Förekomsten av höksångare Sylvia nisoria vid Ottenby *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förekomsten av höksångare Sylvia nisoria vid Ottenby 1971-1975 *"

Transkript

1 Förekomsen av höksångare Sylvia nisoria vid Oenby * Gusaf Aul6n löksångare har på serrare år lörekomrni all ofare i fågelrapporer från söilra ocb rnellersa Sverige och rnånga av uppgiferna härrör från den uppländska och sörm]ändska skärgården, från örskär i nor! il Harsö-Enskär i söer. är har höksångaren uppenbarligen vandla in från öser via Cen finska och åländska skärgf.rden, och får nu anses ha en gocl sa,n även ängs den svenska kusen (silvoa & Tenovuo l!!8r Peersson!lO, Saav 972). uncler sräcke på hösen har flera ringrnärks även inå lancle, i l4äar- och HJänardaen. llöksångaren har en sydoslig ubreclning och dess ung:efärlig:a väsgräns i (l{akasch Europa går åhgs en linje från söilra Danrnark ill norra aiien 966). Dess åminsone hisorisk se, huwudsakliga ubreclning i Sverige är i de sydosliga deldrna av lancle, där aren förekonrner från j. söder, åings 3lekingekusen och upp il Kalnarraken, sam på öand. och Golanil. Förerä<svls häekar len på kusnära okaler. öana är kanske de landskap nan oes förknippar oed aren och uppglfer os dess förekours på ön finns även clokumeneracl i ädre lieraur. De onråde son i cag sannolik hyser den äase höksångarpopulaionen i SveriSe är narkerna söder om Karl X:s rml! på sydligase öand. Ti sörsa delen ingår onråde i d.e nuvarande 0enby naurreserval men ros a de råer ivig orniologisk akivie i ororåde har kunskapen on oenbypopulaionens sorlek och ubredning hiills vari ofullsiinciig. År l9? fick förf. cärför i uppclrag av Oenby ffue).saion ai und.er en fenårsperiod årligen axera besånde inorn onråde söler orn Karl X:s nu?, Syfe uecl inveneringen val a få en bild av arens förekons och uppräcialcle under vårs,räcke och uniler häc}ning:siclen. Måie var även a karlägga revirens ubredning bl.a. j- relaion il bioolrvale sa.xa a karera re för höksångarna särskil värdefulla onråilena cch urela huruvida den rikliga förekonsen av får, nökreaur och rnåinnisko! inon onråö.e har en negaiv inverkan på höksårrgarpopulaionen. Hisorik äcre lieraur finns relaiv få uppgifer on höksångarna vid Oenby.. Ueddelande nr 74 från 0iienby fågelsaion. Oenby Birl Observaory Repor no. 74. fe

2 Några av dessa kan dock vara av inresse sön bakgrund i.ll dagens siu:,li - on. Den ldigase kända uppgifen finner nan i e opublicera manus ir..' Kje Kolhoff (94-44)r " Oenbylund där denna ar ej häckaden iakogs 89 en ungfågel den ]0.8 och likaledes en ung individ den.9. BJJ e.nräffades ingen individ". Samrna förfaar:e uppger a de på en sräcka a.,'! krn, urellan byn Torp och Ölands norra udde, år 890 fanns 27 häckande par. De flesa av dessa (7 par) häckade på e områd.e knapp!00 rn ång och 00 ro bre, på den med narallar bevuxna nordligase udden. Bona åg i måbäxsbuskar (Ribes alpinun) (Kolhoff 920). Paul Rosenius (lgf) har i'sveriges fågar och fågel-bon" skrivi om hök- --i sångarna på 0and. Han alar där om rakerna kring BorghoL:n, Soid.en o:ir slosruinen, sam ölands norra udde, lnen närnner ing:e om södra ud.d.en. 3eri Hansröm (95) konsaerar j- "Ölands fåg}ar a aren häckar all-- nåin på ölanal och även i l(alrnarraken. Durango söke 9J förgäves efer aren vicl oenby (EaeLsan 94S). Uf Sergsrön och Gunnar Svärdson (OlA- 99) red.ovisar från ringurårkningsverksamheen på e. udden 9J? och 9lB följanie siff!o!: a\ ex. ringmärka, aug.-sep. 98 J ex. ringnärka, yerligare 6 ex. observe"ad.es. S.A. Mellquis (9$) ar upp aren i lsian över häckfågar inon Oenby kungsgårds ornråde och! hanar lokaliserades där oppåre 947. Efer 948 omnänns alen ner.regelbuncle från Oenbyonråde, säkerligen mycke p.g.a. den i och ned illkonsen av Oenby fågelsaion!{6 inens lf ierade observaionsverksamheen. nven eringisrne od Tör a sysenaisk kunna regisrera var i unersökningsonråde höksång:- arna fölekom nes frekven, indelad.es desamna j. underområden. På kara inlades e runä sred. en roaskvid.d roosvaranile l0 neer i errängen. Vid g nolngången av on!åd.ena ugicks sealan från snislale baslinjer, varvid. gångrikningen ogs u rnecl konpass och avsånde besåimdes med segning. Svenuella skillnader i rikning och. seg:avsånd mellan d.e olika inveneringsil"lfälena saknax beydelse i sarnrnanhange då erräingen är nycke Läori.eneral. Observaioner av aren markerades roeci oika synboler för kön, yp av upprädanle o.s.v., på e ransparen oleapapper vilke lades ovarpå respekive kara. Nya olea användes vid. varje inveneringsij.lfäle. Genon a!ägga de vid de olika inveneringsillfäl-ena riade oleaerna ovanpå varald.ra, på karan, erhölls en åskåclli.g bild av förekomsen av höksångare. Karrnaeriale konpleerades med. 3-öpand.e fälaneckningar. Rerlan uncler sräckperioden synes ydliga koncenraioner av observaionerna ill vissa ornråden, uanför vilka end.as ilfäiga upprädanden noerales. När flyningen vai över framrädcle dessa koncenraioner ännu d 4

3 ydligare. Bruke av oleap.rppr:r ri.gde lranför al] rul und.er de vå 'örr;r, årens inveneringar, då ile :lce a få en helhesbild av arens ubre,:- ning inon ornråde, Ugående från dea maeri;rl, kurde arbee sedan koncenreras i visse parier, där höksångarna hade sin huvudsakliga fiirekoms, och mj.ndre id ogs i anspråk för genonrgång av de onråden där aren nornal ine häekad.e. Ankonsid på våren lierauren förekomrner varierand.e uppgifer röra;nd.e höksångarens ankorosiid j.l öl-and. Dessa spänner i sor se över hela maj borse från de allra försa clagarna. Normal ligger ankonsiden kring den 8 i 2, naj för hanarna, och e par dagar senare för honorna. Tabe 'l visar daurn för den försa observaionen av höksångare vj.d Oenby under åren 'l,-r.l " labell. Daurn för försa observaionen av höksångare (Sylvla ni.soria) ffi-ttt,änuy und.er vårarn a 96r Arrlval dae for he Barred Warbler a 0enby 96r-975. År Daun År Daum ' 20, ' ' ' Genornsnisdaun är den 20.!. 8.5 o < 22.5 i8., 7.5 Var i onråcle oåräffas höksångarna Reclan unler invenerin6:ens försa år fra.urkorn a höksångaren i.ngalund.a uppvisade någon jåi:nn förekons inora ornråde. non vissa ilelar saknad.es aren hel nedan den på anii"a hå kunde uppvisa en påaglig koncenraion ill Oenbylund, dels i norr d.är aren har en god sarn i lundens norlväsra delar och vid Klockarängenr lels vid sydligase delen av Lund.en, nära l,undsjön där aren häckar både inne i sjäva Lunden och i enbuskmarkerna väser <lärom. f dessa vå områden fanns de äase besånden under sanliga de år inveneringen uf ördes. Annärknlngsvärcl var fåglarnas anknyning i sjäva Lund.en. Vld upprepade ifäen kunde sjungand.e höksångare höras upp ill- 200 rneer in i clen lunniga lövskogen, en bioop son vanligvis ine förknippas raecl aren. Underveg:eaionen i dessa delar av unalen och dess ukaner besår förerädesvis av ensaka enbuskar (Juniperus cornrnunis), glesa björnbärs- eler hallonsflår (nuuus sp.), och frisåencle hagornsbuskar (Craaegus sp.). ulera sälan blir d.e fråga on sörre sanrnanhåingande snår. Äv buskarna är hagorn r'izur. Höksångarens ubredningl vid Oenby!J- 975r sreckad areal. The breeding disribuion of he Barred Warbler a 0enby '6 * 7

4 och björnbär de ur häckningssynpu:rk lnes unyjade. Vid llockar;ing:en i nord.ösra kanen av Lunden är vegeaionen dock snårigare, med äare besånd av en och nyponbuskar (Rosa canina). de öppna la-ncskape väser om Lunden ubreder sig enbuskar och ölanlsok (Poenil]a f'micosa), de senare ofa i mycke äa besånd. är är höksångarna beydlig fåaligare, undanage i de buskonråden som l-igger söder och väser on sydligase delen av Lunden (onråd.e B). Där uppblaniias nämligen ok- och enbuskbesårrden ned nypon (Rosa canina), björnbär (nulus fruicosus), hagorn (Craaegus sp.) och smärrce övräd. Grov se kan man säga a bilvägen no södra udcien ugör en gr:ijs 0e- an cie av höksångare unyjale och icke unyjade område. buskmarkerna väser om vägen, från Kapellviken norru i oenby kungsgår konsaerades aldrig någon häckning. De fågar sorn i Juni ifäig uppehöll sig där il.lhörcle i allnänhe någo av paren kring söd.ra,und.en. okrnarkerna väser om Kungssenarna förekomrner dock här och var snå röaril ned hagorn, nypon och någo )-ie övräd, exenpelvis rönn (Sorbus aucuparia) eler oxel (Sorbus suecica). På en sådan plas uppräide revirhävclande höksångare 972, nen någon häckning kunde ine konsaeras (onråle ). De,är förs kring: sjömärke rrorninge Rör" (onråde C) sorn aren åer bör- Ja uppräcia. Ti skillnad från de rena olsnarkerna närrnas väser om Kungssenarna är vegeaionen kring sjönrärke beydlig snårigare, bl.a. förekonmer nypon och hagorn. ansluni-ng häri finns också en nindre björkdunge. Som fra"urgår av figur hiades höksångarrevir även inom clelornråd'ena D och E. Revire i område ås i e besåncl av frisående hagornsbuskar. Område E besår i sor clel av åkernarkl men i norra delen vilager a- varnark som på sina hå är mycke snårig och har inslag av lövräl. dea områcle har dock ej ner än fyra revir ned säkerhe kunna konsaeras (3rr auer:. z). E gemensa:n drag hos 0enbys höksångare är aac cleras revir i alnänhe ligger i ansluning i någo eler någza övräd. Dessa unyjas fliig sorn sångp).aser och har uppenbarligen även e viss värde för näringssöke, då fåg:arna vid åskilliga ilfäen ses plocka föda i Lövverke. De är såedes ine i de mes öppna buskrnarkerna na.n hiar de flesa höksångarna. ResuLae av fen års invenering av oenbypopulaionen visar a ca j/4-aea av le oala besånde häckar i, eer i närheen avr 0enbylund. llan fresas a niss:inka a närvaron av övräd i konbinaion ned e för aren Låirnplig buskskik kan vara orsaken ill' lea. Denna eori syrks av a d lar vilka förlag sina revir ill de mer öppna 8 TabeLl 2.. Fördelnlng av anale höksångarrevir vj.d 0enby Siff-rorna inom parenes anger anale bofynd" 0lråileslqdelning efer fig.. Nunber of erriories of Barred Warbler a Oerby )7-97r. Fi8ues wi.hi-n parenheses gives he nurnber ol found ness. A. NV Lunden och Klockarängen 3. Sydligase d.een av l,unden med. närrnas ongivand.e buskmarker C. Orminge Rör D. iling:shaglen E. Alvare r'. N Kyrkhanns kape G.ö il r! H. Kung:ssenarna. ilör i oknarken Su-nna e? () 7 Q), () E (2) Revirhävdande Efer försa ankomsalaum ökar anale höksång:are ofas i nycke rask ak. FLiis sjungancle exernplar hörs på flera plaser i enbuskrnarkerna och i ansl"uning i oenbylund. Även ue i oknarkenr clär aren aså norrnal ine häckar, kan den påräffas sjungande under lenna id. Uncer försa veckan efer fåg:larnas ankoms är revirgrä:rserna ej särskil ydliga och vid fl-era illfäl-en har en och samlna sångplas unyjas av 2-) o:rlka sjungande individ.er. Efer a sräcke kulminera, i slue av rnaj eer början av juni, börjar roan eoelleri-cl ydligare kunna urskilja revirgråinserna. Visserligen dyker de forfarande upp sräckancle exernplar, oen leras viselse är ofa korvarig. Genosr a rnärka u sångplaser, plaser för revirsriderr för parning ec. gjories försök a för några par besärnna revirens sorlek. Då fåge " i',. 2? - B () 6 (4) j () : '-' 2 o (s) 3G), 2 (4) busklanlskape ofas också förlag ce il en plas där <ie även finns inslag av Jus Lövräd. liven örnskaan har en liknande endens a uppehåa sig i ansluning i.llnden, och under invenerinsarna gjorcles flera bofynd av örnskaor inne i Lund.en och i ciess onedelbara närhe, Zin i buslorarkerna väser on vägen mo södra udden. Mosa förhål]ande ycks eurellericl gä,a för örnsångaren, i ornrådena i Lunden och i onedelbar arisluning ill denna. 2? 4 zz 26 (7) 7 $) i U) ro (6) '9

5 larna, vid.ex. födosök, ofa rör sig ång från dessa plaser var de emellerid svår a få någon korrek uppfar:i.ng om revirens sorlek, speciel inon de frodiga vegeaj.onsonrådena i. och kring 0enbylund.. le var dock vanligvis nöjlig a urskllja e 'kärnrevj.r,' nära ansluni.ng: il häckplasen, inorn vifke Ce revi.rhävdande fåg-arna j.ne visade olerans mo arfräncler och i regel ej heler mo fågar av annan ar. Avsånden nellan yerpunkerna i e såda rrkärnrevirrr varierade, beroen- <e på errängens växlande öppenhe. De minsa rkärnrevire" hiad.es i södra Lunden och här iäs fråimrnande höksångare kornna så nära son ca 5 rneer från boe innan de jag;ades bor. f e anna revi!, srax uanför lunden, lakogs vid upprepade i.llfällen revirsricler nellan fågar vars bon sederrnera befanns ligea 65 respekj.ve 0 neer bor från plasen för sarnnanclrabbningpn. Konfronaioner ned fågar av annan ar noeracles genemo gökya, björkras, nåikergall örnsångare, ärsångare, örnskaa och gulsparv. allnåinhe skealde blo en korare hesjak, varefer få6arna skildee å. Bes ånclsf l-ukuaioner Son framgår av abell 2 varj.erar anale revirhävclande par rnellan 7 U97) och r (974), Den åga siffran under 97 (ZZ par) kan ha sin förkarin6 i a lea var försa inveneringsåre och en so de av iien ogs då anspråk ill a få en uppfaning om i vilken bioop hö}sångarna nesadels förekon. b 972 blev inveneringen, ack vare cle grunclj.äggand.e arbee åre lnnan, effekivare. Å.c 97 nåddes boennoeringen, necl enclas J revirrävdancle fåglar. Till.bakagången kan delvis förkl"aras ured a dåig värer rådcle unaler flera av inveneringsdagarna varför vissa par kan ha förbises. A de ros al^ rörde sig om en verklig illbakagång Jåi.roför ner åre innan kan ses lelområd.ena kring norra och södra Lunlen (onr. A och B), där? respekive 6 revir anns '97, mo 2 respeklve 8 under 9?2 (97 ua siffrorna 9 och 9). De bl-ev gäljancle nog en roarkan uppgång 974. Dea år konsaerades J ze.rir och av dessa J.åg i onråde A och 0 i onråde B. Även 975 nåddes e go invenering:sresula rned konsaerade 0 levir. SopLasval Uncler inveneringsåren gjordes sarunanlag )0 bofynd. av höksångare och av clessa var fyra sycken uppenballigen endas spelnäsen, clå de ald.rig kunde konsaeras någon ägglli6gning i. den. De påräffacle bona var i de flesa fa placerade i björnbärssnår, bland vildhallon ee! hagornsbuskar. lros rlkedouren på enbuskar l- område gjorles inga bofynrl i clessa. Bonas höjd över rnarken varierade från J2 i 20 rl l Tabel. Placeri-ngen av pålräf:rde höksångarbon vid 0enby 97-97r. The pos j,on of f ound ness of Barred 'r,larbler a Oenby 97-97r.. Frisående hagornsbuskar (Craaeg'us sp.) 2. Hagornssnår, vari även ingick andra luskar, sjä}va boe åg dcck i hagorn (Craaegus sp. and ohers). 3jörnbär (Rubus fmicosus) 4. Haon (Rubus iclaeus) 5 6 Toal,O 08 cm. MedelhöJden (lnk. spelnäsena) var 58 cm. De högsa höjderna noeraales föx de bon som åg i hagorn. De är ine bara i sora sarnmanhängancle snår sorn boe placelas, uan även nindle frisående buskar unyjas. Då de ernellericl ofa är båcle såväl prakisk svår, son ur sörningssynpunk o,åimplg, a genornkorsa ale sörre snåren, ger de d.okunenerade bofynden evenuel-l en någ:o skev bj-ld. av bonas nornala pl-acering. Tabel J visar de påräffacle bonas fördelning i fråga orn placering. Revirrohe 'ros a årssiffrorna för anale revir i onråde varierar sark unler femårsperioden var en sor del- av reviren besaa und.er flera år. f viesa revir där bofynd gjorrles kunde le även konsaeras a sanrra bobuske unyjädes und.er flera år. Såunda gjord.es i vå av leviren bofynd i sanna buske fyra år i rad (lglz-l>). e revir gjories re bofyncl (972-74) ocin i vå revir vå bofynl i sarnma buske (9?2 odn 975 san 97-74). RingmälkninA Und.er kunde sarnrnanlag!5 boungar av höksångare ringnärkas. Tidigare har av höksångare vld Oenby huvurisakligen ske under "ingnälkning sräcke, och borlärkningarna ugör naurligvis e vikig komplemen ill inveneringsverksarnheen, i-ne rnins när de gä-j.er a belysa arens orsrohe. Resulaen av märknirrgarna är emellerid hiil-s ringa, ren från 972 finns e exenpel på en höksång:are son närkes son bounge vid. Oenbylund, 2,6 ocin son senare konrollerades vil fågel-saionen 6.8, 7.8 och 6.8. övrig' fj.nns endas vå åerfynd av höksångare från 0enby fågelsalon. len konrol.ierad.es en adul fåge son närks son flygg vid 0enby 26.r,6, och den 25.5,72 konrollerades en fåge vilken närks på Uklippan nklusive bornärkning:arna har oal- 472 höksångare rinpärks vid 2

6 Tabell 4. ilingriår'kr.:r hö.:såcgr-r'e vld Oenby fågelsaion i')46-7). Ririged Barreci i/:rrblerg ai r)c.nby Brrd Observaory ir r. År A:r:r 946-9ra Anal,{.r 97 Y ad 9r-9r' 4 ac 97 2 {B (varav !B ad 97 J 2A a ad 97 4 ^Å /2 3v To oo ac^ a 22 prlff ) ad. )) (varav,u pull) ) (varav 4 pull) 472 ex. Oenby och i abell { visas fördelningen av dessa ringrnärkningar på olika år. Av abel-l-en framgår a de under d.e 2l försa åren efer fågelsaionens illkoms (946-97A) ringmärkes 299 aduala höksång'are vid 0enby, vilke innebar e genomsni på ca 2 fäglarfär. har J adulunder de fem år som höksångarinveneringen påg'å (lgll-ll) a ex. ringrnärks varvid e årsgenonsni på drygn 2) ex. erhåiles, (ii rlrrgnrärkningssiffrcrna J'ör inveuerir:gså::en skall dessuorn äggas )b pullmarka lagrar). När ile gäer anafe ringmärkningar av flygga fäglar har inveneri.ngen ej ugjor någ:on bidragande orsak ill- e öka fångsubud d.å sarnliga av dessa fåglar är agna i samband ned den ord.inarie ringrnärkningen på söclra udrien. Tros effekivare fångsrneoder är de annärkningsvär rned denna nära nog QQ a/eiga ökning av anale ring:närka ex. Varifrån ala d.essa fåglar komner belägger ine ringnärkning:suppgiferna, men d.e kan ugöra en indikaion Bå a aren under senare år har öka. Skydcle av höksångarens häckningsbiooper Tros a undersökningen visar på en ökning av anale höksångare söcler om Karl X:s nur, får nan ej borse från a ho no besånde kan förekornna. De är således av sösa vj.k a de för aren så vikiga besånden av hagiorn, björnbär och vildhallon får förbli inaka och relaiv osörd.a och a, i samband ned. den ökade besöksfrekvensen i Oenby naurreserva, sora krav därför sälls på formerna för erråingens unyjande. På aför många plaser i land.e kan man se hur röjning och sädning av nauren uförs som s.k. Landskapsvård, Denna yp av rvård." rned uhuggning av d.öda räd och upprensning av buskskike, är ofa direk negaiv för faunan. T sköselplanen för 0enby naurreserva har emellerid jus när Fisur 2. Exernlel på häckningspl-as fö? höksångare vid 0enby. Boe (vicl _-::-^ p.lenj lrg8er :å8 nere i e bjbrnbärssnår, skydda av enbuskar och i närheen av l-övräden i. Oenbylund. Foo förf. Ar example of nes locaion of Barred llarbler a Oenby. d.e gäer buskröjningen direk håinsyn agis i höksångarens förekoms. E sor anal får srövar åre run fri i område. ea har sundorn medför skador på buskvegeaionen. Beesrycke bör naurligvis anpassas ned hänsyn de sli.age son kan uppkoruna på buskvegeaionen. Samrnanfaning Under åren invenerad.es besånde av höksångare inom Oenby na- urreserva. Anale kända revir för de olika åren var j - O (97r). Arens ubredning i onråde är sark knuen ill Oenbylund i vars ansluning man finner ca 5 aå av reviren. Under inveneri.ngsåren gjord.es sarumanlag l0 bofynd. Av d.essa åg 2 i ::ubusbuskar;! i björnbär (frbus fnricosa) och 6 i hallon (Rubus j.daeus) sarn 9 i hagorn (Craaegus sp.). Aren ycks sräva efer a häcka i onråden med närhe ill övräd och rippenbarl-igen unyjas rädens kronor vid näringssöke. 2

7 sarnband ned inveneringen har )6 boungar ringnärks. Årsringmärkningen av vuxna höksångare (soo sker på S udd.en oberoer:de av inveneringen) gick rrner 9?-9?5 upp ned näsan 00 f, (und.er ringaärkes i sni 2 lröksångare årligen mo 2) för åren ). Denna ökning kan d.elvis bero på förbärade fårrgsroeorer, nen siffran är säkerl-igen även en indikalon på a aren öka under selare år. Sgg4gry,: lhe occurrence of Barreil ljarblers, Sylvia nisoria,_a 0enby. SE Sweclen i.n Drring he periol he populaion of Barrel Warblers a Oenby on he souhem par of öland vas counecl. She number of couned. erriories variea bereen 'lr7 - vih he folloving: clieribuion for each year: , 97r 7, and 975 0, fn Oenby g:rove 75 fi of he eniories vas conneced wih leafrees. llhe nese nere preferably found ir bushes of Rubus sp. (Z) and Craaegus sp. (9). n hose ness!6 pull. have been ringel. She ringing of aclul birds, vhich ook llace a Oenby Sird 0bservaory independen of he Barred Varbler-invesigaion, increasecl wih al-nos 0O f dqlng 97-97, corrpared rrih n spie of beer roehods in caching birds, i is possibe ha his increase of ring:ed Sarred VarbLers coull be an indicaion of an increase of he Srredish populaion.,ieraur Sergsröro, U. & Svärdson, G, 98, Rinpärkningar och fågei-akagel-ser vid Olands Sö<ka Udde 97. Fana och r'lora, )z -6, Rinpärkningar och fågeliakagelser vid ölands Södra Udde 98. Fauna och Fora, 4r 45-]56. Chrisie, D.A. ' '975. Sucies of l-ess farniliar birds, J6 Barred ljarbler. 3riish 3irds, 68: Eileieam, c Från öancs fågeliv. öand, de. Lund. lansrön, Oands fåglar. Fauna och Fora, 0: 8-!. Kolhoff, X On föriindringar i fågelive på norra öland. Fauna och Floral De nor<liska fåglarnas fl.yningssä. 0pub. nanus. Makasch, U Wir besirnnen die Vöge Buropas, s Leipzig. Mellquis, S.Ä. 94. De surona spele. Sockholn. Peersson, En suilie av höksång'arna på Enskär. Fåg'lar i Sörnland^, z Rosenius, P. 9r. Sveriges fågar och fågelbon. : C8-4. und. Sl-l-voa, [. & Tenovuo, R (irjokerun (Sylvia nisoria) pesininen ja levinneisyys Lonnais-Suornen saariiorsa. (On höksångarpns ubredning i rien syåväsfinska skä.rgården). Ornis leru:ica, 5: 29-4d. Saav, R. '972. f,öksångaren i Soekholns skärgård. nvandringshisoria och ubrening. Fauna och Fora, 6'lr Gusaf Au6n Sudenväg:en { Uppsala 24

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

I så hög utsträckning som möjligt bör utbyggnad ske i redan påverkade områden. Utnyttjande av redan påverkade områden innebär även en ANALYSKARTA 2.

I så hög utsträckning som möjligt bör utbyggnad ske i redan påverkade områden. Utnyttjande av redan påverkade områden innebär även en ANALYSKARTA 2. 6. Analys 6.1 Grundläggande planeringsprinciper för lokalisering av vindkraf i Hallsahammars och Köpings kommuner Följande grundläggande planeringsprinciper avser a ugöra grunden för lokaliseringen av

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

1. Geometriskt om grafer

1. Geometriskt om grafer Arbesmaerial, Signaler&Sysem I, VT04/E.P.. Geomerisk om grafer En av den här kursens syfen är a ge de vikigase maemaiska meoderna som man använder för a bearbea signaler av olika slag. Ofa är de så a den

Läs mer

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar)

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar) B yckfalle öve e ösysem som anspoea olja 60 km ä 6. a. e fösa 0 km anspoeas oljan i en pipeline och efe 0 km dela oljan sig i vå paallella pipelines, se figu. Röens diamee ä 0. m och oljans viskosie ä

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Naturens skatter blir julens pynt

Naturens skatter blir julens pynt Naurens skaer blir julens pyn Hos Karen: 1. Fransk vinage 2. Fruk & grön som julpyn 3. Speglar i alla rum 18 drömhem & rädgård F 14/2016 drömhem 1 Karen lockar fram julkänslan med fynd från sin egen rädgård,

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder Föreläning 3: Fler grafalgorimer Korae vägar mellan alla noder Maximal flöde i graf Bipari machning Korae vägar mellan alla noder Dijkra och Bellman-Ford algorimer beräknar korae avånd från en nod ill

Läs mer

Växelkursprognoser för 2000-talet

Växelkursprognoser för 2000-talet Naionalekonomiska insiuionen Kandidauppsas Januari 28 Växelkursprognoser för 2-ale Handledare Thomas Elger Fredrik NG Andersson Förfaare Kenh Hedberg Sammanfaning Tiel: Växelkursprognoser för 2-ale Ämne/kurs:

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

4.2 Sant: Utfört arbete är lika stort som den energi som omvandlas p.g.a. arbetet. Svar: Sant

4.2 Sant: Utfört arbete är lika stort som den energi som omvandlas p.g.a. arbetet. Svar: Sant LÖSNINGSFÖRSLAG Fysik: Fysik och Kapiel 4 4 nergi nergiprincipen 4. nergin bearas. Allså är före efer,9,, ilke ger,9,,j, 6 J Sar:,6 J 3 3 Arbee, effek och erkningsgrad 4. San: Uför arbee är lika sor so

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Lösningar ill enamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Konsaner och definiioner som gäller hela enan: ev 160217733 10 19 joule kev 1000 ev ev 1000 kev Gy A 60221367 10 23 mole 1 Bq sec 1 Bq 10 6 Bq joule

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

Detta kan ni själva ta fram i word: Skriva ut en lista över kortkommandon, gör följande

Detta kan ni själva ta fram i word: Skriva ut en lista över kortkommandon, gör följande Dea kan ni själva a fram i word: Skriva u en lisa över korkommandon, gör följande 1. Peka på Makro på -menyn och klicka sedan på Makron. 2. Klicka på Word-kommandon i ruan Makron i. 3. Klicka på kommandon

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod.

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod. Exempelena nr 3 ppgif (max 5p) ppgifen går u på a förklara några cenrala begrepp inom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklaring på e fåal meningar som ydlig beskriver var och e av de fem

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

Funktionen som inte är en funktion

Funktionen som inte är en funktion Funkionen som ine är en funkion Impuls En kraf f som under e viss idsinervall T verkar på en s.k. punkmassa, säer punkmassan i rörelse om den var i vila innan. Och om punkmassan är i rörelse när krafen

Läs mer

2009-11-20. Prognoser

2009-11-20. Prognoser 29--2 Progoser Progoser i idsserier: Gissa e framida värde i idsserie killad geemo progoser i regressio: De framida värde illhör ie daaområde. fe med e progosmodell är a göra progos, ie a förklara de hisoriska

Läs mer

KURVOR OCH PÅ PARAMETERFORM KURVOR I R 3. P(t)=(x(t),y(t),z(t)) T=(x (t),y (t),z (t)) r(t)=(x(t),y(t),z(t))

KURVOR OCH PÅ PARAMETERFORM KURVOR I R 3. P(t)=(x(t),y(t),z(t)) T=(x (t),y (t),z (t)) r(t)=(x(t),y(t),z(t)) Kurvor på parameerform KURVOR OCH PÅ PARAMETERFORM KURVOR I R 3 P=xyz T=x y z r=xyz En kurva i R 3 anges ofas på parameerform med re skalära ekvaioner: x = f 1, y = f, z = f 3, D R * För varje får vi en

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

3. Matematisk modellering

3. Matematisk modellering 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3.. Modellyper För design oc analys av reglersysem beöver man en maemaisk modell, som beskriver sysemes

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Fensbol och Utteryn Torsby kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Fensbol och Utteryn Torsby kommun, Värmlands län BESLUT 1(5) Daum 2012-02-07 218-966-2012 Länssyrelsen Värmland Djurskydd & Vil Lars Furuholm Skyddsjak på varg i Fensbol och Ueryn Torsby kommun, Värmlands län Beslu Länssyrelsen i Värmlands län besluar

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Inflation och penningmängd

Inflation och penningmängd EKONOMSK DEBAT BO AXELL nflaion och penningmängd Vilka är inflaionens besämningsfakorer? Dea är själva ugångspunken for flerale ariklar i dea emanummer.. Somliga hävdar a inflaionen speciell i e lie land

Läs mer

Föreläsning 7 Kap G71 Statistik B

Föreläsning 7 Kap G71 Statistik B Föreläsning 7 Kap 6.1-6.7 732G71 aisik B Muliplikaiv modell i Miniab Time eries Decomposiion for Försäljning Muliplicaive Model Accurac Measures Från föreläsning 6 Daa Försäljning Lengh 36 NMissing 0 MAPE

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren Till havs. En seglingsvåg sköljer över Sverige. Privaa Affärer väljer u 30 segelbåar inför sommaren Arcona 400 Beneeau 34.7 Bavaria 31 Brena 38 Campus 650 n Arcona n Firs 34.7 från Bénéeau är en n Bavaria

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2 Föreläsning 8 Kap 7,1 7,2 1 Kap 7: Klassisk komponenuppdelning: Denna meod fungerar bra om idsserien uppvisar e saisk mönser. De är fyra komponener i modellen: Muliplikaiv modell: Addiiv modell: där y

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer