Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten i Griths.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths."

Transkript

1 Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga fö den elektiska laddningen: 1. Laddningen upptäde endast i heltalsmultipla av fundamentalladdningen e = = As. Med anda od ä q = ne, n = 0, ±1, ±2, ±3, Laddningen ä alltid bevaad (kan ej skapas elle föintas) i ett slutet system. oulombs lag Låt q och q vaa stykona på två punktladdninga i punktena espektive. q ^R Källpunkt Fältpunkt q F Oigo oulombs lag ge kaften på punktladdningen med stykan q som punktladdningen med stykan q ge upphov till: F = q q 4πε 0. 3 Hä beteckna ε 0 = As/m pemittiviteten fö fiymd. Ofta infös R =, R = R, ˆR = R R. Med dessa beteckninga kan kaften altenativt skivas som F = q q ˆR 4πε 0 R. 2 ( ) Notea att Giths använde istället fö R. Följande viktiga egenskape gälle fö ( ): 1

2 1. Kaften ä iktad längs sammanbindningslinjen mellan de båda punktladdningana. 2. Kaften ä popotionell mot såväl q som q. 3. Kaften ä attaktiv då qq < 0 och epulsiv då qq > 0. Figuen på föegående sida visa fallet qq > Kaften ä omvänt popotionell mot kvadaten på avståndet mellan de båda punktladdningana. Kommenta: Det ä lätt att det bli fel tecken på kaften. Eftesom punktladdninga med lika tecken epellea vaanda och punktladdninga med olika tecken attahea vaanda kan man i många fall enkelt kontollea om man ha fått ätt tecken på kaften. upeposition Antag en punktladdning med stykan q i punkten och N anda punktladdninga med stykona q i, i = 1, 2,..., N, i punktena i, i = 1, 2,..., N. q n q 2 q 1 F q n 2 1 Oigo upepositionspincipen ge kaften på punktladdningen med stykan q som punktladdningana med stykona q i, i = 1, 2,..., N, tillsammans ge upphov till: F = q N i=1 q i 4πε 0 i i 3. Elektiskt fält Det elektiska fältet i punkten fån en födelning av punktladdninga med stykona q i, i = 1, 2,..., N, i punktena i, i = 1, 2,..., N, denieas som N E() def F = lim q 0 q = i=1 q i 4πε 0 i i 3. Hä beteckna F kaften på en punktladdning (även kallad testladdning) med stykan q i punkten. 2

3 Kommenta: Testladdningen påveka de anda punktladdningana med kafte. Om testladdningens styka q inte ä liten kan de anda punktladdningana ytta på sig på gund av den exta kaft de påvekas av fån testladdningen. Fö att föhinda detta behöve q vaa innitesimalt i denitionen ovan. Exempel: Det elektiska fältet i en punkt fån en punktladdning med stykan q i punkten ä E() = q 4πε 0 = q ˆR 3 4πε 0 R. 2 Notea att det elektiska fältet ä adiellt och avta som kvadaten på avståndet. Kontinueliga laddningsfödelninga i intessea oss fö te olika slags kontinueliga laddningsfödelninga: Rymdladdning Fältpunkt Oigo Rymdladdningstätheten ρ ä ett mått på laddningen pe volymenhet [As/m 3 ]. Ett litet volymelement centeat i punkten ha laddningen q = ρ( ). Det elektiska fältet fån ges av E() = ρ( ) 4πε 0. 3 upeposition och gänsövegång i volymen ge volymintegalen E() = 1 ρ( ) 4πε 0 3 dv. Giths beteckna motsvaande volymelement med dτ. Punkten dä fältet bestäms kallas fältpunkt och punkten som svepe öve källfödelningen kallas källpunkt. 3

4 Ytladdning Ytladdningstätheten ρ ä ett mått på laddningen pe ytenhet [As/m 2 ]. Det elektiska fältet fån en ytladdningstäthet på ytan ges, analogt med ovan, av ytintegalen E() = 1 ρ ( ) 4πε 0 3 d. Giths beteckna motsvaande ytelement med da. I fomelsamlingen, exempelsamlingen och på föeläsningana används beteckningen ρ fö ytladdningstätheten. Giths använde σ fö att beteckna ytladdningstätheten, men fö oss betyde σ elektisk ledningsfömåga. Linjeladdning Linjeladdningstätheten ρ l ä ett mått på laddningen pe längdenhet [As/m]. Det elektiska fältet fån en linjeladdningstäthet på kuvan ges av linjeintegalen E() = 1 ρ l ( ) 4πε 0 3 dl. Giths beteckna motsvaande linjeelement med dl. I fomelsamlingen, exempelsamlingen och på föeläsningana används beteckningen ρ l fö linjeladdningstätheten. Giths använde λ fö att beteckna linjeladdningstätheten, men fö oss betyde λ våglängden. Gauss lag på integalfom ^n ½( ) Låt vaa en volym som omsluts av ytan med utåtiktad nomal ˆn. Då gälle E() ˆn() d = 1 ρ( ) dv = Q innanfö, ε 0 ε 0 dä Q innanfö ä totala laddningen innanfö. Gauss lag på integalfom ä lämplig att använda då man skall bestämma elektiska fältet elle elektiska potentialen fån en sfäiskt symmetisk elle axialsymmetisk laddningsfödelning. Exempel: Det elektiska fältet fån lång ak linjeladdning (se guen nedan) kan bestämmas med hjälp av Gauss lag på integalfom. Resultatet ä E() = ρ l 2πε 0 c ˆ c. Med anda od ä fältet iktat i adiell led i två dimensione och avta som ett genom avståndet. 4 ( )

5 ^n = ^ c ^n ={ ^z ^n = ^z ½` z Giths använde s som beteckning fö avståndet fån z-axeln. På föeläsningana, liksom i exempelsamlingen och fomelsamlingen, används beteckningen c. Gauss lag på dieentialfom Gauss lag på dieentialfom lyde E() = ρ() ε 0. Kommenta: Obsevea att Gauss lag inte ä samma som Gauss sats. Gauss sats ä en integalsats som elatea nomalytintegalen av ett vektofält till volymintegalen av divegensen av vektofältet. Elektisk potential I te dimensione gälle att = 1 3. åledes kan det elektiska fältet skivas som negativa gadienten på ett skaläfält: kaläfältet kallas elektisk potential. E() = (). Kommenta: Du kan själv kontollea E() = () genom att utföa deiveingen i katesiska koodinate: = ( / x, / y, / z) och = (x x, y y, z z ). Exempel: Den elektiska potentialen i en punkt fån en punktladdning med stykan q i punkten ä () = q 1 4πε 0. Notea att elektiska potentialen avta som ett genom avståndet. Fö de te kontinueliga laddningsfödelningana ovan ha vi: Rymdladdning () = 1 4πε 0 ρ( ) dv 5

6 Ytladdning Linjeladdning () = 1 4πε 0 () = 1 4πε 0 ρ ( ) d ρ l ( ) dl ( ) Fältlinje och ekvipotentialyto En fältlinje ä en linje som i vaje punkt ha det elektiska fältet som tangent. I elektostatiken böja en fältlinje alltid på en positiv laddning och sluta på en negativ laddning. En ekvipotentialyta ä en yta på vilken elektiska potentialen ä konstant. Fältlinje och ekvipotentialyto skä vaanda med 90 vinkel. Tangentlinjeintegalen av elektiska fältet 1 2 i ha sett att E() = (). Om denna elation integeas fån en punkt 1 till en punkt 2 längs en kuva fås E( ) dl = ( ) dl = ( 1 ) ( 2 ). Med anda od beo tangentlinjeintegalen av elektiska fältet endast av elektiska potentialens väde i begynnelse- och slutpunkten. Detta ä sant fö alla konsevativa vektofält, det vill säga alla vektofält F som satisea F () = 0. Det elektiska fältet ä konsevativt eftesom E() = () 0. Exempel: Det elektiska fältet fån en lång ak linjeladdning ges enligt ( ) av E() = ρ l ˆ c 2πε 0 c Elektiska potentialskillnaden mellan c = a och c = b bli dämed (a) (b) = b a E() ˆ c d c = ρ l 2πε 0 ln b a. Detta ä samma esultat som vi få om vi istället beäkna elektiska potentialskillnaden med hjälp av ( ). 6

7 Kommenta: En oändligt lång ak linjeladdning kallas ofta fö en tvådimensionell punktladdning. Med beteckningana c = (x, y) fö fältpunkten och c = (x, y ) fö källpunkten buka elektiska potentialen fån den tvådimensionella punktladdningen denieas som () = ρ l 1 ln 2πε 0 c c. Man se att agumentet till logaitmfunktionen ha dimensionen invest avstånd och detta kan tyckas konstigt. Föklaingen ä att i tvådimensionella poblem måste totala laddningen vaa noll. Detta gö att logaitmfunktionena fö elektiska potentialen alltid kan kombineas så att de få dimensionslösa agument som i exemplet ovan. Poissons ekvation Poissons ekvation ehålls genom att kombinea Gauss lag på dieentialfom, E() = ρ()/ε 0, och E() = (): 2 () = () = ρ()/ε 0. Randvillko till Poissons ekvation vid en skiljeyta ä: 1 ^n 2 i. Elektiska potentialen ä kontinuelig: 1 () 2 () = 0. ii. Nomaldeivatan av elektiska potentialen ä diskontinuelig med spång ρ /ε 0 : 1 () n 2() n = ρ ()/ε 0 7

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Den nya betygsskalan lanserades av Jan Björklund under parollen Det ska löna sig att plugga och betygen ska vara rättvisa. Men har det verkligen

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. Prov c a b 8+ d / 8 + / + 7 6 + + + + 5 d / 5 5 ( 5 5 8 8 + 5 5 5 6 6 5 9 8 5 5 5 5 7 7 5 5 d π sin d π sin d u( s s' π / cos U( s π cos

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Ansvar Det finns självklart ingen direkt mall för hur en lagkapten skall vara, varje lag och förening har självklart rätten att välja helt själv.

Ansvar Det finns självklart ingen direkt mall för hur en lagkapten skall vara, varje lag och förening har självklart rätten att välja helt själv. Rollen som lagkapten Lagkapten - I varje lag skall det utses en lagkapten. Många tränare och ledare väljer att låta lagets buse vara lagkapten. Man tänker oftast att just denna spelare som ofta blir utvisad

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer