VÅR ORGANISATION. Det fis grudskoleheter och förskolor plus familjedaghem. Gymasieskola fis på Kugsägsgymasiet i Sala tätort och Ösby aturbruksgymasium utaför Saladamm. Särskola är lokaliserad på flera olika platser. Kulturskola fis på Kugsägsgymasiet. Vuxas lärade fis på Gymasiegata. ANTAL MEDARBETARE 0 tillsvidareaställda. FÖRVALTNINGSCHEF. Skolchef JueA Wicet 0-0 0, e-post: BESÖKSADRESS Drottiggata, Sala. Postadress: Skolförvaltige, Box 0, Sala, Fax: 0-. E-post: Vård- och omsorgsförvaltige (VOF) VÅR VERKSAMHET. Kommue har eligt socialtjästlage det yttersta asvaret för ivåaras försörjig och livsförig. Geom vård- och omsorgsförvaltige garaterar kommue dea trygghet för ivåara geom verksamhet för att ge stöd, service och omvårdad åt persoer i Sala kommu som av olika skäl ite själva klarar av si vardagssituatio. VÅR ORGANISATION. VOF består av följade sex eheter: idivid- och familjeomsorg, samordig av alkohol- och drogfrågor, äldreomsorg, jämte kommual hälso- och sjukvård samt hemsjukvård, stöd och service eligt LSS till vissa persoer med fuktiosedsättig, flyktigmottagade, arbetsmarkadsåtgärder. Socialkotoret fis på Kugsgata, samordigsteam Sala och flyktigmottagige fis på Gymasiegata och arbetsmarkadsehete på N. Esplaade. ANTAL MEDARBETARE. 0 tillsvidareaställda. FÖRVALTNINGSCHEF. Vård- och omsorgschef Ageta vo Schotig 0-0 0, BESÖKSADRESS Fredsgata, Sala. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltige, Box 0, Sala, 0-0. Fax: 0-. E-post:

8 Lö DIN LÖN bestäms vid de årliga löeöversye geom medarbetarsamtal och utifrå löekriterier som gäller i de verksamhet där du jobbar och som tagits fram i samverka med de fackliga orgaisatioera. Löekriteriera är verksamhetsspecifika. VID LÖNEÖVERSYN har du möjlighet att välja att avstå di löeökig och göra e löeväxlig så att löeökige betalas i som pesiospremie. Hör med di chef eller med Ageta Larm-Eriksso på persoalkotoret. DIN LÖN betalas ut de :e varje måad. Iträffar de :e på e helg betalas löe ut sista vardage före. Lö utbetalas via Sala Sparbak. Vill du ha di lö i aa bak ordar du detta själv. Friskvård & Persoalföreige Frisk FRISKVÅRD fis i olika former iom kommue. För att uppmutra aktiviteter som främjar hälsa och välbefiade subvetioerar Sala kommu vissa motiosaktiviteter. Alla medarbetare är dessutom automatiskt medlemmar i FRISK, kommues sport- och friskvårdsföreig. Kommue betalar di medlemsavgift. FRISK ANORDNAR AKTIVITETER, exempelvis kommumästerskap i golf och olika riksmästerskap, till exempel orieterig, terräglöpig, golf och bowlig. FRISK står för hela eller e del av amäligsavgifte. FRISK arragerar äve Hälsoruset, gå luka löp. Vi arragerar prova-på aktiviteter, allt frå sport till hatverk. Ett gäg FRISK:are träffas e gåg i vecka och spelar iebady. Du är alltid välkomme att höra av dig till styrelse med förslag på kurser, föreläsigar, aktiviteter och likade. INFORMATION OM FRISKS VERKSAMHET får du i Silverarket, geom flygblad på di arbetsplats eller via mail om du har e-postadress. OM DU VILL KONTAKTA FRISK Aki Ohlso, ordförade i FRISK 0-0, e-post: Företagshälsovård SALA KOMMUN har avtal med företagshälsovårde PREVIA, FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS HUVUDUPPGIFT är förebyggade vård och vård av sjukdomar som uppkommit i sambad med arbetet. När det gäller övrig sjukvård hävisas du till di familjeläkare. AV FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN KAN MAN OCKSÅ FÅ HJÄLP om ma har psykosociala problem. Väd dig först till di persoalasvariga chef alterativt direkt till persoalkotoret om du ite ka tala om ditt problem med di chef. Semester-/klämdagar SEMESTER. Alla har rätt till full semester om ma har arbetat ett år. Du som är måadsaställd och uder 0 år har dagars semester, du som är 0 år har dagar och du som är över 0 år har semesterdagar per år. Semesteråret räkas frå de jauari till december. Di chef asvarar för att semesterledighet på di arbetsplats plaeras och förläggs utifrå verksamhetes krav och medarbetaras öskemål. Regler och beräkig gällade semester följer gällade kollektivavtal. KLÄMDAGAR är estaka arbetsdagar som ifaller mella e helgdag och e aa arbetsfri dag. Hel klämdag regleras geom att flextidssaldot miskas med de tid ma skulle gjort om klämdage varit e valig arbetsdag. Halv dag för de som har flextid regleras på motsvarade sätt. Observera att arbetsdage vid halva klämdagar får avslutas tidigast kl..0, om det ega arbetschemat ite medger aat, och att basbemaig ska fias vid varje förvaltig. Iformatio om vilka dagar som är klämdagar kommer frå kommues persoalkotor i börja av varje år. Sjukdom/ Vård av sjukt bar OM DU ÄR SJUK ELLER ÄR HEMMA FÖR VÅRD AV BARN ska du amäla detta geom att riga 0-. Numret går till företagshälsovårde PREVIA, där du får prata med e företagssköterska, som ka ge råd och förslag till behadlig. Behöver du vård som ite företagshälsovårde ka tillhadahålla ka rådet vara att kotakta di familjeläkare. För de flesta arbetsplatser räcker det med detta samtal för att amäla fråvaro. Dock fis det verksamheter där medarbetare äve måste riga aat ummer för att exempelvis kalla i vikarier. Ta reda på hur det är på di arbetsplats! NÄR DU BLIR FRISK ELLER ÅTER EFTER VÅRD AV BARN ska du friskamäla dig på samma ummer, 0-. Det är viktigt att du ite glömmer att göra friskamäla. Du måste äve registrera fråvaro i löesysteme «Mi lö«eller «Besched«. RÄTT TILL SJUKLÖN räkas frå de dage sjukamäla görs. Evetuell fråvaro tidigare betraktas som «ej giltigt förfall». De första två veckora betalar arbetsgivare sjuklöe förutom e karesdag. Är du sjuk lägre ä e vecka måste du läma i ett läkarityg. Frå dag femto betalar Försäkrigskassa di sjukpeig. FÅR DU PROBLEM med di hälsa hjälper arbetsgivare dig geom rehabiliterigsisatser. Hur det ska gå till är reglerat i olika lagar, kollektivavtal och policys. Det är både e rättighet och e skyldighet för dig och di chef att delta aktivt i det arbetet. Du ka läsa mer om rehabiliterig på itraätet.

9 E-post Telefoi med support: 0 med katalogtjäste Trio. I Trio söker du itera ummer och lägger i di fråvaro, t.ex. är du är på sammaträde eller luch. Du behöver e ege iloggig för att kua aväda systemet, och de får du om du mejlar sala.se. Trio hittar du via: SALA KOMMUN ANVÄNDER IP-TELEFONI Itraätet: Mia system: Trio sök (eller direkt via: trio.sala.se/pow i webbläsare). SALA KOMMUN ANVÄNDER E-POST-SYSTEMET OUTLOOK som, förutom de valiga e-post fuktioera, äve har e kalederfuktio geom vilke du ka boka till exempel sammaträde, sammaträdeslokaler eller bil. Via Outlook kommer du också åt itraätet, som du ka läsa om i separat faktaruta eda. och itraätet PÅ HEMSIDAN fis Kotaktceters helpdesk hjälper dig via: 0-0 väldigt mycket matyttig iformatio, äve för dig som arbetar på kommue. Här ka du hitta de seaste yhetera som rör Sala kommu, hämta blaketter, söka efter kotaktuppgifter och mycket mera. IT-ehetes helpdesk: DATORN, NÄTVERKET OCH INTRANÄTET är för måga av oss medarbetare ödvädiga arbetsverktyg. Me iblad gör de ite som vi vill uta driver oss till förtvivlas brat. Då käs det tryggt att hjälp fis till hads. IT-ehetes helpdesk år du på: 0- Felamäla fastigheter: 0 OM NÅGOT SOM HÖR TILL FASTIGHETEN går söder på di arbetsplats gör du e felamäla till Lokalförvaltara. Det ka till exempel vara att ett trasigt lysrör som måste bytas eller e trasig dörr. Du år lokalförvaltara på: 0-0 Post och allmäa hadligar «NÄR JAG GÅR PÅ SEMESTER, VEM KOLLAR DÅ MIN POST?» Det är varje aställds plikt att se till att de post och e-post som kommer i uder semestertider, ledighet eller sjukdom blir öppad. Eligt sekretesslage ska allmäa hadligar som kommer i till kommue registreras uta dröjsmål. Detta är e del av offetlighetspricipe som ger alla medborgare möjlighet att ta del av allmäa hadligar hos mydigheter och förvaltigar i syfte att öka medborgaras isy i hur samhället styrs, både lokalt och i hela ladet. Om poste ite öppas uder semestertider, ledighet eller sjukdom ka kommue till och med bli JO-amäld. För att postöppige ska fugera skrivs e fullmakt där de aställde ger registrator och/eller särskild utsedd tjästema rätte att öppa poste och e-poste. «VAR FÅR JAG TAG I DEN DÄR FULLMAKTEN DÅ?««Jo, du kotaktar registrator på kommustyrelses förvaltig.» INTRANÄTET Vårt itraät utvecklas, och vissa delar fis reda publicerat. Här ka du hitta iter iformatio till exempel protokoll och dokumet, läkar, skapa forum och arbetsgrupper. Du hittar itraätet via postlåda i Outlook. På grud av de fortlöpade utvecklige ka iehåll, struktur och utseede ka ädras uta förvarig - me igetig kommer att försvia.

10 Silverarket SILVERARKET ÄR NAMNET på vår persoaltidig. Tidige berättar om vad som häder i kommue och de kommuala bolage. Alla medarbetare ka skriva isädare och tipsa redaktioe om saker och tig som tidige ka ta upp. SILVERARKET beställs till arbetsplatsera via e preumeratioslista och redaktioe består av represetater för alla kommuala förvaltigar och bolag. Silverarket fis på itraätet. Medborgarkotoret: 00 MEDBORGARKONTORET är kotoret för medborgarservice med sitt «frot office» i kommuhusets receptio som också irymmer kommues turistbyrå. Söker du iformatio om kommues verksamhet och kommues besöksmål, så väd dig till Medborgarkotoret i kommuhusets receptio: 0-00 alt. 0 eller Salafolder hämtar du på Medborgarkotoret SALA AFTER WORK SALA EFTER ARBETSTID erbjuder e härlig bladig av aktiviteter och fritidsliv mixat med kultur. NATUREN fis alltid ära i Sala. Upplev de till fots, på e cykel, i e kaot eller varför ite på hästsadel? Besök till exempel Svartådale och åk på guidade kaot- eller fiskesafaris, eller varför ite prova fågelskådig? Vill du istället uppleva cetrumära atur ka du vadra ågo av Gruvdammsrudas olika turer. Sala har också måga fia fiskesjöar. Besök förslagsvis Järdamme som har iplaterad ädelfisk. Me du ka äve prova fiskelycka i Ekeby dammar i stadsparke. p.s. glöm ite fiskekortet! SPORT & MOTION fis det mycket att välja blad, oavsett väder och vid. Sala erbjuder allt frå teis och bowlig till traditioellt kägelspel och fia motiosspår. Lärkas sportceter har aktiviteter för både stora och små. Här fis ACTIC-gym, solarium, motiosshall och ett familjeväligt bad med vågmaski och vatterutschbaa. Simhalle aordar också simskolor, babysim och vatteaerobics. Vill du ha lite lugare bad fis e -gradig varmvattebassäg i Sätra bru i aslutig till gym, spa-behadligar med mera. Vitertid fis det plogade skridskospår på Lågforse och räcker ite vädret till har du ishalle eller e preparerad utomhusbaa vid Lärkas sportceter. Där hittar du också e curlighall. STADSBIBLIOTEKET har ite bara böcker, talböcker eller dvd. Här ka du få lästips, boka dator med iteret, köpa orieterigskartor, scaa, kopiera eller faxa. Du ka äve boka lokal för idrott. Biblioteket har filialer i Rasta, Möklita och Västerfärebo. Dessutom fis det e y fi bokbuss som besöker hållplatser. KULTUREN i Sala bjuder rikligt på kulturarv, kyrkor, museer och kost i e härlig bladig. Sala silvergruva är e av världes bäst bevarade gruvmiljöer och är idag ett besöksmål med guidade turer er till 0 och meter, presetbodar, hatverkare, gruvmuseum, polismuseum och höghöjdsbaa. I övriga museer i Sala hittar du historiska objekt som kost, glas, lok, traktorer eller e besistatio frå 0-talet. Besök till exempel det levade hembygdsmuseet Väsby Kugsgård eller utforska Lilla Istabul, e ovalig trädgård full av moskéer och adra orietaliska objekt. Tycker du om kost? Besök Aguélimuseet med Sveriges största samlig av Salakostäre Iva Aguéli s måligar. Aguélimuseet hittar du på Kulturkvarteret Täljstee, som är e samligsplats för alla kulturitresserade. Täljstee bjuder på eveemag och aktiviteter året om, som till exempel utställigar och musikuderhållig. I Sala fis äve adra fia gallerier och atéljeér. Läs mer i «Vi ses i Sala«eller på 0

11 0 hus Prästgård A 0 0 Nya kyrkogårde Kom mu hus Lidhs plats g. Bergslagsgata NYBO g. Sala sockekyrka 0 Verkstadsg. Nybog. A-C NORRÄNGEN Skruvg. JOSEFSDAL Ljugg. Korg. SKUGGAN 0 Liljeg. Krokusg. Aspg. Roseg. A Församligs- s- hem Albert Målares g. Hyttväge Kalkbacksg. - Smedjeg. Lög. Skuggaväge Skruvg. Almg. Almg. Josefsdalsväge Fläderg. Tallg. Persdalsg. PERSDAL MAMRE Reture 0 0 Holmgresg. Sevég. Videg. DALHEMSLEDEN Mamreg. SALADAMMSVÄGEN Gärdestag. mot Gruvdammsruda Lågforse Trägg. Björkg. 0 Torsg. Norrmalmsg. Schwerig. Hyttväge Norrägsg. Poppelg. Spåg. Portvaktsg. Pilg. Cetrum/The Cetral Tow/Zetrum Sågarg. GÄRDESTA Utvärdshus B A-C Teater Idustrig. Tegelg. Sickarg. Museig. Syreg. Mås-Olsväge Väsby Kugsgård SALBERGA Lasarett Karpg. Lågforsbadet 0 NORRMALM Bruksg. JOHANNESBERG gräd MÅNS OLS Järvägsg. A Heberlegata C Hedabergsgata C Holmgresgata B Hushållargata E Hyttgata C, E Hyttväge B A Aguéligata C Albert Målares gata A Almgata A Aspgata A Axelias gata E Salbergaastalte Sagå Vårdcetral Silog. Tele Heberleg. Dammg. Lasarettsg. Dalg. Taxi Statiospla Stradväge 0 Åkraskola SILVERMYNTSG. Johaesbergsg. SANDVIKEN DALHEM 0 0 Sala Närsjukhus 0 gräd I Idustrigata B VÄSBYGATAN Kvarg. Skolstige 0 Förskola 0 0 Gust. Adolfsg. ÅKRA Åkrag. Kvartsgat. Vasag. DALHEMSLEDEN gräd J Jakobsbergsgata D Jakobsdalsgata D Johaesbergsgata C Josborgsstige E Josefsdalsväge B Järvägsgata B Portvaktsgata B Pråmgata C R Rektorsstige E Riggata D Rosebergsgata E Rosegata A Rådhusgata C Rådmasgata C Rörkröksgata E S Saladammsväge B Schwerigata B Sevégata B Silogata C Silvermytsgata C Skolstige C Skruvgata A Skräddargräd C Skuggaväge A Skyttegata E Slussväge D Smedjebropla C Smedjegata A Sickargata B Solägsgata D Sotargräd B Sportfältsgata C Spågata B Staafgata C Statiospla C Stockholmsväge D Torget C Stradväge C Svarvargräd C Sveagata D Swederusgata E Syrégata B Sågargata B Södra Brusgata D Södra Esplaade D Sörskogslede E T Tallgata B Tegelgata B Torsgata B Trädgårdsgata D Träggata B Turbogata E U Uppsalaväge D V Vallagata D Varggräd F Vasagata C Vegagata D Verkstadsgata A Videgata B Vitergata F, F Väsbygata C Västermalmsgata C Västeråslede D Västra Tulegata D Växthusgata D ÅÖ Åkragata C Åshagsgata E Ökebrogata C Östabergsgata C Östra Tulegata D Kugsgata Hyttgata Brusg. Rådmasg. Folkets Fredsg. 0 Aguélig. Rådhusg. Magasisg. Ekebygata Borgmästareg. Ekeby skola Bergsmasg. Socialkotor Kaplae Bio Drottiggata Kålgårdsgata Trädgårdsgata Norrbygata Torget Aa Gruvgata Kristia kyrka Mikaels gårde Norrmaska gårde Gilleg. Bråstag. RINGGATAN 0 Ekebydamm VÄSTERMALM Iva Aguélis Plats Karlag. g. Gröa gåge Bibliotek C gata Carl Fribergs 0 0 Hyttg. Kkv. Täljstee Aguélimuseet 0 Lillå Ekebygårde A-C Norra Esplaade Ökebrog. Östabergsg. Bergg. Gröa gåge Sportfältsg. Lillåstrad Simhall Eriksäsg. Norrbergsg. Malmg. Lärkas sportceter Folkets park RINGG. 0 0 Brusg. Lärkbacksskola Kugsg. 0 Folkets hus Kom mu hus Pråmå Pråmg. Ekeby skola Koloiträdgård Reigsverk Fredsg. Rådhusg. Borgmästareg. Aguélig. Magasisg. Ekebyg. K Kalkbacksgata A Karlagata C Karpgata B Klöverväge E Korgata A Krokusgata A Kugsgata C Kugsägsgata E Kvargata C Kvartsgata C Kålgårdsgata D Köpmagata D B Bagargräd B Bergestjeras väg D Berggata C Bergslagsgata D Bergsmasgata D Bielkes gata E Björkgata B Borgmästaregata C Borgm. Ludbergs pla C Bovigata E Brahegata D Bratigsgata D Brogata C Broäsgata E Bruksgata B Brusgata C Bryggerigata E Bråstagata D Gaturegister/Street List/Straße Liste Hedabergsg. Rådmasg. Drottigg. Västermalmsg. Lågg. Harmoiväge Prästgård Värmeverk JAKOBSDAL Bio Torget Aa Lidhs plats Hyttg. Gruvg. 0 Kristia kyrka Mikaels gårde Ludbergs pla Borgmästare Staafg. stedsg. Brog. Nord Bergsmasg. 0 0 B Norrmaska gårde B A Lågg. Lågg. VÄSBYGATAN Västra Mytg. C Carl Fribergs gata C Colligata E Fridhemsg. Norrbyg. Bråstag. A 0 Hemvärsgård Lärkträdsbacke Fritidsgård Förskola Stadsparke Brusparke Stureparke Mella- Damme Idrottshall Vattetor Vallaskola Jakobsbergsgårde Jakob Mats kvar 0 Pråmå Idrottsplats RINGGATAN RINGG. Tuleg. Göra Perssos gata Jakobsdalsg. Gröa gåge JOHANNISBÄCK Fridhemsg. Gilleg. Fabriksg. Trädgårdsg. Bergslagsg. Kålgårdsg. g. g. Gruvväge Esbergsg. Bratigsg. Slussv. L Latmaagata E Lasarettsgata C Liljegata A Lillå Strad C Ljuggata A Lottebergsgata E Ludagata E Låggata D Lärarstige E Lögata A D Dalgata C Dalhemslede A Dammgata B Drott. Christias väg F Drottiggata C Östra Tuleg. Fridhemsg. Markadsg. VÄSTERÅSLEDEN Fredsg. MELLANDAMMEN Bergestjeras väg VASASTADEN Jakobsbergsg. D Sofielud 0 A Hyttg. S. Brusg. Jakobsbergsg. UPPSALAVÄGEN A Östra Tuleg. Emausg. E Ebbagata E Ekebygata C Elevstige E Emausgata D Emmyludsgata E Eergigata E Eriksäsgata C Esbergsgata D 0 N 0 Collig. 0 Södra Esplaade Växthusg. Solägsg. EMAUS 0 0 JAKOBSBERG Norrby kyrka Fabriksg. GRAVHAGEN Kommuförråd Kugsägsg. Köpmag. KUNGSÄNGEN A pelle Forsellesg. Polhemsg. Swederusg. Hasselg. Gustafsborgsg. Östra Tuleg. Odig. Bergslagsg. M Magasisgata C Malmgata C Mamregata B Mariebergsgata E Markadsgata D Murargräd C Museigata B Mytgata C Målargräd C Mås-Olsväge B Sveag. A Collig. Ebbag. BRYGGERIET 0 Collig. Bovig. Eergig. Forsellesg. FAGERSTAVÄGEN Prästgård Gruvväge Josb.st. Polhemsg. Nytorpsg. 0 STOCKHOLMSVÄGEN Gravhagsg. F Fabriksgata D Fagerstaväge E Flädergata B Forsellesgata E Fredsgata C, D Fridhemsgata D Götag. Sveag. Hyttg. Polhemsg. 0 Gamla vattetoret NYÅKER Klöverväge Nyåkersg. Koloiträdgård Silvervalle Socialkotor Järvägsstatio Bradstatio Kretsloppsvaruhus Församligshem Bilprovig Fiskartorget Bagar- Skräddar- Murargräd Svarvargräd Sotar- Glimmergräd Valla- Brahe- Vegag. Smedjebropla Målar- Nytorps- Nybergsg. 0 Bryggerig. Hagabergsg 0 Klöverväge Hatverkareg. Rörkröksg 0 ÅSHAGEN Rosebergsg. EMMYLUND Gruvväge Broäsg. Ludag. E Bielkes gata N Nordstedtsgata C Norra Esplaade C Norrbergsgata C Norrbygata D Norrmalmsgata B Norrägsgata B Nybergsgata E Nybogata A Nytorpsgata E Nyåkersgata E G Gillegata D Glimmergata C Gravhagsgata E Gruvgata C Gruvväge E Gruvägsgata E Gustaf Adolfs gata C Gustafsborgsgata D Gymasiegata E Gärdestagata B Göra Perssos gata D Götagata E 0 Turbo Kugsägsskola Bråsta backe Gymasieskola Gymasieg. Gruvägsg. Rektorsst. Elevstig. Lärarst. Emmyludsg. Turbog. Lottebergsg. Latmaag. Styrars skola Axelias gata 0 Mariebergsg. Skytteg. HAGABERG SÖRSKOGSLEDEN Gruvväge Drottig Christias väg A-H Åshagsg. Sagå Fabriksg. larg. Hushållarg. SALA SÖRSKOGSLEDEN Pråmå Carl XI:s schakt O Odigata E Gamla gruvkyrkogårde Tistbrottet ÄNGSHAGEN STADSKARTA/CITY MAP/STADTPLAN 0 00 m VÄSTERÅSLEDEN SALA SILVERGUVA F P Persdalsgata A Pilgata B Polhemsgata E Poppelgata B H Hagabergsgata E Hatverkaregata E Harmoiväge C Hasselgata D Polismuseum Gruvmuseum Receptio Drottig Christias väg 0 Christiaschaktet Varggräd Viterg. 00 SALA KOMMUN -

12 SALA KOMMUN The muicipality of Sala 0 0 km e ofors Bysjöholmara Tyttb SALA KOMMUN D ård rrg He Västerbäbäck Tåga Hoväs Färja e alälv Tisjö sbä cke Forsbo Tiäset Sommarvägsjö Vivastbo Vitervägsjö Lilla Bårsjö Färebofjärdes atioalpark Altsjö Örlige SVERIGE Ägsta Rotfallssjö Bårsjö Gammelby K il Gammelbysjö Horkärrsjö så Acksjö Hallarsbo Mörtsjö Bärsjö Mårtsbosjö Nässelbo Bygdemuseum Berga Möklita Valsätra Rosshytta Storsjö rå ge Fa Alke Stebarke Bysjö Nykroge Hedåker Västerbykil Övre sjö Hudsjö Helgomossdamme Saladamm Ösby Skrivardamme Ekar Järdamme Olof Jos damm Sag å Ölsta Gräskärret Sagå Silvköpare Västerfärebo cke Laggarbo g Stävresjö Salbohed Lissjö Isätr abäck e Hällsta Sala Silvergruva Öja Salada Kila Varmsätra Grällsta Kumla kyrkby Sisjö Tärabadet SURAHAMMAR VÄSTERÅS Tore Domsaga: Västmalads domsaga Tära Glasmuseum Brusbo Tomta Bågbosjö Vad Lillå Lä: Västmalads lä Täraby Rasta Hällsjö Lilla Tillige Tigvastbo Låsta Tofte Tillige ke trabäc Varmsä Svart å Sätra Bru Lillå Måsbo Sätrabru Öster Vreige Rörbo sjö Sagå Orgelmuseum Norrbäck Traktormuseum Stallhammarhage Fläcksjö Öjesjö Avfallsstatio Smedsbo Fläckebo Lilla Galltjäre Galltjäre SALA Rigvalla Gussjö Svartådale Höskovsmosse Gullvalla Mås Ols Kolbäcksbro Hasjö Svartsjö Mot Gårdsjö Älgpark (ca0 km) e rab äc Vallsjö Isätra for s Östabäcks kloster Lissjö Isät Svartå Gärsjö Acktjäre Lå ke ad sbä Gorge Kärrbäckssjö Fallet Ljömsebosjö Tvä rh HEBY Sagå Prästhytt eå Broddbo Kråktjäre Kipkälla Lidsjö Jugasbo Igelsjö Lilla Hudsjö Alte Hörsjöfors Svartå Hälltjäre Hillige Stesjö Klövsjö äcke Lisjö Kvarsjö Björktjäre sb Storlju Myggsjö Norra Tappebosjö Vallsjö Björksjö Stesjö Kylige Paradiset Hörede e Grasjö Nedre sjö Bergssjö Skyltare Jordbro Södra Tappebosjö Sör ärd Lisjö Viggsjö Lasjö Frö stb ofj Storljuse Murå Vigelsbo Hällsjö Gorge Matsbo Bjurfors Lilljuse Gavelbarke Guve Höredesjö Vagssamlig Österbo Kilså Gårbarke Lågsjö Rompsjö Lissjö Stutsjö Klige Nordakil Foreby Målsjö NORBERG are Hall AVESTA Sala Stockholm Ladskap: Västmalad och Upplad Cetralort: Sala Area: km (:e i riket och :a i läet) Folkmägd: Befolkigstäthet: /km Kommukod: SALA KOMMUNVAPEN - tecke på skölde symboliserar silverbergsbruk. Det västra av de korslagda verktyge är e berghammare, eller koster, och det högra är ett bergjär. Bergsbruksymbole är gammal och iteratioell och tecket för metall varierar aturligtvis mella olika gruvor. Måskära är ett flera tuse år gammalt tecke för silver.

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn kommu atal JA adel ek utsatt bar Vigåker 24 2% Gesta 3 1% Nyköpig 42 18% Oxelösud 32 1% Fl 3 29% Katrieholm 3 2% Eskilstua 36 27% Strägäs 29 14% Trosa 21 1% 4 Adel ek utsatta bar och Atal JA svar 4 3 3

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012 Iehåller äve iformatio frå Nyhetsblad till boede i Perstorp Nr 2-2012 PerstorpsFestivale asvarig utgivare Tommy Viebke Tel 0435-39 403 tommy@perstorpsbostader.se adress Perstorps Bostäder Torggata 3 284

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Section A - Executive Summary. 1 september 2000

Section A - Executive Summary. 1 september 2000 Sectio A - Exective Smmary 1 september 2000 Visio Tekiska framsteg ökar idivides möjligheter Världe förädras. Tekiska framsteg leder till att barriärer bryts er, att kommikatioe mella mäiskor förbättras

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer

38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer Barrättstorgets delre 38 semiarier - 30 mydigheter och orisatioer PLATTFO R ME N Nyhet! mötesplats TÄLTET, på kostmuseets gård. Kom förbi och diskutera barrättsfrågor. Bemaat kl 11-15 må-fre. Str S :t

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Nordanstigarn. Hemma HOS INA. present & frisör. Primaskog är fullserviceföretaget för dig och din skog. 2011 - Nr 156. Välkommen!

Nordanstigarn. Hemma HOS INA. present & frisör. Primaskog är fullserviceföretaget för dig och din skog. 2011 - Nr 156. Välkommen! Nordastigar 2011 - Nr 156 5 DEC Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 157 ONSDAG

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer