Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning"

Transkript

1 Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst & Young, Reviso

2 2 Innehållsföteckning Sid Sammanfattning Bakgund Syfte Ganskningens genomföande Avgänsninga/Begänsninga Sammanfattande noteinga 5.1. Ganskning av fomalia Ganskning av enskilda tansaktione Föfågan avseende långvaiga pojekt...11

3 3 Sammanfattning Revisionsenheten i Västa Götalandsegionen ha givit Enst & Young i uppdag att utföa en födjupad ganskning med avseende på extent finansieade pojekt. Syftet med uppdaget ha vait att katlägga användningen och edovisningen av pojektmedel unde hösten 2006 våen 2007 samt att utföa en övegipande bedömning av ledningens instument fö inten kontoll avseende pojektmedel. Rappoten ä utfomad i avvikelsefom och således kommenteas inte de omåden som ha ganskats utan noteing. Ganskningen va uppdelad i en fas fö föstudie och en fas fö huvudstudie. Huvudstudien omfattade momenten ganskning av fomalia, ganskning av avslutade pojekt samt ganskning av tansaktione unde peioden Vid ganskningen utgick vi fån de iktlinje som idag finns famtagna fö extent finansieade pojekt. Vi ha bedömt eftelevnaden av gällande egelvek samt om den intena kontollen va tillfedsställande. Betäffande tansaktionsganskningen så utfödes kontolle av att kostnadena ansågs vaa pojektelateade. Mot bakgund av vad som famkommit vid vå ganskning ekommendea vi att bl.a. följande omåden ses öve: Att genom utveckling av nuvaande skiftliga egelvek fö ekonomiadministativ pojekthanteing utfoma tydligae, me heltäckande och i höge gad standadiseade egle/utine. Inte minst ä det viktigt att skapa föutsättninga fö övevakande åtgäde. Ett system fö inten kontoll måste övevakas och följas upp och det måste vaa tydligt vem som ha detta ansva i oganisationen. Detta ä en ekommendation som lämnades i Enst & Young s ganskningsappot Rutine fö hanteing av extena foskningsmedel fån , som vi fotfaande anse vaa elevant. Att utinena king uppföljning av ett pojekts ekonomiska utfall egleas i det skiftliga egelveket och att eftelevnaden kontolleas. Att man se öve hanteing av oveheadkostnade i pojekten så att man få en enhetlig hanteing i veksamheten. Att utine infös fö övevakning av att öveenskommelse uppättas föe pojektstat i enlighet med det skiftliga egelveket och att dessa ä fullständiga. Att en gemensam utin fö fölustiskbedömninga i pojekt tas i buk. ( som lämnades i tidigae nämnda ganskningsappot Rutine fö hanteing av extena foskningsmedel fån , som vi fotfaande anse vaa elevant.)

4 4 Att det infös utine fö uppföljning av att pojekt avslutas i ätt tid. ( som lämnades i tidigae nämnda ganskningsappot Rutine fö hanteing av extena foskningsmedel fån , som vi fotfaande anse vaa elevant.) Att gemensamma akiveingsutine fö pojektelatead fomalia kommuniceas ut i veksamheten. ena beskivs utföligae unde avsnitt 5 Sammanfattande noteinga.

5 5 1. Bakgund Sahlgenska Univesitetssjukhuset (SU) ä till stösta delen finansieat med anslagsmedel fån Västa Götalandsegionen. Det finns emelletid anda finansieingskällo. Till exempel ehålle de landsting/egione som bedive läkautbildning i samabete med univesitet, statliga medel, så kallade ALF-medel som kompensation fö den utbildningsveksamhet/ foskningsveksamhet som nyttja deas esuse. Ett annat exempel ä extena foskningsfinansiäe. Den övegipande ekonomiska isken med foskning finansiead via extena medel ä att den inte ha full kostnadstäckning. Med full kostnadstäckning avses att samtliga kostnade, såväl diekta som indiekta, skall täckas av de intäkte pojektet geneea. Mot bakgund av veksamhetens omfattning vid Sahlgenska univesitetssjukhuset kan en elativt liten icke finansiead andel av foskningsveksamheten innebäa att känveksamheten bida med elativt betydande belopp. Det ä också viktigt att ha en god inten kontoll öve de extena medlen fö att kunna tillfedsställa finansiäenas kav på hu medlen skall användas och däigenom bibehålla fötoendet. Mot bakgund av dess komplexitet och omfattning utgö hanteing och edovisning av extena medel således en väsentlig del av systemet fö inten styning och kontoll vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset. 2. Syfte De övegipande syftena med pojektet va att katlägga användningen och edovisningen av pojektmedel unde hösten 2006 våen 2007 samt att utföa en övegipande bedömning av ledningens instument fö inten kontoll avseende pojektmedel. 3. Ganskningens genomföande Pojektet ha utföts i två fase. Fas 1: Föstudie Föstudie genomfödes unde hösten 2007 i syfte att ytteligae inikta ganskningsinsatsena samt klagöa de tekniska föutsättningana fö fotsatt ganskning. Till följd av föseninga fämst kopplade till analys av file u SU:s edovisning inleddes huvudstudien till viss del paallellt med föstudien unde decembe 2007.

6 6 Fas 2: Huvudstudie Huvudstudien ha huvudsakligen omfattat te moment. A. Ganskning av fomalia B. Ganskning av enskilda tansaktione C. Föfågan avseende långvaiga pojekt I denna del av pojektet ha edovisningschef Andes Denman samt ett fletal ekonome fån de olika omådena på Sahlgenska Univesitetssjukhuset (SU) deltagit. Våa iakttagelse baseas dels på undelag som inkommit fån SU, dels på infomation som ehållits genom samtal med omådesekonomena. Innehållet i denna appot ha stämts av med beöda pate på SU samt kvalitetssäkats av Stefan Svaén, Enst & Young. 4. Avgänsninga/Begänsninga Vid ganskningen utgick vi ifån en sammanställning som kallas fö Snuan. Denna sammanställning skall enligt uppgift fån SU motsvaa samtliga extena pojekt vid ett visst angivet datum. Vi valde att ta ut sammanställningen pe den 30 septembe Utöve Snuan fick vi även en sammanställning öve tilldelning av ALF-medlen fö 2007 av foskningschefen Conny Pesson. Ganskningen ä utföd u ett ekonomiadministativt pespektiv. Våt fokus ha vait på den intena kontollen king pojektedovisning, men syftet med den födjupade ganskningen ha inte vait att ge en heltäckande bild av den intena kontollen king pojektedovisningen. Vi ha ganskat ett antal slumpmässigt utvalda pojekt som vi sedan baseat våa iakttagelse och ekommendatione på. Vi ha inte gjot någa bedömninga av foskningsveksamheten elle uppfyllande av syfte med foskningen. Vå appot ä uppättad i avvikelsefom, vilket innebä att det som ganskats utan noteinga ej kommenteas. Rappoten ä iniktad på de noteinga som famkommit vid vå stickpovsganskning. Eftesom den födjupade ganskningen inte ä en fullständig genomgång av samtliga pojekt, utan baseas på stickpov, kan biste föekomma som ej uppmäksammats i denna appot.

7 7 5. Sammanfattande noteinga 5.1 Ganskning av fomalia Syftet med detta moment ha vait att undesöka om efodelig fomalia finns på plats och hu denna hanteas. Enst & Young-teamet gick i vecka 47 ut med föfågan till ekonome och pojektledae och eftefågade undelag avseende de 23 pojekt som initialt slumpmässigt valts ut fö födjupad ganskning. Undelag som eftefågats ha vait avtal, inten öveenskommelse, fökalkyl och eventuell dokumentation avseende genomföda uppföljninga. Vi ha ehållit sva avseende 21 av de 23 utvalda pojekten. Vi edovisa nedan våa iakttagelse och ekommendatione som famkommit i samband med ganskning av fomalia. Enligt vå bedömning ä det fem av de pojekt som valts ut fö ganskning som inte uppfylle den gängse edovisningsmässiga definitionen av ett pojekt. SU ange i sina iktlinje 1 fö extenfinansiead veksamhet som bedivs i pojektfom att: Ett pojekt ä en aktivitet som ha ett avgänsat syfte, ä avgänsat i tid och käve säskild edovisning/uppföljning. Vi bedöme vidae att det bland dessa fem pojekt finns pojekt som snaae ge intyck av att vaa en fom av uppsamlingsställe fö intäkte, kostnade och öveskott knutna till den enskilde pojektledaen än intäkte och kostnade kopplade till en del av veksamheten som genom ett avtal ä avgänsad i tid och till sitt syfte. I de fall ett pojekt inte uppfylle uppsatta kiteie bö dessa inte hanteas inom amen fö pojektedovisningen eftesom detta kan medföa att intäkte och kostnade bli felaktigt peiodiseade. I dessa fall ä det att föeda att använda sepaata kostnadsställen. Pojektedovisningen bö vaa basead på fomella åtaganden som ä möjliga att avgänsa exempelvis i fom av kontakt elle avtal med finansiä. 1 Riktlinje och utine fö extent och inomegionalt finansiead veksamhet som divs i pojektfom vid SU,

8 8 Fö nio av de utvalda pojekten ha avtal inte pesenteats fö oss vid föfågan. Till del bedöme vi att avsaknaden av avtal kan föklaas av ovanstående punkt, d.v.s. valet att edovisa veksamheten som ett pojekt ä ej gundat i ett uppdag elle ett avtal. I anda fall kan det vaa så att avtal finns på plats men att akiveingsutinen fö avtal ä bistfällig. Vi ekommendea att instuktione king hu och va avtal med extena finansiäe skall akiveas egleas och kommuniceas ut i oganisationen. Föslagsvis skulle de iktlinje som edan finns på plats avseende exten finansiead veksamhet i pojektfom kunna kompletteas med ett avsnitt king avtal med finansiä. Fö te av de utvalda pojekten ha det obligatoiska dokumentet öveenskommelse mellan pojektledae och veksamhetschef inte pesenteats fö oss vid föfågan och i vissa fall tog det lång tid att få fam dokumentet. Detta dokument innehålle väsentliga dela av pojektdokumentationen såsom infomation om finansiä, tidplan och pojektets fökalkyl. Vidae saknades fullständiga undeskifte i vissa av de öveenskommelse som ehölls. Vi ha även noteat att i de fall veksamhetschefen också ha ollen som pojektledae ha endast denne undetecknat öveenskommelsen, vilket inte bedöms vaa lämpligt u ett intenkontollpespektiv. Öveenskommelsen bedöme vi vaa av cental betydelse fö SU:s intena kontoll avseende de enskilda pojekten, inte minst genom fökalkylens betydelse fö uppföljning av pojektets ekonomiska status. Föekomsten av en fökalkyl ä dessutom nödvändig fö att möjliggöa fölustiskbedömninga, som utgö en viktig utin fö att uppnå en ättvisande esultatedovisning. Öveenskommelsen utgö också ett viktigt vektyg fö styning då veksamhetschefen genom öveenskommelsen få ett undelag fö planeing av veksamhetens intäkte och kostnade öve tiden. Eftesom öveenskommelsen ä ett centalt dokument fö pojektedovisningen bö en kontoll finnas på plats fö att säkeställa att en öveenskommelse uppättas samt att infomationen i öveenskommelsen ä fullständig. Hä finns altenativ i fom av applikationskontolle elle manuella detektiva kontolle. Vi ekommendea också att de iktlinje som finns idag tydliggö att öveenskommelsena kä-

9 9 ve signatu av två olika pesone. Vidae ä det viktigt att det finns instuktione fö hu och va öveenskommelsena skall akiveas. Vi ha i de flesta fall ej ehållit någon dokumentead uppföljning av de ganskade pojektens esultat och ställning och i anda fall mycket summaiska uppföljninga. Dokumenteade uppföljninga föbätta möjligheten att agea i tid avseende befaade fölustpojekt samt ä ett vektyg fö att föebygga oegentlighete. I de instuktione fö extenfinansieade pojekt som finns i dagsläget famgå dock inte explicit vilka kav som finns på genomföande och dokumentation av uppföljning på pojektnivå. Vi ekommendea att en stuktuead och dokumentead uppföljning bö ske egelbundet i samband med bokslut fö att stäka den intena kontollen. Det ä av stösta vikt att uppätthålla en inten kontollstuktu som säkeställe att ehållna medel används fö avsett ändamål. Vi ekommendea vidae att kaven på uppföljning av pojekten beskivs i iktlinjena fö de extenfinansieade pojekten. Hä bö till exempel famgå på vilken detaljnivå uppföljningen skall ske, vem som skall utföa den och vem som gå igenom utfallet. I iktlinjena bö det också tydliggöas att en bedömning av vad som föbukas i föhållande till vad som pesteas skall utföas fö att på ett tidigt stadium kunna identifiea eventuella fölustpojekt. Föslagsvis kan man utgå ifån en standadisead mall. Av iktlinjena famgå att pojektledaen ansvaa fö att löpande följa att undeskott ej uppstå men man bode även infomea om vem som ha den övevakande ollen. Det ä också vät att notea att höge kav bö ställas på de fökalkyle/pojektbudgeta som uppättas och som ligge till gund fö den ekonomiska uppföljningen av pojekten. 5.2 Ganskning av enskilda tansaktione Målsättningen med momentet va att fån ehållna file u SU:s edovisning välja ut tansaktione fö vidae substansganskning. Substansganskningens syfte va att svaa på fågo om hu pojektmedlen använts, och ha haft ett säskilt fokus på tansaktione vi bedöme kan vaa känsliga fö allmänhetens fötoende fö SU:s veksamhet. Vidae ha en säskild analys skett av hu indiekta kostnade hanteats. Ganskningen ha fokuseats på kostnade som belastat pojekten och en bedömning om kostnadena ä pojektelateade. Vi ha inte ganskat fullständighet avseende intäkte elle kostnade.

10 10 Vi ehöll Raindance-file i böjan av decembe fö samma pojekt som valts ut fö fomaliaganskning. Filena innehöll samtliga tansaktione fö dessa pojekt fån pojektstat till och med den 30 septembe Detta fö att vi skulle kunna stämma av mot saldot i snuan pe den 30 septembe 2007, och på så vis fösäka oss om fullständigheten i det mateial som ehållits. Efte genomgång fö att ehålla föklaing till filenas innehåll, stuktu och hu expoteing av filena hade skett, fick vi i böjan av febuai 2008 ut vå föfågan avseende undelag. Våt stickpov på 22 tansaktione ä fån peioden och iniktades på tansaktione som via vå tansaktionsanalys famgick vaa av säskilt intesse. Vi ha ehållit undelag till tansaktionena och kompletteande infomation fö att kunna bedöma om kostnaden ä att hänföa till det pojekt som den edovisats på. Fö de pojekt dä inga oveheadkostnade ha bokats ha en säskild föfågan skickats ut fö att uteda om pojektets edovisning ä koekt. I de flesta fall dä oveheadkostnade inte ha tagits ut ha vi ehållit föklaingana att det avse skänkta penga elle att det avse ett av Socialstyelsen befiat pojekt och att oveheadkostnade dämed inte skall tas ut. Vi ha eftefågat mateial som styke att så ä fallet, men detta ha ännu inte inkommit. I ett fåtal fall dä inga oveheadkostnade ha bokats ä föklaingen att man missat att ta ut oveheadkostnade elle så ha dessa bokats något föe det att bokföingen stängde i samband med åsbokslut, och då ha vi inte fått med det i våa tansaktionsfile pe I samband med diskussione med omådesekonome famkom att de anse att en viss inkonsekvens i hanteing av oveheadkostnade föeligge och man eftefåga ännu tydligae iktlinje. Någa omådesekonome ha på eget initiativ täffats fö att skapa en samsyn king edovisningen av pojekt och dä ha oveheadkostnade ingått som en diskussionspunkt. Vi ekommendea att de uppföljningsaktivitete som bö ske fö espektive pojekt inkludea en kontoll av att oveheadkostnade blivit koekt påföda. Vi ekommendea även att de initiativ som tagits fö att skapa en samsyn på edovisningen av pojekt fotgå och att esultatet dokumenteas i uppdateade iktlinje.

11 11 Eftesom vi i ett fall sakna undelag fö att bedöma om den kostnad som påföts ett pojekt ä hänfölig till pojektet kan vi inte da någon slutsats i detta fall. Fö de öviga 21 tansaktionena ha inget famkommit som ge oss anledning att göa någon anmäkning. Vi ha fått in undelag och beskivninga som peka på altenativt utvisa att tansaktionena ä pojektelateade. Det faktum att vi inte fann något att anmäka på i våt stickpov innebä inte att man kan da slutsatsen att utinena king styning och kontoll av pojekten fungea. Utifån stickpoven kan vi endast uttala oss om att de ganskade tansaktionena bedöms vaa pojektelateade. Fö att få en koekt bild av pojekten ä det betydelsefullt att styningen och kontollen öve pojekten fungea, vilket käve att iktlinje och utine ä tydliga, kommuniceade i veksamheten och eftelevs. Betäffande eftelevanden av iktlinje ha vi både vid ganskning av fomalia och ganskning av långvaiga pojekt noteat biste. Vi ha även kommenteat att det i vissa avseenden finns behov av ytteligae iktlinje. 5.3 Föfågan avseende långvaiga pojekt I detta moment ha vi sökt föklainga till vafö vissa pojekt edovisats som pågående unde en länge tid. Fåga ha ställts avseende 13 pojekt som vait pågående sedan elle tidigae. Motiven till detta ganskningssteg ä fämst att kunna fånga upp pojekt i edovisningen som möjligen sakna en tidsmässig avgänsning (se vidae unde punkt 5.1 ovan) och dämed iskea falla utanfö den av SU angivna pojektdefinitionen, att skapa en bild av om edovisningsmässigt avslut av pågående pojekt ske i ätt tid. Att avslut bokfös vid ätt tidpunkt ä av sto betydelse fö en ättvisande esultatedovisning fö den veksamhet som edovisas i pojektfom. Vi ha i våt uval funnit fem pojekt som enligt vå uppfattning falle utanfö den av SU angivna pojektdefinitionen. Till exempel föekomme det att flea olika minde pojekt edovisas på samma ansva. Pojekten löpe paallellt unde flea å vilket omöjliggö en konketiseing av kostnadena fö en speciell studie samt avslut av pojekten.

12 12 Vi ekommendea att endast de pojekt som uppfylle den av SU angivna pojektdefinitionen edovisas såsom pojekt så att den finansiella appoteingen inte bli missvisande. I de iktlinje som skall tillämpas fö extent finansieade pojekt finns inte beskivet kav på uppföljning av att pojekt avslutas i enlighet med kontakts/avtals avslutsdatum. Fö att säkeställa att pojekt avslutas i tid ekommendea vi att utin infös fö uppföljning av att pojekt avslutas och att denna beskivs i iktlinjena fö extent finansieade pojekt. Det ä då viktigt att ansvasfågan tydliggös liksom kav på dokumentation.

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs åsmöte 2007-05-30 Utabetad i samabete mellan FRII och Öhlings PicewatehouseCoopes Jämtlands läns Cance- och Omvådnadsfond å 2012. 1. Övegipande pincipe i FRIIs kvalitetskod

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nationell satsning fö ökad patientsäkehet delappot med esultat och efaenhete NATIONELL SATSNING FÖR ökad PATIENTSÄKERHET 1 Sveiges Kommune och Landsting 2010 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: info

Läs mer

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg

Förbättrad hantering vid evakuering från tåg Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg Kommunikation och samvekan mellan inblandade aktöe Rappot oktobe 2012 Föfattae: Saa Petteson Macus Avidsson Lena Kecklund Föbättad hanteing vid evakueing fån tåg

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv

Mölndals Stad. Ensamkommande flyktingbarn i Mölndal fördjupad granskning av rutiner för intäktskontroll samt genomlysning ur ett barnperspektiv Revisionsappot 2008 Genomföd på uppdag av evisoena novembe 2008 Mölndals Stad Ensamkommande flyktingban i Mölndal födjupad ganskning av utine fö intäktskontoll samt genomlysning u ett banpespektiv Innehåll

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC.

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC. villingcikla histe Begsten Linköpings univesitet En konfiguation av cikla som fascineat genom tidena ä den sk skomakakniven, elle abelos I denna tidskift ha den tidigae tagits upp av Bengt Ulin (005 och

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Destination Stömsholm Bige Jals väg 9 734 51 Kolbäck Jounalnumme 2009-2686 E-postadess ulla.b-son@telia.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Sigwad

Läs mer

Antogs KS 2013-11-13 202

Antogs KS 2013-11-13 202 1 Stya och leda vek-samheten Nivå 1 Nivå 2: Nivå 3: Handlingsslag: Soteingsodning: Diaieföing Fövaingsplats Medium Bevaas/ gallas Till kommun akiv Till fjäaki v Anmäkning Vem ska använda Sotea på ubik

Läs mer

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel:

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel: Att leda föänding Rune Olss www.iei.liu.se/pie/olss-une Vad osaka en föänding? Exempel: Nya investeinga Ny teknik i poduktien Svikande fösäljning Oganisatien ha fö höga kostnade Omoganisati Sto stess Vaje

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation

Statsupplåning. prognos och analys 2004:1. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation 2004:1 Statsupplåning pognos oh analys Statens lånebehov Åspognosen fö 2004 3 Lånebehovet justeat fö tillfälliga betalninga 4 Jämföelse med anda lånebehovspognose 5 Månadspognose 5 Statsskulden 5 Finansieing

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Ängsövägen-Västeås c/o Ängsö GK Box 1007 721 26 VÄSTERÅS Jounalnumme 2010-2587 E-postadess kiste.fost@jkf.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Kiste

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats

ENERGIDEKLARATION. 160 kwh/m2 och år. Krav vid uppförande av. ny byggnad [jan 2012]: Radon mätning: Inte utförd. Har lämnats sammanfattning av ENERGIDEKLARATION DENNA BYGGNADS ENERGIKLASS 160 kwh/m2 och å ny byggnad [jan 2012]: Inte utföd Ha lämnats.... 2025-02-12 www. boveket.se/enegideklaation (2007:4) om enegideklaation fö

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Badelunda hembygdsföening c/o Ulla Wallén Skälby 6 /25 96 Västeås Jounalnumme 2010-638 E-postadess kykskolan@badelunda.se B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv

E-handel Ur ett geografiskt konsumentperspektiv Södetöns högskola Institutionen fö Ekonomi och Föetagande Kandidatuppsats 15 hp Höstteminen 2012 Maknadsföing E-handel U ett geogafiskt konsumentpespektiv Av: Maielle Olsson, Pete Sundstöm Handledae: Las

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

En debatt på http://www2.vansterpartiet.se/debatt/

En debatt på http://www2.vansterpartiet.se/debatt/ En debatt på http://www2.vanstepatiet.se/debatt/ Åke Eiksson: Sluta slia i fedsfågan! [2005-03-14] - Fösvasuppgöelsena i iksdagen gös alltid mellan valen. Fågan om kig och fed bli aldig en valfåga. Det

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Novenco Radialfläktar CAL

Novenco Radialfläktar CAL Novenco Radialfläkta CAL Poduktfakta Podukt Kaftigt byggd adialfläkt av medeltyckstyp, avsedd fö dift i aggessiv miljö. Användningsomåden Fö pocessluft i komposteingsanläggninga och anda installatione

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Pojektet 2010-06-24 Pocesse Huvudpocess - Ekonomi Utbildnin Fosknin Syntax Pocessnivåe Aktöe Enskild pocess Syntax Syntax - pocessnivåe Stateisk nivå Stateiskt Taktiskt Taktisk

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 tl Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm, Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter

Strategier vid generationsskifte - Ekonomiska implikationer för olika intressenter Stategie vid geneationsskifte - Ekonomiska implikatione fö olika intessente Osca Stampe ndeas an SLU, Depatment of Economics Tesis No 518 Degee Tesis in usiness dministation Uppsala, 8 D-level, 3 ECTS

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Psykiatrinämnden beslutade utse Hans-Jörgen Wahlhed (s) att jämte ordföranden justera protokollet Potokoll Sammantädesdatum 2004-04-28 Psykiatinämnden Tid: 2004-04-28 Klockan 15.00 16.00 Plats: Kungsbacka, Vuxenpsykiatiska mottagningen Ledamöte Chistina Nillius (m) Hans- Jögen Wahlhed (s) Beit Ozolins

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me!

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! Potfoliouppgift i engelska å 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! MUNTLIG OCH SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING Din uppgift ä att göa en tidslinje öve ditt liv så hä långt samt vad du to komme att hända i famtiden. Det

Läs mer

Projekt sent anmälda barn

Projekt sent anmälda barn 2013-03-04 Pjekt sent anmälda ban Bakgund I Åsappt 2012 fö Kvalitetsegiste CPUP anges syftet vaa: Gunden fö CPUP ä att alla ban med CP identifieas ch ebjuds deltagande så snat CP-liknande symtm ses, dvs.

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Tentamen i Energilagringsteknik 7,5 hp

Tentamen i Energilagringsteknik 7,5 hp UMEÅ UNIVERSIE illämpad fysik och elektonik Las Bäckstöm Åke Fansson entamen i Enegilagingsteknik 7,5 hp Datum: -3-5, tid: 9. 5. Hjälpmedel: Kusboken: hemal Enegy Stoage - systems and applications, Dince

Läs mer

Energirapport & Energideklaration November 2009

Energirapport & Energideklaration November 2009 BYGGKONSULT i VETLANDA AB Enegiappot & Enegideklaation Novembe 2009.ffi Huden 2Yetlanda Gavagänd7, Vetlanda.'Nuo4". oz f-\ '?eo tge,o,'.åät0,., Abetsnumme: 29 819 Postadess Nygatan 42 574 3I VETLANDA Telefon/fax

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E

UPPGIFT 1. F E. v =100m/s F B. v =100m/s B = 0,10 mt d = 0,10 m. F B = q. v. B F E = q. E UPPGIFT 1. B 0,10 mt d 0,10 m F B q. v. B F E q. E d e + + + + + + + + + + + + + + + + + + F E F B v 100m/s E U / d - - - - - - - - - - - - - - - - - F B F E q v B q U d Magnetfältsiktning inåt anges med

Läs mer

HÅLLBARHETS REDOVISNING

HÅLLBARHETS REDOVISNING Roslagens sparbanks HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012 inledning 2 InnehållsfötecknIng Intoduktion sid 3 Vå syn på hållbahet sid 4 Vå oganisation sid 8 ekonomisk hållbahet sid 10 ekologisk hållbahet sid 14

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07 find you space find you space Plantonics Bluetooth -headset Upplev fiheten Vå/somma 07 Med Plantonics sotiment av tådlösa headset med Bluetooth-teknik innebä mobil vekligen att du ä ölig hela vägen fån

Läs mer

r - -- ~YGGFORSKNINGSRADET Kantor med naturlig kyla r-, Ans lags rapport All:l996 Eje Sandberg Per Wickman I :.

r - -- ~YGGFORSKNINGSRADET Kantor med naturlig kyla r-, Ans lags rapport All:l996 Eje Sandberg Per Wickman I :. !.. ol '' i::_,. ' -:'... ;Jtt /' ' : f"... _i;,. :. Ans lags appot All:l996 10475 - -- -, Kanto med natulig kyla Eje Sandbeg Pe Wickman c YGGFORSKNNGSRADET J b Anslagsappot Al 1:1996 Konto med natulig

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU

Rutin för källsortering vid Campus Valla, LiU Sid 1 (5) Rutin fö källsoteing vid Campus Valla, LiU Fö samtliga faktione utom pappe och tidninga gälle att Hussevice tanspotea avfallet fån men i kulvet till centala uppsamlingsplatsen no om Hus A. Däifån

Läs mer

Offentlig eller privat sjukvård?

Offentlig eller privat sjukvård? Offentlig elle pivat sjukvåd? Göan Dahlgen Maia Sundvall Bengt Jähult Offentlig elle pivat sjukvåd 1 Huvudtexten i denna skift (sidona 13-43) abetades fam in en konfeens i Stockholm i oktobe 2005. Den

Läs mer

Kartan över översvämningsområdet i Helsingfors och Esbo kustområde

Kartan över översvämningsområdet i Helsingfors och Esbo kustområde Övesvämning i hav, /a ( %) 8 m,8 ) (N ) (N m,8 ) (N m,8 m, ) (N Lantmäteiveket licens numme /L/ km Utskivna:.. Föklaing till katona öve övesvämningshotade omåden och öve övesvämningsiske Utbedningsomåden

Läs mer

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen.

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen. Bakgund Västebotten ha unde de senaste åen poduceat filme som visats och vunnit pise på intenationella festivale. Nämnas kan vinst kitikeveckan i Cannes, Oscas nomineing bästa kotfilm, Oska fö bästa studentfilm

Läs mer

Den geocentriska världsbilden

Den geocentriska världsbilden Den geocentiska väldsbilden Planetens Mas osition elativt fixstjänona fån /4 till / 985. Ganska komliceat! Defeent Innan Koenikus gällde va den geocentiska väldsbilden gällande. Fö att föklaa de komliceade

Läs mer

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika En intoduktion (v1.0) en intoduktion En intoduktion (v1.0) Innehåll 1.0 Olika fome av solenegi... 3 1.1 Passiv solinvekan...3 1.2 Solfångae...3 1.3 Solcelle...3 1.4 Koncentation av solljuset...4 2.0 Hu

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

Fosterhem En studie av fosterhem kopplat till fosterföräldrar i tidiga 1900-talets Stockholm

Fosterhem En studie av fosterhem kopplat till fosterföräldrar i tidiga 1900-talets Stockholm C-uppsats En studie av fosteh kopplat till fosteföälda i tidiga 900-talets Stockholm. Föfattae: Axel Hellstand Handledae: Fabian Pesson Examinato: Andes Föjmak Temin: VT- 07 Ämne: Histoia Nivå: C-uppsats

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Relationsalgebra. Relationsalgebra består av en mängd operatorer som tar en eller två relationer som input och producerar en ny relation som resultat.

Relationsalgebra. Relationsalgebra består av en mängd operatorer som tar en eller två relationer som input och producerar en ny relation som resultat. Database: Relationsalgeba 2-11 Relationsalgeba Relationsalgeba bestå av en mängd opeatoe som ta en elle två elatione som input och poducea en ny elation som esultat. De fundamentala opeationena ä unäa

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 KISELSMÄLTVERKET OCH KERAMINlmSTRIN LJlJNGAVERKSINIHJSTRIERNA Top socken Ange kommun 1,,'\1\SMlJSEET i\iljrberget IIjödis Ek SlJNDSVALI.s i\liiselji\1 Seth.Ia nsso n REFERENSEXEMPI.AR

Läs mer

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. / 3Anticimex8 ATT FÖREBYGGA OCH SKYOOA Vasågod Hä komme enegideklaation och åtgädsappot fån den enegibesiktning som vi utföt på e byggnad/ea byggnade. Vi ha till Boveket appoteat in enegideklaationen fö

Läs mer

Angående kapacitans och induktans i luftledningar

Angående kapacitans och induktans i luftledningar Angående kapacitans och induktans i luftledninga Emilia Lalande Avdelningen fö elekticitetsläa 4 mas 2010 Hä behandlas induktans i ledninga och kapacitans mellan ledae. Figu öve alla beskivninga finns

Läs mer

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg Fakulteten fö natuesuse och lantbuksvetenskap UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - uban odling i uteseveingsmiljö med stoytelling som gestaltningsvektyg kandidatabete i landskapsakitektu

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd

Lösningar till övningsuppgifter. Impuls och rörelsemängd Lösninga till övningsuppgifte Impuls och öelsemängd G1.p m v ge 10,4 10 3 m 13 m 800 kg Sva: 800 kg G. p 4 10 3 100 v v 35 m/s Sva: 35 m/s G3. I F t 84 0,5 Ns 1 Ns Sva: 1 Ns G4. p 900. 0 kgm/s 1,8. 10

Läs mer

sluten, ej enkel Sammanhängande område

sluten, ej enkel Sammanhängande område POTENTIALFÄLT ( =konsevativt fält). POTENTIALER. EXAKTA DIFFERENTIALER Definition A1. En kuva = ( t), och ändpunkten sammanfalle. a t b ä sluten om ( a) = ( b) dvs om statpunkten Definition A. Vi säge

Läs mer

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion!

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion! Östegötlad ska vaa e gö famtidsegio! Fö e göae famtid Med fihet att välja Det ä vi som vill abeta fö Östegötlads bästa i iksdage! Rösta på Cetepatiet de 19 septembe! Dia ladstigskadidate få Cetepatiet:

Läs mer

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1,

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1, Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Räta linje och plan RÄTA LINJER OCH PLAN Räta linje: Låt L vaa den äta linjen genom punkten P = x, y, som ä paallell med vekton v = v, v, v ) 0. 2 3 P v Räta linjens ekvation

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Nivåmätning Fast material Flytande material

Nivåmätning Fast material Flytande material Nivåmätning Fast mateial Flytande mateial Nivåmätning fö pocessindustin Nivåkontoll fö: Övefyllnadsskydd Batchkontoll Poduktmätning Lagekontoll Säkehetslam Skiljeyto Industie: Koss o Asfalt Olja o Gas

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004.

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004. uvesektonens åsmöte oktobe 4. åga aspekte på anals av suvedata av Lennat odbeg, CB ----------------------------------------------------------------- Anals av suve-data kan betda allt mölgt...tll eempel:

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

rbyggqhnrusn Avtalsinformation för:

rbyggqhnrusn Avtalsinformation för: BYGGQHnusn Datum 2014-09-24 Tygg-Hansa Cae Kundsuppt 10626 Stckhlm Telefn:0711-111 690 www.tygghansa.se Lindhaga Samfällighetsföening Sten Göan Palm Rågknsgatan 56 43140 Mölndal Avtalsinfmatin fö: Lindhaga

Läs mer

styrningen 2 Styrbara ett av fordonets aktiva säkerhetselement www.eurecar.org Introduktion bakaxlar 10 Tekniska anmärkningar 14

styrningen 2 Styrbara ett av fordonets aktiva säkerhetselement www.eurecar.org Introduktion bakaxlar 10 Tekniska anmärkningar 14 4 Den modena teknika inynen i nya innovatione Numme 4 / JUNI 2015 tyningen ett av fodonet aktiva äkehetelement i detta numme Intoduktion 2 Stybaa bakaxla 10 Hydaulik evotyning 3 Elektik evotyning 5 Vanliga

Läs mer

Fåglari Stockholmstrakten

Fåglari Stockholmstrakten DVÄRGÖRN BLAND SOMMARENS RARITETER STOF FICK KEJSERLIGT BESÖK FÅGELPORTRÄTTET: TAIGASÅNGARE BIVRÅKARNAS ÅR PÅ SJÖBACKEN BETONGKRÖNIKAN: OM BARNVAGNENS BETYDELSE n 3 : 2013 Fåglai Stockholmstakten Stockholms

Läs mer

Storhet SI enhet Kortversion. Längd 1 meter 1 m

Storhet SI enhet Kortversion. Längd 1 meter 1 m Expeimentell metodik 1. EXPERIMENTELL METODIK Stohete, mätetal och enhete En fysikalisk stohet ä en egenskap som kan mätas elle beäknas. En stohet ä podukten av mätetal och enhet. Exempel 1. Elektonens

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

Skattelättnad för bredbandsanslutning

Skattelättnad för bredbandsanslutning Pomemoia 2000-06-22 Finansdepatementet Skatte- och tullavdelningen Enheten fö skatteadministation och pesonbeskattning Michael Eliksson Telefon 08-405 19 85 Telefax 08-405 14 66 Skattelättnad fö bedbandsanslutning

Läs mer

)IHVd N]909V0]d NJJ]GSOVIS

)IHVd N]909V0]d NJJ]GSOVIS s, 1/S & JU&!JOlG 9 0 -ii- sto flo6uuuoid sueeb44sunwwo) avis siv flo 1 SLOLLSO 9VHUddfl V71]1WHVd HQJNI 9NIHDIJI1VAN]Ud WWVH NI13dSV/OVIS swanlow )IHVd N]909V0]d NJJ]GSOVIS f f f f f f f f f f f f f Ej

Läs mer

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet!

Sluta blanda ihop begreppen jämställdhet och jämlikhet! NR 1 2006 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖR BUN DET Sluta blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet! Allt många blanda ihop begeppen jämställdhet och jämlikhet. Det lede till missstånd, fågetecken

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 01-feb Pesidium snämnden Kunskapsseminaium om Famtidens hemsjukvåd i Halland täffas infö nämnden Skapa en gemensam bild av hemsjukvåden och dess innehåll och att komma fam till en samsyn king hu

Läs mer

, \ ~~. _M wl..w"b'~~,~,~,~l~== ~I~ ~! ~! C:=::J. ( z \ + I (',,, .G... FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV ARDALA KOMMUN SKARABORGS LÄN

, \ ~~. _M wl..wb'~~,~,~,~l~== ~I~ ~! ~! C:=::J. ( z \ + I (',,, .G... FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV ARDALA KOMMUN SKARABORGS LÄN FÖRSLAG TLL ÄNDRNG OCH UTVDGNNG AV BYGGNADSPLANEN FÖR ARDALA SAMHÄLLE DEL AV ARDALA 1:2 OCH 3:1 ARDALA KOMMUN SKARABORGS LÄN SKVTTAHEDEN..". 21 NYHOLM '" UPPRÄTTAT DEN 25 NOVEMBER 1970 AV _... ;.." 2 "

Läs mer

Tänk även på lönen när du väljer utbildning

Tänk även på lönen när du väljer utbildning den 8 mas 2000 Pessmeddelande Fån FöeningsSpabanken Institutet fö pivatekonomi Stockholm Tänk även på lönen nä du välje utbildning Det ä viktigt att välja ätt utbildning om högskolestudie ska löna sig.

Läs mer

Transmissionsegenskaper av material i frekvensområdet 2-110 GHz och möjligheter att se igenom

Transmissionsegenskaper av material i frekvensområdet 2-110 GHz och möjligheter att se igenom Tansmissionsegenskape av mateial i fekvensomådet 2-11 GHz och möjlighete att se igenom ANNA JÄNIS STEFAN NILSSON FOI ä en huvudsakligen uppdagsfinansiead myndighet unde Fösvasdepatementet. Känveksamheten

Läs mer

DOKUMENTNAMN Dokument HiGs miljöledningssystem: förvaring, uppdatering, mätning, ansvar och lagkrav

DOKUMENTNAMN Dokument HiGs miljöledningssystem: förvaring, uppdatering, mätning, ansvar och lagkrav DOKUMENTUPPÄTTAE MLS HiG/kso, rlf, DIAIEN 1(5) MALL GÄLLE FÅN : Detta dokument visar vilka dokument som finns inom HiGs miljöledningssystem, var dokumenten finns och vem som är ansvarig för uppdatering.

Läs mer