NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv"

Transkript

1 NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm Rundquist Tina Kalsson Enst & Young AB

2 Risk katläggning Enst & Young ha på uppdag av egionens fötoendevalda evisoe genomföt en intevjubasead iskkatläggning på NU-sjukvåden. Inledningsvis fötjänas att säskilt poängtea och undestyka att iskkatläggningen ä en inventeing av möjliga iske inom NU-sjukvåden. Rappoten ta således inte ställning till sannolikheten att de möjliga iskena omvandlas till faktiska händelse. Det ä en bedömning som gös i samband med evisionens födjupningspojekt. Rappoten ä dämed ett abetsmateial och inte en offentlig allmän handling. Risk bedöms i elation till satta mål. Risk ä inte en faktisk händelse. Risk kan och bö hanteas på ett poaktivt sätt. Risk hanteas och pioiteas utifån: Sannolikheten fö att isken omvandlas till en faktisk händelse elle faktiskt tillstånd Konsekvensen fö oganisationen om isken omvandlas till en faktisk händelse elle tillstånd Kostnaden i tid och penga fö att kontollea isken Katläggningens fokus ha vait att skapa en övegipande iskbild u en ad väsentliga pespektiv. Undelaget fö denna appot utgös av iskidentifieing u följande pespektiv: Ledningspespektivet Veksamhetspespektivet Patientpespektivet Kompetens- och medabetapespektivet. Katläggningen ha genomföts genom att nyckelpesone inom NU-sjukvåden unde intevjue ha identifieat upplevda iske. Intevjumateialet och analyse av väsentliga stydokument ha sedan legat till gund fö denna appot. Syftet med iskkatläggningen ha vait att genom de fya pespektiven identifiea väsentliga iskomåden och som skall utgöa gund fö de fötoendevalda evisoenas diskussion om eventuella födjupade ganskningas tema och iniktning. Enligt vå bedömning kan de identifieade/upplevda iskena delas in i två övegipande iskomåden: Styningsiske Effektivitetsiske Sammanfattningsvis kan konstateas att nedanstående iske i pincip kvastå oföändade genomföt med tidigae genomföda katläggninga. En ad av de iske som identifieats ä inte unika fö NU-sjukvåden, utan ä av nationell elle till och med intenationell kaaktä. Hanteingen av dessa iske äge inte NU-sjukvåden enbat självt att hantea. Dock innebä inte detta att styelsen och ledningen kan avfäda isken som utanfö deas ansvasomåde.

3 Styningsiskena ä knutna till vald stymodell som synes ha en låg legitimitet hos många beöda pate samtidigt som stymodellens funktionalitet och ändamålsenlighet ä ett gemensamt ansva. Effektivitetsiske ä av cental betydelse då det handla om att hushålla med skattemedel på ett esuseffektivt sätt utifån uppdaget. Diskussione som födes unde intevjuena utmynnade i en identifieing av en ad iske. Vi ha valt att kategoisea iskena utifån sty- och effektivitets pespektiven. Riskena kan i många fall placeas i båda kategoiena då inten styning och kontoll ä en föutsättning fö en effektiv veksamhet. Inplaceingen ha gjots efte huvudsakskiteie. Inom amen fö espektive iskomåde edovisa vi sepaat de iske som vi bedöme ha stöst konsekvens och också bedöms som mest sannolika att de omvandlas till faktiska händelse. Sammantaget att u ett stynings pespektiv finns det isk fö att: Mest sannolika och med stöst konsekvens: a. Abetet med handlingspogammet våd 2010 inte genomsya vae sig ledning elle veksamheten fullt ut och dämed fösvåa måluppfyllelse. b. NU-sjukvåden uppvisa undeskott mot budget. c. Beställningen, tots teåiga avtal, inte fullt ut ä acceptead och styande fö NUsjukvådens esusstyning. Öviga ledningsiske d. En viss bist på föståelse hos sjukhusstyelsens medlemma fö uppdaget undegäve styelsens legitimitet i NU-sjukvåden. e. Svåtolkade stysignale fån såväl politisk som ledningsnivå påveka veksamhetens fömåga och vilja att omsätta beslut king våd 2010 till paktik. f. Otydliga elle motsägelsefulla budskap king våd 2010 och omvandlingen av NUsjukvåden lede till att pesonal söke sig till anda vådgivae samt att utvecklingen på enhetsnivå avstanna. g. Pesonalen uppleve fösäminga vad avse abetsföhållanden och otydlighet i ledningskultuen i samband med en övegång till en ny oganisation. h. Aktivitete i beöda kommune samt i media undegäve egionfullmäktiges beslut samt gynna uppkomsten av infomella ledae så väl inom som king NU-sjukvåden och som ä motståndae till våd i. Ryktesspidning i oganisationen skapa osäkehet fö den enskilde medabetaen och ge säme motivation.

4 j. Det pågående föändingsabetet ge säme patientfokus och en säme patientsäkehet. k. NU-sjukvåden inte kan leva upp till vådgaantin. De intevjuade bedömde sammantaget att u ett effektivitets pespektiv det finns isk fö att: Mest sannolika och med stöst konsekvens: l. NU-sjukvåden uppvisa biste i den dagliga utveckling och föbättingen av vådpocesse och vådkedjo beoende på osäkehet om oganisationens famtida uppbyggnad/stuktu. m. Biste i jounalsystemet ge behandlande läkae bistfällig infomation som kan leda till fel- elle övebehandling. n. Svåighete med att hantea infomation i avvikelsesystemet lede till att avvikelse inte utgö en gund fö föbättad patientsäkehet. o. IT-stuktue ä inte anpassade fö oganisationen och dämed fösvåa föändingsabetet och minska patientsäkeheten. p. Vådpocesse och vådkedjo ä inte anpassade till omvådnad av multisjuka patiente. Öviga effektivitetsiske q. Svag tillgänglighet hos öviga vådgivae såsom näsjukvåd och pimävåd minska tillgängligheten i NU-sjukvåden då patiente söke sig till NU-sjukvåden vid kö i öppenvåden.. Patientens beteende då den söke våd påvekas ej i tilläcklig gad av tankegångana i näsjukvådsefomen. Detta lede till att NU-sjukvåden ehålle fle akutpatiente än vad som beäknas i beställningen och i dimensioneing och födelning av NUsjukvådens esuse. s. Bistande infomation (tanspaens) king vådesultat fösvåa fö patienten att vaa delaktig i sin egen behandling. t. Abetet med Våd 2010 unde implementeingsfasen ta fokus fån abetet med att bediva en effektiv våd med patienten i fokus. u. Den osäka situationen i samband med den planeade omoganisationen innebä att nyckelpesone sluta och esättae inte kan ekyteas.

5 Slutsats NU-sjukvåden ä inne i ett stategiskt omvandlingsabete. Styelsen ha fattat beslut om hu de avse att omfoma sjukhusstuktuen inom sitt ansvasomåde. Beslutet ha konsekvense fö hu hälso- och sjukvåden komme att bedivas i egiondelen unde lång tid famöve. Styelsens och ledningens fömåga att skapa samsyn i oganisationen king omoganisationens genomföande och tidsplan ä en nyckelfakto fö famgång. Uppstå det svåighete och motstånd mot genomföandet innebä det att famfö allt de mest väsentliga iskena (stöst konsekvens och med högst sannolikhet) omsätts i faktiska händelse. Om så ske bedöme vi att sannolikheten att NU-sjukvåden inte nå sina mål så som de uttycks i Hälso- och sjukvådslagen samt i Regionfullmäktiges mål fö egionens hälso- och sjukvåd ä hög. Konsekvensen ä att det uppstå biste avseende tillgänglighet, patientsäkehet och kvalitet i den medicinska våden. Fokus i fövaltningsevisionen unde ået bö dämed ligga på hu styelse och ledning hantea de lednings- och effektivitetsiske som om de omsätts i faktiska händelse ha stöst konsekvens fö möjligheten att nå uppsatta mål. Vilhelm Rundquist Enst & Young AB

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Förord I svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst finns sedan länge en stark tradition

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap Polisens ledarkriterier tillgänglighet ledning förståelse analys helhetssyn engagemang styrning värderingar mål och resultat förändring legitimitet i samhället principer ledningskommunikation underrättelse

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Inget beslut om mig utan mig

Inget beslut om mig utan mig Inget beslut om mig utan mig Vårdplanering ur patientperspektiv Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Vårdplanering

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer