Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109"

Transkript

1 PCA/MFFM, ES/NS (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning Bakgund Den nya näingsgensindelningen (SNI27) Föetagens ekonomi Föutsättninga Val av efeenstidpunkt Val av matisstyande vaiabel Nivå på matisen i SNI22-nomenklatuen Nivå på matisen i SNI27-nomenklatuen Altenativ behandling av vissa stoföetag Matismetod med mikotillägg Matismetod Mikotillägg Utvädeing Tentativ modell fö vädeing av kvaliteten Tillbakaäknade tidsseie Vaiable Bansche Kvaliteten i tillbakaäknade seie Modell Utvädeing och betygssystem Vaiable Bansche... Bilaga Tillbakaäknade vaiable... Bilaga 2 Tillbakaäknade bansche... 3 Bilaga 3 Detalead utvädeing av bansche... 6

2 PCA/MFFM, ES/NS (7). Sammanfattning I föeliggande dokument edovisas abetet med att ta fam tidsseie i den nya SNI-nomenklatuen (SNI27) gällande vaiable som samlas in inom amen fö undesökningen Föetagens Ekonomi (FEK). Abetet ha begänsats till tidsseie med statidpunkt å 2. Senae kan det dock bli aktuellt att ta fam länge seie fö ett uval av vaiable och bansche. Dokumentet ha fölande disposition. I avsnitt två ges en kot övegipande beskivning av inföandet av den nya SNI-nomenklatuen i statistiken. Dessutom ges en mycket övesiktlig beskivning av undesökningen och dess vaiabelinnehåll. I avsnitt te och fya ges en beskivning av den metod som använts fö att ta fam tidsseie i SNI27. I avsnitt fem beskivs en metod fö kvalitetsvädeing av tidsseiena och slutligen pesenteas i avsnitt sex en övesikt med tillhöande kvalitetsvädeing av de tidsseie som tagits fam. 2. Bakgund 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27) Den nya banschindelningen, SNI27, som infödes i och med efeenså 28 syfta till att bätte kunna belysa vad som hände i nuläget, speciellt avseende tänstebanschena. En sådan omläggning av SNI-nomenklatuen ha dock natuligtvis en inneboende konflikt mellan stävan att belysa nuläget och möligheten att belysa utvecklingen öve tiden. Inom amen fö vekspoektet öande SNI-omläggningen (Opeation27) ha man abetat med utgångspunkt fån att det fö peioden fö vilken tidsseie i den nya nomenklatuen skall uppättas, endast finns data utyckta i den gamla nomenklatuen. Detta, tillsammans med att vi haft dubbelkodning på mikonivå unde en övegångspeiod, ge oss dock möligheten att göa en modellbeäkning av tidsseie utyckta i den nya nomenklatuen. Övesiktligt kan metoden benämnas makometoden och me pecist buka den ibland benämnas matismetoden, se me i kommande avsnitt. Fö me infomation om den nya SNI-nomenklatuen samt nyckla mellan gammal och ny indelning, se Föetagens ekonomi Undesökningen Föetagens Ekonomi (FEK) ha funnits sedan 23 då den esatte Föetagsstatistiken (FS). FEK skall beskiva näingslivets stuktu med avseende på såväl nuläge som utveckling öve tid födelat på dess olika bansche. En viktig aspekt av den statistik som poduceas fån FEK ä således att den ge statistikanvändana mölighete att studea föändinga i näingslivets stuktu öve tid. Resultat fån undesökningen publiceas dels på föetagsnivå (institutionell nivå, i fotsättningen kallad FE-nivå) och dels på veksamhetsnivå (funktionell nivå,

3 PCA/MFFM, ES/NS (7) VE-nivå). På FE-nivå publiceas basfakta, esultatäkningsposte samt balansäkningsposte. På VE-nivå publiceas basfakta, intäktsposte samt kostnadsposte. Även viss egional data publiceas. Fö en me utfölig beskivning av undeökningen se Beskivning av statistiken. 3. Föutsättninga Fö ågångana 26, 27 och 28 finns dubbelkodat mikomateial fö FEK. Fö å 27 och 28 utökades dessutom uvalet fö att kunna göa fullständiga beäkninga på mateialet i båda nomenklatuena. Fö att kunna genomföa tillbakaäkningen behöve vi göa ett antal val, altenativt uttyckt sätta väden på ett antal paameta. 3. Val av efeenstidpunkt Utgångspunkten fö valet av efeenstidpunkt ä att det finns ett dubbelkodat mikomateial i FEK. Detta ge oss te mölighete; FEK26, FEK27 elle FEK28. Vi skulle natuligtvis också kunna använda en matis, som bygge på en kombination av alla dessa te ågånga. Vi ha dock valt att basea matisen på data fån FEK27 då dessa data hålle god kvalitet med avseende på dubbelkodningen och dessutom tidsmässigt ligge näa den peiod, fö vilken tillbakaäkningen ska göas. 3.2 Val av matisstyande vaiabel Då det finns ett stot antal vaiable på FE- espektive VE-nivå ha vi också ett stot antal möliga vaiable att väla bland, då det gälle att ta fam våa matise. En extem vaiant voe att använda en vaiabel (natuligen den aktuella vaiabeln sälv) pe vaiabel som skall tillbakaäknas. Detta ä dock ingen ba metod då den högst sannolikt skulle ge inkonsistens mellan de olika tillbakaäknade seiena. Den anda extemen ä att använda en och samma vaiabel fö samtliga tillbakaäknade seie. Detta ä ett tilltalande altenativ av bl.a. paktiska men kanske även pedagogiska skäl. Det ä också det vi got och den vaiabel vi valt ä föädlingsväde på VE-nivån. 3.3 Nivå på matisen i SNI22-nomenklatuen Huuvida matisena skall beskiva flödet mellan SNI27-bansche och SNI22-bansche dä de senae ä på femsiffe-, fysiffe-, tesiffe- elle kanske tvåsiffenivå ä dels en fåga om vilka data som finns tillgängliga, dels en fåga om vad som lede till bäst esultat. Då vi ha tillgång till data på finaste SNI-nivå (femsiffe) i SNI22 fö hela peioden 2-25 ha vi valt att använda oss av denna nivå i matisen. 3.4 Nivå på matisen i SNI27-nomenklatuen Valet av nivå på matisen nä det gälle SNI27-bansche ä avhängigt den banschnivå (i SNI27) som man vill poducea tillbakaäknade seie. Detta ä

4 PCA/MFFM, ES/NS (7) i sin tu beoende av den kvalitet man kan fövänta sig fö olika SNI27- bansche, se avsnitt 6 fö me infomation. 3.5 Altenativ behandling av vissa stoföetag Utgångspunkten fö användandet av matismetoden ä att det ä en makometod, som ä tänkt att fungea hyggligt i genomsnitt. Stuktuen i svenskt näingsliv ä dock sådan att ett fåtal stoa föetag utgö en betydande andel av den totala nettoomsättningen och det totala föädlingsvädet. Om något elle någa av dessa ha vait instabila med avseende på bansch (SNI22) unde peioden 2-27 kan detta medföa att vi få stoa fel nä vi använde matismetoden. Av det skälet ha vi exkludeat sådana föetag fån matismetoden och istället got en manuell tillbakaäkning på mikonivå fö dessa föetag. En me utfölig beskivning av detta finns i nästa avsnitt. 4. Matismetod med mikotillägg Fölande ansats ha använts fö tillbakaäkning av skattninga fån pimästatistiken (fämst kotpeiodiska undesökninga unde STS-föodningen) med SNI27 bansche som edovisningsguppe. Tidsseiena ha i enlighet med EU-kav föts tillbaka till å 2. Den teknik som använts kan (åtminstone ent tekniskt) fotsättas tillbaka så långt som det finns seie indelade efte SNI22 (elle SNI92). Det innebä att vi kan gå tillbaka åtminstone till 99. Tekniken innebä i kothet att skattninga i ny SNI (det vill säga SNI27) tas fam genom sammanvägning av skattninga fö de bansche i gammal SNI (det vill säga SNI22) som ä kopplade till espektive bansch i ny SNI. Vägningstalen utgå fån de matise öve samband mellan gammal och ny SNI som kan tas fam u befintligt dubbelkodat mateial med Föetagsdatabasen (FDB), elle i paktiken FEK, som bas. 4. Matismetod Fölande enkla exempel få illustea pincipen. Pocenttalen i fölande fiktiva nyckelmatis ange andelen av föädlingsvädet pe SNI 22-bansch (b) som gå in i espektive SNI27-bansch (B). Tabell : Fiktiv nyckelmatis SNI22/SNI27 SNI22 b b 2 b 3 b 4 SNI27 Skattad y-total B fö tidpunkt B 2 B 3 Totalt τ Siffona i kolumnen längst till höge i matisen få i detta exempel avse skattninga vid någon tidigae tidpunkt τ av banschtotal pe espektive SNI22-bansch fö någon viss vaiabel exempelvis omsättning, lönesumma, abetade timma etc.

5 PCA/MFFM, ES/NS (7) Som skattning av totalen fö y pe SNI27-bansch vid tidpunkt τ används fölande kalkyl: T ˆ( B, τ ) =,3 5 +,2 3 +, 5 = 55 T ˆ( B 2, τ ) =,7 5 +,4 3 +,9 5 = 675 T ˆ( B 3, τ ) =,4 3 +, 5 = 7 Hä föle en me fomell beskivning: Låt x vaa en vaiabel (antal anställda, omsättning etc.) som ä känd fö hela beståndet av enhete (föetag, abetsställen etc.) vid en tidpunkt τ då samtliga enhete i beståndet ä dubbelt kodade i gammal och ny SNI. Vidae, låt t (x) vaa totalen av vaiabeln x hela beståndet i banschkombinationen b, B ) dä ( b ä en bansch i gammal SNI medan B ä en bansch i ny SNI. Sätt t ( x) = t ( x). Låt T ( B, τ ) vaa totalen fö vaiabeln y i bansch B (ny SNI) vid en tidpunkt τ föe τ. Som skattning av T ( B, τ ) används en viktad summa av skattninga fö SNI22-bansche vikten b : Tˆ( B, τ ) = α ( τ ) T ˆ( b, τ ) dä t ( x, τ ) α ( τ ) =, utgö den andel i antal anställda, omsättning etc. i t ( x, τ ) bansch b som gå in i den nya banschen R = B vid tidpunktτ Eftesom viktena uppfylle villkoet α = fö samtliga - alla dela av bansch R = Tˆ( B T ˆ( b = b måste u ta vägen in i någon bansch, τ ) =, τ ) = = α ( τ ) Tˆ( b, τ ) =. α ( τ ) = T ˆ( b, τ ) = = = R R B - så ä det lätt att se att Det innebä att ingenting anställda, omsättning etc. fösvinne. Poceduen omfödela endast mellan gamla och nya bansche. 4.2 Mikotillägg Metoden gå ut på att plocka bot föetag som klassas som betydande innan matismetoden genomfös, fö att sedan lägga tillbaka dem i sin sanna SNI27- bansch. Ett föetag klassas som betydande om det fö ett antal vaiable övestige fem pocent av banschens totala väde fö vaiabeln i fåga.

6 PCA/MFFM, ES/NS (7) Tabell 2: Fiktiv nyckelmatis SNI22/SNI27 SNI22 b b 2 b 3 b 4 SNI27 Skattad y-total Däav betydande fö tidpunkt τ föetag B B 2 B 3 Totalt Det betydande föetaget hö i sin helhet hemma i b 2 i SNI27 och i B 3 i SNI27. Som skattning av det totala vädet av y pe SNI27-bansch vid tidpunkt τ används fölande då kalkyl enligt tidigae exempel men med tillägget att det betydande föetaget plockas bot innan matisen skapas och sedan läggs tillbaka: T ˆ( B, τ ) =,3 5 +,2 5 +, 5 = 25 T ˆ( B 2, τ ) =,7 5 +,4 5 +,9 5 = 65 T ˆ( B 3, τ ) =,4 5 +, = Utvädeing En cental del av abetet med tillbakaäkningen av data fån FEK ä att kunna bedöma vilken kvalitet en viss tillbakaäknad tidsseie (kombination vaiabel och bansch) hålle. Detta ä viktigt av åtminstone två skäl. Fö det fösta täna det som undelag fö att besluta om vilka tidsseie vi faktiskt kan publicea och fö det anda täna det som konsumentinfomation fö användana av den tillbakaäknade statistiken. Eftesom vi inte ha någa sanna väden (elle ens eguläa skattninga) fö peioden 2-25 gå det inte att göa en pefekt kvalitetsbeskivning. Vi få fölita oss på uppskattninga av kvaliteten. Detta ä i och fö sig inget unikt fö tillbakaäkningen utan gälle fö nästan all statistik SCB poducea. Däemot kan man nog säga att kvalitetsbestämningen av de tillbakaäknade tidsseiena till stöe del än vad som ä fallet med vanlig statistik vila på modellantaganden. Hu väl dessa modellantaganden ä uppfyllda bli således avgöande fö hu ba vå kvalitetsbeskivning bli. I nästa avsnitt beskivs den metod som används fö kvalitetsbedömning. 5. Tentativ modell fö vädeing av kvaliteten Om vi hade haft dubbelkodning fö hela den peiod fö vilken vi vill poducea tidsseie i den nya SNI-nomenklatuen skulle vi fö en viss given punkt i denna tidsseie kunna äkna ut vädet som (med beteckninga i enlighet med föegående avsnitt): Tˆ( B, τ ) Ideal = α ( τ ) T ˆ( b, τ ) (i) = Det vi gö med matismetoden ä att vi anta att α ( τ ) α ( τ ) fö samtliga peiode τ<τ, d.v.s. vi skatta Tˆ (, τ ) som: B

7 PCA/MFFM, ES/NS (7) Tˆ( B, τ ) = α ( τ ) T ˆ( b, τ ) (ii) = Diffeensen mellan den m.a.p. tillbakaäkningen pefekta skattningen (i) och den använda skattningen (ii) bli således: Tˆ( B [ α ( τ ) α ( τ )] T ˆ( b, τ ), τ ) Tˆ( B, τ ) = (iii) Ideal = Om vi nu kvadea uttycket (iii) samtidigt som vi sätte ε ( τ ) = α ( τ ) α ( τ ) få vi: [ ˆ( B, τ ) Tˆ( B, τ ) ] 2 T Ideal = ε ( τ ) T ˆ( b, τ ) (iv) = Poblemet ä att vi natuligtvis känne ε (τ ) lika lite som vi känne α (τ ). I våt fall ä τ =26 och det vi ha ä dubbelkodade mateial fö 27 och 28. Om vi låte dessa båda tidpunkte betecknas med τ + espektive τ +2 kan vi beäkna (iv) fö τ + espektive τ +2. Om vi i analogi med nä vi skatta α ( τ ) anta att ε ( τ ) = ε skulle vi kunna skatta ε (τ ) som: [ ε ( τ ) ε ( )] ˆ ε ( τ ) =,5 + + τ + 2 (v) Uttycket (v) ä u fullt beäkningsbat och skulle kunna användas fö att uppskatta det fel (iv) vi addea genom tillbakaäkningen. I avsnitt 6.3 gös en sådan uppskattning Tillbakaäknade tidsseie 6. Vaiable Vi ha got tillbakaäkningen fö sex olika vaiabeltype på två olika edovisningsnivåe, se tabell 3 nedan. Sammanlagt utgö de knappt 8 vaiable, fö en fullständig föteckning av dessa se bilaga. Tabell 3: Tillbakaäknade vaiable Vaiabeltyp Antal vaiable Basvaiable, FE-nivå 8 Resultatäkningsvaiable (FE-nivå) 5 Balansäkningsvaiable (FE-nivå) 38 Basvaiable (VE-nivå) 6 Intäktsvaiable (VE-nivå) 7 Kostnadsvaiable (VE-nivå) 7

8 PCA/MFFM, ES/NS (7) 6.2 Bansche Vi ha vidae valt att göa tillbakaäkningen på 2- och 3-siffe-nivå i SNI27. P.g.a. seketessmakeinga ä vi i vissa falla tvungna att slå samman bansche till me aggegeade nivåe. Fö en fullständig föteckning öve tillbakaäknade bansche, se bilaga Kvaliteten i tillbakaäknade seie 6.3. Modell Det finns ett antal olika faktoe som påveka kvaliteten i de tillbakaäknade tidsseiena. Fö det fösta ha vi en osäkehet (fel) edan i tidsseiena i SNI22. Detta fel komme att föas öve till de tillbakaäknade seiena. Dessutom tillkomme ett fel (osäkehet) som osakas av de modellantaganden som gös i samband med tillbakaäkningen. Av avsnitt fem (i) famgå att en viss given punkt i en tidsseie avseende en viss vaiabel y idealt kan beäknas via fölande uttyck: Tˆ( B, τ ) Ideal = = α ( τ ) T ˆ( b, τ ) Fö att vaa helt koekt bö det påpekas att de ideala viktena α (τ ) även ä en funktion av vaiabeln d.v.s. vi ha: Tˆ( B, τ ) Ideal = = α ( τ ) T ˆ( b, τ ) Eftesom vi ha valt att basea våa tillbakaäkninga på en viss given tidpunkt, τ, (efeensået 27) och på en viss given vaiabel, x, (Föädlingsvädet på VE-nivån) gö vi två antaganden: i) Sambandet mellan nya och gamla SNI-nomenklatuen ä stabilt öve hela peioden 2-27, d.v.s. α τ ) α ( τ ) ( ii) Sambandet mellan nya och gamla SNI-nomenklatuen ä detsamma oavsett vaiabel, d.v.s. α ( τ ) α ( x, τ ) Fö samtliga tidsseie, föutom de som avse föädlingsvädet på VE-nivån, komme båda dessa antaganden (kunna) geneea ett modellfel. Fö de tidsseie som avse föädlingsvädet på VE-nivån komme det fösta men inte anda antagandet (kunna) ge upphov till ett modellfel. Stoleken på dessa modellfel komme således beo på hu väl de undeliggande antagandena (i) och (ii) ä uppfyllda. I vissa fall ä den nya SNI27-koden en i det nämaste helt en övesättning av en (elle sammanslagning av flea) gammal SNI22-kode. I dessa fall komme såväl (i) som (ii) vaa väl uppfyllda och modellfelen bli däfö också små. Någa exempel på sådana fall kan ses i tabell 4 nedan.

9 PCA/MFFM, ES/NS (7) Tabell 4: Likvädiga tidsseie i gammal och ny SNI, nettoomsättning, mnk Vaiabeltyp SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI SNI Utvädeing och betygssystem Som en del av abetet med att ta fam tillbakaäknade tidsseie ha vi också, tack vae att mateialet va dubbelkodat, kunnat testa och utvädea hu väl den valda metoden fungea. Tillbakaäknade esultat fö åen 27 och 28 ha ämföts med sanna esultat. Resultatet ha sedan betygssatts utifån den elativa diffeensen fån det sanna vädet enligt nedanstående kiteie: Tabell 5: Betygskiteie Relativ diffeens Betyg < 5 A 5 25 B > 25 C Vaiable Vad gälle kvaliteten på tillbakaäknade vaiable ä någa geneella slutsatse som kan das fån tabell 6 nedan att basvaiable på såväl FE- som VE-nivå hålle bäst kvalitet. Röelseelateade esultatäkningsposte samt intäkte och kostnade på VE-nivå tendea att hålla något läge kvalitet medan icke öelseelateade esultatäkningsposte såsom finansiella poste och bokslutsdispositione samt balansäkningsposte uppvisa stöst osäkehet. Med tanke på att vi valt det öelseelateade föädlingsvädet som matisvaiabel ä detta inte säskilt öveaskande. Tabell 6: Utvädeing vaiable Vaiabeltyp Obektnivå Banschnivå Andel A, Andel B, Andel C, Basfakta FE SNI2 79,2 4,9 5,9 Resultatäkning FE SNI2 67, 9, 3,8 Balansäkning FE SNI2 69,5 2,5, Totalt FE SNI2 69,8 9,6,5 Basfakta FE SNI3 67,9 22,8 9,3 Resultatäkning FE SNI3 57,5 23,3 9,2 Balansäkning FE SNI3 57,6 25,9 6,5

10 PCA/MFFM, ES/NS (7) Totalt FE SNI3 58,5 25, 6,5 Basfakta VE SNI2 86,9,3 2,8 Intäkte VE SNI2 62,3 9, 8,6 Kostnade VE SNI2 75,5 7,4 7, Totalt VE SNI2 74,3 5,9 9,8 Basfakta VE SNI3 73,3 2,4 6,3 Intäkte VE SNI3 54,8 23,5 2,7 Kostnade VE SNI3 65, 22,9 2, Totalt VE SNI3 63,9 22,4 3, Bansche Vad gälle kvaliteten på banschnivå ä den geneella slutsatsen i tabell 7 nedan att industibansche klaa sig bätte än tänstebansche. Detta ä inte helle säskilt öveaskande då den nya banschindelningen i stöe utstäckning påvekat tänstesidan av ekonomin, medan industisidan ä elativt likvädig den tidigae indelningen. En me detalead vesion av tabell 7 finns i bilaga 3. Tabell 7: Utvädeing bansche Banschtyp Obektnivå Banschnivå Andel A, Andel B, Andel C, Industi FE SNI2 75,5 5,4 9, Tänste FE SNI2 64,8 23,4,8 Totalt FE SNI2 69,8 9,6,6 Industi FE SNI3 62,2 24,8 3, Tänste FE SNI3 54,8 25,2 2, Totalt FE SNI3 58,5 25, 6,5 Industi VE SNI2 77, 4,6 8,3 Tänste VE SNI2 72, 6,9, Totalt VE SNI2 74,3 5,9 9,8 Industi VE SNI3 65, 24,2,8 Tänste VE SNI3 62,8 2,5 6,7 Totalt VE SNI3 63,9 22,4 3,7

11 PCA/MFFM, ES/NS (7) Bilaga Tillbakaäknade vaiable Vaiabeltyp Obektnivå Vaiabel Vaiabelnamn Basfakta FE feq Antal föetag fg6 Antal anställda fha4 Nettoomsättning fha Poduktionsväde fha3 Föädlingsväde fgb299 Summa tillgånga fga Buttoinvesteinga fga2 Nettoinvesteinga Resultatäkning FE fha4 Nettoomsättning fg59 Föänding av lage av podukte i abete, fädiga vao f Öviga öelseintäkte fha5 Råvau-, handelsvaukostnade fg53 Öviga extena kostnade fg28 Summa pesonalkostnade fg555 Öviga öelsekostnade fg558 Summa av- och nedskivninga fg4 Röelseesultat f3 Res. fån fin. investeinga fg6 Res. efte fin. investeinga f5 Extaodinäa poste f4 Bokslutsdispositione fg598 Skatt på åets esultat fg599 Åets esultat Balansäkning FE fgb234 Summa immateiella anläggningstillgånga fgb238 Byggnade, makanläggninga och mak fgb236 Maskine och inventaie fb5 Föskott avseende mat. anläggningstillgånga och pågående nyanläggninga fgb3 Summa mateiella anläggningstillgånga fb4 Aktie och andela fb Anda finansiella anläggningstillgånga fgb4 Summa finansiella anläggningstillgånga fgb222 Summa anläggningstillgånga fgb29 Vaulage fgb24 Kundfodinga fgb5 Öviga fodinga fgb25 Föutbetalda kostnade och upplupna intäkte fgb6 Summa kotfistiga fodinga fgb7 Summa kotfistiga placeinga fgb2 Kassa och bank fgb22 Summa omsättningstillgånga fgb299 Summa tillgånga fgb35 Aktiekapital fgb Övigt bundet eget kapital fgb2 Balansead vinst/fölust fgb Åets esultat fgb37 Eget kapital HB/KB Antal föetag publiceas endast totalt, e på 2- elle 3-siffebansch

12 PCA/MFFM, ES/NS (7) fgb37 Summa eget kapital fgb3 Peiodiseingsfonde fgb33 Ackumuleade öveavskivninga fgb4 Öviga obeskattade eseve fgb5 Summa obeskattade eseve fgb32 Avsättninga fö pensione fb3 Öviga avsättninga fgb7 Summa avsättninga fgb8 Summa långfistiga skulde fgb3 Föskott fån kunde fgb3 Leveantösskulde fgb3 Skatteskulde fgb2 Upplupna kostnade och föutbetalda intäkte fgb9 Öviga kotfistiga skulde fgb2 Summa kotfistiga skulde fgb399 Summa eget kapital och skulde Basfakta VE vg6 Antal anställda vha4 Nettoomsättning vha Poduktionsväde vha3 Föädlingsväde vga Buttoinvesteinga vga2 Nettoinvesteinga Intäkte VE v Intäkte av industiell poduktion v2 Intäkte av handel v3 Intäkte av övig veksamhet v4 Öviga öelseintäkte v5 Lageföänding v6 Aktiveat abete v7 Summa öelseintäkte Kostnade VE v8 Råvaukostnade v9 Handelsvaukostnade v Lönekostnade v Öviga pesonalkostnade v2 Öviga extena kostnade v3 Öviga öelsekostnade v4 Summa öelsekostnade

13 PCA/MFFM, ES/NS (7) Bilaga 2 Tillbakaäknade bansche Avdelning SNI2 SNI3 Avdelning SNI2 SNI3 A B C D E SNI publiceas endast på 2-siffe-nivå

14 PCA/MFFM, ES/NS (7) F L G M N H P I Q

15 PCA/MFFM, ES/NS (7) 87.9 S R

16 PCA/MFFM, ES/NS (7) Bilaga 3 Detalead utvädeing av bansche Avdelning Obektnivå Banschnivå Andel A, Andel B, Andel C, A FE SNI2 89,7 9,4,8 B FE SNI2 45, 27,5 27,5 C FE SNI2 8,7 4,3 5, D FE SNI2 96,7,8 2,5 E FE SNI2 36,5 25,4 38, F FE SNI2 74,7 8,9 6,4 G FE SNI2 82,2 6,,7 H FE SNI2 89,6 8,3 2, I FE SNI2 83,8 2,5 3,8 FE SNI2 48,6 3,6 2,8 L FE SNI2 77,5 2, 2,5 M FE SNI2 62,4 23,9 3,8 N FE SNI2 49,4 3,7 8,9 P FE SNI2 47,5 44,2 8,3 Q FE SNI2 88, 8,9 3, R FE SNI2 64,2 25,4,4 S FE SNI2 57,8 26,7 5,6 Totalt FE SNI2 69,8 9,6,5 A FE SNI3 64,7 23,9,4 B FE SNI3 45, 27,5 27,5 C FE SNI3 63, 24,9 2, D FE SNI3 77,5 9,7 2,8 E FE SNI3 48,6 23,9 27,5 F FE SNI3 57,7 26,9 5,5 G FE SNI3 76,4 7,9 5,7 H FE SNI3 5,7 9,2 29, I FE SNI3 54,3 27,8 7,9 FE SNI3 39,8 33,5 26,7 L FE SNI3 44,2 44,7, M FE SNI3 54,4 2, 24,5 N FE SNI3 36,9 28,4 34,7 P FE SNI3 55,6 27,2 7,2 Q FE SNI3 66,5 2,2 2,3 R FE SNI3 54,2 34,2,7 S FE SNI3 53,8 3,3 5,8 Totalt FE SNI3 58,5 25, 6,5 A VE SNI2 8,7 9,2 9,2 B VE SNI2 52,5 3, 7,5 C VE SNI2 82,4 4, 3,6 D VE SNI2 95, 5,, E VE SNI2 45, 23, 3,9 F VE SNI2 8,,8 9,2 G VE SNI2 87,5 8,3 4,2 H VE SNI2 9,3 6,9,9 I VE SNI2 87,5 7,5 5, VE SNI2 52,9 27, 2, L VE SNI2 75, 2,5 2,5

17 PCA/MFFM, ES/NS (7) M VE SNI2 7,7 7,5,8 N VE SNI2 65, 8,8 6,3 P VE SNI2 7, 25, 5, Q VE SNI2 83,3,8 5,8 R VE SNI2 73,8 4,4,9 S VE SNI2 59,2 28,3 2,5 Totalt VE SNI2 74,3 5,9 9,8 A VE SNI3 67,5 8,5 4, B VE SNI3 52,5 3, 7,5 C VE SNI3 65,4 25,2 9,4 D VE SNI3 69,2 28,3 2,5 E VE SNI3 54,4 23,3 22,5 F VE SNI3 65, 2, 3,9 G VE SNI3 8,5,2 7,3 H VE SNI3 62,7 2, 25,2 I VE SNI3 65, 7, 7,9 VE SNI3 4,6 36, 22,3 L VE SNI3 54,2 27,5 8,3 M VE SNI3 64, 7,3 8,8 N VE SNI3 47,4 27,4 25,3 P VE SNI3 72,9 2,3 5,8 Q VE SNI3 72,5 6,,4 R VE SNI3 63,5 24, 2,5 S VE SNI3 56, 3, 4, Totalt VE SNI3 63,9 22,4 3,7

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC.

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC. villingcikla histe Begsten Linköpings univesitet En konfiguation av cikla som fascineat genom tidena ä den sk skomakakniven, elle abelos I denna tidskift ha den tidigae tagits upp av Bengt Ulin (005 och

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation 2004:1 Statsupplåning pognos oh analys Statens lånebehov Åspognosen fö 2004 3 Lånebehovet justeat fö tillfälliga betalninga 4 Jämföelse med anda lånebehovspognose 5 Månadspognose 5 Statsskulden 5 Finansieing

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter Stategie vid geneationsskifte - Ekonomiska implikatione fö olika intessente Osca Stampe ndeas an SLU, Depatment of Economics Tesis No 518 Degee Tesis in usiness dministation Uppsala, 8 D-level, 3 ECTS

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Ängsövägen-Västeås c/o Ängsö GK Box 1007 721 26 VÄSTERÅS Jounalnumme 2010-2587 E-postadess kiste.fost@jkf.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Kiste

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

Novenco Radialfläktar CAL

Novenco Radialfläktar CAL Novenco Radialfläkta CAL Poduktfakta Podukt Kaftigt byggd adialfläkt av medeltyckstyp, avsedd fö dift i aggessiv miljö. Användningsomåden Fö pocessluft i komposteingsanläggninga och anda installatione

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Storhet SI enhet Kortversion. Längd 1 meter 1 m

Storhet SI enhet Kortversion. Längd 1 meter 1 m Expeimentell metodik 1. EXPERIMENTELL METODIK Stohete, mätetal och enhete En fysikalisk stohet ä en egenskap som kan mätas elle beäknas. En stohet ä podukten av mätetal och enhet. Exempel 1. Elektonens

Läs mer

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07 find you space find you space Plantonics Bluetooth -headset Upplev fiheten Vå/somma 07 Med Plantonics sotiment av tådlösa headset med Bluetooth-teknik innebä mobil vekligen att du ä ölig hela vägen fån

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs åsmöte 2007-05-30 Utabetad i samabete mellan FRII och Öhlings PicewatehouseCoopes Jämtlands läns Cance- och Omvådnadsfond å 2012. 1. Övegipande pincipe i FRIIs kvalitetskod

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

Angående kapacitans och induktans i luftledningar

Angående kapacitans och induktans i luftledningar Angående kapacitans och induktans i luftledninga Emilia Lalande Avdelningen fö elekticitetsläa 4 mas 2010 Hä behandlas induktans i ledninga och kapacitans mellan ledae. Figu öve alla beskivninga finns

Läs mer

Projekt sent anmälda barn

Projekt sent anmälda barn 2013-03-04 Pjekt sent anmälda ban Bakgund I Åsappt 2012 fö Kvalitetsegiste CPUP anges syftet vaa: Gunden fö CPUP ä att alla ban med CP identifieas ch ebjuds deltagande så snat CP-liknande symtm ses, dvs.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats sammanfattning av ENERGIDEKLARATION DENNA BYGGNADS ENERGIKLASS 160 kwh/m2 och å ny byggnad [jan 2012]: Inte utföd Ha lämnats.... 2025-02-12 www. boveket.se/enegideklaation (2007:4) om enegideklaation fö

Läs mer

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel:

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel: Att leda föänding Rune Olss www.iei.liu.se/pie/olss-une Vad osaka en föänding? Exempel: Nya investeinga Ny teknik i poduktien Svikande fösäljning Oganisatien ha fö höga kostnade Omoganisati Sto stess Vaje

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast ränta och konstant skatt)

KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast ränta och konstant skatt) SCB/ES/PR/KPI Pete Nlsson PM 24-2-8 (7) KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast änta och konstant skatt) Nya konstantskattendex bakgund och syfte SCB beäkna ett nytt ndex, benämnt KPI-KS

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 tl Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm, Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd Lösninga till övningsuppgifte Impuls och öelsemängd G1.p m v ge 10,4 10 3 m 13 m 800 kg Sva: 800 kg G. p 4 10 3 100 v v 35 m/s Sva: 35 m/s G3. I F t 84 0,5 Ns 1 Ns Sva: 1 Ns G4. p 900. 0 kgm/s 1,8. 10

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Destination Stömsholm Bige Jals väg 9 734 51 Kolbäck Jounalnumme 2009-2686 E-postadess ulla.b-son@telia.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Sigwad

Läs mer

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen.

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen. Bakgund Västebotten ha unde de senaste åen poduceat filme som visats och vunnit pise på intenationella festivale. Nämnas kan vinst kitikeveckan i Cannes, Oscas nomineing bästa kotfilm, Oska fö bästa studentfilm

Läs mer

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004.

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004. uvesektonens åsmöte oktobe 4. åga aspekte på anals av suvedata av Lennat odbeg, CB ----------------------------------------------------------------- Anals av suve-data kan betda allt mölgt...tll eempel:

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

1 Två stationära lösningar i cylindergeometri

1 Två stationära lösningar i cylindergeometri Föeläsning 6. 1 Två stationäa lösninga i cylindegeometi Exempel 6.1 Stömning utanfö en oteande cylinde En mycket lång (oändligt lång) oteande cylinde ä nedsänkt i vatten. Rotationsaxeln ä vetikal, cylindes

Läs mer

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg Kommunikation och samvekan mellan inblandade aktöe Rappot oktobe 2012 Föfattae: Saa Petteson Macus Avidsson Lena Kecklund Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

===================================================

=================================================== min Halilovic: EXTR ÖVNINGR 1 av 8 vstånsbeäkning VSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERT KOORDINTSYSTEM ) vstånet mellan två punkte Låt = ( x1, och B = ( x, y, z) vaa två punkte i ummet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet Potokoll Sammantädesdatum 2004-04-28 Psykiatinämnden Tid: 2004-04-28 Klockan 15.00 16.00 Plats: Kungsbacka, Vuxenpsykiatiska mottagningen Ledamöte Chistina Nillius (m) Hans- Jögen Wahlhed (s) Beit Ozolins

Läs mer

Fö. 3: Ytspänning och Vätning. Kap. 2. Gränsytor mellan: vätska gas fast fas vätska fast fas gas (mer i Fö7) fast fas fast fas (vätska vätska)

Fö. 3: Ytspänning och Vätning. Kap. 2. Gränsytor mellan: vätska gas fast fas vätska fast fas gas (mer i Fö7) fast fas fast fas (vätska vätska) Fö. 3: Ytspänning och Vätning Kap. 2. Gänsyto mellan: vätska gas fast fas vätska fast fas gas (me i Fö7) fast fas fast fas (vätska vätska) 1 Gänsytan vätska-gas (elle vätska-vätska) Resulteande kaft inåt

Läs mer

r - -- ~YGGFORSKNINGSRADET Kantor med naturlig kyla r-, Ans lags rapport All:l996 Eje Sandberg Per Wickman I :.

r - -- ~YGGFORSKNINGSRADET Kantor med naturlig kyla r-, Ans lags rapport All:l996 Eje Sandberg Per Wickman I :. !.. ol '' i::_,. ' -:'... ;Jtt /' ' : f"... _i;,. :. Ans lags appot All:l996 10475 - -- -, Kanto med natulig kyla Eje Sandbeg Pe Wickman c YGGFORSKNNGSRADET J b Anslagsappot Al 1:1996 Konto med natulig

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

FYSIKTÄVLINGEN KVALIFICERINGS- OCH LAGTÄVLING LÖSNINGSFÖRSLAG. = fn s = fmgs 2. mv 2. s = v 2. π d är kilogrammets.

FYSIKTÄVLINGEN KVALIFICERINGS- OCH LAGTÄVLING LÖSNINGSFÖRSLAG. = fn s = fmgs 2. mv 2. s = v 2. π d är kilogrammets. FYSIKÄVINGEN KVAIFICERINGS- OCH AGÄVING 5 febuai 1998 ÖSNINGSFÖRSAG SVENSKA FYSIKERSAMFUNDE 1. Den vanliga modellen nä en kopp glide på ett undelag ä att man ha en fiktionskaft som ä popotionell mot nomalkaften

Läs mer

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me!

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! Potfoliouppgift i engelska å 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! MUNTLIG OCH SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING Din uppgift ä att göa en tidslinje öve ditt liv så hä långt samt vad du to komme att hända i famtiden. Det

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nationell satsning fö ökad patientsäkehet delappot med esultat och efaenhete NATIONELL SATSNING FÖR ökad PATIENTSÄKERHET 1 Sveiges Kommune och Landsting 2010 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: info

Läs mer

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E UPPGIFT 1. B 0,10 mt d 0,10 m F B q. v. B F E q. E d e + + + + + + + + + + + + + + + + + + F E F B v 100m/s E U / d - - - - - - - - - - - - - - - - - F B F E q v B q U d Magnetfältsiktning inåt anges med

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert!

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert! Pisena ange pis utan moms och fakt. Vid skolstaten ha vi skolstatspise på de flesta av äknana. Begä offet! TI 106 TI 106 ä en mycket vanlig äknae i hela gundskolan. Den ha plasttangente och löstagbat skyddslock.

Läs mer

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell 1 Föjupningsappot o siuleinga av bobkuvan e Bolins och Eiksson ateatisk oell Av Peh Bjönbo Rappoten ge en bakgun so beskive Bolin och Eiksson (1959), speciellt eas ateatiska oell fö att siulea ängen aioaktiv

Läs mer

rbyggqhnrusn Avtalsinformation för:

rbyggqhnrusn Avtalsinformation för: BYGGQHnusn Datum 2014-09-24 Tygg-Hansa Cae Kundsuppt 10626 Stckhlm Telefn:0711-111 690 www.tygghansa.se Lindhaga Samfällighetsföening Sten Göan Palm Rågknsgatan 56 43140 Mölndal Avtalsinfmatin fö: Lindhaga

Läs mer

Relationsalgebra. Relationsalgebra består av en mängd operatorer som tar en eller två relationer som input och producerar en ny relation som resultat.

Relationsalgebra. Relationsalgebra består av en mängd operatorer som tar en eller två relationer som input och producerar en ny relation som resultat. Database: Relationsalgeba 2-11 Relationsalgeba Relationsalgeba bestå av en mängd opeatoe som ta en elle två elatione som input och poducea en ny elation som esultat. De fundamentala opeationena ä unäa

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Den geocentriska världsbilden

Den geocentriska världsbilden Den geocentiska väldsbilden Planetens Mas osition elativt fixstjänona fån /4 till / 985. Ganska komliceat! Defeent Innan Koenikus gällde va den geocentiska väldsbilden gällande. Fö att föklaa de komliceade

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyrning, MSN320/TMS070 Lördag , klockan

Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyrning, MSN320/TMS070 Lördag , klockan Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyning, MSN320/TMS070 Lödag 2006-12-16, klockan 14.00-18.00 Examinato: Holge Rootzén Jou: Jan Rolén, tfn: 0708-57 95 48 Betygsgänse GU: G: 12-21.5,

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 KISELSMÄLTVERKET OCH KERAMINlmSTRIN LJlJNGAVERKSINIHJSTRIERNA Top socken Ange kommun 1,,'\1\SMlJSEET i\iljrberget IIjödis Ek SlJNDSVALI.s i\liiselji\1 Seth.Ia nsso n REFERENSEXEMPI.AR

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kap.7 uppgifter ur äldre upplaga

Kap.7 uppgifter ur äldre upplaga Ka.7 ugifte u älde ulaga 99: 7. Beäkna aean innanfö s.k. asteoidkuvan jj + jyj Absolutbeloen ha till e ekt att, om unkten (a; b) kuvan, så gälle detsamma (a; b) (segelsymmeti m.a.. -aeln), ( a; b) (segelsymmeti

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Skattelättnad för bredbandsanslutning

Skattelättnad för bredbandsanslutning Pomemoia 2000-06-22 Finansdepatementet Skatte- och tullavdelningen Enheten fö skatteadministation och pesonbeskattning Michael Eliksson Telefon 08-405 19 85 Telefax 08-405 14 66 Skattelättnad fö bedbandsanslutning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Nivåmätning Fast material Flytande material

Nivåmätning Fast material Flytande material Nivåmätning Fast mateial Flytande mateial Nivåmätning fö pocessindustin Nivåkontoll fö: Övefyllnadsskydd Batchkontoll Poduktmätning Lagekontoll Säkehetslam Skiljeyto Industie: Koss o Asfalt Olja o Gas

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Badelunda hembygdsföening c/o Ulla Wallén Skälby 6 /25 96 Västeås Jounalnumme 2010-638 E-postadess kykskolan@badelunda.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg Fakulteten fö natuesuse och lantbuksvetenskap UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - uban odling i uteseveingsmiljö med stoytelling som gestaltningsvektyg kandidatabete i landskapsakitektu

Läs mer

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv Revisionsappot 2008 Genomföd på uppdag av evisoena novembe 2008 Mölndals Stad Ensamkommande flyktingban i Mölndal födjupad ganskning av utine fö intäktskontoll samt genomlysning u ett banpespektiv Innehåll

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C Mateialet B Ett musikaliskt och tekniskt genomtänkt, koncenteat och stimuleande mateial som klinga väl och ä gjot fö gehösundevisning. Så hä fungea det B Läaen

Läs mer

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv Södetöns högskola Institutionen fö Ekonomi och Föetagande Kandidatuppsats 15 hp Höstteminen 2012 Maknadsföing E-handel U ett geogafiskt konsumentpespektiv Av: Maielle Olsson, Pete Sundstöm Handledae: Las

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer