Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1

2 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa en födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden. Stoa dela av Samhällsbyggnadsnämndens veksamhete ä pesonal-, maskin- och teknikintensiva. De dela av oganisationen som ha till uppgift att anlägga och/elle undehålla anläggninga, fastighete och väga i kommunen utfö i sto utstäckning sina abetsuppgifte ute i de olika kommundelana. Abetet utfös enskilt elle i minde abetslag. En sto del av abetet utfös dessutom på entepenad. Det ä väsentligt att uppdagen genomfös inom givna ekonomiska ama och att det finns väl genomtänkta pocesse och utine fö hu esuse i fom av pesonal, kompetens, maskine och utustning samt lokale stys på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi bedöme att Samhällsbyggnadsnämnden i Vänesbogs kommun abeta på ett systematiskt sätt med att oganisea veksamheten och pesonal, maskine och fodon samt lokale används på ett fö kommuninvånaen bästa sätt och till så låg kostnad som möjligt. Det föbättingsabete som pågått unde ett pa å böja genomsya veksamheten på ett positivt sätt. Fotfaande kvastå vissa svåighete, övetidsuttagen ä fotsatt höga och sjukskivningana visa ingen tendens till att minska. Nedan följe en sammanfattning av våa väsentligaste ekommendatione: Vi ekommendea nämnden att tydliggöa ansva och befogenhete avseende extena avtal. Vi ekommendea nämnden att i stöe utstäckning begäa infomation om esusanvändningen i samtliga dela av fövaltningen. Vi ekommendea nämnden att aktivae följa och delta i kvalitets- och utvecklingsabetet fö att tillfösäka sig att det också lede till en ökad ekonomisk effektivitet. Vi ekommendea nämnden att följa abetet med att komma tillätta med osakena med höga sjuktal och om möjligt undelätta fö fövaltningen att vidta åtgäde som kan minska sjukfånvaon. Vi ekommendea nämnden att se öve infomationsflödet fån fövaltningen. Nämnden bö få infomation på ett sådant sätt att den kan bedöma fövaltningens effektivitet samt huuvida veksamheten bedivs i enlighet med eglemente, veksamhetsplan och nämnddiektiv. Vi ekommendea nämnden att se öve ätten att ingå och teckna avtal samt att inföa en utin som säkeställe att samtliga avtal som ingås appoteas till nämnden. Vi ekommendea nämnden att som en del i den intena kontollen vid något tillfälle pe å ta del av statistik öve maskin- och fodonsanvändning. Vi ekommendea nämnden att ställa ökade kav på en tydlig pojektedovisning av både löpande och avslutade pojekt. Vi ekommendea nämnden att inbjuda veksamhetschefen fö städenheten till ett nämndsammantäde fö att edovisa de svåighete som finns/funnits i veksamheten. Nämnden 2

3 bö även initiea en diskussion i fullmäktige king pincipena fö det intena köp- och säljsystemet. Vi ekommendea nämnden att lyfta bisten på stypincipe avseende intena köp/sälj till fullmäktige så att bisten på stypincipe uppmäksammas. Vi ekommendea nämnden att i fullmäktige initiea en diskussion king mål fö kostenheten. Avsaknaden av mål fö veksamheten fösvåa fö nämnden att stya veksamheten ändamålsenligt. Vi ekommendea nämnden att uppda åt fövaltningschefen att tillsammans med veksamhetschefen fö kostenheten att åtgäda de biste i matens kvalitet som uppstå i samband med vissa tanspote. Bistena kan påveka matens tjänlighet och dämed påveka konsumentens hälsa. Vi ekommendea nämnden att nogsamt följa övesynen av köken fö att fösäka sig om att föeslagna lösninga ge en ökad effektivitet samtidigt som kvaliteten fö konsumenten uppätthålls. Vi ekommendea nämnden att abeta fam nämndspecifika mål fö VA-veksamheten med syfte att undelätta styning, inten kontoll och uppföljning. 3

4 Sammanfattning Bakgund Syfte Metod Resusstyning inom samhällsbyggnadsnämnden Styning på fövaltningsledningsnivå Kompetensutveckling Kultu Poduktion Ekonomi Kvalitet Rekyteing av pesonal Övetidsuttag Sjukskivninga Uppföljning Redovisning till nämnd Gatuenheten Veksamhetsstyning Poduktion Pioiteing av abetsuppgifte Kompetensutveckling Fodon och maskine Lage och vekstad Lokalanvändning Snööjning Uppföljning Städenheten Veksamhetsstyning Kultu Resusstyning Ansva Konkuens Pesonal Kompetens Sjukskivninga Maskine och fodon Lokale

5 5. Kostenheten Veksamhetsstyning Poduktivitet och kvalitet Tanspote Fyllnadstid Resusstyning Sjukskivning Kompetens Lokale Maskine och övig utustning VA-veket Veksamhetsstyning Övetid Samodning av esuse Kompetens Maskine och annan utustning Kvalitet Tafik och planeingsenheten Vå bedömning

6 1. Bakgund Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa en födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden. Stoa dela av Samhällsbyggnadsnämndens veksamhete ä pesonal-, maskin- och teknikintensiva. De dela av oganisationen som ha till uppgift att anlägga och/elle undehålla anläggninga, fastighete och väga i kommunen utfö i sto utstäckning sina abetsuppgifte ute i de olika kommundelana. Abetet utfös enskilt elle i minde abetslag. En sto del av abetet utfös dessutom på entepenad. Det ä väsentligt att uppdagen genomfös inom givna ekonomiska ama och att det finns väl genomtänkta pocesse och utine fö hu esuse i fom av pesonal, kompetens, maskine och utustning och lokale stys på ett så effektivt sätt som möjligt. 1.1 Syfte Ganskningen skall fämst belysa esusanvändningen inom samhällsbyggnadsfövaltningens enhete: Gatuenheten (enhållningsveket, pakavdelningen etc.) VA-veket Kostenheten Städenheten Teknik/tafikenheten 1.2 Metod Ganskningen ha genomföts genom att vi ha tagit del av och studeat väsentliga stydokument så som: Oganisationsschema Rutine fö det systematiska abetsmiljöabetet Nationell statistik Statistik avseende sjukskivninga och övetidsuttag Avtal avseende städning, kost och ytte hemtjänst Veksamhetsplane och veksamhetsbeättelse Budgethandlinga Rutin- och pocessbeskivninga Fövaltningens kvalitetsledningssystem Kommuncental appot avseende kommunens kvalitetsabete Uppställning öve extena kunde Ekonomiedovisning av intäkte fån extena kunde Regle fö intenedovisning Delegationsodning Reglemente Potokoll 6

7 Vi ha intevjuat: Nämndens odföande och vice odföande Fövaltningschefen Veksamhets- och enhetschefe Vå appot ha sakfelsganskats av ovanstående befattningshavae. 2. Resusstyning inom samhällsbyggnadsnämnden 2.1 Styning på fövaltningsledningsnivå Fövaltningens veksamhet ä pesonalintensiv. Att stya pesonalesusen ätt ä däfö väsentligt fö att uppnå en effektiv esusanvändning. Väl fungeande veksamhets- och enhetschefe med tydligt ansva och tydliga befogenhete att genomföa fattade beslut ä en föutsättning fö att pesonalesusen födelas på ett fö veksamheten optimalt sätt. Fövaltningen använde sig inte av befattningsbeskivninga fö att kommunicea ansva och befogenhete. Detta komme i stället till uttyck i undehållsplane, aktivitetsplane, delegationsodning och i pocessbeskivninga inom amen fö kvalitetsledningssystemet. Fövaltningsledningen uppfatta oganisationen som stakt målstyd. Det ä målen i de olika planena och i kvalitetsdokumentet som sty veksamheten och de olika befattninganas uppdag. Fövaltningsledningens ambition ä att föa ut ansva och befogenhete så långt ut i oganisationen som möjligt. Detta upplevs som me möjligt idag då de olika enhetena inom nämnden böjat samveka me än tidigae. Fö att säka att veksamhetena stys på ett effektivt sätt täffa fövaltningschefen sina veksamhetschefe va fjotonde dag. Vid dessa täffa ä esusstyningen ett centalt tema. Även på enhetsnivå ske kontinueligt täffa med abetslagen fö att stämma av att abetet flyte på enligt plan. Det ä vaje medabetaes ansva att vid dessa täffa signalea om det uppstått svåighete som innebä att abetet inte komme att kunna genomföas enligt plan. Abetsuppgifte enligt abetsmiljölagen ä delegeat och samtliga abetsledae ha genomgått abetsmiljöutbildning. Skyddsond genomfös två gånge pe å. Våa iakttagelse och ekommendatione Vid våa intevjue famkom en hög medvetenhet om vilka befogenhete och vilket ansva espektive befattningshavae inneha. Rutine och iktlinje fö hu abetet skall bedivas finns. Detta bö kunna leda till en ökad kostnadseffektivitet. Vissa oklahete avseende ansva och befogenhete uppstå i samband med ebjudanden om att utföa abeten mot extena kunde. 7

8 Mål och stategie famgå på ett mycket tydligt sätt av kvalitetsledningssystemet och av veksamhetsplanena. Måluppfyllelse edovisas i veksamhetsbeättelsen. Samtliga intevjuade uppvisa en god medvetenhet om uppsatta mål och känne ansva fö att kunna jämföa esultat mot målen. Det finns en tydlig stuktu fö infomation och kommunikation inom fövaltningen. Samvekansoganisationen ä en del av kommunikationsstuktuen. Fövaltningsledningen ha på ett tillfedställande sätt föt ut ansva och befogenhete i oganisationen. Genom det kvalitetsabete som pågå komme ansva och befogenhete att ytteligae fötydligas. Mål och stategie ä tydligt kopplade till vaanda och ä dämed lätta att följa upp. Genom en stuktu fö hu infomation och kommunikation skall ske säkas infomationsflödet u ett intenkontoll pespektiv. Infomationsflödet till nämnden kan utvecklas. Det ha famkommit vid våa intevjue att nämnden inte få infomation om pojekt och avtal i en omfattning som skulle vaa lämplig fö att uppätthålla en god styning av esusena. Vi ekommendea nämnden att tydliggöa ansva och befogenhete avseende extena avtal. Vi ekommendea även nämnden att i stöe utstäckning begäa infomation om esusanvändningen i samtliga dela av fövaltningen. 2.2 Kompetensutveckling Unde å 2002 och å 2003 genomfödes ett kompetensutvecklingspojekt med EU-medel. Tjänstemännens kompetens katlades på samtliga enhete utom på gatuenheten. Ett kompetensutvecklingspogam togs fam fö att sedan genomföas unde å 2003 och å Katläggningen och kompetensutvecklings insatsena ligge till gund fö styningen av ätt pesonal mot ätt uppdag, samt fö kompetensutvecklingsplanen. Våa iakttagelse och ekommendatione Det finns en god medvetenhet hos veksamhets- och enhetschefe om vikten av kompetensutveckling hos pesonalen. Denna medvetenhet bygge på en katläggning av pesonalens kompetens. Vi ekommendea nämnden att uppda åt fövaltningschefen att katlägga hela pesonalens kompetens och utifån esultatet, i samvekan med veksamhets- och enhetschefe uppätta en kompetensfösöjningsplan fö de nämaste fem åen. Av uppdaget bö famgå nä planen skall vaa kla och nä planen skall edovisas fö nämnden. 2.3 Kultu Unde de senaste åen ha fövaltningsledningen tillsammans med gatuenheten abetat med att föända en kultu som fösvåat fö veksamhete och enhete att vid behov ta hjälp av vaanda. I böjan uppstod ett visst motstånd mot kavet på att utföa abete inom annan enhet än den egna. Idag uppges detta fungea väl. Ett visst motstånd uppges finnas kva inom 8

9 paken. 1 Älde pesonal och de som ha abetat länge inom fövaltningen kan ha vissa poblem med att ta till sig ett synsätt dä inte den egna enheten ä gänsen fö uppdaget och ansvaet. Det kan uppstå ett visst motstånd då de beodas att stötta upp dä abetsbelastningen ä höge än på den egna enheten. Pesonalen på de olika enhetena fungea som back-up fö vaanda unde olika tide på ået. Unde vinten fungea pakens pesonal som esev fö enhållningen, unde sommaen ä anläggningspesonalen eseve fö öviga veksamhete. Kultuskiftet ha innebuit att pesonal som haft svåighete att anpassa sig till kavet på ökad flexibilitet i vissa fall ebjudits anda abetsuppgifte. Idag ä det ett etableat synsätt att pesonalens kompetens skall användas så bett som möjligt. Dock ä det inte möjligt att byta pesonal mellan vattenveket och eningsveket då det finns stikta egle king hanteing av livsmedlet vatten. Våa iakttagelse och ekommendatione Fövaltningsledningen fokusea på esusstyning inom fövaltningen. Abetet med att medvetengöa pesonalen om vikten av att nyttja esusena effektivt ha fungeat väl avseende abetsledande funktione. Enligt uppgift ha det vait svåae att byta gamla mönste bland anda medabetae. Unde å 2005 och å 2006 skall föståelse fö esusstyningens betydelse föstäkas hos öviga medabetae enligt fövaltningschefen. Det ä positivt att fövaltningen fokusea på esusstyning och en effektiv esusanvändning. Att abeta in ett nytt synsätt och en ny kultu i en så sto och mogen oganisation som samhällsbyggnadsfövaltningen käve uthållighet, tålamod men också en tydlighet i vilka kav och föväntninga som ställs. Det systematiska kvalitetsabetet ä ett ba vektyg fö att uppnå tänkta kultubyte. Vi ekommendea nämnden att föegå med gott exempel och engagea sig i uppföljningen av kvalitetsabete genom att ställa tydliga kav på att veksamheten edovisa nyckeltal som indikea måluppfyllelse u ett effektivitetspespektiv. Nämndens ledamöte kan genom studiebesök ute i veksamhetena fövissa sig om att den kultu som ledningen abeta med att implementea också genomsya veksamheten. Genom en dialog med medabetana kan nämnden makea sitt stöd fö fövaltningsledningens syn på styning. 2.4 Poduktion Gundpincipen i fövaltningen ä att medabetana skall göa det de ä bäst på. Övig veksamhet skall läggas ut på entepenad. Genom kvalitetsabetet ha en ad ationaliseinga genomföts. Veksamhete ha slagits samman och pesonalen abeta nu vid behov öve enhetsgänsena. Poduktionsplaneingen stys i sto omfattning av kundens önskemål och konsumtion samt av gällande undehållsplane. Inom städning och kostpoduktion stys planeingen av de avtal 1 Pakchefen anse inte att så ä fallet, men anda enhete uppge att de kan uppleva ett visst motstånd. Fågan bö diskuteas inom ledningsguppen. 9

10 som ingåtts med öviga fövaltninga. VA basea poduktionen på antal abonnente och på vekens kapacitet. Gatuenheten planea sin poduktion på antal hushåll, pakundehållsplane, investeingsplane, beviljat bestånd etc. Fövaltningen sälje tjänste till öviga fövaltninga. I fösta hand beös lokalvåd och kost. Infö veksamhetsået 2005 ha det funnits poblem att få till stånd avtal king dessa tjänste med socialtjänsten och med skolan. Det finns inga centala policy- elle måldokument som eglea de intena tjänsteköp inom dessa omåden vilket ha fösvåat diskussionena mellan fövaltningana. Diskussionen ha föts king pincipena fö pissättning. Det ä oklat vad som skall ingå i beäkningen. Styande fö diskussionen ä de summo beställande fövaltninga avsatt i budget fö inköp av mat och städ. Detta ska ge incitament till ationaliseinga hos utföaen, samtidigt som det ha lett till oklahete om föväntad och ehållen kvalitet. Fövaltningen sälje även tjänste till både kommunala och pivata bolag i kommunen. Gatuenheten utfö abeten fö anda fövaltninga fö cika 3 Mk pe å. Detta ske efte anbud och föhandling och ge en indikation på om fövaltningen ä konkuenskaftiga elle ej. Våa iakttagelse och ekommendatione Veksamheten föutsätte en god planeing med famföhållning fö att kunna styas effektivt. Den kultu som hålle på att sätta sig i fövaltningen dä medabeta kan styas mot stösta behov undelätta planeingen. Stoa dela av veksamheten stys via kundenas beställninga och önskemål. Föändinga i avtal elle svåighete med att komma öveens i en föhandlingssituation kan fösvåa fö veksamheten att planea på ett ationellt sätt. Vid vå ganskning ha det famkommit att enhete inom fövaltningen utfö abeten fö extena kunde. Det ä oklat om det finns avtal mellan patena elle om det ske muntliga öveenskommelse om att abeten skall utföas. 2 Fömodligen ä dessa exta jobb ett utslag av en hög ambition att använda sig av tillgängliga esuse på ett effektivt sätt. Även om fövaltningen ä duktigt och kostnadseffektiv inom vissa veksamhetsomåden skall endast abete utföas inom amen fö den kommunala kompetensen. 3 Fömågan att öve tid utföa abeten fö extena kunde kan vaa ett uttyck fö en övekapacitet i veksamheten. Spelegle fö hu tjänstena skall poduceas och säljas måste vaa tydliga och klaa. Detta ä en föutsättning fö att esultatansvaiga skall kunna planea och ställa om enhetens kapacitet på ett snabbt och effektivt sätt. Tydliga spelegle undelätta även planeing av kompetensutveckling och ekyteing. Vid allt fö stoa oklahete om hu intena elatione skall egleas tvingas fövaltninga och nämnde att avsätta me tid än nödvändigt fö att föhandla fam öveenskommelse. Onödiga kostnade kan uppstå i sammanhanget. 2 Det ha famkommit att det i vissa fall finns avtal. I anda fall ske en typ av avop mot offet, medan ytteligae anda elatione ä avtalslösa. Vi ha kunnat finna något nämndbeslut som ge tjänsteman ätt att teckna avtal med extena kunde. 3 Kommunallagen kap 2 10

11 Vi ekommendea nämnden att begäa av Kommunfullmäktige att klagöa egle fö: - Intent köp/sälj av tjänste - Fövaltninganas möjlighete att åta sig extena uppdag på den öppna maknaden Vi ekommendea även nämnden att inätta utine fö hu extena uppdag skall appoteas till nämnden samt att klagöa ansva och befogenhete avseende ätten att ingå avtal om utföande av tjänst åt exten kund. Vi ekommendea nämnden att vädea huuvida möjligheten att utföa extena jobb ä ett uttyck fö övekapacitet elle fö effektivitet. 2.5 Ekonomi Budgetansvaet ä decentaliseat i oganisationen. Va fjotonde dag täffas ansvaiga chefe fö att diskutea esultatet och esusstyningen. Enhetena ehålle ekonomiappote pe månad. De kan följa sin veksamhet på aktivitetsnivå. Enhetschefena bö tidigt kunna upptäcka om någon veksamhet elle pojekt iskea att avvika fån budget. Budgeten bygge på de abetsplane som uppättas infö vaje veksamhetså. Planena bygge i sin tu på de uppdag och anläggningspojekt som ä kända och planeade. Redovisningssystemet möjliggö fö fövaltningen att beäkna tidsåtgång och timpis på ett sådant sätt att vaje pojekt och vaje undehålluppdag kan pissättas. Piset ligge sedan till gund fö både budget och pis till intena och extena kunde. Det åde dock en viss oklahet om hu fövaltnings- och kommungemensamma kostnade skall födelas. 4 Pincipe fö hu timpis av utföda tjänste skall beäknas vid intepissättning elle då entepenadpise skall vädeas saknas. Renhållningsenheten, som ä en avgiftsfinansiead veksamhet, ha svåighete med att få ekonomin att gå ihop. Det ä åtevinningsveksamheten som edovisa ett negativt esultat. Unde å 2005 ha åteviningstaxan höjts med 10 % fö att föbätta esultatet. Samtidigt ha dock tippavgiften vid tippen höjts, vilket komme att fösvåa fö enheten att nå ett positivt esultat. 5 Fövaltningen genomfö unde ået stöe undehållsabeten på två stöe boa. En diskussion ha föts med ekonomiavdelningen hu kostnaden skall bokföas. Åtgädena bedöms vaa av undehållskaaktä och skall dämed bokföas på diften. Det finns svåighete att klaa beläggningsundehållet av kommunens väga med befintliga medel. I budget finns avsatt 3,3 Mk fö å 2005, fövaltningen bedöme behovet till cika 6-7 Mk fö att uppätthålla dagens standad på vägnätet. Utöve de te miljone konona ha 4 Vid våa intevjue famkom att vissa befattningshavae med ansva fö pissättning inte fullt ut va klaa öve vad som skulle ingå i pisbeäkningen. Dessutom åde oklahete pincipiellt i kommunen king pissättning vid intena köp. 5 Tippen ägs i ett gemensamt bolag TRAAB av 7 kommune. Vänesbogs kommun sty inte själva öve avgiften till tippen. 11

12 fövaltningen begät att få använda sig av en miljon kono u sin intena undehållsfond fö undehåll av vägnätet unde å Våa iakttagelse och ekommendatione Fövaltningen ha unde en tid abetat med att föbätta sin effektivitet genom ett bätte esusanvändande. Man ha utvecklat edovisningen så att det gå att följa kostnaden pe pojekt, uppdag, elle medabetae på ett tovädigt sätt. Pincipena fö hu intenpissättning i samband med intena tjänsteköp skall ske ä inte utvecklade i kommunen. Detta ha lett till diskussione mellan fövaltningana och mellan nämndena. Avsaknaden av tydliga pincipe fö intenpissättning av tjänste ha fösvåat och födöjt vissa öveenskommelse. Svåighetena med att tillskapa intena öveenskommelse avseende kost och städsevice ha till viss del fösvåat styningen av veksamheten. Syftet med ett intent köp/sälj system ä att tillskapa incitament fö patena att bida till en bätte esusanvändning av kommunala skattemedel, inte att göa vinst på vaandas bekostnad. Fö att syftet skall kunna nås utan att det skapa konflikte i den kommunala fövaltningen bö, som tidigae nämnts, tydliga egle och pincipe tillskapas. Nämnden ha inte vait ledande i det kvalitetsabete som ligge till gund fö styningen av fövaltningen. Kvalitetsabetet syfta till att nå en ökad effektivitet utan att kvalitet och pestatione skall bli lidande. Abetet ha hittills bedivits på initiativ av fövaltningen och med gott esultat. 2.6 Kvalitet Sedan å 2003 pågå ett kvalitetsabete i fövaltningen. Abetet statade på initiativ fån fövaltningen och ha sitt uspung i att gatuenheten hade ett behov av att katlägga huuvida de va effektiva elle ej och av att skapa odning och eda i pocesse och utine. Det kvalitetsledningssystem som ä på väg att implementeas utgå fån ISO 9001:2000. Unde inledningsfasen ha i fösta hand tjänstemän och abetsledae vait involveade i abetet med att identifiea och beskiva pocesse och utine. Samtliga veksamhete inom gatuenheten va genomlysta unde våen å Lednings och stödpocesse va dokumenteade vid utgången av ået. Veksamhetsmål och ollfödelning va klagjot. Genom att dokumentea pocesse och utine bli det lättae fö pesonalen att byta enhet vid behov, nyanställda intoduceas snabbae och veksamheten bli minde såba vid sjukdom. Unde våen å 2005 genomfödes evision av gatuenhetens kvalitetsledningssystem. Kvalitetsabetet ha lett till en ad föslag till föbättinga och ationaliseinga i veksamheten. Samtliga enhetschefe och abetsledae inom gatuenheten ä utbildade i att abeta utifån kvalitetsledningssystemet och övig pesonal skall utbildas unde å Unde å 2005 och å 2006 skall öviga dela av Samhällsbyggnadsnämndens veksamhete kvalitetssäkas enligt 12

13 ISO 9001:2000. Målet ä att samtliga medabetae i sitt dagliga abete skall ha kvalitet och ständiga föbättinga i åtanke då de utfö en abetsuppgift. Då det inte finns en cental kvalitetspolicy i kommunen beslöt fövaltningens ledningsgupp själva vilket kvalitetssystem de ville abete med som bas. Kvalitetsabetet ha evideats vid två tillfällen utan att avvikelse i abetet egisteats. Fövaltningens eget kvalitetsabete ä upplagt på en lokal sida på det intena nätet så att samtliga abetsledae kan ta del av manuale och pocessbeskivninga. Tanken ä att dokumentationen skall kunna användas som checklista i det dagliga abetet. Kvalitetsansvaige inom vaje veksamhet ansvaa fö att infomationen på nätet ä aktuell och att enhetschefe och abetsledae ä uppdateade på föändinga i kvalitetsdokumentationen. Kvalitetsansvaig inom gatuenheten stämme löpande av abetet med chefen fö gatuenheten. Det finns inga fomella utine fö hu detta skall ske och inte helle utine fö hu kvalitetssystemet skall evideas fö att säka att det fungea och att beslutade utine följs. Tanken ä att en evision skall ske två gånge pe å och att fövaltningen med jämna mellanum genomfö så kallade kollegieganskninga fö att följa upp att kvalitetssystemet följs. Effektena av kvalitetsabetet ä ännu inte vädeat i ekonomiska teme. Vid abetsplatstäffana som genomfös en gång pe kvatal diskuteas kvalitetsfågo. Den uppättade handlingsplanen stäms av. Även vid abetsmiljöondena diskuteas kvalitetsfågan. Med kvalitetskatläggningen som utgångspunkt ha gatuenheten utvecklat ett mål fö hu veksamheten skall oganiseas och bedivas om te å. Genom medabetanas delaktighet skall keativiteten öka i veksamheten och pesonalen ta ett stöe ansva fö utvecklingen. I samband med att medabetae pensioneas ske alltid en vädeing av tjänsten och det famtida behovet. Inom en ad omåden/enhete finns uttalade kvalitetskav på tjänstena. Snööjningen ha definieat nä snööjning skall ske och inom vilken tid den skall vaa kla. Paken ha beslutat om städfekvens i pake, centumomådet etc. I detta abete ta de hjälp av paken då så behövs. Som komplement till ISO 9001:2000 använde sig fövaltningen av ISO fö att säka sitt miljöabete. Våa iakttagelse och ekommendatione Kvalitetsabetet och kvalitetsuppdaget genomsya fövaltningens abete. Famfö allt ha gatuenheten kommit långt i sitt abete att implementea och dokumentea mål, utine, pocesse, ansva och befogenhete utifån ett kvalitetspespektiv. Öviga veksamhete ä på väg att genomföa ett liknande abete inom sina enhete. Vi ha noteat att nämnden inte fomellt ä med i kvalitetsabetet utan endast i eftehand tagit del av esultatet av fövaltningens engagemang. En viktig kvalitetsfakto fö att ett stot skall lyckas och vaa levande öve tid ä ledningens engagemang. 13

14 Vi ekommendea nämnden att aktivae följa och delta i kvalitets- och utvecklingsabetet fö att tillfösäka sig att det också lede till en ökad ekonomisk effektivitet. 2.7 Rekyteing av pesonal Fövaltningschefen ä själv med vid ekyteing av ledningspesonal fö att fösäka sig om att de pesone som anställs ha fömåga att esätta veksamhetschefenas vid behov. Syftet ä att göa ledningsstuktuen minde såba. Inom amen fö kvalitetssystemet ha fövaltningen beskivit och dokumenteat ledningspocessen på ett ingående sätt. Även detta ingå som ett led i att fötydliga ansva och befogenhete men syfta också till att göa styningen av veksamheten minde såba vid sjukdom elle byte på tjänste. Våa iakttagelse Fövaltningen ha katlagt kompetens och kompetensutvecklingsbehov. Katläggningen bö ligga till gund fö stuktuen på nyekyteingana. Det finns tydliga kav i fövaltningens olika veksamhete på den kompetens som eftefågas vid nyekyteing. Det ä ba att fövaltningen ha tydliga kav på kompetens i samband med ekyteinga. Det tydliggö fövaltningen och nämndens syn på statusen på abetsuppgiftena, vilket bö öka attaktiviteten på jobben. 2.8 Övetidsuttag Övetidsuttaget inom fövaltningen ä fotsatt högt. I fösta hand beo detta på beedskapsoch joutjänstgöing inom snööjning, gatuundehållet och vatten och avlopp. Genom en viss samodning av beedskap och jou äkna fövaltningen med att övetidsuttaget skall minska famgent. Enhetschefena inom gatuenheten ha huvudansvaet fö övetidsuttaget. Inom vissa enhete åde övetidsstopp. Övetiden skall vaa beodad i föväg fö att godkännas. Enligt uppgift föekomme det att begäd övetidsesättning avslås. Efte att övetidsuttaget ökat på åtevinningscentalen infödes schemaläggning av abetstiden i stället. Däefte ha övetidsuttaget minskat. Inom pakenheten föekomme ett visst övetidsuttag. Detta skall alltid godkännas av abetsledae i föväg. Den pimäa osaken till övetiden ä svåighete att hinna med planeat abete om maskine gå sönde och käve epaation unde dagen. Våa iakttagelse och ekommendatione Sedan å 2002 ha övetidsuttaget inom fövaltningen ökat. Föst å 2005 finns en tendens till minskat uttag. Den ökade kontollen av övetidsuttag tycks ha gett en viss effekt. Stöst minskning av övetidsuttaget uppvisa kostenheten. Positivt ä att samtidigt minska även fyllnadstiden inom enheten. Även städenheten ha lyckats minska uttaget av fyllnadstid. Vi ekommendea nämnden att fotsatt följa utvecklingen av övetidsuttaget och stötta fövaltningen i den stikta hållning som åde avseende beviljande av övetidsuttag. 14

15 2.9 Sjukskivninga Inom dela av fövaltningen öka sjukskivningana. Fövaltningschefen skall själv se öve osakena till detta. Han komme att jämföa enhete med samma elle likatade abetsuppgifte fö att finna eventuella osake till uppkomsten av abetselateade sjukskivninga. Inom gatuenheten uppges att sjukskivningana minska och att osaken till sjukskivning i begänsad omfattning ä abetselatead. Våa iakttagelse och ekommendatione I samband med omoganisatione och övetagande av veksamhet ha en viss oo uppstått i oganisationen, vilket även innebuit att sjukdagana ökat. Fövaltningen ä engagead i kommunens fiskvådssatsning. Det ä positivt att fövaltningschefen engageat sig i att katlägga osakena till de höga sjuktalen i fövaltningen, samt att pesonal inom utsatta enhete delta i fiskvådsutbildninga och fiskvådsguppe. Vi ekommendea nämnden att följa abetet med att komma tillätta med osakena med höga sjuktal och om möjligt undelätta fö fövaltningen att vidta åtgäde som kan minska sjukfånvaon Uppföljning Fövaltningen följe upp veksamheten via nyckeltal och enkäte. Statistiska centalbyån och Sveiges Kommune och Landsting 6 samla in infomation på nationell nivå, vilket möjliggö jämföelse med öviga svenska kommune. Våa iakttagelse och ekommendatione Vi ha tagit del av både fövaltningens egen uppföljning och den nationella uppföljningen av veksamheten. Av uppföljningana famgå att veksamheten så som den bedivs i Vänesbogs kommun ä tillfedsställande u ett nationellt pespektiv. Kvalitetsabetet ha lett till en ökad tydlighet i kopplingen mellan mål och esultat. Av kvalitetsledningssystemet famgå även vad som skall följas upp och hu det skall ske. Detta stäke den intena kontollen. Nämnden ä endast delvis engagead i kvalitetsabetet, tots att det utgö en väsentlig del av fövaltningens stysystem fö att säka en ändamålsenlig veksamhet och fö att uppätthålla en tilläcklig inten kontoll. Vi ekommendea nämnden att ta del av uppföljningskiteiena i kvalitetsledningssystemet samt öviga utine fö uppföljning. Nämnden bö i dialog med fövaltningen och 6 Tidigae Svenska Kommunföbundet 15

16 kvalitetsansvaig diskutea om det fö nämndens behov av infomation finns anledning att lägga till uppföljningskiteie elle utveckla befintliga kiteie Redovisning till nämnd Fövaltningschefen ha ansvaet att edovisa veksamhetens utveckling och esultat till nämnden. Öviga chefe ha inte någon stuktuead kontakt med nämnden. De kan däemot bli inbjudna att edovisa en speciell veksamhet elle aktivitet. Resultatet av uppföljningana ligge till gund fö veksamhetsstyningen, men appoteas endast delvis till nämnden. Kvalitetsabetet ha edovisats fö nämnden. I samband med att nämnden diskuteade kommunintena avtal med socialtjänsten och skolan ha nämnden ehållit en edovisning av nyckeltal och pågående kvalitetsabete. Våa iakttagelse och ekommendatione Infomation fån fövaltningen ä ett viktigt inslag i nämndens ansva att uppätthålla en tilläcklig inten kontoll och fö att kunna vidta åtgäde fö att justea i veksamheten vid väsentliga avvikelse. Vid vå ganskning ha det famkommit att nämnden inte vait medveten om omfattningen på fövaltningens tjänstefösäljning till extena kunde. Nämnden ehålle inte helle löpande edovisning av ställningen i investeingspojekt av olika slag. Stöe pojekt edovisas bätte än de minde. Den infomation som nämnden ehålle ä inte tilläcklig fö att nämnden skall kunna uppätthålla en tilläcklig inten kontoll. Nämnden ä yttest ansvaig fö att veksamheten bedivs ändamålsenligt 7 och med en god ekonomisk hushållning. Det ä däfö väsentligt att nämndens ledamöte ha en god och ättvisande bild av hu veksamheten bedivs och med vilka esultat. Vi ekommendea nämnden att se öve infomationsflödet fån fövaltningen. Nämnden bö ehålla infomation på ett sådant sätt att den kan bedöma fövaltningens effektivitet samt huuvida veksamheten bedivs i enlighet med eglemente, veksamhetsplan och nämnddiektiv. Vi ekommendea nämnden att se öve egle i eglemente och enskilda beslut avseende ätten att ingå och teckna avtal samt att inföa en utin som säkeställe att samtliga avtal som ingås appoteas till nämnden. 7 Detta innebä bland annat att säka att veksamheten bedivs inom amen fö den kommunala kompetensen. 16

17 3. Gatuenheten 3.1 Veksamhetsstyning Inom gatuenheten finns idag en peson med ansva att samodna VA undehåll, anläggningsoch gatuundehåll med fodon, maskine och pesonalesuse mellan enhetena. Samodnae, enhetschefe och abetsledae täffas va fjotonde dag fö att samodna pesonal, fodon och maskine. Samodnaen stämme löpande av tidsplane, planeade abeten och pojekt. En ansvaig abetsledae utses. Abetsledana ha ansvaet fö att sätta ihop team som matcha uppdagen Byggmöten ske en gång pe månad. Vid dessa möten finns pojekteae med och det finns möjlighet att justea pojektplanena. Tanken med mötena ä att använda sig av den samlade kompetensen inom fövaltningen och inom kommunen i stället fö att bygga upp kompetens på fle håll. I samband med byggmötena planea sedan beöda enhete inom gatuenheten sitt abete. Den tidsplan som uppättats ligge till gund fö planeingen av medabetanas abete och hu detta skall samodnas. Det ä däfö viktigt att tidsplanen följs löpande. Om något abete elle pojekt böja sacka efte tidsmässigt kan det stöa hela åsplaneingen. Abetsledana ha ett stot ansva att stya sina pojekt och uppdag på ett sådant sätt att inte nästkommande pojekt elle anda aktöe dabbas. Inom pakenheten ske inget stöe utbyte med anda enhete unde sommahalvået, då veksamheten ä planead och dimensionead på ett sådant sätt att inga maginale finns. De behöve istället unde vissa dela av sommaen ta in exta pesonal fö att klaa uppdaget enligt den undehållsplanen. Unde vintehalvået ä dela av pesonalen utlånade till Aena Fitid fö att hjälpa till med skötseln av anläggningana. Pakenheten ha delat upp kommunen i fya distikt med pioiteinga av undehållsyto inom distikten. Det finns A- och B-yto. Till stösta delen ha medabetana sina abetsuppgifte födelade till ett distikt, men fö att klaa av abetet kävs att de emellanåt stötta upp i öviga distikt. De objekt som ä pioiteade kan unde vissa peiode käva en kaftigt utökad bemanning fö att de skall hålla beslutad kvalitet. Inom vaje distikt inom pakenheten finns en abetsbeskivning av undehållsytona. Utifån dessa kan abetsledaen stämma av att abetslagen ligge i fas med planeingen. Diskussione fös kontinueligt med abetslaget king beskivningana fö att stämma av att de ä imliga i elation till bemanning och maskinpak. Fö att pakenheten skall klaa sin budget bedöme de att cika 25 % av abetsuppgiftena behöve ligga utanfö den egna veksamheten. 3-5 % av uppdagen ä kommunextena, öviga ä fövaltningsintena men ligge utanfö enhetens huvuduppdag. Fö att nå en hög kostnadseffektivitet ha pakenheten övelämnat vissa peifea omåden i kommunen till lokala föeninga fö undehåll av gäsyto. Det gö att enheten slippe 17

18 tanspote fö att utföa minde jobb, vilket lede till läge kostnade fö kommunen även om de esätte föeningen fö abetet. Våa iakttagelse och ekommendatione Planeingen och styningen av abetet ä väloganiseat inom gatuenheten. Det finns en hög ambition att stya esusena så att de används maximalt och till nytta fö kommuninnevånana. Det ä positivt att det finns en esus avsatt fö att stya och planea bemanning inom amen fö gatuenhetens uppdag. Det ge föutsättninga fö ett effektivt esusanvändande samtidigt som det kommunicea fövaltningens ambition att bygga en ny kultu king esusstyning. Det ä tveksamt om pakenhetens samtliga extena uppdag yms inom den kommunala kompetensen. 8 Vi ekommendea nämnden att begäa en edovisning av pincipena fö esusstyningen fö att säka att de kommunala uppdagen i fösta hand ehålle den mest kompetenta pesonalen. 3.2 Poduktion Fö att ationalisea poduktionen genomfös abeten enligt en plan. Icke akuta abeten samlas på hög så att fövaltningen inte skall åka ut fö att föst göa ett undehållsjobb fö att veckan efte gäva upp maken fö ett nytt abete. Renhållningsenheten ha definieat antal käl som skall tömmas pe dag och pe vecka. Detta ligge till gund fö planeing av sopbilanas tue. I slutet av vaje vecka utvädeas veckans tue. Det kan ha skett föändinga i omådet som fösvåat fö pesonalen att utföa abete på ett nomalt sätt. Innan övetid accepteas skall pesonalen inga in till abetsledaen och ange skälet till vafö de komme att vaa tvungna att abeta öve. Om det ä möjligt så sty abetsledaen om en annan bil fö att avlasta det omåde som fått svåighete att hinna med och på detta sätt kan övetid undvikas. Vid åtevinningscentalen använde sig enhållningen av containa med möjlighet att tycka ihop avfallet. På så sätt slippe de tömma containana så ofta. Den bil som ansvaa fö åtevinningen kö stöe tue än öviga bila. Tuen planeas pe dag och läggs på en diskett. Vid tuens böjan sticks disketten in i bilens dato och tuen komme upp på en skäm. De käls som töms egisteas via en steckkod till disketten som vid dagens slut ansluts till fövaltningens debiteingssystem. En automatisk debiteing ske till kund. 8 Se tidigae avsnitt och kommentae/ekommendatione. 18

19 Alla sopo soteas optiskt. Fö att så skall kunna ske måste kunden sotea sopo i olikfägade påsa som skall vaa knutna. Det ä möjligt fö kunden att, mot en något höge taxa, köpa sig fi fån detta. Våa iakttagelse och ekommendatione Fövaltningen ha en hög medvetenhet om vikten av god logistik vid planeing av enhållningstue och vid planeing och genomföande av undehålls- och anläggningsabeten. Det tycks som att en god planeing genomsya enhetens abete, vilket bode leda till en god kostnadskontoll. Gatuenheten ha unde de senaste åen tots ökade anslag haft svåighete att bediva veksamheten inom budget. 9 Nämnden ha endast kompenseats fö löneökninga och inte fö öviga kostnadsökninga som påveka nämndens veksamhetsomåden. Pognosen i delåsbokslutet pe augusti å 2005 visa på ett väsentligt föbättat esultat mot budget. Vi ekommendea nämnden att som en del i den intena kontollen vid något tillfälle pe å ta del av statistik öve maskin- och fodonsanvändning. 3.3 Pioiteing av abetsuppgifte Fö att undelätta styningen av esuse ha gatuenheten uppättat en pioiteingsodning fö akuta jobb. Pioiteade abetsuppgifte ä enhållning, snööjning och akut undehåll av VAnätet. Nä det inte finns anda abetsuppgifte att sköta skall abetsledana se till att undehåll av fodon, maskine och lokale pioiteas. Våa iakttagelse En pioiteingsodning av abetsuppgifte ä nödvändig fö att tydliggöa vikten av att stya esusena ätt. Det undelätta diskussionen king huuvida medabetana skall stötta upp inom anda abetsomåden än det egna. 3.4 Kompetensutveckling Kompetensutvecklingsplan ä uppättad fö samtliga tjänstemän inom gatuenheten. Samtliga abetsledae ha genomgått abetsledautbildning. Öviga medabetae genomgå åligen en viss kompetensutveckling. Det mesta genomfös på hemmaplan. Syftet ä att öka och bedda kompetensen så att en peson kan utföa fle abetsmoment och på så sätt spaa in på pesonal på vaje jobb. Våa iakttagelse Det ä positivt att kompetensutvecklingsplane ä kopplade till den övegipande stategin att utveckla och effektivisea esusstyningen. 9 Veksamheten bedivs inom am. Det ä kapitalkostnadena som osakat de edovisade undeskotten. Fam till och med å 2005 ha detta justeats i samband med bokslutet. Å 2005 och famåt ansvaa nämnden fö vissa dela av kapitalkostnadena och dämed vissa dela av eventuella undeskott. 19

20 3.5 Fodon och maskine Fövaltningen ha en gundstomme av egna maskine och fodon. Utöve dessa hys elle leasas maskine fö kompletteande behov. En bil-pool med leasingbila finns. Beslut om huuvida ett fodon elle en maskin skall köpas in elle leasas skall föegås av en bedömning av hu många timma enheten ha fö avsikt att använda den. Det finns ett intent kav på en beäknad användnings tid på 1600 timma fö att ett fodon elle maskine skall köpas in. Alla maskine och fodon ha eget objektsnumme som användningstid och kostnade fös mot fö att fövaltningen skall kunna följa att esusen används på ett ationellt och effektivt sätt. Den enhet som vid inköp föbundit sig vid en viss användningsnivå svaa fö att maskinen elle fodonet används i den omfattning man angivit. Om så inte ha skett vid åets slut fös den öveskjutande kostnaden till ansvaig enhet. I och med att all tid fös mot objektsnumme kan fövaltningen följa espektive maskin elle fodon unde ået. Vid avvikelse mot tänkt användningstid ske en dialog med ansvaig enhetschef som ges en möjlighet att bjuda ut övekapaciteten till öviga enhete. Någa lastmaskine leasas på åsbasis och fövaltningen betala endast fö använda timma. Två egna taktoe ha köpts in då det famgick av uppföljningen att de leasade maskinena användes i en omfattning som motiveade inköp och dämed sänkta kostnade. Fövaltningen utfö enklae epaatione och löpande undehåll på den egna maskinpaken. Specialepaatione köps in. Man utfö även epaation och undehåll fö anda fövaltninga och föetag så som Vänesbogsbostäde och HSB. Fö att effektivisea ekonditioneingen av bilpaken ha fövaltningen anlitat en exten fima. De ta in alla bila fedag eftemiddag och tvätta dem. Sopbilana sköte enhållningen själva om. Genom detta föfaande ta inte engöing av fodonspaken tid fån själva abetet. Det föekomme att anställda tvätta och laga egna bila i vekstaden unde kvälla och helge. Nyckeln ansvaa vekstadspesonalen fö. Kommunens vektyg lånas inte ut, utan endast lokalen. Våa iakttagelse och ekommendatione Det åde en sto medvetenhet om vikten av en effektiv fodons- och maskinanvändning i fövaltningen vilket ä mycket positivt. Fövaltningen ha ett väl utvecklat system fö att edovisa maskin- och fodonsanvändning. Detta undelätta den intena kontollen väsentligt. Vi vill dock uppmäksamma nämnden på att möjligheten till att vinna extena kunde inte få stya valet av maskine och fodon. Vi ekommendea nämnden att föa en diskussion king fågan med fövaltningsledningen. 3.6 Lage och vekstad Fövaltningen ha ett eget föåd. Tidigae sevade föådet hela kommunen, men idag lagefö man endast mateial som fövaltningen själv behöve. Öviga fövaltninga och de 20

21 kommunala bolagen kan köpa mateial via föådet om de vill, men de kan inte begäa att det skall lageföas podukte som ä specifika fö anda än Samhällsbyggnadsfövaltningen. Föådet lagefö cika 1000 atikla och ä bemannat med två pesone. Ambitionen ä att det endast skall behöva bemannas med en peson. En back-up komme att läas upp så att den pesonen kan täda in vid sjukdom elle semeste. På så sätt kan pesonalstykan educeas inom en sna famtid. Fö att ytteligae effektivisea veksamheten pågå ett abete med att sammanföa vekstadsdelen med föådsdelen och dämed kunna avveckla en enhetschefstjänst. Vekstadsguppen ä edan idag mycket självgående och ha klaa uppdag som de abeta utifån. De ha 800 enhete som de seva och undehålle. Nuvaande lokale byggdes 1978 och ä enligt fövaltningen väl anpassade till veksamheten. Medabetana besluta själva om epaatione upp till k. Unde hösten samlas samtliga sommamaskine in fö undehåll och genomgång. Detta skall vaa klat den 15/3 nästkommande å. Unde sommaen ha de i uppdag att undehålla vinteutustningen. Detta abete skall vaa klat den 15/10. Planeingen fö undehåll av vektyg och maskine syfta till att hela tiden fylla upp abetstiden med abetsuppgifte. Till stösta delen genomfö vekstaden akuta och minde epaatione på maskine och fodon. Kävs stöe insatse anlitas extena vekstäde. Pissättningen av tjänstena utgå fån Mekonomens handbok fö nomaltid fö epaatione. Va och en av de te anställda på vekstaden ha någon fom av specialkompetens. Vaje å stäms kompetens och utbildningsbehov av så att de anställda uppätthålle ätt kunskape. Pioiteing av abeten ske utifån åstiden och kundens behov. Målet fö vekstaden ä att abete skall vaa avklaat inom 24 timma. Om pesonalen bedöme att de inte komme att klaa tidsgänsen meddelas kunden omgående. Våa iakttagelse En effektiviseing av veksamheten pågå och på ett sådant sätt att möjlighete till utveckling fö pesonal ebjuds, vilket ä positivt. 3.8 Lokalanvändning Gatuenheten ha inom vaje veksamhet utsett en lokalansvaig. Denne skall anmäla föändade lokalbehov till fövaltningens lokalsamodnae. Samodnaen se öve om det finns möjlighet att tillgodose behovet inom befintliga lokale. Bedömningen utgå fån kommunens lokalföhyningspolicy och skall balansea behov mot ekonomiska föutsättninga. Fövaltningen ha unde de senaste åen minskat sina lokalyto. Vid gatuenhetens centala enhet finns en viss övekapacitet. De outnyttjade lokalena ä svåa att hya ut till exten pat då de finns inom inhägnat omåde och dä fövaltningen fövaa maskine och fodon. 21

22 Fö att använda lokale effektivt samtidigt som pesonalens tid utnyttjas på bästa sätt utgå alltid pesonalen fån byssja ute vid abetsplatsen. Tidigae utgick de fån huvudanläggningen vilket ledde till tidsspill. Våa iakttagelse Gatuenheten ha ett system fö att stya lokalanvändningen på ett effektivt sätt. Svåighete uppstå då det figös lokalyta som inte gå att föhya till annan. 3.9 Snööjning Kvalitet i snööjningen stys av den kommuncentala Mål- och esusplanen. Infö vintens abete samlas pesonalen och gå igenom på vilka villko som snööjning och halkbekämpning skall aktiveas. Fövaltningen använde sig av ett databaseat telefonsystem fö iningning så att samtliga beöda, entepenöe och egenpesonal, kallas samtidigt. Av systemet famgå även om någon inte svaat på telefon. Kommunen ä uppdelad i 34 distikt som ä utfomade så att de skall kunna öjas på cika fem timma. Detta gö att det bli lättae fö ansvaig abetsledae att bedöma inkomna timedovisninga. Kommunen köpe även vädelekstjänst av SMHI fö att ha god kontoll öve föhållandena unde dygnet i kommunens olika dela. I fösta hand godkänne ansvaig abetsledae elle jou inkomna tidsappote. Om det uppstå diskussione ta enhetschefen ansva fö huuvida appote skall godkännas elle ej. Våa iakttagelse Fövaltningen ha ett ändamålsenligt system fö att säka att snööjning och vinteväghållning ske enligt plan och åtagande. Sättet att kommunicea vid uttyckninga gö att det gå att vädea huuvida esättningskav fån entepenöe ä imliga elle ej Uppföljning Gatuenheten följe sin veksamhet via nyckeltal. Fö gatubeläggning och enhållning sätts pis pe kvadatmete. I anda dela äknas ett pis pe abetad timma ut elle kostnad pe maskin och timma. Detta ligge sedan till gund fö bedömning av anbud vid upphandling Till stoa dela ä gatubeläggningsabeten upphandlade. Enheten fungea som kontollant. Tjänstemän utfö bopovninga och ta massapove fö analys. Enheten utfö slutbesiktning av entepenöens abete. I abetet med att säka kvaliteten använde sig enheten även av digitalkamea. Omådet som skall beläggas elle epaeas fotogafeas och skickas till entepenöen som skall göa jobbet. Kotet skickas sedan till beställaen efte utföt abete och ä då undeskivet av ansvaig abetsledae. 22

23 Samtliga pojekt bokfös på pojektkod fö att kunna utvädeas efte avslut. Maskin-, fodons- och pesonalkostnade gå att följa. Redovisningen ligge till gund fö en effektivitetsutvädeing. Enheten ha inhandlat en GPS till den lastbil som hantea saltspidaen. Infomationen som ehålles via GPS:en kan fövaltningen följa att ätt väga saltas och att detta ske på enligt planeat schema. Enheten delta i isktäckande täffa fö efaenhetsutbyte med anda kommune. Ett visst utbyte ske med entepenöe fö att säka kunskapen inom enheten. Utifån pocesskatläggningana ha enhetena satt upp kontollpunkte i veksamheten. Våa iakttagelse och ekommendatione Gatuenheten ha vait ledande i kvalitetsabetet. Utifån detta abete ha en stuktu fö uppföljning och styning abetats fam. Rutine och pocesse ä väl beskivna. Vid våa intevjue ha det famkommit att nämnden i inga omfattning ta del av löpande edovisning samt slutedovisning av minde pojekt. Den goda stuktuen på uppföljningen inom gatuenheten bö undelätta fö nämnden att ta del av löpande edovisning även i minde pojekt. Vi ekommendea nämnden att ställa ökade kav på en tydlig pojektedovisning av både löpande och avslutade pojekt. Vi ekommendea nämnden att tillsammans med gatuchefen och den administativa chefen diskutea utfomningen en löpande infomation till nämnden avseende pågående abeten inom nämndens ansvasomåde. 4. Städenheten 4.1 Veksamhetsstyning Städenheten ha genomgått vissa föändinga unde senae å. Städsevicen ha samodnats unde en enhet istället fö att fövaltningana själva skött om sin städning. I dag skall fövaltningana köpa tjänsten av samhällsbyggnadsnämnden. I samband med att avtal skulle tecknas infö 2005 ha en diskussion uppstått om på vilka gunde pis och tjänstens omfattning skall byggas. Kundena vill bygga avtalet på beäknad tid fö ett städuppdag, medan städenheten vill basea piset på en öveenskommen insats oavsett tidsåtgång. Då det inte finns gundläggande pincipe i kommunen om intenpissättningen ha patena diskuteat fam egna pincipe. I tidigae beäkninga ha inte administativa kostnade ingått i beäkningen. Fövaltningana ha då de själva utföt städningen låtit administation belasta anda konton, vilket medföt läge genomsnittspis fö städning än vad städenheten ebjude. 23

24 I samband med omoganisationen och att den nya veksamhetschefen tilltädde famkom behov av föbättinga i vissa utine och pocesse. Föutsättningana fö att bediva en effektiv veksamhet föbättades väsentlig då detta åtgädats. Våa iakttagelse och ekommendatione Det åde en viss oklahet king styningen av enheten. Omoganisation och diskussion om avtal samt uppmäksammade biste i utine och pocesse ha fösvåat fö ansvaig chef att få oganisationen att genomsyas av tänkta stypincipe. Ett system med intena köp/säljelatione utan någon eell konkuenssituation käve mycket tydliga spelegle avseende pis, kvalitet i tjänsten, iskfödelning och föhandlingssituationen i stot. Fövaltningschefen ha engageat sig i svåighetena inom städenheten. Även den nytilltädde veksamhetschefen ha lagt mycket enegi på att tydliggöa föväntninga och kav på medabetana och på veksamheten i en köp/säljsituation. Vi ekommendea nämnden att inbjuda veksamhetschefen till ett nämndsammantäde fö att edovisa de svåighete som finns/funnits i veksamheten. Nämnden bö även initiea en diskussion i fullmäktige king pincipena fö det intena köp/säljsystemet. 4.2 Kultu I samband med att nuvaande veksamhetschef tilltädda uppmäksammades vissa oklahete avseende abetsutine och abetsplaneing. Idag ske planeingen på ett tydligae sätt. Pesonalens uppdag stys så att veksamheten kan leveea beställda tjänste utan att vaken ett behov av övetid uppstå elle att vikaie behöve ingas in. Veksamhetschefen ha i uppdag av nämnden och av fövaltningschefen att abeta med att föända kultuen inom enheten avseende abetstide, kundfokus och kvalitet. Våa iakttagelse En ny kultu med ett något annolunda synsätt på uppdaget bö implementeas hos pesonalen, vilket kan ta tid. Ett tydligt engagemang och en tydlig stöttning fån nämndens sida ä väsentligt fö att detta skall lyckas. 4.3 Resusstyning Fö att beäkna tids- och mateialåtgång fö olika städyto ha enheten till sin hjälp ett ITbaseat stysystem. Systemet används i ett fletal kommune och städföetag i landet. Utifån vissa givna föutsättninga som fövaltningen/enheten själv bestämme äkna pogammet ut ett pis på uppdaget. Kunden bida med vissa föutsättninga utifån önskemål om städfekvens och omfattning av insatsen. Unde veksamhetschefen finns idag två enhetschefe som ha det dagliga ansvaet fö att pesonalesusen används mest effektivt. 24

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv Revisionsappot 2008 Genomföd på uppdag av evisoena novembe 2008 Mölndals Stad Ensamkommande flyktingban i Mölndal födjupad ganskning av utine fö intäktskontoll samt genomlysning u ett banpespektiv Innehåll

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Ängsövägen-Västeås c/o Ängsö GK Box 1007 721 26 VÄSTERÅS Jounalnumme 2010-2587 E-postadess kiste.fost@jkf.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Kiste

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs åsmöte 2007-05-30 Utabetad i samabete mellan FRII och Öhlings PicewatehouseCoopes Jämtlands läns Cance- och Omvådnadsfond å 2012. 1. Övegipande pincipe i FRIIs kvalitetskod

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Antogs KS 2013-11-13 202

Antogs KS 2013-11-13 202 1 Stya och leda vek-samheten Nivå 1 Nivå 2: Nivå 3: Handlingsslag: Soteingsodning: Diaieföing Fövaingsplats Medium Bevaas/ gallas Till kommun akiv Till fjäaki v Anmäkning Vem ska använda Sotea på ubik

Läs mer

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel:

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel: Att leda föänding Rune Olss www.iei.liu.se/pie/olss-une Vad osaka en föänding? Exempel: Nya investeinga Ny teknik i poduktien Svikande fösäljning Oganisatien ha fö höga kostnade Omoganisati Sto stess Vaje

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nationell satsning fö ökad patientsäkehet delappot med esultat och efaenhete NATIONELL SATSNING FÖR ökad PATIENTSÄKERHET 1 Sveiges Kommune och Landsting 2010 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: info

Läs mer

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg Kommunikation och samvekan mellan inblandade aktöe Rappot oktobe 2012 Föfattae: Saa Petteson Macus Avidsson Lena Kecklund Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation 2004:1 Statsupplåning pognos oh analys Statens lånebehov Åspognosen fö 2004 3 Lånebehovet justeat fö tillfälliga betalninga 4 Jämföelse med anda lånebehovspognose 5 Månadspognose 5 Statsskulden 5 Finansieing

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet Potokoll Sammantädesdatum 2004-04-28 Psykiatinämnden Tid: 2004-04-28 Klockan 15.00 16.00 Plats: Kungsbacka, Vuxenpsykiatiska mottagningen Ledamöte Chistina Nillius (m) Hans- Jögen Wahlhed (s) Beit Ozolins

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter Stategie vid geneationsskifte - Ekonomiska implikatione fö olika intessente Osca Stampe ndeas an SLU, Depatment of Economics Tesis No 518 Degee Tesis in usiness dministation Uppsala, 8 D-level, 3 ECTS

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Destination Stömsholm Bige Jals väg 9 734 51 Kolbäck Jounalnumme 2009-2686 E-postadess ulla.b-son@telia.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Sigwad

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU Sid 1 (5) Rutin fö källsoteing vid Campus Valla, LiU Fö samtliga faktione utom pappe och tidninga gälle att Hussevice tanspotea avfallet fån men i kulvet till centala uppsamlingsplatsen no om Hus A. Däifån

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me!

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! Potfoliouppgift i engelska å 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! MUNTLIG OCH SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING Din uppgift ä att göa en tidslinje öve ditt liv så hä långt samt vad du to komme att hända i famtiden. Det

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 KISELSMÄLTVERKET OCH KERAMINlmSTRIN LJlJNGAVERKSINIHJSTRIERNA Top socken Ange kommun 1,,'\1\SMlJSEET i\iljrberget IIjödis Ek SlJNDSVALI.s i\liiselji\1 Seth.Ia nsso n REFERENSEXEMPI.AR

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats sammanfattning av ENERGIDEKLARATION DENNA BYGGNADS ENERGIKLASS 160 kwh/m2 och å ny byggnad [jan 2012]: Inte utföd Ha lämnats.... 2025-02-12 www. boveket.se/enegideklaation (2007:4) om enegideklaation fö

Läs mer

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07 find you space find you space Plantonics Bluetooth -headset Upplev fiheten Vå/somma 07 Med Plantonics sotiment av tådlösa headset med Bluetooth-teknik innebä mobil vekligen att du ä ölig hela vägen fån

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Badelunda hembygdsföening c/o Ulla Wallén Skälby 6 /25 96 Västeås Jounalnumme 2010-638 E-postadess kykskolan@badelunda.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och

Läs mer

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion!

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion! Östegötlad ska vaa e gö famtidsegio! Fö e göae famtid Med fihet att välja Det ä vi som vill abeta fö Östegötlads bästa i iksdage! Rösta på Cetepatiet de 19 septembe! Dia ladstigskadidate få Cetepatiet:

Läs mer

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC.

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC. villingcikla histe Begsten Linköpings univesitet En konfiguation av cikla som fascineat genom tidena ä den sk skomakakniven, elle abelos I denna tidskift ha den tidigae tagits upp av Bengt Ulin (005 och

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Projekt sent anmälda barn

Projekt sent anmälda barn 2013-03-04 Pjekt sent anmälda ban Bakgund I Åsappt 2012 fö Kvalitetsegiste CPUP anges syftet vaa: Gunden fö CPUP ä att alla ban med CP identifieas ch ebjuds deltagande så snat CP-liknande symtm ses, dvs.

Läs mer

Nivåmätning Fast material Flytande material

Nivåmätning Fast material Flytande material Nivåmätning Fast mateial Flytande mateial Nivåmätning fö pocessindustin Nivåkontoll fö: Övefyllnadsskydd Batchkontoll Poduktmätning Lagekontoll Säkehetslam Skiljeyto Industie: Koss o Asfalt Olja o Gas

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

Tentamen i Energilagringsteknik 7,5 hp

Tentamen i Energilagringsteknik 7,5 hp UMEÅ UNIVERSIE illämpad fysik och elektonik Las Bäckstöm Åke Fansson entamen i Enegilagingsteknik 7,5 hp Datum: -3-5, tid: 9. 5. Hjälpmedel: Kusboken: hemal Enegy Stoage - systems and applications, Dince

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E UPPGIFT 1. B 0,10 mt d 0,10 m F B q. v. B F E q. E d e + + + + + + + + + + + + + + + + + + F E F B v 100m/s E U / d - - - - - - - - - - - - - - - - - F B F E q v B q U d Magnetfältsiktning inåt anges med

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

r - -- ~YGGFORSKNINGSRADET Kantor med naturlig kyla r-, Ans lags rapport All:l996 Eje Sandberg Per Wickman I :.

r - -- ~YGGFORSKNINGSRADET Kantor med naturlig kyla r-, Ans lags rapport All:l996 Eje Sandberg Per Wickman I :. !.. ol '' i::_,. ' -:'... ;Jtt /' ' : f"... _i;,. :. Ans lags appot All:l996 10475 - -- -, Kanto med natulig kyla Eje Sandbeg Pe Wickman c YGGFORSKNNGSRADET J b Anslagsappot Al 1:1996 Konto med natulig

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Upplands Moto fylle! Det fia vi helgen den 17-18 maj med masso av ebjudanden, undehållning och 2 st Sveigepemiäe. Det bli en helg ni inte vill missa! Cecilia

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika En intoduktion (v1.0) en intoduktion En intoduktion (v1.0) Innehåll 1.0 Olika fome av solenegi... 3 1.1 Passiv solinvekan...3 1.2 Solfångae...3 1.3 Solcelle...3 1.4 Koncentation av solljuset...4 2.0 Hu

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

21. Boltzmanngasens fria energi

21. Boltzmanngasens fria energi 21. Boltzmanngasens fia enegi Vi vill nu bestämma idealgasens fia enegi. F = Ω + µ; Ω = P V (1) = F = P V + µ (2) Fö idealgase gälle P V = k B T så: F = [k B T µ] (3) men å anda sidan vet vi fån föa kapitlet

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

Den geocentriska världsbilden

Den geocentriska världsbilden Den geocentiska väldsbilden Planetens Mas osition elativt fixstjänona fån /4 till / 985. Ganska komliceat! Defeent Innan Koenikus gällde va den geocentiska väldsbilden gällande. Fö att föklaa de komliceade

Läs mer

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv Södetöns högskola Institutionen fö Ekonomi och Föetagande Kandidatuppsats 15 hp Höstteminen 2012 Maknadsföing E-handel U ett geogafiskt konsumentpespektiv Av: Maielle Olsson, Pete Sundstöm Handledae: Las

Läs mer

Hårdmetallfilar för tuff användning speciellt i gjuterier, varv och vid tillverkning av stålkonstruktioner

Hårdmetallfilar för tuff användning speciellt i gjuterier, varv och vid tillverkning av stålkonstruktioner speciellt i gjuteie, vav och vi tillvekning av stålkonstuktione Nya specialtanninga och S Nya innovativa specialtanninga, extemt okänsliga fö slag. Dessa mycket obusta, kaftfulla tanningsvaiante minimea

Läs mer

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 tl Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm, Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

Novenco Radialfläktar CAL

Novenco Radialfläktar CAL Novenco Radialfläkta CAL Poduktfakta Podukt Kaftigt byggd adialfläkt av medeltyckstyp, avsedd fö dift i aggessiv miljö. Användningsomåden Fö pocessluft i komposteingsanläggninga och anda installatione

Läs mer

HÅLLBARHETS REDOVISNING

HÅLLBARHETS REDOVISNING Roslagens sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012 inledning 2 InnehållsfötecknIng Intoduktion sid 3 Vå syn på hållbahet sid 4 Vå oganisation sid 8 ekonomisk hållbahet sid 10 ekologisk hållbahet sid 14

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Fö. 3: Ytspänning och Vätning. Kap. 2. Gränsytor mellan: vätska gas fast fas vätska fast fas gas (mer i Fö7) fast fas fast fas (vätska vätska)

Fö. 3: Ytspänning och Vätning. Kap. 2. Gränsytor mellan: vätska gas fast fas vätska fast fas gas (mer i Fö7) fast fas fast fas (vätska vätska) Fö. 3: Ytspänning och Vätning Kap. 2. Gänsyto mellan: vätska gas fast fas vätska fast fas gas (me i Fö7) fast fas fast fas (vätska vätska) 1 Gänsytan vätska-gas (elle vätska-vätska) Resulteande kaft inåt

Läs mer

rbyggqhnrusn Avtalsinformation för:

rbyggqhnrusn Avtalsinformation för: BYGGQHnusn Datum 2014-09-24 Tygg-Hansa Cae Kundsuppt 10626 Stckhlm Telefn:0711-111 690 www.tygghansa.se Lindhaga Samfällighetsföening Sten Göan Palm Rågknsgatan 56 43140 Mölndal Avtalsinfmatin fö: Lindhaga

Läs mer

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen.

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen. Bakgund Västebotten ha unde de senaste åen poduceat filme som visats och vunnit pise på intenationella festivale. Nämnas kan vinst kitikeveckan i Cannes, Oscas nomineing bästa kotfilm, Oska fö bästa studentfilm

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd Lösninga till övningsuppgifte Impuls och öelsemängd G1.p m v ge 10,4 10 3 m 13 m 800 kg Sva: 800 kg G. p 4 10 3 100 v v 35 m/s Sva: 35 m/s G3. I F t 84 0,5 Ns 1 Ns Sva: 1 Ns G4. p 900. 0 kgm/s 1,8. 10

Läs mer

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert!

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert! Pisena ange pis utan moms och fakt. Vid skolstaten ha vi skolstatspise på de flesta av äknana. Begä offet! TI 106 TI 106 ä en mycket vanlig äknae i hela gundskolan. Den ha plasttangente och löstagbat skyddslock.

Läs mer

En debatt på http://www2.vansterpartiet.se/debatt/

En debatt på http://www2.vansterpartiet.se/debatt/ En debatt på http://www2.vanstepatiet.se/debatt/ Åke Eiksson: Sluta slia i fedsfågan! [2005-03-14] - Fösvasuppgöelsena i iksdagen gös alltid mellan valen. Fågan om kig och fed bli aldig en valfåga. Det

Läs mer

INSIKT. "Hassl r superhrligt" smakfest. Karlskronas TAYLOR AUJALAY. Skärgårdsrätter och utflyktstips. bjuder till& framtida bostäder ISA TENGBLAD:

INSIKT. Hassl r superhrligt smakfest. Karlskronas TAYLOR AUJALAY. Skärgårdsrätter och utflyktstips. bjuder till& framtida bostäder ISA TENGBLAD: INSIKT E T T M A G A S I N F R Å N K A R L S K R O N A H E M F Ö R D I G S O M G Å R I B O S T A D S T A N K A R m a j 2 0 1 5 ISA TENGBLAD: "Hassl supehligt" Skägådsätte och utflyktstips TAYLOR AUJALAY

Läs mer

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg Fakulteten fö natuesuse och lantbuksvetenskap UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - uban odling i uteseveingsmiljö med stoytelling som gestaltningsvektyg kandidatabete i landskapsakitektu

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Kontinuerligt Skogsbruk - Optimala lösningar och jämförelser med slutavverkningsskogsbruk

Kontinuerligt Skogsbruk - Optimala lösningar och jämförelser med slutavverkningsskogsbruk Kontinueligt Skogsbuk - Otimala lösninga och jämföelse med slutavvekningsskogsbuk Pete Lohmande Pofesso i skoglig föetagsekonomi med iniktning mot ekonomisk otimeing SLU, Fakulteten fö Skogsvetenska, 9

Läs mer

Transmissionsegenskaper av material i frekvensområdet 2-110 GHz och möjligheter att se igenom

Transmissionsegenskaper av material i frekvensområdet 2-110 GHz och möjligheter att se igenom Tansmissionsegenskape av mateial i fekvensomådet 2-11 GHz och möjlighete att se igenom ANNA JÄNIS STEFAN NILSSON FOI ä en huvudsakligen uppdagsfinansiead myndighet unde Fösvasdepatementet. Känveksamheten

Läs mer

KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast ränta och konstant skatt)

KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast ränta och konstant skatt) SCB/ES/PR/KPI Pete Nlsson PM 24-2-8 (7) KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast änta och konstant skatt) Nya konstantskattendex bakgund och syfte SCB beäkna ett nytt ndex, benämnt KPI-KS

Läs mer

Angående kapacitans och induktans i luftledningar

Angående kapacitans och induktans i luftledningar Angående kapacitans och induktans i luftledninga Emilia Lalande Avdelningen fö elekticitetsläa 4 mas 2010 Hä behandlas induktans i ledninga och kapacitans mellan ledae. Figu öve alla beskivninga finns

Läs mer

Offentlig eller privat sjukvård?

Offentlig eller privat sjukvård? Offentlig elle pivat sjukvåd? Göan Dahlgen Maia Sundvall Bengt Jähult Offentlig elle pivat sjukvåd 1 Huvudtexten i denna skift (sidona 13-43) abetades fam in en konfeens i Stockholm i oktobe 2005. Den

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

Ängsbacken Välkommen hem till en modern bullerby

Ängsbacken Välkommen hem till en modern bullerby Ängsbacken Välkommen hem till en moden bulleby BRF Ängsbacken, Hallena i Stenungsund Ett njutbat hemmaliv Nu bygge vi 40 tivsamma lägenhete i ett ofyllt kvate i Hallena, Stenungsund. Hä bo du i ett bostadsomåde

Läs mer

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet!

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet! NR 1 2006 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖR BUN DET Sluta blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet! Allt många blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet. Det lede till missstånd, fågetecken

Läs mer

Tänk även på lönen när du väljer utbildning

Tänk även på lönen när du väljer utbildning den 8 mas 2000 Pessmeddelande Fån FöeningsSpabanken Institutet fö pivatekonomi Stockholm Tänk även på lönen nä du välje utbildning Det ä viktigt att välja ätt utbildning om högskolestudie ska löna sig.

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyrning, MSN320/TMS070 Lördag , klockan

Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyrning, MSN320/TMS070 Lördag , klockan Tentamen i matematisk statistik, Statistisk Kvalitetsstyning, MSN320/TMS070 Lödag 2006-12-16, klockan 14.00-18.00 Examinato: Holge Rootzén Jou: Jan Rolén, tfn: 0708-57 95 48 Betygsgänse GU: G: 12-21.5,

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

sluten, ej enkel Sammanhängande område

sluten, ej enkel Sammanhängande område POTENTIALFÄLT ( =konsevativt fält). POTENTIALER. EXAKTA DIFFERENTIALER Definition A1. En kuva = ( t), och ändpunkten sammanfalle. a t b ä sluten om ( a) = ( b) dvs om statpunkten Definition A. Vi säge

Läs mer

Storhet SI enhet Kortversion. Längd 1 meter 1 m

Storhet SI enhet Kortversion. Längd 1 meter 1 m Expeimentell metodik 1. EXPERIMENTELL METODIK Stohete, mätetal och enhete En fysikalisk stohet ä en egenskap som kan mätas elle beäknas. En stohet ä podukten av mätetal och enhet. Exempel 1. Elektonens

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Relationsalgebra. Relationsalgebra består av en mängd operatorer som tar en eller två relationer som input och producerar en ny relation som resultat.

Relationsalgebra. Relationsalgebra består av en mängd operatorer som tar en eller två relationer som input och producerar en ny relation som resultat. Database: Relationsalgeba 2-11 Relationsalgeba Relationsalgeba bestå av en mängd opeatoe som ta en elle två elatione som input och poducea en ny elation som esultat. De fundamentala opeationena ä unäa

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer