Elevernas inflytande över arbetsformer och innehåll i undervisningen förstärks, liksom deras formella inflytande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevernas inflytande över arbetsformer och innehåll i undervisningen förstärks, liksom deras formella inflytande."

Transkript

1 Grund-/särskola Handläggare Katarina Löf Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Murgårdsskolansskolans F-6 arbetsplan Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande och kunskap förbättras jämfört med närmast föregående mätning och ligger på lång sikt minst i nivå med jämförbara kommuner. Elevernas inflytande över arbetsformer och innehåll i undervisningen förstärks, liksom deras formella inflytande. Alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att pröva och utveckla förmågor, kunskaper och intressen utan att begränsas av diskriminerande könsstrukturer. Normer och värden Att stärka känslan av gemenskap bland eleverna på skolan. Att skapa en handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever till förskoleklass och fritidshem. Skolan strävar mot att elever och pedagoger i sin användning av IT följer värdegrunden och kan arbeta källkritiskt. Vilket ska visa sig i att de inte kränker andra samt har ett utforskande förhållningssätt. Målet är uppfyllt när planerings- och utvärderingsmodell/instrument är skapad. På så vis kan vi bättre mäta vad våra aktiviteter ger. Målet är uppfyllt när handlingsplanen för mottagandet av nyanlända elever till förskoleklass lass och fritidshem är skapad. Målet är uppfyllt när över 80 % av eleverna på skolan känner gemenskap med varandra samt trivs på skolan. Målet är uppfyllt när vi får ett gott resultat i skolans trivselenkät samt när personalen inte längre får signaler om kränkande handlingar på nätet och eleverna når kunskapsmålen n gällande källkritik. Skapa en planerings- och utvärderingsmodell/instrument för att möjliggöra alla elevers delaktighet på ett positivt sätt. Kunskapsförvaltningen

2 Datum Sidan 2(14) Genomföra aktiviteterna som finns beskrivna i Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling samt att utvärdera dessa. Se skolans Likabehandlingsplan. Alla lärare och elever arbetar med de teman som vi skapar på Trygghetsteamet ansvarar för att skapa planerings- och utvärderingsmodell. Rektor och samtlig personal ansvarar för att aktiviteterna genomförs. Rektor, förskollärare och fritidspersonal ansvarar för att handlingsplanen för mottagandet av nyanlända elever utarbetas till förskoleklass och fritidshem. Planerings- och utvärderingsmodellen skall skapas före v 44. na i Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling sker löpande under hela året. Handlingsplanen för mottagandet av nyanlända elever utarbetas under höst- och vårtermin och ska vara klar maj Kunskaper Alla ska skriva planeringar i alla ämnen i edwise. När personalenkätsvar gällande frågan I vilken utsträckning skriver du planeringar i alla ämnen i edwise?, motsvarar100 % i måluppfyllelsen. En heldag i augusti, en heldag v.44 samt en halvdag i januari avsätts till att skriva planeringar. Ett tillfälle i månaden avsätts till att skriva och diskutera planeringar. Rektor och Beredningsgrupp planerar in tid i kalendariet i början av läsåret. Pedagoger enskilt och i grupp ansvarar för genomförande. Fortlöpande under läsåret 2014/2015 All personal ska använda sig av diagnosmaterialet Nya språket lyfter för att kartlägga elevernas språkliga förmåga och utveckling. När personalens enkätsvar gällande frågan I vilken utsträckning kartlägger du 2

3 Datum Sidan 3(14) elevernas språkliga förmåga och utveckling med hjälp av Nya språket lyfter, motsvarar100% i måluppfyllelsen. Implementering av Nya språket lyfter på 6 arbetslagsträffar under höst- och vårterminen, genom att samtala och använda oss av Studiehandledningen. Under vårterminen gör vi samtliga elever delaktiga i sin läs- och skrivutveckling, genom att kontinuerligt fylla i och samtala om elevernas enskilda observationsscheman. : Rektor och arbetslagsledare samt berörda pedagoger. Fortlöpande under läsåret 2014/2015 Ökad kompetens hos pedagogerna kring läs- och skrivstrategier, för att höja elevernas språkliga utveckling, jämfört med tidigare resultat. När personalens enkätsvar gällande fråga Har din kompetens ökat kring läs- och skrivstrategier? motsvarar 80 % i måluppfyllelse. Ämnesnätverksträffar 1 ggr/månad Skolverkets material. Pedagogiska träffar på skolan enligt implementering av Kommunens Språkutvecklingsplan. Vi använder Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse med tillhörande studiehandledning 1 ggr/månad. Skolchef, rektor, nätverksledare, kommunens nyckelpersoner i arbetet med Språkutvecklingsplanen, samt enskild pedagog. Fortlöpande under läsåret 2014/2015. Förskoleklassen Att väcka barnens intresse för språk och öka den språkliga medvetenheten. Vi använder Bornholmsmodellens kartläggning samt måluppfyllelserapporten som vi gör två gånger per år. Leker språklekar, sagoläsning, använder Ipads och Espresso. iga Förskoleklassen 3

4 Datum Sidan 4(14) September, december, maj och juni. Vid behov görs en extra kartläggning i januari. Matematik Skolan hittar ett gemensamt bedömningsmaterial i matematik så att vi kan följa elevens utveckling och påvisa behovet av stödåtgärder i klasserna. Att det i början av läsåret finns en grovplanering (utifrån Lgr11 och läromedlet) för hela terminen och minst en pedagogisk planering i ämnet matematik fram till höstlovet. Det ska alltid finnas utrymme för matematiska diskussioner inom arbetslagens tidsram. Datorn ska användas kontinuerligt i matematikundervisningen. Öka vår digitala kompetens inom matematikundervisningen. När vi har funnit ett bedömningsmaterial som underlättar sambedömning vid ifyllande av måluppfyllelsedokumentet och att resultaten analyseras kontinuerligt på EHT för att öka måluppfyllelsen. Pedagogiska planeringarna skickas till rektor och berörda kollegor för kännedom. Genom enkätsvar ser vi att datorn är ett naturligt verktyg i matematikundervisningen. Vi har enats om att arbeta efter Matematiklyftets riktlinjer som bl. a innefattar problemlösning (enskilt och i grupp), mer varierad undervisning genom att arbeta utifrån olika lärstilar, ha läroboken som ett komplement för att på ett rikare sätt arbeta med och tydliggöra elevernas matematiska förmågor. Det ska ges tid på APT och Arbetslagstid till matematiska diskussioner och att skriva pedagogiska planeringar. Innan planeringar tas i bruk ska dessa kollegialt sambedömas för att hålla matematiska diskussioner vid liv och möjligheter att delge varandra erfarenheter och goda exempel i matematikundervisningen. Arbetslagen ska bl. a utifrån bedömningsmaterialet diskutera och sambedöma elevernas matematiska utveckling bedömningsmaterialet ska lyftas vid klasskonferenser, på EHT och i samband med måluppfyllelsedokumenten. Använda datorn (Espresso, Nomp, Kunskapsstjärnan, Sebran mm) i matematikundervisningen och öka vår kompetens i att använda digitala läromedel. Samtliga lärare som undervisar i matematik Bedömningsmaterialet ifylls kontinuerligt av pedagogerna under läsåret för att ligga som underlag för utvecklingssamtal, inför klasskonferens och ifyllande av måluppfyllelsedokumentet som sker i december och i maj. Pedagogernas sambedömningar ska vara genomförda i november och i april. Datorn ser vi som ett naturligt lärverktyg som används kontinuerligt i skolarbetet. 4

5 Datum Sidan 5(14) Förskoleklassen Förskollärarna ser över en bra kartläggningsmodell att använda som grund i planeringen av arbetsområdet matematik. När vi har hittat en modell som vi tycker passar. Vi diskuterar i Nätverket för förskoleklass samt söker på läromedelsföretagen vad som finns på marknaden och är anpassat för förskoleklassens verksamhet. Vi tittar på olika modeller och enas om en att prova. iga Förskollärarna Höstterminen 2014 och inflytande Pedagogerna ska ge eleverna möjlighet att påverka hur skolarbetet läggs upp t.ex. arbetssätt, redovisningar och utvärdering. Alla elever ska fylla i ett reflektionsdokument som stöd till utvecklingssamtalet. Målet anses som uppnått när eleverna i hög grad känner sig delaktiga i planeringen enligt elevenkäten i åk 3 och 5. Målet anses nått när 100 % av eleverna har fyllt i reflektionsdokumentet. Pedagogerna uppmärksammar eleverna att de deltar och är med och bestämmer kring planeringarna. Pedagogerna väljer tillsammans i arbetslaget hur reflektionsblanketten fylls i inför utvecklingssamtalet. Undervisande pedagoger. Läsåret 14/15 5

6 Datum Sidan 6(14) Förskoleklassen Vidareutveckla "inflytandemodellen" så den synliggörs visuellt för eleverna. Målet är nått när förskollärarna har utformat modellen för eleverna och använder den i verksamheten. Vi arbetar fram en modell tillsammans och gör den tydlig för eleverna. Vi använder oss av inflytandemodellen vid varje större temaområde. iga Förskollärarna Under läsåret Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDARBETAR-perspektivet Medarbetarna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde är förtrogna med målen i nationella styrdokument och lokala arbetsplaner samt ser sitt ansvar för helheten Nyckeltalen för lärartäthet i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning ligger i nivå med jämförbara kommuner. Stärka vi-känslan bland personalen på skolan. Att ha ett öppet och tillåtande arbetsklimat där fokus sätts på en fungerande kommunikation i och mellan arbetslagen. Punkten "rak och tydlig kommunikation" på pulsmätaren ska överstiga värdet 5 i de arbetslag det gäller. Punkten "grupp i gruppen" på pulsmätaren ska arbetas bort i de arbetslag det gäller. Medarbetarenkäten 2015 ska visa på ytterligare positiv utveckling rörande punkterna, "bra samarbete i arbetsgruppen" och "positiv stämning i arbetsgruppen". Ett långsiktigt mål är att nå 100 % på dessa punkter. Fortsätta att ordna gemensamma aktiviteter för att stärka vi-känslan. Dessa kan ordnas efter arbetstid men även under arbetstid när vi är samlade allihop t.ex. APTtid kan förslagsvis vikas till detta. Start i augusti med en kickoff. Rektor och personal 6

7 Datum Sidan 7(14) Fördelas under läsåret med avstämning i november och mars. Särskilda stödinsatser Ökad tydlighet i åtgärdsprogrammen så att mål och åtgärder följer varandra mer tydligt. Öka kompetensen hos all personal kring elever med svåra krigsupplevelser. Arbeta förebyggande och hälsofrämjande som Elevhälsoteam via klasskonferensdokumentationen på gruppnivå. Alla som har tillgång till PMO ska dokumentera åtgärder i checklistan/elevakt för PMO med datum och signatur. Öka kompetensen och tryggheten i bemötandet av elever i behov av särskilt stöd främst ADHD/ADD. Lärandepolicyn ska genomsyra verksamheterna. Att involvera samtliga lärare i alla ämnen gällande dokumentationen och åtgärder i aktuella åtgärdsprogram samt klasskonferenser. Vi genomför "stickprov" av åtgärdsprogram, ett från varje klass. När 88 % av åtgärdsprogrammen från läsåret visar när och hur målen ska följas upp samt att mål och åtgärder följer varandra anser vi målet uppfyllt. Elevhälsans funktioner antecknar de åtgärder som de gör förebyggande och hälsofrämjande under året. Via analysen av de anteckningarna bedömer Elevhälsoteamet hur målet har nåtts. I PMO kan vi se om Elevhälsan har använt checklistan i PMO gällande Elevakten. När alla använder checklistan till 100 % bedömer vi målet uppfyllt. Via en enkätfråga " Känner du dig säkrare i bemötandet av elever med ADHD/ADD problematik?" Via medarbetarsamtal, klassrumsbesök, enkätfrågor, klasskonferenser bedömer vi om målet att Lärandepolicyn genomsyrar verksamheterna. Vid utvärdering av läsårets kvalitetsarbete avgör all personal om de höjt sin kompetens kring elever med svåra krigsupplevelser. Lägga in som ytterligare en punkt i klasskonferensmallen "Hur kan Elevhälsoteamets kompetenser bidra på gruppnivå?" : Rektor och specialpedagog : aug 2014 Regelbundna träffar för att fortbilda EHT kollegialt i PMO. : rektor : Läsåret Revidera "lathunden" inför utredning av åtgärdsprogram. : Rektor och specialpedagog : aug

8 Datum Sidan 8(14) Föreläsning ang. lekens positiva roll för elever i behov av särskilt stöd. : Rektor och specialpedagog och speciallärare : Läsåret Webseminarium genom SPSM den 24 och den 30 september ang. posttraumatiskstressyndrom. : Monica Mattsson Specialpedagogerna träffar varje arbetslag två ggr under läsåret för att diskutera våra lärandemiljöer. : specialpedagog : Läsåret Lyfta svårigheterna med våra elever som har hög frånvaro i den förvaltningsgemensamma Elevhälsan. : specialpedagog, kurator, skolsköterska : Läsåret Personalen deltar på ex. föreläsning och/eller läser kompetenshöjande litteratur kring elever med svåra krigsupplevelser. : Elevhälsoteamet : Läsåret iga specialpedagoger tar en gång per termin kontakt med berörda lärare som t ex arbetar i åk 7-9 huset samt tillhörande modersmålslärare för att uppdatera dem på dokumentation kring klasskonferenser och gällande åtgärdsprogram. Kunskapsnämndens mål 2012 under INTERNATIONELLT perspektiv I Sandvikens förskolor och skolor är inblick i och förståelse för existerande kulturer viktiga inslag i lärandet och skapar mervärde för barn, elever och studerande. Landningen Förbättringsområden utifrån Skolinspektionens rapport 2014:03 samt Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Utbildningen för nyanlända vid Alfaskolan i Sandviken, Dnr :5760 Landningens systematiska kvalitetsarbete med särskilt fokus på: Studiehandledning på modersmålet Samverkan med lärare i ordinarie verksamhet Kunskapsresultat och genomströmning Sandvikens riktlinjer för Landningsverksamheten Syftet med Landningens verksamhet är att skapa förutsättningar för att på ett respektfullt sätt kunna möta varje nyanländ elev / /Landningens verksamhet kännetecknas av att: Undervisningen utgår från och bygger på vad eleverna redan kan. Eleverna ses som resurser och tas emot med respekt. Det finns tydliga mål och god dokumentation. Samarbete, flexibilitet och kompetens är våra honnörsord. (Riktlinjer Landning antagna av kunskapsnämnden 8 maj 2012) 8

9 Datum Sidan 9(14) Befästa Handlingsplanen för Landningen. avsatt till gemensam planering för studiehandledare och landningspersonal. Skapa rutiner för kartläggning av nya elevers kunskaper. En stående punkt på arbetslagstid ska vara avsatt för Landningen. Utvärdering i arbetslagen av de utslussningar som skett under terminen. När all personal på skolan är insatt och följer Handlingsplanen för Landningen är målet nått. När en timmes gemensam planering finns schemalagt i veckan mellan studiehandledare och landningspersonalen är målet nått. När rutiner för kartläggning av nya elevers kunskaper görs på ett systematiskt vis är målet nått. När varje arbetslagstillfälle i båda arbetslagen har en ståendepunkt gällande Landningen är målet nått. När dokumentation och utvärderingen sker i arbetslagen gällande utslussningar som skett sker är målet nått. Landningspersonalen tar upp rutinerna för handlingsplanen vid varje terminsstart. Hitta en tid som passar för alla inblandade för att säkra god studieutveckling. Sammanställa lämpligt material som är anpassat för Landningen. Landningen skall finnas som en stående punkt i arbetslagens protokoll. Utvärdering i arbetslagen. Landningspersonalen tillsammans med rektor. Rektor på Murgårdsskolan och rektor för modersmålslärare/studiehandledare. Landningspersonal tillsammans med modersmålslärare. Arbetslagsledarna och rektor. Landningspersonal och klasslärare. Augusti 2014, samt januari September Juni Augusti December 2014, samt maj En-En Att alla lärare och elever arbetar med nätmedvetenhet. 9

10 Datum Sidan 10(14) Att implementera arbetet med Nätsmarta ytterligare i verksamheten så att alla elever får ta del av undervisningen utan att det är direkt knutet till nyckelpersonerna. När alla lärare arbetar med nätmedvetenhet och alla elever får ta del av sådan nätmedveten undervisning är målet nått. Pedagogiska planeringar Temaarbete gällande nätmedvetenhet. Stipendier och tävlingar som motivation IT grupp bestående av rektor, nyckelpersoner och representanter ifrån arbetslagen som har fokus på pedagogiska samtal. Rektor och nyckelpersoner ansvarar på organisationsnivå, pedagoger för genomförande. Rektor och nyckelpersoner ansvarar på organisationsnivå, pedagoger för genomförande. Nyckelpersoner och pedagoger ansvarar för att presentera olika förslag och möjligheter gällande stipendier och tävlingar. Klasslärare ansvarar för genomförande, stöd kan ges av IT-gruppen eller nyckelpersoner. Karin Lepistö och Madeleine Högman Återkommande under hela läsåret, förslagsvis på arbetsplatsträffar. Bestäms i samråd vid upprättande av agendan. Förslagsvis planeras och förbereds arbetet under höstterminen och genomförs i början av vårterminen. (Innan Nationella proven.) Under läsåret. Augusti/september Fritidshemmet Normer och värden Skapa en handlingsplan för hur vi tar emot nya elever, framförallt nyanlända elever till fritidshemmet. Öka kunskapen om rutinerna i samband med elever i behov av särskilt stöd. Vi vet att vi nått vårt mål när handlingsplanen är klar och den fungerar i verksamheten. Vi vet att vi nått målet när vi anser att våra rutiner kring eleverna i behov av särskilt stöd fungerar. 10

11 Datum Sidan 11(14) Vid behov ta hjälp av externa kontakter. Vid behov ta hjälp av kurator och skolans specialpedagog. Bjuda in skolans specialpedagog för genomgång av skolans elevårdsrutiner. Skapa en handlingsplan på en av läsårets planeringsdagar. All personal på Solen och Tellus Vid behov under läsåret Kunskaper Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. Skapa pedagogiska planeringar i edwise där vi visar på vilka förmågor och mål vi arbetar mot utifrån Lgr11 vid de olika fritidsaktiviteterna. Vi ser att vi nått målen när en grillplats/samlingsplast är färdigställd samt vi har våra planeringar dokumenterade i edwise. Skapa en grillplats/samlingsplats på skolgården för att möjliggöra fler uteaktiviteter (tälten) Prata med Sandvikenhus om vilka möjligheter vi har. : Carina Alneberg I augusti på planeringsdagarna lägga upp arbetet utifrån de förutsättningar som finns. : Carina Alneberg, : Ht 2014 Ta kontakt med Agneta Björk ang. möljigheter i edwise. : Carina Alneberg : Ht 2014 Skapa en mall som vi sedan arbetar och planerar utifrån. : Katarina Shipley : Ht

12 Datum Sidan 12(14) Elevernas ansvar och inflytande Att personalen på både Solen och Tellus ska synliggöra flickorna mer och ge dem större inflytande på verksamheten. Att alla över 80 % av eleverna anser att de tar ansvar för materialet i vår egen verksamhet. Alla elever skapas möjlighet till inflytande genom vårt fritidsråd och vårt fritidsrum i edwise. När vi i vår egen elevenkät får ett resultat som visar på att de flesta elever svarar att de har inflytande på fritids. Att vid varje planering ha flickperspektivet som en stående punkt. Fråga specifikt flickorna först i många situationer. Vara noggranna med att t ex låta varannan pojke och flicka prata vid t ex fritidsråd. Uppmuntra flickorna att ta plats i olika aktiviteter. All personal på både Solen och Tellus Samarbete fritidshem och hem Utveckla Solen och Tellus rum i edwise så det blir ett aktivt redskap för personalen och föräldrar. Vi anser att vi har nått målet när vi genom föräldraintervjuer ser att 40 % av våra föräldrar använder edwise och fritidsrummen aktivt. Vi anser att vi uppnått målet när vi som personal varje vecka använder edwise och lämnar vår information även via edwise. Tellus ska göra eleverna aktiva i rummet. På arbetslagsplaneringar finns en stående punkt ang. edwise. Vi synliggör fritidhemmets aktiviteter i edwise genom t ex foton. All personal på Solen och Tellus Fortlöpande under läsåret 12

13 Datum Sidan 13(14) Hälsa och livsstil Utveckla Tellus fritidsliv. Solen erbjuder varje vecka en uteaktivitet/lek med vuxenstöd. Vi anser att vi nått målen när Tellus erbjuder en friluftsdag i veckan. Solen har en vuxenledd uteaktivitet i veckan. Tre fritidspedagoger går utbildningen "Mer friluftsliv i skolan" i Stockholm aug/sep. Solens personal planerar under arbetslagstid för den planerade uteaktiviteten. All personal på Solen och Tellus Under hela läsåret En till En Solens fritids ettor ska prova på att göra film på Ipads. Tellus fritids ska göra eleverna aktiva i Tellus rum i edwise. Fritids är delaktiga i skolans temaarbete kring nätsmarta. Vi anser att målet är nått när några elever har lyckats göra en film på Ipad. När minst hälften av eleverna har publicerat någonting i Tellus rum i edwise. När alla lärare arbetar med nätmedvetenhet och alla elever får ta del av sådan nätmedveten undervisning är målet nått., Eleverna hittar själv på en berättelse och hittar rekvisita till att göra filmen. Tellus ska använda delar av datatiden som eleverna har varje vecka till att publicera någonting i vårt rum. Temaarbete gällande nätmedvetenhet. Stipendier och tävlingar som motivation IT grupp bestående av rektor, nyckelpersoner och representanter ifrån arbetslagen som har fokus på pedagogiska samtal., Carola ansvarig på Solen. Patrik ansvarig på Tellus Rektor ansvarar för att tid ges. 13

14 Datum Sidan 14(14), Vårterminen Murgårdsskolan F-6 Rektor, Päivi Säteri 14

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Murgårdsskolans F-6 arbetsplan 2013-2014

Murgårdsskolans F-6 arbetsplan 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Katarina Löf 2013-06-24 Murgårdsskolans F-6 arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014 Å Åshammars Förskola Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2014-06-23 Patricia Lea Myhrberg, Förskolechef Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Åshammars förskola ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10)

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) Jernvallsskolan åk 4-9 Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) Arbetsplan Jernvallsskolan åk 4-9 2015/16 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Murgårdsskolans F-6 arbetsplan

Murgårdsskolans F-6 arbetsplan Murgårdsskolan F-6 Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) Madeleine Högman 2015-09-02 Murgårdsskolans F-6 arbetsplan 2015-2016 Innehåll 1 Normer och värden... 2 2 Kunskaper... 3 3 Ansvar och inflytande...

Läs mer

Västanbyns skolas kvalitetsredovisning 2013 2014

Västanbyns skolas kvalitetsredovisning 2013 2014 Västanbyns skolas kvalitetsredovisning 2013 2014 Verksamhetens omfattning och organisation Antal elever 50 Grundskola 240 Fritidshem 194 Västanbyns skola har läsåret 2013 2014, 292 elever i åldrarna 6

Läs mer

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål och handlingsplan för Ljungbackens skola 2015 Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Att det råder hög trivsel och att man känner sig trygg i skolan När utvärderingarna i samband med utvecklingssamtalen

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Organisation Rektor Skolassistent Specialpedagog Karin Elfving Kicki Glaad Ulrica Elisson-Grane Elever ca 180 Fritidshem ca 60-70 inskrivna Personal

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Ansvarig rektor Namn Inger Fält Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MATTEUSSKOLAN. Arbetsplan för Fritidshem och Fritidsklubb på Matteusskolan Läsår 12/13

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MATTEUSSKOLAN. Arbetsplan för Fritidshem och Fritidsklubb på Matteusskolan Läsår 12/13 Arbetsplan för Fritidshem och Fritidsklubb på Matteusskolan Läsår 12/13 Innehållsförteckning: Övergripande beskrivning av verksamheten sid 1 Normer och värden, mål och metod sid 4 Barns delaktighet och

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Sätra skolas arbetsplan 2012-2013. Gäller för Skola, Fritidshem och Förskoleklass

Sätra skolas arbetsplan 2012-2013. Gäller för Skola, Fritidshem och Förskoleklass Grund-/särskola Datum 2012-08-22 Sätra skolas arbetsplan 2012-2013 Gäller för Skola, Fritidshem och Förskoleklass Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande och kunskap

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Tomaslundsskolans Läroplansplanering

Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vetlanda kommun Tomaslundsskolan 130822 Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vision: På vår skola får jag vara den jag är och växa som människa i ett gemensamt lärande 2013-14 Tomaslundsskolans vision

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola Arbetsplan augusti 2013 juni 2014 Rönnängs Förskola Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2013-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Rönnängs förskola Enhetens organisation Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Berghemskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Kommentar Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 Namn på

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål

Läs mer

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 1 LÄRPROCESSER Åtagande Till slutet av läsåret 2014/2015 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Sätra skola arbetsplan 2015-2016

Sätra skola arbetsplan 2015-2016 Sätra skola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Sätra skola arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HÖSTEN 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är

Läs mer

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) Åsa Wijk 2015-06-25 Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Blåsippans förskola ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2011-09-29 1 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Brukets förskolas kvalitetsredovisning 2014 2015

Brukets förskolas kvalitetsredovisning 2014 2015 Brukets förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Anki Nyberg 2015-06-30 Brukets förskolas kvalitetsredovisning 2014 2015 Organisation Brukets förskola och Takläggarens förskola utgör ett

Läs mer

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stugsunds skola Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015

Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) 2015-02-10 Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation - Förskolechef delas med Pinnhagens förskola 50/50. - Verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Förskolechef: Patricia Lea- Myhrberg Datum Sidan 1(12) 2015-06-26 Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 1 Organisation Åshammars förskola ingår i ett förskoleområde tillsammans med

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Förskola. Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04

Förskola. Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kyrkåsens förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer