LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LE2 INVESTERINGSKALKYLERING"

Transkript

1 LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER BANKEN CONSTRUCTION AB X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER ETT INDUSTRIFÖRETAG HYRA ELLER LEASA AB PRISMA LANTBRUKARE SVENSSON EXTRUDERN... 4 LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 5 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER

2 FÖRE UPPGIFTER 2.1 Banken Hjälp nedan pesone med sina fågo king spaande: a) Kalle sätte in k på banken idag. Vad få han då i slutet av å fem om bankäntan ä 10 %? b) Stina gå till en annan bank som ebjude 12 % änta på insatt kapital. Hu mycket ska Stina sätta in fö att få samma belopp som Kalle få i slutet av å fem? c) Hu mycket ska Kalle sätta in idag om han vill ha k i slutet av å fem om bankäntan ä 10 %? d) Joakim få k som utfalle i slutet av vaje å unde 8 å med en kalkylänta på 6 %. Hu mycket ä det vät idag? e) David vill bli miljonä om 30 å, men han vill baa göa en engångsinsättning idag. Hu sto bli denna om han ha samma bankänta som Joakim? f) Om David istället skulle få 10 % änta hu mycket behöve han då sätta in idag? 2.2 Constuction AB Föetaget Constuction AB öveväge att göa en investeing i en ny poduktionsutustning. Gundinvesteing k Inbetalning k/å Utbetalning k/å Restväde k Ekonomisk livslängd 12 å Kalkylänta 12 % a) Beäkna paybacktiden b) Beäkna nuvädet c) Beäkna annuiteten 2.3 X och Y Vilken av maskinena X och Y ä att föeda om följande data gälle: X Y Gundinvesteing k k Inbetalningsöveskott k/å k/å Ekonomisk livslängd 10 å 10 å Kalkylänta 10 % 10 % Restväde 0 k 0 k a) Enligt paybackmetoden? b) Enligt nuvädemetoden? 2

3 UNDER UPPGIFTER 2.4 Ett industiföetag Inom ett industiföetag, som enligt sina egna esultatpognose komme att göa goda vinste unde det nämaste decenniet, öveväge man ett antal sinsemellan obeoende investeinga. En av dessa se ut enligt: Gundinvesteing Ekonomisk livslängd Åligt inbetalningsöveskott Restväde k 7 å k k a) Beäkna investeingens nuväde vid kalkyläntan 20 %. Bestäm också annuitetsbeloppet. Ä investeingen lönsam? b) Om intenäntemetoden skulle användas fö utvädeing av investeingen ovan, vilken ekvation skulle du då behöva ställa upp? (OBS! Ställ endast upp ekvationen, lös den ej!). Nä ä en investeing lönsam enligt denna metod? c) Beäkna investeingens paybacktid. Nä ä en investeing lönsam enligt denna metod? 2.5 Köpa elle leasa Ett föetag som ha beslutat sig fö att anskaffa en maskin stå infö valet att antingen köpa maskinen elle hya den av ett leasingbolag. Maskinen kosta k i inköp och ha en ekonomisk livslängd på 7 å, vaefte den beäknas kunna säljas fö k. Maskinen beäknas ge upphov till difts- och undehållskostnade på k vaje å. Leasingbolaget begä k i hya pe å och kontaktet ha en vaaktighet på 7 å. Däefte tillfalle maskinen leasingbolaget. Då leasingbolaget lämna viss sevice unde kontaktstiden beäknas undehållskostnadena sjunka med k pe å vid leasing. Föetagets kalkylänta ä 10 %. Betalningana (utom gundinvesteingen) antas intäffa i slutet av vaje å. a) Vilket sätt att anskaffa maskinen bö föetaget välja? b) Vid vilken åshya bli altenativen likvädiga? 2.6 AB Pisma AB Pisma öveväge att antingen nu elle om två å övelåta den del av sin veksamhet som bedivs i fabiken Sekunda (som nu ä fölustbingade) till en av sina fämsta konkuente fö att helt kunna ägna sig åt kontosmaskintillvekning vid fabikena Pisma och Tio. Eftesom avkastningsmöjlighetena fö de podukte som Sekunda tillveka inte ä så goda just nu äkna man inte med att ehålla me än k fö Sekunda vid övelåtelsen. Avkastningsmöjlighetena fö de podukte som föetaget tillveka bedöms dock snat bli bätte. Man äkna med att om två å kunna sälja Sekunda till en annan konkuent fö k. Om man behålle Sekunda äkna man med en fölust på Sekundas veksamhet av k det fösta ået och en vinst av k anda ået. Vinst espektive fölust antas uppkomma i slutet av espektive å. Inga kostnade som avse Sekunda komme att kvastå efte fösäljningen. AB Pisma äkna med en kalkylänta på 8 %. a) Ska AB Pisma sälja Sekunda nu elle vänta till slutet av det anda ået? b) Till vilket väde få fölusten i slutet av fösta ået uppgå fö att det ska vaa ekonomiskt likgiltigt om man sälje nu elle i slutet av anda ået? 3

4 2.7 Lantbukae Svensson Lantbukae Svensson ä stolt ägae till Klippans Gåd. Då man nyligen byggt ut ladugåden och skaffat fle ko vill man köpa en ny mjölkmaskin. Svensson ha fått en offet på en maskin fån Mjölkalätt AB och sammanställt följande data fö maskinen. Gundinvesteing: Inbetalninga: Utbetalninga: Restväde: k k/å k/å k Man äkna med att kunna använda maskinen i 8 å. Svensson som visseligen ha gått ett antal ekonomikuse ha svåt att bestämma sig fö om investeingen komme att vaa lönsam elle ej. Han ha dock lyckats bestämma kalkyläntan till 10 %. a) Beäkna investeingens paybacktid och nuväde. Ett pa daga senae dimpe en ny offet ne i Svenssons bevlåda. Denna gång fån AutoMjölk AB. Svensson sammanställe följande data fö AutoMjölks maskin. Gundinvesteing: Inbetalninga: Utbetalninga: Restväde: Ekonomisk livslängd: k k/å k/å k 10 å b) Jämfö de båda investeingsaltenativen med hjälp av annuitetsmetoden. Ange annuitetena och avgö vilket av altenativen som ä bäst. c) Om Svensson istället skulle vilja använda intenäntemetoden, vilken ekvation skulle han behöva ställa upp fö AutoMjölks maskin fö att få fam intenäntan? Ställ upp ekvationen, lös den ej! 2.8 Extuden Ett föetag som tillveka plastdetalje genom fompessning ha beslutat sig fö att anskaffa ytteligae en extude (plastpessningsmaskin). I denna situation öveväge föetaget altenativet att själva köpa maskinen, men ha även ebjudits två olika altenativ av det enda leasingbolag som hy ut dylika maskine. Extuden ha en ekonomisk livslängd på 7 å och föetaget tillämpa en kalkylänta på 15 %. De te altenativen ä följande: Altenativ 1: Köpa maskin Inköpskostnad: tk Diftskostnad/å: 80 tk Sevicekostnad/å: 20 tk Restväde: 400 tk Altenativ 2: Hya maskin Hya/å: 370 tk Diftskostnad/å: 80 tk Sevicekostnad/å: 50 tk Altenativ 3: Hy/Köp Fom å 1 tom å 3: Hya/å: Diftskostnad/å: Sevicekostnad/å: Fom å 4 tom å 7: Inköpskostnad: Diftskostnad/å: Sevicekostnad/å: Restväde: 370 tk 80 tk 50 tk tk 80 tk 20 tk 400 tk Skillnaden mellan de två altenativen som leasingbolaget ebjude ä således att man vid altenativ 2 endast hy maskinen, medan altenativ 3 innebä att man föst hy, men efte te å köpe maskinen till ett educeat pis. I övigt käve leasingbolaget att föetaget även ingå ett seviceavtal med dem till ett fast pis/å. a) Vilket altenativ bö föetaget välja? b) Vid vilket estväde på extuden ä altenativ 1 likvädigt med altenativ 2? 4

5 LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER 2.1 a) KAPitaliseingsfakton * (1+) n = x * (1+0,1) 5 = k b) NUVädefakton * 1/(1+) n = x * 1/(1+0,12) 5 = k c) NUVädefakton * 1/(1+) n = x * 1/(1+0,1) 5 = k d) NUSummefakton 2000 * 1-(1+) n / = x 2000 * 1-(1+0,06) 8 / 0,06 = k e) NUVädefakton * 1/(1+) n = x * 1/(1+0,06) 30 = k f) NUVädefakton * 1/(1+) n = x * 1/(1+0,1) 30 = k 2.2 a) Payback = G / a a = I U = / = 6 å b) NPV = - G + a * NUS(n å, x %) + R * NUV(n å, x %) * 1-(1+0,12) 12 / 0, * 1/(1+0,12) 12 = k c) Annuitetfakton = / 1-(1+) n Annuitet = ((- G + R * NUV(n å, x %)) * Ann(n å, x %)) + a alt. NPV * Ann(n å, x %)) ( * 1/(1+0,12) 12 ) * 0,12 / 1-(1+0,12) = k alt * 0,12 / 1-(1+0,12) 12 = k 2.3 a) Payback = T = G / a Maskin X Maskin Y / = 4 å / = 4,16666å dvs. 4 å och 2 månade Välj maskin X ty kotast paybacktid b) NPV = - G + a * NUS(n å, x %) + R * NUV(n å, x %) Maskin X Maskin Y * 1-(1+0,1) 10 / 0,1 = k * 1-(1+0,1) 10 / 0,1 = k Välj maskin Y ty högst NPV LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER 2.4 a) Nuväde = k Annuiteten = k Ja, investeingen ä lönsam. (1 + ) b) (1 + ) =0 Alt. ekvation med annuiteten = 0 En investeing ä lönsam enligt denna metod om intenäntan övestige föetagets kalkylänta. c) Paybacktiden = 2,78 å En investeing ä lönsam enligt denna metod då paybacktiden undestige den av föetaget fastställda åtebetalningstiden. 5

6 2.5 a) Köpa NPV = - G + a * NUS(n å, x %) + R * NUV(n å, x %) * NUS(7å,10%) * NUV(7å,10%) * 4, * 0,5132 = k dvs NPV Annuitet = NPV * Ann (n å, x %) * Ann (7å,10%) * 0,2054 = dvs Annuitetsbeloppet som ä det åliga beloppet öve 7 å med hänsyn till kalkyläntan på 10% Leasa Det åliga beloppet öve 7 å med hänsyn till kalkyläntan på 10% ha vi edan fö att leasa och behövs ej äknas ut. Annuitet = k Sva: Då vi endast se till utbetalninga välje vi det altenativ som ha högst väde dvs att köpa b) Altenativen ä likvädiga då leasingkostnaden + undehållskostnaden = annuiteten fö köp, dvs. då leasingkostnaden ä = k 2.6 a) Sälja nu: Nuväde = k Sälja om två å: Nuväde = ( /(1+ 0,08)) + (( )/(1 + 0,08) 2 ) = k Välj att sälja nu! b) Ekonomiskt likgiltigt vad man välje nä altenativens nuväden ä lika stoa. (x/1+0,08) + ( )/(1+ 1,08) 2 = k Dvs. x = k 2.7 a) G= I= U= R= =10% n=8 å G Paybacktid= = = 4,7å I U n (1 + ) n Nuväde Mjölkalätt =-G + (I-U) + R(1 + ) = 8-8 = (1+ ) = k b) G= I= U= R=

7 =10% n=10 å Nuväde AutoMjölk = (1+ ) = k Annuitet AutoMjölk = Nuväde* = * = k n 10 (1 + ) Annuitet Mjölkalätt = * = k 8 Alltså: välj maskinen fån Mjölkalätt ty Annuitet Mjölkalätt > Annuitet AutoMjölk c) Nuväde=0 10 (1 + ) (1+ ) = a) Altenativ 1: Köpa maskin Nuväde = ( ) = k Altenativ 2: Hya maskin 1 Nuväde = ( ) = k Altenativ 3: Hy/Köp 3 Nuväde = = Föetaget bö välja altenativ 1 eftesom det ge den lägsta totalkostnaden. 3 b) ( ) x * (1+)^-7 = k x * (1+)^-7 = k x * (1+)^-7 = x = x = k 7

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER

G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER 1 G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER UPPGIFT 8.0 (Gör själv uppgift) Betrakta två investeringsalternativ Anja och Emil enligt nedan. Förklara varför man måste använda sig av annuitetsmetoden vid

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. / 3Anticimex8 ATT FÖREBYGGA OCH SKYOOA Vasågod Hä komme enegideklaation och åtgädsappot fån den enegibesiktning som vi utföt på e byggnad/ea byggnade. Vi ha till Boveket appoteat in enegideklaationen fö

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Upplands Moto fylle! Det fia vi helgen den 17-18 maj med masso av ebjudanden, undehållning och 2 st Sveigepemiäe. Det bli en helg ni inte vill missa! Cecilia

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

===================================================

=================================================== min Halilovic: EXTR ÖVNINGR 1 av 8 vstånsbeäkning VSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERT KOORDINTSYSTEM ) vstånet mellan två punkte Låt = ( x1, och B = ( x, y, z) vaa två punkte i ummet

Läs mer

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer