KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast ränta och konstant skatt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast ränta och konstant skatt)"

Transkript

1 SCB/ES/PR/KPI Pete Nlsson PM (7) KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast änta och konstant skatt) Nya konstantskattendex bakgund och syfte SCB beäkna ett nytt ndex, benämnt KPI-KS (KPI med konstant skatt) fån 24. En ndexsee fö KPI-KS (98=) samt föändngtal publceas samband med anuandex fö KPI den 8 febua 24. KPI-KS kan vssa fall esätta dagens användnng av Nettopsndex (NPI) som samtdgt sluta att publceas. SCB komme även att beäkna och publcea yttelgae ett mått på uppdag åt Sveges Rksbank, benämnt KPIF-KS (KPI med fast änta och konstant skatt) 2. Både KPI-KS och KPIF-KS föle metodmässgt tdgae konstantskattendex som SCB beäknat på uppdag åt Sveges Rksbank 3. Det fnns samtdgt också någa skllnade vlka beskvs denna pm. Den senaste statlga utednngen av Konsumentpsndex (SOU 999:24) kom fam tll att dagens användnng av Nettopsndex (NPI) bätte möts med anda ndex och föeslog säsklt ett konstantskattendex dä man äkna bot endast de dekta effektena, de som uppkommt ledet fösälnng dekt tll konsumente, av ändade ndekta skatte och subventone. KPI-utednngen bedömde att NPI dag sakna nämnväd betydelse fö kompensatonstllämpnnga elateade tll hushållen (sd 33). I KPI-utednngen uttycktes även fölande: NPI kan allmänt sägas användas bst på annat. Nuvaande användnng av NPI kan nte anses vaa styande fö utfomnngen av ndex som utgå fån sammansättnngen av den pvata konsumtonen såsom Konsumentpsndex gö. I egengens senaste ktlne fö KPI Nya ktlne fö konsumentpsndex (Pop. 2/2:, blaga 4) anges att om ett KSI (konstantskattendex) nfös bö det esätta de löpande beäknngana av nettopsndex som då kan slopas. Efte att fågan om ett nytt konstantskattendex elaton tll KPI behandlats av Nämnden fö Utfall fö NPI komme att fnnas tllgänglgt och lämnas ut på begäan fam tll och med ndex fö decembe 24 då beäknng av NPI gös fö ssta gången. 2 En ndexsee fö KPIF-KS (987=) edovsas uppdagspodukten Undelggande nflaton som kan beställas fån SCB. Föändngstal fö måttet publceas på hemsdan samband med anuandex fö KPI den 8 febua Avse UNDX och UNDINHX. UNDX benämns numea KPIX och beäknas av SCB dag.

2 2(7) konsumentpsndex 4 nfö SCB ett nytt konstantskattendex benämnt KPI-KS fån anua 24. Fö ntenatonella ämföelse bö dock även fotsättnngsvs hamonseat ndex fö konsumentpse med konstant skatt (HIKP-CT) användas. Det gundläggande beäknngssättet Vd beäknngen av KPI- och KPIF-KS exkludeas effekten fån ändade ndekta skatte och subventone (utom löneelateade ndekta skatte) fån föändngen KPI enlgt: KPI - KS KPI (effekt fån Skatte effekt av Subventon e) KPIF - KS KPIF (effekt fån Skatte effekt av Subventon e) Alla skatteföändnga antas måtten få ett omedelbat och fullständgt genomslag på konsumentpsena. Födelen med detta ä att det ä en enkel och entydg defnton av skattegenomslaget. Nackdelen ä att beäknngssättet vssa fall kan ge mssvsande esultat, eftesom skatteändnga paktken nte alltd slå genom på psena med omedelba och fullständg vekan. Effektena av ändade skatte och subventone, det så kallade skatte- och subventonsavdaget, beäknas genom att effektena på konsumentpsena av ändade skatte och poduktsubventone summeas. Summan av dessa skatteeffekte das bot fån föändngen konsumentpsena. Dämed ehålls psutvecklngen som om nga skatte hade ändats fö poduktena KPI dvs KPI med konstant skatt. En skattehönng på någon podukt (allt annat lka) nnebä att KPI stge medan KPI-KS och KPIF-KS nte påvekas. Däfö bl nflatonen vd en skattehönng läge enlgt KPI-KS än enlgt KPI, och tvätom vd en skattesänknng. Genom skatteavdaget das alltså en skattehönng av och en skattesänknng läggs tll psutvecklngen enlgt KPI-KS och KPIF-KS fö att neutalsea effekten som skett på KPI. Skatte- och subventonsavdaget gös fö espektve länk enlghet med KPI:s ndexkonstukton. Fån och med 25 (dvs. efte bytet av ndexkonstukton KPI) 5 nnebä det att fölande beäknng gös fö den avslutande Laspeyes-länken, den s.k. å-tll-månadslänken ( det fölande beskvs endast KPI-KS fastän samma också gälle fö KPIF-KS): KPI - KS 24, an 22 KPI 24, an 22 W 22 k ks & S I 24, an k 22 4 Möte 249, Undelag pm. NPI och KPI-KS (KPI med konstant skatt) tll mötet fnns tllgänglgt va SCB:s hemsda 5 Fö en beskvnng av KPI:s ndexkonstukton se tex. pomemoan Föbättad KPIkonstukton fån anua 25:Teknsk beskvnng, av M. Rbe fån , som fnns tllgänglg va

3 3(7) 24, an Dä KPI 22 ä å-tll-månadslänken fö hela KPI, k ä en specfk skatt elle subventon och S & S ä mängden av elevanta skatte och 24, an subventone. I k ä ett ndex som uttycke en skatt elle 22 subventons föändng fån baspeoden 22 tll ämföelsepeoden anua 24. Vkten fö espektve skatt och subventon beäknas genom: U k Wk 22 U g g 22 Dä U k ä en estmead budgetntäkt fö espektve skatt elle subventon fö angvet å.u 22 g ä hela budgetbeloppet KPI dvs. g summeat fö samtlga podukte. På motsvaande sätt beäknas Walshlänken (den s.k. å-tll-ålänken) tll: KPI - KS 22 2 KPI 22 2 ks & S W 2/ 22 k I k 22 2 I beäknngen av Walsh-vkte används budgetntäkte fö två å och även ett skattendex fö espektve skatt och subventon, enlgt nedan: W 2/ 22 k g U U 2 k 2 g U U 22 k 22 g / I 22 k 2 / KPI 22 g 2 Beäknng av skatte- och subventonsavdaget Det gundläggande beäknngssättet beskvet ovan föle tdgae metod av beäknnga av konstantskattendex Svege. Beäknngen av skatteoch subventonsavdaget gös dock på ett annat sätt KPI-KS och KPIF- KS ämföt med tdgae. Det fnns flea mölga pncpe fö att exkludea effektena fån ändade skatte och subventone ett konstantskattendex. En elatvt enkel och tydlg pncp ä att beäkna ett nytt skatte- och subventonsavdag vae gång en skatt elle subventon ändas nomnellt, dvs då skattesatsen kono och öen ändas fö en kvanttetsskatt espektve då skattesatsen pocent av konsumentpset ändas fö en vädeskatt. Det ä så beäknngana gots tdgae (se blaga fö en nämae edovsnng av dessa beäknnga). I en nflatonsekonom då psena stge öve tden falle också en kvanttetsskatts andel av konsumentpset öve tden. Exempel på kvanttetsskatte, elle punktskatte, ä enegskatte, alkoholskatte och

4 4(7) vssa tobakskatte. Dessa skattes skattesatse ä gvna kono pe enhet av vaan elle tänsten, dvs. k/kwh, k/lte, k/gam etc. Fö att bevaa skattens andel av pset öve tden ndexeas däfö många av Sveges kvanttetsskatte ålgen med KPI-utvecklngen. En vädeskatt, med skattesats gven pocent av konsumentpset, usteas däemot automatskt takt med psutvecklngen på de podukte som skatten belasta. En vädeskatt ä dämed pe defnton en menng nflatonsustead. Metoden att ustea bot effektena fån nomnellt ändade kvanttets- och vädeskatte ha nnebut att utfomnngen av skatteuttaget påvekat den uppmätta psutvecklngen. Fö kvanttetsskatte ha beäknngen paktken motsvaat KPI med konstant nomnell skatt medan beäknngen fö vädeskatte stället nnebut en beäknng av KPI med en menng konstant eal skatt. En altenatv pncp ä att stället ustea fö sådana ändnga en kvanttetsskatt som avvke fån den geneella psutvecklngen dvs skatten anses nte ha ändats och med den ålga ndexengen med KPIutvecklngen. Endast ändnga utöve denna eala usteng dvs eella ändnga usteas fö. En sådan pncp, som föls KPI-KS och KPIF-KS kan sägas nnebäa en beäknng av KPI med konstant skatt eala kono. Dämed bl behandlngen av stycksskatte och vädeskatte någon mån me lk vaanda. Det fnns dock fotfaande en skllnad att nflatonsustengen fö en vädeskatt föle psutvecklngen på enbat de beöda poduktena, medan den fö en kvanttetsskatt föle den allmänna psutvecklngen enlgt KPI-talet. I beäknngen av KPI-KS och KPIF-KS deflateas de nomnella ändngana kvanttetsskatte med konsumentpsutvecklngen fö motsvaande peod. I KS-måtten konstanthålls dämed föhållandet mellan styckskattesatsens utvecklng och KPI-kogens löpande väde, se exempel tabell nedan: Tabell exempel på beäknng av skatte- och subventonsavdag Å Mån Skattegupp Skatt/subventon Belopp, KPI Belopp, skatt Vkt KPI/F-KS nomnell skatteändng Psndex skatteändng KS-måtten Moms Effekt Effekt KSmåtten nomnellt 23 2 Enegskatt Bensn ,72% 2,88,59,27,25,3, 23 2 Enegskatt Anda olepodukte ,% 2,5,59,9,25,, 23 2 Enegskatt Elkaft ,62% 3,53,59,9,25,3, 23 2 Fastghetsskatt Egnahem ,69% 5,66 5,66,,4, Enegskatt Desel ,5% 5,82,59 4,,25,, 23 2 Koldoxdskatt Bensn (tllsammans med alkylat) ,58% 2,46,59,86,25,2, 23 2 Koldoxdskatt Anda olepodukte ,3% -3,95,59-5,45,25,, 23 2 Koldoxdskatt Desel ,9% 2,52,59,92,25,, 23 2 Mevädeskatt Restauang och cateng exklusve alkohol ,9% -4,46-4,46, -,49 -, Skatt på alkohol och tobak Tobaksskatt, övga tobaksvao ,8% 4,47,59 2,68,25,3, Skatt på alkohol och tobak Tobaksskatt, cgaette ,62%,,59 9,6,25,9, Skatt på alkohol och tobak Malt och läskedycke ,2%,,59 -,56,25,, 23 2 Skatt på alkohol och tobak Sptdycke ,29%,,59 -,56,25, -, 23 2 Skatt på alkohol och tobak Vn ,3%,,59 -,56,25, -, 23 2 Vägtafkskatt Tängselskatt (Stockholm) ,4%,,59 -,56,,, 23 2 Vägtafkskatt Tängselskatt (Götebog) ,4%,,59 96,87,,4,4 Summa skatte- och subventonsavdag -,2 -,28 På den fösta aden tabell usteas KPI-KS och KPIF-KS fö fölande föändng enegskatten på bensn (övest tabellen): (2,88%+)/,59*-=,27%. Notea att skattena på alkohol och tängselskatt nte ha ändats nomnellt mellan bas och ämföelsepeod tabell, men eftesom psena ha ökat

5 5(7) unde peoden bl den faktska effekten på skatte- och subventonsavdaget KPI-KS och KPIF-KS negatv. Beäknngen av skatte- och subventonsavdag gös på det hä sättet vae månad takt med att det allmänna psläget ändas dvs. om nga skatte elle subventone ändas nomnellt ä det endast psndexet som byts ut beäknngen av månadens skatte- och subventonsavdag. Tdgae beäknng föanledde att skatte- och subventonsavdaget nomalt va konstant fån anua, eftesom många kvanttetsskatte baa ändas, nomnellt, en gång om ået då de skvs upp med den ålga öknngstakten KPI. Exempel på det ä enegskattena och koldoxdskattena som egelmässgt ndexeas statsbudgeten 6. Eftesom cgaettskatten utgös av både en vädeskatt och en styckskatt (mellan 24 och 2 fanns också en mnmskatt pe styck totalt) få den en något specell behandlng beäknngana. I ett fösta led beäknas den del av skatten som ä en vädeskatt om tll en skattesats kono pe enhet, och summeas med styckskatten. Däefte behandlas den som en stycksats beäknngana. Idag utgös cgaettskatten nästntll uteslutande (98 pocent) av styckskatt. 7 Effekte av att ustea fö skatteföändnga Många kvanttetsskatte Svege ndexeas ålgen med KPI-utvecklngen fö att bevaa skattens andel av pset öve tden. Om skattesatsena nte usteas upp med någon egelbundenhet sunke det eala skatteuttaget gadvs. Med t.ex. en ålg nflaton på 2 pocent sunke det eala skatteuttaget med dygt to pocent unde en femåspeod. Justengen av ndexeade kvanttetsskatte ha tdgae konstantskattndex nnebut en dämpande effekt på psutvecklngen genom att skatteavdaget beäknats vaa fö stot 8. Då skattens andel av pset sunke bl effekten av skatten på poduktens ps, och dämed de totala konsumentpsena, mnde. Om samma effekt, dvs. ett konstant skatteavdag, äknas bot fån psutvecklngen löpande fö att neutalsea dess effekt uppåt även då psena öka äknas fö mycket bot. Ett fö stot skatteavdag få på så sätt en dämpande effekt på psutvecklngen. Att ett skatteavdag endast baseat på nomnella skatteändnga få en dämpande effekt på nflatonen vsas tabell 4 blaga 2 samt dagam nedan. I detta exempel beäknas skatteavdagen (både nomnella och enlghet med KS-måttens beäknng) utfån föändngen av en kvanttetsskatt som ålgen ndexeas anua. Skattebeloppet utgö hä pocent av hela den fktva konsumtonen (KPI-kogen), nflatonen ä 6 Indexengen gös med den ålga öknngstakten av KPI un ået föe, de nya skattesatsena gälle sedan fån anua. 7 I beäknngen av skatteeffekt KPI-KS och KPIF-KS delas det totala föändngstalet fö cgaettskatten upp popoton tll styck- esp. vädeskattens andela av konsumentpset vktbaspeoden. 8 Tdgae konstantskattendex ensade bot effekte fån ändade skatte och subventonen fån KPI exklusve äntekostnadsposten. I KPI-KS och KPIF-KS gös ensnngen stället fån KPI espektve KPIF.

6 6(7) konstant 2 pocent vlket också nnebä att skattesatsen skvs upp med 2 pocent ålgen. Den öda steckade kuvan dagam nedan vsa på ett konstant skatteavdag enlghet med usteng fö nomnella skatteändnga (skatten ändas endast anua och effekten lgge sedan kva hela ået). Ett skatteavdag dä samma skatteändng sedan deflateas med den löpande KPI-utvecklngen sunke stället månadsvs unde ået takt med att konsumentpsena öka (gön steckad lne nedan). Ett konstant skatteavdag (baseat på den nomnella skatteföändngen) geneea en nflaton på,8 pocent detta exempel medan skatteavdaget enlghet med KS-måtten geneea en nflaton på 2 pocent, se tabell 4 blaga 2 fö en edovsnng av denna beäknng. Dagam exempelbeäknng, nflatonstal och skatteavdag vd olka beäknngspncpe Exemplet ovan vsa att nflatonen enlgt ett konstantskattendex som ustea fö nomnella skatteändnga geneea en läge nflaton än om ustengen gös fö skatteföändnga enlghet med beäknngana KS-måtten. Tabell 2 nedan vsa faktska utfall, hstoskt, fö KPI-KS dä beäknnga ha gots fö båda dessa pncpe. Tabell 2 medel av nflatonstal fö olka peode, vd usteng fö olka type av skatteändnga, utfall KPI-KS, nomnellt 3,2 6,95 4,83,23 KPI-KS 3,45 7,5 5,25,3 Dffeens -,24 -,55 -,4 -,6 Den sammanlagda effekten unde hela peoden fån att äkna med nomnella skatteändnga ä -,24 pocentenhete. Skllnadena mellan de båda pncpena nnebä stöe skllnade unde åen med elatvt hög nflaton medan skllnadena bl elatvt små efte att

7 7(7) nflatonsmålet nfödes. Fån böan av 9-talet ä effekten nomalt cka, pocentenhet nedåt (-,6 pocentenhete genomsntt). Samma vktsumma som KPI KPI-KS och KPIF-KS ha samma vktsumma som KPI dvs. de ha samma totala budgetbelopp. I dessa konstantskattendex ngå alltså alla ndekta skatte och subventone, som påveka konsumentpsena på ett dekt sätt, det totala budgetbeloppet; det ä endast effektena fån ändade skatte som exkludeas beäknngana (konstanthålls) nte sälva skattena elle subventonena. I tdgae konstantskattendex ha föutom nettot av ändade skatte och subventone även hela änteposten exkludeats, vlket mnskat vktsumman med genomsntt 7% (avse peoden 98-23). Vktsumman fö KPI exklusve äntekostnadsposten ha unde hela peoden legat ntevallet 87-96%. Tll skllnad fån tdgae konstantskattendex ngå alltså psutvecklngen fö kaptalstocken både KPI-KS och KPIF-KS. Dämed bl vktsumman stöe dessa mått ämföt med tdgae, effektena fån skatteändnga på KPI espektve KPIF bl dämed också något mnde, både fån de ensklda skattena och subventonena och således även fån det totala skatte- och subventonsavdaget. Avgänsnng I KPI-KS och KPIF-KS gös en avgänsnng fö skatte och subventone med endast lten skatteuppböd elle motsvaande; dessa konstanthålls nte beäknngana då effekten fån ändnga dessa skatte och subventone endast ä magnella. Fölande två avgänsnngsegle avgö nä en elevant skatt elle subventon ska hållas konstant: Skatte och subventone med en uppböd höge än,5% av den totala skatteuppböden unde ett aktuellt å tas beaktnng dvs ska hållas konstanta måtten. Mnst 95% av de elevanta skattena ska alltd hållas konstanta, oavsett stoleken på de ensklda skattena och subventonena. I blaga 3 lstas samtlga elevanta skatte och subventone fö KPI-KS och KPIF-KS, dä anges också om de ha nkludeats elle exkludeats beäknngana. Utfall fö KPI-KS och KPIF-KS ämföt med anda psndex I tabell 3 nedan vsas hstoska utfall av nflatonstal fö KPI-KS och KPIF-KS samt någa anda elevanta psndex som beäknas av SCB fö peoden Anlednngen tll att peoden stata föst 988 ä att KPIF och KPIF-KS endast fnns tllbakaäknat tll 987. Samtlga övga mått fnns tllgänglga fån Se tex. Sveges statstska database va scb.se

8 8(7) Tabell 3 medel av nflatonstal , utfall Medel av 2-månadestal (nflatonstal) Å KPI KPI-KS NPI KPIF KPIF-KS KPIX KPI ex änta 988 5,8 5,7 6,7 5,5 5,4 5,2 5, ,4 6,3 6,2 6,4 6,2 6, 6,6 99,4 8,2 6,8 9,9 7,7 7,2,3 99 9,5 7,7 5,5 9,4 7,7 7, 9, ,4 3,7 4,3 2, 3,3 3,, ,7 3, 4,5 5, 3,3 3,2 5, 994 2,2 2,2,3 2,4 2,4 2,4 2, ,5 2,3,5 2,6 2,5 2,4 2,8 996,5,2,,3,9,9,3 997,7, -,5,8,2,, ,3 -,4 -,9,9,8,6,8 999,5,9 -,,4,8,6,2 2,9, 2,,,,9,9 2 2,4 2,6 2,7 2,5 2,7 2,5 2,4 22 2,2 2,5 2,3 2,2 2,5 2,3 2, 23,9,8,5 2,5 2,4 2,2 2,4 24,4,3,,,,8,9 25,5,4,,,,8,9 26,4,4,,4,4,2,3 27 2,2 2,2 2,7,5,5,2,4 28 3,4 3,5 2,7 2,7 2,8 2,5 2,6 29 -,5 -,4 -,8,7,8,5,5 2,2,4,8 2, 2,2,9,7 2 3, 3, 2,,4,4,,2 22,9,2,2,,3,,8 23, -, -,3,9,8,5, ,5 2,4 2, 2,7 2,6 2,4 2, ,2,3,8,6,7,5, ,3,3,,6,6,3,4 Som synes tabell 3 ä utfallen fö KPI och KPI-KS espektve KPIF och KPIF-KS elatvt lka unde, mnst, de senaste åen, vlket ndkea få stöe skatte-/subventonsändnga utöve de geneella psöknngana dvs paktken mest ndexenga. De stöe övga skatteändngana unde denna peod ha stöst gad dagt ned KPI, tex ändad fastghetsskatt och ROT-avdaget anua espektve ma 29 samt den sänkta mevädesskatten på estauange och cateng anua 22.

9 9(7) Dagam 2 nflatonstal KPI och KPI-KS, Unde 9-talet va det stöe skllnade mellan KPI och KPI-KS då bl.a. mevädesskatten ändades kaftg ett fletal gånge tex på elkaft, olepodukte och bensn mas 99 och även senae ul det ået då momssatsen ökade tll 25% fö övg dekt konsumton dvs. den geneella momssatsen. I anua 992 nfödes educead mevädesskatt (fån 25 tll 8%), anua 993 hödes bensnskatten med öve 3% fö att nämna någa av de stöe skatteändngana som tydlg syns dagam 2 ovan. Dagam 3 nflatonstal NPI, KPI-KS och äntekostnade KPI, Psutvecklngen enlgt KPI-KS och NPI ha vat elatvt lk de senaste åen. Däemot skle sg måtten åt betydlgt nnan dess, säsklt unde peoden då NPI låg makant unde KPI-KS (-,3 pocentenhete genomsntt). Dessa skllnade beo, famföallt, dels på

10 (7) vlka skatte som usteas fö de olka måtten och dels, vlket ä en konsekvens av den fösta skllnaden, på att egnahemsäganas äntekostnade väge elatvt me NPI än KPI. Effekten fån ändade äntekostnade ha dämed fått en stöe effekt på NPI än KPI genom åen. I NPI beäknas en summa av psutvecklngen avseende samtlga skatte och subventone (även löneelateade och även så kallade ndekta effekte ) som sedan exkludeas fån KPI. I KPI-KS ngå skatte och subventone, dess effekte på psutvecklngen konstanthålls dock. Unde peoden beäknades dels sänkta äntebdag och dels höd allmän löneavgft påveka konsumentpsena elatvt kaftgt uppåt, vlket nneba en kaftg effekt nedåt på NPI. Vaken äntebdaget elle den allmänna löneavgften usteas dock fö KPI-KS eftesom de nte ä ndekta skatte med dekta effekte på konsumentpsena. Effekten på NPI fån äntebdaget va dygt -,6 pocentenhete decembe 994, -,4 pocentenehete decembe 997 och cka -,4 pocentenehete decembe 999. Effekten fån den allmänna löneavgften va cka -,4 pocentenehete 997 och -,2 pocentenehete decembe 999. Dagam 4 nflatonstal KPIF-KS och KPIX, Inflatonen enlgt KPIF-KS va dygt,2 pocentenhete höge än KPIX unde peoden , vlket famföallt beo på två sake. Dels att hela äntekostnadsposten, nklusve kaptalstocken, ensas bot KPIX ämföt med KPIF-KS som ha samma vktsumma som KPI och dä endast äntesatsföändngana fö olka bolån fö egnahem konstanthålls och dels fö att skatteavdaget beäknas olka enlghet med beskvnngen denna pm. I NPI ska skatte samtlga fösälnngsled ensas fån KPI, skatte ssta ledet, t.ex. koldoxdskatt på 95-oktanng bensn, ge en dekt effekt medan skatte tdgae led, t.ex. vägavgft fö tunga fodon, ge en så kallad ndekt effekt. Om vägavgften fö tunga fodon hös nnebä det, allt annat lka, dyae lastblstanspote av t.ex. mölk fån bondgåden tll meeet och sedan också dyae tanspote ut butkena, vlket antas leda tll, vss mån, höge pse på mölkpodukte.

11 (7) Blaga - Del av pememoan UNDX och UNDINHX: beäknnga efte en SCB-modell, Exkludengen av föändnga nettot av ändade ndekta skatte och subventone Vd beäknngen av UNDX och UNDINHX skall exkludeas även föändnga nettot av ändade ndekta skatte och subventone. Med ändng skatt elle subventon avses UNDX och UNDINHX en ändng skatten/subventonen pe enhet av vaan, som ä en föld av ändade egle (angående skattesats elle motsvaande). Exkludengen gös helt lkatat fö de båda måtten och skall hä däfö endast beskvas med avseende på UNDX. Ett fädgmodfeat KPI-tal (med decembe föegående å=) kan övesktlgt skvas enlgt fölande I UNDX U U p q U U N p q (6) dä föändngen nettot av ändade ndekta skatte och subventone betecknas med N ( N N, dä N esp. N ä nettot av ändade ndekta skatte och subventone fö bas- espektve ämföelsepeod) p q Temen N U U koespondea med konsumtonen enlgt och avse de skatte på/subventone tll denna konsumton, vlka blvt föemål fö sådan egeländng mellan peodena och, som föändat skattebelastnngen/subventonengsgaden äknat pe enhet av konsumead vaa elle tänst. Temen N kan ses som en summa av delnetton och uppdelas komponente såväl efte olka vao () som efte olka slag av skatte och subventone (). Vae sådan komponent kan sn tu ses som en podukt av konsumead kvanttet av den fågavaande vaan ( q ) och föändngen den fågavaande skatten/subventonen ( s ) pe en enhet av vaan. Man kan således skva I UND X som I UNDX p s U U U U p q U U (7) Vad sedan gälle en enskld fakto s, d.v.s. föändngen skatten/subventonen pe en enhet av vaan, utgös denna av skllnaden

12 2(7) mellan den faktska skatten vd ämföelsemånaden ( s : ) och den skatt/subventon som skulle ha utgått samma månad med de egle som : gällde basmånaden ( s ). Således näknas e sådan ändng skatten/subventonen som ä en dekt föld av föändng vaans nettops (pset exklusve skatt och subventon). En ändng av sstnämnt slag skall hä benämnas automatsk ändng av skatten/subventonen. Detta ge I UNDX : : p s s U U U U p q U U U U (8) Beäknngsmässgt sett ä detta uttyck svåhantelgt. Ett fån beäknngssynpunkt me hantelgt uttyck ehålls genom att kasta om summatonsodnngen nom de båda skatte/subventonstemena. Med hälp av vss yttelgae omskvnng komme man fam tll fölande fomel, som bätte anslute tll hu beäknngana faktskt ha lagts upp I UNDX : : p q s q s U U U U U U : p p s U U U U U U KPI UNDX I w I I : : S S U U U U : s q s : = (9) Vad gälle ndextalen öande pocentuell skatte- elle subventonsatsföändng kan dessa skvas om tll fomen, I I S S : : : s q : : U U s s : : : () s q s q s U U U U U U : s q : : U U s s : : : () s q s q s U U U U U U I S : hämtas fö ntäffade fall av föändnga skatte/subventone fån NPI. Vad sedan gälle I S : bl denna det fall att skatten ä en s.k. kvanttetsskatt. Fö en s.k. vädeskatt kävs en säskld beäknng av I S : enlghet med

13 3(7) I s q : : S : U U s U U q s s : : k : : s q s k : : (2) s q s U U U U dä k esp. k ange andelen skatt av pset exklusve skatt vd bas- espektve ämföelsepeod. Vägnngstalen fomel (9) w s : U U q p q U U (3) beäknas på gundval av NPI-uppgfte. Skattens elle subventonens : : s s U U totala omfattnng, U U, sätts således lka med det belopp, som ha uppskattats vd NPI:s vägnngstalsbeäknng (någon skatt elle subventon ha natulgtvs nte tlläknats posten äntekostnade fö egnahem, eftesom den posten nte ngå UNDX (och nte helle UNDINHX)). Vd föändng av en punktskatt, som tll exempel dyckesskatt, medfö detta även en föändng av mevädesskatten på den fågavaande vaan. Detta ä beaktat beäknngana genom att en : s U U motsvaande uppäknng gös av, det vll säga av vägnngstalsbeloppen angående skattens elle subventonens totala p q U U omfattnng. Beloppet nämnaen,, öande den pvata konsumton som täcks av UNDX ha hämtats fån KPI:s vägnngstalsbeäknng.

14 4(7) Blaga 2. Beäknng av skatteavdag baseat på dels en nomnell skatteföändng (beäknas anua och lgge sedan konstant) och dels en skatteföändng enlghet med KPI-KS dä skatteföändngen anua månadsvs deflateas med KPI. Tabell 4 exempelbeäknng Skatteavdag vd 2 % KPI-nflaton och endast en skatt med en vkt på % av KPI-kogen SS nomnellt=2% (ålg ndexeng)*% (skattens vkt) SS KPI-KS 2% (ålg ndexeng)/kpiutvecklngen månadsvs*% (skattens vkt) hä exkludeas skatteavdaget, ndex avse länka med decembe f.g å = hä kedas decembelänkana hop tll ett ndex med å= nflatonstalen äknas ut som åsföändngen den kedade seen, ett konstant skatteavdag dämpa nflatonen med 2 tondela. å mån SS Tdgae KS () SS KPI/F- KS (2) KPIndex (3) (4=3-) Tdgae KS KPI/F-KS (5=3-2) Tdgae KS (6=kedad 4) Å,,,,, KPI/F-KS Infl Tdgae (7=kedad 5) KS Infl enlgt KPI/F-KS Å,2,8,2,,,, Å 2,2,7,3,,2,,2 Å 3,2,5,5,3,3,3,3 Å 4,2,3,7,5,5,5,5 Å 5,2,2,8,6,7,6,7 Å 6,2,,,8,9,8,9 Å 7,2,8,2,,,, Å 8,2,7,3,,3,,3 Å 9,2,5,5,3,5,3,5 Å,2,3,7,5,6,5,6 Å,2,2,8,6,8,6,8 Å 2,2, 2,,8 2,,8 2, Å 2,2,8,2,,,8 2,,8 2, Å 2 2,2,7,3,,2 2, 2,2,8 2, Å 2 3,2,5,5,3,3 2, 2,4,8 2, Å 2 4,2,3,7,5,5 2,3 2,6,8 2, Å 2 5,2,2,8,6,7 2,5 2,8,8 2, Å 2 6,2,,,8,9 2,6 2,9,8 2, Å 2 7,2,8,2,, 2,8 3,,8 2, Å 2 8,2,7,3,,3 3, 3,3,8 2, Å 2 9,2,5,5,3,5 3, 3,5,8 2, Å 2,2,3,7,5,6 3,3 3,7,8 2, Å 2,2,2,8,6,8 3,5 3,9,8 2, Å 2 2,2, 2,,8 2, 3,7 4,,8 2, Å 3,2,8,2,, 3,6 4,,8 2, Å 3 2,2,7,3,,2 3,8 4,3,8 2, Å 3 3,2,5,5,3,3 4, 4,4,8 2, Å 3 4,2,3,7,5,5 4, 4,6,8 2, Å 3 5,2,2,8,6,7 4,3 4,8,8 2, Å 3 6,2,,,8,9 4,5 5,,8 2, Å 3 7,2,8,2,, 4,7 5,2,8 2, Å 3 8,2,7,3,,3 4,8 5,4,8 2, Å 3 9,2,5,5,3,5 5, 5,6,8 2, Å 3,2,3,7,5,6 5,2 5,8,8 2, Å 3,2,2,8,6,8 5,4 6,,8 2, Å 3 2,2, 2,,8 2, 5,5 6,2,8 2,

15 5(7) Blaga 3 - Lsta med elevanta skatte Styckskatte nkludeade (dä också eell skatteföändng beäknats) Enegskatte/bensnskatte Bensn (uspunglg) an 98 - an 985 Bensn an 98 - dec 994 Bensn (tdgae kallad bensnskatt) an Anda olepodukte/bänslen an Elkaft an Desel an Koldoxdskatt Bensn an Anda olepodukte/bänslen an Desel an Skatt på alkohol och tobak Tobaksskatt an Skatt på öl (malt och läskedycke) an Sptdycke an Vn an Vägtafkskatt Fösälnngsskatt på motofodon an 98 -an 2 Tängselskatte Säskld beedskapsavgft/säskld skatt fö olepodukte och kol Anda olepodukte an 98 - an 99 Bensn an 98 - an 99 Styckskatte exkludeade Enegskatt Elabonnentavgft Elbeedskapsavgft Alkylatbensn Stadsgas Mlöskatt Skatt på natugus Skatt på flygtafk Skatt på avfall Svavelskatt Anda olepodukte Vägtafkskatt Boskatt (Svnesundsbon) Övga skatte Skatt på choklad och konfekty Skatt på vdeobandspelae Avgft på vssa dyckesföpacknnga Skatt på kassettband Skatt på teknska pepaat

16 6(7) Skatt på vssa eso Skatt på nyhetstdnnga, penumeatone Vädeskatte nkludeade Vägtafkskatt Skatt på tafkfösäkngspeme Fastghetsskatt Egnahem Subventone Investengsbdag av pemanentbostäde ROT, egnahem Exta statlgt stöd tll bostäde (EH) Mlöblspeme Tllfällgt nvestengsbdag fö bostäde (EH) Egnahem, ndekt konsumton Skattelättnad fö hushållsnäa tänste Mevädeskatt Egnahem, vatten & avlopp Egnahem, enhållnng Egnahem, kaptalfösltnng Egnahem, ep. tänste Egnahem, sotnng Anda olepodukte Elkaft Hushållsgas Bensn Kontollbesktnng Jänväg Inkesflyg Lvsmedel Nyhetstdnnga, lösnumme Vnstmagnal fö paketeso nom EU Boblette Utbldnng Teate etc. Båteso Lokaltafk Tele Dans Gaage Håvåd Tax Begavnngstänste Campng "Tustmoms", bevmoms Elabonnentavgft Kollektva tanpote Dupake Böcke & tdskfte Kommunal pakeng Restauang och cateng exklusve alkohol

17 7(7) Fötäng utom hemmet, hotellvstelse mm Moton Vädeskatte exkludeade Mevädeskatt Skdlft

Lastbilstrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar

Lastbilstrafik Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar Uppsala unvestet Statstska nsttutonen D-uppsats vt 2010 Lastblstafk nkes och utkes tafk med svenska lastbla Effektvae estmaton med hjälpnfomaton? Föfattae: Sopha Olofsson Handledae: Lsbeth Hansson Btädande

Läs mer

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004.

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004. uvesektonens åsmöte oktobe 4. åga aspekte på anals av suvedata av Lennat odbeg, CB ----------------------------------------------------------------- Anals av suve-data kan betda allt mölgt...tll eempel:

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

RCTC. Drift & underhåll. Innehåll. Drift & Underhåll DU. Övervakningssystem MRB3 Centralenhet RCTC

RCTC. Drift & underhåll. Innehåll. Drift & Underhåll DU. Övervakningssystem MRB3 Centralenhet RCTC Övevaknngssystem MRB3 Ctalhet RCTC RCTC Dft & undehåll 2015-10-28 Pogamveson 1.25 Innehåll Sda Geellt 2 Steg steg -nstuktone dftsätta system: 2-4 Steg 1: Adessea modulena 2 Steg 2: Ut kel systemkonfguaton

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige ØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÐÖÒØ Ó Ð Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ý ÑÓØ Ò Ø ÓÒ Ö ÖÐ ÚÖÒØÓÖ Ö Ø Òà ÖÐ ÓÒ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼ Ƽ¾ ¾¹ ½ Postadess: Matemats statst Matematsa sttutoe Stocholms uvestet 06 9 Stocholm Svege Iteet:

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Nr 800 BILAGA 1 GRUNDER ENLIGT 9 I LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE I KORTVARIGA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Nr 800 BILAGA 1 GRUNDER ENLIGT 9 I LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE I KORTVARIGA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 800 400 BILAGA GRUER ELIG 9 I LAGE OM PESIO FÖR ARBESAGARE I KORRIGA ARBESFÖRHÅLLAE 4002 800. Fösäkngsteknska stohete e fösäkngsteknska stohetena dessa gunde motsaa de a socal- och hälsoådsmnsteet fö pensonsfösäkngsbolagen

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI) 2008

Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(97) Industrns förbruknng av nköpta varor (INFI) 2008 NV0106 Innehåll SCBDOK 3.1 0 Admnstratva uppgfter 0.1 Ämnesområde 0.2 Statstkområde 0.3 SOS-klassfcerng 0.4 Statstkansvarg

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING a dtt s? SÄK DI ÖG D KIV NGINVÄNDNING V ebjude flea olka. Både dtt hållba famtd. Vlket passa dtt beo hu hög dn. I dna folde läsa me om de v ebjude Nätvek egeffektvseng amtds solel Östa ellansvege Coache

Läs mer

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC.

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC. villingcikla histe Begsten Linköpings univesitet En konfiguation av cikla som fascineat genom tidena ä den sk skomakakniven, elle abelos I denna tidskift ha den tidigae tagits upp av Bengt Ulin (005 och

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation 2004:1 Statsupplåning pognos oh analys Statens lånebehov Åspognosen fö 2004 3 Lånebehovet justeat fö tillfälliga betalninga 4 Jämföelse med anda lånebehovspognose 5 Månadspognose 5 Statsskulden 5 Finansieing

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Förbättrad KPI-konstruktion från januari 2005: Teknisk beskrivning

Förbättrad KPI-konstruktion från januari 2005: Teknisk beskrivning STATSTSKA CENTRALBYRÅN -05-05 (9) Ekonomsk statstk, rser M Rbe Förbättrad K-konstrukton från januar : Teknsk beskrvnng Från januar kommer konsumentprsndex (K) att beräknas med förbättrad metodk Samtdgt

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E UPPGIFT 1. B 0,10 mt d 0,10 m F B q. v. B F E q. E d e + + + + + + + + + + + + + + + + + + F E F B v 100m/s E U / d - - - - - - - - - - - - - - - - - F B F E q v B q U d Magnetfältsiktning inåt anges med

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

Angående kapacitans och induktans i luftledningar

Angående kapacitans och induktans i luftledningar Angående kapacitans och induktans i luftledninga Emilia Lalande Avdelningen fö elekticitetsläa 4 mas 2010 Hä behandlas induktans i ledninga och kapacitans mellan ledae. Figu öve alla beskivninga finns

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI Statstska centralbyrån SCBDOK 3.2 (37) Industrns förbruknng av nköpta varor INFI 2003 NV006 Innehåll 0 Allmänna uppgfter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Statstkområde... 2 0.3 SOS-klassfcerng... 2 0.4 Statstkansvarg...

Läs mer

SAMMANFATTNING OM GRADIENT, DIVERGENS, ROTATION, NABLAOPERATOR

SAMMANFATTNING OM GRADIENT, DIVERGENS, ROTATION, NABLAOPERATOR Amn Hallovc: EXTA ÖVNINGA Nablaopeato SAMMANATTNING OM GADIENT DIVEGENS OTATION NABLAOEATO Ofta föeomande uttc och opeatoe 3 : GADIENT DIVEGENS OTATION V betata funtone med etanguläa oodnate Låt f vaa

Läs mer

Inlämningsuppgifter till 21/2 2003

Inlämningsuppgifter till 21/2 2003 Inlämningsuppgifte till / 003. Föenkla µ / µ / Lena A.,9,0,7,83 Niklas E.,5,,73,8 My E. 9,3,,7,9 Sanda F. 8,33a,3,7,9. Skiv om följande uttyck utan ottecken i nämnaen: x + x 3. Skiv om utan ottecken i

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

21. Boltzmanngasens fria energi

21. Boltzmanngasens fria energi 21. Boltzmanngasens fia enegi Vi vill nu bestämma idealgasens fia enegi. F = Ω + µ; Ω = P V (1) = F = P V + µ (2) Fö idealgase gälle P V = k B T så: F = [k B T µ] (3) men å anda sidan vet vi fån föa kapitlet

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats sammanfattning av ENERGIDEKLARATION DENNA BYGGNADS ENERGIKLASS 160 kwh/m2 och å ny byggnad [jan 2012]: Inte utföd Ha lämnats.... 2025-02-12 www. boveket.se/enegideklaation (2007:4) om enegideklaation fö

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd Lösninga till övningsuppgifte Impuls och öelsemängd G1.p m v ge 10,4 10 3 m 13 m 800 kg Sva: 800 kg G. p 4 10 3 100 v v 35 m/s Sva: 35 m/s G3. I F t 84 0,5 Ns 1 Ns Sva: 1 Ns G4. p 900. 0 kgm/s 1,8. 10

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsolderad verson av Styrelsens för ackredterng och teknsk kontroll föreskrfter (STAFS 1993:16) om EEG-märknng av flaskor som tjänar som mätbehållare (STAFS 2011:7). Ändrng nförd t.o.m. STAFS 2011:7 Föreskrfternas

Läs mer

1 av 12. Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR

1 av 12. Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Amn Hlloc: EXTRA ÖVNINGAR Vetopodt VEKTRPRDUKT CH TILLÄMPNINGAR Kompln etoe. Defnton: V säge tt,,..., n ä ompln etoe om etoen lgge ett pln nä de stts fån smm pnt. Med nd od, ompln etoe n mn pllellföfltt

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Storhet SI enhet Kortversion. Längd 1 meter 1 m

Storhet SI enhet Kortversion. Längd 1 meter 1 m Expeimentell metodik 1. EXPERIMENTELL METODIK Stohete, mätetal och enhete En fysikalisk stohet ä en egenskap som kan mätas elle beäknas. En stohet ä podukten av mätetal och enhet. Exempel 1. Elektonens

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Kap Kemisk Termodynamik

Kap Kemisk Termodynamik Kap. 7+8. Kemsk emdynamk 7.1 Fösta huvudsatsen emdynamk: Vämets öelse, läan m enegns fme ch mvandlnga Eneg: Sthet sm medfö fömåga att utätta abete Abete (w): w F dx elle dw F dx (Pcess sm lede tll öelse

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegets författnngssamlng ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgvare: Bertl Kallner, Kammarkolleget Trafkanalys föreskrfter om uppgfter tll statstk om bantrafk m.m.; beslutade den 21mars

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 tl Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm, Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1(2) Mål nr 5679-10 meddelad Stockholm den 22 oktober 2010 KLAGANDE Folkfronten, 802444-5721 Ombud: Jur. kand. Benjamn Boman Blästadsgatan 34 589 23 Lnköpng ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

Jag vill tacka alla på företaget som har delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter vilket har hjälpt mig enormt mycket.

Jag vill tacka alla på företaget som har delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter vilket har hjälpt mig enormt mycket. Förord Detta examensarbete har utförts på uppdrag av nsttutonen för Industrell produkton på Lunds Teknska Högskola, och genomförts på företaget. Jag vll tacka alla på företaget som har delat med sg av

Läs mer

FK2002,FK2004. Föreläsning 5

FK2002,FK2004. Föreläsning 5 FK00,FK004 Föreläsnng 5 Föreläsnng 5 Labbrapporter Korrelatoner Dmensonsanalys Denna föreläsnng svarar mot kap. 9 (Taylor) Labbrapporter Feedback+betyg skckas morgon. Några tps ett dagram hjälper alltd

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

===================================================

=================================================== min Halilovic: EXTR ÖVNINGR 1 av 8 vstånsbeäkning VSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERT KOORDINTSYSTEM ) vstånet mellan två punkte Låt = ( x1, och B = ( x, y, z) vaa två punkte i ummet

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2015-12-08 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

Startsidan. Startsida. Snabbguide Mobile Referral for Trio Enterprise 5.0

Startsidan. Startsida. Snabbguide Mobile Referral for Trio Enterprise 5.0 D anv ända namnf öt o D l ös eno df öt o oapp. hb. s e Sasdan Sasda På Sasdan fnns flea åkomlga funkonalee. Hänvsnng Skapa e fånvaobesked hänvsnng. Hänvsa Navgea ll sdan fö a skapa e ny fånvaobesked. Fånvaobesked

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

GRADIENT OCH RIKTNINGSDERIVATA GRADIENT. Gradienten till en funktion f = f x, x, K, innehåller alla partiella derivator: def. Viktig egenskaper:

GRADIENT OCH RIKTNINGSDERIVATA GRADIENT. Gradienten till en funktion f = f x, x, K, innehåller alla partiella derivator: def. Viktig egenskaper: Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR GadientRiktningsdeiata GRADIENT OCH RIKTNINGSDERIVATA GRADIENT Gadienten till en funktion f = f,, K, ) i en punkt P,, K, ) ä ekto som innehålle alla patiella deiato: gad def

Läs mer

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN Kommunstyrelsens handl~ nr 4J2Q08~~ VATENFALL ~ AvtallD: VN-D-Av-1977-2007., AVTAL AV5EENDE FLYTNNG AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRNEH02Ms KOMMUN Mellan kv VATTENFALL lednng. ELDSTRBUTON AB, (org.nr. 556417-0800),

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer