1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar"

Transkript

1 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla

2 MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme ch abeta fö ständiga föbättinga i sitt miljöabete. Vi vill att Elcente ska uppfattas sm aktiv ch tvädig i sitt miljöabete både:. intent fö en ftsatt satsning på miljö- ch hälsanpassning av veksamheten extent fö en minskad miljöpåvekan (vid pduktinen) av våa tjänste/pdukte. MåI Elcente ska ftsätta föebygga ch minska miljöbelastningen fån veksamheten genm ett systematiskt miljöabete med en stävan mt ständiga föbättinga. Medel- ett systematiskt abete Ett systematiskt miljöabete i Elcente innebä att:. Gällande miljölagstiftning, anda aktuella egle ch kav utgö miniminivå i Elcentes miljöabete. VD elle/ch annan utsedd ansvaig fmulea åliga knketa mål fö Elcentes miljöabete. Ständiga föbättinga ska vaa vägledande fö ss i ett successivt utökat miljöabete. VD elle/ch annan utsedd ansvaig ansvaa att denna miljöplicy ch de aktuella målen eftelevs ch successivt evideas. Abetstagae ska ges kntinuelig utbildning ch infmatin m aktuell lagstiftning ch anda egle samt ges kunskap m knketa aktivitete ch miljöföbättande insatse fö abetets utföande.. VD elle/ch annan utsedd ansvaig gö åliga utvädeinga ch evisine av Elcentes miljöabete utifån utökade ch nyfmuleade måi. Utgångspunkte ch pincipe Att vi stäva efte att föbätta lönsamheten ch effektivisea veksamheten utifån miljöhänsyn. Att vi följe den s.k. utbytespincipen, vilken betyde att kntinueligt byta ut älde säme fungeande teknik mt nyae ch me miljövänlig teknik ch utustning. Att miljöabetet följe den s.k. fösiktighetspincipen, vilket betyde att undvika iskfylld pduktin elle veksamhet, ch istället hitta säkae abetssätt ch metde. Att alla abetstagae med extena kntakte, samabetspatne, leveantöe ch kunde, åta sig alt samabeta med dessa i syfte att ckså öka deas miljömedvetenhet ch stödja dem i att minska sin miljöbelastning vid användningen av våa tjänste/pdukte. Ataganden ch lnsatse Elcentes miljöhänsyn innebä följande gundläggande åtaganden ch knketa insatse: Att vi så långt det ä möjligt undvike engångsatikla ch välje miljögdkända elmateial, kntsmateial ch an nat föbu kn in gsmateial. Att vi stäva efte en så låg enegiföbukning sm möjligt, pata med kunden hu man kan spaa enegi genm att exempelvis föeslå enegieffektiv belysning ch styning av den samt att på föetaget släcka lamp ch inte låta date stå i vänteläge nä abetsdagen ä slut. Att vi ställe imliga ch elevanta miljömässiga kav på våa leveantöe ch ta miljömässiga hänsyn vid stöe investeinga, exempelvis vid inköp av ny abets- elle kntsutustning. Att vi lämna sådant i veksamheten sm låte sig åtevinnas till åtevinnings- ch miljöstatine, exempelvis pappe ch katng, batteie, elskt, engångsglas etc. Avfall sm uppstå vid våa abeten tas m hand ch fslas bt. K:\Malla

3 3(5) Små mängde steas ch tas m hand iföetagets egna spsteingssystem. stöe mängde steas ch lämnas diekt vid kmmunens spstatin. Att vi ta hänsyn till åtevinning av mateial ch miljösäke avfallshanteing samt att detta piiteas famfö exempelvis tillgänglighet ch pis. Att vi baa skive ut nödvändiga dkument ch dä det ä möjligt använde ss av dubbelsidig utskift. Nä kemikalie används vilket vi abslut fösöke undvika så skall en dkumentatin göas dä det skall stå vilken kemikalie sm används samt hu man skall gå till väga nä den skall bytas ut. Dkumentet skall lämnas till beställae samt att Elcente spaa kpia. Mål fö mi ljöabete peiden/veksa mhetså et... Vaje mål fö miljöabetet bö utfmas SMART, dvs. specifikt, mätbat, accepteat, ealistiskt ch tidssatt. Det betyde knketa ch specifika fmuleinga ch mål sm gå att följa upp ch utvädea. Abetet med målen sätts sedan upp i en sepaat miljöhandlingsplan. Mål fö Elcentes miljöabete unde peiden/veksamhetsået : Plicyn Ledningen Samtliga bila skall vaa dieselbila med lågt utsläpp. Enegieffektivisea fastigheten. Pe Klastöm J-M Jan Klastöm Föetagsägae Föetagsägae

4 4(5) ARBETSMILJOPOLICY & nt s lntduktin Abetsmiljöabetet på Föetaget ä en stategisk fåga sm ckså påveka både vå säkehet ch vå knkuenskaft. Genm en gd abetsmiljö kan veksamhetens mål uppfyllas ch föhppningen ä att föetaget ckså uppfattas sm en ba abetsgivae ch dämed kunna ekytea ch behålla ba medabetae. På Föetaget abeta vi systematiskt med abetsmiljö- ch hälsfåg effektivt sm en natulig del i den öviga veksamheten. Vi se abetsmiljöabetet sm en lönsam investeing fö att uppnå hög mtivatin i abetet ch en låg sjukfånva bland medabetana. Föetaget ha utbildning inm byggabetsmiljö ch samdning (BAS-P, BAS-U). Abetsmiljöabetets övegipande mål Målet fö Föetaget ä att skapa ch behålla en gd abetsmiljö i veksamheten. Detta ske genm följande: Föebyggande insatse ch elimineande av iske fö hälsa elle lycksfall ä de viktigaste delana i våt abetsmiljöabete.. Utgångspunkten ä aktuell lagstiftning, banschavtal ch våa Intena kav. Däutöve stäva vi efte ständiga föbättinga i abetsmiljöabetet ch själva veksamheten, genm åaiga uppföljninga ch evideinga av abetsmiljöabetet. Abetsmiljön ska vaa både säke ch utvecklande fö den enskilda medabetaen. Vaje medabetae ska tivas i sitt abete. Abetsmiljöabetet ska bedivas systematiskt i samvekan mellan abetsgivaens epesentante ch skyddsmbud, i Föetagets skyddskmmittö. Ansvasfödelning i abetsmiljöabetet Ledningsguppen Ledningsguppens medlemma ha ett övegipande ansva fö abetsmiljön i hela Föetaget. Vidae ska ledningsguppens medlemma:. Skiftligen delegea uppgifte inm abetsmiljön till pesnalavdelningen ch fösta linjens chefe. Ansvaa fö att esuse ch befgenhete finns hs de chefe sm tilldelas lika uppgifte inm abetsmiljön. Likaså ska man se till att va ch en av dessa ha nödvändiga kunskape fö att klaa dessa uppgifte. Fösta linjens chefe Vaje chef på Föetaget, med delegeade abetsmiljöuppgifte, ska:. Hålla åliga utvecklingssamtal med sina espektive medabetae. Abeta föebyggande fö en gd abetsmiljö.. lnfmea sina medabetae m Föetagets abetsmiljöplicy, aktuella utine samt handlingsplane fö abetsmiljöabetet. Vidta åtgäde enligt aktuella handlingsplane fö abetsmiljöabetet. Abeta fö tidig ehabiliteing i föekmmande fall. Medabetaens ansva Samtliga medabetae på Föetaget ha ansva fö delaktighet i abetsmiljön. Detta ske genm att alla: e Känne till de övegipande målen fö veksamheten på Föetaget. Känne till målen med sitt abete ch föstå sin ll i abetsguppen.. Ta ansva fö sina egna uppgifte ch ha de befgenhete sm kävs fö att fullgöa dem. Bida till kntinueliga föbättinga i abetsmiljön genm att ta ett ansva fö hälsa ch abetsmiljön ch medveka till att eliminea iske i abetet. K:\Malla

5 5(5) Systematiskt m i ljöabete På Föetaget abeta vi systematiskt med att minimea iske i abetet ch satsa på aktivitete i syfte att öka hälsa ch effektivitet hs medabetana. Abetsmiljöabetet mfatta hela veksamheten, all utustning ch alla lkale, dessutm beakta vi abetets fysiska, sciala ch psykiska aspekte fö alla abetstagae. I våt systematiska abetsmiljöabete utgå vi fån bestämmelse ch iktlinje i föeskiften AFS 2001:1. Enligt följande iktlinje utfö vi ett systematiskt abetsmiljöabete på Föetaget:. Vaje avdelning utfma sina egna mål fö abetsmiljön utifån sina unika föutsättninga, men med utgångspunkt i Föetaget övegipande mål fö abetsmiljöabetet.. Fö ständiga föbättinga kävs tydliga mål sm egelbundet följs upp ch utvädeas. Föutsättningen fö ett fungeande abetsmiljöabete ä samvekan mellan medabetae ch chefe liksm medabetanas delaktighet.. Abetsmiljöabetet ske systematiskt i skyddskmmittön ch åliga handlingsplane uppättas fö abetsmiljöabetet fö vaje avdelning.. Samvekan ske ckså i näa samabete med föetagshälsvåden. Rehabiliteing ch abetsanpassning ske så tidigt sm möjligt ch av abetstagae efte länge tids btva på gund av sjukdm. Regelbunden övesyn att gällande egle, skiftliga instuktine ch intena kav finns tillgängliga på vaje avdelning/abetsställe.. Olycksfall ch tillbud appteas medelbat. Alla nyanställda abetstagae genmgå ett i föväg fastställt ch elevant intduktinspgam. Plicyn antagen Ledningen på Föetaget Pe Klastöm Jan Klastöm Föetagsägae Föetagsägae

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM

LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM RAUPIANO Plus TEKNISK INFORMATION 312612 SV Gälle fån januai 13 Tekniska ändinga föbehålles www.ehau.se Bygg Automotive Industi Den hä tekniska infomationen ä skiven fö dig

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. / 3Anticimex8 ATT FÖREBYGGA OCH SKYOOA Vasågod Hä komme enegideklaation och åtgädsappot fån den enegibesiktning som vi utföt på e byggnad/ea byggnade. Vi ha till Boveket appoteat in enegideklaationen fö

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C Mateialet B Ett musikaliskt och tekniskt genomtänkt, koncenteat och stimuleande mateial som klinga väl och ä gjot fö gehösundevisning. Så hä fungea det B Läaen

Läs mer

Roterande filar 202 I

Roterande filar 202 I Roteande fila I 1 Roteande fila Innehållsföteckning Maskin Innehåll Sida Allmänna infomatione 3 Den snabba vägen till det optimala vektyget 4-5 Maskin Innehåll Sida HSS oteande fila (HSS = snabbstål) HSS

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer