Murgårdsskolans F-6 arbetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Murgårdsskolans F-6 arbetsplan 2013-2014"

Transkript

1 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Katarina Löf Murgårdsskolans F-6 arbetsplan Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande och kunskap förbättras jämfört med närmast föregående mätning och ligger på lång sikt minst i nivå med jämförbara kommuner. Elevernas inflytande över arbetsformer och innehåll i undervisningen förstärks, liksom deras formella inflytande. Alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att pröva och utveckla förmågor, kunskaper och intressen utan att begränsas av diskriminerande könsstrukturer. Kunskapsnämndens mål 2012 under INTERNATIONELLT perspektiv I Sandvikens förskolor och skolor är inblick i och förståelse för existerande kulturer viktiga inslag i lärandet och skapar mervärde för barn, elever och studerande. Normer och värden Att stärka "vi-känslan" bland eleverna på skolan. Att stärka elevernas förmåga att lösa konfliktsituationer. Att vi, både elever och personal, blir mer mediamedvetna tex källkritik, nätvett och säkerhet Skapa klassrumsmiljöer där elevers olika behov tillgodoses. Utforma trygghetsenkäten med frågor som mäter "vi-känslan", elevers förmåga att lösa konflikter i verkligheten och på nätet. I personalens enkät om systematiskt kvalitetsarbete utforma frågor som mäter hur personalen uppfattar elevernas konfliktlösningsförmåga, hur vi har arbetat mediamedvetet och utformat våra klassrumsmiljöer. Vi ser att vi har nått målen när vi har få konflikter (i verkligheten och på nätet) och eleverna till stor del löser konflikterna själva. Kunskapsförvaltningen

2 Datum Sidan 2(9) Vid skolstart ligger klassens "vi-känsla" i fokus med gruppstärkande aktiviteter. Nästa steg blir att stärka "vi-känslan" mellan parallellklasserna (ansvar: klasslärarna) för att slutligen utmynna i en gemensam temadag för hela skolan. Projektansvariga: Sara, Carina och Anki. iga för genomförandet är all personal. Ballonguppsläpp vid skolstart. : Katarina L, Madeleine och Rolf. Friluftsdag på BJ Arena. : Tomas Talangshow : Katarina och Patrik Aktualisera konfliktslösningsmodellen två ggr/läsår. : Katarina Löf Se över rastvärdsuppdraget. : Katarina Löf Kompetensutveckling för personalen gällande mediamedvetenhet. : Katarina Löf Implementera lärandepolicy. : Katarina Löf och "lärandepolicygruppen". Elevprat som stående punkt under arbetslagskonferenser. : arbetslagsledarna "Kollegialt lärande" med tips och idéer. : Monica Mattsson Ballonguppsläpp första skoldagen. Temadag under september/oktober. Friluftsdag under maj månad. Kompetensutveckling för personalen gällande mediamedvetenhet påbörjas läsåret 2013/14. Implementering av lärandepolicy fortsätter under läsåret 2013/14. Klassrumsprat under APT. Kunskaper Fungerande och strukturerade rutiner till att planera, skriva, genomföra och utvärdera planeringar i alla ämnen. Ökad kunskap om och bli tryggare i bemötandet av elever med ADHD-ADDproblematik. Ökad måluppfyllelse vad det gäller den språkliga medvetenheten hos eleverna i förhållande till årets resultat. När Personalens googleenkätsvar gällande frågan "i vilken utsträckning skriver du planeringar i dina ämnen?" motsvarar 100% i måluppfyllelsen. När frågan "har du hittat en fungerande modell där eleverna är delaktiga i skrivandet och användandet av planering?" motsvarar 75% i måluppfyllelsen. När frågan "i vilken utsträckning utvärderar du arbetet och undervisningen med eleverna?" motsvarar 100 % i måluppfyllelsen. När dessa kompletterade frågor som lagts till i personalens googleenkät visar ett gott resultat, ca 75% måluppfyllelse: - "Har du fått större kunskap om ADHD-ADD- problematik?" - "Känner du dig tryggare i bemötandet av dessa elever?" 2

3 Datum Sidan 3(9) Målet mär nått när gruppens resultat har förbättrats i jämförelse med föregående års resultat gällande den språkliga medvetenheten i måluppfyllelsedokumentet. - En heldag i augusti avsätts för planeringsarbete samt en halvdag i januari. - Ett arbetslag i månaden avsätts för att skriva planeringar och diskutera. - Fortbildning och inspiration vid till exempel pedagogisk träff. - Fortbildning och utbildning utifrån identifierade behov hos personalen. - Gemensam diskussion kring samsyn och bemötande av dessa elever med all personal på APT. - Fortbildning i Språkutvecklande arbetssätt - Fortbildning, implementering och användning av "Nya språket lyfter" - Implementering av Sandvikens kommuns språkutvecklingsplan. - Skolverkets kommentarsmaterial "Få syn på språket" - Rektor och beredningsgrupp planerar in tid i kalendariet i början av läsåret. - Pedagoger enskilt och i grupp. - Utvecklingsledare. - Rektor, specialpedagog och enskild pedagog. - Rektor - Specialpedagog och speciallärare - Utvecklingsledare - Enskild pedagog - Fortlöpande under läsåret 2013/ Fortlöpande under läsåret 2013/ APT-tid under ht Introduktion tidigt under HT-13 för att komma igång med "Nya språket lyfter" - Fortlöpande under läsåret 2013/2014 Matematik Höja kvaliteten och öka samtliga elevers måluppfyllelse. Kunna identifiera var elever befinner sig i sin kunskapsutveckling och på så vis genomföra likvärdiga bedömningar. Öka kvaliteten i de kollegiala diskussionerna. Vi ser att vi har nått målet när antalet "gröna fält" i matematik i respektive klass ökat i vårt måluppfyllelsedokument.vi ser att vi har nått målet när vi har enats om att använda ett bedömningmaterial och regelbundet använder oss av det. Vi ser att vi har nått målet genom en enkätundersökning bland pedagogerna. Alla lärare som undervisar i matematik ska delta i kommunens satsning "Matematiklyftet". : Katarina Löf 3

4 Datum Sidan 4(9) Kollegiala diskussioner ska föras för att enas om vilket bedömarmaterial vi ska använda oss av. : Madeleine Högman, Helen Törnhult Fortsatt arbete med NTA-temat "Mönster och algebra "i våra klasser. : Helen Törnhult, Eva-Carin Westlund till att samplanera det centrala innehållet i undervisningen så att vi vet vad vi ska fokusera på i respektive årskurs och får en röd tråd genom varje stadium. : Pernilla Almén, Annetté Henriksson Skapa en matematikverkstad för att få öka tillgängligheten och användandet av laborativt material. : Madeleine Högman, Gunilla Larsson Bedömarmaterialet ska bestämmas innan oktober. Matematikverkstaden ska vara klar innan v. 45. Övriga aktiviteter sker fortlöpande under läsåret 13/14. och inflytande Eleverna ges möjlighet att påverka hur skolarbetet läggs upp både individuellt och i storgrupp t ex i samband med skrivandet av planeringar för ett arbetsområde. Vi använder reflektionsdokumentet/samtalet inför utvecklingssamtalet som ett led i att eleverna ska bli mer delaktiga i sina utvecklingssamtal. I förskoleklassen, ska barnen kunna påverka dagens innehåll när Eget val finns på schemat. I förskoleklassen, ska barnen kunna ta enklare ansvar t ex komma in när det ringer, ansvara för kläder/saker, kunna fullfölja arbetsuppgifter. Målet anses som uppnått när eleverna till hög grad känner sig delaktiga i planeringarna enligt elevenkäten åk 3 och 5. Målet för förskoleklass bedöms av personal i förskoleklassen. I personalens enkät ställer vi frågan i vilken omfattning reflektionsdokumentet och reflektionssamtalen genomförs. Målet är nått när 100% använder reflektionsdokumentet. Förskoleklassen har eget val stunder varje dag. Där får barnen ansvara för att påbörja och avsluta aktiviteten innan de börjar en ny. Rutiner kring t.ex. raster och på- och avklädning tränas på regelbundet. iga: förskollärarna Vi utformar planering tillsammans med eleverna. iga: undervisande lärare Vi ska tydliggöra för eleverna vad de kan påverka, hur de kan påverka och vilka områden de inte har möjlighet att påverka och varför. iga: Skolans personal Vi har regelbundna klass- och elevråd. Rektor samt personal 4

5 Datum Sidan 5(9) Läsåret Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDARBETAR-perspektivet Medarbetarna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde är förtrogna med målen i nationella styrdokument och lokala arbetsplaner samt ser sitt ansvar för helheten Nyckeltalen för lärartäthet i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning ligger i nivå med jämförbara kommuner. Stärka vi-känslan bland personalen på skolan. Att ha ett öppet och tillåtande arbetsklimat där personalen tillåter varandra att vara duktiga. När resultatet på medarbetarundersökningarna visar ett positivt resultat jämfört med föregående år är målet nått. En gemensam dag för att få städa och röja upp skolan. Gruppaktiviteter under APT-tid som teambuilding. Uppstart i augusti (kickoff) Kollegialt lärande där vi delar med oss av goda erfarenheter ig: Katarina Löf och personal Fördelas under läsåret Särskilda stödinsatser All personal ska känna sig trygg i Elevhälsoteamets rutiner Lathunden till utredning inför ev. åtgärdsprogram ska samtlig personal följa Vid skrivandet av åtgärder i åtgärdsprogram ska pedagoger som är berörda involveras. Vid skrivandet av åtgärdsprogram ska det tydliggöras hur och när uppföljning ska ske Strategin för andraspråkselever ska vara färdigställd. Måluppfyllelsedokumentet ska regelbundet följas upp på klasskonferenser. Slutet på läsåret får personalen svara på frågan till hur stor del de känner sig trygga med Elevhälsoteamets rutiner. Frågan följs upp med t. ex. vad saknas? Vi ser att vi nått målet när all personal känner sig trygga med Elevhälsoteamets rutiner. Vid utredningar ser Elevhälsoteamet om utredningen är genomförd utifrån lathunden. 5

6 Datum Sidan 6(9) Specialpedagogen genomför stickprov på några av våra elevers åtgärdsprogram i slutet på läsåret Där följer vi specifikt upp graden av övriga lärares ansvar i åtgärdsprogrammen Rektor och specialpedagog besöker varje arbetslag under hösten för att repetera Elevhälsoteamets rutiner och mallar. Där informeras bl. a även vikten av att samtliga pedagoger ska vara involverade i elevernas åtgärdsprogram samt hur vi på ett bättre sätt förklarar hur vi i åtgärdsprogrammen följer upp mål och åtgärder. : September, : Rektor och specialpedagog Ny personal introduceras i Elevhälsoteamets rutiner. : September, : Rektor och speciallärarna Lathunden till utredning inför ev. åtgärdsprogram revideras enligt de nya Allmänna råden gällande åtgärdsprogram. : Augusti, : Rektor och specialpedagog Implementering av skolans Lärandepolicy. : September, : Rektor Fortsättning av Kollegialt lärande gällande elever med ADHD : läsåret , : Specialpedagog Gemensam utformning av bra lärmiljöer : Augusti, : Samtlig personal På en APT informeras all personal om skolans läs- och skrivstrategi. Speciallärare, svenska som andraspråkslärare samt specialpedagog träffas. : Feb 2014, : Specialpedagog Det senaste måluppfyllelsedokumentet följs regelbundet upp för varje klass på respektive klasskonferens. : Två ggr per läsår, : Rektor och respektive lärare Landningen Att elevernas vardagliga kontakt och utslussning till deras klasser ska följa den nyupprättade handlingsplanen. Att få större integrering och mindre segregering under rasttid. Detta kommer att kunna mätas i de årliga enkätundersökningarna för elever och personal genom relevanta enkätfrågor samt genom elevintervjuer. Att följa nya handlingsplanen för utslussning av landningselever som kommer att aktualiseras, utvärderas och revideras. Öka "vi-känslan" på rasterna genom organiserade lekar och aktiviteter under ledning av vuxna för att minska segregeringen. 6

7 Datum Sidan 7(9) Öka personalens kunskaper om traumatiserade barn och religioner/kulturer genom föreläsningar. Samarbete klasslärarna och landningslärarna vid lämpliga tillfällen. Rektor, Landningspersonal och klasslärare Löpande under läsåret. En-En Öka personalens kompetens att använda datorn som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Att öka elevernas och personalens mediamedvetenhet. Öka personalens kompetens gällande digitala möjligheterna vid inköp av läromedel, för att göra bättre val. Målet mäts genom en enkätundersökning till all personal där de får svara på om de använder inköpta program t.ex. Espresso och Learnify som pedagogiska verktyg. När pedagogerna gör aktiva val av läromedel. Målet mäts genom en enkätundersökning till all personal. När eleverna och personalen har visat en mediamedvetenhet i intervjusvar eller digital enkät är målet nått. Mjukvaruansvarig fortbildar personalen i Learnify. : mjukvaruansvarig : vecka 44 (november/december) Vidareutbildning i Liber Espresso. : Katarina Löf : innan november/december Work-shops där vi visar goda exempel ur vår egen verksamhet. ansvar: utvecklingsledarna och mjukvaruansvarig : studiedag och APT I IT-strategin fastställa nivåer och arbetsområden för hur man arbetar mediasmart. : IT-gruppen : september Kollegiet håller sig ajour och är öppen för digitala undervisningsresurser, tex Skolfederation, NE, UR och edwise. : arbetslagsledarna och mjukvaruansvarig : kontinuerligt under läsåret 13/14 7

8 Datum Sidan 8(9) Vi arbetar kontinuerligt med åk 6 och följer upp hårdvara/mjukvara. Involverar eleverna och tar vara på deras kunskaper och erfarenheter inom mediasmart samt hur de använder hårdvaran. : Hårdvaru- och mjukvaruansvarig : Fortlöpande Fritidshemmet Normer och värden Stärka vi-känslan och förmågan att lösa konflikter. Stärka eleverna att ta ansvar för sina handlingar (fysiska och verbala.) Vi anser att vi har nått målet när vi som pedagoger ser och upplever att vi har ett gott klimat på fritidshemmet. På vår egen enkät ska eleverna visa på ett gott resultat i frågan om sina handlingar. På avdelningen Tellus har vi fritidsråd i mindre grupper där vi bland annat diskuterar med eleverna om hur man är mot varandra och hur man tar ansvar. Solen tar upp samma frågor på samlingarna. För fritidsrådet ansvarar pedagogerna på Tellus. Samlingen på Solen ansvarar pedagogerna för. Under läsåret Kunskaper Elevernas ansvar och inflytande Alla barn tar ansvar för undanplockning och tar ansvar för materialet. Alla barn har möjlighet att påverka fritidshemmets innehåll. Vi anser att vi har nått våra mål när vi som pedagoger inte behöver ta så stor del i ansvaret för undanplockning. När vi ser ett högt resultat på vår egen enkät gällande medbestämmande. Städdagar på Tellus ca en gång i månaden så att alla barn kan delta. Städryck på torsdagar på Solen. Tellus ska ha fritidsråd minst tre gånger per termin. Eleverna är med och hjälper till och har inflytande över våra nya uteförråd. 8

9 Datum Sidan 9(9) Patrik ansvarar för att städdagarna. Katarina och Anna ansvarar för uteförrådet. Städrycket ansvarar alla pedagoger på Solen. Carina ansvarar för att fritidrådet genomförs. Fortlöpande under läsåret Hälsa och livsstil Samarbete fritidshem och hem En till En Murgårdsskolan F-6 Katarina Löf, rektor 9

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsarbete 2015/1

Kvalitetsarbete 2015/1 www.skola.ljungby.se Kvalitetsarbete 2015/1 Samverkan, övergångar Utbildningsval, arbete, samhällsliv 2015-04-15 Ansvariga för sammanställningen: Nils-Göran Jonasson, Hans Holmqvist KVALITETSARBETE 2015/1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015 - Läsåret 204-205 Arbetsplan för Grundsärskolan Åk 7-9 Syftet med denna arbetsplan är att: Vara ett stöd och underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete med analys och uppföljning Tydliggöra särskolans

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD

SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Förord 3 Sammanfattning 4 Skolområdets organisation 8 Förutsättningar för verksamheternas måluppfyllelse 8 Struktur

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 Helsingborg. sedan

Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 Helsingborg. sedan Kvalitetsrapport Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 Helsingborg 1996 sedan DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA Innehåll 1. HISTORIK, FAKTA, organisation s. 3 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer